Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 390 ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΜΑΠ ) ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια 390 Χειµερινών Επενδυτών εργασίας µε προδιαγραφές (ΜΑΠ) έτους 2012 για τους Λιµενεργάτες, Εργατοτεχνίτες και λοιπούς δικαιούχους της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των ,00 χωρίς Φ.Π.Α. Η προµήθεια αυτή της παραπάνω ενδυµασίας εργασίας αναλύεται ως εξής: 390 χειµερινούς επενδύτες (τζάκετ) µε αποσπώµενη επένδυση και θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές των όρων του Πρόχειρου διαγωνισµού. Σηµείωση : Η Ο.Λ.Θ. ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των παραπάνω ποσοτήτων ενδυµασιών εργασίας ανά είδος και µέχρι ποσοστού 10%, µε τις ίδιες τιµές προσφοράς, χωρίς καµιά απαίτηση του κατασκευαστή από την Ο.Λ.Θ. ΑΕ για τον λόγο αυτό. Α ΜΕΡΟΣ- ΓENIKOI OΡΟΙ 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., την προσφορά τους, 1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ 'Η ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ: Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ( τηλ ) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι την ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) της 2 / 10 / ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ µε συστηµένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΚ Θεσσαλονίκη. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13 η ώρα της 2../10./2012.

2 1.3. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία - Προσφορά για τον ιαγωνισµό για την προµήθεια, 390 Χειµερινών Επενδυτών εργασίας µε προδιαγραφές (ΜΑΠ) έτους 2012 για τους Λιµενεργάτες, Εργατοτεχνίτες και λοιπούς δικαιούχους της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. - Τα στοιχεία του ιαγωνιζόµενου ( Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax ). - Ο Αποδέκτης: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. /νση ιοικητικού, Τµήµα Γραµµατείας Οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (σύµφωνα µε τον αριθ. πρωτ. Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) θα γίνονται δεκτοί και θα αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ιαγωνισµού. Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (ταχυδροµεία, διανοµείς, µέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόµενους των οποίων οι προσφορές δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του ιαγωνισµού. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και υποφακέλων) που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το άνοιγµα των φακέλων, των προσφορών θα γίνει την 3 / 10 / 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στο Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Πύλη 11, 3 ος όροφος, από αρµόδια Τριµελή Επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 3.- ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν την απαραίτητη υποδοµή Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιληφθούν επί ποινή απαραδέκτου: - Η Έντυπη προσφορά-όπως παρατίθεται συνηµµένη στο παρόν (η οποία θα υπογράφεται από τον προσφέροντα και θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης) η οποία πρέπει να περιλαµβάνει: περιγραφή των υπό προµήθεια ειδών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Β µέρος των όρων του ιαγωνισµού ( Τεχνικοί όροι) την τιµή των προσφεροµένων ειδών σε ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α., ανά είδος και τεµάχιο και στο σύνολο για παράδοση στην Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

3 Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα αναγράφεται χωριστά τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τον χρόνο παράδοσης των υλικών ο οποίος υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης που πρέπει να είναι ο συντοµότερος δυνατός και όχι µεγαλύτερος από εξήντα (60) ηµέρες - Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% ( πέντε τις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ, δηλ. (2.767,50 ) Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στη διακήρυξη µε ανοχή πέντε ( 5 ) ηµερών Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των λοιπών συµµετεχόντων στον διαγωνισµό επιστρέφονται µετά την ηµεροµηνία της οριστικής κατακύρωσης 3.2. Η προσφορά θα συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου: από ένα δείγµα έτοιµου ενδύµατος ή εάν ο συµµετέχων στο διαγωνισµό προµηθευτής είναι και κατασκευαστής, τουλάχιστον 2 µέτρα µήκους υφάσµατος στο πλήρες πλάτος του, 1 κώνο νήµατος από κάθε κλωστή ραφής, οπισθοανακλαστική ταινία και οποιαδήποτε άλλο υλικό θα χρησιµοποιήσει στη κατασκευή των επενδυτών εργασίας. Το δείγµα πρέπει να φέρει εµφανώς : - το ονοµατεπώνυµο του προσφέροντος - την σήµανση κατά τα ΕΝ όπου απαιτείται - πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2000 ή σήµα πιστότητας όπου απαιτείται - το µέγεθός του - το τύπο του υφάσµατος - τη σύνθεσή του - τις λοιπές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στους τεχνικούς όρους - το αναγνωριστικό σήµα του κατασκευαστή, - την χώρα κατασκευής. Σηµείωση. Το δείγµα που θα προσκοµισθεί από τους συµµετέχοντες στο Τµήµα Προµηθειών µπορεί να µη φέρει το σήµα της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, αλλά θα πρέπει να επισηµαίνεται εµφανώς το σηµείο ραφής του. Το δείγµα του Aναδόχου θα χρησιµοποιηθεί σαν υπόδειγµα κατά την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών και θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου αυτών. 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Oι υποβαλλόµενες προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ιαγωνισµού. Προσφορές που ισχύουν για µικρότερο χρονικό

4 διάστηµα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ από την Επιτροπή του διαγωνισµού ως απαράδεκτες. 5. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Οι τιµές των προσφεροµένων ειδών θα δοθούν σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ, ανά είδος και τεµάχιο και στο σύνολο για παράδοση στην Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Κατά την διαµόρφωση της τιµής προσφοράς τους, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι: - Επί του συµβατικού τιµήµατος επιβάλλεται κράτηση 2% υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( ΤΠΠΟΛΘ) και επί της ανωτέρω κρατήσεως επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήµου καθώς και 20% υπέρ ΟΓΑ, επί του τέλους χαρτοσήµου ( χαρτος. + ΟΓΑ = 2,4% επί του 2%). Το σύνολο των κρατήσεων επί του συµβατικού τιµήµατος είναι 2,048%. - Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα συσκευασίας και µεταφοράς της παραπάνω προµήθειας στην Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 6. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η κατάθεση των Πιστοποιητικών δοκιµών κατά τα ΕΝ καθώς και για τις πρόσθετες απαιτήσεις της προδιαγραφής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Β' Μέρος (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ) µόνο από τον ΜΕΙΟ ΟΤΗ, πριν την υπογραφή της Σύµβασης της σχετικής προµήθειας. Τα πιστοποιητικά δοκιµών θα πρέπει να παραδοθούν εντός σαράντα ηµερών (40) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν προσκοµίσει τα παραπάνω Πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Συµβουλίου /νσης /ΟΛΘ, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής του ιαγωνισµού και υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µπορεί να προχωρήσει µε τον επόµενο µειοδότη του οποίου η προσφορά έχει κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του ιαγωνισµού. Τα παραπάνω αναφερόµενα Πιστοποιητικά δοκιµών πρέπει να προέρχονται από Πιστοποιηµένο Φορέα χώρας-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα επίσηµα ή µε απλή µετάφραση και να αναγράφουν αναλυτικά τις δοκιµές σύµφωνα µε τους επισυναπτόµενους πίνακες, αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα ξενόγλωσσα Πιστοποιητικά. To Τµήµα Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφαλείας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θα υποστηρίξει την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 8.- ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, καλείται ο µειοδότης, µε έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (10) ηµερών, προσκοµίζοντας τα απαιτούµενα Πιστοποιητικά και Εγγυητική Eπιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα καλύπτει το 10 % της συµβατικής αξίας των υπό προµήθεια ειδών (µη συνυπολογιζοµένου του Φ.Π.Α.) και θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυµα που την εξέδωσε.

5 Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική λήξη της σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους. Εάν εκκρεµούν ορισµένες παραδόσεις ή άλλες υποχρεώσεις του αναδόχου που άρχισαν µέσα στο συµβατικό χρόνο και δεν έληξαν κατά την εκπνοή του, τότε η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά και την τακτοποίηση των υποχρεώσεων αυτών του αναδόχου. Σε περίπτωση που ο µειοδότης δεν ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις, δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του Συµβουλίου ιεύθυνσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής του ιαγωνισµού και υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες. 9. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα στη προθεσµία που έχει θέσει να παραδώσει στην Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, µε δικά του έξοδα και φροντίδα, όλη την παραγγελθείσα ποσότητα στα νούµερα που θα δοθούν από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύµφωνα µε τη σύµβαση Παράταση του χρόνου παράδοσης δεν µπορεί να χορηγηθεί. Εάν παρέλθει η προθεσµία άπρακτη, η σύµβαση θεωρείται ότι λύθηκε µε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου στον οποίο επιβάλλονται οι νόµιµες κυρώσεις Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης επιβάλλεται στον ανάδοχο, µε απόφαση /ντος Συµβούλου, πρόστιµο ίσο µε το 5% της συµβατικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα. 10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σε δύο στάδια: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ( ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ) ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ( ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ) : Μετά την παράδοση των συµβατικών ειδών στην Κεντρική Αποθήκη της ΟΛΘ ΑΕ, η Επιτροπή Παραλαβής θα προχωρήσει σε µακροσκοπικό έλεγχο, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Β µέρος των όρων του διαγωνισµού (Τεχνικοί όροι και Προδιαγραφές). Ειδικότερα κατά την παραλαβή πρέπει : Να µην εµφανίζουν τα ενδύµατα τρύπες, κοψίµατα, ξεφτίσµατα, ή άλλες ανωµαλίες και βλάβες, Να µην εµφανίζεται χαλαρότητα, διάσπαση και έλλειµµα στη συνέχεια των ραφών οι οποίες πρέπει να είναι ευθείες και στερεωµένες στο τέλος τους σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής ραπτικής τέχνης. Επίσης να είναι όµοιες και οµοίων διαστάσεων για κάθε σηµείο των ενδυµασιών και για το σύνολο κάθε είδους.

6 Οι διαφορετικές χρωµατικές επιφάνειες να είναι ισοµεγέθεις για κάθε είδος ενδυµασιών. Οι οπισθοανακλαστικές ταινίες όπου υπάρχουν, να είναι άψογης ύφανσης απόλυτα ενσωµατωµένες και πλήρως εφαπτόµενες στα υλικά βάσης, χωρίς σακουλιάσµατα, χαλαρότητες ή ξεφτίσµατα. Τα υφάσµατα και οι οπισθοανακλαστικές ταινίες να είναι βαµµένες στα προβλεπόµενα χρώµατα και να µην εµφανίζουν χρωµατικές ανοµοιοµορφίες λεκέδες ή στίγµατα. Το σήµα της ΟΛΘ ΑΕ να είναι ραµµένο στην ίδια ακριβώς θέση για κάθε είδος ενδυµασιών. Τα φερµουάρ,τα τρούκς, τα κορδόνια και εν γένει όλα τα εξαρτήµατα να είναι οµοιόµορφα σε ότι αφορά την όψη το µέγεθος και το χρώµα, στην ίδια θέση µε τον ίδιο τρόπο προσαρµοσµένα ανά είδος ενδυµασίας. Αν τα υπό προµήθεια είδη δεν παρουσιάζουν προβλήµατα που να καθιστούν αδύνατη την παραλαβή τους, η Επιτροπή τα παραλαµβάνει, αλλά διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει στη λήψη τυχαίων δειγµάτων από την παραληφθείσα ποσότητα τα οποία και θα αποστείλει σε Πιστοποιηµένο Φορέα Εργαστήριο οκιµών για τη διενέργεια ελέγχων και δοκιµών σύµφωνα µε τους Τεχνικούς όρους και Προδιαγραφές του διαγωνισµού. Αµέσως µετά θα προχωρήσει στη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Μακροσκοπικού Ελέγχου και ειγµατοληψίας Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος διαρκούσης της διαδικασίας µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας, είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει κάθε βλάβη ή ανωµαλία, που θα οφείλεται σε κακή ποιότητα υλικού ή σε κρυφό ελάττωµα ή σε κατασκευαστική ατέλεια, κλπ ή και να αντικαταστήσει κάθε υπό παραλαβή είδος που θα του υποδείξει ή θα του ζητήσει ή Επιτροπή, χωρίς καµία άλλη αποζηµίωση και σε άµεσο χρόνο. Αν ο Ανάδοχος, για οποιοδήποτε λόγο, αρνηθεί ή καθυστερεί την αποκατάσταση βλάβης, η ΟΛΘ ΑΕ µπορεί να προβεί στην αντικατάστασή τους, σε βάρος του Αναδόχου, καταλογίζοντάς του συγχρόνως όλες τις εκ του λόγου αυτού δαπάνες ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η Οριστική Παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής µε τη σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. Αν δεν αποσταλούν δείγµατα σε πιστοποιηµένο φορέα, η Επιτροπή µετά τη σύνταξη Πρωτοκόλλου µακροσκοπικού έλεγχου, θα προχωρήσει στη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής. Αν αποσταλούν δείγµατα σε πιστοποιηµένο φορέα Εργαστήριο οκιµών, το Τµήµα Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας της ΟΛΘ ΑΕ, θα αξιολογήσει τα αποτελέσµατα του ελέγχου και εφόσον δεν υπάρχουν αποκλίσεις από τους Τεχνικούς όρους και Προδιαγραφές, η Επιτροπή θα συντάξει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Το κόστος των δοκιµών σε πιστοποιηµένο φορέα βαρύνει την Ο.Λ.Θ. ΑΕ.

7 Εάν διαπιστωθεί από τα αποτελέσµατα του παραπάνω φορέα ότι τα υπό προµήθεια είδη δεν πληρούν τους όρους του πρόχειρου διαγωνισµού ακόµα και αν φέρουν άρτια τη σήµανση και έχουν Πιστοποιητικά δοκιµών, τότε απορρίπτεται η προσφορά και ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιβαρυνθεί τις δαπάνες που θα προκύψουν από τις δοκιµές στον πιστοποιηµένο φορέα και να παραλάβει πίσω τα υπό προµήθεια είδη, χωρίς καµία επιβάρυνση της Ο.Λ.Θ. ΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, η Ο.Λ.Θ. ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να δεχθεί εν µέρει ή στο σύνολο την αντικατάσταση των ειδών, µε απόφαση του Συµβουλίου /νσης ή να καλέσει διαδοχικά τον αµέσως επόµενο µε τη χαµηλότερη τιµή εκ των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό προµηθευτών, που η προσφορά του έχει κριθεί ως αποδεκτή µε βάση τους τεχνικούς όρους και τις προδιαγραφές. Στη δεύτερη περίπτωση η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί κατά την υπογραφή της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, καταπίπτει υπέρ της Ο.Λ.Θ. ΑΕ. 11. Η πληρωµή θα γίνεται µετά την, χωρίς παρατηρήσεις, υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Κατά την πληρωµή επιβάλλεται κράτηση 2% υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Τ.Π.Π.Ο.Λ.Θ), επί της ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήµου καθώς και 20% υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήµου (χαρτοσ. + ΟΓΑ = 2,4% επί του 2% ).Το σύνολο των κρατήσεων επί του συµβατικού τιµήµατος είναι 2,048%. 12. Η υπόψη παροχή υπηρεσιών θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε ρυθµίζονται από τους παραπάνω αναγραφόµενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β 14/12/2010). 13. Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή να µαταιώσει την διαδικασία του διαγωνισµού, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων σ αυτήν. Η συµµετοχή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται µε ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που ορίζονται στην παρούσα. Η συµµετοχή του Υποψηφίου στη διαδικασία του διαγωνισµού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ µέρους του των όρων διεξαγωγής της. 14. Επίλυση ιαφορών. Όργανο επίλυσης των τυχόν διαφορών που µπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση της υπόψη προµήθειας, µέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης του όλου αντικειµένου της Σύµβασης, καθορίζεται ότι θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

8 Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια 390 χειµερινών επενδυτών εργασίας για το προσωπικό του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οι επενδύτες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων EN 340:93, EN 471:94 και ENV 343:98 2. Οι επενδύτες θα πρέπει να είναι γενικά επιµεληµένης κατασκευής, αντοχής και εµφάνισης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ακολουθούν. 3. Ο επενδύτης: Θα είναι σε κλασική γραµµή Θα φτάνει µέχρι περίπου το ύψος των µηρών (τύπου τζάκετ) Θα φέρει ευµεγέθη αποσπώµενη κουκούλα, που να µπορεί να καλύψει το κράνος, από ύφασµα ίδιο µε ένα από τα δύο βασικά υλικά του επενδύτη και µπορεί να ενσωµατώνεται στο περιλαίµιο και να κρύβεται σε ειδική θήκη όταν δεν χρησιµοποιείται. Θα συνδέεται µε το γιακά µε φερµουάρ ή ντρουκς και θα ασφαλίζει στην κρύπτη µε φερµουάρ, συγκολλητική ταινία ή ντρουκς. Θα έχει περιλαίµιο(γιακά), ύψους περίπου 9 εκατοστών. Στην άκρη του θα φέρει σε δύο τουλάχιστον σηµεία, αυτοκόλλητη ταινία ή ντρουκ για να µπορεί να στέκεται όρθιος, ενώ θα πρέπει σε ικανό βαθµό να είναι γεµισµένος µε υαλοβάµβακα ή άλλο αντίστοιχο άριστης ποιότητας υλικό Θα κλείνει µπροστά µε φερµουάρ σε όλο το µήκος του µέχρι και το περιλαίµιο (γιακά). Το φερµουάρ θα επικαλύπτεται σε όλο το µήκος του από το εξωτερικό ύφασµα Θα φέρει πλήρως αποσπώµενη εσωτερική θερµοπροστατευτική επένδυση, το υλικό της οποίας να είναι κατά προτίµηση βαµβακερό. Η συγκράτησή της θα γίνεται µε φερµουάρ, συγκολλητική ταινία ή ντρουκς µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εργονοµία. Στο κάτω µέρος κάθε πλευράς του επενδύτη θα υπάρχει µια ευµεγέθης τσέπη µε καπάκι από το ίδιο ύφασµα µε ένα από τα δύο βασικά υλικά του επενδύτη. Το καπάκι θα συγκρατείται κλειστό µε ντρουκ ή αυτοκόλλητη ταινία. Στο εσωτερικό του, στο ύψος του στήθους θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο µία εσωτερική τσέπη αριστερά Στο κάτω όριο του και σε όλη την περίµετρό του, θα πρέπει να υπάρχει µε ραφή ανθεκτική και αδιάβροχη, δίαυλος µε κορδόνι. Το κορδόνι θα είναι ανθεκτικό, συνθετικό ή βαµβακερό, του ιδίου χρώµατος µε ένα από τα υλικά βάσης του επενδύτη. Στα άκρα του θα φέρει εξαρτήµατα για την αποφυγή παλινδρόµησης του κορδονιού στη δίαυλο Θα φέρει το σήµα της Ελληνικής σηµαίας στο αριστερό µανίκι. 4. Το σχέδιο του επενδύτη θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτει τις απαιτήσεις του πίνακα 1 του προτύπου EN 471:94 για τον προστατευτικό ρουχισµό υψηλής ευκρίνειας, κλάσης Σαν φθορίζον υλικό βάσης θα χρησιµοποιηθεί: Φθορίζον πορτοκαλί (για τους λιµενεργάτες) Φθορίζον κίτρινο (για το υπόλοιπο προσωπικό) Οι χρωµατισµοί θα εµφανίζουν τις χρωµατικές συντεταγµένες και τον ελάχιστο συντελεστή φωτεινότητας που αναφέρονται στον πίνακα 2 του EN 471:94 αντίστοιχα για κάθε χρώµα 6. Για το υπόλοιπο µέρος του επενδύτη που δεν καλύπτεται από το φθορίζον υλικό βάσης, θα χρησιµοποιηθεί υλικό χρώµατος σκούρου µπλε, που να πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου ENV 343:98 7. Η οπισθοαντανακλαστική ταινία, θα είναι χρώµατος ασηµί και θα καλύπτει τουλάχιστο 0,2 m 2, για κάθε επενδύτη. Το ελάχιστο εύρος της θα είναι 5 εκατοστά. Η θέση του οπισθοαντανακλαστικού υλικού περιγράφεται στο σκαρίφηµα της εικόνας Β.2 του Παραρτήµατος Β, του προτύπου EN 471:94

9 8. Τα δύο βασικά και το οπισθοαντανακλαστικό υλικό θα πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο συνηµµένο πίνακα 9. Επίσης το σύνολο του επενδύτη, η σήµανση και η συσκευασία του πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο συνηµµένο πίνακα 10. Για τα υπόλοιπα υλικά του επενδύτη: Οι κλωστές ραφής του επενδύτη θα πρέπει να είναι συνεχείς, άριστης ποιότητας και αντοχής, ανεξίτηλου χρωµατισµού αντίστοιχου των υλικών που κάθε φορά συρράπτονται Οι ραφές θα πρέπει να είναι ισοπαχείς, χωρίς κενά ή κόµβους. Η αντοχή των εξωτερικών ραφών στη διάσπαση θα είναι τουλάχιστον 225 Newton δοκιµαζόµενη κατά ENV343:98 Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα πρέπει να είναι τύπου βέλκρο Hoop και Loop ποιότητας Polyamide υψηλής αντοχής Τα ντρουκς θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, ανοξείδωτα Το φερµουάρ θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, µη µεταλλικό µε κοκάλινο πλαστικό δόντι και µε διπλό ολισθητήρα Τα κουµπιά, όπου υπάρχουν, θα είναι άριστης ποιότητας και ανεξίτηλου χρώµατος 11. Ο Ανάδοχος πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα πιστοποιητικά δοκιµών βάσει του συγκεντρωτικού πίνακα από αναγνωρισµένο - πιστοποιηµένο φορέα διενέργειας δοκιµών. 12 Για την διενέργεια των δοκιµών, κατά τη διαδικασία παραλαβής των ενδυµάτων, πρέπει ο Ανάδοχος να προσκοµίσει επί πλέον τρία πλήρη τεµάχια έτοιµου ρούχου από κάθε είδος και χρώµα για ελέγχους σε αντικατάσταση αυτών που θα ληφθούν κατά τυχαία δειγµατοληψία από την ποσότητα που θα παραδώσει. Συνηµµένα: 1. Πίνακας ελέγχου δοκιµών και προτύπων 2. Έντυπο προσφοράς Θεσσαλονίκη 7/9/2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ

10 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝ ΥΤΗ ΤOY Ο.Λ.Θ. Α.Ε. À/A Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΚΙΜΩΝ 1 Εργονοµία EN 340: Σύµφωνα µε το πρότυπο 2 Επιφάνεια φθορίζοντος Υλικού EN 471: Κλάση 3, 0,8 m 2 Ελάχιστη επιφάνεια υλικού υπόβαθρου 0,8 m 2 (Ελάχιστη) 3 Φθορίζον κίτρινο Υλικό, Χρωµατικές συντεταγµένες. Φθορίζον πορτοκαλί Υλικό, χρωµατικές Συντεταγµένες 4 Ελάχιστος Συντελεστής Φωτεινότητας για κάθε φθορίζον υλικό βάσης. 5 Επιφάνεια Οπισθοαντανακλαστικής Ταινίας για κάθε επενδύτη (ελάχιστη) 6 Ελάχιστο Εύρος Οπισθοαντανακλαστικής Ταινίας 7 Ελάχιστη απόσταση Οπισθοαντανακλαστικών Ταινιών µεταξύ τους και από τα κάτω όρια του επενδύτη 8 Θέση Οπισθοαντανακλαστικών Ταινιών στα µανίκια 9 Test Xenon: Κατάσταση φθορίζοντος κίτρινου χρώµατος βασικού υλικού µετά το test 10 Test Xenon: Κατάσταση φθορίζοντος πορτοκαλί χρώµατος βασικού υλικού µετά το test Πίνακας 1 EN 471: Πίνακας 2 EN 471: Πίνακας 2 EN 471: Πίνακας 1 Απαίτηση της παρούσας προδιαγραφής ΕΝ 471: a,b Όρια του Πίνακα 2 Ο συντελεστής Φωτεινότητας πρέπει να υπερβαίνει τις ελάχιστες τιµές του Πίνακα 2 Όρια του Πίνακα 2 Ο συντελεστής Φωτεινότητας πρέπει να υπερβαίνει τις ελάχιστες τιµές του Πίνακα 2 Κλάση 3, 0,2 m 2 Ελάχιστη επιφάνεια 0,2 m 2 5 cm 5 cm EN 471: cm µεταξύ τους EN 471: Όρια του Πίνακα 2 ISO 105:B02 4 Προσδιορισµός φωτεινότητας Χρωµατικές Συντεταγµένες EN 471: Όρια του Πίνακα 2 ISO 105:B02 5 Προσδιορισµός φωτεινότητας Χρωµατικές Συντεταγµένες

11 À/A Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΚΙΜΩΝ 11 Σταθερότητα Χρωµατισµών των βασικών υλικών, φθοριζόντων και µη στην τριβή 12 Σταθερότητα Χρωµατισµών των βασικών υλικών, φθοριζόντων και µη στον ιδρώτα 13 Σταθερότητα βασικών Υλικών φθορίζοντος και µη στο πλυντήριο, στεγνό καθάρισµα, καθαρισµό µε υποχλωρίδιο, σιδέρωµα µε πρέσα 14 Μεταβολή των διαστάσεων των βασικών υλικών στο πλύσιµο ή στεγνό καθάρισµα ανάλογα µε την ετικέτα φροντίδας 15 Αντοχή στον εφελκυσµό των βασικών (υφαντικών) υλικών σε φύλλα 16 Αντίσταση στη διάσχιση των βασικών υλικών σε φύλλα 17 Αντοχή στη διάρρηξη πλεκτών υλικών (εφόσον υπάρχουν στα βασικά υλικά του επενδύτη). EN 471: ISO 105:X12 EN 471: ISO 105:E04 EN 471: Πίνακας 4 EN 471: EN 340 : EN 471: ENV 343 : & 5.4 ΕΝ 471: ENV 343 : & 5.5 EN 471: ISO 2960 ΟΡΙΑ 4, ISO 105:A02 4, ISO 105:A02 3, ISO 105 :A03 ISO 105-C06- C2S ISO 105-D01 ISO 105-N01 ISO 105-X11 ±3% 5 Κύκλοι C.C:4-5 & C.S:3 C.C:4 C.C.:4 C.C:4-5 C.S. :4 850 Newtons κατά µήκος 650 Newtons κατά πλάτος 450 Ν για επικαλυµµένα και πολυστρωµατικά υλικά ISO 5081 Min 25 N µήκος & πλάτος ISO 4674, µέθοδος Α1, ταχύτητα 100±10 mm/min 1000 KN/m 2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τις ετικέτες φροντίδας Προετοιµασία δοκιµίων ISO 3759 ISO 5077, πλύσιµο ISO 6330, στεγνό καθάρισµα ISO 3175 οκίµια: Στεγνή κατάσταση, 60mmX300mm, ταχύτητα 100±10 mm/min Το test πραγµατοποιείται µόνο για δοκίµια µε επιµήκυνση 50% Για επικαλυµµένα και πολυστρωµατικά υλικά

12 À/A Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΚΙΜΩΝ 18 Ελάχιστος Συντελεστής EN 471: Οπισθοαντανακλαστικότητας της οπισθοαντανακλαστικής ταινίας 19 Απαιτήσεις οπισθοαντανακλαστικότητας µετά την έκθεση στην τριβή, κάµψη, δίπλωµα σε χαµηλές θερµοκρασίες, πλύση, στεγνό καθάρισµα, επίδραση βροχής. EN 471: ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Τεστ τριβής EN 471: Τεστ κάµψης EN 471: Τεστ διπλώµατος σε χαµηλές EN 471: θερµοκρασίες Τεστ στη µεταβολή της θερµοκρασίας EN 471: Τεστ στο στεγνό καθάρισµα EN 471: Τεστ πλυσίµατος EN 471: Test στην επίδραση της βροχόπτωσης. EN 471: Αντίσταση θερµοµονωτικής φόδρας στη δίοδο υδρατµών ENV343: , Πίνακας Αντίσταση θερµοµονωτικής φόδρας στη δίοδο της θερµότητας ENV343: Πίνακας Αντίσταση εξωτερικών ραφών στη ENV 343: διάσπαση & Αδιαβροχία Επενδύτη, ραφές πριν την ENV 343:98 4.1, προεπεξεργασία Πιν 2 & 5.1 À/A Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΚΙΜΩΝ 24 Αδιαβροχία Επενδύτη, µετά από κάθε προεπεξεργασία για τις ραφές και τα υφάσµατα. 25 Αντίσταση στη δίοδο υδρατµών σε όλα τα στρώµατα εκτός της φόδρας ENV 343:98 4.1, Πιν 2 & 5.1 ENV343:98-4.2, 5.2 ΟΡΙΑ Όρια Πίνακα 5 - EN 471: Όρια & & Κλάση 2, Ret 40 Κλάση 2, Rct 0,15 ISO/DIS ή Newton ISO 5082 Κλάση 3, wp Pa ΟΡΙΑ Κλάση 3, wp Pa Κλάση 3, Ret 20 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μόνο για τα αντανακλαστικά υλικά και των υλικών µε συνδυασµένες ιδιότητες. EN ±49 Pa/min EN ±49 Pa/min ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

13 26 Αντοχές και µεταβολές στο πλύσιµο του επενδύτη και της θερµοµονωτικής φόδρας. EN 471: EN 340 : & 5.4 ENV 343: & 5.6 ±3% 5 Κύκλοι ISO 105 B04: 4 ISO 105 E01:4 ISO 105 X12:3 ISO 105 C06, A1M:4 ISO 105 D01:4 27 Σύστηµα µεγεθών επενδύτη EN 340:93 6 Τα όρια της 6 28 Σήµανση γενική και ειδική του EN 340: , Οι απαιτήσεις του επενδύτη 7.2, ΠινΒ,παρ/µα προτύπου Β 29 Ετικέτα οδηγιών συντήρησης ISO 3758 Οι απαιτήσεις του προτύπου 30 Πληροφορίες για το χρήστη ΕΝ 340: 93 8 Οι απαιτήσεις του προτύπου

14 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΤΕLEFAX: ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 390 ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΜΑΠ ) ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ Α/Α Ειδος ΜΑΠ Ποσότητα Τεµ 1 Χειµερινοι Επενδύτες (τζάκετ)µε αποσπώµενη επένδυση 390 Τιµή µονάδος σε ( χωρίς ΦΠΑ ) Συνολική Αξία είδους σε ( χωρίς ΦΠΑ ) 1. Χρόνος Παράδοσης: εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή του Συµφωνητικού 2. Ισχύς Προσφοράς: ηµέρες 3. Στις παραπάνω συµβατικές τιµές, συνυπολογίσθηκαν: Κράτηση 2% υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( ΤΠΠΟΛΘ), επί της ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήµου καθώς και 20% υπέρ ΟΓΑ, επί του τέλους χαρτοσήµου (χαρτος. + ΟΓΑ = 2,4 επί του 2%). Το σύνολο, των κρατήσεων επί του συµβατικού τιµήµατος είναι 2,048 %.. Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 02/12 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα