Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ του του του του του του 1990.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990."

Transcript

1 .. Παρ. 1(1) 114 Ν. 14(Ι)/93 Αρ. 2791, Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ του του του του του του Αριθμός 14(1) του 1993 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΜΑ ΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑ ΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ι\ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός από τις περιπτώσεις, που από το ίδιο το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία* «δημόσια χρεόγραφα» σημαίνει χρεόγραφα που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, από δήμους και άλλες τοπικές αρχές και από ημικρατικούς οργανισμούς και άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας* «εκδότης» σημαίνει το νομικό πρόσωπο που εκδίδει τις σχετικές αξίες* «Επιτροπή» σημαίνει την κατά το άρθρο 8 ιδρυόμενη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς* «Επίτροπος» σημαίνει τον κατά τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 8 οριζόμενο Κυβερνητικό Επίτροπο και περιλαμβάνει και τον κατά το ίδιο εδάφιο οριζόμενο αναπληρωτή του* «εταιρεία» σημαίνει εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου* «εταιρικοί τίτλοι» ή περιληπτικά, «τίτλοι» κατά ταυτόσημη έννοια σημαίνει μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους εταιρειών και δικαιώματα επ' αυτών «καθορισμένος» σημαίνει καθορισμένος κατά τον παρόντα Νόμο ή από Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς* «κινητές αξίες» ή περιληπτικά «αξίες» κατά ταυτόσημη έννοια σημαίνει δημόσια χρεόγραφα και εταιρικούς τίτλους* «Συμβούλιο» σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 ιδρυόμενο Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου* «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών* «χρηματιστηριακοί Κανονισμοί» σημαίνει τους κατά το άρθρο 71 εκδιδόμενους Κανονισμούς* «Χρηματιστήριο» σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 ιδρυόμενο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

2 115 Ν. 14(Ι)/93 ΜΕΡΟΣ II ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 3. (1) Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το οποίο καλείται «Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου», στο οποίο καταρτίζονται κατ* αποκλειστικότητα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Νόμο, οι χρηματιστηριακές συναλλαγές επί κινητών αξιών στη Δημοκρατία. (2) Το Χρηματιστήριο τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους και διοικείται από το Συμβούλιο. (3) Από της συστάσεως του Χρηματιστηρίου απαγορεύεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή άλλο νομικό πρόσωπο να ασκεί στη Δημοκρατία εργασίες που κατά τον παρόντα Νόμο ανήκουν στο Χρηματιστήριο, ή να χρησιμοποιεί τίτλο ή ονομασία που να υποδηλώνει την άσκηση τέτοιας φύσεως εργασιών. (4) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (3) διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές. 4. Έδρα του Χρηματιστηρίου ορίζεται η Λευκωσία όπου το Χρηματιστήριο διατηρεί και το κεντρικό του κατάστημα. Οι εργασίες του Χρηματιστηρίου διεξάγονται είτε στο κεντρικό του κατάστημα είτε σε επαρχιακά καταστήματα που δυνατόν να συσταθούν με απόφαση του Συμβουλίου. 5. (1) Πρωταρχικοί σκοποί και αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου, το οποίο έχει και τις συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις, είναι: (α) Η λήψη των απαραίτητων και των κατά περίπτωση ενδεδειγμένων μέτρων για την ανάπτυξη της αγοράς αξιών, καθώς επίσης ο έλεγχος και η ρύθμιση των συναλλαγών για κινητές αξίες (β) Η παροχή των απαραίτητων διευκολύνσεων για την εμπορία αξιών και για την έκδοση επίσημου δελτίου τιμών, η διευκόλυνση της κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, η πρόβλεψη διαδικασιών και μέσων παροχής χρηματιστηριακών πληροφοριών σχετικά με την κίνηση και τις συναλλαγές αξιών, η μέριμνα για την ταχεία ανάρτηση των σχετικών πληροφοριών για την ενημέρωση των μελών, των συναλλασσομένων και του κοινού και τελικά η μέριμνα για δημοσιεύσεις χρηματιστηριακού δελτίου είτε καθημερινά είτε κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Συμβουλίου, (γ) Η προώθηση της χρηματιστηριακής δραστηριότητας και η χρησιμοποίηση για το σκοπό αυτό κάθε ενδεδειγμένου μέσου δημοσιότητας σχετικά με τα οφέλη και τις υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου (δ) Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης ομαλής και μεθοδικής αγοράς αξιών, η καταστολή των δόλιων Και ανάρμοστων μεθόδων χρηματιστηριακής συναλλαγής και η παροχή της δέουσας προστασίας σε επενδυτές και γενικά στο κοινό" (ε) Η κατάρτιση και υποβολή για έγκριση των αναγκαίων για την επίτευξη των σκοπών του χρηματιστηριακών Κανονισμών και η εκτέλεση κάθε άλλης αναγκαίας για το σκοπό αυτό ενέργειας. (2) Επιπρόσθετα από τις πρωταρχικές αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου που προβλέπονται στο εδάφιο (1), στο Χρηματιστήριο ανατίθεται και οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, κατ' έθιμο ανήκουσα σε χρηματιστήριο με τις συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις. Σύσταση Χρηματιστηρίου. Έδρα Χρηματιστηρίου. Σκοποί και αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου.

3 Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου. Ν. 14(Ι)/ (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την εξουσία, ένεκα έκτακτων και δικαιολογημένων για το δημόσιο συμφέρον περιστάσεων, να διατάξει, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, για το καθορισμένο στη σχετική απόφαση διάστημα. (2) Το Συμβούλιο έχει την εξουσία, ένεκα έκτακτων και δικαιολογημένων για το δημόσιο συμφέρον περιστάσεων, να διατάξει, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου για διάστημα μέχρι δεκαπέντε ημέρες. (3) Το Συμβούλιο έχει την εξουσία, ένεκα έκτακτων και δικαιολογημένων για το δημόσιο συμφέρον περιστάσεων ή με βάση πληροφορίες που εκ πρώτης όψεως δικαιολογούν επέμβαση για το δημόσιο συμφέρον και για την προστασία επενδυτών, να διατάξει με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού την προσωρινή αναστολή της εμπορίας και συναλλαγής καθοριζόμενης κατηγορίας κινητών αξιών, καθώς και εταιρικών τίτλων συγκεκριμένης εταιρείας που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. (4) Απαγορεύεται η κατάρτιση χρηματιστηριακής συναλλαγής κατά την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου. (5) Συναλλαγή που καταρτίζεται κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (4) είναι άκυρη. Κρατική εποπτεία. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Κυβερνητικός Επίτροπος. ΜΕΡΟΣ III ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 7. (1) Η γενική εποπτεία του Χρηματιστηρίου ανατίθεται στο Υπουργείο Οικονομικών και ασκείται από τον Υπουργό διά της Επιτροπής η οποία ορίζεται για το σκοπό αυτό κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. (2) Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του Υπουργού, οι κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιότητες του ασκούνται από τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας, ή από άλλο Υπουργό που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο. (3) Το Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στον Υπουργό οποιαδήποτε πληροφορία αυτός ζητεί σχετικά με το Χρηματιστήριο και τις δραστηριότητες του, την οποία ο Υπουργός κρίνει αναγκαία, για το δημόσιο συμφέρον για την άσκηση της κατά τον παρόντα Νόμο κρατικής εποπτείας επί του Χρηματιστηρίου. 8. (1) Συνιστάται πενταμελής Επιτροπή, η οποία καλείται «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», και είναι αρμόδια να εποπτεύει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε επόμενες διατάξεις του παρόντος Νόμου. (2) Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Κυβερνητικό Επίτροπο, από ένα εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας και από τρία άλλα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με πρόταση του Υπουργού. (3) Ο Κυβερνητικός Επίτροπος ορίζεται από τον Υπουργό και προεδρεύει της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ο Υπουργός ορίζει και αναπληρωτή Κυβερνητικό Επίτροπο, που αναπληρώνει τον Επίτροπο σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του. (4) Εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας ανώτερος λειτουργός της. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και αναπληρωτής εκπρόσωπος, πού αναπληρώνει τον τακτικό εκπρόσωπο σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του.

4 117 Ν. 140)/93 (5) Μέλη της Επιτροπής διορίζονται πρόσωπα ανώτατου ηθικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας και εγνωσμένης πείρας και κατάρτισης στα οικονομικά, τις επενδύσεις, τις χρηματοδοτήσεις, τη χρηματαγορά και την κεφαλαιαγορά, που είναι ικανά να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του παρόντος Νόμου και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη ομαλής και μεθοδικής αγοράς αξιών, καθώς επίσης και στη δέουσα προστασία των επενδυτών και γενικά του κοινού. Τα πρόσωπα αυτά δεν πρέπει να έχουν άμεσα ή έμμεσα τα ίδια ή με συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ουσιώδες συμφέρον ή έλεγχο ή να μετέχουν σε Συμβούλιο ή να είναι υπάλληλοι ή αξιωματούχοι εταιρειών που οι εταιρικοί τους τίτλοι κατά το διορισμό τους ή στη διάρκεια της θητείας τους εισάγονται στο Χρηματιστήριο. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την ίδια απόφαση διορίζει και αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωση των τακτικών μελών σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων τους: Νοείται ότι τα αναπληρωματικά μέλη πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα με τα τακτικά μέλη. (6) Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής και ανανεώσιμη. Σε περίπτωση που η θέση μέλους της Επιτροπής κενούται πριν από τη λήξη της θητείας της Επιτροπής, το Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του Υπουργού προβαίνει σε διορισμό μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου μέλους: Νοείται ότι η θητεία της Επιτροπής η οποία θα διοριστεί για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εφαρμογής του παρόντος Νόμου λήγει στις 30 Απριλίου (7) Η χηρεία θέσης της Επιτροπής ή ελάττωμα στο διορισμό μέλους της Επιτροπής δεν επιφέρει ακυρότητα των πράξεων ή διαδικασιών της Επιτροπής. (8) Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου, να εφορεύει την τήρηση των σχετικών με αυτό διατάξεων του παρόντος Νόμου και των χρηματιστηριακών Κανονισμών και να ασκεί γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανατίθενται σε αυτή από τον παρόντα Νόμο ή από χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. Για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών η Επιτροπή έχει δικαίωμα εισόδου και έρευνας, όσον αφορά τις εταιρείες που έχουν εισαγάγει τίτλους στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση ή τους τίτλους που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, κατά τα οριζόμενα προς τούτο σε χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (9) Ο Επίτροπος και τα άλλα μέλη της Επιτροπής παρίστανται στις συνεδρίες του Συμβουλίου στις οποίες δικαιούνται να εισαγάγουν θέμα προς συζήτηση, καθώς και να εκφράσουν άποψη για τα υπό συζήτηση θέματα, αλλά δεν μετέχουν στη λήψη αποφάσεων, στερούμενοι του δικαιώματος ψήφου. (10) Απαγορεύεται στα μέλη της Επιτροπής να διεξάγουν αμέσως ή μέσω παρένθετου προσώπου χρηματιστηριακές συναλλαγές είτε για δικό τους λογαριασμό είτε κατ' εντολήν άλλου. Παράβαση της απαγόρευσης αυτής συνιστά, προκειμένου για δημόσιους υπαλλήλους, πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι και με απόλυση τους από τη δημόσια υπηρεσία. Επιπρόσθετα, τόσο για τα μέλη που είναι δημόσιοι υπάλληλοι όσο και για τα άλλα μέλη, η παράβαση αυτή συνιστά ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης τους επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 68, ενώ υπέχουν κατ' αναλογίαν τις ευθύνες που προβλέπονται στο άρθρο 69(2).

5 N.14(I)/ ΜΕΡΟΣ IV ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Σύσταση 9. Συνιστάται Συμβούλιο, το οποίο καλείται «Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Συμβουλίου. Αξιών Κύπρου», στο οποίο ανατίθεται η διοίκηση του Χρηματιστηρίου και η ευθύνη για εφαρμογή της πολιτικής του. Αρμοδιότητες 10. (1) Το Συμβούλιο εφορεύει τις εργασίες του Χρηματιστηρίου και έχει Συμβουλίου. πχήρη εξουσία για τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (2) Το Συμβούλιο ειδικότερα (α) Εκπροσωπεί δια του Προέδρου του το Χρηματιστήριο ενώπιον των δικαστικών και άλλων αρχών, (β) Εγκρίνει την αναγραφή και παραδέχεται την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο κινητών αξιών για διαπραγμάτευση, (γ) Ορίζει τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών του. (δ) Έχει την εξουσία να λαμβάνει όλα τα κατά περίπτωση αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του. (ε) Έχει την εξουσία να ορίζει δικαιώματα επί συναλλαγών που καταρτίζονται στο Χρηματιστήριο ή ανακοινώνονται σ' αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, (στ) Διορίζει και παύει τους υπαλλήλους που βρίσκονται στην υπηρεσία του Χρηματιστηρίου, (ζ) Μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών, καθώς και για την κατάρτιση και υποβολή απολογισμού, ισολογισμού και προϋπολογισμού, (η) Μεριμνά για την έκδοση επίσημου Δελτίου Τιμών και άλλων χρηματιστηριακού περιεχομένου δημοσιευμάτων, (θ) Ασκεί πειθαρχική εξουσία επί των μελών και επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, (ι) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, (ια) Γενικά είναι αρμόδιο για κάθε ενέργεια που κατά τον παρόντα Νόμο ή τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς προσιδιάζει στους κατά νόμο πρωταρχικούς ή τους κατ* έθιμο σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου. Σύνθεση 11. (1) Το Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά μέλη που διορίζονται από το Συμβουλίου. Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του Υπουργού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου. (2) Μέλη του Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένης πείρας και κατάρτισης στα οικονομικά, τις επενδύσεις, τις χρηματοδοτήσεις, τη χρηματαγορά και την κεφαλαιαγορά, καθώς και στο εμπόριο και τη βιομηχανία, που είναι ικανά να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του παρόντος Νόμου και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη ομαλής και μεθοδικής αγοράς αξιών, καθώς επίσης και στη δέουσα προστασία των επενδυτών και γενικά του κοινού. Τα πρόσωπα αυτά δεν πρέπει να έχουν άμεσα ή έμμεσα τα ίδια ή με συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ουσιώδες συμφέρον ή έλεγχο ή να μετέχουν σε Συμβούλιο ή να είναι

6 119 Ν. 14(I)/93 υπάλληλοι ή αξιωματούχοι εταιρειών που οι εταιρικοί τους τίτλοι κατά το διορισμό τους ή στη διάρκεια της θητείας τους εισάγονται στο Χρηματιστήριο. (3) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. (4) Η θητεία των μελών είναι πενταετής και ανανεώσιμη: Νοείται ότι η θητεία του Συμβουλίου που θα διοριστεί για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εφαρμογής του παρόντος Νόμου λήγει στις 30 Απριλίου (5) Ο διορισμός αναπληρωματικού μέλους για την αναπλήρωση τακτικού μέλους, επιτρέπεται σε περίπτωση που το τακτικό μέλος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του λόγω ασθενείας ή απουσίας ή άλλης εύλογης αιτίας. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του Υπουργού: Νοείται ότι τα αναπληρωματικά μέλη πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα με τα τακτικά μέλη. (6) Σε περίπτωση που η θέση μέλους του Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Υπουργού, προβαίνει στο διορισμό μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου μέλους. 12. Τα ακόλουθα πρόσωπα δε νομιμοποιούνται για διορισμό στη θέση του μέλους του Συμβουλίου ή υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8, του μέλους της Επιτροπής: (α) Υπουργοί, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέλη Δημοτικών Συμβουλίων ή άλλων Τοπικών Αρχών, μέλη της Επιτροπής, θρησκευτικοί λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι και μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Δυνάμεων Ασφαλείας της Δημοκρατίας. (β) Πρόσωπα που, κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους, κηρύχτηκαν σε κατάσταση πτωχεύσεως ή πρόσωπα κατά των οποίων εκδόθηκε διάταγμα για διορισμό συνδίκου πτωχεύσεως ή τα οποία ήλθαν σε συμβιβασμό με τους πιστωτές τους. (γ) Πρόσωπα που, κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία νόμους, κηρύχτηκαν σε κατάσταση φρενοβλάβειας ή άνοιας. (δ) Πρόσωπα που καταδικάστηκαν για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα. (ε) Πρόσωπα που είτε σε δικαστική είτε σε πειθαρχική διαδικασία βρέθηκαν ένοχα για παράβαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή διαδικασίας που αφορά το Χρηματιστήριο. 13. Η θέση μέλους του Συμβουλίου ή της Επιτροπής κενούται στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Σε περίπτωση θανάτου του μέλους. (β) Σε περίπτωση παραιτήσεως του μέλους που διενεργείται με έγγραφο απευθυνόμενο προς το Υπουργικό Συμβούλιο, (γ) Σε περίπτωση έκπτωσης που κηρύσσεται από το Υπουργικό Συμβούλιο (ί) Αν συμβεί οποιοδήποτε από τα περιστατικά που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, ιδιαίτερα αν το μέλος βρεθεί ένοχο του ποινικού αδικήματος που προβλέπει το άρθρο 20. Πρόσωπα που δε νομιμοποιούνται για διορισμό. Χηρεία θέσεως.

7 Ν. 14(Ι)/ Συνεδρίες του Συμβουλίου και άλλες διαδικασίες. Διαφωνία του Επιτρόπου με απόφαση του Συμβουλίου. (ii) Σε περίπτωση απώλειας της Κυπριακής ιθαγένειας και ειδικά προκειμένου μόνο για το Συμβούλιο, (iii) Ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου σε περίπτωση αναιτιολόγητης αποχής του μέλους από την άσκηση των καθηκόντων του και ιδιαίτερα ύστερα από αναιτιολόγητη απουσία του από τρεις συνεχείς συνεδρίες του Συμβουλίου, (ίν) Ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου που υποβάλλεται με τη σύμφωνη γνώμη πέντε μελών του Συμβουλίου. 14. (1) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, ή σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή άλλου κωλύματος του Προέδρου, από τον Αντιπρόεδρο ή, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή άλλου κωλύματος και των δύο, από το Διευθυντή του Χρηματιστηρίου. Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου, τον Επίτροπο και τα άλλα μέλη της Επιτροπής επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. (2) Κατ' εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις συνεδρία του Συμβουλίου κατά τα πιο πάνω συγκαλείται με πρόσκληση που επιδίδεται στα μέλη, στον Επίτροπο και στα άλλα μέλη της Επιτροπής σε εύλογο χρόνο πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. Η πρόσκληση στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να γίνει με τηλεγράφημα, τηλεμήνυμα ή φωτομήνυμα. (3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία όποτε το κρίνει αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία αν το ζητήσουν γραπτώς δύο τουλάχιστο μέλη ή ο Επίτροπος, που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα. Συνεδρία συγκαλείται οπωσδήποτε μια φορά τουλάχιστο το μήνα. (4) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή άλλου κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος, ενώ σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή άλλου κωλύματος και των δύο προεδρεύει το μέλος που επιλέγεται για το σκοπό αυτό από τα παριστάμενα μέλη. (5) Τέσσερα μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύσαντος της συνεδρίας. (6) Μέλος που έχει προσωπικό συμφέρον σε υπό συζήτηση θέμα οφείλει να γνωστοποιεί στο Συμβούλιο και να απέχει της συζήτησης και της ψηφοφορίας που γίνονται γι' αυτό. (7) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται κατά τον οριζόμενο από το Συμβούλιο τρόπο και, αν δεν αποφασίσει διαφορετικά το Συμβούλιο ή αρμόδιο δικαστήριο ή πειθαρχικό όργανο που έχει συσταθεί διά νόμου, τηρούνται μυστικά. (8) Η χηρεία θέσης του Συμβουλίου ή ελάττωμα στο διορισμό μέλους του Συμβουλίου δεν επιφέρει ακυρότητα των πράξεων ή διαδικασιών του Συμβουλίου. 15. (1) Σε περίπτωση διαφωνίας του Επιτρόπου με απόφαση του Συμβουλίου ως προς θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 10(2)(ε), 22(3), 27(1)(γ), 28, 29, 30, 63 και 65(2), η εκτέλεση της αποφάσεως αναστέλλεται και η διαφωνία αναγγέλλεται στον Υπουργό με σκοπό την

8 121 Ν. 14(Ι)/93 επίλυση της την ίδια μέρα της λήψεως της αποφάσεως, αν με τη γνώμη του Επιτρόπου συμφωνεί και ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας. (2) Ο Υπουργός οφείλει μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα και οπωσδήποτε πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου να εκδώσει την απόφαση του που είναι υποχρεωτική για το Συμβούλιο, εκτός αν αυτό επιλέξει, μέσα σε προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών, να προσβάλει την απόφαση του Υπουργού, ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Μέχρι τη λήψη ή ανατροπή της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου η απόφαση του Υπουργού ισχύει και το Συμβούλιο υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως προς αυτή. (3) Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική για το Συμβούλιο και αμετάκλητη. (4) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να περιορίζει το δικαίωμα του Επιτρόπου για διαφωνία και να εξαιρεί από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου οποιοδήποτε από τα θέματα που μνημονεύονται στο εδάφιο (1). 16. Ο Πρόεδρος, και σε περίπτωση απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος, έχουν την υποχρέωση φύλαξης της επίσημης σφραγίδας του Συμβουλίου. Η επίσημη σφραγίδα τίθεται σε έγγραφα τη παρουσία δύο μελών, του Προέδρου ή σε περίπτωση απουσίας του, του Αντιπροέδρου ή άλλου οριζόμενου για το σκοπό αυτό μέλους και ενός δεύτερου μέλους που προσυπογράφει το έγγραφο. 17. (1) Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να εκχωρεί στον Πρόεδρο οποιεσδήποτε από τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο εξουσίες του για το χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση από το Συμβούλιο και με τους κατά περίπτωση προβλεπόμενους όρους. (2) Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση εξουσιών επί θεμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 10(2)(ε), 22(3), 27(1)(γ), 28, 29, 30, 63 και 65(2) του παρόντος Νόμου. (3) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να διορίζει επιτροπές και υπεπιτροπές για τη διεξαγωγή εργασιών του Συμβουλίου ή του Χρηματιστηρίου και για την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας του Συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο Στον Πρόεδρο, και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου, στον Επίτροπο και τα άλλα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται η οριζόμενη από το Υπουργικό Συμβούλιο αντιμισθία. 19. (1) Η γενική διεύθυνση των εργασιών του Χρηματιστηρίου ανατίθεται στο Διευθυντή. (2) Ο Διευθυντής βοηθείται στο έργο του από άλλους υπαλλήλους. (3) Ο Διευθυντής και οι λοιποί υπάλληλοι διορίζονται από το Συμβούλιο που καθορίζει με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή τα απαραίτητα για το διορισμό προσόντα και τους όρους υπηρεσίας. 20. (1) Τα μέλη του Συμβουλίου, οι αξιωματούχοι και λοιποί υπάλληλοι του Χρηματιστηρίου, ο Υπουργός, ο Επίτροπος και τα άλλα μέλη της Επιτροπής και οι λοιποί κρατικοί λειτουργοί που λαμβάνουν γνώση πληροφοριών κατά τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 7, οφείλουν να τηρούν το απόρρητο σε σχέση με τις χρηματιστηριακές πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώσιν τους ένεκα της θέσης τους, πριν οι πληροφορίες αυτές καταστούν δημόσια γνωστές. Επίσημη σφραγίδα του Συμβουλίου. Εκχώρηση εξουσιών του Συμβουλίου. Αντιμισθία των μελών του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Διευθυντής και άλλο προσωπικό. Απόρρητο χρηματιστηριακών πληροφοριών.

9 Ν. 14(Ι)/ (2) Απαγορεύεται στα μέλη του Συμβουλίου, τους αξιωματούχους και τους λοιπούς υπαλλήλους του Χρηματιστηρίου, στον Επίτροπο και τα άλλα μέλη της Επιτροπής και στους κατά το εδάφιο (1) κρατικούς λειτουργούς να χρησιμοποιούν πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώσιν τους ένεκα της θέσης τους, για να προσποριστούν ωφέλεια είτε οι ίδιοι είτε τρίτα πρόσωπα σχετιζόμενα ή μη με την αγορά αξιών. (3) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές και επιπρόσθετα υπόκειται στις ευθύνες και κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 69(2) του παρόντος Νόμου που εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν. (4) Προκειμένου για δημόσιο υπάλληλο, η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι και με απόλυση του από τη δημόσια υπηρεσία. ΜΕΡΟΣ V ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Ewom 21. (1) Χρηματιστηριακές συναλλαγές κατά την έννοια του παρόντος χρηματιστή Νόμου είναι οι δικαιοπραξίες που καταρτίζονται χρηματιστήριακώς και συναλλαγής, έχουν ως αντικείμενο χρηματιστηριακά πράγματα. (2) Απαγορεύεται η κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κατάρτιση χρηματιστηριακής συναλλαγής εκτός Χρηματιστηρίου. (3) Απαγορεύεται η σύναψη στο Χρηματιστήριο άλλης συναλλαγής εκτός από τις χρηματιστηριακές. (4) Χρηματιστηριακή συναλλαγή που καταρτίζεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι άκυρη. χρηματιστή 22. (1) Χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι μόνον συναλλαγές. συναλλανέ, ( α Η ) α Υ Ρ α και Ά πώληση κινητών αξιών τοις μετρητοίς. (β) Η αγορά και η πώληση κινητών αξιών επί προθεσμία. (γ) Η σύμβαση μεταβίβασης κινητών αξιών. (δ) Οποιαδήποτε παρεπόμενη δικαιοπραξία που σχετίζεται με την κατάρτιση και την εκτέλεση των πιο πάνω δικαιοπραξιών. (ε) Προκειμένου περί εταιρικών τίτλων, οι καταγραφόμενες στο βιβλίο μεταβίβασης εταιρικών τίτλων και η ίδια η έκδοση πιστοποιητικού μεταβίβασης μετοχών την ίδια ημέρα της συναλλαγής και εν πάση περιπτώσει πριν από την ώρα έναρξης της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, για την επόμενη ημέρα λειτουργίας του μετά τη συναλλαγή. (2) Οι διάφορες κατηγορίες χρηματιστηριακών συναλλαγών καταρτίζονται, τελειούνται και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (3) Με απόφαση του Συμβουλίου δύναται να απαγορευτεί η κατάρτιση μιας ή περισσότερων χρηματιστηριακών συναλλαγών από τις πιο πάνω κατηγορίες ή να επιτραπεί με τους όρους που ορίζονται από το Συμβούλιο.

10 123 Ν. 14(Ι)/ Ot ακόλουθες πράξεις επί κινητών αξιών δε θεωρούνται χρηματιστηριακές συναλλαγές και κατά συνέπεια επιτρέπεται κατά νόμο να καταρτιστούν εκτός Χρηματιστηρίου, νοουμένου ότι θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου: (α) Η πρόσκληση σε δημόσια εγγραφή για νεοεκδιδόμενες αξίες, εκτός αν οριστεί διαφορετικά με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (β) Οι συναλλαγές κινητών αξιών μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας κατά τα οριζόμενα ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου. (γ) Οι χαριστικές ή άλλες συναλλαγές που δεν συνεπάγονται χρηματική αντιπαροχή. (δ) Οι μεταβιβάσεις κινητών αξιών αιτία θανάτου. (ε) Οι συναλλαγές που καταρτίζονται με διάταγμα δικαστηρίου, (στ) Οι συναλλαγές που με χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ρητά εξαιρούνται και καταρτίζονται εκτός Χρηματιστηρίου. 24. Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή η εγγραφή στα σχετικά μητρώα της ιδιοκτησίας κινητών αξιών που έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, αν η σχετική πράξη δε φέρει ειδική σφραγίδα του Χρηματιστηρίου που να αποδεικνύει ότι η συναλλαγή καταρτίστηκε μέσω του Χρηματιστηρίου ή ότι ανακοινώθηκε σ' αυτό κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. 25. Πράξεις που φέρουν την ειδική σφραγίδα του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, απαλλάσσονται από την καταβολή κάθε τέλους χαρτοσήμου πληρωτέου δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος περί Χαρτοσήμων Νόμου ή άλλου νόμου που προβλέπει την καταβολή τέλους χαρτοσήμου. 26. (1) Απαίτηση που πηγάζει από χρηματιστηριακή συναλλαγή παραγράφεται μετά πάροδο δύο ετών από την ημέρα που καταρτίστηκε η συναλλαγή. (2) Οι διατάξεις του περί Αναστολής της Παραγραφής Νόμου δεν ισχύουν για απαιτήσεις που πηγάζουν από χρηματιστηριακές συναλλαγές. 27. (1) Χρηματιστηριακά πράγματα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρηματιστηριακών συναλλαγών είναι μόνον οι ακόλουθες κινητές αξίες: (α) Δημόσια χρεόγραφα. (β) Εταιρικοί τίτλοι δημόσιων εταιρειών που αναγράφονται ή που (γ) εισάγονται στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, Άλλες κινητές αξίες που με απόφαση του Συμβουλίου κηρύσσονται ως χρηματιστηριακά πράγματα κατά την έννοια του παρόντος άρθρου και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρηματιστηριακών συναλλαγών. (2) Η εμπορία χρεογράφων που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ανατίθεται στην Κεντρική Τράπεζα, που ενεργεί είτε απ' ευθείας είτε μέσω ενός ή περισσότερων χρηματιστών που ορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα. Πράξεις σχετικές με κινητές αξίες που δε θεωρούνται χρηματιστηριακές συναλλαγές. Απαλλαγή από το τέλος χαρτοσήμου. Παραγραφή. 57 του του Απαγόρευση μεταβίβασης ή εγγραφής κινητών αξιών χωρίς τη σφραγίδα του Χρηματιστηρίου. Χρηματιστηριακά πράγματα.

11 Εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο. Κατηγορίες εισαγομένων κινητών αξιών. Αναστολή εμπορίας κινητών αξιών. Διαγραφή κινητών αξιών από το Χρηματιστήριο. Ν. 140)/ Οι κινητές αξίες που εισάγονται στο Χρηματιστήριο κατατάσσονται με απόφαση του Συμβουλίου σε δύο κατηγορίες: (α) Σε αξίες που αναγράφονται στο Χρηματιστήριο. (β) Σε αξίες που δεν αναγράφονται, αλλά εισάγονται στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς: Νοείται ότι επιτρέπεται και η εκτός Χρηματιστηρίου κατάρτιση συναλλαγής με αντικείμενο αξίες της κατηγορίας αυτής. '29. (1) Το Συμβούλιο έχει την εξουσία, σε δικαιολογημένες περιστάσεις και με σκοπό την προστασία των επενδυτών και του κοινού γενικά να διατάξει την προσωρινή, μέχρι ένα μήνα, αναστολή της εμπορίας στο Χρηματιστήριο αξιών που κατά το προηγούμενο άρθρο έχουν αναγραφεί ή έχουν εισαχθεί σ' αυτό. (2) Χρηματιστηριακή συναλλαγή που καταρτίζεται με αντικείμενο κινητή αξία, της οποίας η εμπορία έχει ανασταλεί κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι άκυρη. 30. (1) Η διαγραφή κινητών αξιών από το Χρηματιστήριο λόγω μη συμμορφώσεως προς τον παρόντα Νόμο και τους ισχύοντες Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου που ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία που εισάγεται στο Συμβούλιο από την Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα σε χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (2) Συναλλαγή που καταρτίζεται με αντικείμενο κινητή αξία που διαγράφεται από το Χρηματιστήριο κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι άκυρη. Μέλη του Χρηματιστηρίου. Περιορισμός στην άσκηση του επαγγέλματος του χρηματιστή. Χρηματιστές και μεσιτικά δικαιώματα. ΜΕΡΟΣ VI ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 31. Μέλη του Χρηματιστηρίου είναι οι κατά τον παρόντα Νόμο και τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς εγγεγραμμένοι χρηματιστές. 32. (1) Η άσκηση εργασιών που κατά τον παρόντα Νόμο και τους χρηματιστηριακούς Κανονισμούς προσιδιάζουν στο επάγγελμα του χρηματιστή επιτρέπεται μόνο σε χρηματιστές που είναι εν ενεργεία μέλη του Χρηματιστηρίου. (2) Η άσκηση των εργασιών αυτών ρυθμίζεται με χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, που θα ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις κατοχής και εμπορίας κινητών αξιών από χρηματιστές. 33. (1) Χρηματιστής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται κατ' επάγγελμα με την αγοραπωλησία κινητών αξιών για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, και το οποίο δικαιούται, εφόσον ενεργεί για λογαριασμό άλλων, να έχει μεσιτικά δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (2) Δεν επιτρέπεται η άσκηση εργασιών χρηματιστή από τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά επιτρέπεται η άσκηση των εργασιών αυτών από θυγατρικές τους εταιρείες.

12 125 Ν. 14(Ι)/93 (3) Σύμβαση μεταξύ εντολέα και χρηματιστή, για την πληρωμή δικαιωμάτων κατά παράβαση των καθορισμένων μεσιτικών δικαιωμάτων, είναι άκυρη μόνο ως προς το χρηματιστή ενώ ο εντολέας μπορεί να επικαλεσθεί τη σύμβαση. (4) Άκυρη μόνο ως προς το χρηματιστή είναι τόσο η εντολή όσο και η συναλλαγή για την οποία συμφωνήθηκαν ή πληρώθηκαν δικαιώματα κατά παράβαση των καθορισμένων μεσιτικών δικαιωμάτων, αλλά η μεταξύ χρηματιστή και αντισυμβαλλομένου συναλλαγή είναι έγκυρη. (5) Δε λογίζονται κατά το παρόντα Νόμο χρηματιστές (α) Οι υπάλληλοι χρηματιστών. (β) Επενδυτές που επιδίδονται περιστασιακά σε συνήθεις επενδυτικές δραστηριότητες για δικό τους λογαριασμό, (γ) Εκδότες κινητών αξιών και υπάλληλοι τους, που δεν ασκούν κατ' επάγγελμα εργασίες που προσιδιάζουν στο επάγγελμα του χρηματιστή. 34. (1) Τα μέλη εγγράφονται στο Χρηματιστήριο με αίτηση τους που απευθύνεται προς το Συμβούλιο. (2) Με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής χρηματιστών, τα προσόντα που πρέπει να έχουν προκειμένου περί φυσικών προσώπων καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας, προκειμένου περί νομικών προσώπων. Με τους ίδιους Κανονισμούς καθορίζεται και η διαδικασία εγγραφής των χρηματιστών. (3) Φυσικά πρόσωπα που κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ασκούσαν επί διετία, καλή τη πίστει, εργασίες που κατά τον παρόντα Νόμο προσιδιάζουν στο επάγγελμα του χρηματιστή, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του Χρηματιστηρίου, έστω και αν δεν πληρούν όλες τις κατά το νόμο προϋποθέσεις για εγγραφή. Από την εγγραφή τους όμως υπόκεινται κατά πάντα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Χρηματιστηριακών Κανονισμών. 35. (1) Οι χρηματιστές οφείλουν να διαθέτουν ελάχιστο καταβληθέν κεφάλαιο, προκειμένου περί νομικών προσώπων, ή τραπεζική εγγύηση, προκειμένου περί φυσικών προσώπων, ως ακολούθως: (α) Εφόσον ενεργούν αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμών τρίτων, ποσό ύψους (β) Εφόσον ενεργούν για λογαριασμό τρίτων και ως διαχειριστές χρημάτων ή τίτλων εντολέων, ποσό ύψους (γ) Εφόσον ενεργούν για δικό τους λογαριασμό για λογαριασμό τρίτων, ως διαχειριστές χρημάτων ή τίτλων εντολέων και εφόσον αναλαμβάνουν επίσης την εξασφάλιση εκδόσεων, ποσό ύψους (2) Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ποσά υπόκεινται σε αύξηση που διενεργείται με χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (3) Με χρηματιστηριακούς Κανονισμούς καθορίζονται και οι λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις των χρηματιστών και ειδικότερα τυχόν υποχρέωση τους για την παροχή εγγύησης, για τη διατήρηση ορισμένου καθαρού κεφαλαίου, για την τήρηση αποθεματικών για την εξασφάλιση απαιτήσεων των εντολέων και γενικά για τη συμμόρφωση τους προς τον παρόντα Νόμο και τους χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. Εγγραφή και διαδικασία εγγραφής μελών στο Χρηματιστήριο. Οικονομικές υποχρεώσεις χρηματιστών.

13 Τήρηση βιβλίων, και υποβολή εκθέσεων, καταστάσεων και στοιχείων. Υποχρέωση Χρηματιστών για την τήρηση Χρηματιστηριακών Κανονισμών και για την επίδειξη συμπεριφοράς αρμόζουσας στο λειτούργημα τους. Δανεισμός από Χρηματιστή. Διαγραφή χρηματιστή από το Χρηματιστήριο. Αντιποίηση έργων χρηματιστή. Κατάρτιση άκυρης ή απαγορευμένης συναλλαγής. Παράβαση υποχρεώσεων χρηματιστή. Επαγγέλματα συναφή με τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ν. 14(Ι)/ Οι χρηματιστές οφείλουν να τηρούν βιβλία, να υποβάλλουν εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις και να παρέχουν στοιχεία Kat πληροφορίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, καθώς και να επιτρέπουν οποτεδήποτε την επιθεώρηση και τον έλεγχο τους από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. 37. (1) Οι χρηματιστές οφείλουν να τηρούν πιστά τους ισχύοντες Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς και κατά την άσκηση των εργασιών τους να επιδεικνύουν την αρμόζουσα προς το λειτούργημα τους αξιοπρέπεια. (2) Χρηματιστής που ενεργεί κατά παράβαση των Χρηματιστηριακών Κανονισμών ή που κατά την άσκηση των εργασιών του επιδεικνύει συμπεριφορά απάδουσα προς το λειτούργημα του, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. 38. Δανεισμός από χρηματιστή, με σκοπό την αγορά κινητών αξιών που έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τους κατά καιρούς ισχύοντες για το σκοπό αυτό Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς και κατά τις καθορισμένες διαδικασίες. 39. Το Συμβούλιο διαγράφει χρηματιστή από το Χρηματιστήριο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Με αίτηση του. (β) Σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης ή διάλυσης του νομικού προσώπου. (γ) Αν εσφαλμένα γράφτηκε στο Χρηματιστήριο χωρίς να συγκεντρώνει τις κατά νόμο απαιτούμενες προϋποθέσεις, (δ) Σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής της διαρκούς ή της προσωρινής διαγραφής κατά τις διατάξεις του άρθρου Πρόσωπο το οποίο εκτελεί έργα χρηματιστή χωρίς να έχει γραφτεί ως μέλος στο Χρηματιστήριο ή μετά τη διαρκή ή την προσωρινή διαγραφή του ή τον αποκλεισμό του από το Χρηματιστήριο και πρόσωπο το οποίο επαγγέλλεται ή οπωσδήποτε διαφημίζει τον εαυτό του ψευδώς ως χρηματιστή διαπράττει ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές. 41. Χρηματιστής που καταρτίζει άκυρη ή απαγορευμένη κατά τον παρόντα Νόμο συναλλαγή διαπράττει αδίκημα, που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές. 42. Χρηματιστής που παραβιάζει οποιαδήποτε από τιςυποχρεώσεις του που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή τους χρηματιστηριακούς Κανονισμούς διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται εφόσον δεν προβλέπεται άλλη ειδική ποινή, με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και με τις δύο ποινές. 43. (1) Με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια, με βάση τα οποία, πρόσωπα που ασκούν κατ' επάγγελμα δραστηριότητες συμβούλου επενδύσεων ή διαχειριστή κινητών αξιών (portfolio manager) θα κηρύσσονται από το Συμβούλιο ως αναγνωρισμένοι από το Χρηματιστήριο σύμβουλοι επενδύσεων ή διαχειριστές κινητών αξιών.

14 127 Ν. 140)/93 (2) Η κατά το παρόν άρθρο αναγνώριση δεν έχει την έννοια της παροχής άδειας για την άσκηση των πιο πάνω επαγγελμάτων, ούτε η μη αναγνώριση από το Συμβούλιο συνεπάγεται αποστέρηση του δικαιώματος άσκησης των επαγγελμάτων αυτών. ΜΕΡΟΣ VII ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 44. Πειθαρχικό όργανο, αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας και την επιβολή πειθαρχικών ποινών σε μέλη του Χρηματιστηρίου, είναι το Συμβούλιο στο οποίο, κατά την άσκηση της πειθαρχικής του εξουσίας, μετέχει και πρόσωπο με νομική κατάρτιση που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 45. Χρηματιστής που καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου είναι ατιμωτικό, ή ενέχει ηθική αισχρότητα, ή χρηματιστής που ύστερα από τη διεξαγωγή της δέουσας έρευνας βρίσκεται ένοχος συμπεριφοράς απάδουσας προς την αξιοπρέπεια του λειτουργήματος του, ή χρηματιστής που δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Χρηματιστηριακών Κανονισμών ή τις νόμιμες αποφάσεις του Συμβουλίου, διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται με τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: (α) Διαρκή ή προσωρινή μέχρι ένα έτος διαγραφή από το Χρηματιστήριο, (β) Πρόστιμο μέχρι πεντακόσιες λίρες. (γ) Αποκλεισμό από το Χρηματιστήριο μέχρι δεκαπέντε ημέρες, (δ) Γραπτή ή προφορική επίπληξη. 46. Το Συμβούλιο δύναται ειδικότερα να επιβάλει διαρκεί ή προσωρινή, μέχρι ένα έτος, διαγραφή από το Χρηματιστήριο σε χρηματιστή που (α) Συνάπτει συναλλαγές για χρηματιστηριακά πράγματα μη χρηματιστή ριακώς (β) βρίσκεται ένοχος σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων των υποχρεώσεων του που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή τους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς (γ) καταρτίζει δόλιες συναλλαγές (δ) βρίσκεται ένοχος βαριάς αμέλειας ως προς την άσκηση του επαγγέλματος του* (ε) αναστέλλει σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες του ως χρηματιστή (στ) μετέχει σε συναλλαγές κινητών αξιών, των οποίων η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί (ζ) παραλείπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από συναλλαγές που έχουν καταρτισθεί από αυτόν (η) συστηματικά λαμβάνει μεσιτικά δικαιώματα κατά παράβαση των καθορισμένων (θ) γενικά για πράξη ή παράλειψη που, κατά την κρίση του Συμβουλίου, αντιβαίνει προς την καλή πίστη και την αντίληψη που επικρατεί στο Χρηματιστήριο γι* αυτή. Πειθαρχική εξουσία του Συμβουλίου. Πειθαρχικά αδικήματα. Διαρκής ή προσωρινή διαγραφή από το Χρηματιστήριο.

15 Ν. 14(Ι)/ Πειθαρχική διαδικασία. Έσοδα Χρηματιστηρίου. 47. (1) Η πειθαρχική διαδικασία ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου, αλλά σε κάθε περίπτωση, πριν από την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης, ο διωκόμενος χρηματιστής καλείται σε απολογία από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, την οποία υποβάλλει γραπτά ή προφορικά στην τακτή για το σκοπό αυτό προθεσμία. Αν ειδικοί πειθαρχικοί Κανονισμοί δεν ορίσουν διαφορετικά, η ακολουθούμενη διαδικασία είναι συνοπτική και κατά το δοκούν ακολουθεί τη διαδικασία που εκάστοτε ισχύει δυνάμει του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. (2) Το Συμβούλιο επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραβάσεων χρηματιστών, είτε αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία που υποβάλλεται σ' αυτό για εξέταση. (3) Η Επιτροπή υποχρεούται να καταγγείλει στο Συμβούλιο κάθε παράβαση χρηματιστή που περιέρχεται εις γνώσιν της και να εισαγάγει το ταχύτερο για εξέταση κάθε καταγγελία που της υποβάλλεται. ΜΕΡΟΣ VIII ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 48. Τα έσοδα του Χρηματιστηρίου είναι τα ακόλουθα: (α) Τα οριζόμενα από το Συμβούλιο δικαιώματα εισαγωγής αξιών στο Χρηματιστήριο, που καταβάλλονται εφάπαξ από την αναγραφή ή την εισαγωγή των αξιών στο Χρηματιστήριο. (β) Οι οριζόμενες από το Συμβούλιο ετήσιες συνδρομές, που καταβάλλονται μετά την αναγραφή ή την εισαγωγή των αξιών στο Χρηματιστήριο. Οι ετήσιες συνδρομές καθορίζονται σε ποσοστό επί του ολικού ποσού της μέσης αγοραίας αξίας του εκδιδόμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τη λήξη του προηγούμενου έτους και όσον αφορά εκδότες χρεογράφων βάσει του ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε. (γ) Τα οριζόμενα από το Συμβούλιο τέλη εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές μελών του Χρηματιστηρίου. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών καθορίζονται σε ποσοστό επί του κύκλου των εργασιών με βάση τη συνολική αξία των κινητών αξιών. (δ) Τα οριζόμενα από το Συμβούλιο ετήσια επαγγελματικά δικαιώματα τα πληρωτέα από μέλη του Χρηματιστηρίου για χρήση των εγκαταστάσεων και διευκολύνσεων του Χρηματιστηρίου. (ε) Τα οριζόμενα από το Συμβούλιο δικαιώματα επί συναλλαγών που καταρτίζονται στο Χρηματιστήριο ή ανακοινώνονται σ' αυτό κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, (στ) Τα επιβαλλόμενα από το Συμβούλιο πειθαρχικά πρόστιμα. (ζ) Οι οριζόμενες από το Συμβούλιο συνδρομές στο επίσημο δελτίο, στην επετηρίδα και σε άλλα δημοσιεύματα του Χρηματιστηρίου και τα δικαιώματα για τη χρήση χρηματιστηριακών στοιχείων. (η) Οι έκτακτες δωρεές και τα κληροδοτήματα προς το Χρηματιστήριο. (θ) Τα δάνεια που συνάπτονται από το Χρηματιστήριο. (ι) Τα οριζόμενα από το Συμβούλιο δικαιώματα για υπηρεσίες που προσφέρονται από το Χρηματιστήριο.

16 129 Ν. 14(Ι)/93 (ια) Οι τόκοι και οι εν γένει πρόσοδοι της περιουσίας του Χρηματιστηρίου. 49. (1) Το οικονομικό έτος του Χρηματιστηρίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο παρών Νόμος θα τεθεί σε ισχύ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. (2) Το Συμβούλιο οφείλει να τηρεί αληθείς, πλήρεις και επακριβείς λογαριασμούς, που ελέγχονται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους ελεγκτές και υποβάλλονται στον Υπουργό. (3) Μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους το Χρηματιστήριο οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στον Υπουργό Απολογισμό και Ισολογισμό της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, μαζί με σχετική έκθεση και λογαριασμούς εσόδων και εξόδων και προελεύσεως και διαθέσεως μετρητών. Ο Απολογισμός, ο Ισολογισμός και τα λοιπά έγγραφα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και το Διευθυντή και, πριν υποβληθούν στον Υπουργό, ελέγχονται από ανεξάρτητους, αναγνωρισμένους ελεγκτές. Αντίτυπα τους παραχωρούνται τόσο στα μέλη του Χρηματιστηρίου όσο και στις εταιρείες των οποίων οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση. (4) Τρεις μήνες πριν από την έναρξη της νέας οικονομικής χρήσης το Χρηματιστήριο οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στον Υπουργό για έγκριση τον Προϋπολογισμό της επόμενης οικονομικής χρήσης, που εγκρίνεται ή τροποποιείται από τον Υπουργό μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή του. (5) Τα τυχόν πλεονάσματα του Χρηματιστηρίου μεταφέρονται σε αποθεματικά, που αποτελούν περιουσία του Χρηματιστηρίου και επενδύονται κατόπιν έγκρισης του Υπουργού. ΜΕΡΟΣ IX ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 50. Για τη διασφάλιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών συνιστάται ιδιαίτερο Ταμείο που καλείται «Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών», και περιληπτικά «Συνεγγυητικό». 51. Μέλη του Συνεγγυητικού είναι υποχρεωτικά όλα τα εν ενεργεία μέλη του Χρηματιστηρίου. 52. (1) Για το σχηματισμό του Συνεγγυητικού τα κατά το προηγούμενο άρθρο μέλη του υποχρεούνται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου προσκληθούν γι' αυτό, να καταθέσουν στο Ταμείο του Συνεγγυητικού ως εισφορά επ' ονόματι τους και χωρίς οποιοδήποτε όρο το ποσό που τους αναλογεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. (2) Τα έσοδα του Συνεγγυητικού είναι (α) Οι κατά το εδάφιο (1) εισφορές των μελών του. (β) Οι πρόσοδοι της περιουσίας του. 53. Ο σκοπός για τον οποίο συνιστάται το Συνεγγυητικό είναι η διασφάλιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών σε περίπτωση οικονομικής δυσχέρειας των μελών του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς τους εντολείς τους ή προς τρίτους. Κάθε ποσό που υπερβαίνει το σύνολο των Οικονομικό έτος, λογαριασμοί, απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός Χρηματιστηρίου. Συνεγγυητικό. Μέλη Συνεγγυητικού. Έσοδα του Συνεγγυητικού. Υποχρέωση για εισφορά του Συνεγγυητικού. Σκοπός του Συνεγγυητικού.

17 Ν. 14(Ι)/ Διοίκηση του Συνεγγυητικού. Εποπτεία και έλεγχος του Συνεγγυητικού. Απόδοση της εισφοράς. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών σε περίπτωση πώλησης, τίτλων με δημόσια εγγραφή. ποσών που είναι πιστωμένα στον ειδικό προσωπικό λογαριασμό κάθε μέλους και που καταβάλλεται από το Συνεγγυητικό για τη μερική ή ολική αντιμετώπιση των υποχρεώσεων μέλους συνιστά αμάχητη οφειλή του μέλους αυτού προς το Συνεγγυητικό που δεν υπόκειται σε παραγραφή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και που διεκδικείται και εισπράττεται από το Συμβούλιο ως κοινή οφειλή σε χρόνο και με τρόπο που αποφασίζει το Συμβούλιο, εκτός αν προβλέπουν διαφορετικά οι Κανονισμοί λειτουργίας του Συνεγγυητικού. 54. Η διοίκηση και η διαχείριση του Συνεγγυητικού ασκούνται από το Συμβούλιο που έχει πλήρη εξουσία για τη διαχείριση της περιουσίας του Συνεγγυητικού και λαμβάνει τα κατά την κρίση του αναγκαία και τα κατά περίπτωση ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφαλή τοποθέτηση των κεφαλαίων του σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. 55. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Συνεγγυητικού ανατίθενται σε ανεξάρτητους αναγνωρισμένους ελεγκτές, αλλά ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ύστερα από εισήγηση του Υπουργού δύναται να διενεργήσει έλεγχο του Συνεγγυητικού, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ο Υπουργός. 56. Σε περίπτωση εξόδου χρηματιστή από το Χρηματιστήριο ή σε περίπτωση θανάτου του, αποδίδεται σ' αυτόν ή, ανάλογα με την περίπτωση, στους κληρονόμους του, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς η ατομική του μερίδα επί της περιουσίας του Συνεγγυητικού. Από την ατομική μερίδα του εξερχόμενου μέλους αφαιρείται οτιδήποτε οφείλεται από αυτό στο Συνεγγυητικό ή στο Χρηματιστήριο, που καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. ΜΕΡΟΣ Χ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ Ή ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΚΑ ΤΟΥΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 57. (1) Εταιρεία που επιδιώκει ή προτίθεται να επιδιώξει την πώληση τίτλων με δημόσια εγγραφή έχει την υποχρέωση παροχής κάθε δυνατής πληροφορίας ικανής να επηρεάσει την κρίση του κοινού ως προς τους προσφερόμενους τίτλους, όπως εκάστοτε καθορίζεται με Κανονισμούς. (2) Η παροχή των πληροφοριών διενεργείται με πρόσκληση σε δημόσια εγγραφή που καταχωρίζεται στο Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, ιδιαίτερα όσον αφορά το περιεχόμενο της πρόσκλησης και το χρόνο της έκδοσης της. (3) Για να καταχωρισθεί στο Συμβούλιο πρόσκληση σε δημόσια εγγραφή, προαπαιτείται αίτηση της εταιρείας κατά τον καθορισμένο τύπο και κατά την καθορισμένη διαδικασία. (4) Σε περίπτωση που η τιμή τίτλου που έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο σημειώσει μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών από την έκδοση της πρόσκλησης σε δημόσια εγγραφή σημαντική, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, μείωση, η Επιτροπή, με βάση υπολογισμού την κίνηση του δελτίου τιμών που καταρτίζει το Συμβούλιο ή οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο, προβαίνει σε έρευνα, για να διακριβώσει κατά πόσο η πρόσκληση περιέχει πληροφορία ψευδή, απατηλή ή παραπλανητική ή κατά πόσο αποκρύπτει ουσιώδη πληροφορία.

18 131 Ν. 14(Ι)/ (1) Απαγορεύεται η εισαγωγή εταιρικών τίτλων στο Χρηματιστήριο, αν η εταιρεία που ζητεί την εισαγωγή των εταιρικών της τίτλων στο Χρηματιστήριο ήταν προηγουμένως ιδιωτική εταιρεία ή, σε περίπτωση δημόσιας εταιρείας, αν οι εταιρικοί της τίτλοι δεν είχαν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, εφόσον (α) Στον υπολογισμό της καθοριζόμενης τιμής των εταιρικών τίτλων ή στην εκτίμηση του ενεργητικού της εταιρείας περιλαμβάνεται ή υπολογίστηκε οποιοδήποτε ποσό για «καλή φήμη» (β) κατά τη διάρκεια τουλάχιστο δώδεκα μηνών πριν από τη μετατροπή της εταιρείας από ιδιωτική σε δημόσια ή πριν από την αίτηση της για εισαγωγή των εταιρικών της τίτλων στο Χρηματιστήριο η εταιρεία (ΐ) προέβη σε ανατίμηση των περιουσιακών της στοιχείων ή του ενεργητικού της ή (ii) εξέδωσε μετοχές στα μέλη της είτε δωρεάν είτε σε τιμή χαμηλότερη από την, επικρατούσα ή την οριζόμενη για διαπραγμάτευση των εταιρικών της τίτλων με βάση είτε την έκδοση εταιρικών τίτλων πλήρως ή μερικώς εξοφλημένων έναντι αποθεματικών είτε έναντι ανατιμημένου ενεργητικού και μεταφοράς οποιουδήποτε μέρους τέτοιας ανατίμησης σε αποθεματικά ή αν (iii) οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος της εταιρείας άμεσα ή έμμεσα, ο ίδιος προσωπικά ή μέσω συγγενών του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού ή μέσω άλλης θυγατρικής ή εξαρτημένης εταιρείας στην οποία έχει ουσιαστικό συμφέρον ή την οποία ελέγχει απευθείας ή μέσω αντιπροσώπων του έχει αποκτήσει ή διαθέσει εταιρικούς τίτλους ή έχει αυξομειώσει την τέτοια ιδιοκτησία ή τον έλεγχο εταιρικών τίτλων, που συνολικά ισούνται με το δεκαπέντε τοις εκατόν των εταιρικών τίτλων ή της αξίας της εταιρείας, οποιοδήποτε από τα δύο είναι το μεγαλύτερο. (2) Απαγορεύεται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο κινητών αξιών που δε συνάδουν προς τους Κανονισμούς ή που μέσα σε περίοδο δώδεκα μηνών πριν από τη μετατροπή ιδιωτικής εταιρείας σε δημόσια εταιρεία έγιναν αντικείμενο προνομιούχας συναλλαγής (inside dealing) όπως ορίζεται η συναλλαγή αυτή με Κανονισμούς, κατά παράβαση των Κανονισμών. (3) Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι εταιρικοί τίτλοι της εταιρείας διαγράφονται από το Χρηματιστήριο και ο Υπουργός δικαιούται αυτεπαγγέλτως να εκδώσει διάταγμα για τη διαγραφή αυτή, ανεξάρτητα από τη λήψη ή τη μη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο, με βάση το άρθρο 30 του παρόντος Νόμου. (4) Σε περίπτωση παράβασης των προνοιών του άρθρου 57 ή του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή αξιωματούχου ή άλλου προσώπου για την παράβαση αυτή, το μέλος, ο αξιωματούχος ή το πρόσωπο ή μέλος του Συμβουλίου που επέδειξε αμέλεια στην αυστηρή εφαρμογή αυτών των προνοιών υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 69(2), που εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν. Απαγορεύσεις εισαγωγής εταιρικών τίτλων, προνομιούχες συναλλαγές κτλ.

19 Ν. 140)/ Υποχρέωση εταιρείας της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση προς παροχή πληροφοριών. Ανακοίνωση διορισμού κλπ. αξιωματούχων εταιρείας. Δήλωση συμφερόντων αξιωματούχων. Ανακοίνωση ορισμένων συμφωνιών και συναλλαγών. 59. (1) Εταιρεία, της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, έχει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών, τακτικά με ετήσιες, τριμηνιαίες ή άλλες εκθέσεις που υποβάλλονται στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στους μετόχους σύμφωνα με όσα ορίζονται σε Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, και εκτάκτως οποτεδήποτε κληθεί από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή για να παράσχει πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων. Επιπλέον η εταιρεία έχει την υποχρέωση να παρέχει αμέσως με δική της πρωτοβουλία στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στους μετόχους κάθε πληροφορία που κατέχει και που μπορεί να επηρεάσει την τιμή των τίτλων. (2) Το Συμβούλιο μεριμνά για την έγκαιρη κοινοποίηση πληροφοριών που κατά το προηγούμενο και το παρόν άρθρο υποβάλλονται σ' αυτό αναφορικά με τους εταιρικούς τίτλους, τόσο προς τη Χρηματιστηριακή αγορά όσο και προς το κοινό γενικά. (3) Το Συμβούλιο δεν ευθύνεται για τις κοινοποιούμενες από αυτό πληροφορίες, παρά μόνο σε περίπτωση αμέλειας. 60. (1) Εταιρεία, της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, οφείλει να ανακοινώνει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά κατ' ανώτατο όριο ημερών, κάθε ανάληψη θέσης, παραίτηση ή μεταβολή στη θέση του Προέδρου ή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή ή του Ελεγκτή της εταιρείας. (2) Καμιά αίτηση για δημόσια εγγραφή ή πώληση τίτλων ή εισαγωγή τίτλων στο Χρηματιστήριο δεν εξετάζεται ή εγκρίνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 59 του παρόντος Νόμου ή σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση του Συμβουλίου, δεν παρέχονται ή παρέχονται ελλιπείς ή ανακριβείς ή ψευδείς ή δόλιες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που καθορίζονται στο Μέρος αυτό. (3) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής, ο Γραμματέας, οι ελεγκτές της εταιρείας και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατέχει κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό πέντε τοις εκατόν, τίτλους σε εταιρεία της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, υποχρεούνται να το δηλώσουν στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο κατά τον καθορισμένο τύπο, μέσα σε προθεσμία επτά κατ' ανώτατο όριο ημερών από την κτήση των τίτλων. Με τον ίδιο τρόπο και μέσα στην ίδια προθεσμία δηλώνεται και οποιαδήποτε συναλλαγή αφορά τους τίτλους. (4) Εταιρεία, της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, οφείλει, όταν συνάπτει συμφωνίες ή συναλλάσσεται με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, να ενεργεί κατά την κρατούσα κατά το χρόνο της κατάρτισης ή της συναλλαγής συνήθη εμπορική πρακτική και να τις ανακοινώνει μέσα σε προθεσμία επτά κατ' ανώτατο όριο ημερών στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. (5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (4) συνδεδεμένα με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας πρόσωπα λογίζονται (α) Οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού, (β) Εταιρεία στην οποία το μέλος κατέχει τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατόν του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση.

20 133 Ν. 14(Ι)/93 (γ) Πρόσωπα που, κατά την κρίση της Επιτροπής, τελούν σε σχέση εξάρτησης ή έχουν κοινά σε ουσιώδη βαθμό συμφέροντα με το μέλος. 61. Εταιρεία, της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, οφείλει να υποβάλει έγκαιρα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μαζί με τη σχετική έκθεση των ελεγκτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. 62. (1) Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων εταιρείας, της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, ανατίθεται σε αναγνωρισμένους και ανεξάρτητους από την εταιρεία ελεγκτές. (2) Δε θεωρείται ανεξάρτητος ο ελεγκτής σε περίπτωση που έχει ή δεσμεύεται να αποκτήσει είτε ο ίδιος είτε συνεταίρος του είτε ο οίκος στον οποίο ανήκει άμεσο ή έμμεσο έστω, αλλά ουσιαστικό οικονομικό συμφέρον στην εταιρεία ή σε περίπτωση που τελεί σε σχέση εξάρτησης με την εταιρεία. 63. Εταιρεία, της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, οφείλει να τηρεί όλες τις κατά τον περί Εταιρειών Νόμο υποχρεώσεις της, επιπρόσθετα από τις κατά τον παρόντα Νόμο και τους ισχύοντες χρηματιστηριακούς Κανονισμούς επιβαλλόμενες υποχρεώσεις. 64. Εταιρεία, της οποίας οι τίτλοι έχουν αναγραφεί ή εισαχθεί στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση και η οποία παραβιάζει οποιαδήποτε από τις κατά τον παρόντα ή τον περί Εταιρειών Νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις της, δύναται να αποκλεισθεί από το Χρηματιστήριο με απόφαση του Συμβουλίου, που ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία που υποβάλλεται στο Συμβούλιο από την Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα σε χρηματιστηριακούς Κανονισμούς. ΜΕΡΟΣ XI ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 65. (1) Εκτός αν οριστεί διαφορετικά σε χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, για την έκδοση χρεογράφων και ομολογιών που προσφέρονται στο κοινό για δημόσια εγγραφή ή διαπραγμάτευση προαπαιτείται η κατάρτιση δεσμευτικού κατά νόμο εγγράφου, που δεν μπορεί να αλλάξει είτε μέχρι τη συμπλήρωση της προσφοράς προς το κοινό είτε κατά την πρώτη γενική συνέλευση που θα ακολουθήσει την έκδοση αυτή. Στο καταρτιζόμενο έγγραφο περιέχονται οι όροι της έκδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε χρηματιστηριακούς Κανονισμούς, από τους οποίους ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι: (α) Δικαιώματα και υποχρεώσεις εκδότη, δικαιούχων και αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχων δικαιούχων, (β) Σχέση των δικαιωμάτων των δικαιούχων με τα δικαιώματα δικαιούχων άλλων χρεογράφων και ομολογιών του ίδιου εκδότη ή άλλου, από τον οποίο ο εκδότης ή τα κεφάλαια του εξαρτώνται, (γ) Εγγραφή, μεταβίβαση και αποπληρωμή των χρεογράφων και ομολογιών και αντικατάσταση σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, αλλοίωσης ή καταστροφής των χρεογράφων ή ομολογιών, (δ) Προστασία των δικαιούχων. Υποβολή ισολογισμού και εκθέσεως ελεγκτών. Ελεγκτές. Υποχρεώσεις κατά τον περί Εταιρειών Νόμο. Κεφ του του του του του Αποκλεισμός εταιρείας από το Χρηματιστήριο. Κεφ του του του Προϋποθέσεις για την έκδοση χρεογράφων και ομολογιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 141/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2428 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

c ' > c > ι 76 του 1977 δαπη, κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης της»

c ' > c > ι 76 του 1977 δαπη, κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης της» E.E. Παρ. 1(1) 775 Ν. 74(Ι)/95 Αρ. 2988, 7.7.95 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3459 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049,

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049, Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Παρουσιάζεται πιο κάτω, ενοποιημένη η περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών νομοθεσία. Η ενοποίηση της νομοθεσίας έγινε από την Υπηρεσία του Κεντρικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3491, 20/4/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3491, 20/4/2001 Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3549, 23/11/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3549, 23/11/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3549 της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 1. Συνοπτικός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του 2013 38(Ι) του 2013 97(Ι) του 2013. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3558, 14/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3558, 14/12/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3558 της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ν. 70(Ι)/2014 70(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος του 2007. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι) του 2003... του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος του 1996, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 -------------------------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015» Συνοπτικός τίτλος. 86 (Ι) του 1999 51(Ι) του 2000 5(Ι) του 2001 131(Ι) του 2001 199(Ι) του 2002 228(Ι) του 2002 52(Ι) του 2005 128(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

662 Ν. 33(Ι)/94. Αριθμός 33(1) του 1994 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994

662 Ν. 33(Ι)/94. Αριθμός 33(1) του 1994 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2877, 28.4.94 662 Ν. 33(Ι)/94 - Ο περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 'Αρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 Ο περί Σχολικών Εφορειών Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3041,16.2.96 28 Ν. 9(Ι)/96 Ο περί Ρυθμίσεως της Ασκησης του Επαγγέλματος το>ν Οδοντοτεχνιτών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 136(Ι)/2001 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3549 της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα