ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CENTERDOMUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CENTERDOMUS A.E.» Εταιρει ών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑ ΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛ ΘΑΙΑΤΕΚ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ» με δ.τ. «AUTOMOBILE Α.Ε.» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «E..S. EXECUTIVE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «E..S. S.A.». 5 Ανακοινώσεις επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επωνυμία «ENERGI E2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑ ΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΣΤΑΜΕΡ Κατασκευές Διαφημίσεις ΑΕ» με δ.τ. «BAD CAT Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALTECO Εμπορία Ηλεκτρονικών Συ σκευών Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εται ρία Εταιρεία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακι νήτων» με δ.τ. «ALTECO A.E.» επω νυμία «Modus Vivendi Ανώνυμη Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων Διαφήμισης, Μάρκετιγκ και Οργάνωσης Συ νεδρίων» με δ.τ. «Modus Vivendi SA.» επω νυμία «NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙ ΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NANOTROPIC A.E.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MARIN ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩ ΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARIN LEASING A.E.» Εταιρειών, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ» με δ.τ. «MEGA AEBE» επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «VEGA ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SMART ACTION ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ ΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» με δ.τ. «SMART ACTION» Ανακοινώσεις Διόρθωση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ALEA PHARMACEUTICALS & TRADING ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡ ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ALEA PHARMACEUTICALS LTD»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CENTERDOMUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CENTERDOMUS A.E.». Την 20/09/09 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/08/2009 πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CENTERDOMUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙ ΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CENTERDOMUS A.E.» και με αριθμό Μητρώου 61573/01ΑΤ/Β/06/401, που εδρεύει στο δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ Αττικής, με το οποίο απο φασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κατα στατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 5 Με την από 31/08/2009 Γενική Συνέλευση των μετό χων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με μετρητά με την έκδοση 500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,006 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 η κάθε μία. Αγία Παρασκευή, Σεπτέμβριος 2009 (2) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΘΑΙΑΤΕΚ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΙ ΑΕ». Την 28/09/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΘΑΙΑΤΕΚ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 44547/01ΑΤ/Β/99/432, που εδρεύει στο δήμο ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του κα ταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 3 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Σημειώνουμε ότι η διεύθυνση των γραφείων της εταιρεί ας είναι: οδός Ακαδημίας αρ. 72, στο Δήμο Αθηναίων. Αγία Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2009 (3) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την 02/10/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό EM 24833/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 24714/01ΑΤ/Β/91/406(2000) που εδρεύει στο δήμο ΑΜΑ ΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, σύμφωνα με την από 25/09/2009 από φαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 5 παρ. 1 Με την από 25/09/2009 Γενική Συνέλευση των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με μετρητά και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,40 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία. (4) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛ ΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «AUTOMOBILE Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 28/09/2009 πρα

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ» με δ.τ. «AUTOMOBILE Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 66269/01ΑΤ/Β/08/312, που εδρεύει στο δήμο ΑΜΑΡΟΥ ΣΙΟΥ Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποί ηση του άρθρου 3 του καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 3 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και τα γραφεία αυτής επί της οδού Τατοΐου, αριθ. 93 (ΤΚ ). Αγία Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2009 (5) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «E..S. EXECUTIVE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «E..S. S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 17/09/2009 πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «E..S. EXECUTIVE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «E..S. S.A.» και με αριθμό Μητρώου 68410/01ΑΤ/Β/09/260, που εδρεύει στο δήμο Μεταμόρφωση Αττικής Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του κα ταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 6 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Σημειώνουμε ότι τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Λεωφόρο Τατοΐου 183 στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (6) Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την 02/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 24714/01ΑΤ/Β/91/406(2000), που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 30/06/2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκω τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2009 οι εξής: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματική: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΘΕΚΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ (7) επωνυμία «ENERGI E2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑ ΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENERGI E2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώ ου 66839/01ΑΤ/Β/08/062(2009), που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 30/06/2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορ κωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Εμμανουήλ Μιχαλιός με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON ΑΕ με AM 127. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (8) επω νυμία «ΣΤΑΜΕΡ Κατασκευές Διαφημίσεις ΑΕ» με δ.τ. «BAD CAT Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 31/08/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΕΡ Κατασκευές Διαφη μίσεις ΑΕ» με δ.τ. «BAD CAT Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 63382/01ΑΤ/Β/07/261 που εδρεύει, στο δήμο Μεταμόρφω σης Αττικής, με την οποία αποφασίσθηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 και του καταστατικού της. Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν εκκαθαριστές οι εξής: 1) Κανέλλα Μέρρου του Γεωργίου και της Σοφίας επιχειρηματίας κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, στη διασταύρωση των οδών 28ης Οκτωβρίου και Πευκών, που γεννήθηκε στην Ηλιούπολη Αττικής στις , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ / του Τ.Α. Αγ. Στεφάνου με αριθμό φο ρολογικού Μητρώου (Δ.Ο.Υ Αγ. Στεφάνου). 2) Κωνσταντίνος Σταθόπουλος του Σταύρου και της Αγγελικής, επιχειρηματίας κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, στη Διασταύρωση των οδών 28ης Οκτωβρίου και Πευκών, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη ΗΠΑ στις , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό χ / του τ.α. Αγ. Στεφάνου, με αριθμό φορολογικού Μητρώου (Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου). οι οποίοι θα ενεργούν όλες τις κατά νόμο πράξεις της εκκαθάρισης. (9) επωνυμία «ALTECO Εμπορία Ηλεκτρονικών Συσκευ ών Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Εταιρεία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων» με δ.τ. «ALTECO A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALTECO Εμπορία Ηλεκτρονικών Συσκευών Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Εταιρεία Διαχείρισης και Εκ μετάλλευσης Ακινήτων» με δ.τ. «ALTECO A.E.» και αριθ μό Μητρώου 5247/01ΑΤ/Β/86/137(2007), που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση Το από 26/06/2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκω τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2009 οι εξής: ΠΙΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αγία Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2009 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (10) επωνυμία «Modus Vivendi Ανώνυμη Εταιρεία Δημο σίων Σχέσεων Διαφήμισης, Μάρκετιγκ και Οργάνω σης Συνεδρίων» με δ.τ. «Modus Vivendi SA.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Modus Vivendi Ανώνυμη Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων Διαφή μισης, Μάρκετιγκ και Οργάνωσης Συνεδρίων» με δ.τ. «Modus Vivendi SA.» και αριθμό Μητρώου 40586/01ΑT/ Β/98/137, που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Ατ τικής: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση Το από 30/06/2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκω τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2009 οι εξής: ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΣΦΑΡΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε της ελεγκτικής εταιρείας PK Accountants & business advisers. Αγία Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2009 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (11) επω νυμία «NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙ ΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NANOTROPIC A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 09/07/2009 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NANOTROPIC A.E.» και με αριθμό Μητρώου 67243/01ΑΤ/ Β/08/532 που εδρεύει στο δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εξου σιοδοτεί: Τον Δημήτριο Δανηιλίδη του Παντελή, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΔΤ Ρ585787/ /Τμήμα Ασφάλειας Ελ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 ληνικού, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1980 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Δελφών αριθ. 44, και Τον Παναγιώτη Μαύρο του Σάββα, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΔΤ Σ713958/ /ΙΣΤ AT Πειραιά, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1967 στον Πειραιά, κάτοικο Κορυδαλ λού Αττικής, οδός Ιθάκης αριθ , όπως υπογράφουν επιταγές για λογαριασμό της εταιρείας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς. (12) επω νυμία «MARIN ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARIN LEASING A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MARIN ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARIN LEASING A.E.» και αριθμό Μητρώου 46756/01ΑΤ/Β/00/274(2008), που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑ ΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση Το από 25/06/2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκω τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2009 οι εξής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΚΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Ορκωτοί Ελε γκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αγία Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2009 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (13) Εταιρειών, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ» με δ.τ. «MEGA AEBE». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Την 24/09/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ» με δ.τ. «MEGA AEBE» και αριθμό Μητρώου Α.Ε.: 35321/90/Β/96/5. Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από το οποίο προκύπτει η νέα εκπροσώ πηση της εταιρείας ως εξής: Το Δ.Σ. αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 21 του κα ταστατικού της εταιρείας αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Νικόλαο Πατσόπουλο του Διονυσίου και της Ζωγραφιάς κάτοικο Ζακύνθου, ή στον Άγγελο Πατσόπουλο του Διονυσίου και της Ζωγραφιάς, κάτοικο Ζακύνθου, οι οποίοι ο καθένας χωριστά ή από κοινού δια της υπογραφής τους η οποία θα τίθεται κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας πράξεις που ανα φέρονται στο άρθρο 21 του καταστατικού αναφορικά με αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ. Ειδικότερα εξουσιοδοτείται ο καθένας χωριστά ή όλοι μαζί να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας τις ακόλουθες πράξεις: Να αναλαμβάνει χρήματα, χρημα τόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Να ει σπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλό μενα στην εταιρεία, να εκδίδει αποδέχεται και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές. Να παραλαμβάνει φορτωτικές, και να εισπράττει φορ τωτικές με ενέγγυο προκαταβολή. Να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώ που και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανεί ων προς την εταιρεία πιστώσεων με ανοιχτό λογαρι ασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλα δή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, να παρέχει εγγυή σεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορη γεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιαύτας μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης η οποία δεν απαριθμείται ή δεν πε ριορίζεται με το παρόν πρακτικό. Ζάκυνθος, 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΟΥΡΜΠΗ (14) επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την 01/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, στοιχεία της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙ

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΗΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Μ.Α.Ε /24/Β/06/11: 1. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Έκθεση Δια χείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεση Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/ /12/ Το από 30/6/2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελε γκτές για τη χρήση 1/1/ /12/2009, οι εξής: Τακτικοί: 1. Μακαρώνας Αντώνιος με Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ. Ρ και Α.Μ Κράτια Γεωργίου με Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ. Λ και A.M Αναπληρωματικοί: 1. Παππά Δήμητρα με Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ. Κ και με αριθμό αδείας Σκούρας Κιούσης Παναγιώτης, με Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ. ΑΑ και με αριθμό αδείας Κόρινθος, 1 Οκτωβρίου 2009 Ο Διευθυντής ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (15) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «VEGA ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Με το υπ αριθμ / συμβόλαιο της Συμβο λαιογράφου Χαλανδρίου Διαμάντως Αναστασίου Αση μακοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 15162/2009 και Ειδικό 4713 οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «VEGA ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» μετά από ομόφωνη απόφαση της έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρεί ας ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου 2009, με το υπ αριθμ. 2/ πρακτικό, αποφάσισαν: 1) Την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και επί της οδού Μαιάνδρου αρ. 4., 2) Την μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας του εταίρου Ιάκωβου Βεντούρη προς τον Ιωάννη Γεροδήμο του Αρι στοτέλη, και εντεύθεν αποχώρησή του από την εταιρεία, ήτοι ο εκ των εταίρων Ιάκωβος Βεντούρης του Γεωργίου πωλεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων ήτοι τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερίδια ονομα στικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολι κής ονομαστικής αξίας ευρώ προς τον ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΡΟΔΗΜΟ του Αριστοτέλη και της Φρειδερίκης που εισέρχεται το πρώτον στην εταιρεία, αντί συνολικού τιμήματος δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ). 3) Την αντικατάσταση του μέχρι σήμερα διαχειριστή της εταιρείας Ιακώβου Βεντούρη από τον εισερχόμενο εταίρο Ιωάννη Γεροδήμο και την απαλλαγή του πρώτου από κάθε ευθύνη, 4) Την τροποποίηση του καταστατι κού της εταιρείας κατά τα ανωτέρω και κωδικοποίηση του, το οποίο κατόπιν αυτών κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο, το οποίο θα έχει σε περίληψη ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «VEGA ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «VEGA ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ΕΔΡΑ: ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Ο σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση κι επισκευή συστημάτων διαχειρίσεως ύδατος (ενδεικτικώς κολυμ βητικών δεξαμενών, σπα (spa), χαμάμ, σάουνα (sauna), σιντριβανιών) και αντίστοιχου ηλεκτρολογικού και μη χανολογικού εξοπλισμού, β) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από τα ανωτέρω συστήματα, γ) Η εισαγωγή και εμπορία (διάθεση) ανταλλακτικών, παρελ κομένων και χημικών σκευασμάτων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία και συντήρηση των ανωτέρω, δ) Η ανάλυση και επεξεργασία ύδατος, καθώς και η εισαγωγή και εμπορία αντιστοίχων συστημάτων (αποσκληρυντές κ.λ.π). ε) Ο σχεδιασμός, εισαγωγή, εμπορία, τοποθέτη ση και συντήρηση βιολογικών (σηπτικών) συστημάτων, καθώς και η εισαγωγή κι εμπορία (διάθεση) ανταλλα κτικών και χημικών σκευασμάτων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία και συντήρησή τους. στ) Η εμπορία δομικών υλικών και εργαλείων τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο της εταιρείας (πλαστικοί σωλήνες, συστήματα στερεώσεων ηλεκτρολογικών/ μηχανολο γικών εγκαταστάσεων, κόλλες, πλακάκια, αρμοί, είδη βιδοποιίας, εσχάρες καλωδίων, εργαλεία χειρός κ.λ.π.), ζ) Η ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού Η/Υ συναφούς με τα ανωτέρω. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: τριάντα (30) χρόνια ΕΤΑΙΡΟΙ: 1) η ΣΒΙΤΛΑΝΑ ΓΑΛΑΝΗ (SVITLANA GALANYS) σύζυγος Δημητρίου Γαλάνη θυγατέρα Αλεξάνδρου (Alexander) και Αικατερίνης (EKaterina) ΤΣΕΤΒΕΡΤΚΟ ΒΑ (CHETVERTKOBA), επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Ουκρανία, το έτος 1977 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής οδός Μαιάνδρου 4, με Α.Φ.Μ , 2) ο ΙΩ ΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ του Αριστοτέλη και της Φρειδερί κης,. επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Λαμία Λαμιέων Φθιώτιδος, το έτος 1978 και κατοικεί στη Στυλίδα, οδός Καρκαλή αρ. 124, με Α.Φ.Μ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ διαιρούμενο σε επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια ονο μαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλ λομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας και για το σχηματισμό του εταιρικού κεφα λαίου οι εταίροι κατέβαλαν τα παρακάτω χρηματικά ποσά: α) α) Η εταίρος ΣΒΙΤΛΑΝΑ (SVITLANA) σύζυγος Δημητρίου ΓΑΛΑΝΗ κατέβαλε δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που περιλαμβάνει τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερίδια. β) Ο εταίρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ του Αριστοτέλη κατέβαλε δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που περιλαμβάνει τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερί δια.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ο εταίρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ του Αριστοτέλη. Χαλάνδρι, 2 Ιουλίου 2009 Η Συμβολαιογράφος ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΝΑΣΤ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (16) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SMART ACTION ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ ΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» με δ.τ. «SMART ACTION». Με το υπ αριθμ της 23 ης Σεπτεμβρίου 2009 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, καταχωρηθέντος νρμίμως την 8/10/2009 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πει ραιώς με αυξ. αριθ. κατάθεσης 598/2009, οι: (α) Γεωργία Καραθεοδωρή του Κωνσταντίνου και της Σταματίνας, οικονομολόγος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Μπέλλες, αριθ. 23) και (β) Γεώργιος Πούντζας του Ιωάννη και της Μαρίας, λογιστής, ο οποίος γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής, το έτος 1976, κατοικεί στο Κα ματερό Αττικής (οδός Δαναών αριθ. 10, μόνοι εταίροι της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SMART ACTION ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙ ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SMART ACTION» η οποία συνεστήθη από τους άνω εταίρους Γεωργία Καραθεοδωρή του Κωνσταντί νου και Γεώργιο Πούντζα του Ιωάννη, με το υπ αριθμ / καταστατικό συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδι κείου Αθηνών στις , με αυξ. αριθ. γεν και ειδικό 88, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 827/2007 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερ νήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Α) Τροποποιήθηκε το άρθρο: 2ο που αφορά την έδρα της εταιρείας Β. Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, περίληψη του οποίου έχει πλέον ως εξής: 1. Εταίροι: (i) Γεωργία Καραθεοδωρή του Κωνσταντί νου και της Σταματίνας, οικονομολόγος, η οποία γεν νήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Μπέλλες, αριθ. 23). Και (ii) Γεώργιος Πούντζας του Ιωάννη και της Μαρίας, λογιστής, ο οποίος γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής, το έτος 1976, κατοικεί στο Καματερό Αττικής (οδός Δαναών αριθ. 10). 2. Εταιρικό κεφάλαιο Μερίδια συμμετοχής: Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ Δέκα Οκτώ χιλιάδες ( ,00) διαιρείται σε Εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και έχει ολόκληρο καταβληθεί σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας όπως ομολογούν οι συμβαλλόμενοι, και ανα λυτικά: α) Η Γεωργία Καραθεοδωρή του Κωνσταντίνου, του έχει καταβάλει ευρώ Εννέα Χιλιάδες ( 9.000,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) εταιρική μερίδα και Τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια β) Ο Γεώργιος Πούντζας του Ιωάννη, έχει καταβάλει ευρώ Εννέα Χιλιάδες ( 9.000,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) εταιρική μερίδα και Εννιακόσια (300) εταιρικά μερίδια, 3. Επωνυμία: «SMART ACTION ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Εταιρεία Περιωρισμέ νης Ευθύνης» και ο διακριτικός της τίτλος «SMART ACTION». 4. Έδρα: ο Δήμος Αγίου Ι. Ρέντη, επί της οδού Πα λαιολόγου αριθμός 18. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκα ταστημάτων, πρακτορείων και άλλων γραφείων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. 5. Σκοπός: της εταιρείας είναι: Λογιστικές Υπηρεσίες (τήρηση βιβλίων, σύνταξη φο ρολογικών δηλώσεων κλπ) Υπηρεσίες οικονομικές, οργανωτικές και μηχανογρα φικές. Εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών Εμπορία αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογι στών Εμπορία γραφομηχανών και υπολογιστικών μηχανών γενικά Εμπορία προγραμμάτων/λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών Υπηρεσίες Εκπαίδευσης οικονομικού και μηχανογρα φικού περιεχομένου. 6. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πε νήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λήγει την αντί στοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057). Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία λαμ βάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία. 7. Διαχειριστής: Διαχειριστές της εταιρείας μέχρι την λύση της διορί ζονται οι εταίροι Γεωργία Καραθεοδωρή του Κωνστα ντίνου και Γεώργιος Πούντζας του Ιωάννη, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα έχουν την διαχείριση της εταιρεί ας, ο καθένας χωριστά, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Συμβολαιογράφος ΓΕΩΡΓΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (17) Διόρθωση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ALEA PHARMACEUTICALS & TRADING ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ALEA PHARMACEUTICALS LTD». Δυνάμει του υπ αριθμ. 9260/ της συμβο λαιογράφου Αθηνών Έλλης Καλιτσουνάκη του Εμμα νουήλ, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις , με αύξοντες αριθμούς Γενικό 15950/2009 και Ειδικό 4948 διορθώ θηκε το με αριθμό 9201/2009 συμβόλαιο μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και τροποποίησης κωδικοποίησης καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ALEA PHARMACEUTICALS & TRADING ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ALEA PHARMACEUTICALS LTD» και διαγράφηκαν από τη δεύτερη σελίδα του φύλλου 3 οι λέξεις «και αποχωρεί από την εταιρεία» η δε παράγραφος διαμορφώθηκε ως εξής: «Β] Η Αικατερίνη Αργυροπούλου του Σωτηρίου και της Γεωργίας πωλήτρια τα εξήντα έξι (66) από τα διακό σια σαράντα (240) ανήκοντα σε αυτήν εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει και τα παραδίδει προς τον έκτο συμβαλλόμενο στο παρόν Ακύλα Νοτίδη του Φωτίου και της Αλεξάνδρας κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με συνολικό δίκαιο και εύλογο τίμημα το ποσό των ευρώ χιλίων εννιακοσίων ογδόντα (1.980,00), το οποίο ο αγοραστής κατέβαλε στην πωλήτρια και αυτή το εισέπραξε όπως ρητά μου δήλωσε ο ως άνω εμφανισθείς προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου.» Ως προς τα λοιπά σημεία ισχύουν τα αναγραφόμενα στο με αριθμό 9201/2009 συμβόλαιο της συμβολαιογρά φου Αθηνών Έλλης Καλιτσουνάκη. Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2009 Ο Διαχειριστής (Υπογραφή) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία

Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Λ. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» και διακριτικό τίτλο «Λάμπρος Σαμαρτζής Ο.Ε.» (τροποποίηση άρθρων 2,5,6,9,10) Στo Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4 Τ.Κ.: 73110 Τηλέφωνο: 2821052329 Fax: 2821028307 E-mail: stellam@chania-cci.gr Χανιά,04/11/2016 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,17/03/2016 Αριθ. Πρωτ.:373544

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 26-03-2018 Αθήνα, 22-12-2017 Αριθ. Πρωτ.: 1099114 Πληροφορίες: Δ. Πέτσας Τηλέφωνο: 2103382128

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Αγ. Κωνσταντίνου 3 Τ.Κ.: 18531 Πληροφορίες: Vella Ioanna Τηλέφωνο: 2104126917 Fax: 2104122790 E-mail: eepir@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Ι.ΜΑΣΤΑΚΑ ΟΕ» ΚΑΙ ΑΦΜ ,ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Ι.ΜΑΣΤΑΚΑ ΟΕ» ΚΑΙ ΑΦΜ ,ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Ι.ΜΑΣΤΑΚΑ ΟΕ» ΚΑΙ ΑΦΜ 999222881,ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.000,00. Εισοδος νεου εταιρου-μεταβιβαση εταιρικων μεριδιων- Τροποποιηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αθήνα σήμερα 01 Φεβρουαρίου 2018 οι υπογραφόμενοι : 1. - Ο Ευστράτιος ΠΑΠΑΝΗΣ του Παναγιώτη, Τοπογράφος Μηχανικός κάτοικος Αμαρουσίου (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισηςστο Γενικό ΕμπορικόΜητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝ. ΖΙΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισηςστο Γενικό ΕμπορικόΜητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝ. ΖΙΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Όθωνος 3 Τ.Κ.: 35100 Πληροφορίες Τηλέφωνο: 2231022112 Fax: 2231030985 E-mail: info@fthiotidoscc.gr Λομία: 28/12/2017 Αρlθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Ν. ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Ν. ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τηλέφωνο: 2103680700 Fax: 2103614726 E-mail: manolias@acsmi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.» ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Την 3 η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Ξάνθη,08/02/2016 Αριθ.Πρωτ.:Φ.315/787 Ταχ. Δ.νση Β. Κωνσταντίνου 1 Ταχ. Κώδικας : 67132 Αρμόδιος για την SIAKKA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ Π. - ΒΑΛΑΚΑΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» ΑΦΜ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ Π. - ΒΑΛΑΚΑΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» ΑΦΜ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ Π. - ΒΑΛΑΚΑΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» ΑΦΜ 999976887 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 2 Iουνίου 2016, οι υπογραφόμενοι: 1. Θεόδωρος Βαλάκας του Ευθυμίου, κάτοικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 04.09.2019 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 23.06.2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

(β) Οι ανακοινώσεις των ως άνω καταχωρήσεων δημοσιεύθηκαν στις στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ).

(β) Οι ανακοινώσεις των ως άνω καταχωρήσεων δημοσιεύθηκαν στις στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι εξαγοράς των ανωνύμων εταιρειών «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» Στην Αθήνα σήμερα την.. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : 1. Μανουσάκη Αντωνία - Λώρη του Ευαγγέλου κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: apanagopoulos@acci.gr Αθήνα,02/08/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Όθωνος 3 Τ.Κ.: 35100 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2231022112 Fax: 2231030985 E-mail: info@fthiotidoscc.gr Λαμία: 05/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 07-03 - 2019 Αριθμ. Πρωτ. : 1500727 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννιά [2019] ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της εδρεύουσας στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ: <<ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ε.Ε.>>

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ: <<ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ε.Ε.>> ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ:997741102 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 46534/23-02-2010 & ΑΡ. ΠΡΩΤ. 601/23-02-2010 ΑΡ. ΓΕΜΗ 121620904000 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00 Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Ι. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Ι. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: ΚΑΤΣΕΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103380217 E-mail: akatseni@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00 Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.07.2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 AΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΡΗ ΟΕ» ΑΦΜ: 082802700 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 071760020000 Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ξανθάκη 3 Τ.Κ.: 23200 Πληροφορίες: Σαλάκου Δέσποινα Τηλέφωνο: 2733022279 Fax: 2733022008 E-mail: gytheioc@otenet.gr Γύθειο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ Στη Λάρισα την 4 η Μαΐου του έτους 2016 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες το παρόν : 1) Νικολακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,25/04/2017 Αριθ. Πρωτ.:803209

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την

Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14 ης Ιουνίου 2019 Σελίδα : 1 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 258101000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01) Προς το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θέμα πρώτο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124724520000 Στον Ιάλυσο, σήμερα 18 Ιουλίου 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθμός 63/03 Απριλίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθμός 63/03 Απριλίου 2019 Καποδιστρίου 104, 142 35 Ν. Ιωνία, Αττική Τηλ.: 210 2717720, Fax: 210 2717723 www. themeli. gr,themeli@themeli.gr Αρ. Μ.Α.Ε. 14385/01 ΑΤ/Β/86/297/95 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της «CLEVER STUDIO ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της «CLEVER STUDIO ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της «CLEVER STUDIO ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 136353203000,,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4 Τ.Κ.: 73110 Πληροφορίες: CHANIA admin Τηλέφωνο: 2821052329 Fax: 2821028307 E-mail: epimel@chania-cci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε" Στον Αγ. Ι. Ρέντη, σήμερα 3 Οκτωβρίου 2016, οι υπογραφόμενοι: 1) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κατοίκου Κορυδαλλού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4 Τ.Κ.: 73110 Πληροφορίες: CHANIA admin Τηλέφωνο: 2821052329 Fax: 2821028307 E-mail: epimel@chania-cci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013

ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013 ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013 AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103619735 E-mail: ealamanou@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

& ΣΙΑ Ο.Ε.», με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που συστάθηκε στις ,

& ΣΙΑ Ο.Ε.», με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που συστάθηκε στις , ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της «Ν. ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 014055010000, Α.Φ.Μ. 999729944 Στην Κομοτηνή σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016 οι υπογεγραμμένοι: α) Μπακαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000 (πρώην Aρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24) Σχέδιο Προτεινόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Πάτρα σήμερα την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 μεταξύ των : Μπακαλάρος Δημήτριος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΕ 221865 και ΑΦΜ 111852125 ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θέση Κύριλλος 19 300 Ασπρόπυργος Τηλ. 210 6293500 Fax: 210 6293503 www.motodynamics.gr ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

medicon MEDICON HELLAS A.E.

medicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000 (πρώην Aρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24) Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: 19676728000 ΑΦΜ: 999858489 Στην Ηγουμενίτσα σήμερα 22/02/2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: THEODORAKI MELPO Τηλέφωνο: 28892024994 Fax: 2892023045 E-mail: melpo@ebeh.gr Ηράκλειο,25/04/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τηλέφωνο: 2103680700 Fax: 2103614726 E-mail: manolias@acsmi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 1η του μηνός Ιανουαρίου 2017 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :

Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 1η του μηνός Ιανουαρίου 2017 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΒΒΕΤΣΟΣ ΙΩAΝ. ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ > Στο Ξυλόκαστρο σήμερα την 1η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΨΗΦΟΙ ,74% Alpha Bank AE ,26% ΣΥΝΟΛΟ ,00%

ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΨΗΦΟΙ ,74% Alpha Bank AE ,26% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ της εταιρίας υπό την επωνυμία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ Ι» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119687301000 της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Στην Αθήνα σήμερα 01 Μαρτίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων 1) Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 1299 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 1.470,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1299 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 1.470,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1299 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 1.470,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ 1.470,00 ΕΥΡΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΒΑΣΕΙ Ν. 4072/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη σήμερα την 20 Ιανουαρίου 2016, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: α) η εδρεύουσα στον Άγιο Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

medicon MEDICON HELLAS A.E.

medicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ανακοινώνει, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,20/09/2017 Αριθ. Πρωτ.:986625

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία και η

Διαβάστε περισσότερα

7) ιαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι εταίροι Φιλήµωνας Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, είτε από

7) ιαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι εταίροι Φιλήµωνας Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, είτε από ΣYMΦΩNHTIKO ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ OMOPPYΘMOY ETAIPEIAΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ευθύµιος Κωνσταντινίδης και ΣΙΑ Οµόρρυθµη Εµπορική Εταιρεία» (Αρ. ΓΕΜΗ: 071879520000 ΑΦΜ: 092656263) [αποχώρηση εταίρου και είσοδος νέου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ CEDARWOOD ΜIKE ΑΦΜ 800721131 ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 16-03-2017 ο PANCHO BLAGOEV του Pavlov και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Στο Περιστέρι σήμερα, 21/1/2018 οι κάτωθι υπογράφοντες συμβαλλόμενοι: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Τηλέφωνο: 2103382430 Fax: 2103616464 E-mail: adrossou@acci.gr Αθήνα,05/04/2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103619735 E-mail: ealamanou@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,07/12/2017 Αριθ. Πρωτ.:1104350

Διαβάστε περισσότερα

Συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

Συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε. BIG POWER Α.Φ.Μ. 800505495

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΒΛΑΣΣΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΒΛΑΣΣΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,19/07/2016 Αριθ. Πρωτ.:477869

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ. Αριστοτέλους 27 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635 E-mail: mit@veth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΡΟΝΤΟΥ ΚΑΛH Τηλέφωνο: 210 3382140 E mail: gemiepe@acci.gr Αθήνα,14/05/2018 Αριθ.Πρωτ.: 1178167

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 16-03-2018 μεταξύ 1) του Γαβριήλ Ανωτίδη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. AM 666293 και Α.Φ.Μ.067540072 κατοίκου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα