«ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ. Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ. Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου"

Transcript

1 «ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου

2 Εκλογική Περιφζρεια Βαγίων Δρζνιοσ ωτιριοσ του Χαραλάμπουσ Αςτυνομικόσ Μάγκα- Μάρκου Κωνςταντίνα του Ευαγγζλου Οικιακά Σάκθσ Ελευκζριοσ του Βαςιλείου Σςαραμπάρθσ Παναγιώτθσ του Κωνςταντίνου Σςζλλοσ Γεώργιοσ του Ακαναςίου Μεταφορζασ

3 Εκλογική Περιφζρεια Θηβϊν Αργφρθ Διμθτρα του Θεοφάνθ Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ Γεωργακόπουλοσ Γεώργιοσ του ωτθρίου Ιατρόσ, Ειδικόσ Πακολόγοσ Διαβθτολόγοσ, Δ/ντθσ Πακολογικισ Κλινικισ Γ.Ν. Θθβών Γιαννάκθ Μαρία του Γεωργίου Φαρμακοχπάλλθλοσ Γιαννίκασ Δθμιτριοσ του Ευαγγζλου Εκπαιδευτικόσ, Μακθματικόσ Δόςθσ Οδυςςζασ του Ευαγγζλου υνταξιοφχοσ Εκπαιδευτικόσ Ζζπποσ Εμμανουιλ του Ελευκερίου Ιδιωτικόσ Τπάλλθλοσ

4 Καμοφτςθσ Αναςτάςιοσ του τυλιανοφ Ιατρόσ Γενικισ Πακολογίασ και Ιατρικισ Εργαςίασ Κίτςοσ πυρίδων του Δθμθτρίου υνταξιοφχοσ Αςτυνομικόσ Κίτςου-Κυριάκου Κωνςταντίνα του Δθμθτρίου Γεωπόνοσ- Αγρότιςςα Κοκοντίνθσ Ακανάςιοσ του Μιχαιλ Δικθγόροσ Κοντοφ Ιουλία του Ιωάννθ Αγρότιςςα Κοφλασ Γεώργιοσ του Χαριλάου Μθχανικόσ Αγροτικών Μθχανθμάτων Κουτςοδιμοσ Δθμιτριοσ (Σηίμθσ) του Κωνςταντίνου Τπάλλθλοσ Τπουργείου Πολιτιςμοφ

5 Λυμπερίου Ηλίασ του τυλιανοφ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Ματςαγγοφρασ Αντώνιοσ του Δθμθτρίου υνταξιοφχοσ ΙΚΑ Μπεκρισ πυρίδων του Δθμθτρίου Γυμναςτισ Νικολάου Αναςτάςιοσ του Αποςτόλου Πολιτικόσ Μθχανικόσ Πάνοσ Δθμιτριοσ του Κωνςταντίνου Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Παπαγεωργίου Χρυςοφλα του Ευκυμίου υνταξιοφχοσ Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ του Βαςιλείου Οικονομολόγοσ-Λογιςτισ

6 Πζτραινασ Ηλίασ του Αλεξάνδρου υνταξιοφχοσ Σραπεηικόσ Τπάλλθλοσ ουβλισ Νικόλαοσ του Χαραλάμπουσ υνταξιοφχοσ ΕΛ.Α. πανόσ Ιωάννθσ του Νικολάου Πρώθν Σραπεηικόσ Τπάλλθλοσ τάικοσ Αλζκοσ του Δθμθτρίου Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ τρατζλοσ Νικόλαοσ του τυλιανοφ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Σηιώτθ Χριςτίνα του Οδυςςζα Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ Σηουμανζκασ Γεώργιοσ του Παναγιώτθ

7 Σηουμανζκασ Νικόλαοσ (Ντελόν) του Δθμθτρίου Ειςοδθματίασ Σηοφμαρθ Ελζνθ του Γεωργίου Λογίςτρια Σοφτουηασ Δθμιτριοσ του Αλζξιου Γεωργόσ Σςίτρασ Χαράλαμποσ του Δθμθτρίου Τπάλλθλοσ ΕΑΒ Συρθνόπουλοσ Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) του Φιλιμονα Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Φίλοσ Γεώργιοσ του Βαςιλείου Χθμικόσ (PhD, MSc) Χαλβατηι Αςιμω (Αςθμίνα) του Χριςτου φμβουλοσ Αςφαλών Μεταφορών Ε.Μ.Π. -Ιδιοκτιτρια χολισ Επαγγ. Κατάρτιςθσ Οδθγών & Μεταφορών τ. Ελλάδασ

8 Χαρζμθσ Κωνςταντίνοσ του Χαραλάμπουσ Εκπαιδευτικόσ ΕΠΑΛ Χατηθςταμάτθσ Ανδρζασ του Δθμθτρίου Τπάλλθλοσ Τπουργείου Τποδομών, Μεταφορών & Δικτφων Χριςτοφόρου-Λιάγκα Ελζνθ του Χριςτοφόρου Πρώθν Προϊςταμζνθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν.Ευβοίασ Εκλογική Περιφζρεια Θίςβησ Κωνςταντίνου Χριςτίνα του Ακαναςίου Σεχνολόγοσ Γεωπόνοσ Μίχασ Πζτροσ του Επαμεινώνδα Αυτοκινθτιςτισ Παλλθκάρθσ Παναγιώτθσ του Κωνςταντίνου Γυμναςτισ

9 καλισ Γεώργιοσ του Δθμθτρίου Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Εκλογική Περιφζρεια Πλαταιϊν Καναρι Παναγιώτα του Γεωργίου Κατςάρασ Βαςίλειοσ του Γεωργίου Γεωπόνοσ Μθτςάκθσ Γεώργιοσ του Διαμαντι Ελαιοχρωματιςτισ οφόσ Δθμιτριοσ του Ανδρζα οφόσ Κωνςταντίνοσ του Παναγιώτθ Μεταλλικζσ Καταςκευζσ

10 Δημοτική Κοινότητα Βαγίων Δρίτςα Χαραλαμπία (Μπία) του Ιωάννθ Οικιακά Καμοφτςθ-Μελετίου Αικατερίνθ του Χριςτου Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ Μπατςοφλθσ Κωνςταντίνοσ του Παναγιώτθ Τπάλλθλοσ Τπουργείου Δικαιοςφνθσ Παπαλουκάσ Ευάγγελοσ του Ιωάννθ Χωματουργικζσ Εργαςίεσ ακάτθσ ταμοφλθσ του Χαραλάμπουσ υνταξιοφχοσ Σραπεηικόσ Τπάλλθλοσ Χατηινασ Χαράλαμποσ του ωτθρίου Ιδιωτικόσ Τπάλλθλοσ

11 Δημοτική Κοινότητα Θηβϊν Αργφρθσ Θεοφάνθσ του Δθμθτρίου Τπάλλθλοσ ΕΛΠΑ Γιαννίκασ Ευάγγελοσ του Θωμά Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Γιάννου Παναγιώτα (Πζννυ) του Ιωάννθ Λογίςτρια Θεοδώρου Ηρακλισ του Νικολάου Μθχανικόσ Αεροςκαφών Θεοδώρου τυλιανόσ του Παναγιώτθ Πολιτικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. (MBA,PMP) Μζρκου-ακάρογλου Χρυςάνκθ (Λοφλα) του Παναγιώτθ Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ

12 Παπαγεωργίου Αναςταςία του Αντωνίου Οικιακά Προκοπίου Δωροκζα (Δώρα) του Νικολάου Οικονομολόγοσ άλτασ Αντώνιοσ του Ιωάννθ αμιώτθσ Παναγιώτθσ του Λεωνίδα υνταξιοφχοσ Τπάλλθλοσ ΟΣΕ Σηουμανζκασ Ακανάςιοσ του Χριςτου Σςιατςιμάσ Γεώργιοσ του Δθμθτρίου Ιδιωτικόσ Τπάλλθλοσ

13 Σοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου Κοκοντίνθσ Χριςτοσ του Γεωργίου Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Κουτςοφκου Ανδρονίκθ του Νικολάου Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ Σοπική Κοινότητα Δομβραίνασ Αγγελίνασ Χαράλαμποσ του Νικολάου Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ-Χωματουργικζσ Εργαςίεσ Κιοφςθσ Γεώργιοσ του Ιωάννθ Τπάλλθλοσ ΕΛΣΑ

14 Ντίνα-Μπαρδώςα Βαϊα του Γεωργίου Οικιακά πανόσ Νικόλαοσ του Γεωργίου Καταςκευαςτισ Παραδοςιακών τολών & Εκκλθςιαςτικών Ειδών Σοπική Κοινότητα Ελεϊνα Κατςζλθ Δζςποινα του Βαςιλείου Αγρότιςςα Κατςιφισ Γκίκασ του Θεοδώρου Τπάλλθλοσ Τπουργείου Δικαιοςφνθσ αμπάνθσ Χριςτοσ του Ελευκερίου

15 Σοπική Κοινότητα Ελλοπίασ Λαηάρου Δθμιτριοσ του πυρίδωνα Μθχανικόσ Αυτοματιςμών Μεϊδάνθ Βαςιλικι του πυρίδωνα Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ ιαπάτθσ τζργιοσ του Δθμθτρίου υνταξιοφχοσ ταματζλου Αγγελικι του Αλεξάνδρου Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ Σοπική Κοινότητα Θίςβησ Κατςαβριάσ Κωνςταντίνοσ του Αποςτόλου Ιδιωτικόσ Τπάλλθλοσ άλτασ Χριςτοσ του Ευαγγζλου υνταξιοφχοσ

16 Σοπική Κοινότητα Καπαρελλίου Αλεξογιάννθ Ζιςθ Αναςταςία του Παναγιώτθ Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ Γεωργίου Παναγιώτθσ του Ανδρζα Ζερικιώτθσ Παναγιώτθσ (Πανοφςθσ) του ωτθρίου Μθχανικόσ Αυτοκινιτων Κυβζρθσ Κωνςταντίνοσ του Γεωργίου Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ -Τδραυλικόσ Σοπική Κοινότητα Λεφκτρων Σςαραμπάρθσ Χαράλαμποσ του Ακαναςίου Γεωπόνοσ MSc Φάκα Ελζνθ του Θεοδώρου Οικιακά

17 Σοπική Κοινότητα Λουτουφίου Καγκάδθ Σριανταφφλλου Ιουλία (Λίνα) του Ακαναςίου Φιλόλογοσ Σοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου Γιάννενασ Γεράςιμοσ του Ακαναςίου Χριςτου τυλιανι (τζλλα) του Αναςταςίου Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ Σοπική Κοινότητα Μουρικίου Αλευράσ Κωνςταντίνοσ του Χριςτου υνταξιοφχοσ Καμαρίδθ Κώνςτα Ροηαλία του Γεωργίου Αγρότιςςα

18 Πζτρου Δθμιτριοσ του Ευαγγζλου υνταξιοφχοσ Σραπεηικόσ Τπάλλθλοσ Σαϊτηισ Παναγιώτθσ του Βαςιλείου Σοπική Κοινότητα Νεοχωρακίου Θάνοσ Νικόλαοσ του Γεωργίου Κατςζλθ Ανδρονίκθ του Κωνςταντίνου Μελιςςοκόμοσ Κατςζλθσ Αλκιβιάδθσ του Δθμθτρίου Σοπική Κοινότητα Ξηρονομήσ Βαηοφρασ Κωνςταντίνοσ του Γεωργίου Ιδιωτικόσ Τπάλλθλοσ

19 Κεφαλάσ Ευςτάκιοσ του Γεωργίου Τπάλλθλοσ Τπουργείου Δικαιοςφνθσ Ραφαθλάκοσ Ιωάννθσ του Παναγιώτθ υνταξιοφχοσ πφρου Όκωνασ του Επαμεινώνδα Αυτοκινθτιςτισ Σοπική Κοινότητα Πλαταιϊν Φίλθ Βαςιλικι του Δθμθτρίου Ιδιωτικι Τπάλλθλοσ Φίλθσ Αλζξανδροσ του Δθμθτρίου Δάςκαλοσ Βυηαντινισ Μουςικισ Σοπική Κοινότητα Τπάτου Βάκθσ Δθμιτριοσ του Ευαγγζλου Ιδιωτικόσ Τπάλλθλοσ

20 Παπαγεωργίου τυλιανόσ του Ακαναςίου Παπαςτάμου Γεωργία του Δθμθτρίου Παπαςτάμου Δθμιτριοσ του ωτθρίου Σοπική Κοινότητα Χωςτίων Καρακεκζ Γεωργία του Χαραλάμπουσ Αγρότιςςα Κατςίβελοσ εραφείμ του Μιχαιλ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ Κοβάνθσ Όμθροσ του Γεωργίου Ιδιωτικόσ Τπάλλθλοσ

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν.

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ακινα Α Αθδόνθσ Χριςτοσ, Κακθγθτισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αλεξάκοσ Κωνςταντίνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ:

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ: ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ 1. Φιλιππάτου Διαμάντω - Παιδίατροσ 2. Δρόλιασ Απόςτολοσ Καρδιολόγοσ 3. Κουηοφπθσ τυλιανόσ Ορκοπαιδικόσ 4. Γκίβαλοσ Νικόλαοσ Γεν. Χειρουργόσ 5. Αλεξοφδθ Ακαναςία Νευρολόγοσ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Αγαπόπουλοσ Αχιλλζασ Βαςίλειοσ Χειρουργόσ ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Άγγοσ Ιωάννθσ Παφλοσ Ιατρ. Βιοπ/γία ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Ακαναςιάδθ Ελζνθ Αναςτάςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα επώνυμα τησ Πορτήσ

Τα επώνυμα τησ Πορτήσ Τα επώνυμα τησ Πορτήσ Από τα υπάρχοντά Μθτρϊα αρρζνων τθσ Πορτισ και με βάςθ τθν αρχαιότερθ καταγραφι, αντιγράψαμε το κάκε επϊνυμο μια φορά με πρϊτθ καταγραφι του ΚΟΚΚΑΛΗ- ΜΗΛΙΟ (1830) και τελευταία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΏΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή»

«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή» ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Εταιρεία Ειδικισ Παιδαγωγικισ Ελλάδοσ Κζντρο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕ.Α.ΔΙΚ.) Πανεπιςτθμίου Κριτθσ «Εργαζηήριο Πολιηικών και Κοινωνικών Θεζμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. Τηλεφωνικός κατάλογος

ΑΧΕΠΑ Π.Γ.Ν.Θ. Τηλεφωνικός κατάλογος Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Τηλεφωνικός κατάλογος 2013 AHEPA τ. Κυριακίδθ 1, ΣΚ 54636 Θεςςαλονίκθ Σθλ. Κζντρο 2313.303110-1, 2313.303310 Γραμματεία Πρωινϊν Εξωτερικϊν Ιατρείων τθλ. Ραντεβοφ 2313.303312, 2313.303313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1) ΒΟΥΡΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Λουκάς Παπαδήμος Υπουργοί Υπουργείο Υπουργόσ Τθλζφωνο FAX Ηλεκτρονικζσ & Ταχυδρομικζσ Διευκφνςεισ, emails, θλεκτρονικι φόρμα επικοινωνίασ Αντιπρόεδροσ Θεόδωροσ 2131502100 2103227544 Επίςθμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ» Μαρία Αντωνίου - Σιούτα Υποψήφια Δήμαρχος

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ» Μαρία Αντωνίου - Σιούτα Υποψήφια Δήμαρχος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ» Μαρία Αντωνίου - Σιούτα Υποψήφια Δήμαρχος Υποψήφιοι για το Δημοτικό Συμβούλιο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αρχιτέκτων, Ζωγράφος ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 Aγγελόπουλος Βασίλειος Γεώργιος 2 Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Χρήστος 3 Αναγνώστου Δημήτριος Γεώργιος 4 Αποστολόπουλος

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 Aγγελόπουλος Βασίλειος Γεώργιος 2 Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Χρήστος 3 Αναγνώστου Δημήτριος Γεώργιος 4 Αποστολόπουλος ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 Aγγελόπουλος Βασίλειος Γεώργιος 2 Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Χρήστος 3 Αναγνώστου Δημήτριος Γεώργιος 4 Αποστολόπουλος Γεώργιος (του Παναγιώτη) Παναγιώτης 5 Αποστολόπουλος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η Σ 2 0 1 4-2 0 1 9

Η Μ Ο Σ Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η Σ 2 0 1 4-2 0 1 9 Η Μ Ο Σ Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η Σ 2 0 1 4-2 0 1 9 Τα έργα, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες μας, κατά την πρώτη δημαρχιακή θητεία στον καλλικρατικό ήμο της Τρίπολης, είναι γνωστά και αποδίδουν ήδη πολλαπλά και χειροπιαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Υποψήφιος Δήμαρχος, Στέλεχος του ΚΚΕ, Δικηγόρος Εκλογική περιφέρεια Περιστερίου 1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΧΑΙΑ ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΙΑΣ ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΤΑΑΛΑΒΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΑΙΑ ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΧΑΙΑ ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΙΑΣ ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΤΑΑΛΑΒΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΑΙΑ ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΧΑΙΑ ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΙΑΣ ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΤΑΑΛΑΒΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΑΙΑ ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ ΛΙΑ ΗΛΕΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΑΙΑ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Επικεφαλής, υποψήφιος Περιφερειάρχης: Καραθανασόπουλος Νίκος μέλος Κ.Ε., βουλευτής Αχαΐας, οικονομολόγος Υποψήφιοι στην Περιφέρεια 1. Αγγελακοπούλου Νάνσυ, εργαζόμενη στο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαλολιάκος Νικόλαος Γενικός Γραμματέας Χρυσής Αυγής - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Μιχαλολιάκος Νικόλαος Γενικός Γραμματέας Χρυσής Αυγής - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας Α ΑΘΗΝΑΣ Μιχαλολιάκος Νικόλαος Γενικός Γραμματέας Χρυσής Αυγής - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας Βελέντζα Δήμητρα Δικηγόρος, Δημοτική Σύμβουλος Αθηνών με την Ελληνική Αυγή Βουλδής Ιωάννης Ναυπηγός, Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαλολιάκος Νικόλαος Γενικός Γραμματέας Χρυσής Αυγής - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Μιχαλολιάκος Νικόλαος Γενικός Γραμματέας Χρυσής Αυγής - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας Τα ψηφοδέλτια της Χρυσής Αυγής σε όλη την Επικράτεια Α ΑΘΗΝΑΣ Μιχαλολιάκος Νικόλαος Γενικός Γραμματέας Χρυσής Αυγής - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας Βελέντζα Δήμητρα Δικηγόρος, Δημοτική Σύμβουλος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας είναι ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής - Χρήστος Παππάς.

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας είναι ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής - Χρήστος Παππάς. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας είναι ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής - Χρήστος Παππάς. Ακολουθούν οι: ο ηλεκτρολόγος μηχανικός κ. Δημητριος Σαρατσιώτης, ο Ιατρός χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ 32200, ΚΑΣΤΡΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ 32200, ΚΑΣΤΡΟ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Ορχομενός 2-7-2015 Αρ. Πρωτ. 9385 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ για τη διενέργεια του ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015. 154 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρώτοι 90 υποψήφιοι που παρουσίασε η Λαϊκή Συσπείρωση για δημοτικό και τοπικά συμβούλια στο Δήμο Τρικκαίων

Οι πρώτοι 90 υποψήφιοι που παρουσίασε η Λαϊκή Συσπείρωση για δημοτικό και τοπικά συμβούλια στο Δήμο Τρικκαίων Οι πρώτοι 90 υποψήφιοι που παρουσίασε η Λαϊκή Συσπείρωση για δημοτικό και τοπικά συμβούλια στο Δήμο Τρικκαίων ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διεσθσντής: Δημήτριος ιαμπλής, Καθηγητής www.radiology.upatras.

Διαβάστε περισσότερα

11 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

11 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα 1 ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) 2 ΑΓΓΕΛΗ ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ ΙΙ Ο Υ Αλεξόπουλος Βασίλειος Υπάλληλος Υπουργείου Δικαιοσύνης Θανόπουλος Παναγιώτης Δημόσιος Υπάλληλος- Αντιδήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ Τώρα, για την Πάτρα! ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 272 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 225 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ Τώρα, για την Πάτρα! ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 272 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 225 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ Τώρα, για την Πάτρα! ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 272 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 225 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 93 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 126 ΑΛΑΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Σύµβουλος Αττικής µε την Ελληνική Αυγή

Περιφερειακή Σύµβουλος Αττικής µε την Ελληνική Αυγή Α ΑΘΗΝΑΣ Μιχαλολιάκος Νικόλαος Γενικός Γραµµατέας Χρυσής Αυγής - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Οµάδας Βασιλείου Γεώργιος Αυτοκινητιστής, Εκλεγµένο µέλος Σ.Α.Τ.Α Βελέντζα ήµητρα ικηγόρος, ηµοτική Σύµβουλος

Διαβάστε περισσότερα

A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ΙΔΙΩΣΙΚΟ

A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ΙΔΙΩΣΙΚΟ 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 16 17 18 19 Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 1 15 ΝΟΜΟ ΣΑΥ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛ. /FAX ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * ΕΚΣΑΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΕΚΣΑΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ Α/Α

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ Α/Α ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2 ΒΑΡΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3 ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΕΛΣΑ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ 4 ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 5 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΤΑ ΑΧΑΪΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ -ΙΔΙΟΤΗΤΑ. 1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ε.α.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΤΑ ΑΧΑΪΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ -ΙΔΙΟΤΗΤΑ. 1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ε.α. Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ -ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ε.α. 2 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 4 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα