Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας»"

Transcript

1 Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας»

2 Τίτλος Μελέτης: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας» Φορέας Υλοποίησης: Έκδοση: 1 Ημερομηνία: 10/04/2006 Σχόλια: KPMG Κυριάκου Σύμβουλοι Α.Ε. (με υπεργολάβο το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία Υπολογιστών) Τελική έκδοση

3 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα μελέτη έκανε μία επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος, επιτελώντας μια ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της χρήσης και του βαθμού υιοθέτησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών στα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στις χώρες για τις οποίες έχει ήδη ληφθεί απόφαση ένταξής τους στην ΕΕ τα επόμενα χρόνια (Βουλγαρία, Ρουμανία), καθώς και στις χώρες του ΟΟΣΑ που παρουσιάζουν ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας μεγαλύτερο του 7% (πλήθος ευρυζωνικών συνδέσεων ανά 100 κατοίκους). Επιπρόσθετα, η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στον εντοπισμό των παραγόντων που οδηγούν στην αύξηση της ευρυζωνικότητας και στην ανάλυση των πρακτικών των χωρών που θεωρούνται ως βέλτιστες. Αναλυτικότερα, η μελέτη διαπραγματεύεται τα παρακάτω θέματα, χρησιμοποιώντας στοιχεία που προέρχονται από σχετικές μελέτες άλλων οργανισμών (όπως του ΟΟΣΑ, της ITU, της Eurostat, της ECTA, κ.λπ.), κείμενα των Στρατηγικών για την Κοινωνία της Πληροφορίας των εξεταζόμενων χωρών, επίσημους δικτυακούς τόπους των εξεταζόμενων χωρών (π.χ. δικτυακοί τόποι των αρμόδιων Υπουργείων, Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, Εθνικά Παρατητήρια), καθώς και εξειδικευμένες μελέτες, άρθρα και λοιπά δημοσιεύματα: Επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος για την αποτύπωση της κατάστασης της ευρυζωνικής αγοράς δίνοντας έμφαση (α) στις ευρυζωνικές υποδομές δικτύων πρόσβασης που χρησιμοποιούνται διεθνώς, με τα αντίστοιχα μερίδια στις αγορές, (β) στις ευρυζωνικές υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη ζήτηση διεθνώς, (γ) στο κόστος που καταβάλει ο τελικός χρήστης. Βασικά σημεία και αποτελέσματα σχετικά με την κατάσταση της ευρυζωνικής αγοράς είναι τα ακόλουθα: Ο αριθμός ευρυζωνικών συνδρομών με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ συνέχισε να αυξάνεται το πρώτο εξάμηνο του 2005 από 119 εκατομμύρια σε 137 εκατομμύρια. Η ευρυζωνική διείσδυση αυξήθηκε κατά 15% στο πρώτο εξάμηνο του 2005, φθάνοντας σε 11,8 συνδρομητές ανά 100 κατοίκους. Δεδομένου ότι η διείσδυση αυξάνεται, οι ευρυζωνικοί προμηθευτές προσφέρουν όλο και περισσότερο υπηρεσίες φωνής και τηλεοπτικές υπηρεσίες μέσω της σχετικής ποικιλίας από πλατφόρμες. Οι ταχύτητες που προσφέρονται από τους προμηθευτές αυξάνονται επίσης. Όσον αφορά τις ευρυζωνικές τεχνολογίες, από την επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος φαίνεται πως η κυρίαρχη τεχνολογία είναι το DSL, ενώ ακολουθεί η πρόσβαση μέσω καλωδιακού modem. Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο της τεχνολογίας DSL ανέρχεται στο 61,2% και του καλωδιακού modem στο 32,0%. Όσον αφορά τις άλλες τεχνολογίες (π.χ. τεχνολογία οπτικών ινών, LAN, δορυφορικό και σταθερό ασύρματο δίκτυο) το ποσοστό του μεριδίου τους είναι της τάξης του 6,8%. Οι εναλλακτικές τεχνολογίες σχετίζονται συνήθως με τη μορφολογία της κάθε χώρας, το ποσοστό των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, καθώς επίσης και με τη συνολική διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Πιο συγκεκριμένα, χώρες με υψηλό ποσοστό διείσδυσης φαίνεται να υιοθετούν και πιο εξελιγμένες τεχνολογίες, όπως είναι η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, ενώ χώρες με μεγάλο ποσοστό αγροτικού πληθυσμού τείνουν σε ασύρματες τεχνολογίες ή δορυφορική πρόσβαση. Ο ανταγωνισμός οδηγεί τόσο τους παρόχους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, όσο και τους παρόχους υοηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην επένδυση σε νέες τεχνολογίες προκειμένου να μειώσουν το κόστος, αλλά και να ενσωματωθούν σε ένα περιβάλλον συγκλινούσών τεχνολογιών. Οι πάροχοι αρχίζουν να προσφέρουν πακέτα υπηρεσιών, τα οποία περιέχουν διαφορετικούς συνδυασμούς υπηρεσιών χαμηλού κόστους φωνής (συμπεριλαμβανομένων των κινητών), πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Απρίλιος

4 οπτικοακουστικού περιεχομένου για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες. Μετά από μια σημαντική μείωση κατά το διάστημα , οι επενδύσεις αρχίζουν και πάλι να αυξάνονται, με τις κύριες δαπάνες για τον τομέα να υπολογίζεται ότι θα υπερέβαιναν τα 45 δισεκατομμύρια στην ΕΕ το 2005, παρουσιάζοντας μια αύξηση περίπου 6%, σε σύγκριση με το Όσον αφορά το κόστος, αυτό έχει παρουσιάσει σημαντική μείωση κατά τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ, από την άλλη πλευρά, τόσο η ποιότητα, όσο και η ποικιλία των υπηρεσιών αυξάνονται σε συνδυασμό με τις υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η μείωση του κόστους σχετίζεται σημαντικά με το επίπεδο του ανταγωνισμού στην ευρυζωνική αγορά. Σε περιπτώσεις χωρών που το επίπεδο ανταγωνισμού είναι χαμηλό και ουσιαστικά επικρατεί το μονοπώλιο του βασικού πάροχου υποδομών, το κόστος είναι σημαντικά μεγαλύτερο, σε σύγκριση πάντα με το κατά κεφαλήν εισόδημα. των στρατηγικών και πολιτικών που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Βασικά σημεία και αποτελέσματα σχετικά με τις στρατηγικές και τις πολιτικές που εφαρμόζονται είναι τα ακόλουθα: Οι πολιτικές που οι χώρες υιοθετούν για την ανάπτυξη και την επέκταση της ευρυζωνικότητας σχετίζονται σημαντικά τόσο με τη διείσδυση του Διαδικτύου και τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, όσο και με το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού και των απομακρυσμένων περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες με μεγάλο ποσοστό διείσδυσης επικεντρώνονται στη διατήρηση και στην επέκταση του υψηλού ποσοστού διείσδυσης μέσω πολιτικών για παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών και περιεχομένου, καθώς και μέσω της συνολικής κάλυψης του πληθυσμού, ενώ, από την άλλη πλευρά, οι χώρες με μικρότερα ποσοστά διείσδυσης δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών. Εντοπισμός των βασικών παραγόντων ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας και ανάλυση βέλτιστων πολιτικών. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τα εξής: Θέματα θεσμικού πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκε το θεσμικό πλαίσιο της Ιρλανδίας, της Γερμανίας, της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας, και της Τουρκίας. Οι συγκεκριμένες χώρες επιλέχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το επίπεδο διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, ενώ για λόγους καλύτερης σύγκρισης επιλέχθηκαν χώρες που βρίσκονται τόσο στην κορυφή, όσο και σε μέσο και σε χαμηλό επίπεδο διείσδυσης. Πρόσθετα κριτήρια επιλογής αποτέλεσαν η συγκρισιμότητα με την Ελλάδα ως προς τις γεωγραφικές και πληθυσμιακές συνθήκες, καθώς και η προσπάθεια προσέγγισης περιπτώσεων με παρόμοια κουλτούρα. Βασικά συμπεράσματα από την εξέταση του θεσμικού πλαισίου των παραπάνω χωρών σε συνάρτηση με τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας και της χρήσης του Διαδικτύου είναι τα ακόλουθα: Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να προωθεί την ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής δομής αγοράς και την ύπαρξη οργάνων που θα διενεργούν συνεχή έλεγχο αυτής της ανταγωνιστικής δομής και θα είναι εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν μέτρα όταν χρειάζεται. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι χώρες οι οποίες διαθέτουν τις βασικές προϋποθέσεις (π.χ. χώρες οικονομικά ανεπτυγμένες και τεχνολογικά προηγμένες) για αλματώδη βήματα ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας όπως η Ιρλανδία, οι ΗΠΑ και η Γερμανία δεν παρουσίασαν ανάλογη ανάπτυξη (π.χ. οι ΗΠΑ και η Γερμανία) ή ικανοποιητικά ποσοστά διείσδυσης της ευρυζωνικότητας (π.χ. Ιρλανδία), λόγω ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου (π.χ. Γερμανία), προβλημάτων στην εφαρμογή των ρυθμίσεων λόγω εφέσεων (π.χ. Ιρλανδία) ή κακής εφαρμογής των ρυθμίσεων (π.χ. ΗΠΑ). Το δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει συμπεριλαμβάνει τον καθορισμό μιας αποτελεσματικής διαδικασίας εφέσεων έτσι ώστε να μην υπάρχει νομική αβεβαιότητα σχετικά με τις αποφάσεις των Εθνικών Απρίλιος

5 Ρυθμιστικών Αρχών, που με τη σειρά της αποθαρρύνει τους επενδυτές. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων αποτελούν η Γερμανία και η Ιρλανδία. Το τρίτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι σε περιπτώσεις που η αγορά δεν είναι αρκετά ανταγωνιστική, θα πρέπει οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές να μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις (π.χ. πρόστιμα) που να λειτουργούν πραγματικά με αποτρεπτικό τρόπο στους δεσπόζοντες παρόχους. Το τέταρτο συμπέρασμα που προκύπτει και αφορά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι όσες χώρες εφάρμοσαν σωστά το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ παρουσίασαν καλύτερη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων αποτελούν η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ουγγαρία. Το πέμπτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, με την αποφυγή των πολιτικών παρεμβάσεων στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ένα παράδειγμα χώρας όπου παρουσιάζεται σημαντικό πρόβλημα από την πολιτική παρέμβαση στο ρυθμιστικό περιβάλλον είναι η Γερμανία. Οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκαν γενικά στοιχεία (ΑΕΠ και κατανομή του ΑΕΠ στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα), αλλά και τα ειδικά στοιχεία για τους χρήστες (οικονομική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση, φύλο, ηλικία, τύπος εργασίας και τόπος διαμονής). Τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται είναι τα παρακάτω: Φαίνεται ότι υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στο κατά κεφαλήν εισόδημα και στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Για παράδειγμα, οι χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (όπως η Φινλανδία, η Δανία και οι ΗΠΑ) παρουσιάζουν υψηλή διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Στον αντίποδα, οι χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (όπως η Ελλάδα, η Τουρκία και η Ουγγαρία) παρουσιάζουν χαμηλή διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Ωστόσο δεν υπάρχει μια απόλυτη αντιστοιχία, καθώς εμφανίζονται χώρες με πολύ υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (όπως η Ιρλανδία) που δεν παρουσιάζουν πολύ υψηλή διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Επίσης εντοπίζονται και διαφοροποιήσεις σε χώρες με περίπου ίδιο κατά κεφαλήν εισόδημα (όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία), που έχουν μεγάλη απόκλιση σχετικά με την διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται κυρίως στην αγοραστική ισχύ που διαφέρει από χώρα σε χώρα, στο κόστος της ευρυζωνικότητας αλλά και στις διαφορετικές στρατηγικές που έχουν εφαρμοστεί σχετικά με την προώθηση της ευρυζωνικότητας. Επιπλέον φαίνεται ότι η χρήση της ευρυζωνικότητας και του Διαδικτύου από οικιακούς χρήστες διαφοροποιείται ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, τον τόπο διαμονής, την οικονομική κατάσταση και τον τύπο εργασίας τους. Αντίθετα το φύλο δεν φαίνεται να διαδραματίζει κάποιον ρόλο. Πιο συγκεκριμένα τα νοικοκυριά με παιδιά διαθέτουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ευρυζωνική σύνδεση από τα νοικοκυριά που δεν έχουν παιδιά. Επίσης, όσοι διαμένουν σε αραιοκατοικημένες περιοχές διαθέτουν σε μικρότερο ποσοστό ευρυζωνική σύνδεση σε σχέση με αυτούς που διαμένουν σε ημιαστικές και αστικές περιοχές. Ακόμη, οι νέοι και γενικότερα τα άτομα ηλικίας ετών αποτελούν κατά πλειοψηφία χρήστες του Διαδικτύου. Επιπλέον, όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των χρηστών, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό χρήσης του Διαδικτύου. Τέλος σχετικά με την εργασία, οι φοιτητές στη συντριπτική τους πλειοψηφία χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ενώ ακολουθούν οι εργαζόμενοι και τέλος οι άνεργοι. Τεχνολογικό επίπεδο των εξεταζόμενων χωρών. Σχετικά με το τεχνολογικό επίπεδο των χωρών διερευνήθηκε και αποτυπώθηκε η κατάταξη των χωρών με βάση τους δείκτες: NRI, DAI, DOI και e-readiness. Επίσης αποτυπώθηκε η συμμετοχή φορέων των διαφόρων χωρών σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Βασικά ευρήματα της μελέτης είναι τα παρακάτω: Απρίλιος

6 Φαίνεται ότι υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στους δείκτες DAI, e-readiness και NRI και στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας για τις περισσότερες χώρες. Για παράδειγμα, η Ελλάδα που βρίσκεται στην τελευταία (26η) θέση σχετικά με τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, βρίσκεται επίσης και στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης για τους δείκτες DAI (20η θέση), e-readiness (21η θέση) και NRI (24η θέση). Επιπλέον, σχετικά με τη συσχέτιση της συμμετοχής φορέων χωρών σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα και τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας θα μπορούσε να λεχθεί ότι δεν διαφαίνεται κάποια ισχυρή συσχέτιση, καθώς φαίνεται ότι οι περισσότεροι εταίροι σε κάποιο από τα έργα που εντάσσονται στις σχετικές δράσεις προέρχονται από τις χώρες Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία και Ιταλία, οι οποίες δεν συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πρωτοπόρες σε σχέση με τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Εκτίμηση παραμέτρων οι οποίες είτε επηρεάζουν, είτε λαμβάνονται υπόψη στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκαν μια σειρά από τεχνολογίες (καλώδια χαλκού, ομοαξονικά καλώδια, ασύρματη επικοινωνία, οπτική ίνα, δορυφορικές επικοινωνίες), καθώς και οι τάσεις στην παροχή υπηρεσιών (σύγκλιση υπηρεσιών, νέες υπηρεσίες και νέες αγορές, νέες τεχνολογίες και τερματικές συσκευές, επιπτώσεις από τη χωρητικότητα, μετατόπιση προς τις υπηρεσίες ΙΡ, θεσμικές καινοτομίες για την ολοκλήρωση των τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας, εκπομπής, multicasting και δικτύωσης), οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις / τάσεις τεχνολογίας, οι στρατηγικές για τα Δίκτυα Νέας Γενιάς, το Μέλλον του ΙΡ, οι τάσεις στις Ασύρματες Επικοινωνίες, οι γενικότερες τάσεις / εξελίξεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, καθώς και οι τάσεις / εξελίξεις στις δορυφορικές επικοινωνίες. Συνοπτικά αναφέρεται ότι οι βασικοί παράγοντες και οι τεχνολογίες που οδηγούν τις εξελίξεις είναι οι παρακάτω: Οι δομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στις αγορές τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (π.χ. αύξηση του ανταγωνισμού και των ιδιωτικοποιήσεων, απελευθέρωση της αγοράς, παγκοσμιοποίηση). Οι αλλαγές στις υπηρεσίες και στη χρήση αυτών (π.χ. ταχεία διείσδυση της ευρυζωνικότητας, VoIP, κινητή τηλεφωνία, 3G, WLAN, WiFi, WiMAX, ψηφιακή τηλεόραση). Οι τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. δημιουργία καινοτόμων, διαλειτουργικών και επεκτάσιμων λύσεων σε ένα IP περιβάλλον, IPv6, οπτικά δίκτυα, ψηφιοποίηση, αύξηση της ισχύος των προσωπικών υπολογιστών). Η ανάγκη για γρήγορη πρόσβαση σε περιεχόμενο. Το κόστος. Η ηλεκτρονική ετοιμότητα. Η σύγκλιση των υπηρεσιών, των δικτύων, των τερματικών και των αγορών. Γενικά, παρατηρείται μια τάση εφαρμογής πολιτικών που προωθούν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και της ενδυνάμωσης των κανονιστικών πλαισίων στις τηλεπικοινωνίες. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία για την ανεπάρκεια των κανονιστικών πλαισίων στις τηλεπικοινωνίες. Άλλες τάσεις που παρατηρούνται διεθνώς είναι η ουδετερότητα στο Διαδίκτυο και η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η προώθηση της ευρυζωνικότητας εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: (α) την αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα και (β) την αύξηση της προσφοράς ευρυζωνικότητας. Οι οικονομίες που έχουν επιτύχει αξιόλογη προώθηση της ευρυζωνικότητας έχουν ακολουθήσει κοινές κατευθύνσεις, ανεξάρτητα από τις πολιτισμικές και γεωπολιτικές διαφορές τους και την τεχνολογική Απρίλιος

7 ανάπτυξή τους. Οι κατευθύνσεις αυτές, που οδηγούν σε μια επιτυχημένη αύξηση της ζήτησης της ευρυζωνικότητας, συνοψίζονται ως εξής: Πληροφόρηση του κοινού για την ευρυζωνικότητα. Προώθηση της ευρυζωνικότητας μέσω της δημιουργίας ευρυζωνικών εφαρμογών και περιεχομένου. Οικοδόμηση περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καινοτομία της ευρυζωνικότητας. Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής δομής αγοράς που κρατά τις τιμές χαμηλά. Ο γενικός στόχος της ευρυζωνικότητας είναι η πρόσβαση, όλων όσων επιθυμούν, στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και υποδομές που επιλέγουν. Ένα πρόσφορο περιβάλλον για την αύξηση της προσφοράς της ευρυζωνικότητας χαρακτηρίζεται από τα επόμενα: Ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής δομής αγοράς. Ύπαρξη κυβερνητικών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ευρυζωνικότητα. Εφαρμογή καινοτόμων ιδεών για την επέκταση των δικτύων. Επιπλέον παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι η ύπαρξη ευρυζωνικού περιεχομένου και εφαρμογών, η μεγάλη διείσδυση της χρήσης του Διαδικτύου, η εκτεταμένη χρήση υπολογιστών στα νοικοκυριά και η διατήρηση των τιμών πρόσβασης σε χαμηλά επίπεδα (ανάλογα με την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών). Ανάλυση Βέλτιστων Πολιτικών. Κατά την ανάλυση των βέλτιστων πολιτικών η παρούσα μελέτη προχώρησε αρχικά στο ορισμό της βέλτιστης πολιτικής, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά, με βάση μία σειρά μεταβλητών, μπορούν να καταταχτούν στις εξής κατηγορίες Τεχνικά / τεχνολογικά: Ο ρυθμός αύξησης διείσδυσης της ευρυζωνικότητας κατά το διάστημα , η διείσδυση της ευρυζωνικότητας, η διείσδυση (χρήση) του Διαδικτύου, και ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου. Οικονομικά: το κόστος 1 Kbps ανά /USD PPP, οι επενδύσεις σε ΤΠΕ για το 2003 και το επίπεδο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες Κοινωνικά: ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγικότητας κατά το διάστημα και η βαθμολογία e-readiness για το Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια (το οποία ποσοτικοποιήθηκαν και κανονικοποιήθηκαν), ως βέλτιστες πρακτικές στη σχετική κατάταξη προέκυψαν οι περιπτώσεις της Δανίας, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, του Καναδά και της Κορέας. Επίσης, ως καλές πρακτικές προέκυψαν οι περιπτώσεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Ολλανδίας. Σημαντικό εύρημα ήταν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση με τη χαμηλότερη βαθμολογία. Επιπλέον, φαίνεται ότι μόνο μία χώρα της Ευρώπης (η Δανία) αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, ενώ δύο ακόμη θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως καλές πρακτικές (η Ολλανδία και η Μεγάλη Βρετανία). Ωστόσο, στη σχετική κατάταξη υπάρχουν τέσσερις χώρες (το Βέλγιο, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία) που βρίσκονται σε αρκετά υψηλή θέση. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της βαθμολογίας των χωρών με τα γεωγραφικά τους στοιχεία δεν διαφαίνεται κάποια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στη γεωγραφική κάλυψη των χωρών και την βαθμολογία τους. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι υπάρχουν χώρες μεγάλης έκτασης, με γεωγραφικά χαρακτηριστικά που δεν ευνοούν την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (π.χ. Ιαπωνία), οι οποίες ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των χωρών που αποτελούν παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της βαθμολογίας των χωρών με τα πληθυσμιακά τους στοιχεία, διαφαίνεται κάποια μικρή σχέση ανάμεσα στην πληθυσμιακή κάλυψη των χωρών και τη βαθμολογία. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι χώρες όπου ο πληθυσμός τους είναι Απρίλιος

8 συγκεντρωμένος σε μεγάλα αστικά κέντρα (όπως η Νότια Κορέα) παρουσιάζονται ως παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Αναλύοντας τις βέλτιστες πρακτικές προέκυψαν αρκετά βασικά συμπεράσματα για τις βέλτιστες πολιτικές. Το βασικότερο συμπέρασμα είναι ότι η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε μια ισχυρή ευρυζωνική υποδομή, απαιτεί τον εκτεταμένο συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η επιτυχής εξέλιξη των ΤΠΕ επιτυγχάνεται εάν και μόνο εάν και οι δύο τύποι φορέων έχουν αναλάβει κατάλληλους ρόλους έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη. Οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να δρουν ως καταλύτης, συμβάλλοντας απλώς μέσω της χρηματοδότησης στην αντιμετώπιση του "προβλήματος" της ανεπαρκούς ανάπτυξης των ΤΠΕ. Οι χώρες που έχουν επιτύχει τη συγκριτικά μεγαλύτερη επιτυχία στην ανάπτυξη των ΤΠΕ καταδεικνύουν την αξία της ύπαρξης μιας συγκεκριμένη στρατηγικής, επιτεύξιμων στόχων και πολιτικών που έχουν σχεδιαστεί για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας. Παραδείγματα αποτελούν οι κυβερνήσεις της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας που δημιούργησαν ένα όραμα σχετικά με αυτά που οι ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν σε όλους τους φορείς (δηλαδή στους δικαιούχους του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα). Σε ένα υψηλό επίπεδο, αυτές οι χώρες κατάρτισαν νόμους που δημιούργησαν κίνητρα για τη ανάληψη κινδύνων και την παραγωγή καινοτομιών και επέβαλαν ποινές για τις αντιδικίες και τις στρατηγικές που συνέβαλλαν στην καθυστέρηση των απαραίτητων επενδύσεων μέσω προγραμμάτων που είχαν υψηλή χρηματοδότηση. Σε ένα χαμηλό επίπεδο αυτές οι χώρες συνέδεσαν τη δημόσια χρηματοδότηση με τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που άθροισαν την ζήτηση, συνεισέφεραν τα αναγκαία κεφάλαια και δικαιολόγησαν την εγκατάσταση των ΤΠΕ, ακόμη και σε περιοχές με μη ελκυστικά γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά. Συμπερασματικά, οι χώρες που παρουσιάζουν τις βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη των ΤΠΕ, επωφελούνται από τον συνδυασμό των δημόσιων και των ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Εξαίρεση αποτελούν οι ΗΠΑ όπου η αποτυχία στις πρόσφατες κυβερνητικές προσπάθειες (π.χ. στην ευρυζωνική διείσδυση στην αγορά), προέρχεται κατά ένα μεγάλο μέρος από την αποτυχία εκτίμησης της ανάγκης να συνδυαστούν η επιχειρηματικότητα του ιδιωτικού τομέα και η διαχείριση της δημόσιας διοίκησης. Τέτοια διαχείριση περιλαμβάνει την ενεργό κυβερνητική συμμετοχή με διάφορους ρόλους, όπως του επικροτητή, του διαιτητή, του εγγυητή δανείων, του χρηματοδότη επιχορηγήσεων και του μισθωτή υπηρεσιών. Απρίλιος

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ανάδυση της οικονομίας της πληροφορίας προϋποθέτει ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες, ως βασικός λίθος στήριξης αυτής της οικονομίας, διαθέτουν την ικανότητα να οδηγήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Στο διεθνές επίπεδο, η αγορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών τελικών χρηστών (οικιακών και εμπορικών) καθοδηγείται από τη ζήτηση (τόσο την πραγματική, όσο και την αναμενόμενη). Αυτή η ζήτηση αυξάνεται, όχι μόνο επειδή διασυνδέονται on line τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αλλά και επειδή οι νέες και οι επερχόμενες εφαρμογές απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Ενώ αυτή η τάση κατά κάποιο τρόπο αντιμετωπίζεται από τις τεχνολογίες που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της μετάδοσης, σε κάθε περίπτωση, το καθαρό αποτέλεσμα είναι ότι η ζήτηση σε χωρητικότητα αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Στο πλαίσιο αυτό, ο ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες θα αναπτυχθεί είτε μεταξύ εταιρειών εντός του ίδιου τομέα δραστηριοποίησης, είτε μεταξύ εταιρειών που βρίσκονταν παραδοσιακά σε διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης. Οι προκλήσεις, γι αυτές τις εταιρείες που μετακινούνται σε νέους τομείς με συγκλίνουσες τεχνολογίες, δεν θα είναι τεχνικές, αλλά λειτουργικές, καθώς θα πρέπει να βρουν και να αναπτύξουν μοντέλα επιχειρησιακής λειτουργίας που θα ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Η υπο-χρησιμοποιούμενη διεθνώς ευρυζωνική χωρητικότητα της σταθερής τηλεφωνίας στις βασικές γραμμές επικοινωνίας αγοράζεται και πωλείται τώρα κάτω από σημαντικά διαφορετικές συνθήκες από αυτές που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Το παλαιό μοντέλο της αγοράς βασιζόταν σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια με μεγάλες καθυστερήσεις πριν από την υλοποίησή τους. Αυτή η προσέγγιση δεν ταιριάζει με το νέο δυναμικό και προσανατολισμένο σε συνθήκες ανοικτής αγοράς περιβάλλον, όπου τα περιθώρια έχουν περικοπεί στο ελάχιστο δυνατό. Το αναδυόμενο μοντέλο για τις ευρυζωνικές προσβάσεις παρέχει στους χρήστες διαφοροποιημένη αντιμετώπιση ανάλογα με τις περιόδους αιχμής και μειωμένου φόρτου και τη διακοπτόμενη ή συνεχή διασύνδεση, προσφέροντας πακέτα τιμολογούμενα με διαφορετικούς τρόπους και πωλούμενα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότεροι πελάτες, καθώς και νέες κατηγορίες πελατών ISP, εναλλακτικοί πάροχοι υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, κ.λπ. Με βάση τα παραπάνω, το παραδοτέο Π1 με τίτλο «Βέλτιστες Διεθνείς Πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας» έχει ως στόχο την επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της χρήσης και του βαθμού υιοθέτησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών στις υπό εξέταση χώρες. Επιπρόσθετα, το παραδοτέο θα επικεντρωθεί και στον εντοπισμό των παραγόντων και των βέλτιστων πρακτικών που οδηγούν στην αύξηση της ευρυζωνικότητας. Απρίλιος

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0HΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ H17 1H1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ H18 2H1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ H18 3H1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ H18 4HΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 52H20 5H2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ H21 6H2.2 ΣΤΑΔΙΟ 1: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ H21 7H2.3 ΣΤΑΔΙΟ 2: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ H21 8H2.4 ΣΤΑΔΙΟ 3: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ H22 9HΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ H23 10H3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ H24 1H3.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ H24 12H3.2.1 Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης H25 13H Αυστρία H25 14H Βέλγιο H31 15H Γαλλία... 53H34 16H Γερμανία H39 17H Δανία H45 18H Εσθονία H51 19H Ιρλανδία H52 20H Ισπανία H55 21H Ιταλία H58 2H Ολλανδία H60 23H Κύπρος H65 24H Λετονία H66 25H Λιθουανία H67 26H Λουξεμβούργο... 54H69 27H Μάλτα H72 28H Μεγάλη Βρετανία H73 29H Ουγγαρία H78 30H Πολωνία H81 31H Πορτογαλία H83 32H Σλοβακία... 50H86 3H Σλοβενία... 51H89 34H Σουηδία... 52H91 35H Τσεχία... 53H96 36H Φινλανδία... 54H98 37H3.2.2 Υποψήφιες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης... 5H103 38H Βουλγαρία... 56H103 39H Κροατία... 57H105 40H Ρουμανία... 58H107 41H Τουρκία... 59H111 42H3.2.3 Άλλες Χώρες H113 43H Νότια Κορέα H113 4H Καναδάς H121 45H Ιαπωνία H127 Απρίλιος

11 46H Ηνωμένες Πολιτείες H132 47H Αυστραλία H138 48H Ελβετία... 56H145 49H Ισλανδία H146 50H Νορβηγία H149 51H3.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 569H153 52H3.3.1 Διείσδυση του Ίντερνετ H153 53H3.3.2 Διείσδυση της Ευρυζωνικότητας H155 54H3.3.3 Τεχνολογίες πρόσβασης H157 5H3.3.4 Ανταγωνισμός H159 56H3.3.5 Κόστος H161 57H3.3.6 Σύνοψη H166 58H3.4 BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H168 59H3.5 ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H172 60HΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ H176 61H4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ H177 62H4.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ H178 63H4.2.1 Θεσμικό πλαίσιο H178 64H Διαδικασία επιλογής των υπό-εξέταση χωρών H178 65H Αυστραλία H186 6H Γερμανία H190 67H ΗΠΑ H192 68H Ιρλανδία H198 69H Ουγγαρία H202 70H Πορτογαλία... 58H204 71H Τουρκία H206 72H Συνοπτικά στοιχεία για τις υπό - εξέταση χώρες H209 73H Συμπεράσματα H217 74H4.2.2 Οικονομικές και κοινωνικές παράμετροι H217 75H Γενικά στοιχεία H217 76H Ειδικά στοιχεία για τους χρήστες H220 7H Συμπεράσματα H225 78H4.2.3 Τεχνολογικό επίπεδο των εξεταζόμενων χωρών H226 79H Digital Access Index DAI H226 80H Networked Readiness Index NRI H228 81H E-readiness ranking (Economist Intelligence Unit)... 59H229 82H Digital Opportunity Index DOI... 60H231 83H Έργα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IST H232 84H Συμπεράσματα H236 85H4.2.4 Άλλες παράμετροι H236 86H Εκτίμηση τεχνολογιών και παραγόντων που οδηγούν τις εξελίξεις H237 87H Εξέταση τεχνολογιών H238 8H Υπάρχουσες Τάσεις H257 89H4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ H290 90H4.3.1 Ορισμός βέλτιστης πολιτικής H290 91H Κριτήρια σύγκρισης και εξεταζόμενες χώρες H290 92H Πηγές στοιχείων και υπολογισμός των τιμών τους H291 93H4.3.2 Υπολογισμός βέλτιστων πρακτικών... 61H293 94H4.3.3 Ανάλυση βέλτιστων πολιτικών H298 95H Κορέα H299 Απρίλιος

12 96H Καναδάς H301 97H Ιαπωνία H303 98H Δανία H306 9H ΗΠΑ H309 10H4.4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H H4.5 ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H HΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ H H5.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ H H5.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ... 62H H5.3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ H H5.4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ H H5.5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H325 Απρίλιος

13 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 108HΕΙΚΟΝΑ 1: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ WLAN ΚΑ ΤΟ GPRS) [1] H26 109HΕΙΚΟΝΑ 2: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ WLAN ΚΑ ΤΟ GPRS) [1] H27 10HΕΙΚΟΝΑ 3: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ [1] H128 1HΕΙΚΟΝΑ 4: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ [171] H156 12HΕΙΚΟΝΑ 5: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ [171] H157 13HΕΙΚΟΝΑ 6: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2005) [171] 631H158 14HΕΙΚΟΝΑ 7: ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΝ DSL H158 15HΕΙΚΟΝΑ 8: ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ [172]... 63H161 16HΕΙΚΟΝΑ 9: REGULATORY SCORECARD 2005 ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΩΡΕΣ[178] H215 17HΕΙΚΟΝΑ 10: REGULATORY SCORECARD 2005 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ) ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΩΡΕΣ[178] H216 18HΕΙΚΟΝΑ 11: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ [212] H222 19HΕΙΚΟΝΑ 12: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2005 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ [212] H HΕΙΚΟΝΑ 13: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2005 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ [212] H HΕΙΚΟΝΑ 14: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2005 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΦΥΛΟ [212] H224 12HΕΙΚΟΝΑ 15: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2005 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [212] H HΕΙΚΟΝΑ 16: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2005 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΦΥΛΟ [212] H HΕΙΚΟΝΑ 17: ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ H HΕΙΚΟΝΑ 18: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ DAI, E-READINES ΚΑΙ NRI H HΕΙΚΟΝΑ 19: ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2005, [192])... 64H HΕΙΚΟΝΑ 20: ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ DSL ΑΠΟ ΤΟ 2004 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 [194] H HΕΙΚΟΝΑ 21: ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ XDSL ([182],[183]) H HΕΙΚΟΝΑ 22: ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (PASSIVE OPTICAL NETWORK - PON), ([182]) H HΕΙΚΟΝΑ 23: POINT-TO-POINT ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΜΒΟ (ETHERNET SWITCH), ([182]) H HΕΙΚΟΝΑ 24: ΥΒΡΙΔΙΚΟ PON, ([182]) H HΕΙΚΟΝΑ 25: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ BENTPIPE [266] H256 13HΕΙΚΟΝΑ 26: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ [266] H HΕΙΚΟΝΑ 27: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ CIRCUIT ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ PACKET IP (ΠΗΓΗ: OVUM, 2002) H HΕΙΚΟΝΑ 28: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ (WIRELESS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ H HΕΙΚΟΝΑ 29: ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ) ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ [232] H HΕΙΚΟΝΑ 30: ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ) ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ [232]... 65H HΕΙΚΟΝΑ 31: Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΠΕ (ΣΕ%) ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ [210] H HΕΙΚΟΝΑ 32: ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ (ΣΕ%) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ H HΕΙΚΟΝΑ 33: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ [211] H HΕΙΚΟΝΑ 34: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΗΓΗ: SONAS INNOVATION) H282 Απρίλιος

14 142HΕΙΚΟΝΑ 35: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ... 60H HΕΙΚΟΝΑ 36: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ... 61H284 14HΕΙΚΟΝΑ 37: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (REGULATORY SCORECARD 2005) [178]... 62H288 Απρίλιος

15 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 145HΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ [1]... 63H30 146HΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ... 64H33 147HΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80] 65H37 148HΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80]... 6H41 149HΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INFORMATION SOCIETY GERMANY 2006 [1]... 67H44 150HΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80]. 68H48 151HΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [1]... 69H54 152HΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80] H57 153HΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80] H59 154HΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ [1] H63 15HΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ H71 156HΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ [1] H77 157HΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ [1] H80 158HΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80] H82 159HΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80]... 67H85 160HΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80] H88 161HΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ H94 162HΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ [80] H97 163HΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ADSL ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΤΟ 2005 ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ [1] H HΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ [1] H HΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 [56]) H109 16HΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80] H HΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ [79] H HΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ [1] H HΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ [1] H HΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80]... 68H HΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ [1] H HΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80] H HΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΊΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ [170] H HΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2005) [171] H HΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ [173] 693H HΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΟ PPP USD, ΟΠΩΣ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005) H162 17HΠΙΝΑΚΑΣ 33: EΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ DSL ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ, ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 512 KB/S ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΟΓΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 GBYTE (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004) H HΠΙΝΑΚΑΣ 34: EΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ DSL ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΟΓΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004) H166 Απρίλιος

16 179HΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΣΑΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ [ΠΗΓΗ: OECD, ICT DATABASE AND EUROSTAT, COMMUNITY SURVEY ON ICT USAGE IN HOUSEHOLDS AND BY INDIVIDUALS, MAY 2005 [230] H HΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ [232] H HΠΙΝΑΚΑΣ 37: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ [247]... 69H HΠΙΝΑΚΑΣ 38: ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (BROADBAND) / ΧΡΗΣΤΕΣ ΊΝΤΕΡΝΕΤ... 70H HΠΙΝΑΚΑΣ 39: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ [233] H HΠΙΝΑΚΑΣ 40: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ [233] H HΠΙΝΑΚΑΣ 41: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ [233] H HΠΙΝΑΚΑΣ 42: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ [233] H HΠΙΝΑΚΑΣ 43: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ [233] H203 18HΠΙΝΑΚΑΣ 44: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ [233] H HΠΙΝΑΚΑΣ 45: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ [233] H HΠΙΝΑΚΑΣ 46: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2003 [177] H HΠΙΝΑΚΑΣ 47: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ [177] H HΠΙΝΑΚΑΣ 48: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VOIP [177] H HΠΙΝΑΚΑΣ 49: ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ (LOCAL LOOP UNBUNDLING) [177]... 71H HΠΙΝΑΚΑΣ 50: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ 2004 [181] H HΠΙΝΑΚΑΣ 51: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΑΕΠ) ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΠΗΓΗ: [181]) H HΠΙΝΑΚΑΣ 52: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ [ΠΗΓΗ: [190]] H HΠΙΝΑΚΑΣ 53: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ [212] H HΠΙΝΑΚΑΣ 54: ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ [212] H223 19HΠΙΝΑΚΑΣ 55: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2005 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΧΩΡΑ [212] H223 20HΠΙΝΑΚΑΣ 56: ΔΕΙΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ITU DIGITAL ACCESS INDEX ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 [247] H HΠΙΝΑΚΑΣ 57: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2005, ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΚΑΙ ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. [259] H HΠΙΝΑΚΑΣ 58: ΔΕΙΚΤΗΣ E-READINESS ΤΟΥ ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT ΓΙΑ ΤΟ 2005 [179] H HΠΙΝΑΚΑΣ 59: ΔΕΙΚΤΗΣ DIGITAL OPPORTUNITY INDEX (DOI) ΤΗΣ ITU [260] H HΠΙΝΑΚΑΣ 60: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2005, [192])... 72H HΠΙΝΑΚΑΣ 61: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ [177] H HΠΙΝΑΚΑΣ 62: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XDSL ([182],[184]) H HΠΙΝΑΚΑΣ 63: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (UMTS, WI- FI/WIMAX, ΚΑΙ MOBILE-FI), [182] H HΠΙΝΑΚΑΣ 64: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΠΗΓΗ: INTEL) H HΠΙΝΑΚΑΣ 65: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ H HΠΙΝΑΚΑΣ 66: ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ H246 21HΠΙΝΑΚΑΣ 67: ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΙΕΕΕ H HΠΙΝΑΚΑΣ 68: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΝ, ([182]) H HΠΙΝΑΚΑΣ 69: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΚΟΜΒΟΥ (ETHERNET SWITCH), (ΠΗΓΗ: [182]) H HΠΙΝΑΚΑΣ 70: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ PON, ([182]) H HΠΙΝΑΚΑΣ 71: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ DIAL-UP ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ... 73H HΠΙΝΑΚΑΣ 72: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ NGN (ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ) H HΠΙΝΑΚΑΣ 73: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ H HΠΙΝΑΚΑΣ 74: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ H296 Απρίλιος

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ε ΙΣΑΓΩΓΗ Απρίλιος

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της χρήσης και του βαθμού υιοθέτησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών στις υπό εξέταση χώρες. Επιπρόσθετα, το παραδοτέο θα επικεντρωθεί και στον εντοπισμό των παραγόντων και των βέλτιστων πρακτικών που οδηγούν στην αύξηση της ευρυζωνικότητας. 1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι στόχοι της μελέτης συνοψίζονται ως εξής: Επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος για την αποτύπωση των εξής βασικών θεμάτων: Κατάσταση της ευρυζωνικής αγοράς με έμφαση στα ακόλουθα: Ευρυζωνικές υποδομές δικτύων πρόσβασης που χρησιμοποιούνται διεθνώς, με τα αντίστοιχα μερίδια στις αγορές. Ευρυζωνικές υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη ζήτηση διεθνώς. Κόστος που καταβάλει ο τελικός χρήστης. Στρατηγικές και πολιτικές που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Εντοπισμός των βασικών παραγόντων ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας και ανάλυση βέλτιστων πολιτικών. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τα εξής: Θέματα θεσμικού πλαισίου. Οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους. Τεχνολογικό επίπεδο των εξεταζόμενων χωρών Εκτίμηση παραμέτρων οι οποίες είτε επηρεάζουν, είτε λαμβάνονται υπόψη στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ανάλυση Βέλτιστων Πολιτικών, με στόχο τα ακόλουθα: Ορισμό της βέλτιστης πολιτικής, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Ανάλυση βέλτιστων πολιτικών. 1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το παραδοτέο αυτό είναι δομημένο ως εξής: Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία υλοποίησης η οποία χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης και αναφέρεται τόσο στη συλλογή, όσο και στην αξιολόγηση των συλλεγμένων στοιχείων. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι στρατηγικές ανάπτυξης ευρυζωνικότητας, οι παρεχόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες, οι υφιστάμενες ευρυζωνικές υποδομές, καθώς και η ανάλυση του κόστους των ευρυζωνικών υπηρεσιών στο διεθνή χώρο, ακολουθώντας μια ανάλυση τόσο ανά κράτος, όσο και μία συγκριτική ανάλυση. Απρίλιος

19 Στο Κεφάλαιο 4 προσδιορίζονται οι βέλτιστες πολιτικές ανάπτυξης ευρυζωνικότητας. Με βάση τα στοιχεία και την ανάλυση που πραγματοποιείται στο Κεφάλαιο 3 αναλύονται και οι βέλτιστες πολιτικές για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Τέλος στο Κεφάλαιο 5 πραγματοποιείται μια σύνοψη των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στην μελέτη και εξάγονται τα βασικά συμπεράσματα. Απρίλιος

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μ ΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Απρίλιος

Π1.3.1: Καταγραφή στοιχείων για περιφέρειες, Ελλάδα και σύγκριση με διεθνές περιβάλλον

Π1.3.1: Καταγραφή στοιχείων για περιφέρειες, Ελλάδα και σύγκριση με διεθνές περιβάλλον Π1.3.1: Καταγραφή στοιχείων για περιφέρειες, Ελλάδα και σύγκριση με διεθνές περιβάλλον ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κοινοτική Πρωτοβουλία Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 INTERREG IIIA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα, 2005 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 4 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET ΟΡΙΣΜΟΣ... 6 2.2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΑΜΗΛΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙNTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς 1 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 2 η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Οκτώβριος 2007

Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 2 η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Οκτώβριος 2007 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Υποέργο 1: Μελέτες ζήτησης, δικτυακός τόπος, γραμμή βοήθειας και προώθηση ευρυζωνικότητας Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό Παρουσιάστηκε για την: Η χρηματοδότηση για την εργασία αυτή παρέχεται από την Google. Όλες οι απόψεις που περιέχονται στην παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ.3647 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Μπούρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η εξάπλωση του «Κινητού» Internet και παράγοντες που το επηρεάζουν ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Περιεχόμενα Επιτελική Σύνοψη 2 Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4 Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7 Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών του κλάδου 12 Ρυθμός ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ. ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ. ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40 Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ για το 2013 Άρθρο του κ. Κ. Λουρόπουλου, Προέδρου της ΕΕΤΤ Μείωση έως και 83% στα Τέλη στη Χονδρική Αγορά Τερματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα 2 3 Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Η μελέτη με αντικείμενο την «Κοινωνικο-οικονομική Αποτίμηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» εκπονήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 http://www.observatory.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα