BIO-OPTICA MILANO SPA Grimelius Reagent A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BIO-OPTICA MILANO SPA Grimelius Reagent A"

Transcript

1 Grimelius Reagent A Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Αναθεώρηση αρ.12 Ημερομ. Αναθ. 29/11/2017 Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία A Grimelius Reagent A 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Περιγραφή/χρήση In vitro medical-diagnostic disposable. Reagent for microscopy Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Εταιρική μορφή BIO-OPTICA MILANO SPA Διεύθυνση via San Faustino, 58 Τοποθεσία και κράτος Milano (MI) Italia Τηλ Fax διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αρμοδίου που είναι υπεύθυνος για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: Bio-Optica Milano S.p.a Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Για επείγουσες πληροφορίες απευθυνθείτε σε Centro Antiveleni Niguarda Cà Granda - Milano ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες μετατροπές και προσαρμογές). Το προϊόν επιπλέον αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπών. Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και/ή το περιβάλλον αναγράφονται στον τομέα 11 και 12 της παρούσας κάρτας. Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου: Διάβρωση του δέρματος, kατηγορία 1B Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία Στοιχεία επισήμανσης H314 H410 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές. Εικονογράμματα κινδύνου: Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος Δηλώσεις επικινδυνότητας: H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δηλώσεις προφυλάξεων:

2 Grimelius Reagent A ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας... / >> Αναθεώρηση αρ.12 Ημερομ. Αναθ. 29/11/2017 Σελίδα αρ. 2 / 9 P260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. P280 Να φοράτε προστατευτικών γαντιών / προστατευτικών ενδυμάτων και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Περιέχει: Silver nitrate 2.3. Άλλοι κίνδυνοι Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%. ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες Μη σχετική πληροφορία 3.2. Μείγματα Περιέχει: Αναγνώριση x = Συγκ. % Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP) Silver nitrate CAS x < 20 Ox. Sol. 2 H272, Skin Corr. 1B H314, Aquatic Acute 1 H400 M=1000, Aquatic Chronic 1 H410 M=1000 CE INDEX Το πλήρες κείμενο των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας. ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε με ένα γιατρό αν το πρόβλημα παραμείνει. ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε αμέσως ένα ντους. Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε. ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείμενο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό. Μην χορηγείτε τίποτα που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί σαφώς από γιατρό Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Δεν είναι γνωστές συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με συμπτώματα και επιπτώσεις που να προκλήθηκαν από το προϊόν Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι του τύπου: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, πούδρα και νέφος νερού. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μην χρησιμοποιείτε πίεση νερού. Το νερό δεν είναι αποτελεσματικό στην κατάσβεση πυρκαγιών αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ψύξη δοχείων που εκτείθονται σε φλόγες για την αποφυγή έκρηξης.

3 Grimelius Reagent A ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς... / >> Αναθεώρηση αρ.12 Ημερομ. Αναθ. 29/11/2017 Σελίδα αρ. 3 / Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Μπορεί να δημιουργηθεί υπερπίεση στα δοχεία που έχουν εκτεθεί στην φωτιά με κίνδυνο έκρηξης. Μην αναπνέετε προϊόντα από την καύση Συστάσεις για τους πυροσβέστες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρησιμοποιείστε πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία και να εμποδίσετε την αποσύνθεση και την δημιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για την υγεία. Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό. Συλλέξτε το νερό της πυρόσβεσης για να μη χυθεί στο αποχετευτικό σύστημα. Απορρίψτε το μολυσμένο νερό από την πυρόσβεση και τα υπολείμματα από τη φωτιά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κανονικός ιματισμός για την πυρόσβεση, όπως μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (EN 137), πυρασφαλής στολή (EN469), πυρασφαλή γάντια (EN 659) και μπότες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30). ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Κλείστε τη διαρροή αν δεν υπάρχει κίνδυνος. Φορέστε κατάλληλα συστήματα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ατομικής προστασίας κατά την παράγραφο 8 της κάρτας δεδομένων ασφαλείας ) ώστε να προβλεφθούν μολύνσεις του δέρματος, των ματιών και του ατομικού ιματισμού. Αυτές οι υποδείξεις είναι έγκυρες είτε για τους υπεύθυνους επεξεργασίας είτε για τις παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Το προϊόν να μην χύνεται στους υπονόμους, σε επίγεια και υπόγεια ύδατα Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Πραγματοποιήστε την αναρρόφηση του προϊόντος σε κατάλληλο δοχείο. Εάν το προϊόν είναι εύφλεκτο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό προστασίας από έκρηξη. Αξιολογήστε την συμβατότητα του δοχείου προς χρήση με το προϊόν, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10. Αναρροφήσατε το υπόλοιπο με ουδέτερο απορροφητικό υλικό. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τη διαρροή αερίζεται καλά. Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σημείο Παραπομπή σε άλλα τμήματα Ενδεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και την αποικοδόμηση αναγράφονται στους τομείς 8 και 13. ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Κρατάτε το μακριά από τη θερμότητα, σπινθήρες και ελεύθερες φλόγες, μην καπνίζετε και μη χρησιμοποιείτε σπίρτα και αναπτήρες. Χωρίς κατάλληλο αερισμό, οι ατμοί μπορεί να συσσωρεύονται στα χαμηλά στρώματα του δαπέδου και να αναφλέγονται ακόμη και εξ αποστάσεως, αν πυροδοτηθούν, με κίνδυνο επιστροφής της φλόγας. Αποφύγετε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων. Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της μηχανής. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα συστήματα προστασίας πριν από την πρόσβαση στις ζώνες εστίασης. Αποφύγετε την διάχυση του προϊόντος στο περιβάλλον Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων Διατηρείτε μόνο στο αρχικό δοχείο. Διατηρείτε μακριά από τη θερμότητα, σπινθήρες και ελεύθερες φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Διατηρήστε τα δοχεία μακριά από ενδεχομένως ασύμβατα υλικά, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

4 Grimelius Reagent A Αναθεώρηση αρ.12 Ημερομ. Αναθ. 29/11/2017 Σελίδα αρ. 4 / 9 ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Καθώς η χρήση επαρκούς τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να είναι προτεραιότητα για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας αερίζεται αποτελεσματικά. Για την επιλογή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας ζητήστε ενδεχόμενα την συμβουλή των προμηθευτών χημικών ουσιών. Τα συστήματα ατομικής προστασίας θα πρέπει να αναγράφουν την σήμανση CE που πιστοποιεί την συμμόρφωση με τους εν λόγω κανονισμούς. Προβλέψατε την χρήση ντους έκτακτης ανάγκης με λεκάνη πλύσης προσώπου ματιών. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ Προστατεύστε τα χέρια με γάντια εργασίας κατηγορίας III (αναφ. κανονισμός EN 374). Τα παρακάτω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν επιλέγετε γάντια εργασίας: συμβατότητα, υποβάθμισης, χρόνος θραύσης και διείσδυσης. Σε περίπτωση παρασκευασμάτων η αντίσταση γαντιών εργασίας θα πρέπει να ελέγχονται για την αντοχή τους πριν τη χρήση τους. Το όριο των γαντιών εξαρτάται από τη διάρκεια έκθεσή τους. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Χρησιμοποιήστε ρούχα εργασίας με μακρύ μανίκι και κάλτσες ασφαλείας για επαγγελματική χρήση κατηγορίας II (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας 89/686/CEE και κανονισμού EN ISO 20344). Πλυθείτε με νερό και σαπούνι μετά από την αφαίρεση του προστατευτικού ιματισμού. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ Προτείνεται η χρήση ερμητικά προστατευτικών γυαλιών (αναφ. κανονισμός EN 166). ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σε περίπτωση υπέρβασης της τιμής κατωφλίου (πχ. TLV-TWA) της ουσίας ή μιας ή περισσοτέρων ουσιών του προϊόντος, προτείνεται η χρήση μιας μάσκας με φίλτρο τύπου B του οποίου η κλάση (1, 2 ή 3) θα πρέπει να είναι επιλεγμένη σε σχέση με την οριακή συγκέντρωση χρήσης. (αναφ. κανονισμός EN 14387). Στην περίπτωση που υφίστανται αέρια ή ατμοί διαφορετικής φύσης και/ή αέρια με σωματίδια (αερολύματα, καπνοί, νέφη, κλπ.) θα πρέπει να προβληθούν φίλτρα συνδυασμένου τύπου. Η χρήση των μέσων προστασίας των αναπνευστικών οδών είναι αναγκαία σε περίπτωση που τα υιοθετούμενα τεχνικά μέτρα που λαμβάνονται δεν επαρκούν για τον περιορισμό της έκθεσης του εργαζομένου στις αναφορικές τιμές κατωφλίου. Η προστασία η οποία χορηγείται από τις μάσκες είναι σε κάθε περίπτωση περιορισμένη. Στην περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω ουσία είναι άοσμη ή το οσφρητικό όριο είναι μεγαλύτερο από το σχετικό TLV-TWA και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, φορέστε μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα (αναφ. κανονισμού EN 137) ή μια αναπνευστική συσκευή εξωτερικού αερισμού (αναφ. κανονισμού EN 138). Για την σωστή επιλογή του συστήματος προστασίας των αναπνευστικών οδών, ανατρέξτε στον κανονισμό EN 529. ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Οι εκπομπές των παραγωγικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αερισμού θα πρέπει να ελέγχονται με σκοπό την τήρηση των κανονισμών επί των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος. ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση υγρό Χρώμα διαφανές Οσμή άοσμο Όριο οσμής ph Σημείο τήξεως / σημείο πήξεως Αρχικό σημείο ζέσης Περιοχή ζέσεως Σημείο ανάφλεξης > 60 C Ταχύτητα εξάτμισης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα Ανώτερη αναφλεξιμότητα Χαμηλότερη όρια εκρηκτικότητας Ανώτερη όρια εκρηκτικότητας Πίεση ατμών Πυκνότητα ατμών Σχετική πυκνότητα Διαλυτότητα διαλυτό σε νερό Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Θερμοκρασία αποσύνθεσης

5 Grimelius Reagent A ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες... / >> Αναθεώρηση αρ.12 Ημερομ. Αναθ. 29/11/2017 Σελίδα αρ. 5 / 9 Ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες 9.2. Άλλες πληροφορίες VOC (Οδηγία 2010/75/CE) : 0 VOC (πτητικός άνθρακας) : 0 ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα Αντιδραστικότητα Δεν υπάρχουν ιδαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Χημική σταθερότητα Το προιόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Σε κανονικές καταστάσεις χρήσης και αποθήκευσης δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν ιδιαίτερη. Πραγματοποιήστ ετις συνήθεις προφυλλάξεις έναντι των χημικών προϊόντων Μη συμβατά υλικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Μεταβολισμός, κινητική, μηχανισμός δράσης και άλλες πληροφορίες Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης Καθυστερημένες και άμεσες επιπτώσεις καθώς και χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση Διαδραστικές επιπτώσεις ΟΞΕΊΑ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ LC50 (Εισπνοή) του μείγματος: LD50 (Στοματική) του μείγματος: LD50 (Δερματική) του μείγματος: Δεν έχει ταξινομηθεί (κανένα σημαντικό συστατικό) Δεν έχει ταξινομηθεί (κανένα σημαντικό συστατικό) Δεν έχει ταξινομηθεί (κανένα σημαντικό συστατικό) Silver nitrate LD50 (Στοματική) 1173 mg/kg rat ΔΙΆΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ Διαβρωτικό για το δέρμα

6 Grimelius Reagent A ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες... / >> Αναθεώρηση αρ.12 Ημερομ. Αναθ. 29/11/2017 Σελίδα αρ. 6 / 9 ΣΟΒΑΡΉ ΖΗΜΊΑ / ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΏΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΎ Ή ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΈΝΕΣΗ ΒΛΑΣΤΙΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΈΝΕΣΗ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΙΔΙΚΉ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ-ΣΤΌΧΟΥΣ (STOT) - ΕΦΆΠΑΞ ΈΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ-ΣΤΌΧΟΥΣ (STOT) - ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΈΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΠΌ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗ ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες Το προιόν μπορεί να θεωρείται επικίνδυνο για το περιβάλλον και παρουσιάζει υψηλή τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς και να προκαλέσει σε μεγάλο χρονικό διάστημα αρνητικών φαινομένων για το υδρόβιο περιβάλλον Τοξικότητα Silver nitrate LC50 - Ψάρια EC50 - Οστρακόδερμα 0,006 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss 0,0006 mg/l/48h Daphnia magna Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1% Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

7 Grimelius Reagent A Αναθεώρηση αρ.12 Ημερομ. Αναθ. 29/11/2017 Σελίδα αρ. 7 / 9 ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Επαναχρησιμοποιήστε όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα προϊόντος πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Το επίπεδο κινδύνου των αποβλήτων του προϊόντος θα εκτιμάται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Η μεταφορά αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στους περιορισμούς ADR. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Επαναχρησιμοποιήστε όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα προϊόντος πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Το επίπεδο κινδύνου των αποβλήτων του προϊόντος θα εκτιμάται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Η μεταφορά αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στους περιορισμούς ADR. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων. ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Αριθμός ΟΗΕ ADR / RID, IMDG, IATA: Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ ADR / RID: IMDG: IATA: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. CORROSIVE LIQUID, N.O.S. CORROSIVE LIQUID, N.O.S Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά ADR / RID: Κατηγορία: 8 Ετικέτα: 8 IMDG: Κατηγορία: 8 Ετικέτα: 8 IATA: Κατηγορία: 8 Ετικέτα: Ομάδα συσκευασίας ADR / RID, IMDG, IATA: II Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ADR / RID: IMDG: IATA: NO NO NO Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη ADR / RID: HIN - Kemler: 80 Limited Quantities: 1 L Κωδικός περιορισμού στη σήραγγα: (E) Ειδική διάταξη: - IMDG: EMS: F-A, S-B Limited Quantities: 1 L IATA: Cargo: Μέγιστη ποσότητα: 30 L Οδηγίες συσκευασίας: 855 Pass.: Μέγιστη ποσότητα: 1 L Οδηγίες συσκευασίας: 851 Ειδικές οδηγίες: A3, A Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη σχετική πληροφορία

8 Grimelius Reagent A Αναθεώρηση αρ.12 Ημερομ. Αναθ. 29/11/2017 Σελίδα αρ. 8 / 9 ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Κατηγορία Seveso - Οδηγία 2012/18/ΕΚ: E1 Περιορισμοί σχετικοί μ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σύμφων αμ ετο Συνημμένο XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 Προϊόν Σημείο 3 Ουσίες που υπόκεινται στην Candidate List (AΡ. 59 REACH) Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες SVHC σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%. Ουσίες που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνημμένο XIV REACH) Ουσίες που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης εξαγωγής Διατ. (CE) 649/2012: Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση του Ρότερνταμ: Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση της Στοκχόλμης: Υγιεινομικοί έλεγχοι Οι εργαζόμενοι που είναι εκτεθειμένοι σε αυτόν τον χημικό παράγοντα, δεν πρέπει να βρίσκονται υπό υγειονομική επιτήρηση με τον όρο ότι τα αποτελέσματα της εκτίμησης των κινδύνων αποδεικνύουν ότι υπάρχει μόνο μέτριος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και ότι λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται από την οδηγία 98/24/CE Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν αξιολογήθηκε μια αξιολόγηση χημικής ασφαλείας για το μείγμα και τις ουσίες που εμπεριέχονται. ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες Κείμενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τομείς 2-3 της κάρτας: Ox. Sol. 2 Οξειδωτικό στερεό, kατηγορία 2 Skin Corr. 1B Διάβρωση του δέρματος, kατηγορία 1B Aquatic Acute 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, οξέος κινδύνου, kατηγορία 1 Aquatic Chronic 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 1 H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά οξειδωτικό. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. ΥΠΟΜΝΗΜΑ: - ADR: Ευρωπαϊκός κανονισμός για την οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων - CAS NUMBER: Αριθμός του Chemical Abstract Service - CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσμα στο 50% του υποκείμενου πληθυσμού στο test - CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών) - CLP: Κανονισμός CE 1272/ DN: Παραγόμενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσμα - EmS: Δελτίο Έκτακτης ανάγκης - GHS: Γενικό εναρμονισμένο σύστημα για την ταξινόμηση και ετικετοποίηση των χημικών προϊόντων - IATA DGR: Κανονισμός για την μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων της Διεθνούς ένωσης εναέριας μεταφοράς - IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείμενου στο τεστ πληθυσμού - IMDG: Διεθνής θαλάσσιος κωδικός για την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων - IMO: International Maritime Organization[Διεθνής Θαλάσσια Οργάνωση] - INDEX NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός του Συνημμένου VI του CLP - LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50% - LD50: Θανατηφόρα δόση 50% - O: Επίπεδο της έκθεσης κινητικότητας - PBT: Συνεχής, βιοσυσσωρευτικός και τοξικός σύμφωνα με το REACH - PEC: Προβλεπόμενη περιβαλλοντική συγκέντρωση

9 Grimelius Reagent A ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες... / >> Αναθεώρηση αρ.12 Ημερομ. Αναθ. 29/11/2017 Σελίδα αρ. 9 / 9 - P: Προβλεπόμενο επίπεδο έκθεσης- PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - REACH: Κανονισμός CE 1907/ RID: Κανονισμός για την διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στο τρένο - TLV: Οριακή τιμή κατωφλίου - ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ TLV: Συγκέντρωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την εργασιακή έκθεση. - TWA ST: Όριο σύντομης έκθεσης - TWA: Μέση οριακή έκθεση - VOC: Πτητική οργανική ένωση - vpvb: Εξακολουθητικό και βιοσυσσωρευτικό σύμφωνα με το REACH - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 1. Κανονίσμός (EE) 1907/2006 (REACH) 2. Κανονίσμός (EK) 1272/2008 (CLP) 3. Κανονίσμός (EE) 790/2009 (I Atp. CLP) 4. Κανονίσμός (EE) 2015/ Κανονίσμός (EE) 286/2011 (II Atp. CLP) 6. Κανονίσμός (EE) 618/2011 (III Atp. CLP) 7. Κανονίσμός (EE) 487/2013 (IV Atp. CLP) 8. Κανονίσμός (EE) 944/2013 (V Atp. CLP) 9. Κανονίσμός (EE) 605/2014 (VI Atp. CLP) 10. Κανονίσμός (EE) 2015/1221 (VII Atp. CLP) 11. Κανονίσμός (EE) 2016/918 (VIII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Ιστοσελίδα Web IFA GESTIS - Ιστοσελίδα Web Agenzia ECHA - Βάση δεδομένων με πρότυπα δελτίων δεδομένων ασφαλείας (SDS) για χημικές ουσίες - Υπουργείο Υγείας και ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Ιταλία Σημείωση για το χρήστη: οι πληροφορίες που περιέχονται στην καρτέλα αυτή βασίζονται στις γνώσεις που μας ήταν διαθέσιμες κατά την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση με τη συσγκεκριμένη χρήση του προιόντος. Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καμιάς ιδιότητας συγκεκριμένης του προιόντος. Επειδή η χρήση του προιόντος δεν γίνεται υπό τον άμεσο έλεγχό μας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρμόζει με προσωπική του ευθύνη τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για ανορθόδοξες χρήσεις. Χορηγήστε κατάλληλη εκπαίδευση στο αρμόδιο προσωπικό χειρισμού χημικών προϊόντων. Μετατροπές σε σχέση με την προηγούμενη αναθεώρηση: Επιφέρθηκαν μετατροπές στις ακόλουθες ενότητες: 01 / 02 / 03 / 11 / 13 / 15.

10 Grimelius Reagent B Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία B Grimelius Reagent B 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Περιγραφή/χρήση In vitro medical-diagnostic disposable. Reagent for microscopy Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Εταιρική μορφή BIO-OPTICA MILANO SPA Διεύθυνση via San Faustino, 58 Τοποθεσία και κράτος Milano (MI) Italia Τηλ Fax διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αρμοδίου που είναι υπεύθυνος για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: Bio-Optica Milano S.p.a Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Για επείγουσες πληροφορίες απευθυνθείτε σε Centro Antiveleni Niguarda Cà Granda - Milano ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Το προϊόν δεν έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP). Το προϊόν σε κάθε περίπτωση εμπεριέχοντας επικίνδυνες ουσίες σε συγκέντρωση τέτοια που θα πρέπει να ανακοινωθεί στον τομέα αρ.3, αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας με κατάλληλες πληροφορίες, σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπών Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου: Στοιχεία επισήμανσης Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές. Εικονογράμματα κινδύνου: -- Προειδοποιητικές λέξεις: -- Δηλώσεις επικινδυνότητας: EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Δηλώσεις προφυλάξεων: Άλλοι κίνδυνοι Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%. ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες Μη σχετική πληροφορία

11 Grimelius Reagent B ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά... / >> Σελίδα αρ. 2 / Μείγματα Περιέχει: Αναγνώριση x = Συγκ. % Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP) ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ CAS x < 5 Flam. Liq. 3 H226, Skin Corr. 1A H314, Σημείωση B CE INDEX Το πλήρες κείμενο των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας. ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 30/60 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε αμέσως ένα ντους. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Δώστε την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα νερού. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν έχετε την έγκριση του γιατρού. ΕΙΣΠΝΟΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μετακινήστε το άτομο σε ανοικτό αέρα, μακριά από το χώρο του ατυχήματος. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις για το διασώστη Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Δεν είναι γνωστές συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με συμπτώματα και επιπτώσεις που να προκλήθηκαν από το προϊόν Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Τα μέσα κατάσβεσης είναι: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, χημική σκόνη. Για τις απώλειες και τις διαρροές του προϊόντος που δεν κάηκαν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτόξευση νέφους νερού για την διασπορά των εύφλεκτων ατμών και την προστασία των ατόμων που φροντίζουν για την αναστολή της διαρροής. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μην χρησιμοποιείτε πίεση νερού. Το νερό δεν είναι αποτελεσματικό στην κατάσβεση πυρκαγιών αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ψύξη δοχείων που εκτείθονται σε φλόγες για την αποφυγή έκρηξης Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Μπορεί να δημιουργηθεί υπερπίεση στα δοχεία που έχουν εκτεθεί στην φωτιά με κίνδυνο έκρηξης. Μην αναπνέετε προϊόντα από την καύση Συστάσεις για τους πυροσβέστες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρησιμοποιείστε πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία και να εμποδίσετε την αποσύνθεση και την δημιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για την υγεία. Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό. Συλλέξτε το νερό της πυρόσβεσης για να μη χυθεί στο αποχετευτικό σύστημα. Απορρίψτε το μολυσμένο νερό από την πυρόσβεση και τα υπολείμματα από τη φωτιά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κανονικός ιματισμός για την πυρόσβεση, όπως μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (EN 137), πυρασφαλής στολή (EN469), πυρασφαλή γάντια (EN 659) και μπότες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30). ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Κλείστε τη διαρροή αν δεν υπάρχει κίνδυνος. Φορέστε κατάλληλα συστήματα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ατομικής προστασίας κατά την παράγραφο 8 της κάρτας δεδομένων ασφαλείας ) ώστε να προβλεφθούν μολύνσεις του δέρματος, των ματιών και του ατομικού ιματισμού. Αυτές οι υποδείξεις είναι έγκυρες είτε για τους υπεύθυνους επεξεργασίας είτε για τις παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης.

12 Grimelius Reagent B ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης... / >> Σελίδα αρ. 3 / Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Το προϊόν να μην χύνεται στους υπονόμους, σε επίγεια και υπόγεια ύδατα Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Πραγματοποιήστε την αναρρόφηση του προϊόντος σε κατάλληλο δοχείο. Εάν το προϊόν είναι εύφλεκτο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό προστασίας από έκρηξη. Αξιολογήστε την συμβατότητα του δοχείου προς χρήση με το προϊόν, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10. Αναρροφήσατε το υπόλοιπο με ουδέτερο απορροφητικό υλικό. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τη διαρροή αερίζεται καλά. Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σημείο Παραπομπή σε άλλα τμήματα Ενδεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και την αποικοδόμηση αναγράφονται στους τομείς 8 και 13. ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Κρατάτε το μακριά από τη θερμότητα, σπινθήρες και ελεύθερες φλόγες, μην καπνίζετε και μη χρησιμοποιείτε σπίρτα και αναπτήρες. Χωρίς κατάλληλο αερισμό, οι ατμοί μπορεί να συσσωρεύονται στα χαμηλά στρώματα του δαπέδου και να αναφλέγονται ακόμη και εξ αποστάσεως, αν πυροδοτηθούν, με κίνδυνο επιστροφής της φλόγας. Αποφύγετε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων. Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της μηχανής. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα συστήματα προστασίας πριν από την πρόσβαση στις ζώνες εστίασης. Αποφύγετε την διάχυση του προϊόντος στο περιβάλλον Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων Διατηρείτε μόνο στο αρχικό δοχείο. Διατηρείτε μακριά από τη θερμότητα, σπινθήρες και ελεύθερες φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Διατηρήστε τα δοχεία μακριά από ενδεχομένως ασύμβατα υλικά, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου Αναφορές Κανονισμούς: DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 ESP España INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015 FRA France JORF n 0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n 102 HUN Magyarország 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról PRT Portugal Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho - Diaro da Republica I 26; EU O EU Οδηγία (EΈ) 2017/164; Οδηγία 2009/161/EΈ; Οδηγία 2006/15/EK; Οδηγία 2004/37/EK; Οδηγία 2000/39/EK; Οδηγία 91/322/EEK. TLV-ACGIH ACGIH 2016 ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Οριακή τιμή κατωφλίου Τύττoς Κpάτoς TWA/8h ST/15min mg/m3 ppm mg/m3 ppm AGW DEU MAK DEU VLA ESP VLEP FRA AK HUN VLE PRT O EU TLV-ACGIH Υπομνημα: (C) = CEILING ; ΕΙΣΠΝ = Εισπνεύσιμο κλάσμα ; ΑΝΑΠ = Αναπνεύσιμο κλάσμα ; ΘΩΡΑΚ = Θωρακικό κλάσμα. TLV του μίγματος διαλυτών: 25 Mg/m3

13 Grimelius Reagent B ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία... / >> Σελίδα αρ. 4 / Έλεγχοι έκθεσης Καθώς η χρήση επαρκούς τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να είναι προτεραιότητα για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας αερίζεται αποτελεσματικά. Για την επιλογή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας ζητήστε ενδεχόμενα την συμβουλή των προμηθευτών χημικών ουσιών. Τα συστήματα ατομικής προστασίας θα πρέπει να αναγράφουν την σήμανση CE που πιστοποιεί την συμμόρφωση με τους εν λόγω κανονισμούς. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ Προστατεύστε τα χέρια με γάντια εργασίας κατηγορίας III (αναφ. κανονισμός EN 374). Τα παρακάτω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν επιλέγετε γάντια εργασίας: συμβατότητα, υποβάθμισης, χρόνος θραύσης και διείσδυσης. Σε περίπτωση παρασκευασμάτων η αντίσταση γαντιών εργασίας θα πρέπει να ελέγχονται για την αντοχή τους πριν τη χρήση τους. Το όριο των γαντιών εξαρτάται από τη διάρκεια έκθεσή τους. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Χρησιμοποιήστε ρούχα εργασίας με μακρύ μανίκι και κάλτσες ασφαλείας για επαγγελματική χρήση κατηγορίας I (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας 89/686/CEE και κανονισμού EN ISO 20344). Πλυθείτε με νερό και σαπούνι μετά από την αφαίρεση του προστατευτικού ιματισμού. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ Προτείνεται η χρήση ερμητικά προστατευτικών γυαλιών (αναφ. κανονισμός EN 166). ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σε περίπτωση υπέρβασης της τιμής κατωφλίου (πχ. TLV-TWA) της ουσίας ή μιας ή περισσοτέρων ουσιών του προϊόντος, προτείνεται η χρήση μιας μάσκας με φίλτρο τύπου A του οποίου η κλάση (1, 2 ή 3) θα πρέπει να είναι επιλεγμένη σε σχέση με την οριακή συγκέντρωση χρήσης. (αναφ. κανονισμός EN 14387). Στην περίπτωση που υφίστανται αέρια ή ατμοί διαφορετικής φύσης και/ή αέρια με σωματίδια (αερολύματα, καπνοί, νέφη, κλπ.) θα πρέπει να προβληθούν φίλτρα συνδυασμένου τύπου. Η χρήση των μέσων προστασίας των αναπνευστικών οδών είναι αναγκαία σε περίπτωση που τα υιοθετούμενα τεχνικά μέτρα που λαμβάνονται δεν επαρκούν για τον περιορισμό της έκθεσης του εργαζομένου στις αναφορικές τιμές κατωφλίου. Η προστασία η οποία χορηγείται από τις μάσκες είναι σε κάθε περίπτωση περιορισμένη. Στην περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω ουσία είναι άοσμη ή το οσφρητικό όριο είναι μεγαλύτερο από το σχετικό TLV-TWA και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, φορέστε μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα (αναφ. κανονισμού EN 137) ή μια αναπνευστική συσκευή εξωτερικού αερισμού (αναφ. κανονισμού EN 138). Για την σωστή επιλογή του συστήματος προστασίας των αναπνευστικών οδών, ανατρέξτε στον κανονισμό EN 529. ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Οι εκπομπές των παραγωγικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αερισμού θα πρέπει να ελέγχονται με σκοπό την τήρηση των κανονισμών επί των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος. ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση υγρό Χρώμα άχρωμο Οσμή χαρακτηριστικό Όριο οσμής ph Σημείο τήξεως / σημείο πήξεως Αρχικό σημείο ζέσης Περιοχή ζέσεως Σημείο ανάφλεξης > 60 C Ταχύτητα εξάτμισης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα Ανώτερη αναφλεξιμότητα Χαμηλότερη όρια εκρηκτικότητας Ανώτερη όρια εκρηκτικότητας Πίεση ατμών Πυκνότητα ατμών Σχετική πυκνότητα Διαλυτότητα διαλυτό Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Θερμοκρασία αποσύνθεσης Ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες 9.2. Άλλες πληροφορίες VOC (Οδηγία 2010/75/CE) : 1,00 % VOC (πτητικός άνθρακας) : 0,40 %

14 Grimelius Reagent B Σελίδα αρ. 5 / 9 ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα Αντιδραστικότητα Δεν υπάρχουν ιδαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Χημική σταθερότητα Το προιόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Οι ατμοί μπορούν να δημιουργήσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Κίνδυνος έκρηξης σε επαφή με: οξείδιο του χρωμίου (VΙ),υπερμαγγανικό κάλιο,υπεροξείδιο του νατρίου,υπερχλωρικό οξύ,χλωρίδιο του φωσφόρου,υπεροξείδιο του υδρογόνου.μπορεί να αντιδράσει επικίνδυνα με: αλκοόλες,πενταφθοριούχο βρώμιο,χλωροθειικό οξύ,διχρωμικό-θειικό οξύ,αιθανοδιαμίνη,αιθυλενογλυκόλη,υδροξείδιο του καλίου,ισχυρές βάσεις,υδροξείδιο του νατρίου,ισχυρά οξειδωτικά μέσα,νιτρικό οξύ,νιτρικό αμμώνιο,τερτ-βουτοξείδιο του καλίου,έλαιο.δημιουργεί εκρηκτικά μείγματα με: αέρας Συνθήκες προς αποφυγήν Αποφύγετε την υπερθέρμανση. Αποφύγετε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων. Αποφύγετε οποιαδήποτε πηγή έναυσης. ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Να αποφεύγεται η έκθεση σε: πηγές θερμότητας,ελεύθερες φλόγες Μη συμβατά υλικά ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Μη συμβατό με: ανθρακικά,υδροξείδια,φωσφορικά,οξειδωτικές ουσίες,βάσεις Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Με θερμική αποσύνθεση ή σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να ελευθερωθούν ατμοί δυνητικά βλαβεροί στην υγεία. ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες Κατά την έλλειψη τοξικολογικών πειραμάτων στο ίδιο το προϊόν, οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι του προϊόντος για την υγεία αξιολογήθηκαν με βάση των ιδιοτήτων των εμπεριεχομένων ουσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια από τον κανονισμό αναφοράς για την κατάταξη. Γι αυτό λάβετε υπόψη σας την συγκέντρωση κάθε μιας επικίνδυνης ουσίας που ενδεχομένως αναφέρονται στην παρ.3, για την αξιολόγηση των τοξικολογικών αποτελεσμάτων που προέρχονται από την έκθεση του προϊόντος Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Μεταβολισμός, κινητική, μηχανισμός δράσης και άλλες πληροφορίες Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης Καθυστερημένες και άμεσες επιπτώσεις καθώς και χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση Διαδραστικές επιπτώσεις ΟΞΕΊΑ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ LC50 (Εισπνοή) του μείγματος: LD50 (Στοματική) του μείγματος: LD50 (Δερματική) του μείγματος: Δεν έχει ταξινομηθεί (κανένα σημαντικό συστατικό) Δεν έχει ταξινομηθεί (κανένα σημαντικό συστατικό) Δεν έχει ταξινομηθεί (κανένα σημαντικό συστατικό)

15 Grimelius Reagent B ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες... / >> Σελίδα αρ. 6 / 9 ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ LD50 (Στοματική) LD50 (Δερματική) LC50 (Εισπνοή) 3310 mg/kg Rat 1060 mg/kg Rabbit 11,4 mg/l/4h Rat ΔΙΆΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΉ ΖΗΜΊΑ / ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΏΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΎ Ή ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΈΝΕΣΗ ΒΛΑΣΤΙΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΈΝΕΣΗ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΙΔΙΚΉ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ-ΣΤΌΧΟΥΣ (STOT) - ΕΦΆΠΑΞ ΈΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ-ΣΤΌΧΟΥΣ (STOT) - ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΈΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΠΌ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗ ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες Χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις καλές πρακτικές εργασίας αποφεύγοντας να ρίπτετε το προιόν στο περιβάλλον. Ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές αν το προιόν φτάσει σε υδάτινα ρεύματα ή αν εμόλυνε το έδαφος η τη βλάστηση Τοξικότητα Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Διαλυτότητα στο νερό Ταχεία διασπασιμότητα > mg/l Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλης/νερού -0, Κινητικότητα στο έδαφος ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Συντελεστής κατανομής: επιφάνειας/νερού 1,153

16 Grimelius Reagent B ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες... / >> Σελίδα αρ. 7 / Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1% Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Επαναχρησιμοποιήστε όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα καθαρού προϊόντος πρέπει να θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων. ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Το προιόν δεν θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε ζητήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικά (A.D.R.), σιδηροδρομικά (RID), θαλάσσια (IMDG code) και αεροπορικά (IATA) Αριθμός ΟΗΕ Δεν ισχύει Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Δεν ισχύει Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά Δεν ισχύει Ομάδα συσκευασίας Δεν ισχύει Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν ισχύει Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν ισχύει Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη σχετική πληροφορία ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Κατηγορία Seveso - Οδηγία 2012/18/ΕΚ: Περιορισμοί σχετικοί μ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σύμφων αμ ετο Συνημμένο XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 Ουσίες που υπόκεινται στην Candidate List (AΡ. 59 REACH) Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες SVHC σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%. Ουσίες που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνημμένο XIV REACH) Ουσίες που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης εξαγωγής Διατ. (CE) 649/2012:

17 Grimelius Reagent B ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα... / >> Σελίδα αρ. 8 / 9 Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση του Ρότερνταμ: Ουσίες που υπόκεινται στην Σύμβαση της Στοκχόλμης: Υγιεινομικοί έλεγχοι Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν αξιολογήθηκε μια αξιολόγηση χημικής ασφαλείας για το μείγμα και τις ουσίες που εμπεριέχονται. ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες Κείμενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τομείς 2-3 της κάρτας: Flam. Liq. 3 Εύφλεκτο υγρό, kατηγορία 3 Skin Corr. 1A Διάβρωση του δέρματος, kατηγορία 1A H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. ΥΠΟΜΝΗΜΑ: - ADR: Ευρωπαϊκός κανονισμός για την οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων - CAS NUMBER: Αριθμός του Chemical Abstract Service - CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσμα στο 50% του υποκείμενου πληθυσμού στο test - CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών) - CLP: Κανονισμός CE 1272/ DN: Παραγόμενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσμα - EmS: Δελτίο Έκτακτης ανάγκης - GHS: Γενικό εναρμονισμένο σύστημα για την ταξινόμηση και ετικετοποίηση των χημικών προϊόντων - IATA DGR: Κανονισμός για την μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων της Διεθνούς ένωσης εναέριας μεταφοράς - IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείμενου στο τεστ πληθυσμού - IMDG: Διεθνής θαλάσσιος κωδικός για την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων - IMO: International Maritime Organization[Διεθνής Θαλάσσια Οργάνωση] - INDEX NUMBER: Αναγνωριστικός αριθμός του Συνημμένου VI του CLP - LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50% - LD50: Θανατηφόρα δόση 50% - O: Επίπεδο της έκθεσης κινητικότητας - PBT: Συνεχής, βιοσυσσωρευτικός και τοξικός σύμφωνα με το REACH - PEC: Προβλεπόμενη περιβαλλοντική συγκέντρωση - P: Προβλεπόμενο επίπεδο έκθεσης - PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - REACH: Κανονισμός CE 1907/ RID: Κανονισμός για την διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στο τρένο - TLV: Οριακή τιμή κατωφλίου - ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ TLV: Συγκέντρωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την εργασιακή έκθεση. - TWA ST: Όριο σύντομης έκθεσης - TWA: Μέση οριακή έκθεση - VOC: Πτητική οργανική ένωση - vpvb: Εξακολουθητικό και βιοσυσσωρευτικό σύμφωνα με το REACH - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 1. Κανονίσμός (EE) 1907/2006 (REACH) 2. Κανονίσμός (EK) 1272/2008 (CLP) 3. Κανονίσμός (EE) 790/2009 (I Atp. CLP) 4. Κανονίσμός (EE) 2015/ Κανονίσμός (EE) 286/2011 (II Atp. CLP) 6. Κανονίσμός (EE) 618/2011 (III Atp. CLP) 7. Κανονίσμός (EE) 487/2013 (IV Atp. CLP) 8. Κανονίσμός (EE) 944/2013 (V Atp. CLP) 9. Κανονίσμός (EE) 605/2014 (VI Atp. CLP) 10. Κανονίσμός (EE) 2015/1221 (VII Atp. CLP) 11. Κανονίσμός (EE) 2016/918 (VIII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition

18 Grimelius Reagent B ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες... / >> Σελίδα αρ. 9 / 9 - Handling Chemical Safety- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Ιστοσελίδα Web IFA GESTIS - Ιστοσελίδα Web Agenzia ECHA - Βάση δεδομένων με πρότυπα δελτίων δεδομένων ασφαλείας (SDS) για χημικές ουσίες - Υπουργείο Υγείας και ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Ιταλία Σημείωση για το χρήστη: οι πληροφορίες που περιέχονται στην καρτέλα αυτή βασίζονται στις γνώσεις που μας ήταν διαθέσιμες κατά την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση με τη συσγκεκριμένη χρήση του προιόντος. Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καμιάς ιδιότητας συγκεκριμένης του προιόντος. Επειδή η χρήση του προιόντος δεν γίνεται υπό τον άμεσο έλεγχό μας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρμόζει με προσωπική του ευθύνη τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για ανορθόδοξες χρήσεις. Χορηγήστε κατάλληλη εκπαίδευση στο αρμόδιο προσωπικό χειρισμού χημικών προϊόντων. Μετατροπές σε σχέση με την προηγούμενη αναθεώρηση: Επιφέρθηκαν μετατροπές στις ακόλουθες ενότητες: 04 / 09 / 11 / 12.

19 Grimelius Reagent C Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: C Επωνυμία Grimelius Reagent C Αριθμός INDEX Αριθμός CE Αριθμός CAS Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Περιγραφή/χρήση In vitro medical-diagnostic disposable. Reagent for microscopy Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Εταιρική μορφή BIO-OPTICA MILANO SPA Διεύθυνση via San Faustino, 58 Τοποθεσία και κράτος Milano (MI) Italia Τηλ Fax διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αρμοδίου που είναι υπεύθυνος για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: Bio-Optica Milano S.p.a Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Για επείγουσες πληροφορίες απευθυνθείτε σε Centro Antiveleni Niguarda Cà Granda - Milano ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες μετατροπές και προσαρμογές). Το προϊόν επιπλέον αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπών. Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και/ή το περιβάλλον αναγράφονται στον τομέα 11 και 12 της παρούσας κάρτας. Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου: Καρκινογένεση, kατηγορία 2 Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων, kατηγορία 2 Oφθαλμική ερεθισμός, kατηγορία 1 Ευαισθητοποίηση του δέρματος, kατηγορία Στοιχεία επισήμανσης H351 H341 H319 H317 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές. Εικονογράμματα κινδύνου: Προειδοποιητικές λέξεις: Προσοχή Δηλώσεις επικινδυνότητας: H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.

20 Grimelius Reagent C ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας... / >> Σελίδα αρ. 2 / 9 H341 H319 H317 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Δηλώσεις προφυλάξεων: P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. P280 Να φοράτε προστατευτικών γαντιών / προστατευτικών ενδυμάτων και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. INDEX Άλλοι κίνδυνοι Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vpvb σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%. ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες Περιέχει: Αναγνώριση x = Συγκ. % Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP) ΥΔΡΟΚΙΝΟΝΗ CAS Carc. 2 H351, Muta. 2 H341, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=10 CE INDEX Το πλήρες κείμενο των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τομέα 16 της κάρτας Μείγματα Μη σχετική πληροφορία ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 30/60 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε αμέσως ένα ντους. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Δώστε την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα νερού. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν έχετε την έγκριση του γιατρού. ΕΙΣΠΝΟΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μετακινήστε το άτομο σε ανοικτό αέρα, μακριά από το χώρο του ατυχήματος. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις για το διασώστη Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Δεν είναι γνωστές συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με συμπτώματα και επιπτώσεις που να προκλήθηκαν από το προϊόν Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι του τύπου: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, πούδρα και νέφος νερού. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κανένα ιδιαίτερο.

21 Grimelius Reagent C ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς... / >> Σελίδα αρ. 3 / Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Μην αναπνέετε προϊόντα από την καύση Συστάσεις για τους πυροσβέστες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρησιμοποιείστε πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία και να εμποδίσετε την αποσύνθεση και την δημιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για την υγεία. Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό. Συλλέξτε το νερό της πυρόσβεσης για να μη χυθεί στο αποχετευτικό σύστημα. Απορρίψτε το μολυσμένο νερό από την πυρόσβεση και τα υπολείμματα από τη φωτιά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κανονικός ιματισμός για την πυρόσβεση, όπως μια αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος (EN 137), πυρασφαλής στολή (EN469), πυρασφαλή γάντια (EN 659) και μπότες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30). ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Κλείστε τη διαρροή αν δεν υπάρχει κίνδυνος. Φορέστε κατάλληλα συστήματα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ατομικής προστασίας κατά την παράγραφο 8 της κάρτας δεδομένων ασφαλείας ) ώστε να προβλεφθούν μολύνσεις του δέρματος, των ματιών και του ατομικού ιματισμού. Αυτές οι υποδείξεις είναι έγκυρες είτε για τους υπεύθυνους επεξεργασίας είτε για τις παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Το προϊόν να μην χύνεται στους υπονόμους, σε επίγεια και υπόγεια ύδατα Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Πραγματοποιήστε την αναρρόφηση του προϊόντος σε κατάλληλο δοχείο. Εάν το προϊόν είναι εύφλεκτο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό προστασίας από έκρηξη. Αξιολογήστε την συμβατότητα του δοχείου προς χρήση με το προϊόν, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10. Αναρροφήσατε το υπόλοιπο με ουδέτερο απορροφητικό υλικό. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τη διαρροή αερίζεται καλά. Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σημείο Παραπομπή σε άλλα τμήματα Ενδεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και την αποικοδόμηση αναγράφονται στους τομείς 8 και 13. ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Χειριστείτε το προϊόν αφού συμβουλευτείτε όλα τα μέρη αυτής της κάρτας ασφαλείας. Αποφύγετε την διάχυση του προϊόντος στο περιβάλλον. Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της μηχανής. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και τα συστήματα προστασίας πριν από την πρόσβαση στις ζώνες εστίασης Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων Διατηρείτε μόνο στο αρχικό δοχείο. Διατηρείτε τα δοχεία κλειστά, σε χώρο καλά αεριζόμενο, μακριά από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες. Διατηρήστε τα δοχεία μακριά από ενδεχομένως ασύμβατα υλικά, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Καθώς η χρήση επαρκούς τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να είναι προτεραιότητα για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας αερίζεται αποτελεσματικά. Για την επιλογή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας ζητήστε ενδεχόμενα την συμβουλή των προμηθευτών χημικών ουσιών.

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Black

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Black Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-015-030 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Blue

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Blue Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-014-030 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Red

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Red Σελίδα αρ. 1 / 7 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-019-030 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA PBS 10x Solution

BIO-OPTICA MILANO SPA PBS 10x Solution Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 15-M107 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Sulfuric acid 0.5% solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Sulfuric acid 0.5% solution Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-B05007 Επωνυμία Αριθμός INDEX 016-020-00-8

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Myoadenylate deaminase Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Myoadenylate deaminase Reagent A Myoadenylate deaminase Reagent A Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 30-30116LY.A

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφοριών. ΕΛΛΑΔΑ Τηλ Fax

Δελτίο Πληροφοριών. ΕΛΛΑΔΑ Τηλ Fax Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία f.κariki ΧΑΡΤΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΑΡΤΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Fixative for acid phosphatase

BIO-OPTICA MILANO SPA Fixative for acid phosphatase Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 7 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 30-30120 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Killik

BIO-OPTICA MILANO SPA Killik Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-9801 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Blue

BIO-OPTICA MILANO SPA Bio Marking Dye - Blue Bio Marking Dye - Blue Δελτίο Πληροφοριών Ημερομ. Αναθ. 30/11/2017 Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός:

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Periodic acid 1% solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Periodic acid 1% solution Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-05030/L Επωνυμία Αριθμός CE 233-937-0 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Diastase

BIO-OPTICA MILANO SPA Diastase Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 04-140805 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6B NC. Δελτίο Πληροφοριών

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6B NC. Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 6 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 49043740 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Amylase

BIO-OPTICA MILANO SPA Amylase Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Picric acid 1.2% aqueous solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Picric acid 1.2% aqueous solution Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-M05027 Επωνυμία Αριθμός INDEX 609-009-00-X

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Paraffin Bio Plast

BIO-OPTICA MILANO SPA Paraffin Bio Plast Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 65-30006S Επωνυμία Αριθμός INDEX / Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Eosin Y 1% aqueous solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Eosin Y 1% aqueous solution Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-M10002 Επωνυμία Αριθμός INDEX /

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Eosin Y 1% aqueous solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Eosin Y 1% aqueous solution Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-10002E Επωνυμία Αριθμός INDEX /

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Nitro Blue Tetrazolium Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Nitro Blue Tetrazolium Reagent A Nitro Blue Tetrazolium Reagent A Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 04-253031.A

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Eosin Y 1% aqueous solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Eosin Y 1% aqueous solution Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Orange G (C.I )

BIO-OPTICA MILANO SPA Orange G (C.I ) Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 34-P109/100 Επωνυμία Αριθμός CE 217-705-6 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

FARMICOL SPA GF506. Δελτίο Πληροφοριών. ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Solaro (Mi) Italia

FARMICOL SPA GF506. Δελτίο Πληροφοριών. ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Solaro (Mi) Italia Σελίδα αρ. 1/10 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

DOMAMID 6B30 GY77470

DOMAMID 6B30 GY77470 Σελίδα αρ. 1 / 7 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 10030107 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA TBS 10x Solution

BIO-OPTICA MILANO SPA TBS 10x Solution Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA ATPase Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA ATPase Reagent A ATPase Reagent A Δελτίο Πληροφοριών Αναθεώρηση αρ.5 Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 30-30125LY.A

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Oxalic acid Mallory

BIO-OPTICA MILANO SPA Oxalic acid Mallory Σελίδα αρ. 1 / 9 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

FARMICOL SPA BLACK ROAD. Δελτίο Πληροφοριών BLACK ROAD. Προστατευτικό για λάστιχα αυτοκινήτων και των λιποπαγίδων Solaro (Mi) Italia

FARMICOL SPA BLACK ROAD. Δελτίο Πληροφοριών BLACK ROAD. Προστατευτικό για λάστιχα αυτοκινήτων και των λιποπαγίδων Solaro (Mi) Italia Σελίδα αρ. 1/8 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Malachite green solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Malachite green solution Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Mayer's carmalum

BIO-OPTICA MILANO SPA Mayer's carmalum Σελίδα αρ. 1 / 9 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6G BK. Δελτίο Πληροφοριών

DOMO ENGINEERING PLASTICS GMBH DOMAMID 6G BK. Δελτίο Πληροφοριών Σελίδα αρ. 1 / 7 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 49053379 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA NADH diaforase Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA NADH diaforase Reagent A NADH diaforase Reagent A Σελίδα αρ. 1 / 8 Αντικαθιστά την αναθεώρηση:4 (Ημερομ. Αναθ. 12/10/2017) Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA BioParaFree

BIO-OPTICA MILANO SPA BioParaFree Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA BioParaFree

BIO-OPTICA MILANO SPA BioParaFree Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 08-1750 Επωνυμία Αριθμός CAS 8042-47-5

Διαβάστε περισσότερα

FLAVOURART SRL FA RY4

FLAVOURART SRL FA RY4 Σελίδα αρ. 1 / 7 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία FA0608 RY4 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφοριών EXCEL ΚΑΦΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΦΕ ΣΚΟΝΗ. Τηλ Fax

Δελτίο Πληροφοριών EXCEL ΚΑΦΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΦΕ ΣΚΟΝΗ. Τηλ Fax Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία EXCEL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Phosphotungstic hematoxylin - P.T.A.H.

BIO-OPTICA MILANO SPA Phosphotungstic hematoxylin - P.T.A.H. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 05-10017/L 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Phosphorylase Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Phosphorylase Reagent A Δελτίο Πληροφοριών Αναθεώρηση αρ.4 Ημερομ. Αναθ. 12/10/2017 Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA AgNOR Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA AgNOR Reagent A AgNOR Reagent A Δελτίο Πληροφοριών Ημερομ. Αναθ. 08/11/2017 Τυπώθηκε στις 07/08/2018 Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

/2008 (CLP)

/2008 (CLP) Σελίδα αρ. 1/8 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Cytocrome C Oxidase Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Cytocrome C Oxidase Reagent A Ημερομ. Αναθ. 01/04/2019 Τυπώθηκε στις 10/05/2019 Σελίδα αρ. 1 / 8 Αντικαθιστά την αναθεώρηση:4 (Ημερομ. Αναθ. 12/10/2017) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Bielschowsky Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Bielschowsky Reagent A Bielschowsky Reagent A Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Αναθεώρηση αρ.12 Ημερομ. Αναθ. 29/11/2017 Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA PRW 200. Δελτίο Πληροφοριών. Αναγνωρισμένες Χρήσεις Βιομηχανικές Επαγγελματικές Καταναλωτικές Xήσεις -

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA PRW 200. Δελτίο Πληροφοριών. Αναγνωρισμένες Χρήσεις Βιομηχανικές Επαγγελματικές Καταναλωτικές Xήσεις - Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram's iodine solution

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram's iodine solution Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 05-20006/L 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram's iodine

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram's iodine Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 05-05050/L 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Lugol iodine

BIO-OPTICA MILANO SPA Lugol iodine Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 05-05015/L 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας EXCEL AE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναθεώρηση αρ.2 ANTIFREEZE Ημερομ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA 20% Formic acid

BIO-OPTICA MILANO SPA 20% Formic acid Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-M27031 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: UCARE Γυαλιστικό Ελαστικών Red / Green Shine Κωδ. 00-01-921 & 00-01-923& 00-01-979 1.2 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Auramine - Rhodamine

BIO-OPTICA MILANO SPA Auramine - Rhodamine Σελίδα αρ. 1 / 9 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Brown-Brenn Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Brown-Brenn Reagent A Brown-Brenn Reagent A Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Ημερομ. Αναθ. 12/10/2017 Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Silver methenamine Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Silver methenamine Reagent A Silver methenamine Reagent A Δελτίο Πληροφοριών Αναθεώρηση αρ.7 Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία - 402410-402411 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 500502 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Alcian blue ph 1,0 Mowry

BIO-OPTICA MILANO SPA Alcian blue ph 1,0 Mowry Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-M26005 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Phosphofructokinase Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Phosphofructokinase Reagent A Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 30-30117LY.A 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Light green SF (C.I )

BIO-OPTICA MILANO SPA Light green SF (C.I ) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 34-P172/25 Επωνυμία Αριθμός CE 225-906-5

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Congo red (C.I )

BIO-OPTICA MILANO SPA Congo red (C.I ) Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του REACH - Κανονίσμός 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας EXCEL AE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναθεώρηση αρ.2 ULTRA SHIELD

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Mayer's hematoxylin

BIO-OPTICA MILANO SPA Mayer's hematoxylin Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 10 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-06002Q Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA

BIO-OPTICA MILANO SPA Acetylcholinesterase staining kit Reagent A Αναθεώρηση αρ.3 Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Mielodec solution B

BIO-OPTICA MILANO SPA Mielodec solution B Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 04-230827/B 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Osteodec

BIO-OPTICA MILANO SPA Osteodec Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-M03005 Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Osteodec

BIO-OPTICA MILANO SPA Osteodec Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-03005E Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Harris' hematoxylin for histology

BIO-OPTICA MILANO SPA Harris' hematoxylin for histology Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 10 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 05-06004/L 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Harris' hematoxylin for histology

BIO-OPTICA MILANO SPA Harris' hematoxylin for histology Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 10 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-06004E Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Papanicolaou Harris hematoxylin

BIO-OPTICA MILANO SPA Papanicolaou Harris hematoxylin Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 10 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-12011E Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Warthin Starry Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Warthin Starry Reagent A Warthin Starry Reagent A Δελτίο Πληροφοριών Αναθεώρηση αρ.4 Ημερομ. Αναθ. 12/10/2017 Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Methylene blue (C.I )

BIO-OPTICA MILANO SPA Methylene blue (C.I ) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 34-P149/25 Επωνυμία Αριθμός INDEX /

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Methylene blue (C.I )

BIO-OPTICA MILANO SPA Methylene blue (C.I ) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 34-P149/100 Επωνυμία Αριθμός INDEX

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Hematoxylin certified (C.I )

BIO-OPTICA MILANO SPA Hematoxylin certified (C.I ) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 34-P129/100 Επωνυμία Αριθμός CE 208-237-3

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Πληροφοριών. Τηλ Fax

Δελτίο Πληροφοριών. Τηλ Fax Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: EXCEL Επωνυμία Αριθμός CE 215-277-5 Αριθμός CAS 1317-61-9

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: SUPERLUX Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA TBS+Tween 20 10x Solution

BIO-OPTICA MILANO SPA TBS+Tween 20 10x Solution Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία 15-M105/D 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Silver impregnation Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Silver impregnation Reagent A Silver impregnation Reagent A Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Αναθεώρηση αρ.4 Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδομένων Ασφαλείας

ελτίο εδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 ελτίο εδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM A FERM H2O

DGK-PELLACHROM A FERM H2O DGK-PLACHROM ΤΜΗΜΑ 10. 14. 16. Άλλες Σταθερότητα Πληροφορίες πληροφορίες. και σχετικά δραστικότητα. µε... / τη >> µεταφορά.... / >>... / >> ελτίο εδοµένων Ασφαλείας 14.5. 10.4. - PEC: Περιβαλλοντικοί Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Colloidal iron Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Colloidal iron Reagent A Colloidal iron Reagent A Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 04-180809.A

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Orcein Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Orcein Reagent A Orcein Reagent A Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 04-055802.A Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILAWET ECO. ελτίο Πληροφοριών FILAWET ECO. Αναγνωρισµένες Χρήσεις Βιοµηχανικές Επαγγελµατικές Καταναλωτικές Xήσεις

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILAWET ECO. ελτίο Πληροφοριών FILAWET ECO. Αναγνωρισµένες Χρήσεις Βιοµηχανικές Επαγγελµατικές Καταναλωτικές Xήσεις Σελίδα αρ. 1/10 ελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/11 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης. 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος. Επωνυμία. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Gordon-Sweet Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Gordon-Sweet Reagent A Gordon-Sweet Reagent A Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Αναθεώρηση αρ.4 Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός:

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Weigert long method Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Weigert long method Reagent A Weigert long method Reagent A Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Αναθεώρηση αρ.4 Σελίδα αρ. 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ZA 24 CONCRETE - BASE

ZA 24 CONCRETE - BASE Σελίδα αρ. 1/10 ελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης. 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος. Κωδικός: Επωνυµία. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία EXCEL ΚΡΥΣΤΑΛΙΖΕ 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA P.T.A.H Phosphotungstic acid hematoxylin Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA P.T.A.H Phosphotungstic acid hematoxylin Reagent A P.T.A.H Phosphotungstic acid hematoxylin Reagent A Σελίδα αρ. 1 / 9 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA PAS-A Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA PAS-A Reagent A PAS-A Reagent A Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Αναθεώρηση αρ.8 Τυπώθηκε στις 07/08/2018 Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδομένων Ασφαλείας

ελτίο εδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/10 ελτίο εδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/9 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: Επωνυμία NanoPhos54 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Sirius red Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Sirius red Reagent A Sirius red Reagent A Ημερομ. Αναθ. 01/04/2019 Τυπώθηκε στις 10/05/2019 Σελίδα αρ. 1 / 8 Δελτίο Πληροφοριών ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA P.A.S. according to Pearse Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA P.A.S. according to Pearse Reagent A P.A.S. according to Pearse Reagent A Δελτίο Πληροφοριών Αναθεώρηση αρ.7 Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA 10% Neutral buffered formalin. Ready to use

BIO-OPTICA MILANO SPA 10% Neutral buffered formalin. Ready to use Σελίδα αρ. 1 / 10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 65-30001F Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA MGG Quick Stain Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA MGG Quick Stain Reagent A MGG Quick Stain Reagent A Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Αναθεώρηση αρ.11 Ημερομ. Αναθ. 30/11/2017 Σελίδα αρ. 1 / 10 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA Periodic acid Schiff P.A.S. Reagent A

BIO-OPTICA MILANO SPA Periodic acid Schiff P.A.S. Reagent A Periodic acid Schiff P.A.S. Reagent A Δελτίο Πληροφοριών Αναθεώρηση αρ.7 Σελίδα αρ. 1 / 8 ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

BIO-OPTICA MILANO SPA 10% Neutral buffered formalin. Ready to use

BIO-OPTICA MILANO SPA 10% Neutral buffered formalin. Ready to use Σελίδα αρ. 1 / 10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 05-01005Q Επωνυμία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα