ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Φορολόγηση σύνταξης γήρατος Θέµα: και χηρείας αλλοδαπής προέλευσης. Μη ανταπόκριση από πλευράς Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ενέργειες ΙΟΙΚΗΣΗ του Συνηγόρου & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: του Πολίτη. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ του Ν. 3220/2004. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Ειδικός Συνήγορος Επιστήµονας: του Πολίτη: Μάριος Καλλιόπη Πρωτοπαπάς Σπανού Ειδικοί Επιστήµονες: Μάριος Πρωτοπαπάς, Κατερίνα Γκούµα Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 Αθήνα, Αύγουστος

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ του Ν. 3220/2004. (αναφ. υπ αριθµ. πρωτ. 5369/ ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συνήγορος του Πολίτη επιχείρησε το να καταγράψει την εµπειρία του σχετικά µε τις επιπτώσεις που έχει η κακοδιοίκηση στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Βασικός ανασταλτικός παράγοντας είναι το ασταθές και ασαφές θεσµικό πλαίσιο που καταλήγει να επιβαρύνει µε σηµαντικό κόστος τις επιχειρήσεις τόσο κατά την ίδρυση όσο και κατά τη λειτουργία τους. Ενδεικτική των διαπιστώσεων στις οποίες κατέληγε η σχετική έκθεση είναι η πρόσφατη περίπτωση µεγάλης εταιρείας κατασκευής οικιακών συσκευών µε αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία χωρίς ευθύνη της επιβαρύνθηκε µε σηµαντικό φορολογικό κόστος λόγω παλινωδιών της πολιτικής στήριξης των ιδιωτικών επενδύσεων. Ο Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α 15/ ) «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής-αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» Στα πλαίσια της πολιτικής της ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων και σε συνέχεια των αντίστοιχων διατάξεων του Ν.1828/1989, µε το Ν.3220/2004 άρθρα 2 και 3 δόθηκε η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να σχηµατίσουν από τα αδιανέµητα κέρδη τους των οικονοµικών ετών 2004 και 2005 (χρήσεις 2003 και 2004) ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων. Το αποθεµατικό αυτό όφειλε να χρησιµοποιηθεί για την πραγµατοποίηση επενδύσεων ισόποσης τουλάχιστον αξίας µέσα στην επόµενη τριετία από το χρόνο σχηµατισµού του. Οι επιχειρήσεις που προέβησαν στον σχηµατισµό του ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού µε σκοπό την πραγµατοποίηση επενδύσεων σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω διατάξεων απαλλάχθηκαν από τον ισόποσο φόρο εισοδήµατος. Ωστόσο, σύµφωνα µε το γενικό κανόνα του άρθρου 87 της Συνθήκης Ε.Ε., για τις κρατικές ενισχύσεις που θεσµοθετούνται από τα κράτη-µέλη «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη ή µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό διά της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, κατά το µέτρο που επηρεάζουν τις µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές, εκτός αν η παρούσα συνθήκη ορίζει άλλως». Στις παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου θεσπίζονται παρεκκλίσεις από τον παραπάνω γενικό κανόνα και καθορίζεται ποιές ενισχύσεις συµβιβάζονται ή θεωρούνται ότι συµβιβάζονται µε την Ε.Ε. Περαιτέρω, στο άρθρο 88 της Συνθήκης ορίζεται ότι «η Επιτροπή εξετάζει διαρκώς τα καθεστώτα ενισχύσεων που υφίστανται στα κράτη-µέλη και εάν διαπιστώσει, αφού τάξει προηγουµένως στους ενδιαφεροµένους προθεσµία για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, ότι ενίσχυση που χορηγείται από ένα κράτος ή µε κρατικούς πόρους 1 Βλ. «Ο Συνήγορος του Πολίτη για την Επιχειρηµατικότητα και τη ηµόσια ιοίκηση», Κείµενα Εργασίας, Νοέµβριος

3 δεν συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά κατά το άρθρο 87, ή ότι η ενίσχυση αυτή εφαρµόζεται καταχρηστικώς, αποφασίζει ότι το εν λόγω κράτος οφείλει να την καταργήσει ή να την τροποποιήσει εντός προθεσµίας που η ίδια καθορίζει». Στο ίδιο άρθρο επίσης ορίζεται ότι «η Επιτροπή ενηµερώνεται εγκαίρως περί των σχεδίων που αποβλέπουν να θεσπίσουν ή να τροποποιήσουν τις ενισχύσεις, ώστε να δύναται να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Αν κρίνει ότι σχέδιο ενισχύσεως δεν συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά, κατά το άρθρο 87, κινεί αµελλητί τη διαδικασία που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν δύναται να εφαρµόσει τα σχεδιαζόµενα µέτρα πριν η Επιτροπή καταλήξει σε τελική απόφαση». Με βάση τα παραπάνω, προκειµένου ένα κράτος-µέλος να θεσπίσει ή τροποποιήσει κάποιο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων οφείλει, προτού το θέσει σε εφαρµογή, να το κοινοποιεί στη Γενική /νση Ανταγωνισµού της Ε.Ε προκειµένου να κριθεί η συµβατότητά του µε τις παρεκκλίσεις που ορίζουν το άρθρο 87, οι σχετικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και οι Κανονισµοί. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, τόσο οι προϊσχύσαντες του 3220/2004 αναπτυξιακοί νόµοι όσο και ο ισχύων 3299/2004 κοινοποιήθηκαν στην Ε.Ε. και κρίθηκαν συµβατοί. Κατά την ψήφιση όµως και θέση σε ισχύ του καθεστώτος ενισχύσεων του ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων (Ν. 3220/2004 άρθρα 2 και 3), το Υπουργείο Οικονοµικών δεν κοινοποίησε, ως όφειλε σύµφωνα µε τα παραπάνω, το νοµοσχέδιο στην Ε.Ε. προς έγκριση. Αποτέλεσµα αυτού ήταν η Ε.Ε. να ζητήσει από το Υπ. Οικονοµικών να προβεί έστω και καθυστερηµένα στην κοινοποίηση του νόµου, καθώς, όπως επεσήµαινε, το ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων αποτελεί κρατική ενίσχυση και έπρεπε να τηρηθεί η σχετική διαδικασία. Το Υπ. Οικονοµικών θεωρώντας ότι το ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων αποτελεί εσωτερική φορολογική ρύθµιση και όχι κρατική ενίσχυση δεν προέβη σε κοινοποίηση του νόµου. Κατόπιν αυτού, η Ε.Ε. εφάρµοσε τη διαδικασία του άρθρου 88 της Συνθήκης και έκρινε ότι το καθεστώς του ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων συνιστά κρατική ενίσχυση µη συµβατή µε τις παρεκκλίσεις του άρθρου 87. Για το λόγο αυτό υποχρέωσε την ελληνική κυβέρνηση να επιβάλει στις επιχειρήσεις που είχαν κάνει ήδη χρήση του κινήτρου και είχαν σχηµατίσει το ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων να το «ακυρώσουν», δηλ. να καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο. Στα πλαίσια αυτής της υποχρέωσης ψηφίστηκε η διάταξη του άρθρου 47 του Ν. 3614/07 για την ανάκτηση της κρατικής ενίσχυσης. Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Η Επιτροπή µε απόφασή της τον Ιούλιο 2007 έκρινε ότι το εν λόγω αφορολόγητο αποθεµατικό των χρήσεων 2003 και 2004 συνιστούσε κρατική (άρα παράνοµη) ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης της ΕΚ και αποφάσισε την έντοκη ανάκτησή του. Η ανάκτηση θα γινόταν δια της φορολόγησης του ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού µε τους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν κατά 3

4 τον χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ανάλογα µε τη νοµική µορφή κάθε επιχείρησης. Σε συµµόρφωση µε την ανωτέρω απόφαση της Ε.Ε. το Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών µε το άρθρο 47 (ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης) του Ν.3614/2007 ( ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ) προσδιόρισε τις ειδικότερες λεπτοµέρειες της διαδικασίας ανάκτησης του ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού ενώ µε την παρ.2 καθόρισε τις περιπτώσεις όπου δεν συντρέχει περίπτωση ανάκτησης, δηλ. τις περιπτώσεις που εξαιρούνται. Ειδικότερα εξαιρούνταν των διατάξεων περί ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης, µεταξύ άλλων, οι επιχειρήσεις που έτυχαν απαλλαγής (ενίσχυσης) για ποσό φόρου εισοδήµατος άνω των ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι πραγµατοποίησαν (επενδυτικές και λοιπές) δαπάνες οι οποίες εµπίπτουν κατ επιλογήν ή σωρευτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: - στις διατάξεις του Ν.2601/1988 (που προσδιορίζει τις δαπάνες για κάθε κατηγορία δραστηριότητας ανά περιοχή εφαρµογής της φορολογικής απαλλαγής) ή του Ν. 3299/2004 (που προσδιορίζει τις κατηγορίες δαπανών των επενδυτικών σχεδίων ανά περιοχή εφαρµογής ενισχύσεων). Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 47 από το ποσό του σχηµατισθέντος ειδικού αφορολογήτου αποθεµατικού αφαιρούνται οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες επενδύσεων της προηγούµενης παραγράφου και το προκύπτον υπόλοιπο υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος µε τον συντελεστή του οικονοµικού έτους από τα κέρδη του οποίου σχηµατίσθηκε το αποθεµατικό. Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 47 υποχρεώθηκαν να υποβάλουν ειδική συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για τα οικεία οικονοµικά έτη µέχρι τις Προκειµένου να αποδειχθούν οι δαπάνες των επιχειρήσεων για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και να καλυφθεί το αποθεµατικό ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών δια της 1148/ Εγκυκλίου 2 να προσκοµισθεί Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον χαρακτηρισµό των εν λόγω επενδύσεων ως υψηλής τεχνολογίας. Η Βεβαίωση αυτή θα συνυποβαλλόταν µε την συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος στην αρµόδια.ο.υ.. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία υπέβαλε, όπως προβλεπόταν, εµπρόθεσµα συµπληρωµατική φορολογική δήλωση για την ανάκτηση του Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεµατικού στην.ο.υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών. Παράλληλα προσκόµισε Βεβαίωση του Υπ. Ανάπτυξης δια της οποίας της αναγνωρίστηκε επένδυση πολυετούς επιχειρηµατικού σχεδίου ύψους ,64 ευρώ, µε χρόνο υλοποίησης δαπανών τα έτη µε κεφάλαιο προερχόµενο από το αφορολόγητο αποθεµατικό των ετών 2003 και Η εταιρεία δεν ενέταξε στο επενδυτικό της σχέδιο δαπάνες για το 2004 (παρότι και εκείνες θα µπορούσαν να ενταχθούν στο υλοποιούµενο πολυετές επιχειρηµατικό σχέδιο) γιατί 2 ΠΟΛ.1148, αριθµ. πρωτ /11058/Β0012 της , περί ανάκτησης της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε µε τα άρθρα 2 και 3 του Ν, 3220/

5 δεν ήταν βέβαιη αν οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν το έτος αυτό θα της αναγνωρίζονταν, καθώς κατά την περίοδο εκείνη (2004) ίσχυε ο Ν.2601/1998 ο οποίος για τα πολυετή επιχειρηµατικά σχέδια παρείχε µόνο το κίνητρο της επιχορήγησης και όχι και εκείνο της φορολογικής απαλλαγής. Το πρόβληµα που παρουσιάστηκε αφορούσε το αφορολόγητο αποθεµατικό του Αν και η εταιρεία, όπως προαναφέρθηκε, είχε αποδεδειγµένα πραγµατοποιήσει δαπάνες επενδύσεων για τα έτη 2003, 2004, 2005 και 2006 υπέβαλε ως εξαιρούµενες δαπάνες (δια του επιχειρηµατικού σχεδίου) µόνο αυτές των ετών 2005 και υστυχώς ο Ν. 3220/2004, άρθρο 2, παρ.3 ορίζει ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται µέσα στον πρώτο χρόνο της τριετίας να δαπανήσουν για την πραγµατοποίηση της επένδυσης ποσό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του σχηµατισθέντος ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού. Αφού λοιπόν δεν δηλώθηκαν εξαιρούµενες δαπάνες για το 2004, η.ο.υ. Φ.Α.Β.Ε. θεώρησε ότι δεν καλύπτεται η προϋπόθεση της παρ. 3. και κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζεται απαλλαγή για την χρήση Αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα να κληθεί η εταιρεία να καταβάλει πρόσθετους φόρους άνω των ευρώ. Η εταιρεία υπέβαλε στις ερώτηµα και στην συνέχεια στις πρόσθετες διευκρινίσεις προς την νση Φορολογίας Εισοδήµατος ( 12) του Υπουργείου αναφορικά µε την κάλυψη του 1/3 του σχηµατισθέντος στη χρήση 2003 αποθεµατικού, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές. Η απάντηση του Υπουργείου 3, σε µεγάλο µέρος της ασαφής και δυσνόητη, εξανάγκασε την εταιρεία να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη (Α.Π. 5369/ ) ζητώντας τον έλεγχο της νοµιµότητας της απόφασης της διοίκησης. Η Αρχή, ανταποκρινόµενη άµεσα, προέβη στη διοργάνωση σύσκεψης στο Υπουργείο στις , στην οποία παρέστησαν από πλευράς Υπουργείου ο Γ.Γ. Φορολογικών & Τελωνειακών Θεµάτων, ο /ντής Φορολογίας Εισοδήµατος και ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Φορολογίας Νοµικών Προσώπων, από πλευράς εταιρείας ο νοµικός σύµβουλος, ο οικονοµικός σύµβουλος και ο προϊστάµενος λογιστηρίου, καθώς και κλιµάκιο του Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πολίτη υπό τη Βοηθό Συνήγορο του Κύκλου. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Από τη σύσκεψη προέκυψε, όσον αφορούσε τις δαπάνες του 2004, ότι δεν αναγνωρίζονταν γιατί είχαν πραγµατοποιηθεί σε περιοχή εκτός εφαρµογής της φορολογικής απαλλαγής, συνεπώς από αυστηρά νοµική σκοπιά νοµίµως δεν αναγνωριζόταν απαλλαγή για τη χρήση του Παρά ταύτα πρέπει να επισηµανθεί ότι η 1148/ Εγκύκλιος του Υπουργείου όχι µόνο δεν παρείχε κατά την άποψη της Αρχής επαρκή σε αριθµό παραδείγµατα (σε αντίθεση µε άλλες εγκυκλίους του ιδίου Υπουργείου) για την ορθή και ουσιαστική κατανόηση των προϋποθέσεων για την ανάκτηση της φοροαπαλλαγής, αλλά το περιεχόµενό της στόχευε κατά κύριο λόγο στην εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου και όχι στην διευκόλυνση των υπόχρεων φορολογούµενων επιχειρήσεων. 3 Βλ. τα υπ αριθµ. πρωτ /10392/Β0012 της και /10577/Β0012 της έγγραφα του Τµήµατος Β της /νσης Φορολογίας Εισοδήµατος. 5

6 Περαιτέρω -και κατά κύριο λόγο- όπως επισηµάνθηκε στις εισαγωγικές παρατηρήσεις της παρούσας σύνοψης αλλά και προέκυψε από την παρούσα υπόθεση, η διοίκηση, λόγω της µη έγκαιρης κοινοποίησης στην Ε.Ε. του σχετικού νόµου, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ζηµία που προκαλείται τόσο στην επιχειρηµατική δραστηριότητα εν γένει όσο και στις µεµονωµένες επιχειρήσεις που αποφασίζουν να εµπιστευθούν αυτήν και τις υπηρεσίες της. Οι ίδιες οι αδυναµίες του κρατικού µηχανισµού όσον αφορά τις εκάστοτε ασκούµενες πολιτικές, η ασυνέπεια του και η µη εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του µετακυλύονται ως κυρώσεις, και µάλιστα δυσµενέστατες, στους επενδυτές οι οποίοι εµπιστευόµενοι την Πολιτεία πραγµατοποίησαν τις επενδύσεις τους. Αιφνιδίως, από τη θέση του ευνοούµενου / δικαιούχου της ενίσχυσης βρίσκονται στη θέση του τιµωρούµενου / υπόχρεου σε έντοκη καταβολή του φόρου / αναπτυξιακού κινήτρου. Η ελλιπής δε ενηµέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερόµενων για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τις εκάστοτε διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους αποτελεί µια ακόµη σηµαντική παράµετρο ενός πάγιου προβλήµατος. Ακόµη και µεγάλες επιχειρήσεις µε εξειδικευµένο προσωπικό (δικηγόρους, λογιστές, συµβούλους κλπ) δεν κατορθώνουν πάντοτε να αντισταθµίσουν αυτόν τον αρνητικό παράγοντα και να µειώσουν το κόστος του ελλείµµατος πληροφόρησης και των οικονοµικών και λειτουργικών κυρώσεων που αυτό δύναται να επιφέρει. 6

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final Στο δημοσιευόμενο κείμενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (EΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πέρασµα από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) Εισήγηση Ζυµωνόπουλος Θεόδωρος Φοροτεχνικός Σύµβουλος 1 Η έλευση και η καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα