ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ : Π14/2018 TΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ.: Π14/2018, για την κάλυψη των αναγκών του: 1. Δήμου Ηλιούπολης 2. Νομικού του Προσώπου: Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας & Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) 3. Νομικού του Προσώπου: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 4. Νομικού του Προσώπου: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων από τον κάθε φορέα, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ/Α/18) περί «Ανάδειξης προμηθευτώνχορηγητών», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014 και τις οδηγίες της με αρ. 3/ εγκυκλίου, με αρ. πρωτ , του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτώνχορηγητών για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά Ευρώ και είκοσι δύο λεπτών ( ,22) συμπ/νου ΦΠΑ, θα βαρύνει δε τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών &2020 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα γίνει με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. Το κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ως ακολούθως: α) τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 3, 4, 9 και β) το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό %) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης την εκάστοτε ημέρα παράδοσης των ειδών, όπως αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας Αττικής, για τις ΟΜΑΔΕΣ 2, 5, 6, 7, 8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι Ι) Δήμος Ηλιούπολης ΙΙ) Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΦΑΔΗΛ III) Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης IV) Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας εντός του ίδιου φορέα θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς που αφορά την ομάδα αυτή. Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας. 1

2 Θεωρήθηκε, Ηλιούπολη, 18/5/2018 Η Συντάκτρια Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Διαμάντω Χατζηβασιλείου Σπυρίδων Κάτσαρης 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ : Π14/2018 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα πρέπει να αποσαφηνίζουν πλήρως κατά περίπτωση ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη. Ο συμμετέχων οφείλει να δηλώνει τη χώρα προέλευσης, τα εργοστάσια παρασκευής των προσφερομένων ειδών καθώς και να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότηταςσε ισχύ (CE, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005) ή ισοδύναμα του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν είναι παραγωγός, ο παραγωγός πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCPή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Το σύνολο των προσφερόμενων ειδών θα είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Αγορανομικές διατάξεις. Επίσης στις συσκευασίες των προϊόντων θα αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων ειδών,τον τρόπο επεξεργασίας, την τυποποίηση, τη θρεπτική αξία του προϊόντος, τον τρόπο αποθήκευσης τους, την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.επιπλέον η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά και θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 Κ.Τ.Π περί σήμανσης. Ο συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει για τα προσφερόμενα προϊόντα τα πιστοποιητικά ποιότητας σε ισχύ (CE, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, HACCP) ή ισοδύναμο του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την πρώτη παράδοση του φρέσκου γάλακτος να εγκαταστήσει ανάλογο αριθμό ψυγείων στους συγκεκριμένους χώρους παράδοσης εργασίας των δικαιούχων, προκειμένου να φυλάσσονται με ασφάλεια, σωστά συντηρημένα, οι παραδιδόμενες ποσότητες φρέσκου γάλακτος. Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας συντήρησής τους, ο δε Δήμος Ηλιούπολης θα κάνει μόνο χρήση αυτών και θα τα επιστρέψει μετά την λήξη της σύμβασης. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου (ψυγείαοχήματα ή άλλα μεταφορικά μέσα) κατάλληλα για την ασφαλή μεταφορά συντήρηση και διακίνηση των ειδών στους τόπους παράδοσης. Το σύνολο των προσφερόμενων ειδών θα είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Αγορανομικές διατάξεις. Επίσης στις συσκευασίες των προϊόντων θα αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων ειδών,τον τρόπο επεξεργασίας, την τυποποίηση, τη θρεπτική αξία του προϊόντος, τον τρόπο αποθήκευσης τους, την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.επιπλέον η συσκευασία να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά και θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 Κ.Τ.Π περί σήμανσης. 3

4 Τα τρόφιμα θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.τ.λ και κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. Τα είδη συσκευασίας που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζουν οι κανονισμοί δηλαδή να μην γίνεται μεταφορά ουσιών από το υλικό της συσκευασίας στο τρόφιμο (γνωστή ως μετανάστευση),να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές στην υφή των τροφίμων βραχυχρόνια ή μακροχρόνια. Όλα τα προϊόντα να είναι σε κατάλληλες σφραγισμένες συσκευασίες έτσι ώστε η ποιότητά τους να παραμένει αναλλοίωτη. Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από οδηγίες στα ελληνικά επάνω στη συσκευασία σχετικά με τον τρόπο χρήσης και αποθήκευσής τους. Επίσης πρέπει να τηρούνται τα εξής για τη διακίνηση των προϊόντων σύμφωνα με ΥΑ Α2 861 κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, , Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β 1129/ & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/ ) ή ισοδύναμου και κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Η συντήρηση, η συσκευασία και η επισήμανση, η επεξεργασία και η μεταφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την Ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Επισημαίνονται επίσης τα εξής: Οι προσφέροντες με την υποβολή της προσφοράς τους οφείλουν να προσκομίσουν εις διπλούν τα δείγματα που περιγράφονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ αρ.π14/2018 Μελέτης (μόνο για τα είδη: ΜΕΛΙ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 375 ΓΡ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ) με την ένδειξη: ΔΕΙΓΜΑΤΑ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους στο πρωτόκολλο του Δήμου, με συνοδευτική επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα παραλάβει τα δείγματα. Η επιστολή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνισμού, την αναθέτουσα αρχή και τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα που καταθέτει τα δείγματα. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρείας αναγνωρισιμότητας, να μην προορίζονται για επαγγελματική ή μαζική εστίαση χρήση. Όλα τα είδη θα προσφέρονται στη συσκευασία την ποσότητα και ποιότητα, που αναγράφετε για το κάθε ένα από αυτά στην τεχνική περιγραφή, επώνυμα και ευρείας κυκλοφορίας. Σε όλα τα είδη θα γίνονται δεκτές προσφορές ισοδύναμες ή καλύτερες των απαιτήσεων (εφόσον δεν ξεπερνούν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το κάθε είδος). ΟΜΑΔΑ 1. ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Τα προϊόντα θα προέρχονται από νόμιμα σε λειτουργία εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλόλητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών. Διαχείριση Προϊόντων: για την διακίνηση των προϊόντων ισχύουν τα έξεις σύμφωνα με ΥΑ Α2 861 κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ΦΕΚ Β2044, , Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΓΧΚ, εφαρμογή συστήματος HACCP (ΦΕΚ Β 1129/ & ΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΕ4/ )ή ισοδύναμο και κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνηση του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/1998, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΆΡΘΡΟ 1. ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ Ή ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ (συσκευασίαενός λίτρου) Ο ανάδοχος για τη διανομή του γάλακτος θα διαθέτει τον κατάλληλο αριθμό φορτηγών ψυγείων με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Υγιεινής και Συγκοινωνιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, τα ανάλογα ψυγεία συντήρησης που θα εγκαταστήσει στους χώρους εργασίας του Δήμου Ηλιούπολης και των Ν.Π.Δ.Δ., προκειμένου να φυλάσσεται το γάλα. 4

5 Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης τους, ο δε Δήμος Ηλιούπολης και τα Ν.Π.Δ.Δ. θα κάνει μόνο χρήση αυτών και θα τα επιστρέψουν μετά την λήξη της σύμβασης. Συσκευασία: Λειτουργική, όπως χάρτινη, εμπορίου κατάλληλη για τρόφιμα η οποία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. εν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος. Επίσης πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο γάλα», το σήμα καταλληλόλητας του προϊόντος, η θερμοκρασίας συντήρησης καθώς και η ημερομηνία λήξης. α) ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο πλήρες (3,5% λιπαρά) αγελαδινό, παστεριωμένο, ομογενοποιημένο του 1 λίτρου με καπάκι για ευκολία στη χρήση διάρκειας 7 ημερών. Να µην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7 C για 15 sec ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος σύμφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές του Π.. 56/95 όπως έχει τροποποιηθεί µε το Π.. 252/2002 ΦΕΚ Α 224 και του Κώδικα Τροφίμων. Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται αναλυτικά τα θρεπτικά συστατικά ανά 100ml προϊόντος (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ασβέστιο, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, κ.λ.π) και θα ισχύουν τα εξής: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ/ανά 100 ml Λιποπεριεκτικότητα 3,5% κατ ελάχιστον + 0,05% Στέρεο υπόλειμμα >_12,5% ΡΗ 6,606,80 Οξύτητα 1516 Τεστ υπεροξείδασης (+) Θετικό Τεστ φωσφατάσης () Αρνητικό Τεστ αντιβιοτικών () Αρνητικό Κολοβακτηρίδια >10/g Σαλμονέλα Απουσία / 25 γρ. Λυστέρια Απουσία / 25 γρ. Ενέργεια /100 g 6364 kcal (264 KJ) Πρωτεΐνες /100 g 3,2 g Υδατάνθρακες/ 100 g 4,7 g 4,8g Ασβέστιο / 100g mg 5

6 Φώσφορο / 100g Βιταμίνες / 100g ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 9095mg A,B1,B2,B6,B12,C,D,E 1 ΛΙΤΡΟ (επιθυμητό καπάκι ασφαλείας) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (26 0 C) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 7 ημέρες β) ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο Το φρέσκο γάλα θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: Να έχει 1,5% λιπαρά. Να προέρχεται από αγελαδινό γάλα. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7 C για 15 sec ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος. Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης. Να είναι ομογενοποιημένο. Αμέσως μετά την παστερίωση, να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6 0 C. Να έχει διάρκεια ζωής επτά (7) ημέρες. Να είναι σε συσκευασία του 1 λίτρου με καπάκι για ευκολία στη χρήση. Να µην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. Η διατήρησή του θα είναι σε ψυγείο, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Το γάλα δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες, προσμίξεις, ελαττώματα Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται αναλυτικά τα θρεπτικά συστατικά ανά 100ml προϊόντος (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ασβέστιο, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, κ.λ.π.). ΑΡΘΡΟ 2. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: πλήρες στραγγιστό γιαούρτι από φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα, ανθόγαλα, πρωτεΐνες και καλλιέργεια γιαουρτιού, με λιπαρά έως 10γρ, πρωτεΐνες έως 8γρ, υδατάνθρακες έως 5γρ, ενέργεια 132kcal/100γρ, και θα διακινείται σεσυνθήκες ψύξης <5 0 C. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 τουκ.τ.π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις δηλαδή: Κολοβακτηριοειδή (cfu/g) 10/gr, Ζύμες Μύκητες(cfu/g) 50/gr, Listeriamonocytogenes/salmonellaspp Απουσία σε 25gr, ΦυτοφάρμακαΑπουσία, ΑντιβιοτικάΑπουσία, Διοξίνες 3pg WHOPCDD/FTEQ/grfat. Συσκευασία: σε πλαστικό κεσεδάκι του 1 λίτρου από πολυπροπυλένιο (PP), κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με το Άρθρο 26 Κεφάλαιο ΙΙ του Κ.Τ.Π. Καπάκι πλαστικό η αλουμινόφυλλο με κράμα αυτού που περιέχει τουλάχιστον 99% αργίλιο, 0.05% Mn, max0.1% Zn, 0.052% Cu, max 0,05% λοιπά στοιχεία, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 601/602 και με αναγραφόμενη την ημερομηνία παράγωγης και λήξης. 6

7 Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή με όχημαψυγείο καθαρό, απολυμασμένο, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 3. ΦΕΤΑ Π.Ο.Π ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: η φέτα να είναι Α ποιότητας από πρόβειο η μίγμα πρόβειουγίδινο γάλα(7030%) κατηγορία προέλευσης ΠΟΠ σύμφωνα με ΥΑ313027/ /ΦΕΚ Β 8/ και ΥΑ379115/ /ΦΕΚ Β 949/ και Καν. (ΕΟΚ) αριθ.1107/1996 L 148/ ) και Καν.(ΕΚ) αριθ.1509/2000 (L 174/ ). Να έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένη από τρίματα, σκληρή όχι πολύ αλμυρή.απουσία σε: ευρωτίαση, σήψη, εμφανείς μεταβολές χρώματος και σχήματος, ανώμαλη οσμήγεύση, ακάρεα, σκουλήκια, έντομα και πάσης φύσης ξένα σώματα. Επίσης η φέτα πρέπει να πλήρη τις εξής προδιαγραφές: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ/ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΡΙΑΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ Ecoli n=5 c=2 m=100 M=1000 ΕΕ 1441/2007 Listeria monocytegenes, Απουσίασε 25gr ΕΕ 1441/2007 Salmonella spp. Staphylococcus aureus n=5 c=2 m=100 M=1000 ΕΕ 1441/2007 ΖύμεςΜύκητες <10000 cfu/gr ΕΕ 1441/2007 Φυτοφάρμακα Απουσία Οδηγία 96/23 ΕΚ & 96/22/ΕΚ Π.Δ 259/98 Διοξίνες 3pgWHOPCDD/FTEQ/grfat 1881/2006 Συσκευασία: προτείνεται από τον προμηθευτή κατάλληλη για τρόφιμα και για μεταφορά, βάρος περιεχόμενου ενός 1 κιλού. Επί της οποίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν, δηλαδή θα αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α) ΦΕΤΑ β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) γ) Τυρί, δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού συσκευαστή ε)το βάρος του περιεχομένου στ)η ημερομηνία παραγωγής ζ)στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1)Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ, 2) Ο αύξον αριθμός του τύπου συσκευασίας, 3) Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΦΕ ). Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο καθαρό, απολυμασμένο, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΣΕΡΙ Π.Ο.Π ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Τυρί κασέρι (ημίσκληρο τυρί) παρασκευασμένο από πρόβειο η μίγμα με κατσικίσιο γάλα Α ποιότητας κατηγορίας προέλευσης Π.Ο.Π. σύμφωνα με ΥΑ313027/ /ΦΕΚ Β 8/ και ΥΑ379115/ /ΦΕΚ Β 949/ και Καν. (ΕΟΚ)αριθ.1107/1996 L 148/ ) και Καν.(ΕΚ) αριθ.1509/2000 (L 174/ ).Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α)κασερι (KASERI) β) Προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) γ)τυρί δ)η επωνυμία και η έδρα του παραγωγούσυσκευαστή ε) Το βάρος του περιεχομένου στ) Η ημερομηνία παραγωγής ζ)στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1)Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΚΑ 2) Ο αύξον αριθμός του μέσου συσκευασίας 3) Η ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΚΑ ). Το κασέρι να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, απαλλαγμένο από ανεπιθύμητες οσμές και αλλοίωση στην υφή και στο χρώμα. Συσκευασία: του 1 κιλού κατάλληλη για τρόφιμα και για μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα, επί της οποίας θα αναγράφονται η ημερομηνία παράγωγης,συσκευασίας και λήξης του προϊόντος και το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο καθαρό, απολυμασμένο, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 7

8 ΑΡΘΡΟ 5. ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: κεφαλοτύρι τριμμένο (38% υγρ. 40% λίπος), από πρόβειοή μίγμα με γίδινο γάλα Α ποιότητας. Συσκευασία: του 1 κιλού κατάλληλη για τρόφιμα και για μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα, επί της οποίας θα αναγράφονται η ημερομηνία παράγωγης συσκευασίαςλήξης του προϊόντος και το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν. Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται τυρί κεφαλοτύρι και όχι τύπου κεφαλοτύρι. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο καθαρό, απολυμασμένο, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΟΜΑΔΑ 2. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α ποιότητας, (πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης) της εποχής νωπά και θα πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή ελαττωματικών φρούτων και λαχανικών. Να είναι ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα που να επιτρέπει την αντοχή κατά την μεταφορά, καθώς και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητου ποικιλίας (χωριστά τα φρούτα από τα λαχανικά σε σακούλες η τελάρα του οπωροπωλείου ανά είδος). Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. Τα φρούταλαχανικά θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους. ΑΡΘΡΟ 1. ΑΓΓΟΥΡΙΑ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, σκληρά, καλοσχηματισμένα αγγούρια με βαθυπράσινο χρώμα και βαριά για το μέγεθός τους. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΗΘΟΣΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (ΔΕΜΑ 100γρ.) Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, με βαθυπράσινο ζωηρό χρώμα βαριά για το μέγεθός τους και ματσάκια χωρίς ίχνη εντόμωνή άλλα παράσιτα και ασθένειες και χωρίς ζημιές από παγετό. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρεσκοκομμένα, καθαρά 8

9 απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας,σχετικά σκληρά, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν.να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 4. ΒΕΡΥΚΟΚΚΑ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας με σκληρή και θαμπή φλούδα που υποχωρεί υπό ελαφριά πίεση όταν το φρούτο είναι ώριμο. Απόρριψη ποσότητας με εμφανή σημάδια από χτυπήματα, ίχνη προσβολών από έντομα, παράσιτα, ασθένειες καθώς και ζημιές που προκύπτουν από παγετό που επηρεάζουν την υφή. Να είναι φρεσκοκομμένα, απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα την μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΡΟΤΑ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας,καλοσχηματισμένα, σκληρά και τραγανά καρότα με λεία υφή. Αποκλείονται τα μαλακά, μαραμένα ή κακοσχηματισμένα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να 9

10 καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας συμμετρικά καρπούζια με ξερά κοτσάνια και κιτρινωπό πάτο. Πρέπει να είναι βαριά με σκληρή φλούδα. Να είναι όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνειμε κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 7. ΚΕΡΑΣΙΑ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, κόκκινα κεράσια μαζί με τα κοτσάνια τους. Αποκλείονται τα μαλακά, ζαρωμένα ή χτυπημένα κεράσια.να είναι φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από καιρικές συνθήκες. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 8. ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Μον. Μέτρησης: Κιλό 10

11 Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, τα κολοκυθάκια κάθε ποικιλίας γυαλιστερά, μικρού ή μεσαίου μεγέθους και σχετικά βαριά, καλοσχηματισμένα τραγανά κολοκύθια με λεία υφή, και ζωηρό χρώμα. Αποκλείονται τα μαλακά, μαραμένα ή κακοσχηματισμένα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 9. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ Μον. Μέτρησης :Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας το κουνουπίδι με σκληρά λευκού χρώματος ανθύλλια και ανοιχτοπράσινα, με σφιχτά ενωμένα φύλλα. Αποκλείονται τα καφέ στίγματα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθεται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 10. ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ Μον. Μέτρησης :Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότηταςτα κρεμμύδια σκληρά και στεγνά με φωτεινό και λείο εξωτερικό περίβλημα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνειμε κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 11

12 ΑΡΘΡΟ 11. ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ Μον. Μέτρησης :Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότηταςτα λάχανα με σκληρά φύλλα, βαριά για το μέγεθός τους με φωτεινό και λείο εξωτερικό περίβλημα. Αποκλείονται τα καφέ στίγματα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: σε σακούλες του οπωροπωλείου κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 12. ΛΕΜΟΝΙΑ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότηταςαρκετά βαριά λεμόνια με σκληρή, λεπτή και λεία φλούδα. Να είναι όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 13. ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, με βαθύ πορτοκαλί χρώμα. Αποκλείονται τα μαλακά με θαμπό ή καφετί χρώμα.να είναι φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, τη μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός και ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 12

13 ΑΡΘΡΟ 14. ΜΑΡΟΥΛΙΑ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότηταςτα μαρούλια με τραγανά φύλλα χωρίς καφετιές άκρες,βαριά για το μέγεθός τους με φωτεινό και λείο εξωτερικό περίβλημα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: σε σακούλες του οπωροπωλείου κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 15. ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝ. Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας μαλακιά και βαριά για το μέγεθός τις χωρίς να είναι ζαρωμένη με φωτεινό και λείο εξωτερικό περίβλημα. Η σάρκα θα πρέπει να είναι σπογγώδης και να επανέρχεται στην αρχική της μορφή αν την πιέσετε. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν, όσο το δυνατόν φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 16. ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, σκληρά, γυαλιστερά μήλα με λεία επιφάνεια. Να είναι φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, την μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. 13

14 Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 17. ΜΠΑΝΑΝΕΣ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, σχετικά σκληρές και χωρίς χτυπήματα. Ωριμάζουνμεστώνουν μετά τη συγκομιδή. Να είναι όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένες, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και ζημιές από καιρικές συνθήκες. Επίσης πρέπει να είναι απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, την μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 18. ΝΤΟΜΑΤΕΣ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότηταςμε φωτεινή γυαλιστερή φλούδα, σκληρή σάρκα χωρίς να είναι ζαρωμένα με φωτεινό και λείο εξωτερικό περίβλημα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν, όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 19. ΠΑΤΑΤΕΣ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότηταςοι πατάτεςκάθε ποικιλίας καθαρές, σκληρές, λείες, στεγνές και με ομοιόμορφο μέγεθος. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 14

15 Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 20. ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότηταςτα παντζάριαμε σκληρή σχετικά και λεία επιφάνεια, με ομοιόμορφο μέγεθος. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 21. ΠΕΠΟΝΙΑ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότηταςμυρωδάτα και συμμετρικά τα πεπόνια, βαριά, χωρίς εμφανή χτυπήματα και με ένα κίτρινο ή ελαφρύ μπεζ χρώμα κάτω από τη φλούδα. Να είναι φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και χωρίς ζημιές από καιρικές συνθήκες. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλες για τρόφιμα, την μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 22. ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότηταςσκληρές, έντονα χρωματισμένες πιπεριές με φλούδα σχετικά σκληρή και βαριά για το μέγεθός της. Αποκλείονταιοι μαλακές, μαραμένες ή βαθουλωμένες πιπεριές. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν, όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών 15

16 από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 23. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας σκληρά, βαριά πορτοκάλια με λεία επιφάνεια.να είναι φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, την μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός η ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 24. ΠΡΑΣΣΑ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν, όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 25. ΡΟΔΑΚΙΝΑ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότηταςτα ροδάκινα με σκληρή και θαμπή φλούδα που υποχωρεί υπό ελαφριά πίεση όταν το φρούτο είναι ώριμο. Αποκλείονται τα είδη με εμφανή σημάδια από χτυπήματα, ίχνη προσβολών από έντομα, 16

17 παράσιτα, ασθένειες καθώς και ζημιές που προκύπτουν από παγετό που επηρεάζουν την υφή των ροδάκινων. Να είναι φρεσκοκομμένα, απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα την μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 26. ΣΕΛΙΝΟ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότηταςίσια, άκαμπτα κοτσάνια με χλωρά φύλλα. Αποκλείονται τα μαλακά κοτσάνια με ξύλινη υφή. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, αλλοιώσεις καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 27. ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότηταςσκόρδα σκληρά και στεγνά με φωτεινό και λείο εξωτερικό περίβλημα. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, καθώς και χωρίς ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 28. ΣΤΑΦΥΛΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ 17

18 Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, που δεν διαχωρίζονται εύκολα από το τσαμπί, φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα, καθώς και ζημιές καιρικές συνθήκες. Επίσης πρέπει να είναι απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, την μεταφορά και διατήρηση προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, η ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 29. ΧΟΡΤΑ ΑΓΡΙΑ Η ΑΝΤΙΔΙΑ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, όσο το δυνατόν φρεσκοκομμένα, χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα ασθένειες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές χωρίς από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να µην εμφανίζουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα τη μεταφορά και διατήρηση, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Να διατίθενται κατά είδος, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξαρτήτου ποικιλίας. Τρόπος Συντήρησης: Αποθήκευση στο ψυγείο σε πλαστική σακούλα. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΟΜΑΔΑ 3. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Τα είδη θα είναι Α ποιότητας σύμφωνα με τις αγορανομικές/υγειονομικές διατάξεις και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 350 ΓΡ. Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Άρτος ολικής αλέσεως, να περιέχει το σύνολο του κόκκου του σιταριού (ενδοσπέρμιο, πίτουρο, φύτρο), το οποίο έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες από πολλούς κοινούς τύπους άρτου, συχνά είναι πιο σκούρο στο χρώμα και πυκνότερο από το ψωμί που γίνεται από αλεύρι σίτου και να φτιάχνεται με φυσικό προζύμι. Το αλεύρι ολικής να είναι τουλάχιστον 60% επί της συνολικής ποσότητας αλεύρου. Να έχουν ψηθεί την ίδια ημέρα της διάθεσης. Να διατίθεται σε ισοβαρείς φρατζόλες σε τεμάχια του 350gr. 18

19 Συσκευασία: Η παράδοση του άρτου από το προμηθευτή θα γίνεται με το προϊόν συσκευασμένο σε χάρτινες σακούλες από καθαρή χαρτομάζα, κλεισμένες, ενώ ειδικά για μερικά αρτοσκευάσματα με χαμηλό ποσοστό υγρασίας (όπως ψωμί τοστ και λοιπά παρόμοια είδη που υπάρχουν στη μελέτη), μπορούν να συσκευάζονται σε σακούλες από πλαστική ύλη, κλεισμένες με συνδετική μηχανή, εφόσον η ύλη αυτή πληροί τους όρους που καθορίζονται από το Α.Χ.Σ. Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Κράτους. Ο άρτος που θα προσκομίζεται θα υπακούει στις διατάξεις του Κώδικα τροφίμων & Ποτών, και θα πληροί τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Προς τούτο σε εφαρμογή της απόφασης 390/93 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, τα οχήματα που πραγματοποιούν μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας, υποχρεωτικά έχουν το κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές, σε τρόπο ώστε να διατηρείται καθαρό. Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας. ΑΡΘΡΟ 2. ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, να έχουνυπογλυκείζουσα απαλή γεύση, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Η παρασκευή όλων των ειδών πρέπει να ενεργείται πάντοτε με επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να είναι Α ποιότητας. Συσκευασία: Εμπορίου,κατάλληλη για τη μεταφορά και συντήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν. ΑΡΘΡΟ 3. ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ Μον. Μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας,χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες,προσβολές από μικροοργανισμούς, ανεπιθύμητες οσμές, και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Συσκευασία: Εμπορίου, κατάλληλη για τη μεταφορά και συντήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν. ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Όλα τα είδη πρέπει να είναι Α ποιότητας σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξειςκαι να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά την χρήση τους, οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα ( υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Άδειας Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ). ΑΡΘΡΟ 1. ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Ως ''άλευρο σίτου '' ή απλώς ''άλευρο'' νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου που πρέπει να είναι Α ποιότητας καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία, λευκού χρώματος για όλες τις χρήσεις. Να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και χωρίς μυρωδιές ή έντομα. Απαγορεύεται η ανάμιξή του με άλλα ειδή αλεύρων. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 104,105,106,107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Συσκευασία: σε αεροστεγή χάρτινη σακούλα περιεκτικότητας 1000γρ. Επί της οποίας θα αναγράφεται ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, η ημερομηνία παραγωγής λήξης του προϊόντος, το σύστημα διασφάλισης 19

20 ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 2. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (συσκ. 410 γρ) Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) εντός μεταλλικών κυτίων με σύστημα εύκολου ανοίγματος (easyopen) χωρίς την χρήση εργαλείων, καθαρό βάρος ανά κυτίο 410 γρ. με λιπαρά έως 7.5% κατά βάρος, και Σ.Υ.Α.Λ (στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους) 17,5%.Η παραγωγή του προσφερόμενου γάλακτος δεν πρέπεινα προέρχεται από ζώα τα οποία εκτρέφονται με ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα και για μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα επί της οποίας θα αναγράφονται η ημερομηνία παράγωγηςλήξης του προϊόντος και το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται με οχήματα καθαρά, απολυμασμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 3. ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: γίγαντες αποφλοιωμένοι Α ποιότητας τυποποιημένες, άριστης βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, µη συρρικνωμένα, και µε ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντοµωµένα από φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. Συσκευασία: του εμπορίου 500γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, ο διαθρεπτικός πίνακας και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Οι ελιές θα είναι τύπου καλαμών, πρόσφατης παραγωγής, μαύρες μεγάλες, με φρουτώδη γεύση να μην είναι μαλακές, υψηλής διατροφικής αξίας χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές &Υγειονομικές Διατάξεις. Συσκευασία: του εμπορίου περιεκτικότητας 1 κιλό, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, ο διαθρεπτικός πίνακας και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 5. ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 ΓΡ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με νερό, χωρίς ζύμη, και ξηραίνονται σε ειδικούς θαλάμους με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα, χωρίς ψήσιμο. Να έχουν τα εξής αναλυτικά στοιχεία: α) Υγρασία και πτητικές ουσίες στους 105 ο C, κατ' ανώτατο όριο 12,5% για την θερινή περίοδο και 13,5% για την χειμερινή περίοδο β) Η οξύτητα δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη των 10 βαθμών οξύτητας ή 0,9% σε γαλακτικό 20

21 οξύ γ) Η τέφρα των ζυμαρικών δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της αντίστοιχης που καθορίζεται για το σιμιγδάλι από το οποίο παρασκευάστηκαν, αυξημένη κατά 0,1 μονάδα. Αποκλείονται τα ζυμαρικά, που εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής από σκώληκες ή ακάρεα. Πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση συσκευασμένα. Να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα ζυμαρικά θα είναι διαφορετικών ειδών δική μας επιλογής (πχ: μακαρόνια διαφόρων τύπων, κοφτό μακαρονάκι, κριθαράκι μέτριο κτλ). Συσκευασία:Η συσκευασία να είναι αεροστεγής των 500 γρ.κατάλληλη για τη μεταφορά και διατήρηση του προϊόντος, επί της οποίας θα αναγράφεται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα, την ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 6. ΜΕΛΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ (περίπου) Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: μέλι ανθέων, κωνοφόρα ή θυμάρι εξαίρετης ποιότητας. Να είναι αγνό, φυσικό, ανεπεξέργαστο μέλι χωρίς να έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό χωρίς συντηρητικά χωρίς αναμίξεις άλλης γλυκαντικής ύλης ή ουσίας. Δεν πρέπει να περιέχει οργανικές ή ανόργανες ύλες ξένες προς την σύστασή του. Δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνήθιστη ζύμωση, η οξύτητα του δεν πρέπει να έχει τροποποιηθεί τεχνητώς και δεν πρέπει να έχει θερμανθεί με τρόπο που να συνεπάγεται την καταστροφή ή τη σημαντική αδρανοποίηση των φυσικών ενζύμων. Κατά προτίμηση το μέλι να προέρχεται από περιοχές που προσδίδουν στο μέλι ιδιαίτερα οργανοληπτικά και ποιητικά χαρα/κα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. Συσκευασία: Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα ή ανοξείδωτα δοχεία του εμπορίου μέγιστης χωρητικότητας 1 κιλού, κατάλληλη για τρόφιμα για μεταφορά και συντήρηση του προϊόντος. Επίσης θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν, θα αναγράφεται η ονομασία του προϊόντος σε σχέση με την προέλευσή του και τον τρόπο (μέθοδο) απόληψής του, το όνομα και η έδρα του παραγωγού ή και ο τυποποιητής του συγκεκριμένου προϊόντος, η ένδειξη αναγνώρισης της παρτίδας, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Ο προμηθευτής θα υποβάλλει στην τεχνική του προσφορά επί ποινή αποκλεισμού αντίγραφο ανάλυσης από πιστοποιημένο εργαστήριο που θα έχει τις προδιαγραφές του άρθρου 67 του Κ.Τ.Π. Οι προσφέροντες με την υποβολή της προσφοράς τους οφείλουν να προσκομίσουν εις διπλούν δείγμα του ανωτέρω είδους και σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές με την ένδειξη: ΔΕΙΓΜΑΤΑ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους στο πρωτόκολλο του Δήμου, με συνοδευτική επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα παραλάβει τα δείγματα. Η επιστολή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνισμού, την αναθέτουσα αρχή και τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα που καταθέτει τα δείγματα. ΑΡΘΡΟ 7. ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Προϊόν από εκλεκτές πατάτες Α ποιότητας που με κατάλληλη επεξεργασία εμφανίζονται σε νιφάδες αφυδατωμένης πατάτας 99% χωρίς συντηρητικά και εμφανής τυχόν αλλοιώσεις. Συσκευασία: του εμπορίου 500γρ., θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 21

22 ΑΡΘΡΟ 8. ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛ. ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Ρεβύθια αποφλοιωμένα Α ποιότητας τυποποιημένα, αρίστης βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, µη συρρικνωμένα, και µε ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντοµωµένα από φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, Τα ρεβίθια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. Συσκευασία: Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες του εμπορίου των 500γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 9. ΡΥΖΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: ρύζι «αμερικάνικου» τύπου Α ποιότητας άριστης βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, µη συρρικνωμένα, και µε ομοιόμορφη εμφάνιση, να μην έχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5%, από τα οποία θραύσματα μεγέθους κατώτερου του μισού ακέραιου κόκκου μέχρι 13% κατά βάρος, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Το ρύζι δεν θα προέρχονται από µμεταλλαγμένα φυτά. Συσκευασία: Να είναι συσκευασμένο σε αεροστεγείς συσκευασίες. του εμπορίου 500γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 10. ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: ρύζι τύπου «Καρολίνα» λευκό κίτρινο μεσόκοκκο Α ποιότητας αρίστης βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, µη συρρικνωμένα, και µε ομοιόμορφη εμφάνιση, να μην έχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5%, από τα οποία θραύσματα μεγέθους κατώτερου του μισού ακέραιου κόκκου μέχρι 13% κατά βάρος, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Το ρύζι δεν θα προέρχεται από μεταλλαγμένα φυτά. Συσκευασία: Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες του εμπορίου 500γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 11. ΤΡΑΧΑΝΑΣ ( ΓΛΥΚΟΣ Η ΞΙΝΟΣ) ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: ζυμαρικό φτιαγμένο από αλεύρι Α ποιότητας, γάλα και αυγά με σχήμα κοκκώδες ακανόνιστο (γλυκός ή ξινός). 22

23 Συσκευασία: του εμπορίου των 500γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 12. ΦΑΚΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: φακές αποφλοιωμένες Α ποιότητας τυποποιημένες, άριστης βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμες, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, µη συρρικνωμένα, και µε ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένη από ξένα σώματα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Οι φακές δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. Συσκευασία: του εμπορίου 500γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 13. ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: φασόλια ξερά μέτρια αποφλοιωμένα Ά ποιότητας τυποποιημένα αρίστης βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, µη συρρικνωμένα, και µε ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα φασόλια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. Συσκευασία: του εμπορίου των 500γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα, και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 14. ΦΙΔΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 250 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: ζυμαρικό (ψιλόςχονδρός) πρόσφατης παραγωγής από υλικά εξαίρετης ποιότητας. Συσκευασία: του εμπορίου των 250 γρ. κατάλληλη για τη μεταφορά και διατήρηση του προϊόντος, επί της οποίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 15. ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ 500 ΓΡ. ( ΜΕ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑ) Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές:Το προϊόν πρέπει να είναι Α ποιότητας πρόσφατης παραγωγής από 100 % σκληρό σιμιγδάλι σίτου με γάλα και αυγά. Συσκευασία: του εμπορίου των 500γρ., θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 23

24 ΑΡΘΡΟ 16. ΑΛΑΤΙ 500 ΓΡ (ΣΑΚΟΥΛΑ) Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Μαγειρικό ψιλό θαλασσινό φυσικό ιωδιούχο αλάτι, Α ποιότητας, προερχόμενο από την εξάτμιση του θαλασσινού νερού τον αλυκών λευκού χρώματος, καθαρό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95% και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά µόνο θολερότητα. Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Συστατικά: Ιωδιούχο κάλιο 50 ppm, σταθεροποιητής, ανθρακικό νάτριο 0,1%. Συσκευασία: Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία περιεκτικότητας 500γρ.Επίσης θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 17.ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Σκόνη αραβοσίτου (επιδόρπιο) Α ποιότητας, µε άρωμα βανίλια, βιομηχανικά καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία, απαλλαγμένη από φύτρο και φλοιούς. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Συσκευασία: να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 160γρ., επί της οποίας θα αναγράφεται ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, ο διαθρεπτικός πίνακας, οδηγίες χρήσης παρασκευήςκαι την ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 18.ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 390 ml Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Άρτυμα λεμονιού χωρίς επιπρόσθετα αρώματα, χρώματα και συντηρητικά. Συσκευασία: του εμπορίου 390 ml, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και η ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Πρέπει να αναγράφεται με ευκρινή κεφαλαία γράμματα η φράση APTYMA ΛEMONIΟΥ. ΑΡΘΡΟ 19. ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 Χ1,5ΓΡ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Ουσία που παράγεται από εκχύλισμα φυσικής βανίλιας σε σκόνη. Συσκευασία: του εμπορίου 5Χ1,5γρ., θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 20. ΔΑΦΝΗ (ΣΥΣΚ. 25 ΓΡ) Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Αποξηραμένα φύλλα δάφνης όχι τεμαχισμένη 100% φυσικό προϊόν. Φύλλα Δάφνης χαρακτηρίζονται τα αποξεραμένα φύλλα του δένδρου LaurusNobilis L, τα οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένα φύλλων δαφνoκέρασoυ (PrunusLaurocerasus L), και να περιέχουν υγρασία όχι πάνω από 10%, τέφρα όχι πάνω από 6%.Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις. Συσκευασία: του εμπορίου βάζο περιεκτικότητας 25gr προϊόντος, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 24

25 ΑΡΘΡΟ 22. ΔΥΟΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ 15 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Δυόσμος ξερός σε φύλλα ή τριμμένος 100% φυσικό προϊόν χωρίς αναμίξεις διαφόρων αρτυμάτων. Συσκευασία: του εμπορίου περιεκτικότητας 15γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, και την ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 23. ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1000 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική εξαίρετης ποιότητας προερχόμενη από ζαχαρότευτλα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Συσκευασία: του εμπορίου χάρτινη του ενός (1) κιλού, κατάλληλη για τη μεταφορά και συντήρηση του προϊόντος, επί της οποίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν, το διαθρεπτικό πίνακα, την ημερομηνία παραγωγής, το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 24. ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: λάδι από σπόρους του φυτού Ηλίανθου (Helianthusannuus L) Α ποιότητας, διαυγές, με ξανθωπό χρώμα και ελαφρά γεύση χωρίς χρωματικές αλλοιώσεις και προσμίξεις άλλων ελαίων. Συσκευασία: του εμπορίου 1 λίτρου, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 25. ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚ ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Κακάο σε σκόνη κατάλληλη για παρασκευή ροφήματος. Συσκευασία: σε συσκευασία αεροστεγώς κλεισμένη περιεκτικότητας 1.000γρ. προϊόντος, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Τρόπος Συντήρησης: σε καθαρό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον. ΑΡΘΡΟ 26. ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Κανέλα τριμμένη «μπαχαρικό» 100% φυσικό προϊόν χρώματος καστανό ανοιχτό έως καφεκίτρινο χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά. Συσκευασία: του εμπορίου περιεκτικότητας 50γρ. προϊόντος, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, ο διαθρεπτικός πίνακας και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 25

26 ΑΡΘΡΟ 27. ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Αλεσμένος και καβουρδισμένος, φυσικό προϊόν σε συσκευασία που θα διασφαλίζει την προστασία του προϊόντος από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τις εξωτερικές οσμές απαλλαγμένος από ξένες ύλες. Συσκευασία: σε αεροστεγή σακούλα μεικτού βάρους ενός 1 κιλού, κατάλληλη για τη μεταφορά και συντήρηση του προϊόντος, επί της οποίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό, το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 28. ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 200ΓΡ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Καφές «ελληνικός» καβουρδισμένος, αλεσμένος, συσκευασμένος, φυσικός, παραδοσιακός. Συσκευασία: σε αεροστεγή σακούλα χωρητικότητας 200γρ, κατάλληλη για τη μεταφορά και συντήρηση του προϊόντος, επί της συσκευασίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν. ΑΡΘΡΟ 29. ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: αλεσμένος καβουρδισμένος καφές φίλτρου Α ποιότητας. Συσκευασία: σε συσκευασία του εμπορίου από πλαστικό η χάρτινο φιλμ μεικτού βάρους ενός 1 κιλού, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 30. ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές:Κομπόστα (ροδάκινο, βερίκοκο) αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλο λευκοσίδηρο σφραγισμένο δοχείο περιεκτικότητας περίπου γρ. προϊόντος. Συσκευασία: επί της οποίας να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 31. ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΣΥΣ/ΣΙΑ 200 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Άμυλο από καλαμπόκι αρίστης ποιότητας όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο χωρίς μυρωδιές ή έντομα. Συσκευασία: του εμπορίου χάρτινη περιεκτικότητας έως 200γρ προϊόντος, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 32. ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο 26

27 Προδιαγραφές: Η μαργαρίνη τύπου soft θα είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια, εμπλουτισμένη με βιταμίνες Α και D, κατάλληλη για άλειμμα για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. Χωρίς συντηρητικά, με περιεκτικότητα σε trans λιπαρά που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων και να περιέχει εξαιρετικό (χωρίς υδρογονωμένο) παρθένο ελαιόλαδο. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 78 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις για της λιπαρές ύλες επάλειψης. Συσκευασία: Θα διατίθεται υπό ψύξη σε κεσέ εμπορίου των 500γρ κατάλληλη για τη μεταφορά και διατήρηση του προϊόντος, επί της οποίας θα αναγράφονται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν, τον διαθετικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 33. ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 4Χ30 ΓΡ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Σκόνη ψησίματος που χρησιμοποιείται για την αύξηση του όγκου και την ελάφρυνση στην υφή των ψημένων προϊόντων. Συσκευασία: του εμπορίου σε σακουλάκια 4Χ30γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 34. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες, πλούσια σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, χωρίς επιπρόσθετη ζάχαρη. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Συσκευασία: του εμπορίου γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 35. ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ΓΙΑΛΑΤΖΙ ΣΥΣΚ 2 ΚΙΛΩΝ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές:Διαλεχτό σπυρωτό ρύζι Α ποιότητας με πλούσια φρέσκα μυρωδικά και τρυφερά αμπελόφυλλα. Συσκευασία: μεταλλικά κατάλληλα δοχεία του εμπορίου 2 κιλών, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 36. ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕ 410 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση σε ποσοστό 2830% του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών πλούσιος, πυκνός χωρίς σπόρους φλοιό, με ελάχιστο αλάτι χωρίς προσθήκη συντηρητικών και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Συσκευασία: Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε κατάλληλα δοχεία του εμπορίου των 410γρ.,το άνοιγα της οποίας δεν θα απαιτεί ανοιχτήρι. Θα αναγράφεται επί της συσκευασίας ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 27

28 ΑΡΘΡΟ 37. ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΑ ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: είναι το προϊόν που αποτελείται από αποφλοιωμένες ψιλοκομμένες τομάτες σε χυμό τομάτας και φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιημένες χωρίς συντηρητικά με ελάχιστο αλάτι και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Συσκευασία: Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε μεταλλικά κατάλληλα δοχεία του εμπορίου γρ, το άνοιγμα της οποίας δεν θα απαιτεί ανοιχτήρι, με πλαστικό καπάκι για μεγαλύτερη διάρκεια συντήρησης μετά το άνοιγμα. Θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 38. ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 400ML Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές:Το ξύδι να προέρχεται από κρασί έως 6 βαθμών και να µην είναι αναπλήρωμα ξυδιού. Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα να είναι τουλάχιστον 6% με οξικό οξύ και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Συσκευασία: του εμπορίου σε πλαστική φιάλη περιεκτικότητας 400ml θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 39. ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 50 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: πιπέρι μαύρο τριμμένο «μπαχαρικό» 100% φυσικό προϊόν χωρίς αναμίξεις άλλων τύπων πιπεριού και συντηρητικών. Συσκευασία: συσκευασία εμπορίου 50γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 40. ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ 80 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Ρίγανη (άρτυμα) αποξηραμένη τριμμένη 100% φυσικό προϊόν. Ρίγανη ή (Origanum) χαρακτηρίζεται τα αποξεραμένα άνθη και φύλλα του είδους OriganumVulgare L, που πρέπει να είναι απαλλαγμένα φύλλων άλλων όμοιων φυτών και να περιέχει υγρασία όχι πάνω από 15%. Συσκευασία: του εμπορίου 80γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ

29 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 750 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Εκχύλισμα καφέ υπό μορφή σκόνης με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Συσκευασία: Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε μεταλλικό αεροστεγές δοχείο του εμπορίου καθαρού βάρους 750gr, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 42. ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΣΥΣ/ΣΙΑ 50 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: πράσινο τσάι του βουνού χωρίς προσθήκη τεχνητών αρωμάτων και συντηρητικά. Θα είναι Α ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Συσκευασία: του εμπορίου 50γρ. θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 43. ΤΣΑΪ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1Χ50 ΦΑΚ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: τσάι σε ατομικά φακελάκια χωρίς προσθήκη τεχνητών αρωμάτων και συντηρητικά. Θα είναι Α ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Συσκευασία: του εμπορίου 50 φακ. συσκευασμένο, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και την ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 44. ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1Χ40 ΤΜΧ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: χάρτινα φίλτρα για καφέ φίλτρου. Συσκευασία: του εμπορίου 40τμχ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 45. ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΙΚΟΓ. ΣΥΣ/ΣΙΑ 510 ΓΡ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: φρυγανιές σίτου Α ποιότητας κλασικές τυποποιημένες ολόκληρες όχι σπασμένες. Συσκευασία: του εμπορίου των 510γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα, και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 46. ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: από ταχίνι (πολτό από σησάμι) γεύση κακάου, σε συνδυασμό με σιρόπιζάχαρης ή μέλι ή πετιμέζι. 29

30 Συσκευασία: του εμπορίου των 500γρ, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 47. ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 50 ΦΑΚ. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: χαμομήλι 100% φυσικό προϊόν χωρίς προσθήκη τεχνητών αρωμάτων. Συσκευασία: του εμπορίου των 50 φακ. θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 48. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 375 ΓΡ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Τα Δημητριακά θα είναι ολικής αλέσεως, σε συσκευασία των 375gr από υλικά εξαιρετικής ποιότητας βιολογικής καλλιέργειας και να διαθέτουν πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Δε θα περιέχουν χρωστικές ουσίες και θα αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) ημερομηνία λήξης, β) σύνθεση του προϊόντος, γ) περιεκτικότητα σε βιταμίνες. Συσκευασία: σε αεροστεγή συσκευασία του εμπορίου των 375γρ. ανά τεμάχιο, την συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως, η προέλευση, ο διαθρεπτικός οδηγός καθώς και όλα τα στοιχεία που θα πιστοποιούν ότι το προϊόν είναι βιολογικό. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Οι προσφέροντες με την υποβολή της προσφοράς τους οφείλουν να προσκομίσουν εις διπλούν δείγμα του ανωτέρω είδους και σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές με την ένδειξη: ΔΕΙΓΜΑΤΑ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους στο πρωτόκολλο του Δήμου, με συνοδευτική επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα παραλάβει τα δείγματα. Η επιστολή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνισμού, την αναθέτουσα αρχή και τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα που καταθέτει τα δείγματα. ΟΜΑΔΑ 5. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ Όλα τα είδη πρέπει να είναι Α ποιότητας σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξειςκαι να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά την χρήση τους, οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα ( υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Άδειας Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ). Τα είδη να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και χωρίς την ύπαρξη αίματος. Η παραληφθείσα ποσότητά του κρέατος θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου και όχι από κομμάτια κρέατος διαφόρων ζώων. Τα είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά του κρέατος όπου θα επιδεικνύεται η ταυτότητα του ζώου (χώρος προέλευσης, χώρος σφαγής). Τα πουλερικά θα είναι νωπά, καλής θρέψης και άριστης ποιότητας. Όλα τα προϊόντα θα είναι σύμφωνα με την δεδομένη παραγγελία του κάθε τμήματος. 30

31 ΑΡΘΡΟ 1. ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΙΑΣΠΑΛΑ Μονάδα μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι από νωπό κρέας νεαρού μόσχου (ελιάσπάλα) κόκκινου χρώματος, Α ποιότητας, απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λπ., δεν θα πρέπει να αναδύουν έντονες οσμές και χωρίς την ύπαρξη αίματος. Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. Το κρέας θα προέρχεται από μικρά, υγιή ζώα και η ηλικία τους δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 46 Ο C, οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 και μικρότερη του 4, χωρίς αλλοίωση του χρώματος, της οσμής, και της σύστασης.επίσης στα δελτία αποστολής θα αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας το κρέας. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, τη μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα. Θα αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του προϊόντος, και οδηγίες συντήρησης. Τα αναγραφόμενα στην συσκευασία θα πρέπει να επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Χώρα τόπος προέλευσης: θα αναγράφεται στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα. ΑΡΘΡΟ 2. ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΠΑΛΑ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΚΑΛΟ Μονάδα μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: νωπό χοιρινό κρέας από σπάλα αυτοτελές τεμάχιο A ποιότητας κατηγορίας διάπλασης U2(50 55%).Απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λπ., ροζ χρώματος, χωρίς να αναδίδουν δυσάρεστες οσμές και χωρίς την ύπαρξη αίματος. Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. Το κρέας θα συνοδεύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Επίσης στα δελτία αποστολής θα αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας το κρέας. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, τη μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα. Θα αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του προϊόντος, και οδηγίες συντήρησης. Τα αναγραφόμενα στην συσκευασία θα πρέπει να επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Χώρα τόπος προέλευσης: θα αναγράφεται στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα. ΑΡΘΡΟ 3. ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΙΑΣΠΑΛΑ Μονάδα μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Από νωπό κρέας μόσχου (ελιάσπάλα) Α ποιότητας άνευ οστού διπλοαλεσμένος, προερχόμενος από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαίμαξης, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά. Θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριμένες 31

32 εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού).στο συσκευασμένο κιμά επιτρέπεται η ύπαρξη λίπους μέχρι 20%.Επίσης στα δελτία αποστολής θα αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας ο κιμάς. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, τη μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα. Θα αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του προϊόντος, και οδηγίες συντήρησης. Τα αναγραφόμενα στην συσκευασία θα πρέπει να επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο,ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Χώρα τόπος προέλευσης: θα αναγράφεται στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα. ΑΡΘΡΟ 4. ΝΩΠΟ ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μονάδα μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Να είναι από νωπό κρέας νεαρού αρνιού γάλακτος Α ποιότητας, το οποίο να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, χωρίς παράξενη οσμή και αίματα. Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. Θα πρέπει να προέρχονται από υγιή ζώα και η ηλικία του να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 46 Ο C, οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 και μικρότερη του 4, αλλοίωση του χρώματος, της οσμής, και της σύστασης. Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτημόριο του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Επίσης στα δελτία αποστολής θα αναγράφεται ότι είναι Ά ποιότητας το κρέας. Συσκευασία: κατάλληλη για τρόφιμα, τη μεταφορά, προτείνεται από τον συμμετέχοντα. Θα αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του προϊόντος, ο διαθρεπτικός πίνακας και οδηγίες συντήρησης του προϊόντος. Τα αναγραφόμενα στην συσκευασία θα πρέπει να επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο,, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Χώρα τόπος προέλευσης: θα αναγράφεται στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα. ΑΡΘΡΟ 5. ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΥΠΟΥ 65% Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μονάδα μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Το κοτόπουλο θα είναι νωπό Α ποιότητας τύπου 65% τρυφερό εύσαρκο με δέρμα λείο μαλακό, να έχει υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένο χωρίς κεφάλι, τα πόδια να είναι κομμένα 1 εκ. πάνω από τους αστραγάλους, βάρος ανά τεμάχιο 1,5 έως 1,8 κιλά, να είναι απαλλαγμένο από τα όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρό χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία, να είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, χωρίς σπασμένα κόκκαλα, χωρίς μώλωπες, να υπάρχει ένα ελαφρύ στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6) να προέρχονται από πτηνοτροφείο και πτηνοσφαγείο με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. Κάθε παραδιδόμενη παρτίδα θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθή λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Επίσης στα δελτία αποστολής θα αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας το κρέας. 32

33 Συσκευασία: Η συσκευασία γίνεται σε δίσκους από χαρτοπολτό η άλλο υλικό και επικάλυψη από κάποια διαφανή πλαστική μεμβράνη. Η συσκευασία θα γίνεται ανά τεμάχιο. Θα αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας, λήξης του προϊόντος, ο διαθρεπτικός πίνακας και οδηγίες συντήρησης. Τα αναγραφόμενα στην συσκευασία θα πρέπει να επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Χώρα τόπος προέλευσης: θα αναγράφεται στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα. ΑΡΘΡΟ 6. ΝΩΠΟ ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μονάδα μέτρησης: Κιλό Προδιαγραφές: Τα μπούτια κοτόπουλου θα είναι πρώτης ποιότητας, ανέπαφα, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία, χωρίς δυσάρεστη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Τα εν λόγω χορηγούμενα μπούτια κοτόπουλου θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. Κάθε παραδιδόμενη παρτίδα θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθή λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Επίσης στα δελτία αποστολής θα αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας το κρέας. Συσκευασία: η συσκευασία γίνεται σε δίσκους από χαρτοπολτό η άλλο υλικό και επικάλυψη από κάποια διαφανή πλαστική μεμβράνη. Θα αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του προϊόντος, ο διαθρεπτικός πίνακας και οδηγίες συντήρησης του προϊόντος. Τα αναγραφόμενα στην συσκευασία θα πρέπει να επαληθεύουν ποιοτικά το προϊόν. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο,ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Χώρα τόπος προέλευσης: θα αναγράφεται στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΒΑΡΟΥΣ 5363 ΓΡ MEDIUM Μονάδα μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α' κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κειμένων διατάξεων, βάρους 5363 γρ. κατηγορία medium. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ ' εκτίμηση από την επιτροπή παραλαβής. Συσκευασία: Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες, με ατομικά χωρίσματα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Ά, ημερομηνία παραγωγή και λήξης). Στην συσκευασία θα αναγράφονται τα στοιχεία που πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν. Τα φρέσκα αυγά διατηρούνται στο ψυγείο περίπου 4 εβδομάδων η μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο,ευθύνης του προμηθευτή θα παραδίδονται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 33

34 Χώρα τόπος προέλευσης: θα αναγράφεται στα έγγραφα (δελτία αποστολής) τα οποία θα συνοδεύουν την εκάστοτε υπό παράδοση ποσότητα. ΟΜΑΔΑ 6. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να τονίζουν για όλα τα είδη επάνω στη συσκευασία ότι θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκοκατεψυγμένα και κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους βάρους Άριστη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή ελαττωματικών λαχανικών τα οποία έχουν υπολείµµατα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να µην είναι μεταλλαγμένα. Όλα τα είδη πρέπει να είναισύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξειςκαι να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά την χρήση τους, οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα ( υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Άδειας Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ). ΑΡΘΡΟ 1. ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, με ζωηρό και φυσικό χρώμα να µην εμφανίζουν αλλοίωση στη σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές ιατάξεις. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρεσκοκατεψυγμένα, απαλλαγμένα από ξένες ύλες. Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής. Συσκευασία: του εμπορίου 1 κιλού, κατάλληλη για τρόφιμα και για μεταφορά, επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, ο διαθρεπτικός πίνακας, η ημερομηνία καταψύξεως και λήξης του προϊόντος. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο,ευθύνης του προμηθευτή, θα παραδίδονται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο σε θερμοκρασίες 18 ο C καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΑΚΑΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Να είναι A ποιότητας, με ζωηρό και φυσιολογικό χρώμα να µην εμφανίζουν αλλοίωση στη σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα µε τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές ιατάξεις. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρεσκοκατεψυγμένα, απαλλαγμένα από ξένες ύλες. Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής. Συσκευασία: του εμπορίου 1 κιλού, κατάλληλη για τρόφιμα και για μεταφορά, επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, ο διαθρεπτικός πίνακας, η ημερομηνία καταψύξεως και λήξης του προϊόντος. Να μην φέρει σχισμές η ελαττώματα. 34

35 Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, θα παραδίδεται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο σε θερμοκρασίες 18 ο C καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΡΟΤΑ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, με ζωηρό και φυσιολογικό χρώμα να μην εμφανίζουν αλλοίωση στη σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικά Τροφίμων και Ποτών. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρεσκοκατεψυγμένα, απαλλαγμένα από ξένες ύλες. Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής. Αποκλειόμενη απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας. Συσκευασία: του 1 κιλού, προτείνεται από τον συμμετέχοντα κατάλληλη για τρόφιμα για μεταφορά και διατήρηση. Επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, ο διαθρεπτικός πίνακας, η ημερομηνία καταψύξεως και λήξης του προϊόντος. Να μην φέρει σχίσματα η ελαττώματα. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, θα παραδίδεται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο σε θερμοκρασίες 18 ο C καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 4. ΜΠΑΜΙΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, με ζωηρό και φυσιολογικό χρώμα να μην εμφανίζουν αλλοίωση στη σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρεσκοκατεψυγμένα, απαλλαγμένα από ζιζάνια. Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής. Αποκλειόμενη απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας. Συσκευασία: του 1 κιλού, προτείνεται από τον συμμετέχοντα κατάλληλη για τρόφιμα για μεταφορά και διατήρηση. Επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, ο διαθρεπτικός πίνακας, η ημερομηνία καταψύξεως και λήξης του προϊόντος. Να μην φέρει σχίσματα η ελαττώματα. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, θα παραδίδεται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο σε θερμοκρασίες 18 ο C καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 5. ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, με ζωηρό και φυσιολογικό χρώμα να μην εμφανίζουν αλλοίωση στη σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικά Τροφίμων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να μπορούν να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρεσκοκατεψυγμένα, απαλλαγμένα από ζιζάνια. Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής. Αποκλειόμενη απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας. Συσκευασία: του 1 κιλού, προτείνεται από τον συμμετέχοντα κατάλληλη για τρόφιμα για μεταφορά και διατήρηση. Επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, ο διαθρεπτικός πίνακας, η ημερομηνία καταψύξεως και λήξης του προϊόντος. Να μην φέρει σχίσματα η ελαττώματα. 35

36 Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, θα παραδίδεται υποχρεωτικά με όχημαψυγείο σε θερμοκρασίες 18 ο C καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΑΡΘΡΟ 6. ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Να είναι Α ποιότητας, με ζωηρό και φυσιολογικό χρώμα να μην εμφανίζουν αλλοίωση στη σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικά Τροφίμων και Ποτών, να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν άμεσα. Αποκλειόμενη απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας. Συσκευασία: του 1 κιλού, προτείνεται από τον συμμετέχοντα κατάλληλη για τρόφιμα για μεταφορά και διατήρηση. Επί της οποίας θα αναγράφεται στα ελληνικά ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, ο διαθρεπτικός πίνακας, η ημερομηνία καταψύξεως και λήξης του προϊόντος. Να μην φέρει σχίσματα η ελαττώματα. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο μεταφορικό μέσο, θα παραδίδεται υποχρεωτικά με όχημα ψυγείο σε θερμοκρασίες 18 ο C καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα. σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΟΜΑΔΑ 7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να τονίζουν για όλα τα είδη επάνω στη συσκευασία ότι θα είναι άριστης ποιότητας, φρέσκοκατεψυγμένα και κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους βάρους σύμφωνα με τις αγορανομικές υγειονομικές διατάξεις και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Άριστη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή ελαττωματικών τροφίμων τα οποία έχουν ραδιενεργά κατάλοιπα και να είναι μεταλλαγμένα. Όλα τα είδη πρέπει να είναισύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξειςκαι να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά την χρήση τους, οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα ( υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Άδειας Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ). ΑΡΘΡΟ 1. ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: φιλέτο βακαλάου χωρίς κόκκαλα, καθαρισμένο (απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια, πτερύγια, εντόσθια και αυγά), κατεψυγμένο Α ποιότητας καλά διατηρημένο, χωρίς αλλοιώσεις στην όψη στην οσμή ή στο χρώμα και θα παραδίδεται κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF). Κατά την απόψυξη θα πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 70% του αρχικού του βάρους. Ο κατεψυγμένος βακαλάος θα συνοδεύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές, κοινοτικές διατάξεις και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Συσκευασία: του 1 κιλού συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ημ. Κατάψυξης, ημ. Λήξης, χώρα προέλευσης αρ. Έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 36

37 Θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Η μεταφορά στους τόπους παράδοσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων, θα πρέπει να γίνειυποχρεωτικά με όχημαψυγείο σε θερμοκρασίες 18 ο C καθαρά, απολυμασμένα, µε καταγραφικά θερμόμετρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΟΜΑΔΑ 8. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Όλα τα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις και να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά την χρήση τους, οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα ( υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Άδειας Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ). ΑΡΘΡΟ 1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: παρθένο ελαιόλαδο του οποίου ο βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης είναι ίσος ή ανώτερος του 6,5 του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι κατά μέγιστο1gr ανά100gr(οξύτητα 01%) και του οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. Θα αναγράφεται και στην συσκευασία ότι είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Οι φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ελαιόλαδο θα διατίθεται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Συσκευασία: 5 λίτρων κατά προτίμηση σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος ή άλλο εγκεκριμένο υλικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Να προέρχεται από τυποποιητήρια που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP (Φ.Ε.Κ 1129 Β/ και Ε.Ε δελτίο ΕΕ 4/ ). Επίσης να αναγράφεται και ο διαθρεπτικός πίνακας. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΑΡΘΡΟ 2. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: παρθένο ελαιόλαδο του οποίου ο βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης είναι ίσος ή ανώτερος του 6,5 του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι κατά μέγιστο1gr ανά100gr(οξύτητα 01%) και του οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. Θα αναγράφεται και στην συσκευασία ότι είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Οι φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ελαιόλαδο θα διατίθεται σε συσκευασία ενός (1) λίτρου. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης 37

38 και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Συσκευασία: 1 λίτρου κατά προτίμηση σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος ή άλλο εγκεκριμένο υλικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Να προέρχεται από τυποποιητήρια που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP (Φ.Ε.Κ 1129 Β/ και Ε.Ε δελτίο ΕΕ 4/ ). Επίσης να αναγράφεται και ο διαθρεπτικός πίνακας. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. ΟΜΑΔΑ 9. ΠΟΤΑ Όλα τα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις και να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά την χρήση τους, οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα ( υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Άδειας Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ). ΑΡΘΡΟ 1. ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 0,5L. Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές: Επιτραπέζιο νερό αναγνωρισμένο από το κράτος ως νερό εμφιαλωμένο επιτραπέζιο νερό. Να αναγράφεται στη φιάλη: ο αριθμός έγκρισης, η ημερομηνία λήξεως, το PH, η αγωγιμότητα, η πηγή υδροληψίας, η εμφιάλωση, η ολική σκληρότητα, τα ανιόντα, τα κατιόντα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 149 του Κ.Τ.Π. Συσκευασία: σε πλαστικό μπουκάλι των 0,5L. Επίσης να αναφέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Τρόπος Συντήρησης: σε συνθήκες περιβάλλοντος το χειμώνα και το καλοκαίρι στο ψυγείο. ΑΡΘΡΟ 3. ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ Μον. Μέτρησης: Τεμάχιο Προδιαγραφές:100% φυσικός χυμός από διάφορα φρούτα, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και επιπρόσθετης ζάχαρης. Ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Συσκευασία: σε συσκευασία TetraPak 1 λίτρου, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν, τον διαθρεπτικό πίνακα και την ημερομηνία λήξης του. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 38

39 ΑΡΘΡΟ 4. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ (ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΙΑΚ) 250 ml Μον. Μέτρησης: Φιάλη Προδιαγραφές: Αλκοολούχο ποτό τύπου «ΚΟΝΙΑΚ ΛΙΚΕΡ» να είναι απόσταγμα κατά προσέγγιση 50% αλκοολικής ζυμώσεως,να περιέχει αρωματικές ουσίες, να μην περιέχει χρωστικές ουσίες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2%, να παρασκευάζεται σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. (προδιαγραφές και όροι παραγωγής αλκοολούχων ποτών),η ετικέτα και τα συστατικά στοιχεία παρασκευής του να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια χημική υπηρεσία Συσκευασία: εμπορίου φιάλη 250ml, θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν. Θεωρήθηκε, Hλιούπολη, 18/5/2018 O Συντάκτης Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Διαμάντω Χατζηβασιλείου Σπυρίδων Κάτσαρης 39

40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ : Π14/2018 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΜΑΔΑ 1. ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ CPV: i. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ Ή ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ (συσκ. ενός λίτρου) ΤΕΜ 1, ,50 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,50 Φ.Π.Α 13% ,33 ΣΥΝΟΛΟ ,83 ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ Ή ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ (συσκ. ενός λίτρου) ΤΕΜ 1, ,00 40

41 1 3 2 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 2, , ΦΕΤΑ Π.Ο.Π ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 6, , ΚΑΣΕΡΙ Π.Ο.Π ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 9, , ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 9, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,00 Φ.Π.Α 13% 3.226,99 ΣΥΝΟΛΟ ,99 iii. ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ Ή ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ (συσκ. ενός λίτρου) ΤΕΜ 1, ,10 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5.168,10 Φ.Π.Α 13% 671,85 ΣΥΝΟΛΟ 5.839,95 iv. ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ Ή ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ (συσκ. ενός λίτρου) ΤΕΜ 1, ,80 41

42 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 4.429,80 Φ.Π.Α 13% 575,87 ΣΥΝΟΛΟ 5.005,67 ΟΜΑΔΑ 2. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ CPV: ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ 1, , ΑΝΗΘΟΣΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (ΔΕΜΑ100γρ) ΤΕΜ 0, , ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΙΛΟ 1, , ΒΕΡΥΚΟΚΚΑ ΚΙΛΟ 1, , ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 0, , ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΟ 0, , ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 3, , ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 1, , ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΟ 0, , ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 0, , ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΟ 0, , ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 0, , ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 1, , ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ 0, , ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝ. ΚΙΛΟ 2, , ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΟ 1, , ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 1, , ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 1, , ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 0, ,00 42

43 ΠΑΤΖΑΡΙΑ ΚΙΛΟ 0, , ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 0, , ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 1, , ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ ΚΙΛΟ 0, , ΠΡΑΣΣΑ ΚΙΛΟ 0, , ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 0, , ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 1, , ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ ΤΕΜ 0, , ΣΤΑΦΥΛΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ ΧΟΡΤΑ ΑΓΡΙΑ Η ΑΝΤΙΔΙΑ ΚΙΛΟ 1, ,40 ΚΙΛΟ 1, ,60 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 13% , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,55 ΟΜΑΔΑ 3. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ CPV: i. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΙΛΟ 7, , ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 16, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 4.579,00 Φ.Π.Α 24% 1.098,96 ΣΥΝΟΛΟ 5.677,96 ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 350 ΓΡ. ΤΕΜ 1, ,00 43

44 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,00 Φ.Π.Α 13% 1.430,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ CPV: ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 ΓΡ. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (συσκ. 410 γρ) i. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΙΔΗ ΜΕ 13% ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ 0, ,00 ΤΕΜ 0, , ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ 0, , ΡΥΖΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ 0, , ΦΑΚΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ 0, , ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ 1, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,00 Φ.Π.Α 13% 2.632,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΔΗ ΜΕ 24% ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΛΑΤΙ 500 ΓΡ (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΤΕΜ 0, , ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1000 ΓΡ. TEM 0, , ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 200ΓΡ 44 ΤΕΜ 1, ,00 TEM 9, ,00 ΤΕΜ 2, ,00

45 ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕ 410 ΓΡ. ΤΕΜ 1, , ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 400ML ΤΕΜ 0, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,00 Φ.Π.Α 24% 4.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ Α + Β ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: ,00 ΦΠΑ 13%+24%: 7.432,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,50 ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΕΙΔΗ ΜΕ 13% ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 ΓΡ. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (συσκ. 410 γρ) ΤΕΜ 0, ,50 ΤΕΜ 0, , ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 2, , ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ ΓΡ. ΤΕΜ 3, , ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ 0, , ΜΕΛΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ (περίπου) ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛ. ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΡΥΖΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 8, ,00 ΤΕΜ 2, ,00 ΤΕΜ 1, ,00 ΤΕΜ 0, ,00 ΤΕΜ 0, ,00 45

46 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ( ΓΛΥΚΟΣ Η ΞΙΝΟΣ) ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1, , ΦΑΚΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ 0, , ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ 1, , ΦΙΔΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 250 ΓΡ. ΤΕΜ 0, , ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ 500 ΓΡ. ( ΜΕ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑ) ΤΕΜ 1, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,75 Φ.Π.Α 13% 1.811,00 ΣΥΝΟΛΟ ,75 ΕΙΔΗ ΜΕ 24% ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΛΑΤΙ 500 ΓΡ (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΤΕΜ 0, , ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160 ΓΡ. ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 390 ml ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 Χ1,5ΓΡ ΤΕΜ 0, ,00 ΤΕΜ 0, ,50 ΤΕΜ 0, , ΔΑΦΝΗ (ΣΥΣΚ. 25 ΓΡ) ΤΕΜ 1, , ΔΥΟΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ 15 ΓΡ. ΤΕΜ 0,40 5 2, ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1000 ΓΡ. TEM 0, , ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 1,60 5 8, ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚ ΓΡ. ΤΕΜ 8, , ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΓΡ. ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ 46 ΤΕΜ 0, ,50 TEM 9, ,00 ΤΕΜ 14, ,00

47 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΓΡ. ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΣΥΣ/ΣΙΑ 200 ΓΡ. ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 4Χ30 ΓΡ ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ΓΙΑΛΑΤΖΙ ΣΥΣΚ 2 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 2, ,50 ΤΕΜ 0, ,00 ΤΕΜ 2, ,00 ΤΕΜ 0, ,80 ΤΕΜ 8, , ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕ 410 ΓΡ. ΤΕΜ 1, , ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΑ ΓΡ. ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 400ML ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 50 ΓΡ. ΤΕΜ 0, ,00 ΤΕΜ 0, ,00 ΤΕΜ 1, , ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ 80 ΓΡ. ΤΕΜ 1, , ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 750 ΓΡ. ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΣΥΣ/ΣΙΑ 50 ΓΡ. ΤΕΜ 25, ,00 ΤΕΜ 1, , ΤΣΑΪ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1Χ50 ΦΑΚ. ΤΕΜ 3, , ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1Χ40 ΤΜΧ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΙΚΟΓ. ΣΥΣ/ΣΙΑ 510 ΓΡ. ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 50 ΦΑΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ(375gr) ΤΕΜ 0, ,00 ΤΕΜ 1, ,00 ΤΕΜ 3, ,00 ΤΕΜ 3, ,00 ΤΕΜ 3, ,50 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,30 Φ.Π.Α 24% 4.270,15 ΣΥΝΟΛΟ ,45 47

48 ΣΥΝΟΛΟ Α + Β ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: ΦΠΑ 13%+24%: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,20 ΟΜΑΔΑ 5. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ CPV: ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΙΑ ΣΠΑΛΑ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΠΑΛΑ Ά ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΚΑΛΟ ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΙΑ ΣΠΑΛΑ ΝΩΠΟ ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΥΠΟΥ 65% Ά ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΩΠΟ ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΒΑΡΟΥΣ 53 63ΓΡ.MEDIUM ΚΙΛΟ 8, ,00 ΚΙΛΟ 3, ,20 ΚΙΛΟ 8, ,00 ΚΙΛΟ 6, ,60 ΚΙΛΟ 2, ,00 ΚΙΛΟ 1, ,60 ΤΕΜ 0, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 13% , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ,97 48

49 ΟΜΑΔΑ 6. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV: ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΑΡΑΚΑΣ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΑΡΟΤΑ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΜΠΑΜΙΕΣ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 4, ,50 ΤΕΜ 1, ,00 ΤΕΜ 1, ,25 ΤΕΜ 3, ,50 ΤΕΜ 1, ,60 ΤΕΜ 1, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 13% 2.559,85 332,78 ΣΥΝΟΛΟ 2.892,63 ΟΜΑΔΑ 7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ CPV: ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΑΤ\ΝΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 5, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,00 49

50 Φ.Π.Α 13% 1.378,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΟΜΑΔΑ 8. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ CPV: i. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡ Ο ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 5, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 13% , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡ Ο ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 24, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 13% 8.484, ,92 ΣΥΝΟΛΟ 9.586,92 ΟΜΑΔΑ 9.ΠΟΤΑ CPV: i. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΙΔΗ ΜΕ 13% 50

51 ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΜΦ. ΝΕΡΟ 0,5L ΤΕΜ 0, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.035,00 Φ.Π.Α 13% 134,55 ΣΥΝΟΛΟ 1.169,55 ΕΙΔΗ ΜΕ 24% ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ (ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΙΑΚ) 250ML ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΙΑΛΗ 2, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,00 Φ.Π.Α 24% 3.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ Α + Β ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: ΦΠΑ 13%+24%: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,55 ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ 1, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.760,00 Φ.Π.Α 24% 662,40 ΣΥΝΟΛΟ 3.422,40 51

52 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1 ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ , , ,44 2 ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ , , ,55 3 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ , , ,96 4 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ , , ,70 5 ΚΡΕΟΠΩΛEΙΟ , , ,97 6 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ,85 332, ,63 7 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ , , ,00 8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ , , ,02 9 ΠΟΤΑ , , ,95 ΣΥΝΟΛΟ : , , ,22 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ Ι. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙ. III. IV. Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ 1,3,4,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ , , , , , , ,10 671, , ,80 575, ,67 ΣΥΝΟΛΟ : , , ,22 Θεωρήθηκε, Ηλιούπολη 18/5/2018 Η Συντάκτρια Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Διαμάντω Χατζηβασιλείου Σπυρίδων Κάτσαρης 52

53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ : Π14/2018 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ.: Π14/2018, για την κάλυψη των αναγκών του: 1. Δήμου Ηλιούπολης 2. Νομικού του Προσώπου: Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας & Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ) 3. Νομικού του Προσώπου: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 4. Νομικού του Προσώπου: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων από τον κάθε φορέα. ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 2. το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 3. τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 4. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 5. τον ν. 4129/2013 (Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 6. το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 7. τον ν. 4013/2011 (Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 8. τον ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, 9. το ν. 3310/2005 (Α' 30) Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ /2007 (Β 1673) σχετικά με τα Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 53

54 ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ /2565/δοσ/2005 (Β 1590) Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες 10. τον ν. 2859/2000 (Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 11. τον ν.2690/1999 (Α' 45) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 12. τον ν. 2121/1993 (Α' 25) Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα, 13. το π.δ 28/2015 (Α' 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, 14. το π.δ. 80/2016 (Α 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 15. τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 16. τη με αρ. Π1/2390/ (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 17. τον ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» 18. Το Ν. 3463/2006 με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114,Α). 19. Το Ν.3852/ «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», (Φεκ 87/τ.Α)και ιδιαίτερα το άρθρο 278,όπως τροποποιήθηκε από την 2 του άρθρου 9 του Ν.4071/12 (Φεκ.85/τ.Α ) και ισχύει( Προληπτικός έλεγχος συμβάσεων) και το άρθρο το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από (ΦΕΚ 240 Α ) που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ/Α/18) περί «Ανάδειξης προμηθευτώνχορηγητών», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014 και τις οδηγίες της με αρ. 3/ εγκυκλίου, με αρ. πρωτ.: 11543, του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «ανάδειξη προμηθευτώνχορηγητών προμηθειών των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προς πων, των Περιφερειών, των ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ Α και Β βαθμού». 21. Την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 1503/ ) Υπουργική Απόφαση περί «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ.ττ36586/ (ΦΕΚ 1323/Β / ) ΚΥΑ και την υπ αριθ.31119/ (ΦΕΚ 990 Β/ ) ΚΥΑ 22. τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το συνόλο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 23. τον Ν. 2741/1999, άρθρο 8, περ. 6Β «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ.199/τ.Α), όπως τροποποιήθηκε με άρ.37του ν.3066/02(φεκ252/α) και άρθρο 11 του ν.3438/06 (ΦΕΚ 33/Α). 24. τον Ν.15523/06 (ΦΕΚ.1187/Β) και Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/352007) : Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 25. των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου). 26. των Π.Δ. 291/1996/ καν. ΕΚ 543/08 (πουλερικών), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/ Αγορανομική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. 54

55 ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β / , Υγειονομική διάταξη Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων και τροφίμων & ποτών) 27. την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/εκ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3 ης Νοεμβρίου 1998 (ΦΕΚ Β 892/ ) 28. τον Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 29. την υπ. αρ. 319/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλ. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ελληνικό Τύπο, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: και στον ιστότοπο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). η Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής Η με αρ.: Π14/2018 Μελέτη του τμήματος ΠρομηθειώνΑποθηκών του Δήμου (Τεχνική έκθεση, Ενδεικτικός προϋπολογισμός, τεχνικές προδιαγραφές, Γενική συγγραφή υποχρεώσεων). Η οικονομική (τιμολόγιο προσφοράς) και η τεχνική προσφορά. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά ΑΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. 2.Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους και ανταποδοτικά του Δήμου και ιδίους πόρους των Νομικών του Προσώπων. Η δαπάνη για την προμήθεια του ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ, του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης και Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης, διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων από τον κάθε φορέα, έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά Ευρώ και είκοσι δύο λεπτών ( ,22) συμπ/νου ΦΠΑ. 3. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ, όπως αυτοί προβλέπονται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και τμήμα αυτής θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως κάτωθι: 1. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, με Α.Φ.Μ: , Δ.Ο.Υ.: Ηλιούπολης, Διεύθυνση έδρας: Σοφ. Βενιζέλου : Κ.Α. : , , , , , Κ.Α. : , Κ.Α. : , Κ.Α. : και Κ.Α. : Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ, με Α.Φ.Μ: , Δ.Ο.Υ.: Ηλιούπολης, Διεύθυνση έδρας : Σοφ. Βενιζέλου ,: Κ.Α , , , , , ,

56 3. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ.: Ηλιούπολης, Διεύθυνση Έδρας: Σοφοκλή Βενιζέλου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ.: Ηλιούπολης, Διεύθυνση Έδρας: Σοφοκλή Βενιζέλου 114. ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο χρόνος ισχύος της προμήθειας των ειδών ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των ΝΠΔΔ κατόπιν ειδοποίησης του αρμοδίου φορέα υλοποίησης της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/2016 και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και όχι αργότερα από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα κατάλληλα για την ασφαλή μεταφορά συντήρηση και διακίνηση των ειδών στους τόπους παράδοσης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η διακήρυξη και η παρούσα μελέτη. Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών είναι: α. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1. Το φρέσκο γάλα ένα (1) λίτρο ανά εργαζόμενο καθημερινά θα διατεθεί στους δικαιούχους του Δήμου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 1503/ ) Υπουργική Απόφαση περί «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ.ττ36586/ (ΦΕΚ 1323/Β / ) ΚΥΑ, την υπ αριθ.31119/ (ΦΕΚ 990 Β/ ) ΚΥΑ και την υπ. αρ. 319/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλ. Η παράδοση του γάλακτος του Δήμου θα γίνεται τμηματικά σε διάρκεια ισχύος ενός έτους. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες του κάθε φορέα. Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται κάθε ημέρα και αυστηρά έως τις 08:00 π.μ. πλην Κυριακών και επίσημων αργιών στους χώρους εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ηλιούπολης, σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, δηλαδή: Τόπος παράδοσης φρέσκου γάλακτος είναι: α) στο Σταθμό Αυτοκινήτων & μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 56

57 β) στο κτίριο του Δημ. Μεγάρου (Σ. Βενιζέλου 114) ή όπου αλλού υποδείξει η Υπηρεσία του Δήμου. Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες για το φρέσκο γάλα θα παραδίδονται εντός μίας (1) ημέρας από την ειδοποίηση του προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την πρώτη παράδοση του φρέσκου γάλακτος, τα ανάλογα ψυγεία συντήρησης (τουλάχιστον ένα (1) ψυγείο σε κάθε χώρο παράδοσης, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες και καθ υπόδειξη της αρμόδιας Υπηρεσίας), που θα εγκαταστήσει στους ανωτέρω χώρους εργασίας του Δήμου, προκειμένου να φυλάσσεται το γάλα. Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης τους, ο δε Δήμος Ηλιούπολης θα κάνει μόνο χρήση αυτών και θα τα επιστρέψει μετά την λήξη της σύμβασης. 2. Ο Δήμος Ηλιούπολης ενδιαφέρεται να προμηθευτεί τρόφιμα κλπ για το Κυλικείο που λειτουργεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο. Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά σε διάρκεια ισχύος ενός έτους. Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες θα παραδίδονται στους καθ υπόδειξη χώρους του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση του προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας. 3. Στον Δήμο Ηλιούπολης λειτουργεί δομή Εθελοντικής Υπηρεσίας Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης με έδρα το πυροφυλάκιο του Δήμου. Η δομή αυτή λειτουργεί συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στο έργο της δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας όσο και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν στον Δήμο καθ όλη την διάρκεια του έτους. Ο Δήμος Ηλιούπολης, με δεδομένη την αναγνώριση του έργου και προσφοράς των εθελοντών, εκτός των άλλων μεριμνά και για την κάλυψη αναγκών υδάτωσης τους με προσφορά εμφιαλωμένου νερού (0,5 L) που θα γίνει τμηματικά σε διάρκεια ισχύος ενός έτους. Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες θα παραδίδονται στους καθ υπόδειξη χώρους του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση του προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας. 4. Στον Δήμο Ηλιούπολης λειτουργεί δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου του Ν.4071/12 άρθρο 2. Ο Δήμος Ηλιούπολης ενδιαφέρεται να προμηθευτεί τρόφιμα. Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά σε διάρκεια ισχύος ενός έτους. Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες θα παραδίδονται στους καθ υπόδειξη χώρους του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση του προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας. 5. Στον Δήμο Ηλιούπολης διεξάγεται από το αρμόδιο τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας Εθελοντική Αιμοδοσία (δύο φορές ετησίως) για την οποία είναι απαραίτητη η προμήθεια συγκεκριμένων ειδών τροφίμων. Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά σε διάρκεια ισχύος ενός έτους. Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες θα παραδίδονται στους καθ υπόδειξη χώρους του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση του προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας. 57

58 β. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ. Τα κτίρια που στεγάζουν τα Παραρτήματα του Νομικού Προσώπου. Πιο αναλυτικά: 1. Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Αθηνοδώρου Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Ψαρών 9 3. Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Τσαμαδού Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Κύπρου & Σαντορίνης 5. Ζ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Παράσχου Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Αγαμέμνονος 3 7. Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Κεφαλληνίας & Μεσσηνίας 8. Α ΠΑΡΑΡ/ΜΑ ΑΛΗ/ΗΣ : Κων/νου Καραμανλή και Ιάσωνος 9. Β ΠΑΡΑΡ/ΜΑ ΑΛΗ/ΗΣ: Παναγούλη Γ ΠΑΡΑΡ/ΜΑ ΑΛΗ/ΗΣ: Αγίου Κων/νου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ»: Φιλοποίμενος 6 καθώς και σε τυχόν νέα παραρτήματα που μπορεί να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προμήθειας. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. μετά την παραγγελία των υπευθύνων. Για τα είδη τροφίμων η παραγγελία θα δίδεται κάθε εβδομάδα και οι ποσότητες θα παραδίδονται στο κάθε παράρτημα εντός πέντε (5) ημερών. Το ψωμί (είδη αρτοποιείου) θα παραδίδεται στο κάθε παράρτημα καθημερινά πλην των Κυριακών και επίσημων αργιών, εντός μίας ημέρας από την παραγγελία του υπευθύνου. Ειδικότερα το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται τμηματικά στη διάρκεια ισχύος ενός έτους, καθημερινά ή/και σε μέρες και ώρες που θα υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. και θα παραδίδεται σε χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες για το φρέσκο γάλα θα παραδίδονται εντός μίας (1) ημέρας από την ειδοποίηση του προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την πρώτη παράδοση του φρέσκου γάλακτος, τα ανάλογα ψυγεία συντήρησης (τουλάχιστον ένα (1) ψυγείο σε κάθε χώρο παράδοσης, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες και καθ υπόδειξη της αρμόδιας Υπηρεσίας), που θα εγκαταστήσει στους ανωτέρω χώρους εργασίας, προκειμένου να φυλάσσεται το γάλα. Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης τους, το δε Ν.Π.Δ.Δ. θα κάνει μόνο χρήση αυτών και θα τα επιστρέψει μετά την λήξη της σύμβασης. γ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» Το φρέσκο γάλα ένα (1) λίτρο ανά εργαζόμενο καθημερινά θα διατεθεί στους δικαιούχους του Δήμου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 1503/ ) Υπουργική Απόφαση περί «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ 58

59 αριθ.ττ36586/ (ΦΕΚ 1323/Β / ) ΚΥΑ, την υπ αριθ.31119/ (ΦΕΚ ΚΥΑ και την υπ. αρ. 319/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλ. 990 Β/ ) Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται τμηματικά στη διάρκεια ισχύος ενός έτους, καθημερινά ή/και σε μέρες και ώρες που θα υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. και θα παραδίδεται σε χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες για το φρέσκο γάλα θα παραδίδονται εντός μίας (1) ημέρας από την ειδοποίηση του προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την πρώτη παράδοση του φρέσκου γάλακτος, τα ανάλογα ψυγεία συντήρησης (τουλάχιστον ένα (1) ψυγείο σε κάθε χώρο παράδοσης, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες και καθ υπόδειξη της αρμόδιας Υπηρεσίας), που θα εγκαταστήσει στους ανωτέρω χώρους εργασίας, προκειμένου να φυλάσσεται το γάλα. Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης τους, το δε Ν.Π.Δ.Δ. θα κάνει μόνο χρήση αυτών και θα τα επιστρέψει μετά την λήξη της σύμβασης. δ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» Το φρέσκο γάλα ένα (1) λίτρο ανά εργαζόμενο καθημερινά θα διατεθεί στους δικαιούχους του Δήμου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 1503/ ) Υπουργική Απόφαση περί «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ.ττ36586/ (ΦΕΚ 1323/Β / ) ΚΥΑ, την υπ αριθ.31119/ (ΦΕΚ 990 Β/ ) ΚΥΑ και την υπ. αρ. 319/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλ. Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται τμηματικά στη διάρκεια ισχύος ενός έτους, καθημερινά ή/και σε μέρες και ώρες που θα υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. και θα παραδίδεται σε χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες για το φρέσκο γάλα θα παραδίδονται εντός μίας (1) ημέρας από την ειδοποίηση του προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την πρώτη παράδοση του φρέσκου γάλακτος, τα ανάλογα ψυγεία συντήρησης (τουλάχιστον ένα (1) ψυγείο σε κάθε χώρο παράδοσης, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες και καθ υπόδειξη της αρμόδιας Υπηρεσίας), που θα εγκαταστήσει στους ανωτέρω χώρους εργασίας, προκειμένου να φυλάσσεται το γάλα. Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης τους, το δε Ν.Π.Δ.Δ. θα κάνει μόνο χρήση αυτών και θα τα επιστρέψει μετά την λήξη της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α. Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης καθώς και οι προσφερόμενες τιμές των τροφίμων είναι σταθερά/ές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 59

60 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά και στο 100% της συμβατικής αξίας των προσκομιζομένων τιμολογίων, μετά την τμηματική παραλαβή των υλικών με την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, με έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή των Νομικών του Προσώπων, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Β. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ Δημοσίου και Δήμων κατά τις κείμενες διατάξεις κατά την ημέρα του διαγωνισμού καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που θα προκύψει κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά Νομοθεσία, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ του η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (εγγυητική συμμετοχής: Δήμος Ηλιούπολης εγγυητική καλής εκτέλεσης: Δήμος ή Ν.Π.Δ.Δ. κατά περίπτωση), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 60

61 1.Εγγύητική επιστολή συμμετοχής Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας ή των ομάδων του φορέα ή των φορέων για τους οποίους ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά και με ανάλογη στρογγυλοποίηση προς τα άνω, ως ακολούθως: Αναλυτικός πίνακας με τα ποσά των εγγυητικών συμμετοχής σε Eυρώ ανά ομάδα και φορέα: Ο Μ Α Δ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘ.ΑΞΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΞΙΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) σε Eυρώ. ΚΑΘ.ΑΞΙΑ ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ: ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΦΑΔΗΛ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΞΙΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) σε Eυρώ. ΚΑΘ.ΑΞΙΑ ΝΠΔΔ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ.ΕΠΙΤΡ.: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒ. ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΞΙΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) σε Eυρώ. ΚΑΘ.ΑΞΙΑ ΝΠΔΔ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ.ΕΠΙΤΡ.: ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒ. ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧ ΗΣ 2% ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΞΙΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) σε Eυρώ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1 ΓΑΛΑΚΤΟΜ ΙΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙ ΚΑ , ,05 (ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) ,00 496,46 (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ) 5.168,10 103,36 (ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ) 4.429,80 88,60 (ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 2.630,47 (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) 2 ΟΠΩΡΟΠΩ ΛΕΙΟ ,35 511,11 (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ) 511,11 (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ) 3 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙ Ο ΖΑΧΑΡΟΠΛ ΑΣΤΕΙΟ 4.579,00 91,58 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ) ,00 220,00 (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ) 311,58 (ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ) 4 ΠΑΝΤΟΠΩ ΛΕΙΟ ,00 805,00 (ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ) ,05 634,46 (ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ) 1.439,46 (ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ) 5 ΚΡΕΟΠΩΛEΙ Ο ,40 646,09 (ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ) 646,09 (ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ) 6 ΚΑΤΕΨΥΓΜ ΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.559, 85 51,20 (ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ) 51,20 (ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ) 7 ΚΑΤΕΨΥΓΜ ΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ,00 212,00 (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ) 212,00 (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ) 61

62 8 ΕΛΑΙΟΛΑΔ Ο ,00 335,40 (ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 8.484, ,68 (ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ) 505,08 (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ) 9 ΠΟΤΑ ,00 320,70 (ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 2.760, 00 55,20 (ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ) 375,90 (ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) ΣΥΝΟΛΟ : , ,73 (ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ) , ,20 (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ) 5.168,10 103,36 (ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ) 4.429,80 88,60 (ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 6.682,89 (ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ) Για σύνολο των ομάδων και φορέων του διαγωνισμού η εγγυητική συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 6.682,89 (ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι για διάστημα δεκατριών μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ αυτών, και γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 62

63 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην διακήρυξη. στοιχεία και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής. 63

64 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. ΑΡΘΡΟ 10 ΦΟΡΟΙΤΕΛΗΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ Δημοσίου και Δήμων κατά τις κείμενες διατάξεις κατά την ημέρα του διαγωνισμού καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που θα προκύψει κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 64

65 ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 4.Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16 ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή ή από είδη που δεν τηρούν τις προδιαγραφές των εκάστοτε ισχυόντων διατάξεων, επανορθώνονται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας με δαπάνες του προμηθευτή. Η Αναθέτουσα Αρχή ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών, να στείλει αυτά σε οποιοδήποτε κατά την κρίση του εργαστήριο, για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι, εφόσον απαιτηθούν από την υπηρεσία, διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ έφεσιν εξέτασης. 65

66 Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 14 ΔΕΙΓΜΑΤΑ Οι προσφέροντες με την υποβολή της προσφοράς τους οφείλουν να προσκομίσουν εις διπλούν τα δείγματα που περιγράφονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ αρ.π14/2018 Μελέτης (μόνο για τα είδη: ΜΕΛΙ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 375 ΓΡ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ) με την ένδειξη: ΔΕΙΓΜΑΤΑ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους στο πρωτόκολλο του Δήμου, με συνοδευτική επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα παραλάβει τα δείγματα. Η επιστολή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνισμού, την αναθέτουσα αρχή και τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα που καταθέτει τα δείγματα. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για ότι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/16 καθώς και για την επίλυση διαφορών αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. Θεωρήθηκε, Ηλιούπολη 18/5/2018 Η Συντάκτρια Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Διαμάντω Χατζηβασιλείου Σπυρίδων Κάτσαρης 66

67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ : Π14/2018 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 1. ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ CPV: i. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ Ή ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ (συσκ. ενός λίτρου) ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 13% ΣΥΝΟΛΟ ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ Ή ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ (συσκ. ενός λίτρου) 67 ΤΕΜ 6.400

68 1 3 2 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ ΚΑΣΕΡΙ Π.Ο.Π ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 220 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 13% ΣΥΝΟΛΟ iii. ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ Ή ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ (συσκ. ενός λίτρου) ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 13% ΣΥΝΟΛΟ iv. ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ Ή ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ (συσκ. ενός λίτρου) ΤΕΜ

69 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 13% ΣΥΝΟΛΟ Ολογράφως: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:. ΦΠΑ:.. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:... Ημερομηνία././2018 Ο προσφέρων 69

70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ : Π14/2018 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 2. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ CPV: ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ 1, ΑΝΗΘΟΣΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (ΔΕΜΑ100γρ) ΤΕΜ 0, ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΙΛΟ 1, ΒΕΡΥΚΟΚΚΑ ΚΙΛΟ 1, ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 0, ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛΟ 0, ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΛΟ 3, ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 1, ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΟ 0, ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 0,

71 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΟ 0, ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 0, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 1, ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ 0, ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝ. ΚΙΛΟ 2, ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΟ 1, ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 1, ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 1, ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 0, ΠΑΤΖΑΡΙΑ ΚΙΛΟ 0, ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 0, ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 1, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ ΚΙΛΟ 0, ΠΡΑΣΣΑ ΚΙΛΟ 0, ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 0, ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 1, ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ ΤΕΜ 0, ΣΤΑΦΥΛΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ ΧΟΡΤΑ ΑΓΡΙΑ Η ΑΝΤΙΔΙΑ ΚΙΛΟ 1,76 40 ΚΙΛΟ 1,02 30 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ.. Ημερομηνία././2018 Ο προσφέρων 71

72 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ : Π14/2018 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 3. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ CPV: i. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΙΛΟ ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 18 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 24% ΣΥΝΟΛΟ ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 350 ΓΡ. ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 13% ΣΥΝΟΛΟ Ολογράφως: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:. ΦΠΑ:.. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:... Ημερομηνία././2018 Ο προσφέρων 72

73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ : Π14/2018 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ CPV: i. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 ΓΡ. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (συσκ. 410 γρ) ΕΙΔΗ ΜΕ 13% ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ ΤΕΜ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ ΡΥΖΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ ΦΑΚΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α 13% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΔΗ ΜΕ 24% ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΑΤΙ 500 ΓΡ (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗ ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1000 ΓΡ. TEM

74 ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 200ΓΡ ΤΕΜ 700 TEM 400 ΤΕΜ ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕ 410 ΓΡ. ΤΕΜ ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 400ML ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 24% ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Α + Β ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: ΦΠΑ 13%+24%: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΕΙΔΗ ΜΕ 13% ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000 ΓΡ. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (συσκ. 410 γρ) ΤΕΜ 550 ΤΕΜ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚ ΓΡ. ΤΕΜ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ ΜΕΛΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ (περίπου) ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛ. ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ 375 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 25 74

75 ΡΥΖΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ( ΓΛΥΚΟΣ Η ΞΙΝΟΣ) ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 950 ΤΕΜ ΤΕΜ ΦΑΚΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΤΕΜ ΦΙΔΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 250 ΓΡ. ΤΕΜ ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ 500 ΓΡ. ( ΜΕ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑ) ΤΕΜ 640 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 13% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΗ ΜΕ 24% ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΛΑΤΙ 500 ΓΡ (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΤΕΜ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160 ΓΡ. ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 390 ml ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 Χ1,5ΓΡ ΤΕΜ ΤΕΜ 110 ΤΕΜ ΔΑΦΝΗ (ΣΥΣΚ. 25 ΓΡ) ΤΕΜ ΔΥΟΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚ 15 ΓΡ. ΤΕΜ ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1000 ΓΡ. TEM ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚ ΓΡ. ΤΕΜ ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΓΡ. ΤΕΜ 10 75

76 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ ΓΡ. ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΣΥΣ/ΣΙΑ 200 ΓΡ. ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 4Χ30 ΓΡ ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ΓΙΑΛΑΤΖΙ ΣΥΣΚ 2 ΚΙΛΩΝ TEM 300 ΤΕΜ 10 ΤΕΜ 10 ΤΕΜ 20 ΤΕΜ 50 ΤΕΜ 270 ΤΕΜ ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕ 410 ΓΡ. ΤΕΜ ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΑ ΓΡ. ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 400ML ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 50 ΓΡ. ΤΕΜ ΤΕΜ 400 ΤΕΜ ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ 80 ΓΡ. ΤΕΜ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΥΣ/ΣΙΑ 750 ΓΡ. ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΣΥΣ/ΣΙΑ 50 ΓΡ. ΤΕΜ 40 ΤΕΜ ΤΣΑΪ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1Χ50 ΦΑΚ. ΤΕΜ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1Χ40 ΤΜΧ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΙΚΟΓ. ΣΥΣ/ΣΙΑ 510 ΓΡ. ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 500 ΓΡ. ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΣΥΣ/ΣΙΑ 50 ΦΑΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ(375gr) ΤΕΜ 10 ΤΕΜ 550 ΤΕΜ 10 ΤΕΜ 25 ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 24% 76

77 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Α + Β ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: ΦΠΑ 13%+24%: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: Ολογράφως: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:. ΦΠΑ:.. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:... Ημερομηνία././2018 Ο προσφέρων 77

78 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ : Π14/2018 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 5. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ CPV: ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΙΑ ΣΠΑΛΑ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΠΑΛΑ Ά ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΚΑΛΟ ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΙΑ ΣΠΑΛΑ ΝΩΠΟ ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΥΠΟΥ 65% Ά ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΩΠΟ ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΛΟ 8, ΚΙΛΟ 3,53 40 ΚΙΛΟ 8, ΚΙΛΟ 6,19 40 ΚΙΛΟ 2, ΚΙΛΟ 1, ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 5 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 78

79 5 7 7 ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΒΑΡΟΥΣ 53 63ΓΡ.MEDIUM ΤΕΜ 0, ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 5 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ.. Ημερομηνία././2018 Ο προσφέρων 79

80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ : Π14/2018 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 6. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV: ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΑΡΑΚΑΣ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΑΡΟΤΑ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΜΠΑΜΙΕΣ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ 4,53 50 ΤΕΜ 1, ΤΕΜ 1,17 25 ΤΕΜ 3,53 50 ΤΕΜ 1,66 60 ΤΕΜ 1, ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ.. 80

81 Ημερομηνία././2018 Ο προσφέρων 81

82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ : Π14/2018 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ CPV: ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΑΤ\ΝΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΣΥΣ\ΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ 5, ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 7 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 7 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ.. Ημερομηνία././2018 Ο προσφέρων 82

83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ : Π14/2018 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 8. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ CPV: i. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 5, ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΥΣ/ΣΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 24, ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ.. Ημερομηνία././ Ο προσφέρων

84 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Δ. Χατζηβασιλείου Τηλέφωνο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ : Π14/2018 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 9.ΠΟΤΑ CPV: i. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΙΔΗ ΜΕ 13% ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΜΦ. ΝΕΡΟ 0,5L ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 13% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΗ ΜΕ 24% ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ (ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΙΑΚ) 250ML ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΙΑΛΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 24% ΣΥΝΟΛΟ 84

85 ΣΥΝΟΛΟ Α + Β ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: ΦΠΑ 13%+24%: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ii. ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣ/ΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 24% ΣΥΝΟΛΟ Ολογράφως: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:. ΦΠΑ:.. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:... Ημερομηνία././2018 Ο προσφέρων 85

86 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη 13/9/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την «Προμήθεια Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ: Π14/2018 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ: Π14/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ως ακολούθως: α) τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 3, 4, 9 και β) το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό %) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης την εκάστοτε ημέρα παράδοσης των ειδών, όπως αυτή ανακοινώνεται μέσω των δελτίων τιμών της Περιφέρειας Αττικής, για τις ΟΜΑΔΕΣ 2, 5, 6, 7, 8., για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων από τον κάθε φορέα. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 19 / 10 / 2018 και ώρα: 15:00 μ.μ. Η διαδικασία (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης του ως άνω συστήματος, την 25/10/2018 και ώρα μ.μ. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτών ( ,22) συμπ/νου ΦΠΑ, θα βαρύνει δε τις πιστώσεις προϋπολογισμού του Δήμου καθώς και των νομικών του προσώπων ΚΑΦΑΔΗΛ, «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» των οικονομικών ετών &2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι Ι) Δήμος Ηλιούπολης ΙΙ) Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΦΑΔΗΛ III) Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης IV) Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας εντός του ίδιου φορέα θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς που αφορά την ομάδα αυτή. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας ή των 86

87 ομάδων του φορέα ή των φορέων για τους οποίους ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά και με ανάλογη στρογγυλοποίηση προς τα άνω. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και της μελέτης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : με συστημικό αριθμό:64182, και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στις τοπικές εφημερίδες Κοινωνική, Ημερήσιος Δημότης,επίσης στον ιστότοπο και στο Δημοτικό Μέγαρο. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο ή τους αναδόχους κατά αναλογία του ποσού της σύμβασης κάθε ενός από αυτούς. Πληροφορίες θα παρέχονται από το τμήμα προμηθειώναποθηκών του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου Τ.Κ ) από την υπάλληλο Φραγκουλοπούλου Ελισσάβετ στα τηλέφωνα , , και Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14 / 9 /2018. Ο Δήμαρχος Βασίλειος Βαλασόπουλος 87

88 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ηλιούπολη 13/9/2018 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Α.Μ.: Π14/2018 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 2. το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 3. τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 4. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 5. τον ν. 4129/2013 (Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 6. το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 7. τον ν. 4013/2011 (Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 8. τον ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, 9. το ν. 3310/2005 (Α' 30) Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ /2007 (Β 1673) σχετικά με τα Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ /2565/δοσ/2005 (Β 1590) Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες 10. τον ν. 2859/2000 (Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 88

Η Συντάκτρια Η Προϊσταμένη Τμήματος Ο Προϊστάμενος Δ/νσης. Σ. Ματθαιάκη Διαμάντω Χατζηβασιλείου Σπυρίδων Κάτσαρης

Η Συντάκτρια Η Προϊσταμένη Τμήματος Ο Προϊστάμενος Δ/νσης. Σ. Ματθαιάκη Διαμάντω Χατζηβασιλείου Σπυρίδων Κάτσαρης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφ.: Σ. Ματθαιάκη. Ε. Φραγκουλοπούλου Τηλέφωνο: 210-9970069, 181 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 26/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6875 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 Η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV SAP ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-9 40000001 ΤΕΜ 2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-2 40000329 ΤΕΜ 3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΙΛΟ 4 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-0 40000444 ΚΙΛΟ 5 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς:28-7-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών τους στο υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς της διακήρυξης. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/03/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/03/2017 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 7439 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Προς: Οικονομικούς Φορείς Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 3-12-18

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 10/07/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :8145/745355

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 7/4/17

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) ΕΤΟΥΣ 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) ΕΤΟΥΣ 2016 Δ/ΝΣΗ Σ.Σ.Η.Δ.Δ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Δ/ΝΣΗ Σ.Σ.Η.Δ.Δ. έτους 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ προσωπικό του Δήμου έτους 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ προσωπικό του Δήμου έτους 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του για το έτος 2013 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT)

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT) ΟΜΑΔΑ 5Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1 Κατηγορία Ειδών (CPV) Γιαούρτι (15551300-8) SAP 40001012 Όνομα Μονάδας Μέτρησης τεμάχιο Σχόλια ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 ΓΡ. 2 Παστεριωμένο γάλα (15511100-4) 40000991 τεμάχιο ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΤΡΟΦΙΜΑ 1. Ελαιόλαδο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Μ. : Π 4 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.708,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπού γάλακτος στο νοσοκομείο μας.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπού γάλακτος στο νοσοκομείο μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 29-3-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Έγκριση προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία 10 /07/2013 Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/8504

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.867,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. Άμφισσα Τ.Κ.33 100 CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων Άμφισσα Τ.Κ.33 100 Προϋπολογισμός: 46.872,40 Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 Αριθ. Πρωτ: 11610/5-3-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002569854 2015-02-11

15REQ002569854 2015-02-11 15REQ002569854 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «Ειδών Αρτοποιείου για

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «Ειδών Αρτοποιείου για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 24/08/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 22524 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213-2008668 ΠΡΟΣ Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 18 / 05 /2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/966

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» Αριθμός Μελέτης 44/2015 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5460 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 14 / 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 14 / 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 14 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Α ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 2821341760, Fax: 28210 93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την εκτέλεση προμήθειας, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KAI

Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την εκτέλεση προμήθειας, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KAI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Ν. Φιλ/φεια:13/1/2016 Αριθμ. Πρωτ:443 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 46.963,46

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Μελέτης: 26/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ /ΝΣΗ.Σ.Σ.Η.. Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Μελέτης: 26/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ /ΝΣΗ.Σ.Σ.Η.. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Μελέτης: 26/2015 /ΝΣΗ.Σ.Σ.Η.. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ (ΓΑΛΑ) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Μελέτης: 26 /2015 /ΝΣΗ Σ.Σ.Η... έτους 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια πρώτων υλών μαγειρείου για το Γ.Ν. Θήρας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια πρώτων υλών μαγειρείου για το Γ.Ν. Θήρας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : ΑΔΑ: 66ΑΩΟΡΡ3-Γ2Ζ Αρ.Πρωτ.: 3939/01.08.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πρώτων υλών μαγειρείου του Γ.Ν. Θήρας για διάστημα δύο (2) μηνών

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»

«ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)» «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 64.975,00 (με ΦΠΑ 13%) ΠΙΣΤΩΣΗ: 65.000,00 (με ΦΠΑ 13%) CPV: 03333000-4 ΛΑΜΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΩΝ 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΩΝ Τα χορηγούμενα αυγά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρο 87) του 2011, τις ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ===================== Πειραιάς: 23-3-17 Αρ.πρωτ. 4209 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΘΕΜΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πειραιάς: 12-11-2014 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ: 14068 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5457 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 2821341760, Fax: 28210 93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Παστεριωµένου Γάλατος για ηµόσια ιαβούλευση»

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Παστεριωµένου Γάλατος για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 17898/22-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης Συκεών, για έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθμ. πρωτ.: 6769 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, Αριθμ. πρωτ.: 6769 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 11-06-2019 Αριθμ. πρωτ.: 6769 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες:Ιουλίττα Αγγέλη Τηλέφωνο: 210/72.86.413 Φαξ: 210/72.11.007 E-mail: iaggeli@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 18 / 05 /2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 28 / 2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΠΡΟΫΠΟΛ.: ,43 E (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 28 / 2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΠΡΟΫΠΟΛ.: ,43 E (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 28 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ.Ε.Υ.ΑΤ. ΣΤΗΝ Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ.Ε.Υ.ΑΤ. ΣΤΗΝ Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π... «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»..Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 1. Κρέας µοσχαρίσιο καθαρό (νουά) 180 ΚΙΛΑ Κιµάς µοσχαρίσιος (µπούτι) 150 ΚΙΛΑ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρ. Μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Αρ. Μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 1/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέγαρα, 7 /11 /2016 Αριθμ. Πρωτ.: Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Μεγαρέων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών

Μέγαρα, 7 /11 /2016 Αριθμ. Πρωτ.: Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Μεγαρέων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Μέγαρα, 7 /11 /2016 Αριθμ. Πρωτ.: 18997 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Μεγαρέων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

75.512,25 (με Φ.Π.Α.)

75.512,25 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια γάλακτος ΕΒΑΠΟΡΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια γάλακτος ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια γάλακτος ΕΒΑΠΟΡΕ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.611,30 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου φπα 13% Υπηρεσίες ήµου : 72.192,30 Νοµικό Πρόσωπο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 18 / 05 /2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) (TAKTIKH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,59

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) (TAKTIKH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Σ.Η.Δ.Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) (TAKTIKH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.189,59 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ===================== Πειραιάς: 7/2/19 Αρ.πρωτ.:2041 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΘΕΜΑ «Προμήθεια Tυριών α) ημίσκληρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 20/09/2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 9871 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 20/09/2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 9871 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 00907 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 987 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες: Ιουλίττα Αγγέλη Τηλέφωνο: 07.86.437 Φαξ: 07..007 E-mail: iaggeli@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ,ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ,ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 18 / 05 /2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ,ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 18 / 05 /2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. C:\Documents and Settings\User\Επιφάνεια εργασίας\προμηθειεσ 2013\ΓΑΛΑ\neo ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΤΑ 2013.doc 1

Μ Ε Λ Ε Τ Η. C:\Documents and Settings\User\Επιφάνεια εργασίας\προμηθειεσ 2013\ΓΑΛΑ\neo ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΤΑ 2013.doc 1 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ C:\Documents and Settings\User\Επιφάνεια εργασίας\προμηθειεσ 2013\ΓΑΛΑ\neo ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΤΑ 2013.doc 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 6/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 6/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 6/2016 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και των N.Π.Δ.Δ. για τα έτη »

«Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και των N.Π.Δ.Δ. για τα έτη » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ -------------------------------------------------------------------- «Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,68 Φ.Π.Α. : ,03 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,68 Φ.Π.Α. : ,03 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Πρόσθετων Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών» Αρ. Πρωτ. :343/ΧΕΝΙΑ/ 14-11-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου: 15-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθ. Πρωτ : 17670 ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Δήμο Ζωγράφου σήμερα 15-12-2014 οι υπογεγραμμένοι : Η κα TINA ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ νόμιμη εκπρόσωπος του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Διάφορα προϊόντα διατροφής 2019/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά

Ελλάδα-Κομοτηνή: Διάφορα προϊόντα διατροφής 2019/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά 1 / 29 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:116867-2019:text:el:html Ελλάδα-Κομοτηνή: Διάφορα προϊόντα διατροφής 2019/S 051-116867 Προκήρυξη σύμβασης Αγαθά Legal Basis: Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165

Πειραιας Αρ.πρωτ. 1165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 25-1-17

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 17/12/2018 <