Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν."

Transcript

1 Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ακινα Α Αθδόνθσ Χριςτοσ, Κακθγθτισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αλεξάκοσ Κωνςταντίνοσ, Αρχιτζκτονασ Αντωνόπουλοσ Άγγελοσ, Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Αρςζνθσ Γιϊργοσ Γκίνου Μαρία, Οικονομολόγοσ Γϊτθ Διμθτρα, υνταξιοφχοσ Δθμοςίου Καψισ Κωνςταντίνοσ Κοιμιςθσ Αλζξθσ Μπάςτασ Κωνςταντίνοσ, Οικονομολόγοσ Μπιλιάνθ Κυριακι (άντυ), Πρόεδροσ, D.A.E.M S.A. City of Athens IT Company Νικολοποφλου Ράνια, Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ Παπαθλιοφ Άςπα, Πυρθνικόσ Ιατρόσ Παπαχατηισ Παναγιϊτθσ, υμβουλοσ Επικοινωνίασ ιόλασ Άγγελοσ, Αναπλθρωτισ Αντιπρφτανθσ πυροποφλου Παναγιϊτα, Ελ. Επαγγελματίασ ϊτασ Παφλοσ, Δικθγόροσ Χατηισ Σάςοσ, Ιατρόσ, π. Πρόεδροσ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Μεταςμοςχεφςεων ΕΜΠ Αττικι Αγγελοποφλου Αριάννα, Περιβαλλοντολόγοσ Αςπραδάκθσ Παντελισ, Διευκυντισ Λειτουργίασ ΕΡΣ Αφεντοφλθ Δζςποινα, Εκπαιδευτικόσ Βουδοφρθσ Μάκθσ, Ιατρόσ, Π. Πρόεδροσ ΕΟΠΠΤ Γεωργιάδθσ Βαςίλθσ, Μθχανοςυνκζτθσ Αεροςκαφϊν Γεωργοποφλου Κατερίνα, Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ Γκοτοβόσ Νίκοσ, Δικθγόροσ Γουδζβενου Δεβόρα, Φυςιοκεραπεφτρια Διμα Μαργαρίτα, Γεωπόνοσ 1

2 Δροφγκασ ταφροσ, Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, - Αντιδιμαρχοσ Παλλινθσ Ηάρασ Γιϊργοσ, Τπάλλθλοσ ΟΕ Κανελλάκθσ Γιάννθσ, Δθμοςιογράφοσ Καπλάνθ Ελζνθ, υγγραφζασ Λιακόπουλοσ Χριςτοσ, Ιδιωτικόσ Τπάλλθλοσ Μουςτακάκθ Γεωργία, Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ Πάηιου Θρϊ, Δικθγόροσ Παπακεοδϊρου Χριςτίνα, Αγρότιςςα τεφάν Άννα Μαρία, φμβουλοσ Εκδόςεων Σηομάκασ Γιϊργοσ, Αντιπρόεδροσ Ομονοιασ-Γραμματζασ ΠΑΟΚ Παλλινθσ-Ομογενισ Β Ακινασ Αναγνωςτοφ Κωνςταντίνα, Αρχαιολόγοσ Ανδρουλακάκθσ Νίκοσ Αντεργιϊτθ Μακροποφλου Κωνςταντίνα Αντωνίου Ευαγγελία, Κακθγιτρια Αργυροφλθσ Δθμιτρθσ, Τπάλλθλοσ Σραπζηθσ Ελλάδοσ Βαονάκθ Ανδριανι Βαρελά Κατερίνα, Ιςτορικόσ Βαςιλείου Χριςτοσ, Ιατρόσ Γεωργάκθ Μπουροφςθ Αμαλία Γεωργίου Γεωργία, Δικθγόροσ Γκζρου Βαςιλικι, Εφοριακόσ Δανζηθ Λοφρα Αναςταςία Δραγϊνα Βίβιαν Ηενζτου Νικολζτα ταυροφλα Ηυγομιτρου Άννα, Επιχειρθματίασ Κατςίνα οφία, Δικθγόροσ Καββαδάσ Βαςίλειοσ, Χθμικόσ Μθχανικόσ Καββακάσ Σρφφωνασ, Τπάλλθλοσ ΔΟΕ Καρανικόλασ πφροσ, Δικθγόροσ Καρποφηοσ Χαράλαμποσ, Επιχειρθματίασ 2

3 Καρχιμάκθσ Μιχαιλ, Τπάλλθλοσ Ο.Α. Κολτςίδα Κατερίνα, Αρχαιολόγοσ Αιγυπτιολόγοσ Κοντογιάννθσ Κϊςτασ, Κακθγθτισ ΕΜΠ Κορακίδθσ Οδυςςζασ, φμβουλοσ Επικοινωνίασ και Σφπου Κωνςταντόπουλοσ Χαράλαμποσ, Θλεκτρολόγοσ Λφτρασ Αριςτείδθσ, Ιατρόσ Μαϊμαρζλθσ Γιϊργοσ, Πωλθτισ Οπωροκθπευτικϊν ςε υπαίκριεσ αγορζσ Μουςτάκθ Κατερίνα, Αρχιτζκτων Μπάκασ Ευκφμιοσ Μπόκαρθσ Νίκοσ Μπράβοσ Παναγιϊτθσ, Ειςοδθματίασ Μωραΐτθσ Ακανάςιοσ, Επικοινωνιολόγοσ Οικονομολόγοσ Ντόγια Ειρινθ, Ιατρόσ Μικροβιολόγοσ Οικονόμου Δθμιτρθσ, Οικονομολόγοσ Παπαδοποφλου Θεοδϊρα, Επιχειρθματίασ Παρρά Κατερίνα, Οπτικόσ Πατίλθ Ηαρανικά Αργυρϊ (Ροφλα), υγγραφζασ, Επιχειρθματίασ, Πρόεδροσ υλλόγου ΑΜΕΑ Φιλαδζλφιασ Χαλκθδόνασ Πλαςκοβίτθσ Λευτζρθσ, Θεατρικόσ Παραγωγόσ Ράπτθ Μάγδα, Ιατρόσ Πακολόγοσ αλαμάνου Ιωάννα αλτερι Νάντια, Δικθγόροσ ιουτάρθσ Γιϊργοσ, Τποπτζραρχοσ Ιπτάμενοσ ε.α. πονδυλίδθσ Θανάςθσ, Αρχιτζκτονασ Σςαγγίρθ Διμθτρα, Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Φωτόπουλοσ Ευάγγελοσ, Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ ΣΑΤ Χάλαρθ Μπαραδάκθ Ελζνθ, Ιατρόσ Πειραιάσ Α Ακαναςιάδθσ Λάηαροσ, τραπεηικόσ Γιαννόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Δικθγόροσ Δαρςινοφ Ελευκερία Καράβθσ Αλζξανδροσ, Δικθγόροσ 3

4 Κατςαφάδοσ Βαςίλειοσ, Δικθγόροσ Μανάγου Βαρβάρα, Επαγγελματίασ Δφτθσ Παλαιολόγου Δζςποινα, Νοςθλεφτρια Παραςκευόπουλοσ Δθμιτρθσ, Επιχειρθματίασ Πειραιάσ Β Διαμαντίδθσ Δθμιτριοσ, Οικονομολόγοσ Λζκκα Κωνςταντίνα, Διοίκθςθ Επιχειριςεων Λίμιαλθσ Γιϊργοσ Παιδιαδίτου Αλζκα, Εκελόντρια Δικτφου Αλλθλεγγφθσ τεφανίδου ταυροφλα υκιανάκθ Αλεξάνδρα, Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ φενδφλθσ Άγγελοσ, Χρυςοχόοσ Σερηισ Θανάςθσ, Γυμναςτισ Σςακαλίδου Παναγιωτα, Πολ. Μθχανικόσ Χατηθευςτακίου Μιχαιλ, Ιχκυολόγοσ, Σ.Ε. - Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ, M.SDc. Χατηθμανϊλθσ Βαγγζλθσ Αιτωλοκαρνανία Ηαμπάτθ Φωτεινι, Δικθγόροσ Κατερινόπουλοσ Ακανάςιοσ, Απόςτρατοσ Αςτυνομικόσ Κόκκαλθσ Γεϊργιοσ, Δικθγόροσ Καραγκούνη Βάσω, Οικονομολόγος Μοςχολιόσ Παφλοσ, Πολιτικι Μθχανικόσ Μπζκοσ Γιάννθσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΕΜΠ Σαμπάκθσ Αντϊνθσ, Οικονομολόγοσ Σορουνίδθσ Θανάςθσ, Φαρμακοποιόσ Αργολίδα Γκαργκάςουλασ Κϊςτασ, Αςφαλιςτισ Γουηοφαηθσ Βαγγζλθσ 4

5 Κατςαλοφλθ Βαςιλικι, Ζμποροσ Κονοπιςόπουλοσ Μιλτιάδθσ, Επιχειρθματίασ Κωςτοποφλου Αλεξάνδρα, Πολιτικόσ Επιςτιμονασ Αρκαδία Μιχόπουλοσ Κϊςτασ Ντάνοσ Θεόδωροσ, υνταξιοφχοσ Σραπεηικόσ αραντοποφλου Αδαμαντία πθλιωτόπουλοσ Θλίασ Σομάρασ Πζτροσ, Κακθγθτισ ΣΕΙ Άρτα Κοτςιάφτθσ ωτιρθσ, Μθχανικόσ Οικονομίδθσ Πάνοσ, Π Διμαρχοσ, Π. Βουλευτισ Παπαλζξθσ Ιωάννθσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ Σάτςθσ Δθμιτρθσ, Δ/ντισ ΙΕΚ Άρτασ Σςιμπερλζνιοσ Διομιδθσ, Δικθγόροσ Αχαΐα Αγγελόπουλοσ Γιϊργοσ Αλζφαντοσ Νίκοσ, Δάςκαλοσ Ακράτα Ανδρικόπουλοσ Θανάςθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Παν/μίου Ιωαννίνων & Πάτρασ Βουλδισ Χριςτοσ Γεωργακοποφλου Μπάςτα Διμθτρα, Πολιτικόσ μθχανικόσ Κολιόπουλοσ Γιϊργοσ Μποφτου Χριςτίνα Νικολοποφλου Λεμονιά, Οικονομολόγοσ ταυρόπουλοσ Δθμοςκζνθσ, υνταξιοφχοσ Σραπεηικόσ Σςιμπλοςτεφανάκθσ Βαγγζλθσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ Βοιωτία 5

6 Ηάγκασ Λάμπροσ, Δικθγόροσ Κουλουργιϊτθσ Νίκοσ, Δικθγόροσ Μαμμισ Ελιςςαίοσ, Δικθγόροσ Παπαδιμου Παγϊνα Πζππασ Γιϊργοσ Γρεβενά Γκαλογιάννθσ Νικόλαοσ, Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Κυραλζοσ Κίμων, Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ Ψευτογκάσ Δθμιτριοσ, Iατρόσ Χειροφργοσ Ορκοπεδικόσ Δράμα Ορφανίδθσ Αλζξανδροσ, Επιχειρθματίασ Παπαδόπουλοσ Αριςτοτζλθσ, υνταξιοφχοσ Παπαδόπουλοσ Γρθγόρθσ, Οικονομολόγοσ Παπουτςισ Γιάννθσ, Εκπαιδευτικόσ Δωδεκάνθςα Διακομανϊλθ Αρχοντοφλα Θρακλείδθσ Αριςτοτζλθσ Καραγιάννθσ Θεόδωροσ, Δικαςτικόσ Τπάλλθλοσ, Μελιςςοκόμοσ Παπαηαχαρίου Μαρία, Δθμοςιογράφοσ Χανιϊτθσ Μιχάλθσ Χατηθςτζργου Αρετι Ελευκερία, Διεκνολόγοσ Ζβροσ Μπζρδου Κατερίνα, Δικθγόροσ Σςοκαναρίδθσ Χριςτοσ Χανόσ Γιϊργοσ 6

7 Εφβοια Κατςαρόσ Νίκοσ, Δθμοςιογράφοσ Κεδίκογλου υμεϊν, Ιατρόσ Πάντηαλθσ Χριςτοσ, Εκπαιδευτικόσ Φουτηόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Οικονομολόγοσ Διεκνολόγοσ Χάρςα Μαρία Ευρυτανία Ραπτογιάννθσ Ευκφμιοσ, υνταξιοφχοσ ταςινόσ Νικόλαοσ, Τποςτράτθγοσ ε.α. Χαλκιάσ Χριςτοσ, Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Ηάκυνκοσ Μαρκουτςάσ Χαρίλαοσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΑΠΘ Καράμπελα Μαρία, Σουριςτικόσ Τπάλλθλοσ Θλεία Δελζγκοσ Γιάννθσ Ηάγκλαρθ Αγγελικι, υνταξιοφχοσ ΟΣΕ, Ιςτορικόσ Ηαφειρόπουλοσ Αλζκοσ, Ιατρόσ Κράλλθσ Γιϊργοσ Κυριαηισ Νϊντασ, Δικθγόροσ Λυμπζρθσ Γιάννθσ Παναγιωτόπουλοσ Γιϊργοσ Θμακία Αςλάνογλου τυλιανόσ Βαλςάμθσ Χριςτοσ, Ξεναγόσ Λαμπίρθ Άννα 7

8 Πετρακόπουλοσ Ευςτράτιοσ, Δικθγόροσ Σόλκασ Άγγελοσ, Δικθγόροσ Θράκλειο Βρυςανάκθσ Γιϊργοσ, Χειριςτισ ιατρικϊν μθχανθμάτων Ηερβάκθσ Εμμανουιλ, Επιμελθτιριο Θρακλείου Δ. Ξυλοφρθσ Κϊςτασ Παπαδάκθ οφία, Φοιτιτρια Νομικισ Παπαδάκθσ Γιϊργοσ, Διευκυντικό τζλεχοσ Ξενοδοχειακϊν Επιχειριςεων Παπαδάκθσ πφροσ, υνταξιοφχοσ ΟΣΕ Παραςφρθσ Φραγκίςκοσ, Φαρμακοποιόσ, Π.Βουλευτισ Πετράκθσ Εμμανουιλ, Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου ταματάκθσ Γιϊργοσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ τρατάκθσ Χριςτοσ, Εργάηεται ςτο ΙΣΕ Χαριτάκθσ Γεϊργιοσ, Σραπεηικόσ Τπάλλθλοσ Θεςςαλονίκθ Α Αγκακίδου Διμθτρα, Αρχιτζκτων Ακαναςίου Αλζξανδροσ, Κακθγθτισ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Βαςιλάκθ Μαρία, Γυμνάςτρια Βαςιλειάδου Ελπίδα, Δικθγόροσ Δρογοφδθ Αναςταςία, Επιχειρθματίασ Εδίρνελθσ ωκράτθσ, Εργοδθγόσ/μθχανολόγοσ Εμμανουλίδθσ Βαςίλθσ, Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Ηαχαριάδθσ Λάηαροσ Καλλιπολίτθσ Χαράλαμποσ, Δικθγόροσ Καρατηάσ Ιορδάνθσ, φμβουλοσ Επιχειριςεων Μάντατηθ Δόμνα, Αρχαιολόγοσ Μζρκοσ Χάρθσ, Οικονομολόγοσ Σηαμπάηθ Ευαγγελία, πρϊθν ευρωβουλευτισ Φωτιάδου Ηωηϊ, Νοςθλεφτρια 8

9 Θεςςαλονίκθ Β Βζργοσ Χριςτοσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ - Βιοκαλλιεργθτισ Κεμανεντηισ Θεόδωροσ, τζλεχοσ ΕΛΠΕ Κιλαηίδου Μαρία, Λογίςτρια Ουηοφνθ Θάλεια, Γεωπόνοσ άμου Αναςταςία, Επιχειρθματίασ Ιωάννινα Βαβάτςικοσ Μάριοσ Γαρδίκου Βαρβάρα Γϊρου Ανκοφλα, Διευκφντρια Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν Θεμάτων ςτο ΤΠΕΠΘ Ηικου Μαργαρίτα, Επιχειρθματίασ Μπάρμπασ Βαςίλθσ, Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Πανακοφλιασ τζφανοσ, φμβουλοσ Επιχειριςεων Χατηθεφραιμίδθσ Μάκθσ Καβάλα Δεμερτηισ Ιωάννθσ, Δθμοςιογράφοσ Θλιόπουλοσ Νικόλαοσ Θωμαΐδθσ Γιάννθσ Μπουτςουρθσ Παναγιϊτθσ Πακαταρίδου οφία Ποφλιοσ Κϊςτασ, Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Καρδίτςα Βαΐοπουλοσ Γιϊργοσ, Γεωργοκτθνοτρόφοσ - Επιχειρθματίασ Ντράχασ τζφανοσ, Γεωπόνοσ - Αγρότθσ Νταρακλίτςθσ Κϊςτασ, Αγρότθσ 9

10 Καςτοριά Κάκκοσ Νικόλαοσ Μποφςθσ Ναοφμ, Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ (Γουνοποιόσ) Ναοφμ Βαςίλθσ, Ιατρόσ Ντίνα οφία, Δαςοπόνοσ Κζρκυρα Αλεξάκθσ Αλζξθσ, Επιχειρθματίασ Δεςφλλασ Αλζξανδροσ, Εκδότθσ - υγγραφζασ Ιωάννου Ντίνα, Νοςθλεφτρια Γεν. Νοςοκομείου Κζρκυρασ Κοντομάρθ Δζςποινα, Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ Μποφκασ Χρυςόςτομοσ, Ιατρόσ Κεφαλλθνία Ευαγγελάτοσ Ξενοφϊν, Εκδότθσ Εφθμερίδασ Κιλκίσ τεφανίδου Αλεξάνδρα Σριανταφυλλίδθσ Ακανάςιοσ, Λογιςτισ Κοηάνθ Αλειφζρθσ Περικλισ, Οικονομολόγοσ Αποςτολίδου Ιωάννα, Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ Καψάλθσ Βαςίλθσ, Τπάλλθλοσ ΔΕΘ Κυτίδθσ Κϊςτασ, Τπαλλθλοσ ΟΑΕΔ Σςαραμπουλίδου Κυριακι, Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ Κορινκία Αλευράσ Άγγελοσ 10

11 Δομετίου Εμυ, Τπάλλθλοσ Νοςοκομείου Κορίνκου-Μζλοσ ΝΕ Καποκάκθσ Γεϊργιοσ, Σεχνικόσ Θ/Τ Λάμπρου Γιάννθσ, Δθμοςιογράφοσ Εκδότθσ πθλιωτόπουλοσ τζλιοσ Χελιϊτθσ Γιϊργοσ, Γεωπόνοσ Αγρότθσ Κυκλάδεσ Γαλανόσ Νικόλαοσ, υνταξιοφχοσ Κοντοπίδθ Άννα, υμβολαιογράφοσ Πολυχρονάκοσ Γιάννθσ, Οικονομολόγοσ Χάλκου Μαρία, Δθμοςιογράφοσ Λακωνία Κανελλοποφλου Σαςία Καραβίτθσ Παναγιϊτθσ, Ιατρόσ Κοντάκοσ Μπάμπθσ, Επιχειρθματίασ Λαηαράκοσ Θλίασ, Τπάλλθλοσ ΕΛΣΑ Πουλοκζφαλοσ Γιϊργοσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ Λάριςα Γκάτςικοσ Αλζξανδροσ, Γεωπόνοσ Ηαοφτςοσ Γιϊργοσ Καγκελάρθσ Κϊςτασ, Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Ηαχαροπλάςτθσ Κουτςοφκθ Αγλαΐα, Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ Μαυρατηά Νανά, Δικθγόροσ Ντοφλασ Βαςίλθ, Μθχανικόσ Παπανϊτασ τζφανοσ Νικόλαοσ, Σεχνολόγοσ Γραφικϊν Σεχνϊν - Κακθγθτισ ΙΕΚ ακοράφα Ελζνθ, Ιατρόσ Αναιςκθςιολόγοσ αχινίδθσ Φίλιπποσ, Σραπεηικόσ Σςιοφλίκθσ Μιλτιάδθσ, υνταξιοφχοσ Σςουβελακίδθσ Χαρίλαοσ, Αγρότθσ 11

12 Λαςίκι Γιαλίτθ Κακουράκθ Δζςποινα, Λογίςτρια Ηιβασ Κϊςτασ, Μακθματικόσ - Επιχειρθματίασ Μθλιόσ ιφθσ Χριςτοδουλάκθσ Παφλοσ, Τπάλλθλοσ ΙΚΑ Λζςβοσ Γεωργζλλθ Ανδρονίκθ, Εκπαιδευτικόσ Σςιότρασ Δθμιτρθσ, Ελ. Επαγγελματίασ Χαλκιϊτθσ Δθμιτρθσ, Εκπαιδευτικόσ, Οικονομολόγοσ Εκπαίδευςθσ Λευκάδα Πολίτθσ Βθςςαρίων, Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ κιαδαρζςθσ Γιϊργοσ, υνταξιουχοσ Δθμοςίου Φερεντίνοσ Παναγιϊτθσ, Τποπλίαρχοσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ Μαγνθςία Αντϊνογλου Καςςαβζτθσ Γιϊργοσ, Μθχανικόσ Κοφινάσ Φϊτθσ Μπαρμπάτςιαλου Αγρόγιαννου Χρφςα, Οικονομολόγοσ - Πλθροφορικι Παπαβαςιλείου Μαρία, Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Παπαροφνασ Χριςτοσ αμαράσ Βαςίλθσ, Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ καρίμπασ Ιωάννθσ, Οικονομολόγοσ Σςαλίκθ Νερατηοφλα, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Μεςςθνία Αλεξόπουλοσ Αριςτείδθσ, Δθμοςιογράφοσ 12

13 Αργυράκθσ Γιάννθσ, Σοπογράφοσ Μθχανικόσ Γερονικολόσ Μενζλαοσ, Επιχειρθματίασ - Εξαγωγζασ Δροφτςασ Δθμιτρθσ, Νομικόσ, Πρϊθν ΤΠΕΞ Κανάκθσ Θλίασ, Επιχειρθματίασ Καραΐςκοσ Δθμιτρθσ, Αγρότθσ Μανζτα Διμθτρα, Εκπαιδευτικόσ Ξάνκθ Ακαναςίου Κϊςτασ, Λζκτορασ Δθμοκριτείου Πανεπιςτθμίου Κοτζνογλου Μαρία, Θεολόγοσ Μάντατηθ Σςετίν, ιατρόσ Ξυνίδθσ ωκράτθσ, Δικθγόροσ Ουηοφν Ιρφάν, Γυμναςτισ Πζλλα Μυρίδου Αντιγόνθ Παππάσ Αντϊνθσ, Επιχειρθματίασ πανόσ Ακανάςιοσ, Λογιςτισ Σηεχελίδου Χρυςοφλα, Αγρότιςςα Χωραφά Γεςκθμανι Πιερία Κοςμαδάκθσ Μανϊλθσ, Οικονομολόγοσ Προβατίδθσ Λάηαροσ, Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ αραϊλίδου Καλλιόπθ, Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Σςακιρίδθσ Νίκοσ Σςικοφρασ Χριςτοσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ Χιονίδθσ Γιϊργοσ, Δικθγόροσ Πρζβεηα 13

14 Κϊςτασ ταφροσ, Επιχειρθματίασ Ντάςθ Κατερίνα, Εκπαιδευτικόσ Ντοφςκα Μαρίνα, Γεωπόνοσ ΠΕ Φραγκοφλθσ Παφλοσ, Μθχανικόσ Ρζκυμνο Βολτυράκθ Χατηάκθ Ματίνα, Εκπαιδευτικόσ Γφπαρθ Μαρία, υνταξιοφχοσ Δθμοςιογράφοσ κουλάσ Μφρων Χαγκ Μωχάμετ Αλι, Ιατρόσ Ροδόπθ Πετκίδου Νικολζτα εριφ Ιμπραιμ, Αγρότθσ, π. Διμαρχοσ άμοσ Γαϊτάνθσ Γιϊργοσ, Φοιτθτισ Παπιαμϊνθσ Μανϊλθσ, υνταξιοφχοσ δάςκαλοσ Φρατηισ Σίτοσ ζρρεσ Ανδρεάδθσ Ανδρζασ, Εκπαιδευτικόσ Βουβοφςθσ Χριςτοσ, Αγρότθσ Κϊςτογλου Χριςτοσ, Αγρότθσ Λεηκίδου Ακθνά, Επιχειρθματίασ Παυλίδου Αναςταςία, Εκπαιδευτικόσ Πουλτουρτηίδθσ Δθμιτρθσ, Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Σόςιοσ Παςχάλθσ, Επιχειρθματίασ - Παραγωγόσ Ψακάσ Κωνςταντίνοσ, Εκπαιδευτικόσ Σρίκαλα 14

15 Γκάγκα Πολυξζνθ, Τπάλλθλοσ Τπουργείου Εκνικισ Άμυνασ Μανϊλθσ Γιϊργοσ, Λογιςτισ Μπλζτςασ ωτιρθσ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Ντιντι Χρφςα, Δικθγόροσ Παπαχριςτοσ ωτιρθσ, πολιτικόσ μθχανικόσ πακισ Γεϊργιοσ, Επιχειρθματίασ Φκιώτιδα Αρναοφτογλου Θεόδωροσ Γεωργαντάσ Γιάννθσ, μακθματικόσ Θαναςιάσ Παναγιϊτθσ Κυριάκου Παναγιϊτθσ, Δικθγόροσ Κυριόπουλοσ Διονφςθσ, Αγρότθσ Παπανδρζου Άννα Σςϊνθσ Νικόλαοσ, Ιατρόσ Φλώρινα Γραμματικοφ Σάνια, Πολιτικόσ Μθχανικόσ Καραοφλθ Αφροδίτθ, Πτυχιοφχοσ Πλθροφορικι Μυλωνάσ, Μθχαιλ, υνταξιοφχοσ Εκπαιδευτικόσ Φωκίδα Αςθμάκθσ Ακανάςιοσ Παπακανάςθ Αφροδίτθ, Οικονομολόγοσ Πιττασ Γιϊργοσ, Δικθγόροσ Χανιά Ηεκάκθ γουρομάλλθ οφία, Εκπαιδευτικόσ Μαρακάκθσ Γιάννθσ, υνταξιοφχοσ 15

16 Πολυουδάκθσ Γιϊργοσ, υνταξιοφχοσ αμιωτάκθσ Αντϊνθσ, Διπλ. Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ θμαντθράκθ Αριςτζα, Εκπαιδευτικόσ Χαλακατεβάκθσ Θλίασ, Αγρότθσ Χίοσ Ηερβοφδθ Ευανκία Κλειςάσ Θλίασ, Δάςκαλοσ 16

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1. Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Διετέλεσε Διοικητής του ΟΑΕΔ. Κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ Η

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ Η ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΝΕ ΠΑΣΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑ ΠΑΣΟΚ ΕΛΤΑ - ΜΕΛΟΣ ΟΧΔ1 ΕΛΤΑ ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΤΑ ΑΒΡΟΥΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα

ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα ΟΡΑΜΑ ΕΒ Θ ανάδειξθ μιασ νζασ γενιάσ καινοτόμων επιχειρθματιών με προοπτικι και μζλλον ΠΩ: Με τθν εδραίωςθ ενόσ μόνιμου και αξιόπιςτου μθχανιςμοφ ενίςχυςθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΘΛΩΘ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ Α ΚΤΚΛΟΤ

ΕΚΔΘΛΩΘ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ Α ΚΤΚΛΟΤ ΕΚΔΘΛΩΘ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ Α ΚΤΚΛΟΤ Δευτζρα 30 Ιουνίου 2014, 14.00 19.00, «ΘΕΑΣΡΟΝ» Κζντρο Πολιτιςμοφ «Ελληνικόσ Κόςμοσ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14.00-18.00 Παρουςιάςεισ Επιχειρθματικών Ομάδων * Αίθουςα ΕΜΕΛΗ Σομζασ ΣΠΕ (Σεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΣΟΚ ΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ. Σελίδα 1 από 34 4/9/2007 1:52 µµ. έδρες: 3 υποψήφιοι: 5. Σταυροί Προτίµησης: 1

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΣΟΚ ΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ. Σελίδα 1 από 34 4/9/2007 1:52 µµ. έδρες: 3 υποψήφιοι: 5. Σταυροί Προτίµησης: 1 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΣΟΚ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΛΟΥΚΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΩΝΑ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΥΝΙ ΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΒΑΡ ΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΘΑΛΕΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τα ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Τα ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Επικρατείας 1. Ρούσης Γεώργιος, καθηγητής Παντείου 2. Βερναδάκης Αλέξανδρος, συνταξιούχος ΔΕΗ πρωην μέλος διοίκησης ΓΣΕΕ - μέλος του Δ.Σ. του ΣΑΣ/ΔΕΗ-ΕΗΕ. 3. Ζορμπαλά Αλεξάνδρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας είναι ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής - Χρήστος Παππάς.

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας είναι ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής - Χρήστος Παππάς. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας είναι ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής - Χρήστος Παππάς. Ακολουθούν οι: ο ηλεκτρολόγος μηχανικός κ. Δημητριος Σαρατσιώτης, ο Ιατρός χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

4. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου

4. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1. ΜΠΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός 2. ΡΙΝΑΛΝΤΙ ΡΟ ΟΛΦΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΡΟΥΝΤΙ) 3. του Γουλιέλµου, Γραφικές Τέχνες 4. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

(ΡΟΥΛΑ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε ΠΑΣΟΚ Β3 ΠΑΣΟΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ Σ.Ε ΠΑΣΟΚ Τ.Ο ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΜΑΣΤΑΜΠΑ) ΑΪΝΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

(ΡΟΥΛΑ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε ΠΑΣΟΚ Β3 ΠΑΣΟΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ Σ.Ε ΠΑΣΟΚ Τ.Ο ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΜΑΣΤΑΜΠΑ) ΑΪΝΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΣΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Π. ΜΕΛΟΣ ΝΕ ΠΑΣΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΣΟΚ ΕΛΤΑ, ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΟΧΔ1 ΕΛΤΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΣΟΚ ΝΕ Β2 ΑΘΗΝΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος αιτήσεων µετάθεσης:

Τύπος αιτήσεων µετάθεσης: Κατάλογος αιτήσεων µετάθεσης Τύπος αιτήσεων µετάθεσης: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] Σχολικό έτος: 01-013 Φορέας κατάθεσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. # 35 Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ υνημμζνος Πίνακας α/α Σομείς Ψυχικής Τγείας Τπαγόμενοι Δήμοι Πρόεδροι ΣΕΨΤ Φορζας τοιχεία Επικοινωνίας 1 1ος ΣοΨΤ Αττικής Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρασ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΠΑΓΩΓΗ Ε ΣΕΨΤ 2 ου ΣΟΨΤ Χαμογεωργάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Σύµβουλος Αττικής µε την Ελληνική Αυγή

Περιφερειακή Σύµβουλος Αττικής µε την Ελληνική Αυγή Α ΑΘΗΝΑΣ Μιχαλολιάκος Νικόλαος Γενικός Γραµµατέας Χρυσής Αυγής - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Οµάδας Βασιλείου Γεώργιος Αυτοκινητιστής, Εκλεγµένο µέλος Σ.Α.Τ.Α Βελέντζα ήµητρα ικηγόρος, ηµοτική Σύµβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας ΠΑΡΣΗ-ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 9-10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΔ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. Ανακοινώνεται

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. Ανακοινώνεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι, 20/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2249 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ανακοινώνεται Ότι: Με την αριθμ. 6999/1357/19-01-2015 προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΕΔΡΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12η Περ. ΠΑ, Λάρισα ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤ. Αιτωλοακαρνανίας 7η Περ. ΔΕ, Ναύπακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευεργετισμός, Ολυμπισμός, Εθελοντισμός, Aνθρωπιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο

Ευεργετισμός, Ολυμπισμός, Εθελοντισμός, Aνθρωπιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΨΝ ΕΤΕΡΓΕΣΨΝ ΜΕΟΓΕΙΩΝ 64-ΣΚ11526 ΣΗΛ 2107788718-ΦΑΞ 210-7781576 Email: el.evergetes@gmail.com ΚΤΚΛΟ ΤΜΠΟ ΙΨΝ Ο ΘΕΜΟ ΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑ ΕΨ ΗΜΕΡΟΝ Γ ΚΤΚΛΟ Ευεργετισμός, Ολυμπισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο πλήρης πίνακας των βουλευτών που εκλέγονται στις 56 εκλογικές Περιφέρειες:

Ακολουθεί ο πλήρης πίνακας των βουλευτών που εκλέγονται στις 56 εκλογικές Περιφέρειες: Ακολουθεί ο πλήρης πίνακας των βουλευτών που εκλέγονται στις 56 εκλογικές Περιφέρειες: Α' Αθηνών Αλέξης Τσίπρας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Νίκος Βούτσης, Νικόλας Φίλης Η ΝΔ λαμβάνει 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑ Ε ---------- Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,28/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Θεοχαράκης Νικόλαος 2103338447 2103338448 glk-ggr@otenet.gr Πανεπιστημίου 37 10165 Αθήνα Αττικής Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 17/03/ 2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Παραιτήσεις μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Όλα τα ονόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ ΜΥΡΤΩ - ΡΟΖΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ ΜΥΡΤΩ - ΡΟΖΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ ΜΥΡΤΩ - ΡΟΖΑ ΕΒΡΟΣ ΓΚΑΡΑ ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΪΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (263) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΩΔ. 0151010)

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (263) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΩΔ. 0151010) Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΛΑΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2007 ΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2007 ΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2007 ΑΕΙ Αγγελόπουλος Γιώργος Αμπατζόγλου Ντίνα Αμπεμπέ Μαρία Αναγνωστοπούλου Σοφία Ανδρικόπουλος Αλέξανδρος Ανδρουλάκης Νίκος Αντωποπούλου Αννδριάννα Αραπογιάννη Μαρία Ασσαριώτη Πέπη Αστροπεκάκη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Αποφοίτων ΓΕΛ Καρπενησίου και Περιφερειακών Λυκείων Ευρυτανίας (90% & 10%) Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα

Επιτυχόντες Αποφοίτων ΓΕΛ Καρπενησίου και Περιφερειακών Λυκείων Ευρυτανίας (90% & 10%) Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα Επιτυχόντες Αποφοίτων ΓΕΛ Καρπενησίου και Περιφερειακών Λυκείων Ευρυτανίας (90% & 10%) Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΛΗΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011 ΑΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 109 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 105,34 Γ Κυκλάδων (Δ.Ε.) ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΟΛΓΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 025 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,66 Β Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) ΑΓΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 006 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 85,08 Α Αχαιας (Δ.Ε.) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011 ΑΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 109 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 105,34 Γ Κυκλάδων (Δ.Ε.) ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΟΛΓΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 025 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,66 Β Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) ΑΓΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 006 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 85,08 Α Αχαιας (Δ.Ε.) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Επίθετο Ονομα Ειδικότητα Σχολείο ΠΕΚ

Α/Α Επίθετο Ονομα Ειδικότητα Σχολείο ΠΕΚ 1 damianidou olga ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΓΕΛ ΑΞΙΟΥ 2ο ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΑΓΑΠΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (Δ/ΝΤΗΣ 1ου ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα