Αικατερίνη ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αικατερίνη ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1"

Transcript

1 Σύγκριση μεθόδων εργαστηριακών δοκιμών σε αδρανή υλικά με αμερικανικά (ASTM) και ευρωπαϊκά (ΕΝ) πρότυπα δοκιμών Comparison of laboratory test methods on aggregates conducted according to American (ASTM) and European (EN) standard test methods Αικατερίνη ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1 Λέξεις κλειδιά:μέθοδος, αδρανή, παιπάλη, πυκνότητα, απορροφητικότητα, αντοχή σε τριβή και κρούση, Los Angeles, αντοχή σε αποσάθρωση, υγεία, ισοδύναμο άμμου ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για τη σύγκριση των μεθοδολογιών των δοκιμών σε αδρανή υλικά με αμερικανικά (ASTM) και ευρωπαϊκά (ΕΝ) πρότυπα δοκιμών, οι δοκιμές που περιλαμβάνονται είναι: η μείωση εργαστηριακών δειγμάτων, η κοκκομετρική ανάλυση και η παιπάλη, η πυκνότητα και η απορροφητικότητα, η αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles), η αντοχή σε αποσάθρωση (υγεία) και το ισοδύναμο άμμου. Σκοπός της εργασίας είναι να εντοπιστούν οι διαφοροποιήσεις των διαδικασιών που συνεπάγονται τροποποίηση των αποτελεσμάτων. ABSTRACT: For the comparison of the testing procedures on aggregates, with American (ASTM) and European (EN) standard test methods, the tests included are: reducing of laboratory samples, sieve analysis and content of fines, density and water absorption, resistance to degradation (Los Angeles test), soundness using sulphate solutions and sand equivalent. The aim of the project is to detect procedural differences that may lead to the alteration of the results. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία φυσική, χημική ή μηχανική ιδιότητα προσδιορίζεται με πολλούς τρόπους που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα, όχι πάντα συγκρίσιμα. Γι αυτό δημιουργήθηκαν τα πρότυπα δοκιμών. Καθιέρωσαν συνθήκες υπό τις οποίες τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα, ανεξαρτήτως του χρόνου και του χώρου τέλεσης των δοκιμών. Καίτοι μπορούσε να διαμορφωθεί μία κοινή «γλώσσα» μετρήσεων, αντί για ένα πρότυπο ανά υλικό και ιδιότητα, αναπτύχθηκαν περισσότερα: τα αμερικανικά ASTM, τα βρετανικά BS, τα γαλλικά NF, τα γερμανικά DIN, τα ελληνικά ΕΛΟΤ κ.ά. Έτσι λίγο τροποποιημένες διαδικασίες με λίγο μεταβαλλόμενες συνθήκες οδηγούν σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Αποτέλεσμα λοιπόν της ύπαρξης πολλών προτύπων είναι η ακύρωση του λόγου για τον οποίο ευθύς εξαρχής αυτά δημιουργήθηκαν. Αυτή την απόκλιση στοχεύουν να καλύψουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ. Αυτά τα πρότυπα οφείλει να 1 Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Αθήνα, 1

2 ακολουθήσει και η Ελλάδα, μολονότι μέχρι πρότινος ακολουθούσε κυρίως τα αντίστοιχα αμερικανικά (ASTM). Γι αυτό επιχειρείται η σύγκριση των μεθόδων ASTM και ΕΝ σε αδρανή σκυροδέματος στις εξής δοκιμές: κοκκομετρική ανάλυση και παιπάλη, πυκνότητα και απορροφητικότητα, Los Angeles, υγεία και ισοδύναμο άμμου. Επιλέχθηκε και η μείωση εργαστηριακού δείγματος καθώς συνοδεύει κάθε δοκιμή και επηρεάζει τα αποτελέσματά της. Τα αντίστοιχα πρότυπα δίνονται στη βιβλιογραφία. ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Η ASTM προβλέπει διαχωρισμούς στο 1/2, ενώ η ΕΝ προβλέπει και στα 3/4 και στα 5/8. Οι επιπλέον διαχωρισμοί και οι αυστηρά τυποποιημένες διαδικασίες στο ΕΝ περιορίζουν στο ελάχιστο παρεμβάσεις του εργαστηριακού τεχνικού και οδηγούν σε κάθε ποσότητα τμήματος δοκιμής, ανεξάρτητα από το αρχικό δείγμα. Στα ASTM ορίζεται ελάχιστη αλλά όχι μέγιστη ποσότητα τμήματος δοκιμής. Η ΕΝ όμως προβλέπει μέγιστο όριο 50% επιπλέον της ελάχιστης. Αρχικά η ASTM φαίνεται πιο σωστή, αφού μεγαλύτερη ποσότητα εξασφαλίζει καλύτερη αντιπροσώπευση του υλικού και ορθότερο αποτέλεσμα. Τα μεγάλα τμήματα δοκιμής όμως πιθανώς να δίνουν στενότερα όρια επαναληψιμότητας. Όρια που δεν θα μπορούν να ικανοποιούν τα μικρότερα τμήματα δοκιμής, τηρουμένης της ελάχιστης απαιτούμενης ποσότητας. Εκτιμάται ότι τα ΕΝ περιορίζουν το τμήμα δοκιμής με στόχο όχι τη βέλτιστη ακρίβεια αλλά το σταθερό σφάλμα. Ειδικά σε συγκριτικές μετρήσεις αυτό είναι και το σημαντικότερο. Οι διαδικασίες μείωσης με μηχανικό διαχωριστή ταυτίζονται. Οι απαιτήσεις του, δίνονται στον πίνακα 1 και οι ακολουθούμενες διαδικασίες στον 2. Στο ΕΝ, όταν απαιτείται ελάχιστη ποσότητα τμήματος δοκιμής, εφαρμόζονται οι διαδικασίες Α, B, C και D. Η D δεν εφαρμόζεται σε μίγματα λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανών. Όταν απαιτείται ποσότητα τμήματος δοκιμής με απόκλιση ± 15%, εφαρμόζονται οι Α, B, και C. Όταν απαιτείται τμήμα δοκιμής με πολύ μικρή απόκλιση εφαρμόζεται η Ε. Επιπλέον, η ΕΝ περιγράφει μείωση δείγματος με ταυτόχρονη μείωση του μεγέθους των κόκκων για χημικές δοκιμές σε πολύ λεπτά κλάσματα. Περιγράφει επίσης μεθόδους λήψης περισσοτέρων τμημάτων δοκιμής, που απαιτούνται για παράδειγμα σε ελέγχους επαναληψιμότητας. Πίνακας 1: Διαφορές απαιτήσεων μηχανικού διαχωριστή με ASTM και ΕΝ. ASTM C702 ΕΝ Πλήθος ανοιγμάτων: πάντα άρτιο τουλάχιστον 8 για χονδρόκοκκα και 12 για λεπτόκοκκα Μέγεθος ανοιγμάτων: Τουλάχιστον 1,5 φορά το μέγιστο κόκκο για χονδρά και μίγματα χονδρών και λεπτών και 12,5 20,0mm για μικρότερα από 3/4 in. Πλήθος ανοιγμάτων: πάντα άρτιο τουλάχιστον 8 Μέγεθος ανοιγμάτων: Τουλάχιστον 2 φορές το μέγιστο κόκκο. 2 Οι απαιτήσεις του μηχανικού διαχωριστή έχουν ληφθεί από το πρότυπο ΕΝ

3 Πίνακας 2: Διαφορές μείωσης εργαστηριακού δείγματος με ASTM και ΕΝ. ASTM C702 ΕΝ Προτεινόμενες διαδικασίες μείωσης δείγματος Α: Μηχανικός διαχωριστής A: Περιστροφικός διαχωριστής δείγματος Β: Τετραμερισμός B: Μηχανικός διαχωριστής C: Μικροσκοπικός σωρός για πολύ C: Κλασματικός διαχωρισμός με φτυάρι υγρά και μικρά δείγματα όταν δε διατίθεται μηχανικός διαχωριστής λεπτόκοκκων. D: Τετραμερισμός E: Λήψη τμήματος δοκιμής από σειράδι 3. Κατηγοριοποίηση ανάλογα με τη φύση και την υγρασία του δείγματος Λεπτόκοκκα: Μέθοδος Α, αν η υγρασία είναι μικρότερη του κορεσμού Μέθοδος Β ή C, αν η υγρασία είναι μεγαλύτερη του κορεσμού Χονδρόκοκκα ή μίγματα λεπτών και χονδρών: Α ή Β. Απαγόρευση χρήσης του τετραμερισμού σε μίγματα χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου Για προσδιορισμό υγρασίας δεν χρησιμοποιούνται μηχανικοί διαχωριστές. Αύξηση ή μείωση υγρασίας ώστε το δείγμα να ρέει ελεύθερα. ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΠΑΛΗ Στο ASTM, χρησιμοποιούνται κόσκινα από συρμάτινο πλέγμα και για χονδρόκοκκα και για λεπτόκοκκα αδρανή. Στο ΕΝ, μόνο για τα χονδρόκοκκα χρησιμοποιούνται κόσκινα από διάτρητη πλάκα. Επιπλέον αλλάζει το μέγεθος οπών των κοσκίνων. Η παιπάλη στο ΕΝ είναι το διερχόμενο του 0,063 mm ενώ στο ASTM του Νο.200 0,075 mm. Το ASTM για αδρανή μεγέθους μεγαλύτερου των 50mm (2 in) επιτρέπει κοκκομετρία κατά τμήματα. Για μίγματα χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων περιγράφει τη λήψη δοκιμίου σύμφωνα με το μέγιστο κόκκο αλλά επιτρέπει τη μείωση του διερχόμενου του Νο.4 ως λεπτόκοκκο, με κατάλληλες αναγωγές. Το ΕΝ αναφέρει πως κάποια υλικά τείνουν με ξήρανση να δημιουργούν ισχυρά συσσωματώματα. Γι αυτά, επιτρέπει να κοσκινιστούν όντας υγρά. Σε δίδυμο δείγμα όμως, προσδιορίζει την υγρασία για διόρθωση των υπολογισμών. Ακόμα, προβλέπει τροποποίηση του τμήματος δοκιμής για ελαφρά ή βαριά αδρανή. Το ΕΝ απαιτεί πάντα ξήρανση. Το ASTM δεν την απαιτεί σε χονδρόκοκκα αδρανή, εκτός εάν έχουν: μέγεθος κάτω από 12,5 mm (1/2 in), υψηλή παιπάλη ή υψηλή απορροφητικότητα. Επίσης το ASTM απαιτεί μεγαλύτερο τμήμα δοκιμής. Η ASTM C136 δεν κάνει ακριβή προσδιορισμό της παιπάλης. Παραπέμπει γι αυτό στη C117, χωρίς να υποχρεώνει την εφαρμογή της. Η C117 αναφέρει ότι το νερό είναι επαρκές και μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις π.χ. αδρανή με ισχυρή παρουσία επικαλύψεων αργίλου προτείνεται η χρήση παράγοντα διασποράς. 3 Στο πρότυπο δεν αναφέρεται ως Ε - περιγράφεται ξεχωριστά στην παράγραφο 11. 3

4 Στο ΕΝ όμως, όπου η πλύση μπορεί να παραληφθεί μόνον εφόσον στο αδρανές δεν υπάρχουν συσσωματώματα, προτείνεται 24ωρη παραμονή στο νερό και απλά επιτρέπεται η χρήση παράγοντα διασποράς. Μόνον η ASTM εφαρμόζει έλεγχο της πλύσης, όπου απαιτεί η παιπάλη να είναι πολύ μεγαλύτερη αυτής με ξηρή κοσκίνιση. Προκύπτει λοιπόν ότι οι διαφορές είναι ασήμαντες και ότι το ποσοστό παιπάλης διαφοροποιείται μόνο λόγω της μικρότερης οπής κοσκίνου του ΕΝ. Το ASTM ορίζει πιο μεγάλη ποσότητα επιτρεπτού συγκρατούμενου στα κόσκινα. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης προτείνει είτε παρεμβολή επιπλέον κοσκίνου πάνω από αυτό που θα υπερφορτωθεί ή κοκκομέτρηση κατά τμήματα και άθροιση των συγκρατούμενων. Το ΕΝ προτείνει επίσης κοκκομέτρηση του συγκρατούμενου κατά τμήματα ή τετραμερισμό διερχόμενου του προηγούμενου κόσκίνου. Το τελευταίο το προτείνει και η ASTM για μίγματα χονδρών και λεπτών, για τα οποία το ΕΝ δεν κάνει μνεία. Στον έλεγχο της διαδικασίας κοσκίνισης, όπου συγκρίνονται το άθροισμα των συγκρατούμενων και του υλικού του υποδοχέα με το αρχικό δείγμα, το ASTM θέτει όριο διαφοράς 0,3% ενώ το ΕΝ 1%. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα διαφορετικά ανοίγματα οπών θα δώσουν διαφορετικά διερχόμενα, ωστόσο η κοκκομετρική καμπύλη δεν αναμένεται να μεταβληθεί. Η επαναληψιμότητα του ASTM δίνεται στον πίνακα 3 ενώ του ΕΝ στη σχέση 1. Πίνακας 3: Επαναληψιμότητα ASTM για λεπτόκοκκα αδρανή % Διερχόμενο (Δ) Επαναληψιμότητα % Διερχόμενο (Δ) Επαναληψιμότητα 95 Δ < 100 0,7 10 Δ < 15 1,0 60 Δ < 95 1,6 2 Δ < 10 1,1 20 Δ < 60 2,4 0 Δ < 2 0,4 15 Δ < 20 1,5 ( Χ) r 1 = 0,042 Χ 100 όπου Χ το διερχόμενο (1) Ίσως η ΕΝ να έδινε μικρότερη ακρίβεια λόγω του μικρότερου τμήματος δοκιμής, ωστόσο αυτό αντισταθμίζεται με τη μείωση του επιτρεπτού συγκρατούμενου. Τιμές διερχομένων από 1 έως 99 % εισάγονται στη σχέση 1 και οι τιμές επαναληψιμότητας συγκρίνονται με αυτές της ASTM σχήμα 1. Πράγματι ο στατιστικός έλεγχος δεν έδειξε σημαντική διαφορά στην επαναληψιμότητα. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Χονδρόκοκκα αδρανή 4 Η ΕΝ για ιδιαιτέρως χονδρόκοκκα αδρανή περιγράφει βύθιση μέχρι σταθερής μάζας για την επίτευξη του κορεσμού. Επιπλέον αναφέρει διαδικασία για ελαφροβαρή αδρανή ενώ το ASTM δηλώνει ότι δεν είναι κατάλληλο για αυτά. 4 Το ΕΝ για υλικά 4-31,5 mm περιγράφει μέθοδο με φιάλη αλλά επιτρέπει τη χρήση διάτρητου καλαθιού. Εδώ, λόγω μεγαλύτερης εξοικείωσης, υιοθετήθηκε η μέθοδος του καλαθιού. 4

5 Η ΕΝ χωρίζει το υλικό στο κόσκινο 31,5 mm και αποδίδει δύο αποτελέσματα. Η ASTM χωρίζει στο 1 ½ in (37,5 mm) αν το συγκρατούμενο σε αυτό είναι πάνω από 15% αλλά, με δεδομένα τα ποσοστά των κλασμάτων, αποδίδει τελικώς ένα αποτέλεσμα. Ελάχιστα μικρότερη είναι η ποσότητα υλικού που απαιτείται στο ΕΝ. Στον πίνακα 4 δίνονται οι διαφοροποιήσεις των διαδικασιών. Πίνακας 4: Διαφορές διαδικασίας πυκνότητας χονδρόκοκκων με ASTM και ΕΝ ASTM C127 ΕΝ Αρχική προετοιμασία - Χρόνος βύθισης στο νερό για την επίτευξη κορεσμού Ξήρανση μετά την πλύση και πριν τη Μετά την πλύση κατευθείαν βύθιση στο βύθιση στο νερό Διάρκεια: 24 ± 4 ώρες νερό Διάρκεια: 24 ± 0,5 ώρες. Διαδικασία ζυγίσεων 1.Απομάκρυνση από το νερό και 1.Ζύγισης στο νερό (Μ 2 ) και καταγραφή σκούπισμα με απορροφητικό ύφασμα θερμοκρασίας Τ 2 μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα λεπτά 2.Απομάκρυνση απ το νερό, σκούπισμα φιλμ υγρασίας. Επιτρέπεται χρήση με απορροφητικό ύφασμα & εξάτμιση ρεύματος θερμού αέρα επιφανειακής υγρασίας με παραμονή 2.Ζύγιση κορεσμένου και επιφανειακά στον αέρα μέχρι να απομακρυνθούν ξηρού (Β) όλα τα λεπτά φιλμ υγρασίας 3.Τοποθέτηση δείγματος στο νερό και 3.Ζύγιση κορεσμένου και επιφανειακά ζύγιση σε αυτό (C) ξηρού (Μ 1 ) 4.Ξήρανση μέχρι σταθερής μάζας και 4.Ξήρανση μέχρι σταθερής μάζας και ζύγιση του ξηρού δείγματος (Α). ζύγιση ξηρού δείγματος (Μ 4 ). Απομάκρυνση αέρα από το νερό βύθισης Δεν γίνεται αναφορά. Το καλάθι ανασηκώνεται και αφήνεται ελεύθερο να πέσει για 25 φορές. Συνθήκες βύθισης / δοκιμής πυκνότητα νερού Κατά τη βύθιση, το νερό πρέπει να έχει θερμοκρασία δωματίου. Κατά τη ζύγιση εντός του (C), 23 ± 2 C. Η πυκνότητα νερού λαμβάνεται 997,5 kg/m 3 που αντιστοιχεί σε 23 C. Καθ όλη τη διάρκεια βύθισης και στη ζύγιση εντός του, ορίζεται θερμοκρασία νερού 22 ± 3 C. Η πυκνότητα ρ w λαμβάνεται ανάλογα με τη θερμοκρασία Τ 2. Για αδρανή με χαμηλή απορροφητικότητα, το ΕΝ επιτρέπει τη ζύγιση του ξηρού στην αρχή. Οι υπολογισμοί των αποτελεσμάτων είναι ίδιοι και οι διαφορές στη διαδικασία δεν δικαιολογούν τροποποίησή τους. Εξαίρεση αποτελεί η αμελητέα μείωση της ακρίβειας της ASTM λόγω της μέσης τιμής πυκνότητας του νερού. Στον πίνακα 6 δίνεται η επαναληψιμότητα των δύο προτύπων. Λεπτόκοκκα αδρανή Στην ASTM συμμετέχουν 500 ± 10 g κορεσμένου και επιφανειακά ξηρού που αντιστοιχούν σε g ξηρού. Στην ΕΝ από 1 kg αδρανούς απομακρύνεται το συγκρατούμενο στα 4 mm και με πλύση το διερχόμενο των 0,063 mm. Η ποσότητα που τελικά συμμετέχει στη δοκιμή είναι από έως g. Στον πίνακα 5 δίνονται οι διαφοροποιήσεις των δύο μεθόδων. 5

6 Πίνακας 5: Διαφορές διαδικασίας πυκνότητας λεπτόκοκκων με ASTM και ΕΝ ASTM C128 5 ΕΝ Χρόνος βύθισης στο νερό για την επίτευξη κορεσμού 24 ± 4 ώρες στο νερό ή διαβροχή με 24 ± 0,5 ώρες σε φιάλη με νερό που έχει υγρασία τουλάχιστον 6%. ήδη υποστεί βρασμό και ψύξη. Διαδικασία ζυγίσεων 1.Επιφανειακή ξήρανση και λήψη 1.Ζύγιση δείγματος εντός της φιάλης, 500 ± 10g (S) αδρανούς αφού έχει απομακρυνθεί ο αέρας (Μ 2 ) 2.Εισαγωγή στη φιάλη και και καταγραφή θερμοκρασίας νερού (Τ 2 ) απομάκρυνση του αέρα. Ζύγιση 2.Ζύγιση φιάλης και νερού (Μ 3 ) και φιάλης νερού και δείγματος (C) καταγραφή θερμοκρασίας νερού (Τ 3 ) 3.Καταγραφή θερμοκρασίας νερού. 3.Ξήρανση του δείγματος επιφανειακά και 4.Ζύγιση φιάλης και νερού (Β) καταγραφή της μάζας (Μ 1 ) 5.Ξήρανση μέχρι σταθερής μάζας και 4.Ξήρανση μέχρι σταθερής μάζας και ζύγιση του ξηρού (Α). ζύγιση του ξηρού (Μ 4 ). Έλεγχος επίτευξης κορεσμένου και επιφανειακά ξηρού 25 χτύποι 6 - Όταν παρατηρηθεί έστω και ελάχιστη κύλιση του υλικού σε μέρος της επιφάνειας του κώνου. Πτώση της ράβδου από ύψος 5mm. 25 χτύποι - Όταν παρατηρηθεί σημαντική κατάρρευση του υλικού, ο κώνος έχει σαφή κορυφή και παράπλευρη επιφάνεια σε οξείες γωνίες με το επίπεδο. Απομάκρυνση αέρα από το νερό βύθισης Χειροκίνητη ή μηχανική ανάδευση. Χειροκίνητη ανάδευση ή εφαρμογή κενού. Συνθήκες βύθισης / δοκιμής πυκνότητα νερού Θερμοκρασία νερού κατά τη ζύγιση Νερό βύθισης, Τ 2 και Τ 3 να είναι: 22±3 C. εντός του, 23 ± 2 C. Οι Τ 2 και Τ 3 να απέχουν μέχρι 2 C. Οι υπολογισμοί είναι ίδιοι και οι διαφορές στη διαδικασία αμελητέες. Η αφαίρεση της παιπάλης στην ΕΝ όμως θα επηρεάσει την απορροφητικότητα, καθώς αφαιρείται το κλάσμα με τη μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια. Στον πίνακα 6 δίνεται η επαναληψιμότητα, όπου ψηλές τιμές είναι αναμενόμενες, καθώς η επίτευξη του κορεσμένου και επιφανειακά ξηρού είναι μία αρκετά υποκειμενική διαδικασία. Πίνακας 6: Επαναληψιμότητα πυκνότητας και απορροφητικότητας Κλάσμα Χονδρόκοκκα Λεπτόκοκκα Επαναληψιμότητα ASTM C127 ΕΝ ASTM C128 ΕΝ Φαινόμενη πυκνότητα 20 kg/m 3 23 kg/m 3 27 kg/m 3 38 kg/m 3 Πυκνότητα επί ξηρής βάσης 25 kg/m 3 25 kg/m 3 32 kg/m 3 43 kg/m 3 Πυκνότητα επί κορεσμένης 20 kg/m & επιφανειακά ξηρής βάσης 22 kg/m 3 27 kg/m 3 35 kg/m 3 Απορροφητικότητα 0,25 % 0,2 % 0,31% 0,5% 5 Βαρυμετρική μέθοδος - το πρότυπο επιτρέπει και την ογκομετρική με χρήση φιάλης Le Chatelier 6 Εναλλακτικοί έλεγχοι για υλικά γωνιώδη που δε ρέουν εύκολα ή με υψηλή παιπάλη: 1) 4 στρώσεις με 10, 10, 3 και 2 χτύπους αντίστοιχα ή 2) Σε επίπεδη, μη απορροφητική, μαύρη επιφάνεια τοποθετείται υλικό για 1 3 sec. Αν παραμείνουν ίχνη υγρασίας σε αυτή για πάνω από 2 sec, υπάρχει ακόμα επιφανειακή υγρασία 6

7 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ & ΚΡΟΥΣΗ ΔΟΚΙΜΗ LOS ANGELES Ο εξοπλισμός είναι ίδιος και αλλάζει μόνο το κόσκινο για τον προσδιορισμό της απώλειας: στο ASTM είναι το Νο.12 (1,70 mm) ενώ στο ΕΝ το 1,6 mm. Οι διαστάσεις του κάδου και του φορτίου δίνονται στον πίνακα 7. Πίνακας 7: Ανοχές διαστάσεων κάδου και σφαιρών για τη δοκιμή Los Angeles Εξάρτημα ASTM C131 ΕΝ Πάχος κάδου (mm) 12,4 11,5 13,0 Εσωτερική διάμετρος κάδου (mm) Εσωτερικό μήκος κάδου (mm) Κλίση περιστροφής κάδου (mm) 1 / Ύψος ανοίγματος κάδου (mm) Πλάτος / πάχος καλύμματος (mm) 190,5 / 6,35 - / - Μήκος πτερυγίου (mm) = μήκος κάδου = μήκος κάδου Πλάτος / πάχος πτερυγίου (mm) / 25, / Απόσταση πτερυγίου από άνοιγμα μεγάλη (mm) Απόσταση πτερυγίου από άνοιγμα μικρή (mm) Συχνότητα περιστροφής κάδου (rpm) Μάζα (g) / διάμετρος (mm) σφαίρας / 46, / Οι δύο μέθοδοι αφορούν σε χονδρόκοκκα αδρανή. Η ΕΝ απαιτεί το εργαστηριακό δείγμα να περιέχει τουλάχιστον 15kg από το κλάσμα που συμμετέχει στη δοκιμή. Η ASTM προδιαγράφει 4 διαβαθμίσεις και επιλέγεται εκείνη που αντιπροσωπεύει καλύτερα το υλικό κατά κανόνα, η Β: 9,5 mm (3/8 ) 19,0 mm (3/4 ) με φορτίο 11 σφαιρών συνολικής μάζας 4584 ± 25 g. Η ΕΝ περιγράφει μόνο μία διαβάθμιση: mm με φορτίο 11 σφαιρών συνολικής μάζας g. Μόνο σε πληροφοριακό παράρτημα αναφέρονται εναλλακτικές. Οι διαδικασίες προετοιμασίας του δείγματος παρατίθενται στον πίνακα 8. Πίνακας 8: Προετοιμασία τμήματος δοκιμής για Los Angeles με ASTM και ΕΝ. ASTM C131 ΕΝ Μείωση εργαστηριακού δείγματος 1.Διαχωρισμός στα δύο κλάσματα 2. Πλύση/ξήρανση μέχρι σταθερής μάζας 2.Πλύση στο μικρότερο κόσκινο και 3.Διαχωρισμός των κλασμάτων που ξήρανση μέχρι σταθερής μάζας. συμμετέχουν στη δοκιμή 3.Ανάμιξη των κλασμάτων στις 4.Ανάμιξη των κλασμάτων στις απαιτούμενες αναλογίες. απαιτούμενες ποσότητες. 4.Μείωση ώστε να προκύψουν 5000 ± 5 g. Αν το υλικό που εξέρχεται από τον κάδο δεν περιέχει σημαντικά ποσά σκόνης, το ASTM επιτρέπει την παράλειψη της πλύσης. Λόγω της αύξησης του φορτίου και της μείωσης του κλάσματος αναμένεται η ΕΝ να δώσει μεγαλύτερες απώλειες. Η αλλαγή του κοσκίνου θεωρείται αμελητέα. Για την ASTM η επαναληψιμότητα είναι 5,7% ενώ για την ΕΝ είναι 6% του μέσου όρου δύο αποτελεσμάτων. 7

8 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗ ΥΓΕΙΑΣ Η ASTM ορίζει είτε διάλυμα Na 2 SO 4 είτε MgSO 4 στην Ελλάδα χρησιμοποιείται αποκλειστικά το Na 2 SO 4. Η ΕΝ ορίζει μόνο MgSO 4. Οι διαφορές των διαλυμάτων δίνονται στον πίνακα 9. Πίνακας 9: Διαφορές διαλυμάτων υγείας των μεθόδων ASTM και ΕΝ Πρότυπο ASTM C88 ΕΝ Διάλυμα Na 2 SO 4 MgSO 4 MgSO 4 Ποσότητα άλατος ανά λίτρο 350 g άνυδρο ή 350 g άνυδρο ή νερού για υπέρκορο διάλύμα 750 g ένυδρο 1400 g ένυδρο 1500 g ένυδρο Ελάχιστος όγκος διαλύματος Τουλάχιστον 5 φορές τον όγκο των αδρανών Τουλάχιστον 3 λίτρα ανά δείγμα Διαδικασία διάλυσης Ανάδευση σε νερό C για διάλυση του άλατος και ψύξη στη θερμοκρασία δοκιμής Παραμονή πριν τη χρήση 48 h 48 ± 1 h Θερμοκρασία δοκιμής C C Το ASTM ζητεί διάτρητα δοχεία, βυθισμένα 12,5 mm κάτω από την επιφάνεια του διαλύματος. Το ΕΝ απαιτεί δοχεία αιωρούμενα στο διάλυμα, διάτρητα στη βάση και στην παράπλευρη επιφάνεια, με ορισμένο άνοιγμα οπών. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, από το άλας στον πυθμένα, από την επιφάνεια του διαλύματος και από τα τοιχώματα του δοχείου πρέπει να είναι 20 mm. Η ASTM αφορά σε χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα, σε μίγματα αυτών και σε ελαφροβαρή αδρανή. Η ΕΝ αφορά μόνο στο κλάσμα mm ενώ σε πληροφοριακό παράρτημα αναφέρει εναλλακτικές διαβαθμίσεις. Και οι δύο μέθοδοι αναφέρουν πιθανή ακαταλληλότητα της δοκιμής σε αδρανή που περιέχουν CaCO 3 ή MgCO 3. Τα κλάσματα διαφέρουν λόγω των διαφορετικών κοσκίνων. Το ASTM έχει 10 κλάσματα χονδρόκοκκων και 5 λεπτόκοκκων. Στα χονδρόκοκκα ο έλεγχος της απώλειας γίνεται με κόσκινο μικρότερο από αυτό που ορίζει το κάτω όριο του κλάσματος ενώ στα λεπτόκοκκα γίνεται με αυτό το κόσκινο. Το ΕΝ περιγράφει 5 διαβαθμίσεις για χονδρόκοκκα και 5 για λεπτόκοκκα. Η απώλεια ελέγχεται στο κόσκινο που καθορίζει το κάτω όριο του κλάσματος. Στα λεπτόκοκκα, οι 4 τελευταίες διαβαθμίσεις είναι κοινές στα δύο πρότυπα και οι 3 τελευταίες έχουν και την ίδια ποσότητα τμήματος δοκιμής. Οι ανοχές τιμημάτων δοκιμής στο ASTM είναι μεγαλύτερες. Οι διαφορές των κύκλων και η προετοιμασία τμήματος δοκιμής δίνονται στους πίνακες 10 και 11 αντίστοιχα. Πίνακας 10: Διαφορές στους κύκλους για τη δοκιμή υγείας με ASTM και ΕΝ. Πρότυπο ASTM C88 ΕΝ Στο διάλυμα / Στράγγιση h / 15 ± 5 min 17 ± 0,5 h / 2 ± 0,25 h Ξήρανση Μέχρι σταθερής μάζας 24 ± 1 h Ψύξη Σε θερμοκρασία δωματίου 5 ± 0,25 h σε ξηραντήρα Πλύση Κυκλοφορία νερού 43 ± 6 C Νερό βρύσης 8

9 Πίνακας 11: Προετοιμασία τμήματος δοκιμής υγείας με ASTM και ΕΝ ASTM C88 ΕΝ Μείωση δείγματος Λαμβάνεται υπόδειγμα ικανό να αποδώσει Λαμβάνονται δύο υποδείγματα, με 500g την ελάχιστη ποσότητα τμήματος δοκιμής. τουλάχιστον από το κλάσμα δοκιμής. Πλύση / Κοσκίνιση Λεπτόκοκκα αδρανή: 1. Ξήρανση για 24 ± 1 h και ψύξη σε 1. Πλύση στο Νο.50 και ξήρανση μέχρι ξηραντήρα σε θερμοκρασία δωματίου σταθερής μάζας 2. Κοσκίνιση για την απομάκρυνση του 2. Διαχωρισμός στα επιμέρους κλάσματα διερχόμενου από τα 10 mm και του με κοσκίνιση μέχρι άρνησης συγκρατούμενου στα 14 mm όμοια 3. Ζύγιση απαιτούμενου τμήματος δοκιμής για άλλες διαβαθμίσεις Χονδρόκοκκα αδρανή: 1. Πλύση & ξήρανση μέχρι σταθερής μάζας 2. Διαχωρισμός στα επιμέρους κλάσματα με κοσκίνιση μέχρι άρνησης 3. Ζύγιση απαιτούμενου τμήματος δοκιμής 4. Ανάμιξη κλασμάτων τελικού δοκιμίου 5. Μέτρηση κόκκων άνω των 19,0 mm. 3. Πλύση με απεσταγμένο νερό και ξήρανση για 24 ± 1 h 4. Επανάληψη κοσκίνισης για να διασφαλιστεί πλήρης διαχωρισμός 5. Ζύγιση από κάθε υπόδειγμα της απαιτούμενης ποσότητας προς σχηματισμό δύο δοκιμίων. Οι δύο μέθοδοι απαιτούν 5 κύκλους 7 = και ελέγχουν στο τέλος την παρουσία SO 4 με BaCl 2. Η ASTM περιγράφει και ποιοτική εξέταση χονδρόκοκκων, μετρώντας τους κόκκους που έχουν υποστεί διαχωρισμό, ρηγμάτωση, κατακερματισμό ή αποφλοίωση. Επιπλέον πολλαπλασιάζει την απώλεια κλάσματος με το ποσοστό συμμετοχής του και προσθέτει τα γινόμενα αποδίδοντας τη συνολική απώλεια. Το ΕΝ δίνει αποτέλεσμα για κάθε κλάσμα το μέσο όρο απώλειας των δύο δοκιμίων. Η επαναληψιμότητα της ASTM είναι για Na 2 SO 4 68% και για MgSO 4 31% του μέσου όρου δύο αποτελεσμάτων. Για την ΕΝ η επαναληψιμότητα δίνεται στη σχέση 2. Η σύγκριση της επαναληψιμότητας φαίνεται στο σχήμα 1. ( 100 x) 0,18x όπου x ο μέσος όρος της απώλειας (2) Επαναληψιμότητα 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 ASTM C136 EN Διερχόμενο % Σχήμα 1: Διαγράμματα επαναληψιμότητας κοκκομετρίας και υγείας Επαναληψιμότητα ASTM Na 2 SO 4 ASTM MgSO 4 EN MgSO Απώλεια δοκιμής υγείας (%) 7 Οι κύκλοι της ASTM ορίζονται στην προδιαγραφή ASTM C33 και σε ελληνικές προδιαγραφές. 9

10 Η υγεία παρουσιάζει τις πιο πολλές διαφοροποιήσεις. Αφού η επαναληψιμότητα είναι υψηλή, αναμένονται και σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα. Ήδη στο ASTM αναφέρεται ότι το MgSO 4 δίνει μεγαλύτερη απώλεια από το Na 2 SO 4. ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΑΜΜΟΥ Οι διαφορές στο διάλυμα δίνονται στον πίνακα 12. Καθώς η HCHO είναι λίγη και το CaCl 2 ως στερεό δεν επηρεάζει τον όγκο, προκύπτει διάλυμα γλυκερίνης. Λιγότερη γλυκερίνη στο ΕΝ οδηγεί σε μικρότερη η πυκνότητα και σε λιγότερους αιωρούμενους κόκκους. Συνεπώς μειώνεται το ύψος αργίλου και αυξάνεται το ισοδύναμο άμμου. Οι διαφορές του εξοπλισμού δίνονται στον πίνακα 13. Πίνακας 12: Διαφορές διαλυμάτων ισοδυνάμου άμμου με ASTM και ΕΝ Πρότυπο ASTM D2419 ΕΝ Αναλογίες: Χλωριούχο ασβέστιο CaCl 2 : 2,70 g/l 2,78 g/l Φορμαλδεΰδη HCHO: 0,28 g/l 0,31 g/l Γλυκερίνη: 12,20 g/l 8,00 g/l Θερμοκρασία διαλύματος 22 ± 3 C 23 ± 3 C Χρήση εναλλακτικών συντηρητικών Γλουταραλδεΰδη Δεν προβλέπονται Διάρκεια ζωής χρησιμοποιούμενου διαλύματος 14 μέρες 28 μέρες Πίνακας 13: Ανοχές διαστάσεων εξοπλισμού ισοδυνάμου άμμου Πρότυπο ASTM D2419 ΕΝ Ογκομετρικός κύλινδρος Ολικό ύψος (mm) 431,80 429,75 430,25 Ύψος πρώτης χαραγής (mm) 99,00 105,00 99,75 100,25 Ύψος διαβάθμισης - δεύτερης χαραγής (mm) 380,24 381,76 379,75 380,25 Εσωτερική διάμετρος (mm) 31,75 31,95 32,05 Εξωτερική διάμετρος (mm) 38,10 34,95 35,05 Μεταλλικό σιφόνι Μήκος / εξωτερική διάμετρος (mm) 508 / 6, / 5,95-6,05 Στέλεχος με βάρος Μήκος (mm) ,75 420,25 Διάμετρος (mm) 6,35 6,00 Βάρος (g) Μηχανικός αναδευτήρας Βήμα κίνησης (mm) 202,2 204, Συχνότητα (cpm) Κυλινδρική κάψα Εσωτερική διάμετρος (mm) / Όγκος (ml) 57 / Δεν προβλέπεται Η ASTM γίνεται στο διερχόμενο του 4,75 mm (Νο.4) σε ένα δοκίμιο. Η ΕΝ γίνεται σε δύο δοκίμια στο 0/2 ενώ σε κανονιστικό παράρτημα περιγράφεται 10

11 διαδικασία για το 0/4 8. Στην ASTM περιγράφεται μείωση και κοσκίνιση του δείγματος στο 4,75 mm (Νο.4) προς περίπου 1500 g. Εξ αυτών λαμβάνεται τμήμα δοκιμής, όγκου όσο η κάψα. Στην ΕΝ το τμήμα δοκιμής λαμβάνεται με διαδικασίες μείωσης και έχει υγρασία μικρότερη του 2% για το 0/2 και του 8% για το 0/4, αλλά όχι μηδενική. Το τμήμα δοκιμής m δίνεται από τη σχέση 3. [ 120 ( 100 w) ]/ 100 m = όπου w: το ποσοστό της υγρασίας (3) Η ανάγνωση των σταθμών γίνεται στην ASTM από τη διαβάθμιση του κυλίνδρου και στην ΕΝ με χάρακα 9. Η μηχανική ανάδευση της ASTM διαρκεί 45 ± 1sec και της ΕΝ 30 ± 1sec. Στην ΕΝ, η αύξηση της συχνότητας οδηγεί σε μεγαλύτερη αποκόλληση των λεπτών, που όμως εξισορροπείται από το μειωμένο χρόνο. Η αφαίρεση του κλάσματος 2/4 στην ΕΝ επιφέρει μείωση των κόκκων άμμου, αύξηση της αναλογίας λεπτών και άρα μείωση του ισοδυνάμου άμμου. Για το 0/4 όμως αναμένεται μικρή μεταβολή μόνο λόγω της πυκνότητας του διαλύματος. Στην ASTM το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο. για το μέσο όρο 3 δοκιμίων, στρογγυλοποιούνται ομοίως κάθε αποτέλεσμα και ο μέσος όρος των. Στην ΕΝ τα δύο αποτελέσματα αποδίδονται με ένα δεκαδικό και ο μέσος όρος τους στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο. Στην ASTM, η επαναληψιμότητα είναι 4,2 για τιμές άνω του 80 και 8,2 για κάτω του 80. Στην ΕΝ αναφέρεται μόνο ότι η δοκιμή επαναλαμβάνεται αν δύο αποτελέσματα διαφέρουν περισσότερο από 4. Εμμέσως, η επαναληψιμότητα της ΕΝ είναι ίση σχεδόν με της ASTM για τιμές πάνω από 80 και περίπου η μισή για κάτω από 80. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ως επί το πλείστον, οι διαδικασίες των ASTM και των ΕΝ είναι κοινές. Υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις που επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Στην παρούσα εργασία φάνηκε ότι καίτοι η ποιοτική αξιολόγηση των διαφορών μπορεί να οδηγήσει σε εκτιμήσεις για πιθανή αύξηση ή μείωση του αποτελέσματος, ωστόσο δεν αρκεί για την ποσοτική εκτίμηση της διαφοράς των αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται εργαστηριακά αποτελέσματα, τα οποία η ποιοτική αξιολόγηση θα τεκμηριώσει αιτιολογικά. Οι περιγραφές και οι οδηγίες των ASTM είναι λεπτομερέστερες και εκτενέστερες. Καλύπτουν πλήρως την πρακτική διαδικασία και σχεδόν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Γι αυτό, λοιπόν, όταν μία διαδικασία σε ΕΝ δεν περιγράφεται επαρκώς, συμπληρώνεται στην πράξη με βάση το αντίστοιχο ASTM. Δεν εκτιμάται ότι η πρακτική αυτή θα επηρεάσει τις συγκριτικές δοκιμές στη χώρα μας, όπου όλοι οι φορείς έχουν αντίστοιχη εμπειρία. Δεν είναι όμως γνωστό πώς αντιμετωπίζουν τα εργαστήρια σε άλλες χώρες τα ασαφή σημεία των ΕΝ. Επομένως, σε διεθνή διεργαστηριακά σχήματα μπορεί να υπάρξουν αποκλίσεις. 8 Είναι κοινή πρακτική η ASTM να εκτελείται εις τριπλούν και να αποδίδεται ο μέσος όρος τους. 9 Η ASTM έχει ειδική διαδικασία όταν μετά τα 20min ± 15sec το ύψος αργίλου δεν είναι σαφές. 11

12 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η γράφουσα ευχαριστεί τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Ε. Μπούσια, τον προϊστάμενο εργαστηρίου Π.Υ.Θ της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» Σ. Λυκούδη, καθώς και το Γ. Γκρίντζο, γενικό διευθυντή της εταιρείας «ERGOTEST Α.Ε.», για την πολύτιμη βοήθειά τους. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΛΟΤ ΕΝ :1996 «Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Μέθοδος δειγματοληψίας». ΕΛΟΤ ΕΝ :2000 «Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 2: Μέθοδοι μείωσης εργαστηριακών δειγμάτων». ΕΛΟΤ ΕΝ :1998 και /Α1:2006 «Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Προσδιορισμό διαγράμματος κοκκομετρίας μέθοδος με κόσκινα». ΕΛΟΤ ΕΝ :1996 «Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 2: Προσδιορισμό κοκκομετρικών κλασμάτων Κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων». ΕΛΟΤ ΕΝ :2000 «Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) Δοκιμή ισοδυνάμου άμμου». ΕΛΟΤ ΕΝ :1998 και /Α1:2007 «Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό». ΕΛΟΤ ΕΝ :2000 και /Α1:2006 «Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 6: Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλλερ και απορρόφησης νερού». ΕΛΟΤ ΕΝ :1999 «Δοκιμές για τον προσδιορισμό ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές & καιρικές μεταβολές Μέρος 2: Δοκιμή θειικού μαγνησίου» ASTM C88-05 «Standard test method for soundness of aggregates by use of sodium sulfate or magnesium sulfate». ASTM C «Standard test method for materials finer than 75-μm (No.200) sieve in mineral aggregates by washing». ASTM C «Standard test method for density, relative density (specific gravity), and absorption of coarse aggregates». ASTM C και C «Standard test method for density, relative density (specific gravity), and absorption of fine aggregates». ASTM C «Standard test method for resistance to degradation of small-size coarse aggregate by abrasion and impact in the Los Angeles machine». ASTM C «Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates». ASTM C (reapproved 2003) «Standard practice for reducing samples of aggregate to testing size». ASTM D «Standard test method for sand equivalent value of soils and fine aggregate». 12

Πίνακας 1.1. Ελάχιστη ποσότητα δείγματος αδρανών (EN 933 1)

Πίνακας 1.1. Ελάχιστη ποσότητα δείγματος αδρανών (EN 933 1) 1 ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις πειραματικές διαδικασίες που αφορούν στον έλεγχο ποιότητας αδρανών υλικών, με έμφαση σε εκείνες τις ιδιότητες που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σκυροδέµατος: Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση (ΕΝ 206-1) ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 έσποινα Χρυσοβελίδου, Μηχανικός Μεταλλείων Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του.

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του. ΑΔΡΑΝΗ Κοκκώδη Υλικά που προέρχονται από φυσική κατάτμηση ή τεχνητή θραύση φυσικών πετρωμάτων. Είναι ανόργανα υλικά και δεν αντιδρούν χημικά (πρακτικά στο σκυρόδεμα η επιφάνειά τους αντιδρά με το σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-03-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 03 Λιθορριπές Aνακουφιστικού Πρίσµατος Έργων Βαρύτητας 00

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 456ΑΟΛ3ΔΚ9Κ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 85 ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π8/2011 : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π8/2011 : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 6η: Κοκκομετρική Ανάλυση Εδαφών Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή Σκυρόδεµα µεγάλου ειδικού βάρους, Πρώτες Ύλες Παραγωγής, Εργαστηριακή Παρασκευή, Πειραµατικός Έλεγχος Αντίστασης/Προσβολής σε Ακτινοβολία Heavyweight concrete, Raw Materials, Laboratory Trial Mix, Test

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών. Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί Έλεγχοι ιασφάλιση ποιότητας / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Έντυπα εργαστηριακών δοκιµών

Ποιοτικοί Έλεγχοι ιασφάλιση ποιότητας / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Έντυπα εργαστηριακών δοκιµών ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Α ΡΑΝΩΝ (ASTM C566) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΨΑΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ + ΚΑΨΑΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ + ΚΑΨΑΣ ΞΗΡΟΥ ΒΑΡΟΣ ΚΑΨΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Υ ΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΞΗΡΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ % 1 από 26 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Έκδοση 1/ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΣΚΥΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε Έκδοση 1/ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΣΚΥΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.07.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/20-9-2007 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΣΚΥΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ 10 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με το υπ αριθμ. 4.415.734 /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος ASTM D 445 (ΙΡ 71)

Μέθοδος ASTM D 445 (ΙΡ 71) ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Αυλωνίτης Μέθοδος ASTM D 445 (ΙΡ 71) Κινηματικό Ιξώδες Διαφανών και Αδιαφανών Υγρών Σκοπός Με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

MIKΡΟΜΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

MIKΡΟΜΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Άσκηση 1 MIKΡΟΜΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1. Γενικά περί σωματιδίων 1.2. Σειρές προτύπων κοσκίνων 1.3. Κοκκομετρική ανάλυση 1.4. Υπολογισμοί από κοκκομετρικές αναλύσεις 1.5. Εργαστηριακή άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή αρχή της μεθόδου 1.2 Συσκευή Blaine 1.3 Βαθμονόμηση συσκευής 1.4 Πειραματική διαδικασία 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Η λεπτότητα άλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέματος, Τυποποίηση, Μύθος & Πραγματικότητα

Αδρανή Σκυροδέματος, Τυποποίηση, Μύθος & Πραγματικότητα Ημερίδα «Σχεδιασμός & Κατασκευή», 8 Νοεμβρίου 2008, Τρίπολη Επιστημονική Υποστήριξη: Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος ΤΕΕ & ΕΕΕ Μηχανικής των Κατασκευών ΤΕΕ Αδρανή Σκυροδέματος, Τυποποίηση, Μύθος & Πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 1. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 1. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Έλεγχος ποιότητας αδρανών υλικών 3. Αδρανή στο σκυρόδεμα 4. Αδρανή στο ασφαλτοσκυρόδεμα

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Έλεγχος ποιότητας αδρανών υλικών 3. Αδρανή στο σκυρόδεμα 4. Αδρανή στο ασφαλτοσκυρόδεμα ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Έλεγχος ποιότητας αδρανών υλικών 3. Αδρανή στο σκυρόδεμα 4. Αδρανή στο ασφαλτοσκυρόδεμα 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα αδρανή είναι υλικά,τα οποία προέρχονται κυρίως από τη φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ. Πρακτική Άσκηση 4- Θεωρητικό Υπόβαθρο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ. Πρακτική Άσκηση 4- Θεωρητικό Υπόβαθρο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Πρακτική Άσκηση 4- Θεωρητικό Υπόβαθρο Κοκκομετρική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. "Δομικά Υλικά" Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

ΓΕΝΙΚΑ. Δομικά Υλικά Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη χρησιμοποίηση της άμμου ή των σκύρων για την παρασκευή διαφόρων σύνθετων υλικών (κονιαμάτων ή σκυροδεμάτων), ενδιαφέρον παρουσιάζει όχι το μέγεθος των κόκκων, αλλά το ποσοστό των διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα ορίσουμε την ταχύτητα διάλυσης μιας στερεής ουσίας στο νερό και θα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-06-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 06 Φυσικοί Ογκόλιθοι 01 Θωρακίσεις Πρανών Λιµενικών Έργων και Έργων προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F2/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 263-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών & της LINK LAB ΕΠΕ για τη διενέργεια διακριβώσεων Μέγεθος / Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων Μελέτη της Αποσάθρωσης των Αδρανών µε Στόχο τη Βελτίωση της Ανθεκτικότητας του Παραγόµενου Σκυροδέµατος A Study of the Weathering of Aggregates Aiming at the Improvement of the Durability of Concrete Ρεβέκκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Άσκηση 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 21 Εισαγωγή αρχή της μεθόδου 22 Συσκευή Vicat 23 Κανονική συνεκτικότητα Πειραματική διαδικασία 24 Προσδιορισμός χρόνου πήξης τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας Σύνθεση & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών Εργαστηριακή Άσκηση Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς : 1. Να αναγνωρίζεις ότι το φαινόμενο της διάλυσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της έρευνας. «Νο 21S Πλήρωση πόρων και Νο 20 Θερμή αδιαβροχοποίηση»

Έκθεση της έρευνας. «Νο 21S Πλήρωση πόρων και Νο 20 Θερμή αδιαβροχοποίηση» Finalit Komplett Steinpflege GmbH Πόλη Βιέννης Εις χείρας Κυρίας Μηχ. Mag. Leidinger Δημοτική Αρχή της Βιέννης Τμήμα 39-VA Auerspergstrasse 7 Ινστιτούτο Ελέγχου και Έρευνας 1080 Wien της Πόλης Βιέννης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο WATERMICRO WORKSHOP 5&6 Νοεμβρίου 2014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + + Πρόσθετα Πρόσμικτα 1 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή Ποιοτικός και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-1 1 ΣΤ -1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε σχέση με την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Νωπού Σκυροδέματος

Έλεγχοι Νωπού Σκυροδέματος Έλεγχοι Νωπού Σκυροδέματος Εργάσιμο Με τον όρο εργάσιμο εννοείται η συμπεριφορά του νωπού σκυροδέματος κατά την ανάμιξη, χειρισμό, παράδοση και τοποθέτησή του και μετά κατά τη συμπύκνωση και το φινίρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΣΚΙΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) 1 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ 2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ 3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΜΗΚΟΥΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗΣ Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 15: Διαλύματα Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή υλικά καλούνται τα υλικά που αποτελούνται από λίθινους κόκκους, είτε φυσικούς οπότε ονοµάζονται " φυσικά ή συλλεκτά " αδρανή, είτε από κόκκους

Αδρανή υλικά καλούνται τα υλικά που αποτελούνται από λίθινους κόκκους, είτε φυσικούς οπότε ονοµάζονται  φυσικά ή συλλεκτά  αδρανή, είτε από κόκκους 5 Α Ρ Α Ν Η Υ Λ Ι Κ Α Αδρανή υλικά καλούνται τα υλικά που αποτελούνται από λίθινους κόκκους, είτε φυσικούς οπότε ονοµάζονται " φυσικά ή συλλεκτά " αδρανή, είτε από κόκκους που προκύπτουν από την θραύση

Διαβάστε περισσότερα

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα»

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα» 6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα» Με τι θα ασχοληθούμε Ταξινόμηση των ιζημάτων Ονοματολογία ιζημάτων Στατιστικές παράμετροι Χρήση τριγωνικών διαγραμμάτων Στατιστικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 5: Προσδιορισμός Παιπάλης Πλυσίματος και Φυσικής Υγρασίας Αδρανών Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα Ταξινόμηση Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα 1 Στόχοι Η ανάπτυξη ενός συστηματικού τρόπου για την περιγραφή και ταξινόμηση των εδαφών, Η ομαδοποίηση των εδαφών

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή σκυροδέματος. Εφαρμογή. των Προτύπων. Δ. Χρυσοβελίδου Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Lafarge. Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012

Αδρανή σκυροδέματος. Εφαρμογή. των Προτύπων. Δ. Χρυσοβελίδου Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Lafarge. Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012 Αδρανή σκυροδέματος Εφαρμογή των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 1 & ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Δ. Χρυσοβελίδου Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Lafarge Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012 Εθνική Νομοθεσία & Κανονισμοί Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ Τα σάκχαρα είναι το σημαντικότερο συστατικό του γλεύκους, καθώς η περιεκτικότητά του σε αυτά καθορίζει τον αλκοολικό βαθμό του οίνου που θα προκύψει μετά την αλκοολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ 65 ΤΡΙΒΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντοχή σε τριβή ονομάζεται το μέτρο ικανότητας για αντίσταση που προβάλλουν τα υλικά όταν καταπονούνται σε τριβή. Υλικά :-Επιστρώσεις δαπέδων -

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος Skid resistant asphalt concrete wearing

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα CYS EN 12620. Ασφαλτομίγματα CYS EN 13043. Κονιάματα CYS EN 13139. Θεμελιώσεις οδοστρωμάτων, επιχωματώσεις CYS EN 13242

Σκυρόδεμα CYS EN 12620. Ασφαλτομίγματα CYS EN 13043. Κονιάματα CYS EN 13139. Θεμελιώσεις οδοστρωμάτων, επιχωματώσεις CYS EN 13242 Σκυρόδεμα CYS EN 12620 Ασφαλτομίγματα CYS EN 13043 Κονιάματα CYS EN 13139 Θεμελιώσεις οδοστρωμάτων, επιχωματώσεις CYS EN 13242 Απρίλιος 2009 περιεχόμενα σελίδα Πρόλογος... 3 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαΐου 2009 Ώρα: 10:00 12:30 Προτεινόμενες Λύσεις θεμα - 1 (5 μον.) Στον πίνακα υπάρχουν δύο στήλες με ασυμπλήρωτες προτάσεις. Στο τετράδιο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδευση και ανάμιξη Ασκήσεις

Ανάδευση και ανάμιξη Ασκήσεις 1. Σε μια δεξαμενή, με διάμετρο Τ = 1.2 m και συνολικό ύψος 1.8 m και ύψος πλήρωσης υγρού Η = 1.2 m, αναδεύεται υγρό latex (ρ = 800 kg/m 3, μ = 10 ) με ναυτική προπέλα (τετρ. βήμα, 3 πτερύγια, D = 0.36

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (EURONORMES)»

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (EURONORMES)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (EURONORMES)» ΜΠΛΟΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON 1. Στεγανοποίηση σκυροδέματος, με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.04.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000038 EN 1504-2 13 2079 Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Διακρίβωση ογκομετρικών σκευών. Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Διακρίβωση ογκομετρικών σκευών. Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩΝ ISO 8655-6 2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 67 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 67 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 67 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ιούνιος 2016-(Καθ. Β.Ζασπάλης) ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ρ θ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΚΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤ 2 η ΡΝΗ ΥΛΙΚ ΣΚΗΣΗ 6 η : ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφικών υλικών Με τον όρο συμπύκνωση (compaction) των εδαφών εννοείται η αύξηση της πυκνότητάς

Διαβάστε περισσότερα