ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 46/2013 ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΑΥ (συντονιστής) : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 1 από 19

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας, (ΣΑΥ), συντάχθηκε με βάσει τις διατάξεις του και περιέχει : Α. Τις φάσεις εργασίας που αφορούν το συγκεκριμένο έργο. Β. Οδηγίες για εξασφάλιση μη επικίνδυνης εργασίας και για την αποφυγή κινδύνων που αφορούν την υγεία των εργαζομένων. Συγκεκριμένα : 1. Οδηγίες για την αποφυγή κινδύνων κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών που περιλαμβάνονται στις πιο πάνω φάσεις. (Οι οδηγίες σχετίζονται με τους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας καθεμιάς εργασίας και βασίζονται στα συμπεράσματα της εμπειρίας και στις υποδείξεις των κειμένων διατάξεων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι διατάξεις που αφορούν τους συγκεκριμένους κινδύνους της ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν). 2. Οδηγίες για την αποφυγή κινδύνων για την Υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των περαστικών. Γ. Αντίγραφα των μνημονευομένων νομοθετημάτων για διευκόλυνση της επίβλεψης και του εργολήπτη. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Α. Στο Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας δεν περιλαμβάνεται η ανάλυση μεθόδων εργασίας επειδή ο τρόπος εργασίας σε κάθε φάση είτε αναφέρεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή καθεμιάς μελέτης του έργου είτε αναμένεται να καθορισθεί από τον εργολήπτη. Β. Αντίγραφο του Σχεδίου Ασφαλείας Υγείας πρέπει να ευρίσκεται στο Εργοτάξιο και οι κανόνες/οδηγίες να είναι προσιτοί στο προσωπικό. Α. ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Προετοιμασία του εργοταξίου(σήμανση των οδών προς ασφαλτόστρωση) 2. Φρεζάρισμα των οδών 3. Ασφαλτόστρωση 4. Τελειώματα Διαγραμμίσεις Ανυψώσεις φρεατίων Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓIA ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΤΟΜΩΝ Δίδονται πιο κάτω οι κανόνες και οι οδηγίες που αφορούν πρόληψη και αποφυγή των ατυχημάτων κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών για την υλοποίηση του έργου, αλλά και οι αντίστοιχοι κανόνες και οδηγίες που αφορούν την προάσπιση της Υγείας των εργαζομένων, των περιοίκων και των περαστικών. Οι κανόνες και οι οδηγίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : Σελίδα 2 από 19

3 1. Γενικοί κανόνες και γενικές οδηγίες για την αποφυγή ατυχημάτων που αφορούν όλες τις εργασίες και όλους τους εργαζομένους, σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 2. Ειδικοί κανόνες και ειδικές οδηγίες για την αποφυγή ατυχημάτων που αφορούν συγκεκριμένες εργασίες, όπως εργασίες κατεδαφίσεων, εργασίες σκυροδέτησης, μεταφοράς υλικών κλπ. 3. Οδηγίες για την αποφυγή κινδύνων για την Υγεία. Πέραν των κανόνων και των οδηγιών που αναγράφονται στο παρόν σχέδιο, θα πρέπει να εφαρμόζονται σχολαστικά, κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, όλες οι υφιστάμενες διατάξεις που έχουν σχέση με την Υγεία και Ασφάλεια, είτε αναφέρονται εδώ, είτε όχι. Ο εργοδότης θα πρέπει να φροντίσει για την ακριβή και ηλεγμένη, σε κάθε περίπτωση, τήρηση των κανόνων και οδηγιών αυτής της μελέτης και των κειμένων διατάξεων. Οφείλει ακόμη να απαιτήσει την μετατροπή του ΣΑΥ σε κάθε περίπτωση μετατροπής της μελέτης του έργου, μεθόδων, υλικών και τρόπου κατασκευής του. Οι οδηγίες για την αποφυγή κινδύνων για την Υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων δηλαδή των κατοικούντων και εργαζομένων στην γειτονική περιοχή και των περαστικών από την περιοχή του Εργοταξίου ταξινομούνται σε δύο υποκατηγορίες. Στην πρώτη αναφέρονται οι κανόνες και οι οδηγίες που εξασφαλίζουν, κατά το δυνατόν, την αποφυγή των κινδύνων της Υγείας από τις εκτελούμενες εργασίες. Στη δεύτερη αναφέρονται οι κανόνες και οι οδηγίες που εξασφαλίζουν, κατά το δυνατόν, την αποφυγή των κινδύνων της Υγείας από την συνύπαρξη τόσων εργαζομένων στον ίδιο χώρο, διαφυλάσσουν την καθαριότητα του χώρου και επιτρέπουν στους εργαζομένους στοιχειώδεις, πολιτισμένες συνθήκες εργασίας. Σελίδα 3 από 19

4 ΓΕΝΙΚΑ Γενικοί κανόνες για την αποφυγή ατυχημάτων Στο εργοτάξιο πρέπει να τηρείται Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας όπου θα αναγράφεται κάθε συμβάν σχετικό με την ασφάλεια και όλα τα στοιχεία που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες, εγκρίσεις, αποτελέσματα επιθεωρήσεων κ.λ.π. και τα εγχειρίδια λειτουργίας κάθε μηχανικού μέσου που χρησιμοποιείται στο εργοτάξιο, θα πρέπει να ευρίσκονται στο εργοτάξιο και να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Θα πρέπει να υπάρχουν σε συγκεκριμένο και εμφανές σημείο του εργοταξίου, γνωστό στους υπευθύνους κάθε βάρδιας και στους φύλακες, πληροφορίες για τις Αρχές της περιοχής, Υπηρεσίες και Στρατιωτικά Κλιμάκια, για εξασφάλιση συμπαράστασης σε ειδικές επικίνδυνες καταστάσεις. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν τα τηλέφωνα όλων των υπευθύνων του έργου. αρθ.113 ΝΟΜΟΣ1396/83 αρθ.8 ΥΑ /84 Παράρτημα IV B II παρ.7 ΥΑ16640/Φ.10.4/ 445/93 αρθ.28 Θα πρέπει να υπάρχει γιατρός για το εργαζόμενο προσωπικό αρθ.29 Θα πρέπει να υπάρχει πρόχειρο ιατρείο με φαρμακείο στο εργοτάξιο για παροχή πρώτων βοηθειών αρθ.110 αρθ.31 Θα πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο όχημα που θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης, ως ασθενοφόρο Να υπάρχει ειδική σήμανση, όπως προσδιορίζεται στο ΠΔ 105/95, τη σημασία της οποίας να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, για κάθε επικίνδυνο σημείο. Σε όλες τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου υπεύθυνα άτομα, δηλαδή άτομα που έχουν τα κατά νόμον προσόντα και τη σχετική ικανότητα, να παρίστανται για επίβλεψη και επιθεώρηση της εργασίας των συνεργείων. Ο αριθμός των ατόμων θα πρέπει να είναι ικανός να καλύψει την ανάγκη επίβλεψης και επιθεώρησης όλων των εργασιών που εκτελούνται συγχρόνως σε όλη την έκταση του εργοταξίου. Οι υπεύθυνοι να γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλείας και να καθοδηγούν τους εργαζομένους για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων. Να ενημερώνουν για κάθε συμβάν τον επικεφαλής του Εργοταξίου ο οποίος θα συμπληρώνει, όταν απαιτείται, το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. Οι εργαζόμενοι για πρώτη φορά στο εργοτάξιο να ενημερώνονται από τον εργολάβο, για τους κινδύνους τους συνυφασμένους με την εργασίαν τους. Να γίνεται επανάληψη της ενημέρωσης κάθε φορά που θεωρείται από τον υπεύθυνο απαραίτητο, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να είναι γνώστες αυτών. Η ενημέρωση να περιλαμβάνει και τα αναφερόμενα στο άρθρο 114 του. Αν το εργοτάξιο απασχολήσει πάνω από 100 άτομα να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι ότι δικαιούνται να συγκροτήσουν επιτροπή ασφαλείας και υγείας. Κάθε εργασία μη ειδικά αναφερομένη να εκτελείται με προσοχή και να μην εκτίθεται σε κίνδυνο κανένας εργαζόμενος (ούτε ο εργαζόμενος στην εργασία αυτή ούτε άλλο άτομο). αρθ.31 ΠΔ 105/95 Τμήμα VIII κεφ. Δ ΝΟΜΟΣ1396/83 αρθ.7 Τμήμα VIII κεφ. Δ αρθ.10 ΠΔ 315/87 Τμήμα VIII κεφ. Α Σελίδα 4 από 19

5 ΓΕΝΙΚΑ Τα βαριά στοιχεία εν γένει, πχ.σκέπαστρα φρεατίων και αγωγών, κουφώματα, άλλα υλικά ή κατασκευές, να ανυψώνονται μόνον με ειδικά εργαλεία ή κατάλληλα ανυψωτικά μηχανήματα, και να στερεώνονται ασφαλώς, ή να μεταφέρονται με κατάλληλογια κάθε περίπτωση τρόπο. Τα ανοίγματα από τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης να προστατεύονται από κιγκλιδώματα. Αν απαιτείται να ανοίγουν για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας τότε να χρησιμοποιούνται κινητά κιγκλιδώματα και να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή πτώσης ατόμων (σήμανση, ενημέρωση) ή υλικών. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης αρθ.42 αρθ.41 εργασίας τα ανοίγματα να κλείνουν αμέσως. Όπου απαιτείται να υπάρχει η προβλεπόμενη σήμανση αρθ.95 Κάθε τυποποιημένη κατασκευή που χρησιμοποιείται στο εργοτάξιο ή ενσωματώνεται στο έργο θα πρέπει να ελέγχεται, ώστε να ικανοποιεί τις προδιαγραφές της και τις απαιτήσεις της εργασίας στην οποία χρησιμοποιείται. Για να χρησιμοποιηθούν μη τυποποιημένες κατασκευές απαιτείται ειδική και εγκεκριμένη μελέτη/μελέτες που θα εξασφαλίζει την εργασία χωρίς κινδύνους. Να υπάρχει ικανοποιητικός φωτισμός σε όλες τις θέσεις εργασίας και στους χώρους μετακίνησης σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Αν απαιτείται ρίψη αντικειμένων από ευρισκόμενο υψηλά σημείο, σε χαμηλότερο επίπεδο, ο επικίνδυνος χώρος να φυλάσσεται από επιτηρητή και να φράσσεται με ασφάλεια. Να προηγηθεί ειδοποίηση από τον επιτηρητή σε όλους τους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι να ειδοποιούν αμέσως τον εργοδότην ή τον προϊστάμενον του εργοταξίου για οτιδήποτε αντιληφθούν που δύναται να προκαλέση ατύχημα. αρθ.82,83,84 αρθ.19 αρθ.90 Τμήμα VIII κεφ.δ Ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του υποχρεούται σε περίπτωση ατυχήματος να ειδοποιεί τις αρχές και να μεριμνήσει ο ίδιος για την παροχή πρώτων βοηθειών. Όταν υπάρχει άνθρωπος σε φρέαρ, να υπάρχει άτομο και στην επιφάνεια που θα επιβλέπει και θα προσέχει μήπως συμβεί ατύχημα. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών να διακόπτονται οι εργασίες που παρεμποδίζονται. Με την αποκατάσταση των ασφαλών συνθηκών, οι εργασίες επαναλαμβάνονται. Πριν από την επανάληψη των εργασιών να επιθεωρηθούν οι βοηθητικές κατασκευές ως προς την αντοχήν, την σταθερότητα και τα μέτρα ασφαλείας. Η ενδυμασία να είναι κατάλληλη για το εργοτάξιο και πλήρης. Τα παπούτσια να είναι στερεά. Απαγορεύονται τα πέδηλα, σαγιονάρες, πάνινα. Θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να φέρουν πλήρη αμφίεση. Δεν επιτρέπεται η παραμονή και η εργασία στο εργοτάξιο χωρίς πλήρη αμφίεση. Να φέρουν όλοι οι ευρισκόμενοι εντός του χώρου του εργοταξίου (εργαζόμενοι, επισκέπτες, διερχόμενοι) κράνος. αρθ 115 αρθ.17 αρθ.21 Β ΙΙ, παρ.3 αρθ.103,106,108 Σελίδα 5 από 19

6 ΓΕΝΙΚΑ Ειδικός εξοπλισμός ατομικής προστασίας Σε επικίνδυνες εργασίες, ειδικά όταν η πλήρης εξάλειψη του κινδύνου δεν είναι δυνατή να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά κατάλληλος εξοπλισμός ατομικής προστασίας που πρέπει να παρέχει ο εργοδότης. Οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν την ύπαρξη του εξοπλισμού, τη θέση αποθήκευσης του και τον τρόπο χρήσης του, πριν αρχίσουν την εργασία τους, μετά από κατάλληλη ενημέρωση από υπεύθυνο άτομο, ορισμένο από τον εργοδότη. Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας, όταν δεν χρησιμοποιείται, να φυλάσσεται και να συντηρείται. Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας, ενδεικτικά αναφέρεται στο ΠΔ 396/94, και μπορεί να είναι, ειδικός σκούφος,προσωπίδα ή γιαλιά για προφύλαξη κεφαλής και προσώπου όταν εκτελούνται συγκολλήσεις, τροχίσματα μεταλλικών αντικειμένων, ωτοασπίδες για προστασία της ακοής, ειδικά γάντια για προφύλαξη χειρών, πέτσινη ποδιά για προφύλαξη του σώματος κλπ. Εργασίες σε θέσεις εκτεθειμένες σε κίνδυνο πτώσης. Με την κατασκευή ικριωμάτων, καταλλήλων δαπέδων εργασίας, επαρκώς προστατευμένων, σταθερά στερεωμένων και με τα κατάλληλα κιγκλιδώματα να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τον κίνδυνο πτώσης. αρθ.94, τμήμαviii κεφ.β, ΠΔ 89/91 αρθ.24 ΠΔ396/94 Β ΙΙ, παρ.5 αρθ.9 Οι τάφροι φυλάξεως ασβέστου να φέρουν στηθαίο. αρθ.40 Αν απαιτείται εργασία σε θέσεις που παρ' όλα τα ληφθέντα μέτρα (κιγκλιδώματα, επίπεδα εργασίας) ο κίνδυνος πτώσης παραμένει τότε τα άτομα που θα αναλάβουν την εργασία αυτή να προστατεύονται με ατομικά μέσα. Τα μέσα αυτά είναι: Β ΙΙ, παρ.5 α. Αξιόπιστη αναρριχητική ζώνη (μπωντριέ) του εμπορίου κατάλληλα προσαρμοσμένη στη λεκάνη τους. β. Καινούργιο και άφθαρτο αναρριχητικό σχοινί πρόσφατης κατασκευής (με πιστοποιητικό χρονολογίας κατασκευής μικρότερο της διετίας) γ. Με κατάλληλο εξοπλισμό από κρίκους (καραμπίνερ ασφαλείας και οκτάρια) Προϋποθέσεις εκτέλεσης της εγκυμονούσης κίνδυνο εργασίας είναι : α.ύπαρξη ασφαλιστή, δηλαδή ατόμου που θα ασφαλίζει μέσω του αναρριχητικού σχοινιού τον εργαζόμενο. β.ύπαρξη σταθερών και ασφαλών σημείων ασφάλισης.. γ. Προηγούμενη εκπαίδευση του εκτιθέμενου στον κίνδυνο ατόμου και του ασφαλιστή από διπλωματούχο εκπαιδευτή αναρρίχησης. Αν ο εργολήπτης ή εργοδότης δεν είναι βέβαιοι για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και των δύο ατόμων επιβάλλεται η παρουσία του εκπαιδευτή αναρρίχησης καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Ως εργασία εκτεθειμένη σε κίνδυνο πτώσης λογίζεται και η εργασία εντός καλαθιού ανυψωτικού μηχανήματος. Σελίδα 6 από 19

7 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κανόνες για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη χρήση του εξοπλισμού Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία Να πληρούν προβλεπόμενες από τους Νόμους ή τους Κανονισμούς διατάξεις ασφαλείας. Να συνοδεύονται από εγχειρίδια οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης και ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση χειρισμού ή συντήρησης μηχανήματος από αλλοδαπό τα εγχειρίδια να είναι μεταφρασμένα και στη γλώσσα του χρήστη ή του συντηρητή. Όλες οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφαλείας να αναγράφονται επίσης στα ελληνικά. Να είναι σε καλή κατάσταση δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν. αρθ.45 ΠΔ 395/94 ΠΔ 89/99 ΠΔ 304/2000 Να ελέγχονται και να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. αρθ.47 Να καθορισθεί συγκεκριμένη θέση για τη φύλαξη των, όταν δεν χρησιμοποιούνται. αρθ.48 Οι θέσεις λειτουργίας των να επιτρέπουν την προσέγγιση των χειριστών και τη σωστή λειτουργία αρθ.46 Να μη δημιουργούν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους, κινδύνους, όταν χρησιμοποιούνται από αναθυμιάσεις, εκπομπές σκόνης, θόρυβο, δονήσεις, καυσαέρια. Η καλή κατάσταση αυτών να ελέγχεται ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές. Να τίθενται, μετά την παύση εργασίας,εκτός λειτουργίας, και να παραμένουν χωρίς φορτίο. Η θέση τους να είναι ασφαλής. Σε περίπτωση τακτικής ή μη προβλεπομένης συντήρησης, επισκευής, καθαρισμού ή ρύθμισης να ακινητοποιούνται και να διακόπτεται η παροχή ενέργειας ή ηλεκτρικής τάσης. Να υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες αποφυγής θέσης σε λειτουργία. αρθ.47 ΠΔ 85/91 ΠΔ 395/94 αρθ.50 αρθ.48 Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές και τα μηχανήματα ανύψωσης να έχουν την απαραίτητη αντοχή για την χρήση που προορίζονται, να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιούνται σωστά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Να φέρουν ένδειξη του ανώτατου επιτρεπόμενου φορτίου. Να ελέγχονται και να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι οικοδομικοί γερανοί και τα καλάθια ανύψωσης προσωπικού σε ειδικές θέσεις, να τοποθετηθετούνται σε οριζόντια και επίπεδη θέση. Η ευστάθεια τους να εξασφαλίζεται διαρκώς, ακόμη και όταν δεν λειτουργούν. Όπου χρειάζεται να τοποθετείται κατάλληλο υπόβαθρο για καλύτερη στήριξη. Η στάση και στάθμευση των οικοδομικών γερανών, καλαθιών ανύψωσης ή άλλων μηχανημάτων μεγάλου ύψους να γίνεται σε χώρο ελεύθερο από εναέριους ηλεκτρικούς αγωγούς ή άλλα εμπόδια. Όταν χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα και εφ' όσον υπάρχουν εργαζόμενοι σε φρέαρ να υπάρχει στην επιφάνειαν χειριστής του μηχανικού μέσου. Χειριστές Να είναι άτομα άνω των 18 ετών, με εμπειρία και κατάλληλη άδεια. Θα πρέπει να είναι γνώστες του μηχανήματος και των κινδύνων χρήσης του Ειδικά οι χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων να είναι άτομα υγιή (καλή όραση, ακοή) και να έχουν εμπειρία. Να ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται στο Τμήμα IV κεφάλαιο Δ του σχετικού ΠΔ. κεφ. Β,Γ,Ε,ΣΤ Παράρτημα IV B II παρ.7 αρθ.54 αρθ.73,78 αρθ.17 αρθ.46 τμήμα IV κεφ. Δ Σελίδα 7 από 19

8 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ελεγκτές για την ασφαλή χρησιμοποίηση μηχανημάτων, συσκευών Οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο ασφαλούς χρησιμοποίησης και λειτουργίας των μηχανημάτων να έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση. αρθ.47 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Κανόνες για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τις μεταφορές Μεταφορές με μηχανήματα Τα μηχσνήματα έργων να έχουν πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, να συνοδεύονται με άδεια κυκλοφορίας και αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. Η φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά υλικών ή αντικειμένων, με ευθύνη του οδηγού ή χειριστή και του επιβλέποντος την εργασία, να εξασφαλίζει τη σταθερότητα των μεταφερομένων υλικών ή αντικειμένων και να γίνεται κατά τρόπον που να μην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα ή άλλα αντικείμενα ή κατασκευές λόγω πτώσεως, κυλίσεως ή ανατροπής των. Τα μηχανήματα και οι συσκευές αποκομιδής, πριν χρησιμοποιηθούν από κάθε φυλακή (βάρδια) εργασίας, να επιθεωρούνται από κατάλληλο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η εργασία αυτή. Τα αυτοκινούμενα οχήματα αποκομιδής να έχουν θάλαμο οδήγησης σκεπαστό, που να προστατεύει τον χειριστή από την πτώση ή μετατόπιση υλικών. Να μη μεταφέρονται προμήθειες και υλικά μαζί με τους εργαζομένους στα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, εκτός από τα μικρά εργαλεία χειρός. Η μεταφορά επιμήκους ή ογκώδους υλικού ή μηχανικού εξοπλισμού, θα πρέπει να γίνεται μόνο με πλατφόρμες και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα (πρόσδεση, σφήνωση) για την ασφαλή διακίνησή του. ΠΔ 304/2000 αρθ.2 ΝΟΜΟΣ 2696/99 αρθ.85 αρθ.14 Να απαγορευθεί η παραμονή προσώπων πλησίον του χώρου διακίνησης υλικού. αρθ.85 Η στοίβαση να εξασφαλίζει ότι δεν θα συμβεί πτώση αντικειμένων. Αν γειτνιάζει με περιοχή κυκλοφορίας ή εργασίας προσωπικού να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να αρθ.86 αποφευχθεί ατύχημα. Το πλάτος των κεκλιμένων επιπέδων κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων, εντός των χώρων εκσκαφών να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα. Η κλίσις να μην υπερβαίνη το 25%. Τα επίπεδα αυτά να εξετάζονται σε αντοχή Τα δοχεία μεταφοράς υγρών σε υψηλή θερμοκρασία ή πίσσας ή γενικά επικινδύνων υλικών (άσβεστος, οξέα, καύσιμα, χημικά) να μη είναι γεμάτα και κατά προτίμηση να είναι σφραγισμένα. Η μεταφορά των φιαλών αερίων υπό πίεση, που χρησιμοποιούνται για συγκολλήσεις, να γίνεται με ασφαλή τρόπο. Χειρωνακτικές μεταφορές Στις μεταφορές με τα χέρια επικίνδυνων αντικειμένων επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται γάντια. Τα δοχεία μεταφοράς υγρών σε υψηλή θερμοκρασία ή πίσσας ή γενικά επικινδύνων υλικών (άσβεστος, οξέα, καύσιμα, χημικά) να μη είναι γεμάτα και κατά προτίμηση να είναι σφραγισμένα. αρθ.8 αρθ.99 αρθ.105 αρθ.99 Σελίδα 8 από 19

9 Η μεταφορά αντικειμένων ειδικών προδιαγραφών (επιμήκη, βαρέα) από ένα ή περισσότερα άτομα, να εκτελείται με προσοχή, ώστε να μη καταπέσουν και δημιουργήσουν ατύχημα. Αν απαιτείται να υπάρχει άτομο για συντονισμό. Η μεταφορά βαρέων αντικειμένων (βαρυτέρων των 250 κιλών) εντός φρεάτων βαθυτέρων των 20 μέτρων να εκτελείται με ειδική εγκατάσταση οδηγού ανύψωσης. Όταν εκτελείται εργασία σε υψηλό σημείο οι εργαζόμενοι στο έδαφος ή σε άλλα χαμηλότερα σημεία κινδυνεύουν από πτώση αντικειμένων. Πρέπει λοιπόν να προειδοποιούνται με κατάλληλη σήμανση και να δυσχεραίνεται η προσέγγιση τους με περιφράγματα. αρθ.91 αρθ.17 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Κανόνες για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τις κατεδαφίσεις Πριν από την κατεδάφιση Να ερευνηθεί η ύπαρξη στον χώρο του εργοταξίου, δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, φωταερίου, ύδατος και λοιπών εγκαταστάσεων ή πηγών ενέργειας. Να γίνει η κατά περίπτωση απαιτουμένη απομόνωση ή μεταφορά των. Θα πρέπει να προβλέπονται οι κατάλληλες και απαραίτητες εκάστοτε αντιστηρίξεις και υποστηρίξεις. Μόνο το κατάλληλο άτομο, με επαρκή γνώση και εμπειρία, να αναλάβει την εργασία αυτή. Αφαιρούνται υλικά και τμήματα δυνάμενα να θρυμματισθούν και να εκτοξευθούν, όπως π.χ. υαλοπίνακες, κιγκλιδώματα και άλλα παρόμοια Κατά την κατεδάφιση Επιβάλλεται να βραχούν τα κατεδαφιζόμενα τμήματα προς αποφυγή δημιουργίας σύννεφου σκόνης. Στις κατεδαφίσεις να απομακρύνονται με προσοχή τα υλικά που έχουν αμίαντο. Να χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό, εξειδικευμένο προσωπικό, που να γνωρίζει τους κινδύνους και τα μέτρα προστασίας από το υλικό αυτό. Να τοποθετηθούν πινακίδες προειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ70α/1988. Να υπάρχει έγκριση των εργασιών από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Να ληφθούν μέτρα, ώστε τα παραμένοντα ακόμη στη θέση τους τμήματα της υπό κατεδάφιση κατασκευής να μην καταρρεύσουν προκαλώντας ατυχήματα. Κατά την κατεδάφιση ειδικών στοιχείων έργων (μπετόν, έργα από μεταλλικό σκελετό, στοιχεία με εξέχοντα τεμάχια ξύλου, εξώστες) να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα του ΠΔ. Για κατεδάφιση με εργαλεία χειρός κατακορύφων στοιχείων υψηλοτέρων των 4 μέτρων να χρησιμοποιείται μεταλλικό ικρίωμα. Απαγόρευση κυκλοφορίας Απαγορεύεται, κατά την κατεδάφιση, η παραμονή ή διέλευση ατόμων από περιοχή πτώσεως υλικών. Αν η κατεδάφιση τοίχου ή άλλου στοιχείου γίνεται με έλξη με συρματόσχοινα ή άλλα μέσα η περιοχή όπου προβλέπεται να πέσουν να περιφράσσεται ή να απομονώνεται με άλλο τρόπο μέχρι το τέλος της εργασίας. Αν γίνεται με ώθηση ή κρούση να αποκλείεται η περιοχή και από της δύο πλευρές του στοιχείου. αρθ. 2 Παράρτημα IV,Β ΙΙ, παρ.10 αρθ.18,19 αρθ.20 αρθ.30 ΠΔ 70α/88 αρθ.14,15 αρθ.24 αρθ.26,27,28,29 αρθ.31 αρθ.33,25 αρθ.33 Σελίδα 9 από 19

10 ΕΚΡΗΞΕΙΣ. ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Κανόνες για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την εκτόξευση υλικών/εκρήξεις Εκτοξευόμενα υλικά Πριν από τις κατεδαφίσεις αφαιρούνται υλικά και τμήματα δυνάμενα να θρυμματισθούν και να εκτοξευθούν, όπως π.χ. υαλοπίνακες, κιγκλιδώματα και άλλα παρόμοια Χρήση εκρηκτικών υλών Ο χειρισμός των εκρηκτικών υλών γενικά καθώς και η όλη διαδικασία αποθήκευσης, μεταφοράς, γόμωσης, πυροδότησης και εξουδετέρωσης αυτών που τυχόν δεν έχουν εκραγεί, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και των ειδικών διατάξεων που ισχύουν. Φιάλες πεπιεσμένων αερίων Οι φιάλες αερίων υπό πίεση, που χρησιμοποιούνται για συγκολλήσεις, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να φέρουν τα προβλεπόμενα διακριτικά. Όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται να στερεώνονται καλά. Να αποθηκεύονται μακρυά από εύφλεκτες ύλες και σημεία όπου δημιουργούνται υψηλές θερμοκρασίες. Η μεταφορά των φιαλών αερίων υπό πίεση, που χρησιμοποιούνται για συγκολλήσεις, να γίνεται με ασφαλή τρόπο. αρθ.20 αρθ.13 ΕΚΣΚΑΦΕΣ Κανόνες για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τις εκσκαφές Πριν από τις εκσκαφές Να ερευνηθεί η ύπαρξη στον χώρο του εργοταξίου, δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, φωταερίου, ύδατος και λοιπών εγκαταστάσεων ή πηγών ενέργειας. Να γίνει η κατά περίπτωση απαιτουμένη απομόνωση ή μεταφορά των. Να ερευνηθεί η τυχόν ύπαρξη προγενεστέρων εκσκαφών, προκειμένου να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Να γίνει αντιστήριξη, όπου απαιτείται, των κτιρίων ή άλλων κατασκευών που συνορεύουν με το οικοδόμημα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται σχετική μελέτη, η αντιστήριξη να μελετηθεί από αρμόδιο μηχανικό και να ληφθούν υπόψη οι επιτόπιες συνθήκες. Η επίβλεψη της υλοποίησης της να γίνει από το αρμόδιο άτομο. Κατά τις εκσκαφές Τα επισφαλή ή προεξέχοντα τμήματα βράχων, κατασκευών, λίθων ή χωμάτων, να κατακρημνίζωνται συμφώνως προς οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού. Να μην επιτρέπεται δε η ανάληψις εργασίας προ της βεβαιώσεως του ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Οι ευρισκόμενοι κοντά στις εκσκαφές μανδρότοιχοι, ιστοί, φανοστάται, δένδρα και άλλα αντικείμενα, εφ' όσον κλονίζονται από την εκσκαφήν ή εφ' όσον υπάρχη αυτός ο κίνδυνος, να στηριχθούν με αντερείσματα μέχρι του τέλους των εργασιών ή σε περίπτωση ανάγκης να κατεδαφιστούν ή να απομακρυνθούν προσωρινά. Να γίνει αντιστήριξη των πρανών της εκσκαφής και των καταστρωμάτων των παρακειμένων οδών. αρθ. 2 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.10 αρθ. 3 αρθ. 2, 4 αρθ. 2 αρθ. 5 αρθ. 2 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.10 Σελίδα 10 από 19

11 Τα πρανή ορυγμάτων και οι αντιστηρίξεις των να επιθεωρούνται καθημερινώς από αρμόδιο έμπειρο άτομο, που θα ορίζεται από τον εργολήπτη, και τα αποτελέσματα να γράφονται εις το Ημερολόγιον Μέτρων Ασφαλείας. Μέχρι να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας να απαγορευθεί η κάθοδος εργαζομένων εις την εκσκαφήν. Να ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις για την πρόληψη του κινδύνου πτώσης ατόμων, με την κατασκευή, αναχωμάτων, περιφράξεων. Οι διαβάσεις επάνω από τάφρους να είναι στερεές και να φέρουν κιγκλιδώματα. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε σε να μη δημιουργηθεί ατύχημα σε περίπτωση εισροής υδάτων εντός του σκάμματος. αρθ.13 αρθ.9 Β ΙΙ, παρ.10 αρθ.12 Β ΙΙ, παρ.10 Β ΙΙ, παρ.10 ΕΚΣΚΑΦΕΣ Αποφυγή πτώσης αντικειμένων στην εκσκαφή Τα προϊόντα της εκσκαφής, ο εξοπλισμός, καθώς και ο χώρος στάθμευσης οχημάτων να ευρίσκονται σε απόσταση από τις εκσκαφές. Όπου είναι απαραίτητο, να κατασκευασθούν και κατάλληλες περιφράξεις. Να κατασκευασθούν κράσπεδα στα χείλη κάθε εκσκαφής, για την παρεμπόδιση πτώσης υλικών, εργαλείων και λοιπών αντικειμένων εντός αυτής. Αν κατά την εκσκαφή βρεθεί νερό, να αντληθεί και να διοχετευθεί σε υπόνομο ή άλλο κατάλληλο αποδέκτη. Άντληση απαιτείται και για τα νερά της βροχής. Σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης να διακόπτονται οι εργασίες σε σκάμμα. αρθ.7 αρθ.9 αρθ.6 Β ΙΙ, παρ.10 ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Κανόνες για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τις σκυροδετήσεις Οχήματα ετοίμου σκυροδέματος - Αντλίες σκυροδέματος Σελίδα 11 από 19

12 Τα οχήματα προσκόμισης και έγχυσης με πίεση, έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων να τοποθετηθετούνται σε οριζόντια και επίπεδη θέση, και να εξασφαλίζεται το ελεύθερο άνοιγμα των βραχιόνων (ποδαρικών) στήριξης ώστε να σταθεροποιούνται με ασφάλεια. Όπου χρειάζεται να τοποθετείται κατάλληλο υπόβαθρο για καλύτερη στήριξη αρθ.72 Η στάση και στάθμευση των αυτοκινήτων και αντλιών να γίνεται σε χώρο ελεύθερο από εναέριους ηλεκτρικούς αγωγούς. Έγχυση σκυροδέματος Ο σωλήνας μεταφοράς/έγχυσης σκυροδέματος να μην είναι κοντά σε υπάρχοντες ηλεκτροφόρους αγωγούς, για αποφυγή τυχαίας επαφής του σωλήνος με τους αγωγούς ή διαπήδησης ηλεκτρικής ενεργείας από τους αγωγούς στο σωλήνα. Ο χειριστής της πρέσσας να έχει συνεχή οπτική επαφή με τον βραχίονα και τον σωλήνα. Σε αντίθετη περίπτωση να υπάρχει άτομο που να συντονίζει την εργασία. Στους ξυλοτύπους να κατασκευαστούν διάδρομοι μετακίνησης ατόμων για τον χειρισμό των μηχανημάτων (σωλήνων μεταφοράς, εγχυσης, δονητών και άλλων) και την διεξαγωγή της εργασίας. αρθ.73,78 αρθ.73 αρθ.73,74 αρθ.34 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Κανόνες για την αποφυγή ατυχημάτων οφειλομένων σε εργασίες εντός του εργοταξίου Κατασκευή ικριωμάτων, διαδρόμων και δαπέδων εργασίας Για να χρησιμοποιηθούν ικριώματα πρέπει να προηγηθεί υποβολή βεβαίωσης στις αρμόδιες αρχές του υπευθύνου μηχανικού ότι θα τηρηθούν όλοι οι όροι που προβλέπονται στο Tα ικριώματα να σχεδιασθούν, να κατασκευασθούν και να συντηρούνται έτσι ώστε να μην μπορούν να καταρρεύσουν ή να μετατοπισθούν για οποιοδήποτε λόγο. Τα ικριώματα να είναι ανθεκτικά και να μη χρησιμοποιούνται για τοποθέτηση υλικών επιπλέον αυτών που χρειάζονται. Η αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων να μη γίνεται τμηματικά αλλά συνολικά μετά το τέλος της εργασίας για την οποίαν κατασκευάστηκαν. Τα υλικά κατασκευής ικριωμάτων να είναι καλής ποιότητας, ανθεκτικά, να συντηρούνται, και να φυλάσσονται χωριστά από τα υπόλοιπα υλικά. Η κατασκευή και αποσύνθεση των ικριωμάτων γίνεται από ειδικευμένους τεχνίτες. Τα δάπεδα των ικριωμάτων να είναι ασφαλή και να έχουν τις διαστάσεις που απαιτούνται. Το φορτίο των να μην υπερβαίνει το κανονικό (αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν). Δεν επιτρέπεται να εργάζονται πάνω από δύο άτομα, μεταξύ δύο διαδοχικών ορθοστατών. αρθ.3 Β ΙΙ, παρ 6 αρθ.2 αρθ.3 αρθ.4 αρθ.9 Τα ικριώματα να συνδέονται με την οικοδομή ώστε να μην υπάρχει φόβος μετακίνησης τους. αρθ.10 Να κατασκευαστεί πάνω από το πεζοδρόμιο, και στο χώρο του ικριώματος, προστατευτικό προστέγασμα για την προφύλαξη των διερχομένων ατόμων. αρθ.11 Τα μεταλλικά ικριώματα να συναρμολογούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και να πληρούν τους όρους του ΕΛΟΤ. αρθ.13 Τα κινητά μεταλλικά ικριώματα να εδράζονται κανονικά. αρθ.14 Όταν τα ανηρτημένα ικριώματα είναι σε θέση εργασίας τα δάπεδα τους να είναι απολύτως οριζόντια. Να στηρίζονται επαρκώς και να μην έχουν φόβο ανατροπής. Να αρθ.15 κινούνται μόνο με μηχανικό μέσο. Τα κεκλιμένα επίπεδα για την αλλαγή επιπέδου να είναι γωνίας μικρότερης των 30 μοιρών και να διευκολύνεται η κίνηση με τοποθέτηση μαδεριών. Σε όλο το μήκος των να υπάρχουν κιγλκλιδώματα. Να χρησιμοποιούνται μετά την περάτωση κατασκευής τους. αρθ.16 Σελίδα 12 από 19

13 Αν η επιφάνεια του δαπέδου είναι ολισθηρή να τροποποιείται σε τραχεία. Οι εργαζόμενοι να φορούν αντιολισθηρά υποδήματα. Να ελέγχεται η κατάσταση των δαπέδων εργασίας σε τακτά διαστήματα Όπου απαιτείται πεζογέφυρα ή άλλου είδους διάβαση ευρισκόμενη σε ύψος άνω του 0,75 μέτρου να υπάρχει και στηθαίο. Αν το δάπεδο της διάβασης είναι επικλινές να προβλεφθεί τοποθέτηση εγκαρσίων στοιχείων, όπως πήχεων προς αποφυγή ολισθήσεως. Όπου υπάρχει άνοιγμα στο δάπεδο ή σε κλιμακοστάσια να καλύπτεται ή να προφυλάσσεται με στηθαίο. Φωταγωγοί, φρέατα ανεκλκυστήρων, φρέατα διόδου Η/Μ εγκαταστάσεων και άλλα ανοίγματα στα δάπεδα να προστατεύονται είτε με κιγκλιδώματα είτε καλυπτόμενα είτε με πλέγμα σιδηρού οπλισμού ανάλογα με την περίπτωση. αρθ.37,106 Β ΙΙ, παρ 6 αρθ.38 αρθ.20 αρθ.38,40 Άρθρο 20 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Το πλάτος των διαδρόμων εργασίας των ικριωμάτων να καλύπτει τις ανάγκες εργασίας, μετακίνησης των ατόμων. Αν ο διάδρομος χρησιμοποιείται όχι μόνο για να υποβαστάζει τους εργαζόμενους αλλά και για απόθεση υλικών να γίνει ειδική μελέτη. Να κατασκευασθεί στηθαίο κατάλληλου ύψους σε όλα τα επίπεδα εργασίας, σε όλα τα ικριώματα. Στους ξυλοτύπους να κατασκευαστούν διάδρομοι μετακίνησης ατόμων για τον χειρισμό των μηχανημάτων (σωλήνων μεταφοράς, εγχυσης, δονητών και άλλων) Η εργασία ή η διέλευση κάτω από ικρίωμα να απαγορευθεί. Αν πρέπει να γίνει να δημιουργηθεί στέγαστρο ή ασφαλής προστατευμένη δίοδος. Να μην προκαλούνται δονήσεις κοντά στα ικριώματα, από εκφόρτωση υλικών ή λειτουργία μηχανημάτων. Περίφραξη, κιγκλιδώματα Όπου υπάρχουν προσωρινά ανοίγματα σε κατακόρυφες επιφάνειες να κατασκευάζεται προστατευτικό στηθαίο ή προσωρινό κιγκλίδωμα. Τα κινητά κιγκλιδώματα ή περιφράγματα επιτρέπεται να ανοίγονται ή να αφαιρούνται μόνο αν είναι απαραίτητο, και αφού ληφθούν ισοδύναμα μέτρα αποκλείοντα την πτώση ή να μπορούν συγκρατήσουν άτομο που κατά λάθος θα πέσει. Μετά το τέλος των εργασιών, τα ανοίγματα να κλείνουν αμέσως. Οι διαβάσεις πεζών να έχουν το προβλεπόμενο πλάτος ανάλογα με την κίνηση (μεταφορά φορτίων ή όχι). Τα πέρατα των ξυλοτύπων και πλακών να εξασφαλίζονται με ανθεκτικά προσωρινά κιγκλιδώματα. Κίνηση σε σκάλες Οι σκάλες να φωτίζονται και να μην περιορίζεται το πλάτος τους με την τοποθέτηση αντικειμένων σ' αυτές.κατά την άνοδο/κάθοδο με χρήση κινητής σκάλας να μη μεταφέρονται αντικείμενα με τα χέρια. Κατά την κίνηση σε κινητές σκάλες δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται στα χέρια εργαλεία. Oι σκάλες να έχουν αντοχή και να συντηρούνται σωστά. Να χρησιμοποιούνται σωστά, στα κατάλληλα σημεία και σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζονται. Ανύψωση αρθ.34 Β ΙΙ, παρ.1 αρθ.34 αρθ.36 αρθ.21 αρθ.21 αρθ.41 Β ΙΙ, παρ.5 αρθ.38 αρθ. 17 αρθ.43 αρθ.44 Β ΙΙ, παρ 6 Σελίδα 13 από 19

14 Αν χρειαστεί εγκατάσταση ανυψωτικής μηχανής σε δάπεδο ικριώματος να δοθεί έγκριση και άδεια από τον επιβλέποντα μηχανικό. Αν απαιτείται να γίνει ειδική μελέτη. Αν δεν υπάρχουν σιδηροτροχιές για την ανάβαση των υλικών, να κατασκευασθεί σε όλο το ύψος του ικριώματος κατάλληλη περίφραξη για αποτροπή πρόσκρουσης. Κάθε συσκευή και εξάρτημα ανύψωσης να φέρει ευκρινώς ένδειξη του ανώτατου επιτρεπόμενου φορτίου, σύμφωνα με τις εγκρίσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία. Oι συσκευές ανύψωσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζονται. αρθ.35 ΠΔ 89/99 αρθ.35 ΠΔ 89/99 Β ΙΙ, παρ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Κανόνες για την αποφυγή ατυχημάτων οφειλομένων στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για εργοταξιακές εργασίες Προκαταρκτικός έλεγχος Πρίν από την έναρξη εργασιών να εξετασθούν αν υπάρχουν πλησίον του εργοταξίου αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό να ληφθούν μέτρα ασφαλείας από κοινού με την ΔΕΗ αρθ.78,79 Β ΙΙ, παρ.2 Να υπάρχει επαρκής ενιαία γείωση. αρθ.21 Oι εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας του εργοταξίου, ιδίως οι εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε εξωτερικές επιδράσεις, πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. Κίνηση οχημάτων, ατόμων σε περιοχή ηλεκτρικών δικτύων Δεν πρέπει να κινούνται υψηλά οχήματα - μηχανήματα σε περιοχές που υπάρχουν εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα ή εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και καθιστούν τη διέλευση επικίνδυνη. Σε περίπτωση αδυναμίας είτε αποφυγής της κίνησης, είτε εκτροπής των καλωδίων, είτε θέσεως αυτών εκτός ηλεκτρικής τάσης να μελετηθεί ο τρόπος κίνησης από τον επιβλέποντα μηχανικό. Β ΙΙ, παρ.2 αρθ.78 Β ΙΙ, παρ.2 Τα καλώδια τροφοδοσίας που διασταυρώνουν οδό κίνησης οχημάτων-μηχανημάτων, να καλυφθούν με ειδικά προστατευτικά δάπεδα ή άλλη κατάλληλη προστασία. αρθ.81 Να μη πλησιάζουν τους ηλεκτροφόρους αγωγούς άτομα άσχετα με εργασία σε αυτούς. αρθ.78 Λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής και τροφοδοσίας να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου και να έχουν την δυνατότητα κλειδώματος. Να γειώνωνται καταλλήλως με σταθερή εγκατάσταση γειώσεως. Να συντηρούνται τακτικά. Τα κλειδιά των πινάκων ή των χώρων που βρίσκονται οι πίνακες αυτοί, να φυλάσσονται από υπεύθυνο άτομο. Όλα τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα και κυρίως τα φορητά να ελέγχονται πριν χρησιμοποιηθούν αν έχουν τις κατάλληλες μονώσεις και αποκλείουν το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας. Μηχανήματα και συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, ηλεκτρικοί πίνακες διανομής και λοιπές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να συντηρούνται και σε περίπτωση βλάβης να επιδιορθώνονται, ώστε να είναι πάντοτε σε άριστη κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. αρθ.76,77 αρθ.49 ΠΔ 395/94 αρθ.21 αρθ.76 Σελίδα 14 από 19

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ :ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2013 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ονοματεπώνυμο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Πλατεία Οικονομίδη ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2. ΣΧΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2...2 2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ...2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ...2...2 2. ΚΙΝ ΥΝΟΙ...2...3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...3...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ. 1. Εγκρίνεται ο κτιριοδομικός κανονισμός, όπως στα επόμενα άρθρα. 2. Σκοπός. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολό τους και

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. Φ.Ε.Κ. 31 Α της 14 Μαρτ. 1990 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα