Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του (Ι) του (Ι) του Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμους του 2013 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Nόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμοι του 2013 και Τροποποίηση του άρθρου 2 του 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Mε την αντικατάσταση των πιο κάτω όρων και ορισμών αυτών, με τους ακόλουθους νέους όρους και ορισμούς τους: (i) «αρμόδια εποπτική αρχή» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ii) «Αρχή Εξυγίανσης» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (iii) «εκκαθάριση» σημαίνει- 66(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2003 (α) σε σχέση με επηρεαζόμενο ίδρυμα που είναι τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, την ειδική εκκαθάρισή του, δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΧΙΙΙ των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 4) του 2013,

2 2 4(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (β) σε σχέση με τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης, την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με νόμο που ψηφίζεται για το σκοπό αυτό, Κεφ του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2008 (γ) σε σχέση με εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, την εκκαθάρισή της, δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου,

3 3 41(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (Ι) του (iv) Η παράγραφος (γ) του ορισμού του όρου «επηρεαζόμενο ίδρυμα» διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): «(γ) συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, με την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό, οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 4) του 2013» (v) «καταθέτης» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο κατέχει κατάθεση σε επηρεαζόμενο ίδρυμα, με την έννοια που αποδίδεται στον όρο «κατάθεση», από το άρθρο 2 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 4) του 2013 (vi)«συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, με την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, από το άρθρο 2 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 4) του 2013 (vii)«ταμείο Προστασίας Καταθέσεων» σημαίνει- 16(Ι) του 2013 (α) σε σχέση με τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης ή επηρεαζόμενο ίδρυμα που είναι τράπεζα, το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων που προνοείται στους περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου

4 4 108(Ι) του Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμους του 2013 (β) σε σχέση με επηρεαζόμενο ίδρυμα που είναι συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων ΣΠΙ που προνοείται στους περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμους του 2013 (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ερμηνειών αυτών: «(i) «Επιτροπή Εξυγίανσης» σημαίνει την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 2Α (ii) «Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (iii) «Μονάδα Εξυγίανσης» σημαίνει τη Μονάδα που προβλέπεται στο άρθρο 5Α (iv) «Οδηγία» σημαίνει την κανονιστικού περιεχομένου Οδηγία της Αρχής Εξυγίανσης που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.». Αντικατάσταση του άρθρου 2Α του 3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την διαγραφή του άρθρου 2Α και την αντικατάσταση του με το ακόλουθο νέο άρθρο 2Α: «Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής 2Α. (1) Συστήνεται Επιτροπή Εξυγίανσης, υπό την Αρχή Εξυγίανσης, η οποία

5 5 Εξυγίανσης υπό την Αρχή Εξυγίανσης. 138(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του συγκροτείται από το/τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και τους εκάστοτε διοριζόμενους, δυνάμει του άρθρου 13 των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2013, εκτελεστικούς συμβούλους της Κεντρικής Τράπεζας. (2) Η Επιτροπή Εξυγίανσης είναι το αποφασίζον εκτελεστικό όργανο της Αρχής Εξυγίανσης και έχει ως κύρια αρμοδιότητα την εφαρμογή των προνοιών του παρόντος Νόμου, τη λήψη αποφάσεων και την έκδοση Διαταγμάτων ή Οδηγιών, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο. (3) (α) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξυγίανσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. (β) Σε περίπτωση συνεδριών που συμμετέχουν δύο μέλη, οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξυγίανσης λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο παρόντων μελών. (4) Πρόεδρος της Επιτροπής Εξυγίανσης είναι ο/η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του προέδρου,

6 6 προεδρεύει το μέλος που επιλέγεται για το σκοπό αυτό από τα παριστάμενα μέλη. (5) Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριών της Επιτροπής Εξυγίανσης, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον δύο μελών. (6) (α) Οι συνεδρίες συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος της Επιτροπής Εξυγίανσης. (β) Οι συνεδρίες της Επιτροπής Εξυγίανσης δύνανται να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της τηλεδιάσκεψης ή άλλων οπτικοακουστικών μέσων. (7) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Εξυγίανσης, μία τουλάχιστο μέρα πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία: Νοείται ότι, η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου: Νοείται περαιτέρω ότι, σε έκτακτες, κατά

7 7 την κρίση του Προέδρου της Επιτροπής Εξυγίανσης, περιπτώσεις, συνεδρία της Επιτροπής Εξυγίανσης συγκαλείται μετά από προφορική ή γραπτή πρόσκληση που κοινοποιείται από τον Πρόεδρο στα μέλη της Επιτροπής Εξυγίανσης το συντομότερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, πριν από τον καθορισμένο για τη συνεδρία χρόνο. (8) (α) Τα πρακτικά της συνεδρίας τηρούνται από το Γραμματέα της Επιτροπής Εξυγίανσης, ο οποίος διορίζεται από την ίδια την Επιτροπή. Σε περίπτωση απουσίας του Γραμματέα, πρακτικά τηρούνται από άλλο πρόσωπο που αποφασίζει ειδικά για αυτό το σκοπό η Επιτροπή. (β) Τα πρακτικά των συνεδριών τηρούνται εμπιστευτικά, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από την Επιτροπής Εξυγίανσης. (9) Η κατάργηση ή η χηρεία της θέσης οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής Εξυγίανσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιουδήποτε Διατάγματος, πράξης, απόφασης ή εργασίας της Επιτροπής Εξυγίανσης, εφόσον ο αριθμός των μελών δεν μειωθεί κάτω του απαιτούμενου για την απαρτία αριθμού μελών.».

8 8 Τροποποίηση του άρθρου 3 του 4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «Η Αρχή Εξυγίανσης δύναται» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάσταση της με την φράση «Η Επιτροπή Εξυγίανσης, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, δύναται». Τροποποίηση του άρθρου 5 του 5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται- (α) με την διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού και την αντικατάσταση του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (6): «(6) Η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση- (i) του αποτελεσματικού διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων της εποπτείας, ως προνοούνται στους περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002 έως (Αρ. 3) του 2013, και της εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης, ως προνοούνται στον παρόντα Νόμο, (ii) της λειτουργικής ανεξαρτησίας μεταξύ των αρμοδιοτήτων εποπτείας, ως προνοούνται στους περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002 έως (Αρ. 3) του 2013, και της εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης, ως προνοούνται στον παρόντα Νόμο, (iii) της επάρκειας της εμπειρογνωμοσύνης, των πόρων και της επιχειρησιακής ικανότητας για την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης και της ικανότητας γρήγορης και ευέλικτης άσκησης των εξουσιών για την επίτευξη των σκοπών της.»

9 9 Προσθήκη νέου άρθρου 5Α στο βασικό νόμο. 6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5, του ακόλουθου νέου άρθρου 5Α: «Σύσταση Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων. 5Α.(1) Η Κεντρική Τράπεζα συστήνει Μονάδα Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, με κύρια αρμοδιότητα την παροχή στήριξης στην Αρχή Εξυγίανσης και στην Επιτροπή Εξυγίανσης, σε σχέση με την εκτέλεση σκοπών, εξουσιών, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος Νόμου. (2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) Μονάδα Εξυγίανσης, αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Εξυγίανσης και στελεχώνεται από προσωπικό της Κεντρικής Τράπεζας. (3) Μετά τον τερματισμό των μέτρων εξυγίανσης σε πιστωτικό ή άλλο ίδρυμα, η Αρχή Εξυγίανσης δύναται να αποφασίσει ότι η Μονάδα Εξυγίανσης συνεχίζει τη λειτουργία της, για αναγκαίους υπό τις περιστάσεις της εξυγίανσης, λόγους: Νοείται ότι, σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμούν μέτρα εξυγίανσης σε πιστωτικό ή άλλο ίδρυμα που υπόκεινται σε εξυγίανση, η Μονάδα Εξυγίανσης συστήνεται και στελεχώνεται, εντός επτά (7) ημερών από την

10 10 ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. (4) (α) Η Μονάδα Εξυγίανσης έχει ως πρωταρχικό καθήκον την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης και την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτή. (β) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α), τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εξυγίανσης είναι, μεταξύ άλλων- (i) η παροχή στήριξης στην Αρχή Εξυγίανσης και στην Επιτροπή Εξυγίανσης προς εκτέλεση των σκοπών και εξουσιών τους, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο, (ii) η δημιουργία και παρακολούθηση των σχεδίων εξυγίανσης, (iii) η προκαταρκτική αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων υπό εξυγίανση πιστωτικού ή άλλου ιδρύματος, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 22, (iv) η αξιολόγηση των εναλλακτικών μέτρων εξυγίανσης που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν επί επηρεαζόμενου ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη τις

11 11 γενικές αρχές εξυγίανσης, δυνάμει του άρθρου 3, (v) η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, επιτροπές και συμβούλια που συστήνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν θέματα σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων, και (vi) η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν στη Μονάδα Εξυγίανσης από την Επιτροπή Εξυγίανσης.». Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού Νόμου. 7. Το άρθρο 6 τροποποιείται- (α) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «Το επηρεαζόμενο ίδρυμα δεν είναι βιώσιμο ή πιθανόν να καταστεί μη βιώσιμο, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Αρχής Εξυγίανσης, βάση της οποίας» (πρώτη έως τρίτη γραμμή), με την φράση «Η αρμόδια εποπτική αρχή, αφού διαβουλευθεί με την Επιτροπή Εξυγίανσης, αποφασίζει ότι το επηρεαζόμενο ίδρυμα δεν είναι βιώσιμο ή πιθανόν να καταστεί μη βιώσιμο και» (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων «Αρχής Εξυγίανσης» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τις λέξεις «αρμόδιας εποπτικής αρχής» (γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «Αρχή Εξυγίανσης» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «αρμόδια εποπτική αρχή».

12 12 Τροποποίηση του άρθρου 7 του 8. Το άρθρο 7 τροποποιείται- (α) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «Η Αρχή Εξυγίανσης, αφού λάβει υπόψη την έκθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του επηρεαζόμενου ιδρύματος και το σχέδιο εξυγίανσης που ετοιμάζεται από την Αρχή Εξυγίανσης» (πρώτη έως πέμπτη γραμμή), με την φράση και το κόμμα, «Με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, η Επιτροπή Εξυγίανσης, αφού λάβει υπόψη της την έκθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και βιωσιμότητα του επηρεαζόμενου ιδρύματος και το σχέδιο εξυγίανσης που ετοιμάζεται από την ίδια,» (β) με την αντικατάσταση, στη δεύτερη επιφύλαξη μετά την παράγραφο (3) του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης «Αρχή» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Επιτροπή». Τροποποίηση του άρθρου 8 του 9. Το άρθρο 8 τροποποιείται- (α) με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, μετά τις λέξεις «από ίδρυμα» (ένατη γραμμή), των λέξεων και του κόμματος, «και/ή θυγατρική εταιρεία αυτού,» (β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, μετά τις λέξεις «Οι υφιστάμενοι μέτοχοι του ιδρύματος» (πρώτη γραμμή), των λέξεων και του κόμματος «και/ή θυγατρικής εταιρείας αυτού,». Τροποποίηση του άρθρου 9 του 10. Το εδάφιο (9) του άρθρου 9 τροποποιείται με την προσθήκη, μετά τη φράση «Η Αρχή Εξυγίανσης δύναται» (πρώτη γραμμή), του κόμματος, της φράσης και του κόμματος «, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού

13 13 Οικονομικών,». Τροποποίηση του άρθρου 10 του 11. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται- (α) με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, μετά τις λέξεις «Η Αρχή Εξυγίανσης» (πρώτη γραμμή), του κόμματος, της φράσης και του κόμματος, «, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών,» (β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (6) αυτού, μετά τις λέξεις «Η Αρχή Εξυγίανσης» (πρώτη γραμμή), του κόμματος, των λέξεων και του κόμματος, «, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών,» και, μετά τη λέξη και το κόμμα «δύναται,» (πρώτη γραμμή), των λέξεων και του κόμματος «μέσω της έκδοσης διατάγματος,» (γ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (10) αυτού, μετά τις λέξεις «Η Αρχή Εξυγίανσης» (πρώτη γραμμή), του κόμματος, των λέξεων και του κόμματος «, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών,» και, μετά τις λέξεις «δύναται να απαιτεί» (πρώτη γραμμή), του κόμματος, των λέξεων και του κόμματος «,μέσω της έκδοσης διατάγματος,» Τροποποίηση του άρθρου 11 του 12. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται- (α) με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, μετά τις λέξεις «Η Αρχή Εξυγίανσης» (πρώτη γραμμή), του κόμματος, των λέξεων και του κόμματος, «, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών,» (β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (4) αυτού, μετά τις λέξεις «Η Αρχή Εξυγίανσης» (πρώτη γραμμή), του κόμματος, των

14 14 λέξεων και του κόμματος, «, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών,» και, μετά τις λέξεις «δύναται να απαιτεί», των λέξεων και του κόμματος «μέσω της έκδοσης Διατάγματος,» (γ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (5) αυτού, μετά τις λέξεις «Η Αρχή Εξυγίανσης» (πρώτη γραμμή), του κόμματος, των λέξεων και του κόμματος, «, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών,» και, μετά τις λέξεις «δύναται να απαιτεί», του κόμματος, των λέξεων και του κόμματος, «,μέσω της έκδοσης Διατάγματος,». Τροποποίηση του άρθρου 12 του 13. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται- (α) με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, μετά τη φράση και το κόμμα, «Η Αρχή Εξυγίανσης δύναται να απαιτεί, όποτε η ίδια κρίνει αναγκαίο,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), των λέξεων και του κόμματος, «εφόσον εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών,» (β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (11) αυτού, μετά τις λέξεις «Η Αρχή Εξυγίανσης» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «και ο Υπουργός Οικονομικών» και την αντικατάσταση της λέξης «έχει» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «έχουν». Προσθήκη νέου άρθρου 13 Α στο βασικό νόμο. 14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 13, του ακόλουθου νέου άρθρου 13Α: «Τερματισμός μέτρων εξυγίανσης. 13Α.(1) Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης σε πιστωτικό ή άλλο ίδρυμα που υπόκειται σε εξυγίανση, η Αρχή Εξυγίανσης δημοσιεύει

15 15 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ότι τα μέτρα εξυγίανσης στο εν λόγω πιστωτικό ή άλλο ίδρυμα έχουν ολοκληρωθεί, την ημερομηνία ολοκλήρωσής τους και ότι το εν λόγω ίδρυμα, από την ημερομηνία ολοκλήρωσής των μέτρων εξυγίανσης, δεν υπόκειται στις εξουσίες της Αρχής Εξυγίανσης, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο. (2) Ο τερματισμός των μέτρων εξυγίανσης σε πιστωτικό ή άλλο ίδρυμα, κοινοποιείται, την ίδια ημέρα, στη Διαχειριστική Επιτροπή του Σχεδίου, στο ίδρυμα που υπόκειται σε εξυγίανση κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), και στην αρμόδια εποπτική αρχή.». Τροποποίηση του άρθρου 19 του 15. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά τις λέξεις και το κόμμα «η Αρχή Εξυγίανσης,» (πέμπτη γραμμή), της φράσης και του κόμματος «τα μέλη της Επιτροπής Εξυγίανσης, ο Υπουργός Οικονομικών,» και, μετά τις λέξεις «έχουν διοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16» (έκτη και έβδομη γραμμή), της φράσης και του κόμματος, «ή ενεργούν υπό τις οδηγίες του Ειδικού Διαχειριστή ή της Αρχής Εξυγίανσης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,». Προσθήκη νέου Μέρους VIII και νέων άρθρων 28Α, 28Β, 28Γ και 28Δ, στο βασικό νόμο. 16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 28, του ακόλουθου νέου Μέρους VIII και των ακόλουθων νέων άρθρων 28Α, 28Β, 28Γ και 28Δ αυτού:

16 16 «ΜΕΡΟΣ VIII ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ Εξουσία της Αρχής Εξυγίανσης για συλλογή πληροφοριών. 28Α.(1) Η Αρχή Εξυγίανσης δύναται να ζητεί και συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες ή χρήσιμες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθώς και να απαιτεί μέσα σε ταχθείσα προθεσμία, με γραπτό αίτημά της και χωρίς προειδοποίηση, την παροχή πληροφοριών από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που η Αρχή Εξυγίανσης, κατά την απόλυτή της κρίση, θεωρεί ότι είναι σε θέση να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες. (2) Η Αρχή Εξυγίανσης, με γραπτό αίτημά της και χωρίς προειδοποίηση, καθορίζει το σκοπό της έρευνας, τη διάταξη, στην οποία βασίζεται η εξουσία της, τη τασσόμενη, προς παροχή των πληροφοριών, προθεσμία και τις ενδεχόμενες κυρώσεις, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1), υποχρέωση παροχής πληροφοριών. (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται το αίτημα της Αρχής

17 17 Εξυγίανσης για συλλογή πληροφοριών, έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των ζητούμενων πληροφοριών. (4) Αναφορικά με το τραπεζικό απόρρητο, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 29 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 ως (Αρ. 4) του 2013, η Αρχή Εξυγίανσης ή η Μονάδα Εξυγίανσης ή άλλο πρόσωπο που είναι εντεταλμένο ύστερα από ρητή απόφαση της Αρχής Εξυγίανσης προς λήψη πληροφοριών, δυνάμει του παρόντος Νόμου, λογίζεται ως δημόσιος λειτουργός, κατά την έννοια της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 29 των προαναφερόμενων Νόμων για την εξασφάλιση οποιασδήποτε πληροφορίας: Νοείται ότι, η πιο πάνω αρμοδιότητα της Αρχής Εξυγίανσης εκτείνεται στις περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών δυνάμει του άρθρου 28Β. (5) Σε περίπτωση άρνησης οποιουδήποτε προσώπου να συμμορφωθεί με αίτημά της Αρχής Εξυγίανσης για συλλογή πληροφοριών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή, σε περίπτωση που αυτό αρνείται να δώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή επιδεικνύει ή προσκομίζει

18 18 ελλιπείς ή ψευδείς ή παραποιημένες πληροφορίες, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, η Αρχή Εξυγίανσης έχει εξουσία να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28Γ. (6) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Αρχή Εξυγίανσης κατά την άσκηση της εξουσίας της είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της. (7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «υποχρέωση παροχής πληροφοριών» περιλαμβάνει την υποχρέωση προς προσκόμιση, παράθεση και κατάθεση (α) κάθε είδους γραπτών στοιχείων και πληροφοριών, περιλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων οποιουδήποτε νομικού προσώπου και πληροφοριών εναποθηκευμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, (β) ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οποιωνδήποτε στοιχείων, τα οποία πρόσωπο κατέχει υπό την

19 19 ιδιότητά του ως καταπιστευματοδόχος, συμπεριλαμβανομένης και της πραγματικής ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων των χρηματοοικονομικών μέσων σε σχέση με τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, είναι καταπιστευματοδόχος. (8) Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει αίτημα της Αρχής Εξυγίανσης για παροχή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν το κοινοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο και το χειρίζεται με πλήρη εμπιστευτικότητα. Εξουσία της Αρχής Εξυγίανσης για είσοδο και έρευνα. 28Β. (1)(α) Η Αρχή Εξυγίανσης ή εντεταλμένο από αυτήν πρόσωπο, δύναται να διενεργεί έρευνες, απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ή για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης των δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβαλλόμενων υποχρεώσεων και, προς τούτο, δύναται να ζητεί και να συλλέγει πληροφορίες, να εισέρχεται σε γραφεία και επαγγελματικούς χώρους και να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, άλλα έγγραφα και στοιχεία εναποθηκευμένα σε

20 20 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματά τους: Νοείται ότι, η Αρχή Εξυγίανσης δύναται να λαμβάνει αποσπάσματα αρχείων, βιβλίων, λογαριασμών άλλων εγγράφων και στοιχείων, εάν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι τα αποσπάσματα αυτά είναι δυνατό να αποβούν χρήσιμα, για σκοπούς απόδειξης σε ποινική διαδικασία αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με εκδιδόμενα δυνάμει αυτού Διατάγματα. (β) Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης σε πληροφορίες, αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, καθώς και σε άλλα έγγραφα και στοιχεία εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η Αρχή Εξυγίανσης δύναται να προβαίνει σε άμεση κατάσχεση των σχετικών πληροφοριών, αρχείων, βιβλίων, λογαριασμών και άλλων εγγράφων και στοιχείων και των ηλεκτρονικών

21 21 μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων: Νοείται ότι, η Αρχή Εξυγίανσης επιστρέφει οτιδήποτε κατασχέθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου στον κάτοχό του, ευθύς ως περατωθεί ο σκοπός, για τον οποίο προέβηκε στην κατάσχεση και, σε κάθε περίπτωση, εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία της κατάσχεσης. (2) H Αρχή Εξυγίανσης δύναται να διενεργεί έρευνες σε υποστατικό κάθε φυσικού ή νομικού πρόσωπου που εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων της Αρχής Εξυγίανσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που η Αρχή Εξυγίανσης, κατά την απόλυτη της κρίση της, θεωρεί ότι είναι σε θέση να δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία. (3) Η έρευνα διενεργείται ύστερα από ειδοποίηση της Αρχής Εξυγίανσης, η οποία αποστέλλεται από προηγουμένως ή επιδίδεται στο πρόσωπο που αφορά η ειδοποίηση, κατά την ημερομηνία και ώρα έναρξης της έρευνας.

22 22 (4) Η ειδοποίηση της Αρχής Εξυγίανσης είναι γραπτή, ορίζει την ημερομηνία και ώρα έναρξη της έρευνας, το σκοπό της, τη διάταξη, στην οποία βασίζεται η εξουσία της Αρχής Εξυγίανσης και τις ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης του προσώπου, στο οποίο η ειδοποίηση αφορά, να συμμορφωθεί προς την ειδοποίηση. (5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η διεξαγωγή έρευνας σε κατοικία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, παρά μόνο δυνάμει δικαστικού εντάλματος. (6) Η Αρχή Εξυγίανσης δύναται να καλεί σε κατάθεση πρόσωπα που δυνατό να έχουν στοιχεία ή να γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικά με την υπό διενέργεια έρευνα και να ορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για να ακούσει μαρτυρία και να πάρει, εκ μέρους της, γραπτή ή ηχογραφημένη κατάθεση από τα πρόσωπα αυτά, τα οποία προσέρχονται ενώπιον του εντεταλμένου προσώπου και παρέχουν τις πληροφορίες που κατέχουν. (7) Οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο

23 23 απευθύνεται αίτημα της Αρχής Εξυγίανσης έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και ακριβή συμμόρφωση. (8) Σε περίπτωση άρνησης οποιουδήποτε προσώπου να συμμορφωθεί με ειδοποίησή της Αρχής Εξυγίανσης για έρευνα ή στην κλήση για κατάθεση δυνάμει του παρόντος άρθρου ή, σε περίπτωση που αυτό δεν προσκομίζει ή προσκομίζει ή επιδεικνύει ελλιπή ή ψευδή ή παραποιημένα τα αιτηθέντα αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία ή πληροφορίες, η Αρχή Εξυγίανσης δύναται να του επιβάλει, χωρίς επηρεασμό της εξουσίας της για κατάσχεση κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 28Γ. (9) Οι πληροφορίες που περιέρχονται στην κατοχή της Αρχής Εξυγίανσης κατά την άσκηση της εξουσίας της είναι εμπιστευτικής φύσης και δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της. (10) Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει αίτημα της Αρχής Εξυγίανσης, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν το κοινοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο και το χειρίζεται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

24 24 (11) Η Αρχή Εξυγίανσης δύναται να ζητεί τη συνδρομή της Αστυνομίας, προκειμένου να καταστεί ικανή να ασκήσει τις εξουσίες της, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο. Διοικητικό πρόστιμο. 28Γ. (1) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Αρχή Εξυγίανσης, κατά την άσκηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού Διαταγμάτων ή Οδηγιών, διαπιστώνει ότι πρόσωπο προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Διαταγμάτων ή Οδηγιών, η Αρχή Εξυγίανσης, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το πρόσωπο αυτό, έχει εξουσία να επιβάλει για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο από χίλιες ( 1.000) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, η Αρχή Εξυγίανσης έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό ( 100) μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ), για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης. (2) Η Αρχή Εξυγίανσης, σε περίπτωση

25 25 που αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος της παράβασης προσπορίστηκε όφελος, το οποίο υπερβαίνει το ύψος των διοικητικών προστίμων, τα οποία καθορίζονται στο εδάφιο (1), ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να επιβάλλει στον υπαίτιο, διοικητικό πρόστιμο, ύψους μέχρι του διπλασίου του οφέλους που ο υπαίτιος αποδεδειγμένα προσπορίστηκε. (3) Σε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος Νόμου, η Αρχή Εξυγίανσης δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο- (α) σε νομικό πρόσωπο (β) σε σύμβουλο, διευθυντή, ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια. Είσπραξη διοικητικών προστίμων. 28Δ.-(1) Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από την Αρχή Εξυγίανσης, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, λογίζεται έναντι των εσόδων του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας. (2) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής διοικητικού προστίμου ή χρηματικής πληρωμής που καθορίζεται στα πλαίσια συμβιβασμού, η Αρχή

26 26 Εξυγίανσης δύναται- (α) να λαμβάνει δικαστικά μέτρα προς είσπραξή του, οπότε το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος (β) να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλα μέτρα, τα οποία δύναται να καθορίζει με Οδηγία της.». Αναρίθμηση του Μέρους VIII του 17. Το Μέρος VIII του βασικού νόμου αναριθμείται σε Μέρος IX. Τροποποίηση του άρθρου 29 του 18. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά τις λέξεις «Η Αρχή Εξυγίανσης» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «και ο Υπουργός Οικονομικών», καθώς και την αντικατάσταση των λέξεων «υπέχει» (πρώτη γραμμή), «ευθυνών της» (τρίτη γραμμή) και «εκ μέρους της» (έκτη γραμμή), με τις λέξεις «υπέχουν», «ευθυνών τους» και «εκ μέρους των», αντίστοιχα. Τροποποίηση του άρθρου30 του 19. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά τις λέξεις «Ειδικός Διαχειριστής» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), του κόμματος και των λέξεων «, τα πρόσωπα που απαρτίζουν τη Μονάδα Εξυγίανσης». Αναρίθμηση του Μέρους ΙΧ του 20. Το Μέρος IX του βασικού νόμου αναριθμείται σε Μέρος X. Προσθήκη νέου Μέρους ΧΙ, καθώς και νέων άρθρων 21. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 34, του ακόλουθου νέου Μέρους XI

27 27 35 και 36. και των ακόλουθων νέων άρθρων 35 και 36: «ΜΕΡΟΣ XΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων. 35. Πρόσωπο, το οποίο κατά την παροχή πληροφορίας προς την Αρχή Εξυγίανσης για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, προβαίνει σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς οποιοδήποτε στοιχείο της ή αποκρύπτει στοιχείο ή παραλείπει την υποβολή στοιχείων, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ) ή σε αμφότερες τις ποινές: Νοείται ότι, πρόσωπο που ενεργεί κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, τεκμαίρεται ότι ενεργεί εν γνώσει του. Ποινική και αστική ευθύνη για αδικήματα τελούμενα από νομικά πρόσωπα. 36.(1) Το νομικό πρόσωπο και οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής, ο γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος ή άλλο όργανο διοικήσεως του νομικού αυτού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος, υπέχει ποινικής

28 28 ευθύνης σε σχέση με το προβλεπόμενο στο άρθρο 35 ποινικό αδίκημα. (2) Πρόσωπο, που σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), υπέχει ποινικής ευθύνης για τελούμενο από νομικό πρόσωπο αδίκημα, ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή κεχωρισμένως για κάθε ζημία που προσγίνεται σε τρίτους ένεκα της πράξεως ή παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκημα.». ΕΠ/ΜΖ(50/2012/Ν.27/4,18/3/14)

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesisltd.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ N. 3213/2003, Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα