ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"

Transcript

1

2 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα χαρακτηριστικό του δοµηµένου προγραµτµήµατα προγραµµάτων. Αυτά τα προγράµµατα αν αναπτυχθούν µατισµού. και συνδεθούν µεταξύ τους οδηγούν και στην ανάπτυξη του κύριου προγράµµατος Όταν λέµε ότι τα υποπρογράµµατα έχουν µια µόνο είσοδο και έξοδο εννοούµε ότι ένα υποπρόγραµµα κάθε φορά που χρησιµοποιείται, δέχεται τιµές από ένα µόνο πρόγραµ- µα και επιστρέφει τι- µές σε ένα µόνο πρόγραµµα. Τι είναι o τµηµατικός προγραµµατισµός; Τι ονοµάζεται υποπρόγραµµα (subprogram); Κάθε ένα από αυτά τα προγράµµατα, στα οποία αναφερθήκαµε πριν, τα οποία επιτελούν αυτόνοµο έργο και που αποτελούν τµήµα του προγράµµατος (κι έχουν γραφεί χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραµµα), ονοµάζονται υποπρογράµµατα (subprograms). Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων; Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων είναι τα εξής: ] Έχουν µόνο µια είσοδο και µια έξοδο. ] εν είναι πολύ µεγάλα. ηλαδή είναι απλά (ελέγχονται εύκολα), είναι κατανοητά και εκτελούν µια µόνο λειτουργία. ] Είναι µεταξύ τους ανεξάρτητα. ηλαδή µπορούν να σχεδιασθούν, αναπτυχθούν και συντηρηθούν αυτόνοµα χωρίς το ένα να επηρεάζει το άλλο. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού; Η χρήση των υποπρογραµµάτων σ ένα πρόγραµµα παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα. Τα βασικότερα είναι τα εξής: 291

3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Η χρήση των υποπρογραµµάτων βοηθούν την ανάπτυξη ενός προγράµµατος, διότι το αρχικό πρόβληµα αναλύεται σε επιµέρους προβλήµατα και για το κάθε επιµέρους πρόβληµα δηµιουργούµε ένα υποπρόγραµµα. 2. Η χρήση των υποπρογραµµάτων βοηθάει στην διόρθωση ενός προγράµµατος. Αυτό συµβαίνει διότι ο χωρισµός του προγράµ- µατος σε επιµέρους αυτόνοµα µέρη επιτρέπει την διόρθωση συγκεκριµένου µέρους, χωρίς αυτή η διόρθωση να επηρεάσει και τα άλλα µέρη. Επίσης αυτός ο τρόπος ανάπτυξης του προγράµµατος το καθιστά κατανοητό µε αποτέλεσµα να µπορεί να συντηρηθεί και από Το αρχικό πρόγραµµα ή κάθε υποπρόγραµµα που περιέχει υποπρόγραµµα ή υποπρογράµµατα, λέγεται κύριο πρόγραµµα. Κάθε υποπρόγραµµα για να ενεργοποιηθεί καλείται από το κύριο πρόγραµµα. Κάθε υποπρόγραµµα µπορεί να καλείται όσες φορές θέλουµε από το κύριο πρόγραµµα. Η δεσµευµένη λέξη κάλεσε χρησιµοποιείται για να ενεργοποιηθεί µια διαδικασία. Πως επικοινωνεί το υποπρόγραµµα µε το κύριο πρόγραµµα; προγραµµατι- άλλους στές, πέρα από αυτούς που το κατασκεύασαν. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τι είναι το κύριο πρόγραµµα; Όπως αναφέρθηκε πριν, το υποπρόγραµµα είναι αυτόνοµο και ανεξάρτητο τµήµα προγράµµατος. Όµως επικοινωνεί µε το κύριο πρόγραµµα, αφού δέχεται συνήθως τιµές απ αυτό και µετά την εκτέλεσή του επιστρέφει πάντα σε αυτό νέες τιµές ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 2. ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΟΣ. 3. ΑΠΑΙΤΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Πως ενεργοποιείται ένα υποπρόγραµµα; 4. ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΦΟΥ ΤΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.

4 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3. Με την χρήση των υποπρογραµµάτων απαιτείται λιγότερος χρόνος για την ανάπτυξη ενός προγράµ- µατος, διότι συχνά στο ίδιο πρόγραµµα µια λειτουργία είναι αναγκαία σε πολλά σηµεία του προγράµµατος. Αντί λοιπόν να επαναλαµβάνουµε τις ίδιες εντολές καλούµε κάθε φορά που χρειάζεται το υποπρόγραµµα που εκτελεί την συγκεκρι- µένη λειτουργία. Ποιες µεταβλητές ονοµάζονται παράµετροι; Οι τιµές (µεταβλητές) οι οποίες χρησιµεύουν, όπως αναφέραµε πριν, στο να επικοινωνεί το κύριο πρόγραµµα µε το υποπρόγραµ- µα ή τα υποπρογράµµατα λέγονται παράµετροι. Λειτουργούν λοιπόν, σαν κοινές µεταβλητές µε τη διαφορά ότι χρησιµοποιούνται για να περνούν τιµές στα υποπρογράµµατα. Πόσων ειδών υποπρογράµµατα υπάρχουν; Υπάρχουν δυο ειδών υποπρογράµµατα: ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Οι διαδικασίες µπορούν για παράδειγµα να χρησιµεύσουν στην Το βασικότερο χαρακτηριστικό των διαδικασιών είναι ότι µπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία από αυτές που µπορεί να εκτελέσει ένα πρόγραµµα. δεδοµένων, Να δοθεί παράδειγµα διαδικασίας. εισαγωγή στην εκτέλεση υπολογισµών, στην εµφάνιση αποτελεσµάτων κτλ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών; Το παρακάτω παράδειγµα διαδικασίας έχει ως στόχο την εισαγωγή βαθµού κάποιου µαθητή καθώς και τον έλεγχο ορθότητάς του (στην εικοσαβάθµια κλίµακα). 293

5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Τις διαδικασίες και τις συναρτήσεις θα τις παραθέτουµε µετά το τέλος του κύριου προγράµµατος (σύµφωνα µε το σχολικό βιβλίο). 2. Οι διαδικασίες καλούνται από το κύριο πρόγραµµα µε την εντολή κάλεσε τίτλο_διαδικασίας (λίστα_παραµέτρων) ιαδικασία Είσοδος (βαθµός) ακέραιος : βαθµός εµφάνισε ώσε βαθµό διάβασε βαθµός όσο βαθµός>20 ή βαθµός<0 επανάλαβε εµφάνισε Λάθος πληκτρολόγηση-ξαναδώσε βαθµό διάβασε βαθµός τέλος_επανάληψης Tέλος_ ιαδικασίας Πως καλείται η παραπάνω διαδικασία από το κύριο πρόγραµµα; Έστω ότι θέλουµε να δώσουµε αλγόριθµο (ή πρόγραµµα), ο ο- ποίος να υπολογίζει κι εµφανίζει το µέσο όρο 20 µαθητών. Χρησι- µοποιώντας και το παραπάνω υποπρόγραµµα (διαδικασία εισόδου), θα έχουµε το εξής πρόγραµµα: Πρόγραµµα Μέσος_όρος ακέραιος : α, I, SUM πραγµατικός: ΜΟ SUM 0 για i από 1 µέχρι 20 κάλεσε Είσοδος (α) SUM SUM+α τέλος_επανάληψης ΜΟ SUM/20 γράψε MO Τέλος_Προγράµµατος 294

6 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα παρατηρούµε ότι πρέπει να ζητήσου- µε 5 βαθµούς για κάθε µαθητή και να κάνουµε για κάθε περίπτωση έλεγχο ορθότητας. Χρησιµοποιώντας λοιπόν την διαδικασία Είσοδος (λίστα παρα- µέτρων) αποφεύγουµε την επανάληψη όλης της διαδικασίας. Ποια είναι η γενική µορφή (δοµή) µιας διαδικασίας; ιαδικασία Όνοµα (λίστα παραµέτρων) Τµήµα δηλώσεων εντολές Tέλος_ ιαδικασίας Ποια η χρησιµότητα των διαδικασιών; Σε ένα πρόγραµµα πολύ συχνά παρατηρείται η ίδια λειτουργία. Χρησιµοποιώντας λοιπόν ένα υποπρόγραµµα και συγκεκριµένα µια διαδικασία που έχει ήδη γραφεί, µπορεί αυτή να καλείται σε πολλά σηµεία του προγράµµατος. Συνέπειες αυτού είναι η µείωση του µεγέθους του, καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίησή του. Ας δούµε ένα παράδειγµα: Να δοθεί πρόγραµµα που να υπολογίζει κι εµφανίζει τους µέσους όρους σε 5 µαθήµατα, 20 µαθητών ενός τµήµατος. Πρόγραµµα Μέσος_όρος ακέραιος : α, b, c, d, e,i, SUM1, SUM2, SUM3, SUM4, SUM5 πραγµατικός: ΜΟ1, ΜΟ2, ΜΟ3, ΜΟ4, ΜΟ5 SUM1 0, SUM2 0, SUM3 0, SUM4 0, SUM5 0 για i από 1 µέχρι 20 κάλεσε Είσοδος (α) κάλεσε Είσοδος (b) κάλεσε Είσοδος (c) κάλεσε Είσοδος (d) κάλεσε Είσοδος (e) 295

7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Έχοντας δηµιουργήσει την συνάρτηση max, µπορούµε σε κάθε πρόγραµµα να την καλού- µε µε το όνοµά της και να µας επιστρέφει ως αποτέλεσµα τον µέγιστο µεταξύ τριών ακεραίων. SUM1 SUM1+α SUM2 SUM2+b SUM3 SUM3+c SUM4 SUM4+d SUM5 SUM5+e τέλος_επανάληψης ΜΟ1 SUM1/20 ΜΟ2 SUM2/20 ΜΟ3 SUM3/20 ΜΟ4 SUM4/20 ΜΟ5 SUM5/20 γράψε MO1, MO2, MO3, MO4, MO5 Τέλος_Προγράµµατος Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των συναρτήσεων; Το βασικότερο χαρακτηριστικό των συναρτήσεων είναι ότι υπολογίζουν και επιστρέφουν µόνο ένα αποτέλεσµα όχι µε µια µεταβλητή, αλλά µε το ίδιο το όνοµα της συνάρτησης. Να δοθεί παράδειγµα συνάρτησης. Το παρακάτω παράδειγµα συνάρτησης έχει ως στόχο την εύρεση του µέγιστου µεταξύ τριών ακεραίων. Συνάρτηση max (α,β,γ): ακέραιος ακέραιος : α, β, γ max α αv β > max τότε max β αv γ > max τότε max γ Τέλος_Συνάρτησης 296

8 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Έχοντας δηµιουργήσει την συνάρτηση max, την χρησιµοποιούµε έτοιµη ΧΩΡΙΣ να χρειάζεται να κάνουµε πάλι όλη τη διαδικασία για την εύρεση του µέγιστου. Παρατηρούµε ότι η τι- µή του αποτελέσµατος ΠΡΕΠΕΙ να εκχωρείται µέσα στο όνοµα της συνάρτησης Πως καλείται η παραπάνω συνάρτηση από το κύριο πρόγραµµα; Έστω ότι θέλουµε να δώσουµε πρόγραµµα, το οποίο να υπολογίζει και εµφανίζει τη µεγαλύτερη ηλικία τριών ατόµων. Τα δεδοµένα µας είναι τα έτη γέννησης των τριών αυτών ατόµων. Το πρόγραµµα θα είναι το εξής: Πρόγραµµα ηλικίες ακέραιος :α, έτος1, έτος2, έτος3, ηλικία1, ηλικία2, ηλικία3, Μ γράψε Σε ποιο έτος βρισκόµαστε; διάβασε α γράψε ώσε έτη γέννησης διάβασε έτος1, έτος2, έτος3 ηλικία1 α-έτος1 ηλικία2 ηλικία3 α-έτος2 α-έτος3 Μ max (ηλικία1, ηλικία2, ηλικία3) γράψε Μ Τέλος_Προγράµµατος Ποια είναι η γενική µορφή (δοµή) µιας συνάρτησης; Συνάρτηση Όνοµα (λίστα παραµέτρων): τύπος συνάρτησης Τµήµα δηλώσεων εντολές1 Όνοµα έκφραση εντολές2 Tέλος_Συνάρτησης 297

9 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πως συνδυάζονται διαδικασίες και συναρτήσεις σ ένα πρόγραµµα; Έστω ότι θέλουµε να δώσουµε πρόγραµµα, το οποίο να υπολογίζει κι εµφανίζει τους µέσους όρους σε 3 µαθήµατα, 20 µαθητών ενός τµήµατος, καθώς και να εµφανίζει τον µεγαλύτερο Μ.Ο. µεταξύ των τριών Μ.Ο. ΛΥΣΗ Θα χρησιµοποιήσουµε την διαδικασία Είσοδος για την εισαγωγή των δεδοµένων, καθώς και την συνάρτηση max (µε τη διαφορά ότι η συνάρτηση max θα λειτουργεί για πραγµατικούς αριθ- µούς). Έτσι θα γίνει ως εξής: Συνάρτηση max (α,β,γ): πραγµατικός πραγµατικός : α, β, γ.. Τέλος_Συνάρτησης Παρατηρούµε (στο συγκεκριµένο παράδειγµα) ότι οι διαδικασίες και οι συναρτήσεις συνεργάζονται αφού οι τιµές που επιστρέφουν οι διαδικασίες τροφοδοτούν το κύριο πρόγραµµα και µετά την επεξεργασία τους, οι νέες τιµές που προκύπτουν δίνονται ως είσοδος στις συναρτήσεις. Το πρόγραµµα που ζητάµε θα είναι το παρακάτω: Πρόγραµµα Μέγιστος_ΜΟ ακέραιος : α, b, c, i, SUM1, SUM2, SUM3, Μ πραγµατικός: ΜΟ1, ΜΟ2, ΜΟ3 SUM1 0, SUM2 0, SUM3 0 για i από 1 µέχρι 20 κάλεσε Είσοδος (α) κάλεσε Είσοδος (b) κάλεσε Είσοδος (c) SUM1 SUM1+α SUM2 SUM2+b SUM3 SUM3+c τέλος_επανάληψης 298

10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟ1 SUM1/20 ΜΟ2 SUM2/20 Παρατηρούµε ότι δηµιουργώντας µια συνάρ- ΜΟ3 SUM3/20 τηση, αυτή µπορεί να γράψε MO1, MO2, MO3 χρησιµοποιηθεί σε ο- M max (MO1, MO2, MO3) ποιοδήποτε πρόγραµµα γράψε M ακριβώς όπως οι Τέλος_Προγράµµατος έτοιµες συναρτήσεις. Επεκτείνουµε και ε- µπλουτίζουµε λοιπόν, την βιβλιοθήκη των συναρτήσεων της γλώσσας προγραµ- µατισµού. 299

11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σηµειώστε το γράµµα Σ αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα Λ αν είναι λάθος. 1. Υποπρόγραµµα ονοµάζουµε ένα τµήµα προγράµµατος που εκτελεί µια λειτουργία αυτόνοµα. Σ Λ 2. Τα υποπρογράµµατα έχουν µία µόνο έξοδο. Σ Λ 3. Τα υποπρογράµµατα µπορεί να έχουν (ανάλογα την περίπτωση) πολλές εισόδους. Σ Λ 4. Σε µια συνάρτηση µπορεί να µεταβιβασθεί µόνο µια τιµή µεταβλητής από το πρόγραµµα που την καλεί. 5. Μια συνάρτηση µπορεί να επιστρέφει µόνο µία τιµή στο πρόγραµµα που την καλεί. 6. Ο τύπος µιας συνάρτησης καθορίζεται από τον τύπο του αποτελέσµατος που παράγει. Σ Σ Σ Λ Λ Λ 7. Ο τύπος µιας συνάρτησης καθορίζεται από τον τύπο των τιµών που µεταβιβάζονται σε αυτήν από το πρόγραµµα που την καλεί. Σ Λ 8. Ο τύπος µιας συνάρτησης καθορίζεται και από τον τύπο του α- ποτελέσµατος και από τις τιµές που µεταβιβάζονται σε αυτήν από το πρόγραµµα που την καλεί. 9. Για να εισάγουµε δεδοµένα σε ένα πρόγραµµα χρησιµοποιούµε µια διαδικασία. Σ Σ Λ Λ 10. Για την εκτύπωση ενός µόνο αποτελέσµατος σε ένα πρόγραµµα χρησιµοποιούµε συνάρτηση. Σ Λ 11. Για τον υπολογισµό του αθροίσµατος 500 αριθµών χρησιµοποιούµε συνάρτηση. Σ Λ 300

12 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 12. Η ενεργοποίηση µιας συνάρτησης γίνεται µε την δεσµευµένη λέξη ΚΑΛΕΣΕ Σ Λ 13. Οι συναρτήσεις µπορούν να εκτελέσουν τις περισσότερες λειτουργίες από αυτές που µπορεί να εκτελέσει ένα πρόγραµµα. Σ Λ 14. Οι παράµετροι και οι µεταβλητές σε ένα πρόγραµµα επιτελούν την ίδια ακριβώς λειτουργία. Σ Λ 15. Ένα από τα µειονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού είναι ότι το πρόγραµµα που έχει αναπτυχθεί µε αυτήν την τεχνική είναι δύσκολο στην συντήρηση του από προγραµµατιστές που δεν εµπλέκονται στην αρχική κατασκευή του. Σ Λ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τι είναι o τµηµατικός προγραµµατισµός; 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού; 3. Τι είναι υποπρόγραµµα; 4. Ποιες µεταβλητές ονοµάζονται παράµετροι; 5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών; 6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των συναρτήσεων; 7. Ποια η χρησιµότητα των διαδικασιών και των συναρτήσεων; 8. Ποιες οι διαφορές διαδικασιών και συναρτήσεων; 301

13 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΝ : ΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ- ΝΤΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ( ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ). Ν αναπτύξετε πρόγραµµα που να διαβάζει το πλήθος των τερµάτων που σηµείωσαν τέσσερις ποδοσφαιριστές της Α εθνικής κατηγορίας στην διάρκεια του πρώτου γύρου. Έπειτα να εµφανίζει το µήνυµα καλή απόδοση σε όποιον έχει πέτυχει πάνω από δέκα τέρµατα. (Να κάνετε χρήση διαδικασιών όπου αυτό είναι εφικτό) Πρόγραµµα Τέρµατα ακέραιος : τ1, τ2, τ3, τ4 κάλεσε Τέρµατα1(τ1) κάλεσε Τέρµατα1(τ2) κάλεσε Τέρµατα1(τ3) κάλεσε Τέρµατα1(τ4) Τέλος_Προγράµµατος ιαδικασία Τέρµατα1(γκολ) ακέραιος : γκολ γράψε δώσε αριθµό τερµάτων διάβασε γκολ αν γκολ>10 τότε γράψε καλή απόδοση Τέλος_ ιαδικασίας 302

14 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Να δοθεί πρόγραµµα που να βρίσκει κι εµφανίζει τις ρίζες της εξίσωσης 5x 2-4x+5=0 (αν αυτές υπάρχουν. Σε αντίθετη περίπτωση να εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα). Αν έχουµε δηµιουργήσει διαδικασία η οποία υπολογίζει τις ρίζες δευτεροβάθµιας εξίσωσης, τότε για την δηµιουργία του παραπάνω προγράµµατος το µόνο που θα κάνουµε είναι να καλέσουµε αυτή την διαδικασία. Έτσι: Παρατηρούµε ότι χρησιµοποιώντας την διαδικασία της δευτεροβάθµιας, το πρόγραµµα απλοποιείται κατά πολύ. Επίσης όποτε χρειασθούµε να επιλύσου- µε δευτεροβάθµια το µόνο που θα κάνουµε είναι να καλούµε αυτή την διαδικασία. Πρόγραµµα Λύση κάλεσε ευτεροβάθµια(5, -4, 5) Τέλος_Προγράµµατος ιαδικασία ευτεροβάθµια(α, β, γ ) πραγµατικός: α, β, γ, χ1, χ2 αν α = 0 τότε αν β = 0 τότε αν γ = 0 τότε γράψε Αόριστη αλλιώς γράψε Αδύνατη αλλιώς χ1 -γ/β γράψε Μία ρίζα, χ1 303

15 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Παρατηρούµε ότι χρησιµοποιώντας την διαδικασία του max για n- ακεραίους µπορούµε να βρούµε εύκολα και γρήγορα τον µέγιστο µεταξύ οποιουδήποτε αριθµού ακεραίων. αλλιώς β 2 4*α*γ αν < 0 τότε γράψε Μόνο µιγαδικές ρίζες αλλιώς αν > 0 τότε x1 (-β + Τ_Ρ( ) ) / (2*α) x2 (-β - Τ_Ρ( ) ) / (2*α) γράψε ύο ρίζες, x1, x2 αλλιώς x1 -β / 2*α γράψε ιπλή ρίζα, x1 Τέλος_ ιαδικασίας Να δοθεί πρόγραµµα που να βρίσκει κι εµφανίζει τον µέγιστο 30 ακεραίων. Αν έχουµε δηµιουργήσει διαδικασία η οποία υπολογίζει τον µέγιστο n ακεραίων, τότε για την δηµιουργία του παραπάνω προγράµ- µατος το µόνο που θα κάνουµε είναι να καλέσουµε αυτή την διαδικασία για n=30. Έτσι: Πρόγραµµα Μέγιστος ακέραιος: arithm plithos 30 κάλεσε max(plithos,arithm) Τέλος_Προγράµµατος 304

16 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ιαδικασία max(n,α) ακέραιος : α, n διάβασε α max α για i από 1 µέχρι n διάβασε α αν α > max τότε max α τέλος_ επανάληψης γράψε max Τέλος_ ιαδικασίας Να δοθεί πρόγραµµα που να βρίσκει κι εµφανίζει το άθροισµα όλων των πρώτων αριθµών από το 1 µέχρι το 100. Η συνάρτηση που χρησιµοποιούµε εξετάζει εάν ένας αριθµός είναι πρώτος. Αν είναι τον προσθέτει στο άθροισµα S. Πρόγραµµα Πρώτος_αριθµός ακέραιος : S, i S 0 για i από 1 µέχρι 100 S S + Εξέταση(i) τέλος_ επανάληψης γράψε S Τέλος_Προγράµµατος Συνάρτηση Εξέταση(κ) : ακέραιος 305

17 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ακέραιος : κ, j, διαιρέτες διαιρέτες 0 για j από 1 µέχρι κ αν κ mod j = 0 τότε διαιρέτες διαιρέτες + 1 τέλος_ αν τέλος_επανάληψης αν διαιρέτες = 2 τότε Εξέταση κ αλλιώς Εξέταση 0 τέλος_ αν Τέλος_Συνάρτησης Να δοθεί πρόγραµµα που να υπολογίζει κι εµφανίζει την τι- µή της παράστασης Σ = ν! + µ! + κ! (Να µην γίνει έλεγχος ορθότητας δεδοµένων). Η συνάρτηση που χρησιµοποιούµε υπολογίζει το παραγοντικό ενός αριθµού. Η χρησι- µότητα της συνάρτησης φαίνεται στον διπλανό αλγόριθµο όπου αντί να υπολογίσουµε ξεχωριστά τα ν!, µ!, κ! καλούµε τρεις φορές την συνάρτηση Υπολ (α). Πρόγραµµα Παραγοντικό ακέραιος : Σ, ν, µ, κ διάβασε ν, µ, κ Σ Υπολ(ν) + Υπολ(µ) + Υπολ(κ) γράψε Σ Τέλος_Προγράµµατος Συνάρτηση Υπολ(α) : ακέραιος ακέραιος : α, i 306

18 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Υπολ 1 για i από 1 µέχρι α Υπολ Υπολ * i τέλος_επανάληψης Τέλος_Συνάρτησης Να δοθεί πρόγραµµα που να υπολογίζει κι εµφανίζει το άθροισµα όλων των ακεραίων αριθµών από το 1 µέχρι τον αριθµό ν. Το διπλανό πρόγραµµα είναι παράδειγµα προγράµµατος που συνδυάζει διαδικασίες και συναρτήσεις. Πρόγραµµα Πρόσθεση ακέραιος : Σ, ν κάλεσε εδοµένα(ν) Σ Υπολ(ν) γράψε Σ Τέλος_Προγράµµατος ιαδικασία εδοµένα(α) ακέραιος : α αρχή_επανάληψης γράψε ώσε αριθµό διάβασε α µέχρις_ότου α > 0 Τέλος_ ιαδικασίας Συνάρτηση Υπολ(κ) : ακέραιος ακέραιος : κ, i 307

19 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Όταν ως παραµέτρους έχουµε πίνακα, τότε η µια παράµετρος είναι το όνοµα του πίνακα και η άλλη παράµετρος το πλήθος των θέσεων του πίνακα, εφόσον αναφερόµαστε σε µονοδιάστατο πίνακα. Υπολ 0 για i από 1 µέχρι κ Υπολ Υπολ + i τέλος_επανάληψης Τέλος_Συνάρτησης Να δοθεί υποπρόγραµµα που υλοποιώντας τη σειριακή αναζήτηση να επιστρέφει τη θέση του ακεραίου που αναζητού- µε, σε µονοδιάστατο πίνακα ακεραίων. (να θεωρήσετε ότι ο µέγιστος αριθµός θέσεων του πίνακα είναι 100). Συνάρτηση thesi(α,n, S):ακέραιος ακέραιος: i,s,α[100] λογικός:flag i 1; flag false, thesi 0 όσο (i<=n και flag<>true) επανάλαβε αν A[i]=S τότε αλλιώς thesi i flag true i i+1 τέλος_επανάληψης Τέλος_Συνάρτησης 308

20 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Όταν ως παραµέτρους έχουµε δισδιάστατο πίνακα, τότε η µια παράµετρος είναι το όνοµα του πίνακα και οι άλλες παράµετροι είναι το πλήθος των γραµµών και το πλήθος των στηλών του πίνακα. Οι άλλες παράµετροι που ακολουθούν, min, θεση1, θεση2, έιναι ουσιαστικά οι µεταβλητές µέσα στις οποίες αποθηκεύονται τα αποτελέσµατα της διαδικασίας. Να γράψετε υποπρόγραµµα το οποίο να εντοπίζει το ελάχιστο στοιχείο σε δισδιάστατο πίνακα ακεραίων, καθώς και τη θέση στην οποία βρίσκεται.(να θεωρήσετε ότι ο µέγιστος αριθµός θέσεων του πίνακα είναι 30x30). Έπειτα και χρησι- µοποιώντας το παραπάνω υποπρόγραµµα να γράψετε πρόγραµµα που να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες: α) Καταχωρεί σε πίνακα ακεραίων Βαθµοί(20,9) τους βαθ- µούς 20 µαθητών σε 9 µαθήµατα, στο πίνακα Μαθήµατα(9) τους τίτλους των 9 µαθηµάτων και τέλος στο πίνακα Ονόµατα(20) τα επώνυµα των 20 µαθητών. β) Να εκτυπώνει ποιος µαθητής και σε ποιο µάθηµα παρατηρήθηκε ο χαµηλότερος βαθµός. (Να θεωρήσετε ότι ο ελάχιστος βαθµός δεν συναντάται άλλες φορές) ιαδικασία min(a, n, m, min, θέση1, θέση2) ακέραιος : Α[30,30], n, m, min, θέση1, θέση2, i, j min A[1,1], θέση1 1, θέση2 1 για i από 1 µέχρι n για j από 1 µέχρι m αν A[i,j] < min τότε min A[i,j], θέση1 i, θέση2 j τέλος_ επανάληψης τέλος_ επανάληψης Τέλος_ ιαδικασίας Πρόγραµµα Μαθητής ακέραιος : Βαθµοί[20,9], Μ, γραµµή, στήλη, i, j χαρακτήρας: Ονόµατα[20], Μαθήµατα[9] 309

21 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στις παραµέτρους γραµµή και στήλη και αφού έχουµε καλέσει την διαδικασία min, έχουν καταχωρηθεί ο αριθµός της γραµµής και ο αριθµός της στήλης αντίστοιχα, της θέσης του ελάχιστου στοιχείου του πίνακα Τέλος_Προγράµµατος Βαθµοί. Μετατροπή συνάρτησης σε διαδικασία. Σε αυτή την παράµετρο καταχωρείται ουσιαστικά το αποτέλεσµα της διαδικασίας. Αντίθετα στη συνάρτηση αυτή η επιπλέον παράµετρος δεν χρησι- µοποιείται αφού το αποτέλεσµα αποδίδεται καλώντας µόνο το όνοµα της συνάρτησης. για i από 1 µέχρι 20 διάβασε Ονόµατα[i] για j από 1 µέχρι 9 διάβασε Βαθµοί[i,j] τέλος_ επανάληψης τέλος_ επανάληψης για j από 1 µέχρι 9 διάβασε Μαθήµατα[j] τέλος_ επανάληψης κάλεσε min(βαθµοί, 20, 9, Μ, γραµµή, στήλη) γράψε Ο µαθητής, Ονόµατα[γραµµή], έχει τον χαµηλότερο βαθµό στο µάθηµα, Μαθήµατα[στήλη] Να γραφεί συνάρτηση που να βρίσκει το ελάχιστο ενός µονοδιάστατου πίνακα ακεραίων. Στη συνέχεια να γίνει το ίδιο αλλά µε διαδικασία.(να θεωρήσετε ότι το µέγιστο πλήθος των στοιχείων πίνακα είναι 30). Συνάρτηση min(a, n): ακέραιος ακέραιος : Α[30], n, i, min A[1] για i από 1 µέχρι n αν A[i] < min τότε min A[i] τέλος_επανάληψης Τέλος_Συνάρτησης Για να µετατρέψουµε τη συνάρτηση σε διαδικασία κάνουµε ακριβώς τα ίδια µε τη µόνη διαφορά ότι στη λίστα παραµέτρων προσθέτουµε µια επιπλέον παράµετρο, την min. Έτσι θα έχουµε: 310

22 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Όταν χρησιµοποιούµε συνάρτηση, η τιµή που επιστρέφεται καταχωρείται σε νέα µεταβλητη. ιαδικασία µικρότερο(a, n, min) ακέραιος : Α[30], n, i, min min A[1] για i από 1 µέχρι n αν A[i] < min τότε min A[i] τέλος_επανάληψης Τέλος_ ιαδικασίας Χρησιµοποιώντας τα δυο προηγούµενα υποπρογράµµατα να γράψετε πρόγραµµα που αφού καταχωρήσει στο πίνακα ΒΑΘΜΟΙ [20] τους βαθµούς 20 µαθητών, να τυπώνει τον µεγαλύτερο βαθµό. Α τρόπος (χρησιµοποιώντας συνάρτηση) Πρόγραµµα min_βαθµός ακέραιος : ΒΑΘΜΟΙ[20], i, ελάχιστο για i από 1 µέχρι 20 διάβασε ΒΑΘΜΟΙ(i) τέλος_ επανάληψης ελάχιστο min(βαθμοι, 20) γράψε ελάχιστο Τέλος_Προγράµµατος Β τρόπος (χρησιµοποιώντας διαδικασία) Πρόγραµµα min_βαθµός ακέραιος : ΒΑΘΜΟΙ[20], i, minimum 311

23 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Όταν χρησιµοποιούµε διαδικασία, η τιµή που επιστρέφεται καταχωρείται σε παράµετρο. για i από 1 µέχρι 20 διάβασε ΒΑΘΜΟΙ(i) τέλος_ επανάληψης κάλεσε µικρότερο(βαθμοι, 20, minimum) γράψε minimum Τέλος_Προγράµµατος 312

24 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Σε κάποια εξεταστική δοκιµασία ένα γραπτό αξιολογείται από δύο βαθµολογητές στη βαθµολογική κλίµακα [0, 100]. Αν η διαφορά µεταξύ των βαθµολογιών του α και β βαθµολογητή είναι µικρότερη ή ίση των 20 µονάδων της παραπάνω κλίµακας, ο τελικός βαθµός είναι ο µέσος όρος των βαθµολογιών. Αν η διαφορά µεταξύ των βαθµολογιών του α και β βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη από 20 µονάδες, το γραπτό δίνεται για αναβαθµολόγηση σε τρίτο βαθµολογητή. Ο τελικός βαθµός του γραπτού προκύπτει τότε από το µέσο όρο των βαθµολογιών. Να αναπτύξετε πρόγραµµα το οποίο αφού ελέγξει την εγκυρότητα των βαθµών στην βαθµολογική κλίµακα [0, 100], να υλοποιεί την παραπάνω διαδικασία εξαγωγής τελικού βαθµού και να εµφανίζει τον τελικό βαθµό του γραπτού στην εικοσαβάθµια κλίµακα. Παρατήρηση: Να αναπτύξετε διαδικασία για τον έλεγχο ορθότητας των δεδο- µένων, καθώς και συνάρτηση που να υπολογίζει µέσο όρο. 2. Να δοθεί πρόγραµµα που να διαβάζει τον µισθό των υπαλλήλων µιας εταιρίας καθώς και την ηλικία τους. Το πρόγραµµα πρέπει να υπολογίζει το µέσο µισθό των υπαλλήλων και την µέση ηλικία τους. Τέλος αν η µέση ηλικία ξεπερνά τα 50 χρόνια να εµφανίζεται το µήνυµα Χρειάζεται ανανέωση. Το πρόγραµµα θα σταµατά αν δοθεί αρνητικός µισθός ή ηλικία. Αυτό το πρόγραµµα θα µπορούσε να απλοποιηθεί αν χρησιµοποιούσαµε κάποιο υποπρόγραµµα; Αν ναι, ποιο θα ήταν αυτό; 3. Να δοθεί πρόγραµµα ( χρησιµοποιώντας συναρτήσεις ) που να υπολογίζει την παράσταση : Π = ν! / ν κ όπου ν, κ θετικοί ακέραιοι. 4. Ν αναπτύξετε συνάρτηση που να επιλύει πλήρως την πρωτοβάθµια εξίσωση αx+b=0 για α,b <> Ν αναπτύξετε διαδικασία που να υλοποιεί την ταξινόµηση της ευθείας ανταλλαγής (φυσαλίδας) για πίνακα ακεραίων καθώς και διαδικασία που να ελέγχει την ορθότητα των δεδοµένων. Έπειτα και χρησιµοποιώντας τις δυο αυτές διαδικασίες να αναπτύξετε πρόγραµµα, το οποίο να διαβάζει τον πίνακα pontous ( σε αυτόν τον πίνακα καταχωρούµε τους πόντους που έχουν πετύχει 10 παίκτες σε 5 αγώνες µπάσκετ, κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε έναν παίκτη και κάθε στήλη σε έναν αγώνα). Στην συνέχεια να καταχωρεί στον πίνακα onomata (µονοδιάστατος 10 θέσεων) τα ονόµατα των παικτών, στον πίνακα sum (µονοδιάστατος 10 θέσεων) τους συνολικούς πόντους που πέτυχαν και τελικά να εκτυπώνει τα ονόµατα των 3 παικτών που έχουν πετύχει τους περισσότερους πόντους. 313

25 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6. Σ ένα εργοστάσιο δουλεύουν 500 άνθρωποι. Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο: α)να καταχωρεί στο πίνακα ΕΡΓΑΤΕΣ[500] τα ονόµατα των 500 εργατών και στο πίνακα ΕΤΗ[500], τα έτη που γεννήθηκαν. β)να υπολογίζει και να καταχωρεί στο πίνακα ΗΛΙΚΙΕΣ[500] τις ηλικίες τους. γ)επειδή υπάρχει η υποψία ότι στο εργοστάσιο δουλεύουν ανήλικοι (ηλικία<18), να αναζητάει αν υπάρχει τέτοια ηλικία εργάτη, να εµφανίζει το όνοµά του, αλλιώς να εµφανίζει µήνυµα «εν υπάρχει παρανοµία». Παρατήρηση: Να αναπτύξετε υποπρόγραµµα για την συγκεκριµένη αναζήτηση. δ)να υπολογίζει κι εµφανίζει τον µέσο όρο ηλικίας των εργατών. Παρατήρηση: Να αναπτύξετε υποπρόγραµµα για το προηγούµενο ερώτηµα. 7. Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο: α)να καταχωρεί στο πίνακα ακεραίων ΒΑΘΜΟΙ[20,9] τους βαθµούς 20 µαθητών σε 9 µαθήµατα (στην 20-βάθµια κλίµακα), στο πίνακα ΜΑΘΗΜΑΤΑ[9] τους τίτλους των 9 µαθηµάτων και τέλος στο πίνακα ΟΝΟΜΑΤΑ[20] τα επώνυµα των 20 µαθητών. β)να υπολογίζει και καταχωρεί στο πίνακα ΜΟ[20] στρογγυλοποιηµένους τους µέσους όρους των µαθητών στα 9 αυτά µαθήµατα. (η στρογγυλοποίηση να γίνεται χρησιµοποιώντας κατάλληλο υποπρόγραµµα) γ)να εµφανίζει ποιοι είναι οι 3 µεγαλύτεροι µέσοι όροι και να εµφανίζει τα επώνυ- µα των µαθητών που «έβγαλαν» αυτούς τους 3 µέσους όρους. Παρατήρηση: Να αναπτύξετε υποπρόγραµµα για το προηγούµενο ερώτηµα. 8. Πρόγραµµα τιµές ακέραιος: Α, Β, βήµα Α 8 Β -4 Βήµα 2 αρχή_επανάληψης κάλεσε διαδ(α, Β, βήµα) Α 2*Α-5 Β Β+1 γράψε Α, Β µέχρις_ότου Α<=Β Τέλος_Προγράµµατος ιαδικασία διαδ(χ, Υ, Ζ) ακέραιος: Χ, Υ, Ζ Χ Χ-Ζ Υ Υ+Ζ Τέλος_ ιαδικασίας Τι θα εµφανίσει το πρόγραµµα που προηγήθηκε σε κάθε επανάληψη; 314

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. Οι διαδικασίες μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία και δεν επιστρέφουν μια τιμή όπως οι συναρτήσεις. Κάθε διαδικασία έχει

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 o ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράµµα α, β της Στήλης Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισµό.

Γ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράµµα α, β της Στήλης Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισµό. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ. (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ. (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ ΘΕΜΑ 1 ο (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες) (Β) Να σημειώσετε με κατάλληλο τρόπο ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 02/05/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Έστω ο παρακάτω αλγόριθμος ταξινόμησης: Για κ από.. μέχρι 19 Για λ από 19 μέχρι κ με_βήμα -1

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Θέµα 1 ο ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ Α) 1) Σωστό 2) Λάθος 3) Σωστό 4) Λάθος 5) Λάθος Β) 1) i) σελ 127 σχολικού (πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να χαρακτηρίσετε µε σωστό ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ανοικτά είναι τα προβλήµατα που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστό ή Λάθος. 1. Ο υπολογιστής είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1 ΣΩΣΤΟ 2 ΛΑΘΟΣ 3 ΛΑΘΟΣ 4 ΛΑΘΟΣ 5 - ΣΩΣΤΟ Α5. Α3.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1 ΣΩΣΤΟ 2 ΛΑΘΟΣ 3 ΛΑΘΟΣ 4 ΛΑΘΟΣ 5 - ΣΩΣΤΟ Α5. Α3. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. 1. Στην εντολή εκχώρησης Χ ΨΕΥΔΗΣ η μεταβλητή Χ είναι τύπου χαρακτήρες.

ΘΕΜΑ Α. 1. Στην εντολή εκχώρησης Χ ΨΕΥΔΗΣ η μεταβλητή Χ είναι τύπου χαρακτήρες. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. (Μονάδες 5)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1 ο A. Να γράψετε τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ αν είναι σωστή ή το γράµµα Λ αν είναι λανθασµένη. 1. εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αλγόριθµος φυσαλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη: Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. ίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών: ιάβασε α, β Αν α > β τότε c α / (β - 2) Τέλος_αν Εκτύπωσε c

ΘΕΜΑ 1ο Α. ίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών: ιάβασε α, β Αν α > β τότε c α / (β - 2) Τέλος_αν Εκτύπωσε c ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

α. Να αναφέρετε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα.

α. Να αναφέρετε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα. 10. Υποπρογράµµατα 10.1 Τµηµατικός προγραµµατισµός. ΗΜ11-Α5-α Τι ονοµάζεται τµηµατικός προγραµµατισµός; 10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων. ΕΠ03-Θ1Ε Να αναπτύξετε τρία χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. 1. Λάθος 2. Λάθος 3. Σωστό 4. Λάθος 5. Σωστό Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α. Παραβιάζει τα κριτήρια της καθοριστικότητας και της περατότητας β. Αιτιολόγηση: ο αλγόριθμος παραβιάζει το κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 Α1. 1. Λ, 2. Λ, 3. Λ, 4. Σ, 5. Σ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εξετάσεις Προσομοίωσης 06/04/2015 Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή και ΛΑΘΟΣ αν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΑΣΚΗΣΗ

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΑΣΚΗΣΗ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΑΣΚΗΣΗ Ένα μαιευτήριο παρέχει τον παρακάτω τιμοκατάλογο στις μητέρες που θα το επιλέξουν για την νοσηλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Θέμα 1 (Α) Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις χαρακτηρίζοντάς τες με το γράμμα Σ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α. Σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 1. Η ουρά είναι δυναµική δοµή δεδοµένων. 2. Η εισαγωγή είναι µία από τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Λύσεις µε κατάλληλο σχολιασµό και παρατηρήσεις σε θέµατα από παλαιότερες πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικές οδηγίες και παρατηρήσεις κατά την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι θα τυπώσει το παρακάτω πρόγραµµα;

1. Τι θα τυπώσει το παρακάτω πρόγραµµα; Ασκήσεις Λυµένες Aσκήσεις 1. Τι θα τυπώσει το παρακάτω πρόγραµµα; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΧ ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Λ ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 ΓΡΑΨΕ 'Κ(', Λ, ')= ', Κ(Λ) ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Κ(Η) : ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Η ΑΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. Μονάδες 10. Β. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Όσο Ι < 10 επανάλαβε Εμφάνισε Ι Ι Ι + 3 Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο. Μονάδες 10. Β. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Όσο Ι < 10 επανάλαβε Εμφάνισε Ι Ι Ι + 3 Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού 3 θέσεις αριστερά. 5 4 3 µπορεί να είναι: Α: ουρά Β:στοίβα Γ:και τα δυο :τίποτα

Β. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού 3 θέσεις αριστερά. 5 4 3 µπορεί να είναι: Α: ουρά Β:στοίβα Γ:και τα δυο :τίποτα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ κ ΘΕΜΑ 1 A. Σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 1. Κάθε δοµή επιλογής κλείνει µε την εντολή τέλος_αν 2. Κάθε υποπρόγραµµα µπορεί να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΘΕΜΑ 4ο - 2004 Μονάδες 2 Μονάδες 2 Μονάδες 4 Μονάδες 7 Μονάδες 5 Είσοδοι: Έξοδοι: Ανάλυση ερωτημάτων:

Εισαγωγή ΘΕΜΑ 4ο - 2004 Μονάδες 2 Μονάδες 2 Μονάδες 4 Μονάδες 7 Μονάδες 5 Είσοδοι: Έξοδοι: Ανάλυση ερωτημάτων: ΠΙΝΑΚΕΣ Εισαγωγή Η επίλυση των Θεμάτων 3 και 4 είναι ένα αδόμητο πρόβλημα, με την έννοια ότι δεν υπάρχει μεθοδολογία που να εγγυάται την σωστή λύση τους. Επιπλέον, δεν υπάρχει μια και μοναδική λύση σε

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. 1. χαρακτήρες α.

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. 1. χαρακτήρες α. Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 3 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερα από ένα παραδείγµατα εντολών της Στήλης Β).

περισσότερα από ένα παραδείγµατα εντολών της Στήλης Β). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης

Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης Άσκηση 1 Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης Ένα τρένο ξεκινάει από Αθήνα για Θεσσαλονίκη έχοντας να κάνει στάση σε 12 ενδιάµεσους σταθµούς. Το τρένο έχει µέγιστη χωρητικότητα επιβατών 780 άτοµα. Να γραφεί αλγόριθµος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 7 Α1. Κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008 Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος: 1. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 12 www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚ ΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν τα βοηθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Α.3 Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού (Μον. 6)

Α.3 Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού (Μον. 6) Α Θεμα Α.1 Να σημειώσετε για κάθε μια από τις παρακάτω ομάδες εντολών την τιμή της λογικής μεταβλητής χ 1) χ αληθής και όχι ψευδής 2) ψ 10 χ αληθής και όχι ( ψ > 10 ) 3) ψ 13 χ ( ψ + 7 mod 2 = 0 ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Σελίδα 1 από 9 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Σελίδα 1 από 9 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Τμήμα Αριθμός επαναλήψεων Α 3 Β 4 Γ ΚΑΜΙΑ Δ ΑΠΕΙΡΕΣ Α2. 1- γ, θ 2- η 3- κ 4- ζ Α3. Τμήμα Σωστή απάντηση Α 3 Β 3 Γ 4 Δ 3 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. ΣΤΗΛΗ Α 1. Γλώσσα µηχανής 2. Συµβολική γλώσσα 3. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 4. Γλώσσες 4 ης γενιάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. ΣΤΗΛΗ Α 1. Γλώσσα µηχανής 2. Συµβολική γλώσσα 3. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 4. Γλώσσες 4 ης γενιάς ΔΙΓΩΝΙΣΜ Θέµα ο A. Να γράψετε τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ αν είναι σωστή ή το γράµµα Λ αν είναι λανθασµένη.. Τα ονόµατα και οι κωδικοί προϊόντων µπορούν να αποθηκευτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί των δομών δεδομένων. Μονάδες 8 Β. Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. www.lazarinis.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. www.lazarinis. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ www.lazarinis.gr Σε συνεργασία με τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Να μυηθούν οι μαθητές στην υλοποίηση του τμηματικού προγραμματισμού

Να μυηθούν οι μαθητές στην υλοποίηση του τμηματικού προγραμματισμού Διδάσκων: Παπαδόπουλος Ηλίας 1.1 Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής: Υποπρογράμματα 1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Αφού δημιουργήσετε ένα πίνακα 50 θέσεων με ονόματα μαθητών να τον ταξινομήσετε αλφαβητικά με την μέθοδο της φυσαλίδας

6. Αφού δημιουργήσετε ένα πίνακα 50 θέσεων με ονόματα μαθητών να τον ταξινομήσετε αλφαβητικά με την μέθοδο της φυσαλίδας Ανάπτυξη εφαρμογών Γ' Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 1. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:3. Να γράψετε αλγόριθμο ή πρόγραμμα το οποίο: α. Θα δημιουργεί ένα πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής ΘΕΜΑ 1 Α1Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σώστο,αν είναι σωστή και τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1.ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο 3.07 Να γραφεί αλγόριθμος που θα δημιουργεί πίνακα 100 θέσεων στον οποίο τα περιττά στοιχεία του θα έχουν την τιμή 1 και τα άρτια την τιμή 0. ΛΥΣΗ Θα δημιουργήσω άσκηση βάση κάποιων κριτηρίων. Δηλ. δεν

Διαβάστε περισσότερα