Τα επώνυμα τησ Πορτήσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα επώνυμα τησ Πορτήσ"

Transcript

1 Τα επώνυμα τησ Πορτήσ Από τα υπάρχοντά Μθτρϊα αρρζνων τθσ Πορτισ και με βάςθ τθν αρχαιότερθ καταγραφι, αντιγράψαμε το κάκε επϊνυμο μια φορά με πρϊτθ καταγραφι του ΚΟΚΚΑΛΗ- ΜΗΛΙΟ (1830) και τελευταία του ΤΣΙΟΥΝΗ (1967) βρζκθκαν 113 διαφορετικά επϊνυμα. θμειϊνουμε ότι ςτο χρονικό διάςτθμα ( ), τότε που θ Πορτι ιταν τουρκοκρατοφμενθ ςυναντάμε 41 επϊνυμα, ενϊ από τθν απελευκζρωςθ και μετά ( ) ςυναντάμε 72 επϊνυμα, τα οποία είναι κατά 76% περιςςότερα τθσ πρϊτθσ περιόδου. Σο γεγονόσ αυτό δείχνει το μεγάλο αρικμό ξζνων οικογενειϊν που εγκαταςτάκθκαν εδϊ μετά το 1881, δθλαδι μζςα ςε ζναν αιϊνα περίπου 72 νζεσ οικογζνειεσ ι άντρεσ ιρκαν και δθμιοφργθςαν οικογζνειεσ εδϊ, αφοφ παντρεφτθκαν με Πορτιϊτιςςεσ. Παρακζτουμε αλφαβθτικό κατάλογο των επωνφμων που βρζκθκαν κακϊσ και χρονολογικό κατάλογο για να παρακολουκιςουμε τθν πορεία τθσ εμφάνιςθσ των επωνφμων με βάςθ το χρόνο καταχϊριςθσ ςτα Μθτρϊα αρρζνων. (βλζπε επόμενεσ ςελ.)

2 Αλφαβητικόσ κατάλογοσ των επωνφμων τησ Πορτήσ 1. Ακαναςίου 51. Μιτςοσ 101.Σςιουρισ 2. Αντωνίου 52. Μοφρκασ 102. Σςιρογιάννθσ 3. Αποςτόλου 53. Μουςκζτοσ 103. Σςιτςικάσ 4. Αργφρθσ 54. Μπαλάνοσ 104. Σςιϊνοσ 5. Αργυρίου 55. Μπιηελιϊτθσ 105. Τφαντισ 6. Βυςςαρίου 56. Μπιλιοφρθσ 106. Φίςτασ 7. Βογιαντηισ 57. Μπλετςογιάννθσ 107. Φϊτθσ 8. Γεωργίου 58. Μπόμποσ 108.Φωτίου 9. Γεωργίου-Μπζμποσ 59. Μπόνθσ 109. Χαϊμαλισ 10. Γιάνναροσ 60. Μπουγλζσ 110. Χαλκιάσ 11.Γιϊτθσ 61. Μυγδανάλευροσ 111. Χαλτζηοσ 12.Γοφλασ 62. Νάςιοσ 112. Χατηισ 13.Γρθγορίου 63. Νάςιου 113. Χαρίςθσ 14.Δάςκαλοσ 64. Οικονόμου 15. Δζςποσ 65. Παλάτηασ 16.Δθμθτρακόπουλοσ 66. Πανανόσ 17.Δθμθτρίου 67.Παπακωνςταντίνου- Οικονόμου 18.Διμου 68. Παπαλεξίου 19.Διαμάντθσ 69. Παρηίγκασ 20.Ζαρκάδασ 70. Παπαδόπουλοσ 21.Ζιϊγασ 71. Παπάσ 22.Θεολογόπουλοσ 72. Πατοφλιασ 23.Ιωάννου 73. Πετρίκασ 24.Καλλιϊρασ 74. Πιτρίκασ 25.Καλφβασ 75. Πιτςιάκοσ 26.Καναβόσ 76. Πλαςτάρασ 27.Καραγεϊργοσ 77. Πλζκοσ 28.Καραγιαννάκθσ 78. Πλιάκοσ 29.Καραγιάννθσ 79. Πλίτςθσ 30.Καραϊςκοσ 80. Πολφηοσ 31.Καρδοφλασ 81. Πϊχοσ 32.Κατςιϊτθσ 82. Ράγκοσ 33.Κίςςασ 83. Ρίςτασ 34.Κόκκαλθσ 84. Ράγκοσ 35.Κόκκινοσ 85. Ρουμπιζσ 36.Κομπλισ 86. ακελλαρίου 37.Κοςμάσ 87. αμαράσ 38.Κοφρτθσ 88. ζμπροσ 39.Κρανιάσ 89. κόνδρασ 40.Κωνςταντακάτοσ 90. οφογιάννθσ 41.Κωνςταντίνου 91. πυρόπουλοσ 42.Κωτοφλασ 92. πφρου 43. Λαηαρίνασ 93. φινασ 44.Λαμπράκθσ 94. Σαςιάκοσ-Κυρίτςθσ 45.Λιάκοσ 95. Σίγκασ 46.Μαναβζλασ 96. Σριανταφφλλου 47.Μαντηιάλθσ 97. Σρίπασ 48.Μανϊλθσ 98. Σςζλιοσ 49.Μαραγκόσ 99. Σηιαφάσ 50.Μιλιοσ 100. Σςιοφνθσ

3 1 Κόκκαλθσ Παναγιϊτθσ Ιωάννθσ Μιλιοσ Ιωάννθσ Νικόλαοσ Ράγκοσ Κων/νοσ Ιωάννθσ Κοφρτθσ Γεϊργιοσ Νικόλαοσ Κόκκινοσ Απόςτολοσ Δθμιτριοσ Μαναβζλασ Ακανάςιοσ Γεϊργιοσ φινασ Κων/νοσ Δθμιτριοσ Πολφηοσ ωτιριοσ Βαςίλειοσ Καλλιϊρασ Ηλίασ Γεϊργιοσ Πετρίκασ Ακανάςιοσ Γεϊργιοσ Κουμπλισ Παναγιϊτθσ Ευάγγελοσ Μπουγλζσ Νικόλαοσ Παναγιϊτθσ Πλιάκοσ Αργφριοσ Χριςτοσ Χαϊμαλισ Ιωάννθσ Παναγιϊτθσ Μαντηιάλθσ Παναγιϊτθσ Γεϊργιοσ Οικονόμου Ματκαίοσ Κων/νοσ Αποςτόλου Νικόλαοσ Χριςτοσ Ροκκάσ Ακανάςιοσ Βαςίλειοσ Γιάνναροσ Γεϊργιοσ Ιωάννθσ Ακαναςίου Γεϊργιοσ Δθμιτριοσ κόνδρασ Ηλίασ Νικόλαοσ Ζαρκάδασ Αργφριοσ Κων/νοσ Γρθγορίου Κων/νοσ Γρθγόριοσ Ιωάννου Φϊτθσ Ιωάννθσ αμαράσ Γεϊργιοσ κων/νοσ Σίγκασ Χριςτοσ Γεϊργιοσ Σηιαφάσ Βαςίλειοσ Χριςτοσ Μουςκζτασ Αργφριοσ Αναγνϊςτθσ πφρου Ακανάςιοσ Νικόλαοσ Γεωργίου-Μπζμποσ Δθμιτριοσ Γεϊργιοσ Γιϊτθσ Γεϊργιοσ Δθμιτριοσ Καραγιάννθσ Ανδρζασ Ιωάννθσ Δθμθτρίου Ανδρζασ Κων/νοσ Κωνςταντίνου Νζςτωρ Δθμιτριοσ Καρδοφλασ Βαςίλειοσ Κων/νοσ Μοφρκασ Δθμιτριοσ βαςίλειοσ ακελλαρίου Νικόλαοσ Ιωάννθσ Λαμπράκθσ Γεϊργιοσ Βθςςάριοσ Αντωνίου Κων/νοσ Δθμιτριοσ Σριανταφφλλου Κων/νοσ Γεϊργιοσ Πιτρίκασ Ανδρζασ Ακανάςιοσ Γεωργίου Γεϊργιοσ Μάρκοσ Μιτςοσ Δθμιτριοσ Απόςτολοσ Καράγεωργοσ Κων/νοσ Παναγιϊτθσ 1882

4 45 Κοςμάσ Κων/νοσ Βαςίλειοσ Μυγδανάλευροσ Αχιλζασ Δθμιτριοσ Παπακωνςταντίνου- Οικονόμου Λεωνίδασ Νικόλαοσ Δάςκαλοσ Λεωνίδασ Ευάγγελοσ Πανανόσ Ιωάννθσ Βαςίλειοσ Φϊτθσ Γεϊργιοσ Αναγνϊςτθσ Αργυρίου τυλιανόσ Κων/νοσ Φωτίου Κων/νοσ Αναγνϊςτθσ Αργφρθσ Παναγιϊτθσ Κων/νοσ Μπιηελιϊτθσ Αχιλλζασ Γεϊργιοσ Βθςςαρίου Επαμεινϊνδασ Γεϊργιοσ Νάςιοσ Βαςίλειοσ Γεϊργιοσ Πλαςτάρασ Δθμιτριοσ Γεϊργιοσ Πϊχοσ Βαςίλειοσ Αναςτάςιοσ Διαμαντισ ωτιριοσ τζφανοσ Σρίπασ τζφανοσ Δθμιτριοσ Πατοφλασ Ιωάννθσ Δθμιτριοσ Παπαδόπουλοσ Ιωάννθσ Ζαχάριοσ Χαντηισ ωτιριοσ Γρθγόριοσ Σαςιάκοσ-Κυρίτςθσ Αναςτάςιοσ Κφρκοσ Σςιτςικάσ Θεοδωςιοσ Γεϊργιοσ Ζιϊγασ Ευάγγελοσ Ακανάςιοσ Σςιουρισ Βαςίλειοσ Δθμιτριοσ Χαλτζηοσ Χριςτόδουλοσ Χριςτοσ Ρουμπιζσ Θεόδωςιοσ Θωμάσ Κρανιάσ Διονφςιοσ Νικόλαοσ Δθμθτρακόπουλοσ Γρθγόριοσ Κων/νοσ Μπόμποσ Ιωάννθσ Δθμιτριοσ πυρόπουλοσ Ιωάννθσ Γεϊργιοσ Σςιρογιάννθσ Δθμιτριοσ Απόςτολοσ Χαλκιάσ Απόςτολοσ Ιωάννθσ Βογιαντηισ Ακανάςιοσ Αριςτοτζλθσ Μπόνθσ τζφανοσ Αργφρθσ Ρίςτασ τζφανοσ Απόςτολοσ Παπάσ Πζτροσ Ευκφμιοσ Καλφβασ Κων/νοσ Βαϊοσ Φίςτασ τζφανοσ Απόςτολοσ ζμπροσ Κων/νοσ Ευάγγελοσ Σςζλιοσ Νικόλαοσ Βαςίλειοσ Κωτοφλασ Νικόλαοσ Αριςτοτζλθσ Νάςιοσ ωτιριοσ Ιωάννθσ Πιτςιάκοσ Δθμιτριοσ ωτιριοσ Τφαντισ Θωμάσ Ηλίασ Λιάκοσ Χριςτοσ Βάγιασ 1919

5 89 Πλζκοσ Δθμιτριοσ Γεϊργιοσ Λαηαρίνασ Μιλτιάδθσ Γεϊργιοσ Καραγιαννάκθσ Ιωάννθσ Ακανάςιοσ Πλίτςθσ Ευάγγελοσ Δθμιτριοσ Σςιϊνοσ Βαςίλειοσ Ηλίασ Χαρίςθσ Κων/νοσ Ευάγγελοσ Θεολογόπουλοσ Δθμιτριοσ Κων/νοσ οφογιάννθσ τζφανοσ Κων/νοσ Μπαλάνοσ Ναπολζων Ηρακλισ Μανϊλθσ Λάμπροσ Παναγιϊτθσ Παπαλεξίου Αργφριοσ Χρυςόςτομοσ Γοφλασ Ευάγγελοσ Νικόλαοσ Μαραγκόσ Ιωάννθσ Επαμεινϊνδασ Μπιλιοφρθσ Δθμιτριοσ Κων/νοσ Παλάτηασ ωκράτθσ Κων/νοσ Διμου Θωμάσ Ζιςθσ Παρηίκασ ωτιριοσ Βαςίλειοσ Μπλετςογιάννθσ Κων/νοσ Θεοδϊςιοσ Κίςςασ Βαςίλειοσ Αριςτείδθσ Δζςποσ Θωμάσ Χριςτοσ Καναβόσ Φϊτιοσ Θωμάσ Κατςιϊτθσ Ιωάννθσ Βαςίλειοσ Κωνςταντάκοσ Δθμιτριοσ Γεϊργιοσ Καραϊςκοσ Κων/νοσ Ευριπίδθσ Σςιοφνθσ Χριςτοσ Θωμάσ 1967 Πορτή Επιμζλεια ςυλλογισ ςτοιχείων Αχιλλζασ φινασ Πρόεδροσ Δ.. Πολιτιςτικοφ υλλόγου Πορτισ

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Αγαπόπουλοσ Αχιλλζασ Βαςίλειοσ Χειρουργόσ ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Άγγοσ Ιωάννθσ Παφλοσ Ιατρ. Βιοπ/γία ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Ακαναςιάδθ Ελζνθ Αναςτάςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν.

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ακινα Α Αθδόνθσ Χριςτοσ, Κακθγθτισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αλεξάκοσ Κωνςταντίνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ:

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ: ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ 1. Φιλιππάτου Διαμάντω - Παιδίατροσ 2. Δρόλιασ Απόςτολοσ Καρδιολόγοσ 3. Κουηοφπθσ τυλιανόσ Ορκοπαιδικόσ 4. Γκίβαλοσ Νικόλαοσ Γεν. Χειρουργόσ 5. Αλεξοφδθ Ακαναςία Νευρολόγοσ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ 6 ο Παγκφπριο Μαθητικό υνζδριο για τα Μαθηματικά 5-7 Φεβρουαρίου 2010 Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ταςίνου 36, Γραφ. 102, τρόβολοσ 2003 Λευκωςία, Κφπροσ Σ. 22378101,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,50 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 558468 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,44 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ 2 ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου

Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου Ονοματολογία ονομάηεται θ επιςτιμθ των κφριων ονομάτων και αποτελεί ξεχωριςτό κλάδο τθσ Γλωςςολογίασ. Η επιςτιμθ αυτι διαιρείται ςε δυο κλάδουσ, ςτθν Ανκρωπωνυμικι ι επιςτιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια πελατών του House of Wine

Σχόλια πελατών του House of Wine Σχόλια πελατών του House of Wine Από16 Σεπτεμβρίου έως 22 Σεπτεμβρίου 2013 Τθν εβδομάδα πριν τα 4 α γενζκλιά μασ, ηθτιςαμε από τουσ πελάτεσ του House of Wine τα ςχόλιά τουσ καλά ι κακά- για τθν μζχρι ςιμερα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διεσθσντής: Δημήτριος ιαμπλής, Καθηγητής www.radiology.upatras.

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ.

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ. Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Δήμου Καλαμαριάσ Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα Θες/νικη τ.κ.55132 Σηλ.& Fax 2310 455988 Καλαμαριά 25/09/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό τθσ 10/25.9.2011 ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2011 ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Το Μουςείο Καπνοφ Καβάλασ είναι το μοναδικό ςτθν Ευρϊπθ. Ο καπνόσ αποτελεί τθ βάςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ιδιαίτερα για τθν περιοχι μασ. Το λιμάνι τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ υνημμζνος Πίνακας α/α Σομείς Ψυχικής Τγείας Τπαγόμενοι Δήμοι Πρόεδροι ΣΕΨΤ Φορζας τοιχεία Επικοινωνίας 1 1ος ΣοΨΤ Αττικής Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρασ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΠΑΓΩΓΗ Ε ΣΕΨΤ 2 ου ΣΟΨΤ Χαμογεωργάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας ΠΑΡΣΗ-ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 9-10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΔ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ

SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Μζλθ Ομάδασ: Αςουκίδθσ Γεϊργιοσ Μάριοσ Μαχαιρά Γαλινθ Παςιά Αςτερία Σάτςθ Φωτεινι

Διαβάστε περισσότερα