ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. :657 ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση : Αναπαύσεως 10 Ταχ. Κώδικας: ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/ τεύχος Α ) "Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων". 2. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών των Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ τεύχος Α ) "Περί κανονισµού προµηθειών ηµοσίου". 4. Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64), «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». 5. Τις διατάξεις του Π.. 36/2000 (ΦΕΚ Α 29) «Οργανισµός Υπουργείου ικαιοσύνης». 6. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ Β 842) απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την απόφαση που έλαβε το.σ. του ΤΑ.Χ. Ι.Κ. κατά την 1062/ συνεδρίαση, η οποία κοινοποιήθηκε µε το 1457/ έγγραφό του, µε την οποία εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεως συνολικού ποσού ,00 ευρώ. µε Φ.Π.Α, για την προµήθεια δύο (2) καινούργιων συστηµάτων αερίου χρωµατογράφου φασµατογράφου µάζας (GC-MS) για τις ανάγκες του τοξικολογικού εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών σε βάρος του ΚΑΕ 9749(α) του προϋπολογισµού έτους 2010 και µε την οποία εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών και το νόµιµο αναπληρωτή του 1) για την σύνταξη και υπογραφή των όρων της διακήρυξης και 2) τον ορισµό επιτροπών, όπως ακριβώς αναφέρονται στο άρθρο 38 του Π.. 118/ Την άµεση και επιτακτική ανάγκη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, για την προµήθεια δύο (2) καινούργιων συστηµάτων αερίου χρωµατογράφου φασµατογράφου µάζας (GC-MS)

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ιεθνή Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σε ευρώ, για την προµήθεια, παράδοση, εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας και παροχή συναφών υπηρεσιών υποστήριξης, δύο(2) καινούργιων συστηµάτων αέριου χρωµατογράφου-φασµατογράφου µάζας (GC-MS), για τις ανάγκες του Τοξικολογικού Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, µε κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού, τη συµφερότερη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, όλων των νοµίµων κρατήσεων & άλλων επιβαρύνσεων. 2. Η ανωτέρω προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις, προδιαγραφές και απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. 3. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του Π 118/ Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, οδός Αναπαύσεως αριθµ. 10, στο Γραφείο του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας (4 ος όροφος), στις 08 εκεµβρίου 2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (τέλος χρόνου κατάθεσης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης θα γίνει την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και µετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται στην παρούσα. 5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και µέχρι την ώρα διενέργειάς του. Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τοξικολογικό Εργαστήριο Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, Αναπαύσεως 10, Αθήνα , τηλ , Ι. Λευκίδου µε οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω Yπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού µε ευθύνη του προσφέροντος. 6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 7. Η διακήρυξη διατίθεται από το δικτυακό τόπο του Υπουργείου ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων στην ηλεκτρονική δ/νση στην διαδροµή «Προκηρύξεις ιαγωνισµών\προµήθειες». Επίσης αντίτυπα αυτής καθώς και σχετικές πληροφορίες, µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να ζητούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την Υπηρεσία (Τοξικολογικό Εργαστήριο, 3 ος όροφος, τηλ , , κ. Ιωάννα Λευκίδου). 8. Περίληψη της ιακήρυξης εστάλη την 15/10/2010 στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 9. Περίληψη της ιακήρυξης δηµοσιεύθηκε την 22/10/2010 στο τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 10.Περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύθηκε την 22/10/2010 στις Εφηµερίδες: α. "ΚΕΡ ΟΣ" " β. "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" - 2 -

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Προµήθεια, παράδοση, εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας και παροχή συναφών υπηρεσιών υποστήριξης, δύο(2) καινούργιων συστηµάτων αέριου χρωµατογράφου-φασµατογράφου µάζας (GC-MS), για τις ανάγκες του Τοξικολογικού Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 2: ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2.1 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Συνεταιρισµοί. Ενώσεις προµηθευτών παροχών υπηρεσιών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ εν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό οι υποψήφιοι ανάδοχοι για τους οποίους συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: Α. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.. ή επιχείρηση του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή αντίστοιχο φορέα άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Β. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς του δηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή αντίστοιχης αρχής άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. Γ. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, διαδικασία συνδιαλλαγής (πτωχευτικός κώδικας) ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκεινται ή έχει κινηθεί κατά αυτών η ανάλογη διαδικασία.. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τους νόµους της χώρας εγκατάστασής τους. Ε. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά τους νόµους εκάστης χώρας εγκατάστασης. Στ. Όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο κατά νόµο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, επιµελητηρίου ή ισοδύναµη επαγγελµατική οργάνωση, κατά τα οριζόµενα από τους νόµους εκάστης χώρας εγκατάστασης. Ζ. Οι ενώσεις προµηθευτών παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όταν οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αποκλεισµού της παρούσης παραγράφου συντρέχει για ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης. 2.3 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Α. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε την παρ της παρούσης και µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά ένα (1) µήνα τουλάχιστον από το χρόνο ισχύος της προσφοράς

4 Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νοµίµου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα) στην οποία: Β.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. Β.2 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π 60/2007 (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ως επίσης και σε διαδικασία συνδιαλλαγής. είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). να δηλώνεται ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, µετά την αξιολόγηση των προσφορών. Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α 75) όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής (του νοµίµου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα), στην οποία: Γ.1 Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. Γ.2 Θα δηλώνεται ότι: Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι αποδέχονται πλήρως, ανεπιφυλάκτως και µε ποινή αποκλεισµού τους όρους της και ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου (Σε περίπτωση που η ποινή αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα). δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους και ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεών τους εν γένει, όσο και των υποχρεώσεών τους προς φορείς του ηµοσίου. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Ε. ικαιολογητικά νόµιµης εκπροσώπησης εάν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα (πχ ΦΕΚ Ανακοίνωσης Εκπροσώπησης κ.λ.π.). Τα στοιχεία εκπροσώπησης που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να συµφωνούν µε τα στοιχεία αυτού/αυτών που υπογράφει/υπογράφουν τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής συνιστά λόγο αποκλεισµού του προσφέροντα από το διαγωνισµό. 2.4 ΛΟΙΠΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα κάτωθι δικαιολογητικά: - 4 -

5 Α. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τα υπό προµήθεια συστήµατα, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. Β. Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις αναλόγων των υπό προµήθεια συστηµάτων. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά, ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών, ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προµηθευτή. Γ. Περιγραφή της επιχείρησης και των µέτρων που λαµβάνει ο προµηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας της προµήθειας, της παράδοσης, της εγκατάστασης, της έναρξης λειτουργίας και της παροχής συναφών υπηρεσιών υποστήριξης. Η µη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του διαγωνιζοµένου. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, δύναται επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών να ζητήσει από τους συµµετέχοντες διευκρινίσεις ή συµπληρώσεις, είτε κατά την ενώπιόν της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της. 2.5 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρµόδια επιτροπή, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, που θα του αποστείλει η Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν.2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, στην ανωτέρω Επιτροπή, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως απαιτούνται από το άρθρο 6 παρ.2 του Π 118/2007, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π 118/2007: Α. Οι Έλληνες πολίτες: Α.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Α.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, και επίσης ότι δεν έχει ανοιχθεί διαδικασία συνδιαλλαγής. Α.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) & (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό

6 Α.4 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Β. Οι Αλλοδαποί: Β.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του στοιχείου (1) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου. Β.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις του στοιχείου (2) της περίπτωσης Α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του στοιχείου (3) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου. Β.3 Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: Γ.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (Α) & (Β) του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. Γ.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης του παρόντος, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Γ.3 Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του στοιχείου (1) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου. Γ.4 Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης του στοιχείου (2) της περίπτωσης Γ του παρόντος εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 7.α.1.ια & 7.β.12 του Κ.Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης.. Οι Συνεταιρισµοί:.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του - 6 -

7 ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του στοιχείου (1) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου..2 Τα δικαιολογητικά των στοιχείων (2) και (3) της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και του στοιχείου (2) της περίπτωσης Β του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα και του στοιχείου (2) της περίπτωσης Γ του παρόντος άρθρου..3 Βεβαίωσης αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση και: Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Ε.1 Θα υπογράφουν τα µέλη (επί εταιρειών οι νόµιµοι εκπρόσωποι) ότι αναλαµβάνουν από κοινού ευθύνη για κάθε θέµα σχετικό µε την παροχή της υπηρεσίας, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι της αναθέτουσας αρχής. Ε.2 Θα υπογράφουν τα µέλη (επί εταιρειών οι νόµιµοι εκπρόσωποι) ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για τη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσίας, θα συστήσουν Κοινοπραξία µε συµβολαιογραφική πράξη, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Ε.3 Θα υπογράφουν τα µέλη (επί εταιρειών οι νόµιµοι εκπρόσωποι) και µε την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται δεκτή µόνο εάν συνοδεύεται από δικαιολογητικά νόµιµης εκπροσώπησης, εάν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα (π.χ. ΦΕΚ Ανακοίνωσης Εκπροσώπησης κλπ) για την ταυτοποίηση των στοιχείων. Ειδικότερα για τις ενώσεις προµηθευτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Π 118/2007. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή, δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισµού του υποψηφίου από το διαγωνισµό. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση εγγράφων και δικαιολογητικών που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 2.6 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ένωση προµηθευτών παρόχων υπηρεσιών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτούµενου µε συµβολαιογραφική πράξη Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δε µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των - 7 -

8 προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: Α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους Τεχνικούς όρους που αν αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται στην Αγγλική. Β. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προµηθευτή. Γ. Η γενική συνολική τιµή της προσφοράς να αναγράφεται υποχρεωτικά αριθµητικά και ολογράφως, σε ΕΥΡΩ.. Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, (ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο, ή δε επιτροπή κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνεται ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ε. Ο διαγωνιζόµενος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στ. Το σύνολο της προµήθειας θα ανατεθεί σε έναν και µόνο προµηθευτή, ο οποίος θα συνάψει τη σχετική σύµβαση µε την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών και θα έχει τη συνολική ευθύνη της καλής & εµπρόθεσµης εκτέλεσής της. Ζ. Προσφορά για µέρος της προµήθειας που προκηρύχθηκε απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η. Τα προσφερόµενα αγαθά και οι υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικά από τον προµηθευτή. Θ. Ο προµηθευτής θα παραµείνει αποκλειστικά υπεύθυνος από την αρχή και µέχρι την οριστική ποιοτική & ποσοτική παραλαβή και την λήξη των εκ της συµβάσεως εγγυήσεων. Ι. Η προσφορά θα πρέπει να είναι ρητή & σαφής τόσο ως προς τους Τεχνικούς όσο και προς τους Οικονοµικούς όρους. Παραποµπές από την Τεχνική Προσφορά στην Οικονοµική & αντίστροφα, ή σε εγχειρίδιο είναι απαράδεκτες. Παραποµπή σε εγχειρίδιο επιτρέπεται µόνο για λεπτοµερή ανάπτυξη της προτεινόµενης λύσης. Ι.1 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ι.2 Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή αποποίηση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όµως έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει εγγράφως από τον διαγωνιζόµενο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή, υποβάλλεται µόνο εγγράφως και δεν θεωρείται αντιπροσφορά

9 Ι.3 Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 3.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές όσων µετέχουν στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν µέσα στον ίδιο σφραγισµένο φάκελο προσφοράς. Στο ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΌΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Οι προσφορές όσων µετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν στην αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού την ηµέρα & ώρα που αναφέρει η προκήρυξη, µαζί µε τα σχετικά δείγµατα όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ" της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισµένες µέσα σε φάκελο στο οποίο θα αναγράφονται: Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. Ο αριθµός της διακήρυξης. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Ο "ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι θα περιέχει τρεις επιµέρους φακέλους. Α. Τα ζητούµενα δικαιολογητικά και την εγγύηση συµµετοχής. Β. Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, σφραγισµένο και µε την ένδειξη "ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" ο οποίος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (2 αντίγραφα) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης. Γ. Φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς, σφραγισµένο και µε την ένδειξη "ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", ο οποίος θα περιέχει επί ποινή απορρίψεως, τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς (2 αντίγραφα). Οι φάκελοι τεχνικής & οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού, γίνεται δηµόσια και θα παρίστανται οι προµηθευτές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. Η έναρξη της διαδικασίας της αποσφράγισης των προσφορών γίνεται την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και µετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται στην διακήρυξη, ως χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς φακέλους α) Οικονοµικής Προσφοράς, β) Τεχνικής Προσφοράς & γ) φάκελο που να περιέχει τα δικαιολογητικά & την εγγυητική επιστολή συµµετοχής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η προσφορά µπορεί να αποσταλεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή που θα απευθύνεται στην ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Αναπαύσεως 10, ΤΚ , ΑΘΗΝΑ. Όσες προσφορές αποσταλούν έτσι, θα ληφθούν υπόψη µόνο αν φθάσουν στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού & παραληφθούν από αυτήν µε απόδειξη

10 3.2.3 εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, όπως παραπάνω ορίζεται Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερθείσα διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 3.3 ΤΙΜΕΣ Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν σε ΕΥΡΩ, και θα περιλαµβάνουν: Α. Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς, µεταφορικά, κ.λ.π.) οι οποίες θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή. Β. Τις νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες θα βαρύνουν επίσης τον προµηθευτή. Οι τιµές δεν θα περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. Η συνολική τιµή της προσφοράς θα γράφεται αριθµητικώς & ολογράφως, σε ΕΥΡΩ. Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται ανεξάρτητα. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ τιµών µονάδας & συνολικών τιµών θα υπερισχύσουν οι τιµές µονάδας. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές και η συνολική τιµή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς ούτε κατά την διάρκεια των τυχόν παρατάσεων αυτής Οι τιµές των προσφορών νοούνται για ολοκλήρωση της προµήθειας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει η διακήρυξη. Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει ο προσφέροντας, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων προκύψουν παράγοντες (πλην συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. 3.4 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για (6) έξι µήνες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του πιο πάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Β. Η ισχύς της προσφοράς, µπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία ή την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 10 ηµέρες πριν από την λήξη της ισχύος της και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα όχι όµως µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο αρχικά στην διακήρυξη, των (6) µηνών. Οι προµηθευτές οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε (3) ηµέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους αν δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, υποχρεωτικά µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την

11 προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 3.5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι Εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Οι κατωτέρω εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν κατ αρχήν: Α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. Β. Τον εκδότη. Γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.. Τον αριθµό της εγγύησης. Ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Ζ. Τους όρους ότι: I. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, II. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Κάθε προσφορά αυτών που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, να συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 9.244,40. Α. Η εγγύηση συµµετοχής θα περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου & τα ακόλουθα: I. Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού & τα προς προµήθεια είδη. II. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη). Β. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: I. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. II. Ο αριθµός της διακήρυξης. III. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. IV. Η ηµεροµηνία έκδοσής της. V. Τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται Γ. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων, µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσµίας (5) ηµερών από έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή από την Υπηρεσία.. Η εγγύηση συµµετοχής του αναδόχου στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, θα επιστραφεί µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων αναδόχων που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό, θα επιστραφούν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης & ανάθεσης

12 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης των ένδικων µέσων ή παραίτησης από αυτά ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Β. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης. Γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, θα περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου και τα ακόλουθα: I. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια συστήµατα. II. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα επιστραφεί µετά την οριστική ποσοτική & ποιοτική παραλαβή των συστηµάτων και ύστερα από την τυχόν εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Ε. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών αναδόχων, οι εγγυήσεις θα περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει της υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. ΑΡΘΡΟ 4: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή του διαγωνισµού, παρουσία των διαγωνιζοµένων, ή των νόµιµων εκπροσώπων τους. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία. Α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο (εκτός από τα prospectus). Στη συνέχεια η επιτροπή, αποκλείει τις περιπτώσεις παραβίασης των όρων της διακήρυξης ή της έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή µη» και συντάσσει πρακτικό. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή παραπέµπουν από ένα σηµείο της προσφοράς σε άλλο (από την οικονοµική στην τεχνική & αντίστροφα) ή σε εγχειρίδιο ή είναι µη σύµφωνες µε τους ουσιώδεις όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την επιτροπή. Β. Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές καθώς και οι προσφορές που αρχικά κρίθηκαν "ως τυπικά µη αποδεκτές" αλλά µετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν. Γ. Βάσει των αποτελεσµάτων της τεχνικής αξιολόγησης η αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού θα διαχωρίσει τις προσφορές σε "τεχνικά αποδεκτές προσφορές" και "τεχνικά απαράδεκτες προσφορές".. "Τεχνικά αποδεκτή προσφορά" κρίνεται εκείνη η οποία καλύπτει πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στη διακήρυξη. Ε. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραδίδεται µε απόδειξη σε

13 υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση του.σ. του ΤΑ.Χ. Ι.Κ στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για την αποσφράγισή τους, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την επιτροπή και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ενδιαφερόµενους. Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, θα γίνει ανακοίνωση των τιµών. 4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η τελική επιλογή του προµηθευτή θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία : Η τιµή Η συµφωνία των προσφεροµένων υλικών µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας διακήρυξης Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης Η προσφερόµενη Τεχνική Υποστήριξη (Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (Service) και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή µετά την πώληση καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών) Επιπλέον στοιχεία που θα ληφθούν υπ όψη, για την αξιολόγηση των προσφορών είναι τα εξής : -Τα µηχανήµατα πρέπει να είναι αυθεντικά και επώνυµα (να αναγράφεται ο κατασκευαστής πάνω στα µηχανήµατα), όπως και τα προγράµµατα που συνοδεύουν τον υπολογιστή -Η υποδοµή του προµηθευτή γενικά και η µορφή της επιχειρήσεως του. -Το ειδικευµένο προσωπικό της εταιρείας -Η λίστα µε παρόµοια εγκατεστηµένα συστήµατα. -Η δέσµευση του προµηθευτή για την διάθεση πλήρους σειράς ανταλλακτικών και η ύπαρξη αποθήκης. -Ο χρόνος υποστήριξης σε ανταλλακτικά. -Η προληπτική συντήρηση. -Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης. -Η δήλωση ότι θα απαντά πρόθυµα στις απορίες των χρηστών, για την λειτουργία των µηχανηµάτων, όπως και του software που θα εµπεριέχει. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς θα αξιολογηθούν µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της παρούσας διακήρυξης. Η διαδικασία της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης θα γίνει ως εξής : Α ΟΜΑ Α Συντελεστής βαρύτητας στοιχείων 80%. Συµφωνία του προσφεροµένου είδους µε τις τεχνικές 80% προδιαγραφές της διακήρυξης Σύνολο βαρύτητας οµάδας Α 80% Β. ΟΜΑ Α Συντελεστής βαρύτητας στοιχείων 20%. Παρεχόµενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 5% Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης 5% Εκπαίδευση 5% Τεχνική Υποστήριξη 5% Σύνολο βαρύτητας οµάδας Β 20%

14 Το άθροισµα των ποσοστών της οµάδας Α και Β ανέρχεται σε 100. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχειών και των δύο οµάδων. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. Η συγκριτική τιµή προσφοράς συµπεριλαµβάνει την αξία και τα έξοδα εγκατάστασης των συστηµάτων µέχρι την παράδοση και οριστική παραλαβή τους σε πλήρη λειτουργία. Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθµολογία της. Στην περίπτωση που ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρούσας διακήρυξης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. 4.3 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως, στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό ως εξής: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν στη συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στο διαγωνισµό, ή τη διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτή κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού άλλα εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό, κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο

15 και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά στη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 & 8.α. του Π 118/2007 µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στο µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριήµερης προθεσµίας Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους δε γίνονται δεκτές Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 & 2, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δε µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ). ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 5.1 Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη όρους, και αξιολογηθεί ως η συµφερότερη. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω δεν προσκοµίσει ένα η περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 εδ.α στοιχ. ΙΙ του Π 118/ Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού υπόκειται στην έγκριση του. Σ. του ΤΑ.Χ. Ι.Κ. 5.3 Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση µεγαλύτερης της προκηρυχθείσας ποσότητας µέχρι ποσοστού 15% ή µικρότερης της προκηρυχθείσας ποσότητας µέχρι ποσοστού 30%. 5.4 Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού σε ένωση προµηθευτών που υπέβαλλαν κοινή προσφορά καθένας από τους προµηθευτές αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρον. ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ανακοίνωση κατακύρωσης, θα γίνει εγγράφως προς τον ανάδοχο από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 7: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, υποχρεούται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσµατος να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ανάληψης των εργασιών, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. (Σχέδιο σύµβασης ακολουθεί στο παράρτηµα Α µετά το τέλος της ιακήρυξης). ΑΡΘΡΟ 8: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 8.1 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά

16 του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση του.σ. του ΤΑ.Χ. Ι.Κ. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 8.2 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του. Σ. του ΤΑ.Χ. Ι.Κ., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και χωρίς άλλη δικαστική ενέργεια αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του Π.. 118/2007 κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 9: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 9.1 Τόπος Παράδοσης ορίζεται το Τοξικολογικό Εργαστήριο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, 3 ος όροφος, Αναπαύσεως 10, Αθήνα Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την παραλαβή των συστηµάτων στο σύνολό τους, από την Υπηρεσία µας. Αµέσως µετά την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής υπογεγραµµένο από την τριµελή επιτροπή παραλαβής που ορίζεται από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας µας. Η παράδοση των συστηµάτων θα γίνει σε δύο (2) µήνες, από την υπογραφή της σύµβασης. Ως χρόνος δοκιµαστικής λειτουργίας ορίζεται χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από την προσωρινή παραλαβή του µηχανήµατος από την Υπηρεσία µας, κατά το οποίο θα ολοκληρωθεί η Εκπαίδευση. Αµέσως µετά το τέλος του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπογεγραµµένο από την τριµελή επιτροπή παραλαβής που ορίζεται από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας µας. ΑΡΘΡΟ 10: ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 10.1 Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει εξ ολοκλήρου σε ευρώ και σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες που ισχύουν στο δηµόσιο Η πληρωµή θα γίνει από πιστώσεις του ΚΑΕ 9749(α) προϋπολογισµού του έτους 2010 και µετά από βεβαίωση της αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής Από το συνολικό ποσό της αµοιβής θα παρακρατηθούν οι νόµιµες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος. ΑΡΘΡΟ 11: ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11.1 Κάθε ασάφεια και κενό της παρούσας προκήρυξης, ερµηνεύεται υπέρ της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, εφόσον δεν είχαν ζητηθεί πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού εγγράφως εξηγήσεις Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή αποποίηση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτή. Η επιτροπή όµως έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον ανάδοχο, την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο, υποβάλλεται γραπτά και δεν θεωρείται αντιπροσφορά Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην προκήρυξη αυτή και που κατά την εκτίµησή τους κρίνονται ουσιώδεις

17 ΑΡΘΡΟ 12: ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ο προσφέρων υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και στο Παράρτηµα Α της διακήρυξης, καθώς και στη σύµβαση η οποία θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση της προµήθειας. Στην αντίθετη περίπτωση θα του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 32, 33 και 34 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Επί διαφορών εκ της παρούσας διακήρυξης και της σύµβασης που πρόκειται να υπογραφεί, αρµόδια να αποφαίνονται είναι τα ικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Εφαρµοστέο δε ίκαιο, είναι το Ελληνικό. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ρ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΗΣ Α ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ AΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΖΑΣ (GC/MS) Το κάθε σύστηµα να είναι πλήρες και ενιαίο και να αποτελείται από τις κατωτέρω επιµέρους µονάδες µε τις αντίστοιχες τουλάχιστον τεχνικές προδιαγραφές: Α. Αέριος χρωµατογράφος 1.Να διαθέτει κλίβανο χωρητικότητας δύο στηλών, µε προγραµµατισµό θερµοκρασίας σε 20 τουλάχιστον ανεξάρτητα στάδια ανόδου ή και καθόδου και αντίστοιχα ισόθερµα, έως 450 o C. 2.Να διαθέτει πραγµατική ταχύτητα θέρµανσης έως και C/min και χρόνο ψύξης από τους 450 C στους 50 C 4min ή µικρότερο. 3.Να έχει δυνατότητα να δεχθεί σύστηµα ταχύτατης θέρµανσης των στηλών ως 1800 C/min και ψύξης από τους 400 C στους 40 C σε 2min ή καλύτερο. 4.Να διαθέτει έναν (1) εισαγωγέα δείγµατος split/splitless capillary, µε septum purging, µε ρύθµιση πίεσης τουλάχιστον έως και 150 psi και ροή έως και 1250ml/min, split ratio έως και 7.500:1, µέγιστη θερµοκρασία έως C και µε σύστηµα χαµηλής κατανάλωσης φέροντος αερίου (gas save mode). 5.Να διαθέτει σύστηµα εύκολης και γρήγορης αλλαγής του liner εντός δευτερολέπτων χωρίς χρήση εργαλείων. 6.Να µπορεί να δεχθεί septum low bleed, διάρκειας ζωής τουλάχιστον 2000 ενέσεων. 7.Ηλεκτρονικός προγραµµατισµός όλων ανεξαιρέτως των πιέσεων και ροών του οργάνου. Η ρύθµιση της πίεσης να γίνεται µε βήµα 0.001psi ή µικρότερο. 8.Να έχει ικανότητα αντιστάθµισης ατµοσφαιρικής πίεσης και θερµοκρασίας και προγραµµατισµού της πίεσης και της ροής σε ως τρία στάδια µεταβολής / τέσσερα πλατώ. 9. υνατότητα λειτουργίας κλειδώµατος του χρόνου κατακράτησης των διαχωριζόµενων ουσιών. 10.Να έχει ικανότητα για λειτουργίες αναστροφής της ροής (backflush), και δυνατότητα επέκτασης για λειτουργία solvent bypass, χρωµατογραφίας δύο διαστάσεων και GC x GC χωρίς ανάγκη cryo-focusing, µε χρησιµοποίηση τεχνολογίας που εξασφαλίζει αδρανή διέλευση του δείγµατος, µικρό νεκρό όγκο, απουσία διαρροών, γρήγορη θερµική απόκριση, αξιόπιστη και εύκολη χρήση. 11.Να είναι κατάλληλος και για την τεχνική fast GC και fast GC/MS. Να δοθούν σχετικά στοιχεία. 12.Να διαθέτει ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο και οθόνη µε ενσωµατωµένες λειτουργίες διαγνωστικών και µηνυµάτων έγκαιρης συντήρησης και έλεγχο τυχόν διαρροών

19 13.Να έχει δυνατότητα αυτόµατης σύνδεσης µε σταθµό προκατεργασίας δειγµάτων µε την τεχνική Solid Phase Extraction (SPE) Β. Φασµατογράφος Μάζας 1. Φασµατοµετρικός ανιχνευτής µάζας, ο οποίος να είναι πραγµατικό τετράπολο, µε τέσσερις (4) υπερβολικές ράβδους ή ραβδώσεις µε επίστρωση ευγενούς µετάλλου (π.χ. χρυσού, πλατίνας κ.τ.λ.). Συστήµατα µε υποκατάστατο τετραπόλου (π.χ. περιστροφικής ή άλλης παγίδος ιόντων, εσωτερικού ή εξωτερικού ιονισµού) δε γίνονται δεκτά. 2. Περιοχή µαζών : 2 έως τουλάχιστον 1030 ΑΜU, µε παρουσίαση της µάζας κάθε fragment ανά ±0,1 AMU και ταχύτητα σάρωσης έως και u/sec τουλάχιστον. 3. υναµική περιοχή: 10 6 ή καλύτερη. 4. Να συνοδεύεται από Πηγή Ιονισµού ΕΙ (Εlectron Impact) επιλεγόµενη τουλάχιστον από 5 έως 240 ev. Να διαθέτει απαραιτήτως δύο (2), τουλάχιστον τριχοειδή (filaments), έτσι ώστε όταν καταστρέφεται το ένα να υπάρχει αµέσως διαθέσιµο το άλλο. 5. Ευαισθησία ΕΙ: Ίση ή καλύτερη από 1pg OFN µε S:N 400:1 µε He και 100:1 µε H 2 (EI, scan, amu, στήλη 30m x 0.25mm). Να αναφερθούν οπωσδήποτε οι συνθήκες µέτρησης της ευαισθησίας. 6. Nα έχει δυνατότητα επέκτασης µε πηγή θετικού και αρνητικού χηµικού ιονισµού (PCI, NCI), διαθέτοντας ευαισθησία για PCI ίση ή καλύτερη από 100pg BZP µε λόγο σήµατος προς θόρυβο 500:1 (αµµωνία, τεχνική scan) και για NCI ίση ή καλύτερη από 200fg OFN µε λόγο σήµατος προς θόρυβο 300:1 (αµµωνία, τεχνική scan). 7. Nα έχει δυνατότητα λήψης φασµάτων ΕΙ µε πηγή CI 8. Να έχει σταθερότητα άξονα µάζας ±0.10 amu / 48 hours ή καλύτερη. 9. Να διαθέτει απαραιτήτως ως ανιχνευτή off axis ηλεκτρονικό πολλαπλασιαστή δυνόδου υψηλής ενέργειας, HED (=High Energy Dynode) και το horn του HED να αντικαθίσταται εύκολα. 10. Σύστηµα φακών εισόδου για την προστασία του τετραπόλου. 11. Με ελεγχόµενη θερµοκρασία της πηγής ιονισµού, της γραµµής µεταφοράς και του τετραπόλου. Η θερµοκρασία της πηγής ιονισµού να ρυθµίζεται τουλάχιστον ως 350 C και να είναι κατασκευασµένη εξολοκλήρου από στερεό αδρανές υλικό. 12. H θερµοκρασία του τετραπόλου να ρυθµίζεται ανεξάρτητα ως τουλάχιστον 200 C. 13. Πραγµατική, χρονικά προγραµµατιζόµενη λειτουργία "Παρατηρήσεως Μεµονοµένων Ιόντων" (SIM=Selected Ion Monitoring), για έως και τουλάχιστον οµάδες των ιόντων, ταυτοχρόνως. 14. Να διαθέτει την καλύτερη δυνατή επαναληψιµότητα χρόνων κατακράτησης: min ή καλύτερη για 1pg Octafluoronaphtalene (OFN)

20 15. Nα υπάρχει δυνατότητα εύκολης προσβασης και απόσπασης όχι µόνο της πηγής, των filaments και των φακών, αλλά και του ανιχνευτή HED και του αναλυτή µάζας σε λιγότερο από δύο (2) λεπτά, χωρίς χρήση εργαλείων. 16. Να διαθέτει παράθυρο οπτικής παρατήρησης της σύνδεσης της στήλης µε τη γραµµή µεταφοράς, της πηγής, των filaments και των ηλεκτρικών συνδέσεων. 17. Να έχει δυνατότητα αλλαγής της στήλης και συντήρησης του εισαγωγέα χωρίς διακοπή του κενού. 18. Να διαθέτει µία µόνο στροβιλοµοριακή αντλία ικανότητας τουλάχιστον 260L/min ακολουθούµενη από µία κατάλληλη µηχανική αντλία και να διαθέτει σύστηµα συνεχούς ελέγχου (Μοnitoring) και παρουσίασης της πιέσεως στον θάλαµο ανάλυσης. 19. Να έχει δυνατότητα υποκατάστασης της µηχανικής αντλίας από κατάλληλη oil free αντλία. 20. Nα έχει δυνατότητα αναβάθµισης σε GC/MS/MS Γ Αυτόµατος ειγµατολήπτης 1. Να έχει ικανότητα αυτόµατης τροφοδοσίας τουλάχιστον 150 δειγµάτων, µε δίσκο αυτόµατης τροφοδοσίας δειγµάτων. 2. Να διαθέτει σύστηµα κωδικοποίησης των δειγµάτων (barcode reader) καθώς και σύστηµα θέρµανσης / ανάµιξης. Το σύστηµα αυτό να δίνει τη δυνατότητα προγραµµατισµού της θέρµανσης πριν από την ένεση, από τους 35oC έως τους 80oC τουλάχιστον, και ανάµιξης / ανάδευσης έως τις RPM. 3. Να διαθέτει ταχύτητα έγχυσης µικρότερη από 100ms. 4. Πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία (όχι πνευµατική), να εκτελεί πολλαπλές εκπλύσεις από ένα ή δύο διαλύτες και να έχει οπωσδήποτε ικανότητα overlap. 5. Να λειτουργεί µε κάθε τύπου συνδυασµό εισαγωγέα του βασικού αεριoχρωµατογράφου και τριχοειδούς στήλης (π.χ. on-column εισαγωγέας και στήλη 250 ή 320 µm). 6. Να έχει ικανότητα λειτουργίας µε την τεχνική ambient headspace. 7. Ελάχιστος όγκος εισαγόµενου δείγµατος: 10nl (with 1µl syringe). 8. Η σύριγγα του αυτόµατου εισαγωγέα να είναι µόνιµα ευθυγραµµισµένη πάνω από τον εισαγωγέα του βασικού αεριοχρωµατογράφου. 9. υνατότητα επέκτασης µε δεύτερο αυτόµατο εισαγωγέα δείγµατος για ταυτόχρονη εισαγωγή δείγµατος σε δύο εισαγωγείς. 10. Να είναι πλήρως προγραµµατιζόµενος και ελεγχόµενος τόσο από το λογισµικό όσο και από το πληκτρολόγιο της βασικής µονάδας

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001707352 2013-11-08

13PROC001707352 2013-11-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311 e-mail: promna@patt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 1/2013 Γραφική Ύλη για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής

Διακήρυξη 1/2013 Γραφική Ύλη για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής ΒΛ4Σ7Λ7-ΦΗΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-07-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 1/2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003254653 2015-11-04

15PROC003254653 2015-11-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Νοεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 304 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου ιαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου: «Εξάµηνη καθαριότητα

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Στυλίδα, 20/08/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 11503 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Ταχ. /νση: Βενιζέλου & Θερµοπυλών Τ.Κ. 35300 Πληροφορίες: Αικ. Καρκάνη Τηλέφωνο: 2238350141

Διαβάστε περισσότερα

Παλλήνη, 18 / 4 / 2012 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 1 / 2012

Παλλήνη, 18 / 4 / 2012 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 1 / 2012 Παλλήνη, 18 / 4 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο χλµ.λ.μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» προϋπολογισµού 12.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Αθήνα 12.04.2012 Αρ. Πρωτ. :151 Το

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 2014-2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα