ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 10-01-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Για την ανάθεση των εργασιών καθαριότητας των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού- Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Ν.3536/07 2.Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (Α 64) 3.Την αριθ. 2/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 4.Την ανάγκη καθαριότητας των κτιρίων των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας - Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Προκηρύσσει Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την αριθ. 2 /2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση των εργασιών καθαριότητας των κτιρίων των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών χρονικού διαστήματος μέχρι τέλους του έτους Για την παροχή των εργασιών καθαριότητας των κτιρίων των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό ,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και η ανάθεση θα γίνει στο συνεργείο που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) το οποίο υπολογίζεται στο αρχικό ποσό ,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

2 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00-10:00 στο γραφείο του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας - Αθλητισμού- Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Περιφερειακή Οδός (Α Παιδικός Σταθμός τηλ ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τους όρους του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο του Νομικού Προσώπου (Α Παιδικός Σταθμός). Γενικοί Όροι Άρθρο 1 ο Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ στον Α Παιδικό Σταθμό ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός στην αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00 (λήξη αποδοχής προσφορών). Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού για την παροχή εργασιών καθαριότητας των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Α 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07. Άρθρο 3 ο Προϋπολογισμός Η παροχή των εργασιών καθαριότητας των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών για το χρονικό διάστημα μέχρι τέλους 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των ,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και τον Κ.Α Άρθρο 4 ο Προσφορές Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % το οποίο υπολογίζεται στην προϋπολογισθείσα τιμή. Άρθρο 5 ο Προσφορές γίνονται δεκτές, συνοδευόμενες με εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% επί τοις προϋπολογισθείσης δαπάνης δηλ ,00 ευρώ.

3 Άρθρο 6 ο Δικαιούμενοι συμμετοχής- Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν εμπειρία στην εκτέλεση του εργασιών της καθαριότητας των Παιδικών Σταθμών. Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Α. Έλληνες πολίτες: 1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία πτώχευσης. 4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 5.Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 6.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα απασχοληθούν δέκα εννέα άτομα. Β. Αλλοδαποί: 1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου της χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία πτώχευσης. 4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

4 5.Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 6.Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα απασχοληθούν δέκα εννέα άτομα. Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 1.Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α και Β αντίστοιχα. 2.Καταστατικό της Εταιρείας. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα απασχοληθούν δέκα εννέα άτομα. 4.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Δ. Συνεταιρισμοί: 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεοκοπία.

5 3. Εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς: α) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία πτώχευσης. β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και γ) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία πτώχευσης. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 5. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα απασχοληθούν δέκα εννέα άτομα. Άρθρο 7 ο Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με Κεφαλαία γράμματα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

6 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. Μέσα στον ανωτέρω φάκελο θα περιέχονται Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 6 της παρούσης, με την σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεμένα ή σε ντοσιέ ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους. Καλά σφραγισμένο υποφάκελλο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναγράφονται στον κυρίως φάκελο μέσα στον οποίον θα περιέχεται η οικονομική προσφορά. Οι προσφορές θα είναι σφραγισμένες και θα γίνονται δεκτές από την επιτροπή την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 και ώρα από 09:00 έως 10:00 οπότε θα αρχίσει η αποσφράγισή τους. Οι προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 1.Αποσφραγίζεται δημόσια ο κυρίως φάκελος και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. Αφού καταγραφούν τα δικαιολογητικά, οι διαγωνιζόμενοι αποχωρούν και σε μυστική πλέον συνεδρίαση η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν. Στη συνέχεια ξανακαλούνται οι διαγωνιζόμενοι και ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους του αποκλεισμού τους, τους καλεί δε να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με την οικονομική προσφορά τους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων έγινα δεκτοί στη δημοπρασία, θα αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 ώρα 10:00, χωρίς άλλη ειδοποίηση σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής που θα γίνει στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. στον Α Παιδικό Σταθμό. Τα πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού με όλα τα δικαιολογητικά των προσφερόντων και με τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν στην υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ μέσα σε 24 ώρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος, θα υποβληθούν στο Διοικ. Συμβούλιο για κατακύρωση και κρίση αποτελέσματος.

7 Άρθρο 8 Ο Ενστάσεις 1.Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια Επιτροπή μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 2. Κατά της συμμετοχής εργολάβου σ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας, ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της κατακύρωσης των σχετικών αποφάσεων. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. «Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις» 1. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, ανά τακτά διαστήματα όχι μικρότερα του μηνός με βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών από τους Σταθμούς, με χρηματικό ένταλμα το οποίο θεωρεί η αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την έκδοση του οποίου απαιτούνται: α) Τιμολόγιο. β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 2. Κατά την εξόφληση των τιμολογίων του μειοδότη που θα αναδείξει ο διαγωνισμός θα γίνονται οι εξής κρατήσεις: α) Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2% Χ καθαρής αξίας β) Χαρτόσημο 2% επί Τ.Α.Δ.Κ.Υ. γ) Ο.Γ.Α. 20% επί χαρτοσήμου δ) Φόρος 8% Χ καθαρής αξίας ε)υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% Το Ν.Π.Δ.Δ. επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

8 Άρθρο 9 Ο : Υπογραφή της σύμβασης Στον ανάδοχο που θα κατακυρωθούν οι εργασίες καθαριότητας το Νομικό Πρόσωπο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα με την αποστολή της ανακοίνωσης το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Λήξη της σύμβασης θεωρείται 31 Δεκεμβρίου 2014 με δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 20% καθώς και χρονική παράταση της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού. Κατά τον μήνα Αύγουστο που οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας τους, ο ανάδοχος δεν θα προσφέρει υπηρεσίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των εργασιών. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική συμμετοχής στον διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 10 Ο Υποχρεώσεις αναδόχου: Ο καθαρισμός θα γίνεται καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες και καθόλο το ωράριο λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (07:00-15:00). Τα υλικά και σύνεργα καθαριότητας θα διατίθενται από τους Σταθμούς. Οι προς καθαρισμό χώροι οι οποίοι υπολογίζονται περίπου τ.μ. είναι: (Α Παιδικός Σταθμός, Β Παιδικός Σταθμός, Γ Παιδικός Σταθμός, Δ Παιδικός Σταθμός, Α Βρεφονηπιακός Σταθμός, Παιδικός Σταθμός Αγ. Αναργύρων, Παιδικός Σταθμός Φιλοθέης, Παιδικός Σταθμός Καμπής, Παιδικός Σταθμός Ανέζας, Παιδικός Σταθμός Ράχης, Παιδικός Σταθμός Αγ. Σπυρίδωνα και Παιδικός Σταθμός Γραμμενίτσας) και οι εργασίες καθαρισμού, θα εκτελούνται όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακήρυξης αυτής. Η εποπτεία των εργασιών καθαριότητας των Παιδικών Σταθμών θα γίνεται από τις Προϊσταμένες των ως άνω τμημάτων. Είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και σε εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. ή σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του αναδόχου ή των εργασιών του.

9 Να χρησιμοποιεί προσωπικό εξειδικευμένο στις εργασίες καθαριότητας, υγιές (υποβολή πιστοποιητικών υγείας όλου του προσωπικού) άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους, ιδίως στα παιδιά και στο προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. και το οποίο θα τηρεί πιστά τις διαδικασίες λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. και τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Θα υποβάλλεται άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους. Να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν από την Δ/νση. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί προσωπικό- άτομα δέκα εννέα (19) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00. Κατανομή εργασιών Στον Α Παιδικό Σταθμό πέντε (5) άτομα, στον Β Παιδικό Σταθμό ένα (1) άτομο, στον Γ Παιδικό Σταθμό δύο (2) άτομα, στον Δ Παιδικό Σταθμό δύο (2) άτομα, στον Α Βρεφονηπιακό Σταθμό δύο (2) άτομα, στον Παιδικό Σταθμό Αγ. Αναργύρων ένα (1) άτομο, στον Παιδικό Σταθμό Καμπής ένα (1) άτομο, στον Παιδικό Σταθμό Φιλοθέης ένα (1) άτομο, στον Παιδικό Σταθμό Ανέζας ένα (1) άτομο, στον Παιδικό Σταθμό Ράχης ένα (1) άτομο, στον Παιδικό Σταθμό Αγ. Σπυρίδωνα ένα (1) άτομο και στον Παιδικό Σταθμό Γραμμενίτσας ένα (1) άτομο. ΑΡΘΡΟ 11 Ο Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3463/06 και του Π.Δ 60/2007 όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 12 Ο Κανόνες Δημοσιότητας Της Διακήρυξης 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 8:00 έως 14:00 στο Γραφείο της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής του Νομικού Προσώπου περιφερειακή οδός Άρτας στην Άρτα ( Α Παιδικός Σταθμός ) και στο τηλέφωνο καθώς

10 και στο Η προκήρυξη και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτής θα είναι αναρτημένη στo Διαύγεια Δήμος Αρταίων Ανάρτηση Αποφάσεων - Εποπτευόμενοι φορείς - Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί, με την σύνταξη αποδεικτικού τοιχοκόλλησης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, σε όλα τα τμήματα, στο Δήμο Αρταίων και στο Επιμελητήριο. 3. Θα δημοσιευθεί : α) Στο ΦΕΚ, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών «Γενική Δημοπρασιών» και «Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών» β)σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες. γ) Σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Ο Πρόεδρος Γκόκας Γεώργιος

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γενικός καθαρισμός όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Α Παιδικού Σταθμού, του Β Παιδικού Σταθμού, του Γ Παιδικού Σταθμού, του Δ Παιδικού Σταθμού, του Α Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Παιδικού Σταθμού Αγ. Αναργύρων, του Παιδικού Σταθμού Φιλοθέης, του Παιδικού Σταθμού Καμπής, του Παιδικού Σταθμού Ανέζας, του Παιδικού Σταθμού Ράχης, του Παιδικού Σταθμού Αγ. Σπυρίδωνα και του Παιδικού Σταθμού Γραμμενίτσας. (σύνολο τετραγωνικών μέτρων ) Α. Καθημερινά 1.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΑΙΘΟΥΣΩΝ Υγρό ξεσκόνισμα σε όλα τα έπιπλα (γραφεία, τραπεζάκια, καθίσματα, βιβλιοθήκες, κ.λ.π.) Καθαρισμός των δοχείων απορριμμάτων και αλλαγή των πλαστικών σακουλών αυτών. 2.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων με κοινό απορρυπαντικό και μετά απολύμανση με χλωρίνη 1:10 (γραφείων, αιθουσών, διαδρόμων, τραπεζαρίες, σκάλες, είσοδοι) Σκούπισμα μοκετών. 3.ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ Άδειασμα, πλύσιμο των καλαθιών αχρήστων και αλλαγή πλαστικών σακουλών αυτών. Πλύσιμο και απολύμανση όλων των τοίχων, των ειδών υγιεινής και των πάγκων αυτών με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά.

12 Ξεσκόνισμα-γυάλισμα καθρεπτών. Πλύσιμο, σφουγγάρισμα και απολύμανση των δαπέδων δύο φορές την ημέρα και οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη. 4. ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με κοινό απορρυπαντικό και μετά απολύμανση με χλωρίνη 1:10 δύο φορές την ημέρα μετά το πρωινό γεύμα των νηπίων και μετά το μεσημβρινό. Πλύσιμο και στέγνωμα των τραπεζιών δύο φορές την ημέρα, μετά το πρωινό γεύμα των νηπίων και μετά το μεσημβρινό. Υγρό ξεσκόνισμα των καθισμάτων των νηπίων. 4.ΚΟΥΖΙΝΕΣ Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων με κοινό απορρυπαντικό και μετά απολύμανση με χλωρίνη 1:10 Καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμανση στα εξωτερικά ντουλάπια στα ψυγεία στις κουζίνες και στους πάγκους. 5. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Καθάρισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων των ανελκυστήρων. Καθάρισμα στα τοιχώματα, στους καθρέπτες, στις πόρτες αυτών και εξάλειψη των αποτυπωμάτων από αυτές. 6. ΠΟΡΤΕΣ Οι υαλοπίνακες των εισόδων θα καθαρίζονται και θα γυαλίζονται επιμελώς καθημερινά. Καθαρισμός πόμολων. 7.ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε πλαστικούς σάκους και μεταφορά τους στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου. Β. Μια φορά τον μήνα ΤΖΑΜΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Καθάρισμα με ειδικό απορρυπαντικό μία φορά τον μήνα. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Καθάρισμα σε τοίχους πόρτες, παράθυρα, μοκέτες και οροφές μία φορά το μήνα. Πλύσιμο των πλαστικών παιχνιδιών και καθαρισμός εν γένει όλου του υλικού που χρησιμοποιείται από τα βρέφη και νήπια. Υγρό καθάρισμα και στέγνωμα των καθισμάτων των νηπίων.

13 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ) Μάζεμα όλων των αντικειμένων που καθιστούν τον χώρο ακάθαρτο, τοποθέτηση αυτών σε πλαστικές σακούλες και μεταφορά αυτών στους κάδους του Δήμου μία φορά την ημέρα. Τα πλακόστρωτα και οι σκάλες θα καθαρίζονται καθημερινά και θα σφουγγαρίζονται με κοινό απορρυπαντικό. Γενικά όλοι οι παραπάνω χώροι θα καθαρίζονται επί πλέον όποτε εκτάκτως παραστεί ανάγκη. Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα της Διακήρυξης αποτελούν απαράβατους όρους για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών όπως περιγράφονται παραπάνω, και ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες, όπως επακριβώς προσδιορίζεται σε αυτό. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ιωάννινα, 04 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗΦ6ΣΙ-ΙΣ3 ΑΔΑΜ: 14PROC001969889 Πειραιάς, 4 Απριλίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΥ Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τον καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα