Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας»"

Transcript

1 Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας»

2 Τίτλος Μελέτης: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας» Φορέας Υλοποίησης: Έκδοση: 1 Ημερομηνία: 10/04/2006 Σχόλια: KPMG Κυριάκου Σύμβουλοι Α.Ε. (με υπεργολάβο το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία Υπολογιστών) Τελική έκδοση

3 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα μελέτη έκανε μία επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος, επιτελώντας μια ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της χρήσης και του βαθμού υιοθέτησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών στα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στις χώρες για τις οποίες έχει ήδη ληφθεί απόφαση ένταξής τους στην ΕΕ τα επόμενα χρόνια (Βουλγαρία, Ρουμανία), καθώς και στις χώρες του ΟΟΣΑ που παρουσιάζουν ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας μεγαλύτερο του 7% (πλήθος ευρυζωνικών συνδέσεων ανά 100 κατοίκους). Επιπρόσθετα, η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στον εντοπισμό των παραγόντων που οδηγούν στην αύξηση της ευρυζωνικότητας και στην ανάλυση των πρακτικών των χωρών που θεωρούνται ως βέλτιστες. Αναλυτικότερα, η μελέτη διαπραγματεύεται τα παρακάτω θέματα, χρησιμοποιώντας στοιχεία που προέρχονται από σχετικές μελέτες άλλων οργανισμών (όπως του ΟΟΣΑ, της ITU, της Eurostat, της ECTA, κ.λπ.), κείμενα των Στρατηγικών για την Κοινωνία της Πληροφορίας των εξεταζόμενων χωρών, επίσημους δικτυακούς τόπους των εξεταζόμενων χωρών (π.χ. δικτυακοί τόποι των αρμόδιων Υπουργείων, Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, Εθνικά Παρατητήρια), καθώς και εξειδικευμένες μελέτες, άρθρα και λοιπά δημοσιεύματα: Επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος για την αποτύπωση της κατάστασης της ευρυζωνικής αγοράς δίνοντας έμφαση (α) στις ευρυζωνικές υποδομές δικτύων πρόσβασης που χρησιμοποιούνται διεθνώς, με τα αντίστοιχα μερίδια στις αγορές, (β) στις ευρυζωνικές υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη ζήτηση διεθνώς, (γ) στο κόστος που καταβάλει ο τελικός χρήστης. Βασικά σημεία και αποτελέσματα σχετικά με την κατάσταση της ευρυζωνικής αγοράς είναι τα ακόλουθα: Ο αριθμός ευρυζωνικών συνδρομών με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ συνέχισε να αυξάνεται το πρώτο εξάμηνο του 2005 από 119 εκατομμύρια σε 137 εκατομμύρια. Η ευρυζωνική διείσδυση αυξήθηκε κατά 15% στο πρώτο εξάμηνο του 2005, φθάνοντας σε 11,8 συνδρομητές ανά 100 κατοίκους. Δεδομένου ότι η διείσδυση αυξάνεται, οι ευρυζωνικοί προμηθευτές προσφέρουν όλο και περισσότερο υπηρεσίες φωνής και τηλεοπτικές υπηρεσίες μέσω της σχετικής ποικιλίας από πλατφόρμες. Οι ταχύτητες που προσφέρονται από τους προμηθευτές αυξάνονται επίσης. Όσον αφορά τις ευρυζωνικές τεχνολογίες, από την επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος φαίνεται πως η κυρίαρχη τεχνολογία είναι το DSL, ενώ ακολουθεί η πρόσβαση μέσω καλωδιακού modem. Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο της τεχνολογίας DSL ανέρχεται στο 61,2% και του καλωδιακού modem στο 32,0%. Όσον αφορά τις άλλες τεχνολογίες (π.χ. τεχνολογία οπτικών ινών, LAN, δορυφορικό και σταθερό ασύρματο δίκτυο) το ποσοστό του μεριδίου τους είναι της τάξης του 6,8%. Οι εναλλακτικές τεχνολογίες σχετίζονται συνήθως με τη μορφολογία της κάθε χώρας, το ποσοστό των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, καθώς επίσης και με τη συνολική διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Πιο συγκεκριμένα, χώρες με υψηλό ποσοστό διείσδυσης φαίνεται να υιοθετούν και πιο εξελιγμένες τεχνολογίες, όπως είναι η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, ενώ χώρες με μεγάλο ποσοστό αγροτικού πληθυσμού τείνουν σε ασύρματες τεχνολογίες ή δορυφορική πρόσβαση. Ο ανταγωνισμός οδηγεί τόσο τους παρόχους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, όσο και τους παρόχους υοηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην επένδυση σε νέες τεχνολογίες προκειμένου να μειώσουν το κόστος, αλλά και να ενσωματωθούν σε ένα περιβάλλον συγκλινούσών τεχνολογιών. Οι πάροχοι αρχίζουν να προσφέρουν πακέτα υπηρεσιών, τα οποία περιέχουν διαφορετικούς συνδυασμούς υπηρεσιών χαμηλού κόστους φωνής (συμπεριλαμβανομένων των κινητών), πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Απρίλιος

4 οπτικοακουστικού περιεχομένου για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες. Μετά από μια σημαντική μείωση κατά το διάστημα , οι επενδύσεις αρχίζουν και πάλι να αυξάνονται, με τις κύριες δαπάνες για τον τομέα να υπολογίζεται ότι θα υπερέβαιναν τα 45 δισεκατομμύρια στην ΕΕ το 2005, παρουσιάζοντας μια αύξηση περίπου 6%, σε σύγκριση με το Όσον αφορά το κόστος, αυτό έχει παρουσιάσει σημαντική μείωση κατά τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ, από την άλλη πλευρά, τόσο η ποιότητα, όσο και η ποικιλία των υπηρεσιών αυξάνονται σε συνδυασμό με τις υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η μείωση του κόστους σχετίζεται σημαντικά με το επίπεδο του ανταγωνισμού στην ευρυζωνική αγορά. Σε περιπτώσεις χωρών που το επίπεδο ανταγωνισμού είναι χαμηλό και ουσιαστικά επικρατεί το μονοπώλιο του βασικού πάροχου υποδομών, το κόστος είναι σημαντικά μεγαλύτερο, σε σύγκριση πάντα με το κατά κεφαλήν εισόδημα. των στρατηγικών και πολιτικών που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Βασικά σημεία και αποτελέσματα σχετικά με τις στρατηγικές και τις πολιτικές που εφαρμόζονται είναι τα ακόλουθα: Οι πολιτικές που οι χώρες υιοθετούν για την ανάπτυξη και την επέκταση της ευρυζωνικότητας σχετίζονται σημαντικά τόσο με τη διείσδυση του Διαδικτύου και τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, όσο και με το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού και των απομακρυσμένων περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες με μεγάλο ποσοστό διείσδυσης επικεντρώνονται στη διατήρηση και στην επέκταση του υψηλού ποσοστού διείσδυσης μέσω πολιτικών για παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών και περιεχομένου, καθώς και μέσω της συνολικής κάλυψης του πληθυσμού, ενώ, από την άλλη πλευρά, οι χώρες με μικρότερα ποσοστά διείσδυσης δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών. Εντοπισμός των βασικών παραγόντων ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας και ανάλυση βέλτιστων πολιτικών. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τα εξής: Θέματα θεσμικού πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκε το θεσμικό πλαίσιο της Ιρλανδίας, της Γερμανίας, της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας, και της Τουρκίας. Οι συγκεκριμένες χώρες επιλέχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το επίπεδο διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, ενώ για λόγους καλύτερης σύγκρισης επιλέχθηκαν χώρες που βρίσκονται τόσο στην κορυφή, όσο και σε μέσο και σε χαμηλό επίπεδο διείσδυσης. Πρόσθετα κριτήρια επιλογής αποτέλεσαν η συγκρισιμότητα με την Ελλάδα ως προς τις γεωγραφικές και πληθυσμιακές συνθήκες, καθώς και η προσπάθεια προσέγγισης περιπτώσεων με παρόμοια κουλτούρα. Βασικά συμπεράσματα από την εξέταση του θεσμικού πλαισίου των παραπάνω χωρών σε συνάρτηση με τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας και της χρήσης του Διαδικτύου είναι τα ακόλουθα: Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να προωθεί την ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής δομής αγοράς και την ύπαρξη οργάνων που θα διενεργούν συνεχή έλεγχο αυτής της ανταγωνιστικής δομής και θα είναι εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν μέτρα όταν χρειάζεται. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι χώρες οι οποίες διαθέτουν τις βασικές προϋποθέσεις (π.χ. χώρες οικονομικά ανεπτυγμένες και τεχνολογικά προηγμένες) για αλματώδη βήματα ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας όπως η Ιρλανδία, οι ΗΠΑ και η Γερμανία δεν παρουσίασαν ανάλογη ανάπτυξη (π.χ. οι ΗΠΑ και η Γερμανία) ή ικανοποιητικά ποσοστά διείσδυσης της ευρυζωνικότητας (π.χ. Ιρλανδία), λόγω ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου (π.χ. Γερμανία), προβλημάτων στην εφαρμογή των ρυθμίσεων λόγω εφέσεων (π.χ. Ιρλανδία) ή κακής εφαρμογής των ρυθμίσεων (π.χ. ΗΠΑ). Το δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει συμπεριλαμβάνει τον καθορισμό μιας αποτελεσματικής διαδικασίας εφέσεων έτσι ώστε να μην υπάρχει νομική αβεβαιότητα σχετικά με τις αποφάσεις των Εθνικών Απρίλιος

5 Ρυθμιστικών Αρχών, που με τη σειρά της αποθαρρύνει τους επενδυτές. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων αποτελούν η Γερμανία και η Ιρλανδία. Το τρίτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι σε περιπτώσεις που η αγορά δεν είναι αρκετά ανταγωνιστική, θα πρέπει οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές να μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις (π.χ. πρόστιμα) που να λειτουργούν πραγματικά με αποτρεπτικό τρόπο στους δεσπόζοντες παρόχους. Το τέταρτο συμπέρασμα που προκύπτει και αφορά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι όσες χώρες εφάρμοσαν σωστά το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ παρουσίασαν καλύτερη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων αποτελούν η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ουγγαρία. Το πέμπτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, με την αποφυγή των πολιτικών παρεμβάσεων στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ένα παράδειγμα χώρας όπου παρουσιάζεται σημαντικό πρόβλημα από την πολιτική παρέμβαση στο ρυθμιστικό περιβάλλον είναι η Γερμανία. Οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκαν γενικά στοιχεία (ΑΕΠ και κατανομή του ΑΕΠ στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα), αλλά και τα ειδικά στοιχεία για τους χρήστες (οικονομική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση, φύλο, ηλικία, τύπος εργασίας και τόπος διαμονής). Τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται είναι τα παρακάτω: Φαίνεται ότι υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στο κατά κεφαλήν εισόδημα και στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Για παράδειγμα, οι χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (όπως η Φινλανδία, η Δανία και οι ΗΠΑ) παρουσιάζουν υψηλή διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Στον αντίποδα, οι χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (όπως η Ελλάδα, η Τουρκία και η Ουγγαρία) παρουσιάζουν χαμηλή διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Ωστόσο δεν υπάρχει μια απόλυτη αντιστοιχία, καθώς εμφανίζονται χώρες με πολύ υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (όπως η Ιρλανδία) που δεν παρουσιάζουν πολύ υψηλή διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Επίσης εντοπίζονται και διαφοροποιήσεις σε χώρες με περίπου ίδιο κατά κεφαλήν εισόδημα (όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία), που έχουν μεγάλη απόκλιση σχετικά με την διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται κυρίως στην αγοραστική ισχύ που διαφέρει από χώρα σε χώρα, στο κόστος της ευρυζωνικότητας αλλά και στις διαφορετικές στρατηγικές που έχουν εφαρμοστεί σχετικά με την προώθηση της ευρυζωνικότητας. Επιπλέον φαίνεται ότι η χρήση της ευρυζωνικότητας και του Διαδικτύου από οικιακούς χρήστες διαφοροποιείται ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, τον τόπο διαμονής, την οικονομική κατάσταση και τον τύπο εργασίας τους. Αντίθετα το φύλο δεν φαίνεται να διαδραματίζει κάποιον ρόλο. Πιο συγκεκριμένα τα νοικοκυριά με παιδιά διαθέτουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ευρυζωνική σύνδεση από τα νοικοκυριά που δεν έχουν παιδιά. Επίσης, όσοι διαμένουν σε αραιοκατοικημένες περιοχές διαθέτουν σε μικρότερο ποσοστό ευρυζωνική σύνδεση σε σχέση με αυτούς που διαμένουν σε ημιαστικές και αστικές περιοχές. Ακόμη, οι νέοι και γενικότερα τα άτομα ηλικίας ετών αποτελούν κατά πλειοψηφία χρήστες του Διαδικτύου. Επιπλέον, όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των χρηστών, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό χρήσης του Διαδικτύου. Τέλος σχετικά με την εργασία, οι φοιτητές στη συντριπτική τους πλειοψηφία χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ενώ ακολουθούν οι εργαζόμενοι και τέλος οι άνεργοι. Τεχνολογικό επίπεδο των εξεταζόμενων χωρών. Σχετικά με το τεχνολογικό επίπεδο των χωρών διερευνήθηκε και αποτυπώθηκε η κατάταξη των χωρών με βάση τους δείκτες: NRI, DAI, DOI και e-readiness. Επίσης αποτυπώθηκε η συμμετοχή φορέων των διαφόρων χωρών σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Βασικά ευρήματα της μελέτης είναι τα παρακάτω: Απρίλιος

6 Φαίνεται ότι υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στους δείκτες DAI, e-readiness και NRI και στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας για τις περισσότερες χώρες. Για παράδειγμα, η Ελλάδα που βρίσκεται στην τελευταία (26η) θέση σχετικά με τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, βρίσκεται επίσης και στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης για τους δείκτες DAI (20η θέση), e-readiness (21η θέση) και NRI (24η θέση). Επιπλέον, σχετικά με τη συσχέτιση της συμμετοχής φορέων χωρών σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα και τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας θα μπορούσε να λεχθεί ότι δεν διαφαίνεται κάποια ισχυρή συσχέτιση, καθώς φαίνεται ότι οι περισσότεροι εταίροι σε κάποιο από τα έργα που εντάσσονται στις σχετικές δράσεις προέρχονται από τις χώρες Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία και Ιταλία, οι οποίες δεν συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πρωτοπόρες σε σχέση με τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Εκτίμηση παραμέτρων οι οποίες είτε επηρεάζουν, είτε λαμβάνονται υπόψη στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκαν μια σειρά από τεχνολογίες (καλώδια χαλκού, ομοαξονικά καλώδια, ασύρματη επικοινωνία, οπτική ίνα, δορυφορικές επικοινωνίες), καθώς και οι τάσεις στην παροχή υπηρεσιών (σύγκλιση υπηρεσιών, νέες υπηρεσίες και νέες αγορές, νέες τεχνολογίες και τερματικές συσκευές, επιπτώσεις από τη χωρητικότητα, μετατόπιση προς τις υπηρεσίες ΙΡ, θεσμικές καινοτομίες για την ολοκλήρωση των τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας, εκπομπής, multicasting και δικτύωσης), οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις / τάσεις τεχνολογίας, οι στρατηγικές για τα Δίκτυα Νέας Γενιάς, το Μέλλον του ΙΡ, οι τάσεις στις Ασύρματες Επικοινωνίες, οι γενικότερες τάσεις / εξελίξεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, καθώς και οι τάσεις / εξελίξεις στις δορυφορικές επικοινωνίες. Συνοπτικά αναφέρεται ότι οι βασικοί παράγοντες και οι τεχνολογίες που οδηγούν τις εξελίξεις είναι οι παρακάτω: Οι δομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στις αγορές τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (π.χ. αύξηση του ανταγωνισμού και των ιδιωτικοποιήσεων, απελευθέρωση της αγοράς, παγκοσμιοποίηση). Οι αλλαγές στις υπηρεσίες και στη χρήση αυτών (π.χ. ταχεία διείσδυση της ευρυζωνικότητας, VoIP, κινητή τηλεφωνία, 3G, WLAN, WiFi, WiMAX, ψηφιακή τηλεόραση). Οι τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. δημιουργία καινοτόμων, διαλειτουργικών και επεκτάσιμων λύσεων σε ένα IP περιβάλλον, IPv6, οπτικά δίκτυα, ψηφιοποίηση, αύξηση της ισχύος των προσωπικών υπολογιστών). Η ανάγκη για γρήγορη πρόσβαση σε περιεχόμενο. Το κόστος. Η ηλεκτρονική ετοιμότητα. Η σύγκλιση των υπηρεσιών, των δικτύων, των τερματικών και των αγορών. Γενικά, παρατηρείται μια τάση εφαρμογής πολιτικών που προωθούν την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και της ενδυνάμωσης των κανονιστικών πλαισίων στις τηλεπικοινωνίες. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία για την ανεπάρκεια των κανονιστικών πλαισίων στις τηλεπικοινωνίες. Άλλες τάσεις που παρατηρούνται διεθνώς είναι η ουδετερότητα στο Διαδίκτυο και η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η προώθηση της ευρυζωνικότητας εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: (α) την αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικότητα και (β) την αύξηση της προσφοράς ευρυζωνικότητας. Οι οικονομίες που έχουν επιτύχει αξιόλογη προώθηση της ευρυζωνικότητας έχουν ακολουθήσει κοινές κατευθύνσεις, ανεξάρτητα από τις πολιτισμικές και γεωπολιτικές διαφορές τους και την τεχνολογική Απρίλιος

7 ανάπτυξή τους. Οι κατευθύνσεις αυτές, που οδηγούν σε μια επιτυχημένη αύξηση της ζήτησης της ευρυζωνικότητας, συνοψίζονται ως εξής: Πληροφόρηση του κοινού για την ευρυζωνικότητα. Προώθηση της ευρυζωνικότητας μέσω της δημιουργίας ευρυζωνικών εφαρμογών και περιεχομένου. Οικοδόμηση περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καινοτομία της ευρυζωνικότητας. Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής δομής αγοράς που κρατά τις τιμές χαμηλά. Ο γενικός στόχος της ευρυζωνικότητας είναι η πρόσβαση, όλων όσων επιθυμούν, στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και υποδομές που επιλέγουν. Ένα πρόσφορο περιβάλλον για την αύξηση της προσφοράς της ευρυζωνικότητας χαρακτηρίζεται από τα επόμενα: Ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής δομής αγοράς. Ύπαρξη κυβερνητικών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ευρυζωνικότητα. Εφαρμογή καινοτόμων ιδεών για την επέκταση των δικτύων. Επιπλέον παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι η ύπαρξη ευρυζωνικού περιεχομένου και εφαρμογών, η μεγάλη διείσδυση της χρήσης του Διαδικτύου, η εκτεταμένη χρήση υπολογιστών στα νοικοκυριά και η διατήρηση των τιμών πρόσβασης σε χαμηλά επίπεδα (ανάλογα με την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών). Ανάλυση Βέλτιστων Πολιτικών. Κατά την ανάλυση των βέλτιστων πολιτικών η παρούσα μελέτη προχώρησε αρχικά στο ορισμό της βέλτιστης πολιτικής, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά, με βάση μία σειρά μεταβλητών, μπορούν να καταταχτούν στις εξής κατηγορίες Τεχνικά / τεχνολογικά: Ο ρυθμός αύξησης διείσδυσης της ευρυζωνικότητας κατά το διάστημα , η διείσδυση της ευρυζωνικότητας, η διείσδυση (χρήση) του Διαδικτύου, και ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου. Οικονομικά: το κόστος 1 Kbps ανά /USD PPP, οι επενδύσεις σε ΤΠΕ για το 2003 και το επίπεδο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες Κοινωνικά: ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγικότητας κατά το διάστημα και η βαθμολογία e-readiness για το Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια (το οποία ποσοτικοποιήθηκαν και κανονικοποιήθηκαν), ως βέλτιστες πρακτικές στη σχετική κατάταξη προέκυψαν οι περιπτώσεις της Δανίας, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, του Καναδά και της Κορέας. Επίσης, ως καλές πρακτικές προέκυψαν οι περιπτώσεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Ολλανδίας. Σημαντικό εύρημα ήταν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση με τη χαμηλότερη βαθμολογία. Επιπλέον, φαίνεται ότι μόνο μία χώρα της Ευρώπης (η Δανία) αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, ενώ δύο ακόμη θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως καλές πρακτικές (η Ολλανδία και η Μεγάλη Βρετανία). Ωστόσο, στη σχετική κατάταξη υπάρχουν τέσσερις χώρες (το Βέλγιο, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία) που βρίσκονται σε αρκετά υψηλή θέση. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της βαθμολογίας των χωρών με τα γεωγραφικά τους στοιχεία δεν διαφαίνεται κάποια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στη γεωγραφική κάλυψη των χωρών και την βαθμολογία τους. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι υπάρχουν χώρες μεγάλης έκτασης, με γεωγραφικά χαρακτηριστικά που δεν ευνοούν την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (π.χ. Ιαπωνία), οι οποίες ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των χωρών που αποτελούν παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της βαθμολογίας των χωρών με τα πληθυσμιακά τους στοιχεία, διαφαίνεται κάποια μικρή σχέση ανάμεσα στην πληθυσμιακή κάλυψη των χωρών και τη βαθμολογία. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι χώρες όπου ο πληθυσμός τους είναι Απρίλιος

8 συγκεντρωμένος σε μεγάλα αστικά κέντρα (όπως η Νότια Κορέα) παρουσιάζονται ως παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Αναλύοντας τις βέλτιστες πρακτικές προέκυψαν αρκετά βασικά συμπεράσματα για τις βέλτιστες πολιτικές. Το βασικότερο συμπέρασμα είναι ότι η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε μια ισχυρή ευρυζωνική υποδομή, απαιτεί τον εκτεταμένο συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η επιτυχής εξέλιξη των ΤΠΕ επιτυγχάνεται εάν και μόνο εάν και οι δύο τύποι φορέων έχουν αναλάβει κατάλληλους ρόλους έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη. Οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να δρουν ως καταλύτης, συμβάλλοντας απλώς μέσω της χρηματοδότησης στην αντιμετώπιση του "προβλήματος" της ανεπαρκούς ανάπτυξης των ΤΠΕ. Οι χώρες που έχουν επιτύχει τη συγκριτικά μεγαλύτερη επιτυχία στην ανάπτυξη των ΤΠΕ καταδεικνύουν την αξία της ύπαρξης μιας συγκεκριμένη στρατηγικής, επιτεύξιμων στόχων και πολιτικών που έχουν σχεδιαστεί για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας. Παραδείγματα αποτελούν οι κυβερνήσεις της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας που δημιούργησαν ένα όραμα σχετικά με αυτά που οι ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν σε όλους τους φορείς (δηλαδή στους δικαιούχους του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα). Σε ένα υψηλό επίπεδο, αυτές οι χώρες κατάρτισαν νόμους που δημιούργησαν κίνητρα για τη ανάληψη κινδύνων και την παραγωγή καινοτομιών και επέβαλαν ποινές για τις αντιδικίες και τις στρατηγικές που συνέβαλλαν στην καθυστέρηση των απαραίτητων επενδύσεων μέσω προγραμμάτων που είχαν υψηλή χρηματοδότηση. Σε ένα χαμηλό επίπεδο αυτές οι χώρες συνέδεσαν τη δημόσια χρηματοδότηση με τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που άθροισαν την ζήτηση, συνεισέφεραν τα αναγκαία κεφάλαια και δικαιολόγησαν την εγκατάσταση των ΤΠΕ, ακόμη και σε περιοχές με μη ελκυστικά γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά. Συμπερασματικά, οι χώρες που παρουσιάζουν τις βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη των ΤΠΕ, επωφελούνται από τον συνδυασμό των δημόσιων και των ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Εξαίρεση αποτελούν οι ΗΠΑ όπου η αποτυχία στις πρόσφατες κυβερνητικές προσπάθειες (π.χ. στην ευρυζωνική διείσδυση στην αγορά), προέρχεται κατά ένα μεγάλο μέρος από την αποτυχία εκτίμησης της ανάγκης να συνδυαστούν η επιχειρηματικότητα του ιδιωτικού τομέα και η διαχείριση της δημόσιας διοίκησης. Τέτοια διαχείριση περιλαμβάνει την ενεργό κυβερνητική συμμετοχή με διάφορους ρόλους, όπως του επικροτητή, του διαιτητή, του εγγυητή δανείων, του χρηματοδότη επιχορηγήσεων και του μισθωτή υπηρεσιών. Απρίλιος

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ανάδυση της οικονομίας της πληροφορίας προϋποθέτει ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες, ως βασικός λίθος στήριξης αυτής της οικονομίας, διαθέτουν την ικανότητα να οδηγήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Στο διεθνές επίπεδο, η αγορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών τελικών χρηστών (οικιακών και εμπορικών) καθοδηγείται από τη ζήτηση (τόσο την πραγματική, όσο και την αναμενόμενη). Αυτή η ζήτηση αυξάνεται, όχι μόνο επειδή διασυνδέονται on line τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αλλά και επειδή οι νέες και οι επερχόμενες εφαρμογές απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Ενώ αυτή η τάση κατά κάποιο τρόπο αντιμετωπίζεται από τις τεχνολογίες που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της μετάδοσης, σε κάθε περίπτωση, το καθαρό αποτέλεσμα είναι ότι η ζήτηση σε χωρητικότητα αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Στο πλαίσιο αυτό, ο ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες θα αναπτυχθεί είτε μεταξύ εταιρειών εντός του ίδιου τομέα δραστηριοποίησης, είτε μεταξύ εταιρειών που βρίσκονταν παραδοσιακά σε διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης. Οι προκλήσεις, γι αυτές τις εταιρείες που μετακινούνται σε νέους τομείς με συγκλίνουσες τεχνολογίες, δεν θα είναι τεχνικές, αλλά λειτουργικές, καθώς θα πρέπει να βρουν και να αναπτύξουν μοντέλα επιχειρησιακής λειτουργίας που θα ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Η υπο-χρησιμοποιούμενη διεθνώς ευρυζωνική χωρητικότητα της σταθερής τηλεφωνίας στις βασικές γραμμές επικοινωνίας αγοράζεται και πωλείται τώρα κάτω από σημαντικά διαφορετικές συνθήκες από αυτές που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Το παλαιό μοντέλο της αγοράς βασιζόταν σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια με μεγάλες καθυστερήσεις πριν από την υλοποίησή τους. Αυτή η προσέγγιση δεν ταιριάζει με το νέο δυναμικό και προσανατολισμένο σε συνθήκες ανοικτής αγοράς περιβάλλον, όπου τα περιθώρια έχουν περικοπεί στο ελάχιστο δυνατό. Το αναδυόμενο μοντέλο για τις ευρυζωνικές προσβάσεις παρέχει στους χρήστες διαφοροποιημένη αντιμετώπιση ανάλογα με τις περιόδους αιχμής και μειωμένου φόρτου και τη διακοπτόμενη ή συνεχή διασύνδεση, προσφέροντας πακέτα τιμολογούμενα με διαφορετικούς τρόπους και πωλούμενα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότεροι πελάτες, καθώς και νέες κατηγορίες πελατών ISP, εναλλακτικοί πάροχοι υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, κ.λπ. Με βάση τα παραπάνω, το παραδοτέο Π1 με τίτλο «Βέλτιστες Διεθνείς Πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας» έχει ως στόχο την επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της χρήσης και του βαθμού υιοθέτησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών στις υπό εξέταση χώρες. Επιπρόσθετα, το παραδοτέο θα επικεντρωθεί και στον εντοπισμό των παραγόντων και των βέλτιστων πρακτικών που οδηγούν στην αύξηση της ευρυζωνικότητας. Απρίλιος

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0HΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ H17 1H1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ H18 2H1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ H18 3H1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ H18 4HΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 52H20 5H2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ H21 6H2.2 ΣΤΑΔΙΟ 1: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ H21 7H2.3 ΣΤΑΔΙΟ 2: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ H21 8H2.4 ΣΤΑΔΙΟ 3: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ H22 9HΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ H23 10H3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ H24 1H3.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ H24 12H3.2.1 Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης H25 13H Αυστρία H25 14H Βέλγιο H31 15H Γαλλία... 53H34 16H Γερμανία H39 17H Δανία H45 18H Εσθονία H51 19H Ιρλανδία H52 20H Ισπανία H55 21H Ιταλία H58 2H Ολλανδία H60 23H Κύπρος H65 24H Λετονία H66 25H Λιθουανία H67 26H Λουξεμβούργο... 54H69 27H Μάλτα H72 28H Μεγάλη Βρετανία H73 29H Ουγγαρία H78 30H Πολωνία H81 31H Πορτογαλία H83 32H Σλοβακία... 50H86 3H Σλοβενία... 51H89 34H Σουηδία... 52H91 35H Τσεχία... 53H96 36H Φινλανδία... 54H98 37H3.2.2 Υποψήφιες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης... 5H103 38H Βουλγαρία... 56H103 39H Κροατία... 57H105 40H Ρουμανία... 58H107 41H Τουρκία... 59H111 42H3.2.3 Άλλες Χώρες H113 43H Νότια Κορέα H113 4H Καναδάς H121 45H Ιαπωνία H127 Απρίλιος

11 46H Ηνωμένες Πολιτείες H132 47H Αυστραλία H138 48H Ελβετία... 56H145 49H Ισλανδία H146 50H Νορβηγία H149 51H3.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 569H153 52H3.3.1 Διείσδυση του Ίντερνετ H153 53H3.3.2 Διείσδυση της Ευρυζωνικότητας H155 54H3.3.3 Τεχνολογίες πρόσβασης H157 5H3.3.4 Ανταγωνισμός H159 56H3.3.5 Κόστος H161 57H3.3.6 Σύνοψη H166 58H3.4 BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H168 59H3.5 ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H172 60HΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ H176 61H4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ H177 62H4.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ H178 63H4.2.1 Θεσμικό πλαίσιο H178 64H Διαδικασία επιλογής των υπό-εξέταση χωρών H178 65H Αυστραλία H186 6H Γερμανία H190 67H ΗΠΑ H192 68H Ιρλανδία H198 69H Ουγγαρία H202 70H Πορτογαλία... 58H204 71H Τουρκία H206 72H Συνοπτικά στοιχεία για τις υπό - εξέταση χώρες H209 73H Συμπεράσματα H217 74H4.2.2 Οικονομικές και κοινωνικές παράμετροι H217 75H Γενικά στοιχεία H217 76H Ειδικά στοιχεία για τους χρήστες H220 7H Συμπεράσματα H225 78H4.2.3 Τεχνολογικό επίπεδο των εξεταζόμενων χωρών H226 79H Digital Access Index DAI H226 80H Networked Readiness Index NRI H228 81H E-readiness ranking (Economist Intelligence Unit)... 59H229 82H Digital Opportunity Index DOI... 60H231 83H Έργα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IST H232 84H Συμπεράσματα H236 85H4.2.4 Άλλες παράμετροι H236 86H Εκτίμηση τεχνολογιών και παραγόντων που οδηγούν τις εξελίξεις H237 87H Εξέταση τεχνολογιών H238 8H Υπάρχουσες Τάσεις H257 89H4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ H290 90H4.3.1 Ορισμός βέλτιστης πολιτικής H290 91H Κριτήρια σύγκρισης και εξεταζόμενες χώρες H290 92H Πηγές στοιχείων και υπολογισμός των τιμών τους H291 93H4.3.2 Υπολογισμός βέλτιστων πρακτικών... 61H293 94H4.3.3 Ανάλυση βέλτιστων πολιτικών H298 95H Κορέα H299 Απρίλιος

12 96H Καναδάς H301 97H Ιαπωνία H303 98H Δανία H306 9H ΗΠΑ H309 10H4.4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H H4.5 ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H HΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ H H5.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ H H5.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ... 62H H5.3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ H H5.4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ H H5.5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H325 Απρίλιος

13 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 108HΕΙΚΟΝΑ 1: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ WLAN ΚΑ ΤΟ GPRS) [1] H26 109HΕΙΚΟΝΑ 2: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ WLAN ΚΑ ΤΟ GPRS) [1] H27 10HΕΙΚΟΝΑ 3: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ [1] H128 1HΕΙΚΟΝΑ 4: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ [171] H156 12HΕΙΚΟΝΑ 5: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ [171] H157 13HΕΙΚΟΝΑ 6: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2005) [171] 631H158 14HΕΙΚΟΝΑ 7: ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΝ DSL H158 15HΕΙΚΟΝΑ 8: ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ [172]... 63H161 16HΕΙΚΟΝΑ 9: REGULATORY SCORECARD 2005 ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΩΡΕΣ[178] H215 17HΕΙΚΟΝΑ 10: REGULATORY SCORECARD 2005 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ) ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΩΡΕΣ[178] H216 18HΕΙΚΟΝΑ 11: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ [212] H222 19HΕΙΚΟΝΑ 12: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2005 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ [212] H HΕΙΚΟΝΑ 13: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2005 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ [212] H HΕΙΚΟΝΑ 14: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2005 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΦΥΛΟ [212] H224 12HΕΙΚΟΝΑ 15: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2005 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [212] H HΕΙΚΟΝΑ 16: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2005 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΦΥΛΟ [212] H HΕΙΚΟΝΑ 17: ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ H HΕΙΚΟΝΑ 18: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ DAI, E-READINES ΚΑΙ NRI H HΕΙΚΟΝΑ 19: ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2005, [192])... 64H HΕΙΚΟΝΑ 20: ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ DSL ΑΠΟ ΤΟ 2004 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 [194] H HΕΙΚΟΝΑ 21: ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ XDSL ([182],[183]) H HΕΙΚΟΝΑ 22: ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (PASSIVE OPTICAL NETWORK - PON), ([182]) H HΕΙΚΟΝΑ 23: POINT-TO-POINT ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΜΒΟ (ETHERNET SWITCH), ([182]) H HΕΙΚΟΝΑ 24: ΥΒΡΙΔΙΚΟ PON, ([182]) H HΕΙΚΟΝΑ 25: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ BENTPIPE [266] H256 13HΕΙΚΟΝΑ 26: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ [266] H HΕΙΚΟΝΑ 27: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ CIRCUIT ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ PACKET IP (ΠΗΓΗ: OVUM, 2002) H HΕΙΚΟΝΑ 28: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ (WIRELESS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ H HΕΙΚΟΝΑ 29: ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ) ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ [232] H HΕΙΚΟΝΑ 30: ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ) ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ [232]... 65H HΕΙΚΟΝΑ 31: Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΠΕ (ΣΕ%) ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ [210] H HΕΙΚΟΝΑ 32: ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ (ΣΕ%) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ H HΕΙΚΟΝΑ 33: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ [211] H HΕΙΚΟΝΑ 34: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΗΓΗ: SONAS INNOVATION) H282 Απρίλιος

14 142HΕΙΚΟΝΑ 35: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ... 60H HΕΙΚΟΝΑ 36: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ... 61H284 14HΕΙΚΟΝΑ 37: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (REGULATORY SCORECARD 2005) [178]... 62H288 Απρίλιος

15 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 145HΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ [1]... 63H30 146HΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ... 64H33 147HΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80] 65H37 148HΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80]... 6H41 149HΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INFORMATION SOCIETY GERMANY 2006 [1]... 67H44 150HΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80]. 68H48 151HΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [1]... 69H54 152HΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80] H57 153HΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80] H59 154HΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ [1] H63 15HΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ H71 156HΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ [1] H77 157HΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ [1] H80 158HΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80] H82 159HΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80]... 67H85 160HΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80] H88 161HΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ H94 162HΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ [80] H97 163HΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ADSL ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΤΟ 2005 ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ [1] H HΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ [1] H HΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 [56]) H109 16HΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80] H HΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ [79] H HΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ [1] H HΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ [1] H HΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80]... 68H HΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ [1] H HΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) [80] H HΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΊΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ [170] H HΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2005) [171] H HΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ [173] 693H HΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΟ PPP USD, ΟΠΩΣ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005) H162 17HΠΙΝΑΚΑΣ 33: EΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ DSL ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ, ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 512 KB/S ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΟΓΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 GBYTE (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004) H HΠΙΝΑΚΑΣ 34: EΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ DSL ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΟΓΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004) H166 Απρίλιος

16 179HΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΣΑΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ [ΠΗΓΗ: OECD, ICT DATABASE AND EUROSTAT, COMMUNITY SURVEY ON ICT USAGE IN HOUSEHOLDS AND BY INDIVIDUALS, MAY 2005 [230] H HΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ [232] H HΠΙΝΑΚΑΣ 37: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ [247]... 69H HΠΙΝΑΚΑΣ 38: ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (BROADBAND) / ΧΡΗΣΤΕΣ ΊΝΤΕΡΝΕΤ... 70H HΠΙΝΑΚΑΣ 39: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ [233] H HΠΙΝΑΚΑΣ 40: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ [233] H HΠΙΝΑΚΑΣ 41: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ [233] H HΠΙΝΑΚΑΣ 42: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ [233] H HΠΙΝΑΚΑΣ 43: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ [233] H203 18HΠΙΝΑΚΑΣ 44: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ [233] H HΠΙΝΑΚΑΣ 45: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ [233] H HΠΙΝΑΚΑΣ 46: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2003 [177] H HΠΙΝΑΚΑΣ 47: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ [177] H HΠΙΝΑΚΑΣ 48: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VOIP [177] H HΠΙΝΑΚΑΣ 49: ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ (LOCAL LOOP UNBUNDLING) [177]... 71H HΠΙΝΑΚΑΣ 50: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ 2004 [181] H HΠΙΝΑΚΑΣ 51: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΑΕΠ) ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΠΗΓΗ: [181]) H HΠΙΝΑΚΑΣ 52: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ [ΠΗΓΗ: [190]] H HΠΙΝΑΚΑΣ 53: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ [212] H HΠΙΝΑΚΑΣ 54: ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ [212] H223 19HΠΙΝΑΚΑΣ 55: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2005 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΧΩΡΑ [212] H223 20HΠΙΝΑΚΑΣ 56: ΔΕΙΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ITU DIGITAL ACCESS INDEX ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 [247] H HΠΙΝΑΚΑΣ 57: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2005, ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΚΑΙ ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. [259] H HΠΙΝΑΚΑΣ 58: ΔΕΙΚΤΗΣ E-READINESS ΤΟΥ ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT ΓΙΑ ΤΟ 2005 [179] H HΠΙΝΑΚΑΣ 59: ΔΕΙΚΤΗΣ DIGITAL OPPORTUNITY INDEX (DOI) ΤΗΣ ITU [260] H HΠΙΝΑΚΑΣ 60: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2005, [192])... 72H HΠΙΝΑΚΑΣ 61: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ [177] H HΠΙΝΑΚΑΣ 62: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XDSL ([182],[184]) H HΠΙΝΑΚΑΣ 63: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (UMTS, WI- FI/WIMAX, ΚΑΙ MOBILE-FI), [182] H HΠΙΝΑΚΑΣ 64: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΠΗΓΗ: INTEL) H HΠΙΝΑΚΑΣ 65: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ H HΠΙΝΑΚΑΣ 66: ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ H246 21HΠΙΝΑΚΑΣ 67: ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΙΕΕΕ H HΠΙΝΑΚΑΣ 68: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΝ, ([182]) H HΠΙΝΑΚΑΣ 69: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΚΟΜΒΟΥ (ETHERNET SWITCH), (ΠΗΓΗ: [182]) H HΠΙΝΑΚΑΣ 70: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ PON, ([182]) H HΠΙΝΑΚΑΣ 71: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ DIAL-UP ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ... 73H HΠΙΝΑΚΑΣ 72: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ NGN (ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ) H HΠΙΝΑΚΑΣ 73: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ H HΠΙΝΑΚΑΣ 74: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ H296 Απρίλιος

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ε ΙΣΑΓΩΓΗ Απρίλιος

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της χρήσης και του βαθμού υιοθέτησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών στις υπό εξέταση χώρες. Επιπρόσθετα, το παραδοτέο θα επικεντρωθεί και στον εντοπισμό των παραγόντων και των βέλτιστων πρακτικών που οδηγούν στην αύξηση της ευρυζωνικότητας. 1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι στόχοι της μελέτης συνοψίζονται ως εξής: Επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος για την αποτύπωση των εξής βασικών θεμάτων: Κατάσταση της ευρυζωνικής αγοράς με έμφαση στα ακόλουθα: Ευρυζωνικές υποδομές δικτύων πρόσβασης που χρησιμοποιούνται διεθνώς, με τα αντίστοιχα μερίδια στις αγορές. Ευρυζωνικές υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη ζήτηση διεθνώς. Κόστος που καταβάλει ο τελικός χρήστης. Στρατηγικές και πολιτικές που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Εντοπισμός των βασικών παραγόντων ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας και ανάλυση βέλτιστων πολιτικών. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τα εξής: Θέματα θεσμικού πλαισίου. Οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους. Τεχνολογικό επίπεδο των εξεταζόμενων χωρών Εκτίμηση παραμέτρων οι οποίες είτε επηρεάζουν, είτε λαμβάνονται υπόψη στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ανάλυση Βέλτιστων Πολιτικών, με στόχο τα ακόλουθα: Ορισμό της βέλτιστης πολιτικής, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Ανάλυση βέλτιστων πολιτικών. 1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το παραδοτέο αυτό είναι δομημένο ως εξής: Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία υλοποίησης η οποία χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης και αναφέρεται τόσο στη συλλογή, όσο και στην αξιολόγηση των συλλεγμένων στοιχείων. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι στρατηγικές ανάπτυξης ευρυζωνικότητας, οι παρεχόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες, οι υφιστάμενες ευρυζωνικές υποδομές, καθώς και η ανάλυση του κόστους των ευρυζωνικών υπηρεσιών στο διεθνή χώρο, ακολουθώντας μια ανάλυση τόσο ανά κράτος, όσο και μία συγκριτική ανάλυση. Απρίλιος

19 Στο Κεφάλαιο 4 προσδιορίζονται οι βέλτιστες πολιτικές ανάπτυξης ευρυζωνικότητας. Με βάση τα στοιχεία και την ανάλυση που πραγματοποιείται στο Κεφάλαιο 3 αναλύονται και οι βέλτιστες πολιτικές για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Τέλος στο Κεφάλαιο 5 πραγματοποιείται μια σύνοψη των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στην μελέτη και εξάγονται τα βασικά συμπεράσματα. Απρίλιος

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μ ΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Απρίλιος

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Π1.3.1: Καταγραφή στοιχείων για περιφέρειες, Ελλάδα και σύγκριση με διεθνές περιβάλλον

Π1.3.1: Καταγραφή στοιχείων για περιφέρειες, Ελλάδα και σύγκριση με διεθνές περιβάλλον Π1.3.1: Καταγραφή στοιχείων για περιφέρειες, Ελλάδα και σύγκριση με διεθνές περιβάλλον ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κοινοτική Πρωτοβουλία Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 INTERREG IIIA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Συντάκτης: Περσεφόνη Αποστολέλλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Παντελής Τζωρτζάκης Διευθύνων Σύμβουλος Forthnet Nova 20 Μαΐου 2009 Θέματα Τηλεπικοινωνίες, Ευρυζωνικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη Ευρυζωνική διείσδυση και σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Διαφάνεια 2 Οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου είναι πλέον πολύ γνωστοί σε όλους μας. Η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008 10 ο Greek ICT Forum Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αθήνα Οκτώβριος 2008 Μιχάλης Ταμήλος Δήμαρχος Τρικκαίων Η παρούσα κατάσταση ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα: Ένα Δημόσιο Αγαθό - Μια Υποδομή του 21ου Αιώνα

Ευρυζωνικότητα: Ένα Δημόσιο Αγαθό - Μια Υποδομή του 21ου Αιώνα 2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Ευρυζωνικότητα: Ένα Δημόσιο Αγαθό - Μια Υποδομή του 21ου Αιώνα Χρήστος Μπούρας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών - EAITY bouras@cti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile προς Όλους» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile προς Όλους» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: Ανακοινώνεται η από 09/11/2015 εμπορική διάθεση οκτώ (8) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «Όλους» και τριών (3) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «Mbile Value». Τα νέα Επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ

στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ Κωνσταντίνος Δούκας Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς µε την 90/388/EEC οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η γρήγορη ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Πως επιτυγχάνεται; ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ GREEK Γ. Γ. ΕΜΗΕΤ ΟΤΕ ICT FORUM Τι είναι η ευρυζωνικότητα; (Επισήμως) ως ευρυζωνικότητα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Broadband) στην Ελλάδα και τη. Ευρώπη

Η ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Broadband) στην Ελλάδα και τη. Ευρώπη Η ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Broadband) στην Ελλάδα και τη. Ευρώπη Αυτό το White Paper της Strategic International SA εξηγεί τι σηµαίνουν οι υπηρεσίες Broadband και κατά πόσο οι τηλεπικοινωνιακές

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτομία στην Ελλάδα Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας

Η Καινοτομία στην Ελλάδα Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας Ιούνιος 2009 Εθνική Τράπεζα της ς Η Καινοτομία στην Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Πρωτογενής και εισαγόμενη καινοτομία Η υστερεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet Ανακοινώνεται ότι από 22/04/2013 παύει η εμπορική των ακόλουθων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων συμβολαίου: «Απεριόριστα με Internet 25,35,45,65,95,150», «με δωρεάν χρόνο ομιλίας 200, 500, 700,

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: Περισσότερες πληροφορίες εδώ Ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 2016 Υπεύθυνη Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 210 6874490 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ Follow/retweet: @PwC_Greece Η βελτίωση του δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι σε αριθμούς. Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ

Οι Δήμοι σε αριθμούς. Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ Οι Δήμοι σε αριθμούς Σύνταξη Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ Επιμέλεια Ράλλης Γκέκας Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Γιάννης Γούπιος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος του φετινού συνεδρίου της Infocom είναι «Ευρυζωνικότητα Παντού» (και, εννοούμε, ότι εδώ συζητάμε για «παντού στην χώρα μας»).

Ο τίτλος του φετινού συνεδρίου της Infocom είναι «Ευρυζωνικότητα Παντού» (και, εννοούμε, ότι εδώ συζητάμε για «παντού στην χώρα μας»). Η «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ 10 ο Συνέδριο Infocom 88, 7 Οκτωβρίου, Αθήνα, 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνη Υγείας. Φαρμακευτική Δαπάνη. Καινοτομία. Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος

Δαπάνη Υγείας. Φαρμακευτική Δαπάνη. Καινοτομία. Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος Δαπάνη Υγείας Φαρμακευτική Δαπάνη Καινοτομία Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος Δαπάνη υγείας ως % του ΑΕΠ χώρες του ΟΟΣΑ (2012) Καναδάς (e) Βέλγιο Ιαπωνία (e) Αυστρία Σουηδία Πηγή: OECD health data (Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Ιανουαρίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Αύξηση 1,5% των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 ΑΦΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ΣΙ ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Αριθμος Σελιδας1 ΕΠΩΝΥΜΟ:ΣΙ ΕΡΗΣ ΟΝΟΜΑ:ΝΙΚΟΣ Α.Μ.:3400 ΕΞΑΜΗΝΟ:ΙΒ Σίδερης Νικόλαος ίκτυα επόμενης γενιάς Αριθμός Σελίδας2 Τι είναι δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassousou Str.,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Θέμα: Εύθραυστη η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD Από τη μελέτη της κατάταξης της χώρας μας στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα