ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ

2 Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο υπηρεσίας... 3 Άρθρο 2. Προσδιορισμός της εργασίας του ανάδοχου Εργασίες υγειονομικής ταφής σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων Λειτουργία των ΧΥΤΑ Συντήρηση κινητού και σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού Κεντρικό σύστημα εποπτείας... 6 ΑΡΘΡΟ 3. Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς... 6 Άρθρο 4. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης υπηρεσίας... 8 Άρθρο 5. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας

3 ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο υπηρεσίας Αντικείμενο της παρούσας είναι η "Λειτουργία εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων Λήμνου". Η Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α. Λήμνου Α.Ε. θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό τη προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέσει το προσωπικό, τα μέσα και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την καλή εκτέλεσή της. Πιο συγκεκριμένα η υπηρεσία προβλέπει την εκτέλεση της: 1.1 Λειτουργία των Κεντρικών Εγκαταστάσεων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), το κεντρικό συνεργείο εξοπλισμού, κτίριο διοίκησης, φυλάκιο - ζυγιστήριο, δεξαμενή καυσίμων, δεξαμενή πυρόσβεσης, πλυντήριο οχημάτων, τον Προσωρινό Χώρο Δεματοποίησης Ανακυκλωσίμων Υλικών (ΠΡΟΧΔΑΥ), Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), πυρσό καύσης βιοαερίου. Το πρόγραμμα λειτουργίας αποτυπώνεται στο Παράρτημα 2 της Διακήρυξης. 1.2 Λειτουργία και συντήρηση του σταθερού και κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού Άρθρο 2. Προσδιορισμός της εργασίας του ανάδοχου 2.1 Εργασίες υγειονομικής ταφής σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων Οι Δήμοι που εξυπηρετούνται παρατίθενται στο Παράρτημα 1 ενώ τα φορτία οικιακών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών από το πιλοτικό πρόγραμμα τους παρατίθενται στο Παράρτημα 2 της Διακήρυξης. Επίσης στο Παράρτημα 2 δίνονται αναλυτικά στοιχεία για τον εξοπλισμό Υγειονομικής Ταφής, σταθερό και κινητό, τον οποίο θα λειτουργήσει ο ανάδοχος. Τα απορριμματοφόρα (Δήμου Λήμνου και Δήμου Αγίου Ευστρατίου) τα οποία συλλέγουν τα σύμμεικτα αστικά απορρίμματα βάσει των διαφόρων προγραμμάτων αποκομιδής των Δήμων, μετά την πλήρωσή τους, προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ όπου αποθέτουν το φορτίο τους και επιστρέφουν κενά στα προγράμματα αποκομιδής για την συνέχιση της υπηρεσίας τους. Για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των ΧΥΤΑ θα διατίθεται από τον ανάδοχο το απαραίτητο προσωπικό για την εποπτεία και καλή λειτουργία. Ο ανάδοχος λειτουργεί τον ΧΥΤΑ και τα οχήματα με δικά του έξοδα και ευθύνη (περιλαμβάνονται μισθοί και ημερομίσθια οδηγών, εποπτικού προσωπικού, εργατοτεχνικού προσωπικού, υπαλληλικού προσωπικού, έξοδα συντήρησης, η ασφάλιση των οχημάτων, καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά Στον ΧΥΤΑ για όλες τις ώρες λειτουργίας θα διατίθεται επόπτης λειτουργίας κατά τις ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης και κίνησης των οχημάτων και φύλακας κατά τις ώρες αργίας της εγκατάστασης. Επίσης για όλο το προσωπικό θα διατεθεί τεχνικός ασφαλείας και γιατρός εργασίας. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για την άρτια λειτουργία του συστήματος, την καθαριότητα των χώρων, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργία του Παραρτήματος 2. 3

4 Τον ανάδοχο βαρύνουν η μισθοδοσία, οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων και τα λοιπά κατά νόμο έξοδα των οδηγών και του λοιπού επιστημονικού, εργατοτεχνικού και διοικητικού προσωπικού το οποίο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του συστήματος. Αναλυτική μεθοδολογία και πρόγραμμα εργασίας θα κατατεθεί στην Τεχνική Προσφορά. 2.2 Λειτουργία των ΧΥΤΑ Η θέση των ΧΥΤΑ φαίνεται στο χάρτη του Παραρτήματος 3. Ο ΧΥΤΑ θα δέχεται τα απορρίμματα των ΟΤΑ Δήμου Λήμνου και Δήμου Αγίου Ευστρατίου μέσω των οχημάτων μεταφοράς καθώς και ιδιωτών που μεταφέρουν μη επικίνδυνα οικιακά απόβλητα. Η ευθύνη του αναδόχου περιλαμβάνει: α. Την παροχή του αναγκαίου επιστημονικού, εργατοτεχνικού και διοικητικού προσωπικού λειτουργίας των ΧΥΤΑ. β. Τη λειτουργία των μηχανημάτων διάστρωσης συμπίεσης των απορριμμάτων. γ. Την προμήθεια ή εξόρυξη και μεταφορά εντός των ΧΥΤΑ για την κάλυψη της ανάγκης της ημερήσιας χωματοκάλυψης των απορριμμάτων, την ανάπτυξη των δρομολογίων εντός του ενεργού κυττάρου του ΧΥΤΑ. δ. Τη σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ. ε. Τη γενική καθαριότητα όλων των χώρων. στ. Γενικές εργασίες κηποτεχνίας και πρασίνου. ζ. Γενική Συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων που προκαλούνται από συνήθη χρήση (ελαιοχρωματισμοί, επιδιορθώσεις, επισκευές). η. Συντήρηση επισκευή εσωτερικής οδοποιίας και οδών πρόσβασης σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ. θ. Διατήρηση όλο το χρόνο της αντιπυρικής ζώνης του ΧΥΤΑ και περιοδικός καθαρισμός των καναλιών απορροής των όμβριων από το ενεργό κύτταρο του ΧΥΤΑ. ι. Συντήρηση των κτιριακών υποδομών και των εργοταξίων. ια. Για την ασφαλή και συνεχόμενη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν σε περιοδικές δειγματοληψίες των υπόγειων νερών, των εκροών της ΜΕΥΑ, την παρακολούθηση των διαφορικών καθιζήσεων, των μετρήσεων εκπομπής βιοαερίου και την παρακολούθηση της ανάπτυξης του απορριμματικού ανάγλυφου καθώς επίσης και για την περιοδική ποιοτική, ποσοτική και χημική ανάλυση των απορριμμάτων, απαιτούνται σε ετήσια βάση α) Προσωπικό συντήρησης παρακολούθησης, β) Εργασίες συντήρησης (γεωτρήσεων, μαρτύρων καθίζησης, χωροσταθμικών αφετηριών) και προμήθειας εξοπλισμού. 4

5 ιβ. Τοπογραφικές εργασίες παρακολούθησης Διαφορικών Καθιζήσεων και ανάπτυξης Απορριμματικού Ανάγλυφου. ιγ. Για τον έλεγχο λειτουργίας, εποπτείας και εφαρμογής προγραμμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας καθώς επίσης και για τα κόστη που αφορούν σε έξοδα διοίκησης, λογιστικής εποπτείας, κίνησης και τηλεπικοινωνιών πρέπει να συμπεριληφθούν α) Ένδυση, υπόδηση, μέτρα ασφαλείας για τους εργαζομένους, β) Τεχνικός Ασφαλείας Γιατρός εργασίας, γ) Έξοδα κίνησης τηλεπικοινωνιών. Ο ανάδοχος λειτουργεί του ΧΥΤΑ, τα μηχανήματα και συστήματά του με δικά του έξοδα και ευθύνη (περιλαμβάνονται μισθοί και ημερομίσθια χειριστών και οδηγών, εποπτικού προσωπικού, εργατοτεχνικού προσωπικού, υπαλληλικού προσωπικού, έξοδα συντήρησης, η ασφάλιση των οχημάτων, καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά). Στην εγκατάσταση θα διατίθεται επόπτης λειτουργίας κατά τις ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης και φύλακας κατά τις ώρες αργίας της εγκατάστασης. Στον ανάδοχο θα δοθούν για χρήση, στα πλαίσια της λειτουργίας του συστήματος, τα συγκροτήματα των ΧΥΤΑ και τα μηχανήματα που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2. Αναλυτική μεθοδολογία και πρόγραμμα εργασίας θα κατατεθεί στην Τεχνική Προσφορά. 2.3 Συντήρηση κινητού και σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η αρμοδιότητα του αναδόχου για την επιτήρηση, την συνήθη προγραμματισμένη συντήρηση και τις επισκευές του σταθερού και κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού των ΧΥΤΑ ΠΟΡΧΔΑΥ σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, με δαπάνες που θα βαρύνουν τον ανάδοχο όσον αφορά την εργασία, τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά. Ειδικότερα, ως εργασίες συνήθους προγραμματισμένης συντήρησης εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στις οδηγίες των κατασκευαστών νοούνται και οι παρακάτω: α) προληπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας β) τακτικό γρασάρισμα γ) αλλαγή φίλτρων και λαδιών δ) τακτικός καθαρισμός και πλύσιμο. Για την εξασφάλιση των ως άνω εργασιών συντήρησης, η τεχνική επάνδρωση του ανάδοχου πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τις κατάλληλες ειδικότητες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του ευθύνη να πληροφορηθεί από τους κατασκευαστές του σταθερού και κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού το τακτικό πρόγραμμα συντήρησης το οποίο είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει. 5

6 Το απαιτούμενο προσωπικό συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού συνεργείου και των τεχνικών ασφαλείας όπως περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους, θα υπολογιστεί αιτιολογημένα από τους προσφέροντες. Τον ανάδοχο βαρύνουν η μισθοδοσία, εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων και τα λοιπά κατά το νόμο έξοδα του απαραίτητου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος συντήρησης. Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των προσφερόντων μπορεί να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 (στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό να κατατεθεί και στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς). Αναλυτική μεθοδολογία και πρόγραμμα εργασίας θα κατατεθεί στην Τεχνική Προσφορά. 2.4 Κεντρικό σύστημα εποπτείας Το κεντρικό σύστημα εποπτείας και λειτουργίας του αναδόχου θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τις παρακάτω ενότητες: α. Σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας ΧΥΤΑ. β. Υπηρεσία προμηθειών. γ. Υπηρεσία προσωπικού. δ. Τμήμα συντήρησης μηχανημάτων και οχημάτων. ε. Υπεύθυνο τήρησης συστήματος ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. στ. Υπεύθυνο τήρησης συστήματος υγιεινής και ασφάλειας μηχανικό ασφαλείας. ζ. Σύστημα μηχανογραφικής καταχώρησης δεδομένων, στατιστικής επεξεργασίας και αναφορών. η. Τμήμα μετρήσεων ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης απορριμμάτων. Στην τεχνική προσφορά θα αναλυθούν με πληρότητα οι λειτουργίες του συστήματος και των τμημάτων του και θα επισυναφθούν βιογραφικά σημειώματα του επιστημονικού προσωπικού που θα το στελεχώσουν, με αντίστοιχη εμπειρία. ΑΡΘΡΟ 3. Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς Επί ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν κατ ελάχιστον μέσα στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς τα εξής στοιχεία: 1. Ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των όρων της παρούσας διακήρυξης. 6

7 2. Τεχνική Έκθεση-Μεθοδολογία εκτέλεσης της υπηρεσίας Τεχνική έκθεση-μεθοδολογία για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών με επισήμανση των τυχόν ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Η τεχνική έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα ακόλουθα κεφάλαια: 1. Περιγραφή διαδικασιών ελέγχου, ζύγισης και καταγραφής των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ. 2. Αναλυτική περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του κυττάρου ταφής, σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κλιμάκωσης της διάθεσης των απορριμμάτων, με μονάδα χρόνου το τρίμηνο. Περιγραφή των διαδικασιών καθημερινής ταφής απορριμμάτων και διαχείρισης κελιών. 3. Τεχνική περιγραφή τρόπου παρακολούθησης και λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ). 4. Πρόγραμμα διαχείρισης συντήρησης πάγιου και κινητού εξοπλισμού, που θα χωρίζεται σε υποενότητες προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών του εξοπλισμού, για κάθε βασική μονάδα του εξοπλισμού και εγκατάστασης. Επίσης καταγραφή τρόπου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. 5. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Περιγραφή των μετρούμενων παραμέτρων για κάθε φαινόμενο υπό παρακολούθηση, της συχνότητας των μετρήσεων, των μεθόδων δειγματοληψίας και μετρήσεων και του εξοπλισμού δειγματοληψίας και μέτρησης, για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχο του έργου. 6. Οργανόγραμμα με τη στελέχωση του προσωπικού παροχής της ζητουμένων υπηρεσιών (επιστημονικά στελέχη και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό), όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών μεταξύ όλων των ατόμων. Συγκεκριμένα το οργανόγραμμα αποτελείται από τα εξής υποβαλλόμενα στοιχεία: (α) Υπεύθυνη Δήλωση για την Ομάδα παροχής της υπηρεσίας, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, συνοδευόμενη από πίνακα του προσωπικού της ομάδας παροχής της υπηρεσίας, στην οποία θα δηλώνεται και ο συντονιστής της. (β) Υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου για το επιστημονικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό και εξοπλισμό που θα διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης συνοδευόμενη από πίνακα του προσωπικού (ανά ειδικότητα και όχι ονομαστικά). 7. Έκθεση των μέτρων που λαμβάνει ο διαγωνιζόμενος για να εξασφαλίσει την υγιεινή και ασφάλεια των εργασιών. Περιγραφή συστήματος υγιεινής και ασφάλειας που έχει εφαρμόσει. 8. Σχέδιο ανταπόκρισης κάλυψης έκτακτων αναγκών 7

8 Άρθρο 4. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης υπηρεσίας 4.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο της υπηρεσίας για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 4.2 Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών στην διαχείριση απορριμμάτων της ΔΕΔΕΠΑ Λήμνου Α.Ε. για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 4.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών διαχείρισης απορριμμάτων. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (συνεργεία, τεχνικό προσωπικό, οργάνωση επισκευών και σέρβις, εγκαταστάσεις, κλπ.). 4.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της ΔΕΔΕΠΑ Λήμνου Α.Ε. προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 4.5 Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητας και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων καθώς επίσης και με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του εκτελούμενου έργου (Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Προστασία περιβάλλοντος). 4.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες, οι οποίοι θα συντονίζουν τις εργασίες και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες της ΔΕΔΕΠΑ Λήμνου Α.Ε. για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της υπηρεσίας. 4.7 Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναλυθεί ανά είδος εργασίας στις παραγράφους του άρθρου 2. Γενικότερα και πέρα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων κατά τρόπο που να μην προκύπτουν προβλήματα υγιεινής ή ρύπανσης του περιβάλλοντος έστω και αν αυτό λόγω ειδικών συνθηκών απαιτεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ή να επιμηκυνθεί το ωράριο εργασίας. 4.8 Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και άριστης εμφάνισης με φροντίδα του αναδόχου. 4.9 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 8

9 4.10 Οι οδηγοί και οι χειριστές θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια οδηγήσεως σύμφωνα με τα απασχολούμενα οχήματα και μηχανήματα και ανάλογη προϋπηρεσία. Άρθρο 5. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας 5.1 Σε περίπτωση βλάβης του κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Η διακοπή εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωσή της. 5.2 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση της ΔΕΔΕΠΑ Λήμνου Α.Ε., μετά από απόφαση του Δ.Σ. 5.3 Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Φωκίδας Δήμος Δελφών ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 13%): 10.920,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:12828 Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Στρόλογγας Χ, Γκιόκας Π. Τηλέφωνο:2131500116, 2131500117 Τηλεομοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα