ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CENTERDOMUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CENTERDOMUS A.E.» Εταιρει ών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑ ΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛ ΘΑΙΑΤΕΚ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ» με δ.τ. «AUTOMOBILE Α.Ε.» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «E..S. EXECUTIVE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «E..S. S.A.». 5 Ανακοινώσεις επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επωνυμία «ENERGI E2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑ ΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΣΤΑΜΕΡ Κατασκευές Διαφημίσεις ΑΕ» με δ.τ. «BAD CAT Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALTECO Εμπορία Ηλεκτρονικών Συ σκευών Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εται ρία Εταιρεία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακι νήτων» με δ.τ. «ALTECO A.E.» επω νυμία «Modus Vivendi Ανώνυμη Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων Διαφήμισης, Μάρκετιγκ και Οργάνωσης Συ νεδρίων» με δ.τ. «Modus Vivendi SA.» επω νυμία «NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙ ΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NANOTROPIC A.E.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MARIN ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩ ΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARIN LEASING A.E.» Εταιρειών, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ» με δ.τ. «MEGA AEBE» επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «VEGA ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SMART ACTION ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ ΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» με δ.τ. «SMART ACTION» Ανακοινώσεις Διόρθωση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ALEA PHARMACEUTICALS & TRADING ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡ ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ALEA PHARMACEUTICALS LTD»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CENTERDOMUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CENTERDOMUS A.E.». Την 20/09/09 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/08/2009 πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CENTERDOMUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙ ΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CENTERDOMUS A.E.» και με αριθμό Μητρώου 61573/01ΑΤ/Β/06/401, που εδρεύει στο δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ Αττικής, με το οποίο απο φασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κατα στατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 5 Με την από 31/08/2009 Γενική Συνέλευση των μετό χων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με μετρητά με την έκδοση 500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,006 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 η κάθε μία. Αγία Παρασκευή, Σεπτέμβριος 2009 (2) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΘΑΙΑΤΕΚ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΙ ΑΕ». Την 28/09/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΘΑΙΑΤΕΚ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 44547/01ΑΤ/Β/99/432, που εδρεύει στο δήμο ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του κα ταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 3 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Σημειώνουμε ότι η διεύθυνση των γραφείων της εταιρεί ας είναι: οδός Ακαδημίας αρ. 72, στο Δήμο Αθηναίων. Αγία Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2009 (3) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την 02/10/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό EM 24833/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 24714/01ΑΤ/Β/91/406(2000) που εδρεύει στο δήμο ΑΜΑ ΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, σύμφωνα με την από 25/09/2009 από φαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 5 παρ. 1 Με την από 25/09/2009 Γενική Συνέλευση των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με μετρητά και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,40 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία. (4) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛ ΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «AUTOMOBILE Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 28/09/2009 πρα

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ» με δ.τ. «AUTOMOBILE Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 66269/01ΑΤ/Β/08/312, που εδρεύει στο δήμο ΑΜΑΡΟΥ ΣΙΟΥ Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποί ηση του άρθρου 3 του καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 3 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και τα γραφεία αυτής επί της οδού Τατοΐου, αριθ. 93 (ΤΚ ). Αγία Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2009 (5) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «E..S. EXECUTIVE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «E..S. S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 17/09/2009 πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «E..S. EXECUTIVE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «E..S. S.A.» και με αριθμό Μητρώου 68410/01ΑΤ/Β/09/260, που εδρεύει στο δήμο Μεταμόρφωση Αττικής Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του κα ταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 6 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Σημειώνουμε ότι τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Λεωφόρο Τατοΐου 183 στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (6) Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την 02/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 24714/01ΑΤ/Β/91/406(2000), που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 30/06/2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκω τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2009 οι εξής: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματική: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΘΕΚΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ (7) επωνυμία «ENERGI E2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑ ΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENERGI E2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώ ου 66839/01ΑΤ/Β/08/062(2009), που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 30/06/2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορ κωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Εμμανουήλ Μιχαλιός με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON ΑΕ με AM 127. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (8) επω νυμία «ΣΤΑΜΕΡ Κατασκευές Διαφημίσεις ΑΕ» με δ.τ. «BAD CAT Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 31/08/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΕΡ Κατασκευές Διαφη μίσεις ΑΕ» με δ.τ. «BAD CAT Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 63382/01ΑΤ/Β/07/261 που εδρεύει, στο δήμο Μεταμόρφω σης Αττικής, με την οποία αποφασίσθηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 και του καταστατικού της. Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν εκκαθαριστές οι εξής: 1) Κανέλλα Μέρρου του Γεωργίου και της Σοφίας επιχειρηματίας κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, στη διασταύρωση των οδών 28ης Οκτωβρίου και Πευκών, που γεννήθηκε στην Ηλιούπολη Αττικής στις , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ / του Τ.Α. Αγ. Στεφάνου με αριθμό φο ρολογικού Μητρώου (Δ.Ο.Υ Αγ. Στεφάνου). 2) Κωνσταντίνος Σταθόπουλος του Σταύρου και της Αγγελικής, επιχειρηματίας κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, στη Διασταύρωση των οδών 28ης Οκτωβρίου και Πευκών, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ στις , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό χ / του τ.α. Αγ. Στεφάνου, με αριθμό φορολογικού Μητρώου (Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου). οι οποίοι θα ενεργούν όλες τις κατά νόμο πράξεις της εκκαθάρισης. (9) επωνυμία «ALTECO Εμπορία Ηλεκτρονικών Συσκευ ών Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Εταιρεία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων» με δ.τ. «ALTECO A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALTECO Εμπορία Ηλεκτρονικών Συσκευών Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Εταιρεία Διαχείρισης και Εκ μετάλλευσης Ακινήτων» με δ.τ. «ALTECO A.E.» και αριθ μό Μητρώου 5247/01ΑΤ/Β/86/137(2007), που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση Το από 26/06/2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκω τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2009 οι εξής: ΠΙΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αγία Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2009 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (10) επωνυμία «Modus Vivendi Ανώνυμη Εταιρεία Δημο σίων Σχέσεων Διαφήμισης, Μάρκετιγκ και Οργάνω σης Συνεδρίων» με δ.τ. «Modus Vivendi SA.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Modus Vivendi Ανώνυμη Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων Διαφή μισης, Μάρκετιγκ και Οργάνωσης Συνεδρίων» με δ.τ. «Modus Vivendi SA.» και αριθμό Μητρώου 40586/01ΑT/ Β/98/137, που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Ατ τικής: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση Το από 30/06/2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκω τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2009 οι εξής: ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΣΦΑΡΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε της ελεγκτικής εταιρείας PK Accountants & business advisers. Αγία Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2009 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (11) επω νυμία «NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙ ΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NANOTROPIC A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 09/07/2009 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NANOTROPIC A.E.» και με αριθμό Μητρώου 67243/01ΑΤ/ Β/08/532 που εδρεύει στο δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εξου σιοδοτεί: Τον Δημήτριο Δανηιλίδη του Παντελή, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΔΤ Ρ585787/ /Τμήμα Ασφάλειας Ελ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 ληνικού, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1980 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Δελφών αριθ. 44, και Τον Παναγιώτη Μαύρο του Σάββα, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΔΤ Σ713958/ /ΙΣΤ AT Πειραιά, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1967 στον Πειραιά, κάτοικο Κορυδαλ λού Αττικής, οδός Ιθάκης αριθ , όπως υπογράφουν επιταγές για λογαριασμό της εταιρείας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς. (12) επω νυμία «MARIN ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARIN LEASING A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MARIN ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARIN LEASING A.E.» και αριθμό Μητρώου 46756/01ΑΤ/Β/00/274(2008), που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑ ΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση Το από 25/06/2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκω τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2009 οι εξής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΚΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Ορκωτοί Ελε γκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αγία Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2009 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (13) Εταιρειών, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ» με δ.τ. «MEGA AEBE». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Την 24/09/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ» με δ.τ. «MEGA AEBE» και αριθμό Μητρώου Α.Ε.: 35321/90/Β/96/5. Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από το οποίο προκύπτει η νέα εκπροσώ πηση της εταιρείας ως εξής: Το Δ.Σ. αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 21 του κα ταστατικού της εταιρείας αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Νικόλαο Πατσόπουλο του Διονυσίου και της Ζωγραφιάς κάτοικο Ζακύνθου, ή στον Άγγελο Πατσόπουλο του Διονυσίου και της Ζωγραφιάς, κάτοικο Ζακύνθου, οι οποίοι ο καθένας χωριστά ή από κοινού δια της υπογραφής τους η οποία θα τίθεται κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας πράξεις που ανα φέρονται στο άρθρο 21 του καταστατικού αναφορικά με αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ. Ειδικότερα εξουσιοδοτείται ο καθένας χωριστά ή όλοι μαζί να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας τις ακόλουθες πράξεις: Να αναλαμβάνει χρήματα, χρημα τόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Να ει σπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλό μενα στην εταιρεία, να εκδίδει αποδέχεται και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές. Να παραλαμβάνει φορτωτικές, και να εισπράττει φορ τωτικές με ενέγγυο προκαταβολή. Να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώ που και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανεί ων προς την εταιρεία πιστώσεων με ανοιχτό λογαρι ασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλα δή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, να παρέχει εγγυή σεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορη γεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτας μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης η οποία δεν απαριθμείται ή δεν πε ριορίζεται με το παρόν πρακτικό. Ζάκυνθος, 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΟΥΡΜΠΗ (14) επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την 01/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, στοιχεία της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙ

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΗΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Μ.Α.Ε /24/Β/06/11: 1. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Έκθεση Δια χείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεση Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/ /12/ Το από 30/6/2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελε γκτές για τη χρήση 1/1/ /12/2009, οι εξής: Τακτικοί: 1. Μακαρώνας Αντώνιος με Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ. Ρ και Α.Μ Κράτια Γεωργίου με Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ. Λ και A.M Αναπληρωματικοί: 1. Παππά Δήμητρα με Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ. Κ και με αριθμό αδείας Σκούρας Κιούσης Παναγιώτης, με Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ. ΑΑ και με αριθμό αδείας Κόρινθος, 1 Οκτωβρίου 2009 Ο Διευθυντής ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (15) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «VEGA ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Με το υπ αριθμ / συμβόλαιο της Συμβο λαιογράφου Χαλανδρίου Διαμάντως Αναστασίου Αση μακοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 15162/2009 και Ειδικό 4713 οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «VEGA ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» μετά από ομόφωνη απόφαση της έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρεί ας ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου 2009, με το υπ αριθμ. 2/ πρακτικό, αποφάσισαν: 1) Την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και επί της οδού Μαιάνδρου αρ. 4., 2) Την μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας του εταίρου Ιάκωβου Βεντούρη προς τον Ιωάννη Γεροδήμο του Αρι στοτέλη, και εντεύθεν αποχώρησή του από την εταιρεία, ήτοι ο εκ των εταίρων Ιάκωβος Βεντούρης του Γεωργίου πωλεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων ήτοι τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερίδια ονομα στικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολι κής ονομαστικής αξίας ευρώ προς τον ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΡΟΔΗΜΟ του Αριστοτέλη και της Φρειδερίκης που εισέρχεται το πρώτον στην εταιρεία, αντί συνολικού τιμήματος δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ). 3) Την αντικατάσταση του μέχρι σήμερα διαχειριστή της εταιρείας Ιακώβου Βεντούρη από τον εισερχόμενο εταίρο Ιωάννη Γεροδήμο και την απαλλαγή του πρώτου από κάθε ευθύνη, 4) Την τροποποίηση του καταστατι κού της εταιρείας κατά τα ανωτέρω και κωδικοποίηση του, το οποίο κατόπιν αυτών κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο, το οποίο θα έχει σε περίληψη ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «VEGA ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «VEGA ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ΕΔΡΑ: ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Ο σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση κι επισκευή συστημάτων διαχειρίσεως ύδατος (ενδεικτικώς κολυμ βητικών δεξαμενών, σπα (spa), χαμάμ, σάουνα (sauna), σιντριβανιών) και αντίστοιχου ηλεκτρολογικού και μη χανολογικού εξοπλισμού, β) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από τα ανωτέρω συστήματα, γ) Η εισαγωγή και εμπορία (διάθεση) ανταλλακτικών, παρελ κομένων και χημικών σκευασμάτων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία και συντήρηση των ανωτέρω, δ) Η ανάλυση και επεξεργασία ύδατος, καθώς και η εισαγωγή και εμπορία αντιστοίχων συστημάτων (αποσκληρυντές κ.λ.π). ε) Ο σχεδιασμός, εισαγωγή, εμπορία, τοποθέτη ση και συντήρηση βιολογικών (σηπτικών) συστημάτων, καθώς και η εισαγωγή κι εμπορία (διάθεση) ανταλλα κτικών και χημικών σκευασμάτων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία και συντήρησή τους. στ) Η εμπορία δομικών υλικών και εργαλείων τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο της εταιρείας (πλαστικοί σωλήνες, συστήματα στερεώσεων ηλεκτρολογικών/ μηχανολο γικών εγκαταστάσεων, κόλλες, πλακάκια, αρμοί, είδη βιδοποιίας, εσχάρες καλωδίων, εργαλεία χειρός κ.λ.π.), ζ) Η ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού Η/Υ συναφούς με τα ανωτέρω. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: τριάντα (30) χρόνια ΕΤΑΙΡΟΙ: 1) η ΣΒΙΤΛΑΝΑ ΓΑΛΑΝΗ (SVITLANA GALANYS) σύζυγος Δημητρίου Γαλάνη θυγατέρα Αλεξάνδρου (Alexander) και Αικατερίνης (EKaterina) ΤΣΕΤΒΕΡΤΚΟ ΒΑ (CHETVERTKOBA), επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Ουκρανία, το έτος 1977 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής οδός Μαιάνδρου 4, με Α.Φ.Μ , 2) ο ΙΩ ΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ του Αριστοτέλη και της Φρειδερί κης,. επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Λαμία Λαμιέων Φθιώτιδος, το έτος 1978 και κατοικεί στη Στυλίδα, οδός Καρκαλή αρ. 124, με Α.Φ.Μ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ διαιρούμενο σε επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια ονο μαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλ λομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας και για το σχηματισμό του εταιρικού κεφα λαίου οι εταίροι κατέβαλαν τα παρακάτω χρηματικά ποσά: α) α) Η εταίρος ΣΒΙΤΛΑΝΑ (SVITLANA) σύζυγος Δημητρίου ΓΑΛΑΝΗ κατέβαλε δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που περιλαμβάνει τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερίδια. β) Ο εταίρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ του Αριστοτέλη κατέβαλε δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που περιλαμβάνει τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερί δια.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ο εταίρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ του Αριστοτέλη. Χαλάνδρι, 2 Ιουλίου 2009 Η Συμβολαιογράφος ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΝΑΣΤ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (16) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SMART ACTION ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ ΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» με δ.τ. «SMART ACTION». Με το υπ αριθμ της 23 ης Σεπτεμβρίου 2009 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, καταχωρηθέντος νρμίμως την 8/10/2009 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πει ραιώς με αυξ. αριθ. κατάθεσης 598/2009, οι: (α) Γεωργία Καραθεοδωρή του Κωνσταντίνου και της Σταματίνας, οικονομολόγος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Μπέλλες, αριθ. 23) και (β) Γεώργιος Πούντζας του Ιωάννη και της Μαρίας, λογιστής, ο οποίος γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής, το έτος 1976, κατοικεί στο Κα ματερό Αττικής (οδός Δαναών αριθ. 10, μόνοι εταίροι της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SMART ACTION ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙ ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SMART ACTION» η οποία συνεστήθη από τους άνω εταίρους Γεωργία Καραθεοδωρή του Κωνσταντί νου και Γεώργιο Πούντζα του Ιωάννη, με το υπ αριθμ / καταστατικό συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδι κείου Αθηνών στις , με αυξ. αριθ. γεν και ειδικό 88, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 827/2007 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερ νήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Α) Τροποποιήθηκε το άρθρο: 2ο που αφορά την έδρα της εταιρείας Β. Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, περίληψη του οποίου έχει πλέον ως εξής: 1. Εταίροι: (i) Γεωργία Καραθεοδωρή του Κωνσταντί νου και της Σταματίνας, οικονομολόγος, η οποία γεν νήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Μπέλλες, αριθ. 23). Και (ii) Γεώργιος Πούντζας του Ιωάννη και της Μαρίας, λογιστής, ο οποίος γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής, το έτος 1976, κατοικεί στο Καματερό Αττικής (οδός Δαναών αριθ. 10). 2. Εταιρικό κεφάλαιο Μερίδια συμμετοχής: Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ Δέκα Οκτώ χιλιάδες ( ,00) διαιρείται σε Εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και έχει ολόκληρο καταβληθεί σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας όπως ομολογούν οι συμβαλλόμενοι, και ανα λυτικά: α) Η Γεωργία Καραθεοδωρή του Κωνσταντίνου, του έχει καταβάλει ευρώ Εννέα Χιλιάδες ( 9.000,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) εταιρική μερίδα και Τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια β) Ο Γεώργιος Πούντζας του Ιωάννη, έχει καταβάλει ευρώ Εννέα Χιλιάδες ( 9.000,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) εταιρική μερίδα και Εννιακόσια (300) εταιρικά μερίδια, 3. Επωνυμία: «SMART ACTION ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Εταιρεία Περιωρισμέ νης Ευθύνης» και ο διακριτικός της τίτλος «SMART ACTION». 4. Έδρα: ο Δήμος Αγίου Ι. Ρέντη, επί της οδού Πα λαιολόγου αριθμός 18. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκα ταστημάτων, πρακτορείων και άλλων γραφείων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. 5. Σκοπός: της εταιρείας είναι: Λογιστικές Υπηρεσίες (τήρηση βιβλίων, σύνταξη φο ρολογικών δηλώσεων κλπ) Υπηρεσίες οικονομικές, οργανωτικές και μηχανογρα φικές. Εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών Εμπορία αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογι στών Εμπορία γραφομηχανών και υπολογιστικών μηχανών γενικά Εμπορία προγραμμάτων/λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών Υπηρεσίες Εκπαίδευσης οικονομικού και μηχανογρα φικού περιεχομένου. 6. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πε νήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λήγει την αντί στοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057). Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία λαμ βάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία. 7. Διαχειριστής: Διαχειριστές της εταιρείας μέχρι την λύση της διορί ζονται οι εταίροι Γεωργία Καραθεοδωρή του Κωνστα ντίνου και Γεώργιος Πούντζας του Ιωάννη, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα έχουν την διαχείριση της εταιρεί ας, ο καθένας χωριστά, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Συμβολαιογράφος ΓΕΩΡΓΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (17) Διόρθωση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ALEA PHARMACEUTICALS & TRADING ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ALEA PHARMACEUTICALS LTD». Δυνάμει του υπ αριθμ. 9260/ της συμβο λαιογράφου Αθηνών Έλλης Καλιτσουνάκη του Εμμα νουήλ, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις , με αύξοντες αριθμούς Γενικό 15950/2009 και Ειδικό 4948 διορθώ θηκε το με αριθμό 9201/2009 συμβόλαιο μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και τροποποίησης κωδικοποίησης καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ALEA PHARMACEUTICALS & TRADING ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ALEA PHARMACEUTICALS LTD» και διαγράφηκαν από τη δεύτερη σελίδα του φύλλου 3 οι λέξεις «και αποχωρεί από την εταιρεία» η δε παράγραφος διαμορφώθηκε ως εξής: «Β] Η Αικατερίνη Αργυροπούλου του Σωτηρίου και της Γεωργίας πωλήτρια τα εξήντα έξι (66) από τα διακό σια σαράντα (240) ανήκοντα σε αυτήν εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει και τα παραδίδει προς τον έκτο συμβαλλόμενο στο παρόν Ακύλα Νοτίδη του Φωτίου και της Αλεξάνδρας κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με συνολικό δίκαιο και εύλογο τίμημα το ποσό των ευρώ χιλίων εννιακοσίων ογδόντα (1.980,00), το οποίο ο αγοραστής κατέβαλε στην πωλήτρια και αυτή το εισέπραξε όπως ρητά μου δήλωσε ο ως άνω εμφανισθείς προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου.» Ως προς τα λοιπά σημεία ισχύουν τα αναγραφόμενα στο με αριθμό 9201/2009 συμβόλαιο της συμβολαιογρά φου Αθηνών Έλλης Καλιτσουνάκη. Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2009 Ο Διαχειριστής (Υπογραφή) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: