ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.: 1940/ Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, την 1/10/2013 Θέμα: «Έγκριση πίστωσης ποσού 9.185,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6,5%, 13% και 23%, για την Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, έτους 2013», σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους Σήμερα την 1/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου», συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Γραφείο Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ., Νέστορος 101, 2 ος όροφος, ύστερα από την υπ αριθμ. 1916/ πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Μηλιώνη Παναγιώτας, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. στις 26/9/2013. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Μηλιώνη Παναγιώτα, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Bασιλόπουλος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, μέλος Δ.Σ. 4. Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος, μέλος Δ.Σ. 5. Βέργος Ιωάννης, μέλος Δ.Σ. 6. Μακρυγιάννης Σταύρος, μέλος Δ.Σ. 7. Τσιλιάνη Γεωργία, μέλος Δ.Σ. 8. Κοκονάκης Αριστείδης, μέλος Δ.Σ. 9. Κρητικού Ακίνδυνη, μέλος Δ.Σ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αθανασόπουλος Απόστολος, μέλος Δ.Σ. 2. Γρετσίστα Ελένη, μέλος Δ.Σ. 3. Κουτσιανάς Πάνος, μέλος Δ.Σ. 4. Φουντούλης Σπύρος, μέλος Δ.Σ. 5. Πιεράκος Χρήστος, μέλος Δ.Σ. 6. Ματαφιάς Τιμόθεος, μέλος Δ.Σ.

2 Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση του 1 ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το θέμα κατεπείγον. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 1 ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, που αφορά: «Έγκριση πίστωσης ποσού 9.185,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6,5%, 13% και 23%, για την Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, έτους 2013», σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους Αφού θέτει υπόψη του Συμβουλίου το υπ αρ. πρωτ. 1920/ έγγραφο της Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Έχοντας υπόψη, 1. Tην πράξη νομοθετικού περιεχομένου αρ. ΦΕΚ 240 Α / ,και συγκεκριμένα το άρθρο 4 παρ.4. (.Σύνδεσμοι ΟΤΑ α και β βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήμων ή περιφερειών που τους έχουν συστήσει ή συμμετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση των οικείων δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων. 2. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Tην 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», άρθρο 23 παρ.2 (απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο), Σας στέλνουμε τη με κωδικό Π9/2013 μελέτη της Υπηρεσίας του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου που αφορά στην «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, έτους 2013» και σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 9.185,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6,5%, 13% και 23%, σε βάρος του Κ.Α.: του προϋπολογισμού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Παραθέτουμε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ως άνω προμήθειας, ο οποίος έχει ως εξής:

3 1η ΟΜΑΔΑ: ΦΑΡΜΑΚΑ α/α Περιγραφή Μονάδα μέτρησης 1 Depon maximum 1000 mg σε συσκευασία των 8 τεμ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσότητα Τιμή μονάδος χωρίς ΣΥΝ/ΗΣ Φ.Π.Α Καθαρή Αξία Αξία Αξία με συσκευασία 40 1,24 6,5% 49,60 3,22 52,82 2 Vomex vertigo σε κουτί με κουτί 10 10,61 6,5% 106,10 6,90 113,00 20 κάψουλες 3 Immodium σε κουτί με 6 κουτί 10 1,49 6,5% 14,90 0,97 15,87 κάψουλες 4 Κρέμα Fucidine σε τεμάχιο 20 2,68 6,5% 53,60 3,48 57,08 σωληνάρια των 15gr 5 Fucicort lipid των 30 gr τεμάχιο 20 8,98 6,5% 179,60 11,67 191,27 6 Betadine Sol σε μπουκάλια μπουκάλι 50 1,72 6,5% 86,00 5,59 91,59 χωρητικότητας 30 ml 7 Betadine Sol σε μπουκάλια χωρητικότητας 240 ml μπουκάλι 5 3,21 6,5% 16,05 1,04 17,09 8 Panadol Extra σε κουτί με κουτί 40 2,13 6,5% 85,20 5,54 90,74 16 ταμπλέτες 9 Solu-cortef των 250 ml τεμάχιο 20 5,68 6,5% 113,60 7,38 120,98 10 Depon σιρόπι των 150 ml τεμάχιο 20 2,13 6,5% 42,60 2,77 45,37 11 Gantil oral των 125 ml τεμάχιο 10 3,28 6,5% 32,80 2,13 34,93 12 Ponstan σιρόπι των 125 ml τεμάχιο 20 1,59 6,5% 31,80 2,07 33,87 13 Atarax σιρόπι των 150 ml τεμάχιο 20 1,71 6,5% 34,20 2,22 36,42 14 Buscopan σε κουτί με 40 κουτί 15 3,22 6,5% 48,30 3,14 51,44 ταμπλέτες 15 Gel Fenistil σε σωληνάρια τεμάχιο 10 4,29 6,5% 42,90 2,79 45,69 των 30 gr 16 Terramycin σκόνη σε φιαλίδιο 14 gr φιαλίδιο 10 0,81 6,5% 8,10 0,53 8,63 17 Pulvo 47 τεμάχιο 18 5,96 6,5% 107,28 6,97 114,25 18 Sylfio cream 500gr τεμάχιο 10 18,09 6,5% 180,90 11,76 192,66 19 Counterpain τεμάχιο 10 3,77 6,5% 37,70 2,45 40,15 ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 1.271,23 82, ,86 2η ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ α/α Περιγραφή Μονάδα μέτρησης 20 Βαμβάκι σε πακέτα καθαρού βάρους 150 gr. 21 Γάζα αποστειρωμένη διαστάσεων 15cmX30cm κατασκευασμένη από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα Ποσότητα Τιμή μονάδος χωρίς ΣΥΝ/ΗΣ Φ.Π.Α Καθαρή Αξία Αξία Αξία με πακέτο 79 1,00 13% 79,00 10,27 89,27 τεμάχιο 70 0,30 13% 21,00 2,73 23,73

4 22 Επιδεσμική xάρτινη αυτοκόλλητη ταινία από λευκό μη υφασμένο υλικό με υποαλλεργική συνθετική κόλλα, διαστάσεων 2,5 cmx 9m τεμάχιο 60 0,80 13% 48,00 6,24 54,24 23 Αιμοστατικό βαμβάκι 2,5gr τεμάχιο 30 4,87 13% 146,10 18,99 165,09 24 Merkurochrome φιαλίδιο φιαλίδιο 20 2,20 13% 44,00 5,72 49,72 των 50ml 25 Sodium Chloride 0,9% των κουτί 20 9,98 13% 199,60 25,95 225,55 5ml σε κουτί των 50 τεμαχίων 26 Επιθέματα αυτοκόλλητα κουτί 30 5,30 13% 159,00 20,67 179,67 μικρών τραυμάτων, διαστάσεων 7X19 mm, ατομικά συσκευασμένα σε κουτί των 50 τεμ. 27 Επιθέματα αυτοκόλλητα μικρών τραυμάτων, στρογγυλά διαμέτρου 23 mm ατομικά συσκευασμένα σε κουτί των 100 τεμ κουτί 10 2,30 13% 23,00 2,99 25,99 28 Ελαστικοί επίδεσμοι 65% τεμάχιο 60 0,50 13% 30,00 3,90 33,90 βαμβάκι και 35% πολυαμίδιο, διαστάσεων 6cm X 4m 29 Οξυζενέ των 100ml τεμάχιο 10 0,88 13% 8,80 1,14 9,94 30 Αλουμινόνερο σε συσκευασία 10 0,77 13% 7,70 1,00 8,70 συσκευασία 200ml 31 Βελόνες σκαρφισμού κουτί 40 17,60 23% 704,00 161,92 865,92 Lanset σε κουτιά των 200 τεμαχίων 32 Σύριγγες χωρητικότητας 10 τεμάχιο 100 0,13 23% 13,00 2,99 15,99 ml 33 Σύριγγες χωρητικότητας 5 τεμάχιο 200 0,12 23% 24,00 5,52 29,52 ml 34 Σφουγγαράκια ηλεκτροδίων διαμέτρου 6cm σε συσκευασία 4 τεμ. (προιόν φυσιοθεραπείας) συσκευασία 1 1,80 23% 1,80 0,41 2,21 35 Τζελ φυσιοθεραπείας σε φιάλη των 5 lt 36 Παραφινέλαιο φυσιοθεραπείας σε φιάλη 1lt 37 Παιδική κρέμα για συγκάματα πολλαπλής δράσης (προστατευτική, καταπραϋντική, αναπλαστική, αντιενζυματική και αντιβακτηριδιακή δράση) 125 gr 38 Αιμοστατική αλοιφή φραγμού 30 gr 39 Χαρτί εξεταστικής κλίνης πλαστ/μενο, διαστάσεων 48cmX50m φιάλη 4 9,92 23% 39,68 9,13 48,81 φιάλη 5 4,30 23% 21,50 4,95 26,45 τεμάχιο 25 5,00 23% 125,00 28,75 153,75 τεμάχιο 12 8,50 23% 102,00 23,46 125,46 τεμάχιο 30 4,50 23% 135,00 31,05 166,05

5 40 Strips chol Accutrend σε κουτί 54 53,34 23% 2.880,36 662, ,84 κουτί 25 τεμαχίων 41 Strips σακχάρου κουτί 38 29,45 23% 1.119,10 257, ,49 Medisence extra plus σε κουτιά των 50 τεμαχίων 42 Gel κρυοθεραπείας για πόνους μυών, αρθρώσεων και συνδέσμων σε συσκευασία 220gr περίπου συσκευασία 2 9,00 23% 18,00 4,14 22,14 43 Αντιφθειρική λοσιόν 150ml τεμάχιο 10 7,32 23% 73,20 16,84 90,04 44 Ξύλινα γλωσσοπίεστρα κουτί 40 2,00 23% 80,00 18,40 98,40 μιας χρήσης σε κουτιά των 100 τεμαχίων 45 Θερμόμετρο ψηφιακό τεμάχιο 10 4,20 23% 42,00 9,66 51,66 46 Θερμόμετρο τεμάχιο 10 4,20 23% 42,00 9,66 51,66 οινοπνεύματος 47 Stick αμμωνίας 10ml τεμάχιο 40 2,30 23% 92,00 21,16 113,16 48 Αλοιφή για χτυπήματα και τεμάχιο 20 6,30 23% 126,00 28,98 154,98 κακώσεις 50ml 49 Κρέμα μαλάξεων τεμάχιο 4 6,20 23% 24,80 5,70 30,50 (φυσιοθεραπείας) των 500ml ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 6.429, , ,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης + 2ης ΟΜΑΔΑΣ 9.185,70 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΡΟΥΜΑΝΑ ΟΛΓΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΔΥΝΗ Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να πάρετε απόφαση, η οποία να εγκρίνει πίστωση ποσού 9.185,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6,5%, 13% και 23%, σε βάρος του Κ.Α.: του προϋπολογισμού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2013, για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας». προτείνει τη λήψη σχετικής απόφασης. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/ ) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του άρθρου 20.

6 Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/ ): «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Το υπ αρ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. Το Π.Δ. 166/03 (ΦΕΚ Α 138/5-6-03) : Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α / ). Του Ν. 4013/ (ΦΕΚ Α 204), παρ. 3, του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, εδ. β του άρθρου 238 του Ν. 4072/12/ (ΦΕΚ Α 86). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει πίστωση ποσού 9.185,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6,5%, 13% και 23%, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, έτους 2013», σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Bασιλόπουλος Δημήτριος Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος Βέργος Ιωάννης Μακρυγιάννης Σταύρος Τσιλιάνη Γεωργία Κοκονάκης Αριστείδης Κρητικού Ακίνδυνη