Πρώτη Διάλεξη. 1) Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρώτη Διάλεξη. 1) Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων"

Transcript

1 1 Πρώτη Διάλεξη Ο όρος «εσωτερική αγορά» Εξειδικεύεται στo άρθρο 26 παρ.2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (στη συνέχεια ΣΛΕΕ). Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ως «εσωτερική αγορά» νοείται ένας χώρος «χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων ( )». Πρόκειται δηλαδή για ένα κοινό οικονομικό χώρο, στο πλαίσιο του οποίου καταργείται, αφ ενός μεν κάθε εμπόδιο στην απρόσκοπτη άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, και αφ ετέρου τα εσωτερικά τελωνιακά σύνορα και οι συνοριακοί έλεγχοι των φυσικών προσώπων (ΔΕΚ «Schul»). 1) Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων Οι διατάξεις της ΣΛΕΕ που κατοχυρώνουν άμεσα την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων είναι αυτές που θεσπίζουν την τελωνιακή ένωση (άρθρα 28 και 30), εκείνες που αναφέρονται στη απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών (άρθρα 34 και επόμενα), καθώς και των φορολογικών διακρίσεων (άρθρα 110 και επόμενα) και τέλος εκείνες που επιβάλλουν τη διαρρύθμιση των κρατικών εμπορικών μονοπωλίων (άρθρο 37). 2.1 Πεδίο εφαρμογής «ratione materiae» 2.2 Μέσα υλοποίησης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων Τελωνειακή Ένωση

2 2 Ένα από τα μέσα υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς είναι η διασφάλιση τελωνειακής ένωσης μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 28 της ΣΛΕΕ, η τελωνειακή ένωση προϋποθέτει, αφ ενός μεν τη κατάργηση των δασμών και των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και, αφ ετέρου τη θέσπιση ενός ενιαίου-κοινού εξωτερικού δασμολογίου. Η έννοια του δασμού δεν θέτει ιδιαίτερα προβλήματα,δεδομένου ότι πρόκειται για χρηματική επιβάρυνση, που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή ή και την εξαγωγή ενός αγαθού και αποτελεί συνήθως ένα ποσοστό επί της δασμολογητέας αξίας του εν λόγω αγαθού. Αντίθετα χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης η «κοινοτική-ενωσιακή» έννοια της φορολογικής επιβάρυνσης ισοδυνάμου αποτελέσματος προς δασμό, η οποία αποτελεί συνήθη μορφή έμμεσου φορολογικού προστατευτισμού, με σκοπό τη παρεμπόδιση ή τη δυσχέρανση των εισαγωγών. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, κάθε χρηματική επιβάρυνση, έστω και ελάχιστη, «ανεξάρτητα από την ονομασία και τη τεχνική της επιβολής της, που επιβάλλεται μονομερώς σε εμπορεύματα, λόγω του γεγονότος ότι διασχίζουν τα σύνορα», όταν δεν αποτελεί κατά κυριολεξία δασμό, συνιστά επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος, έστω και αν δεν εισπράττεται υπέρ του κράτους. Τα ίδια εννοιολογικά στοιχεία συνθέτουν mutatis-mutandis και την έννοια των εξαγωγικών δασμών που και αυτοί απαγορεύονται απολύτως από το άρθρο 30 της ΣΛΕΕ. Εάν η φορολογική επιβάρυνση απορρέει από ένα γενικό σύστημα εσωτερικών φόρων που πλήττει συστηματικά και με βάση ενιαία κριτήρια τόσο τα εγχώρια όσο και τα εισαγόμενα προϊόντα, τότε για το νομικό χαρακτηρισμό της ενδέχεται να είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ο προορισμός του προϊόντος του φόρου. Αυτό δε γιατί, στην περίπτωση μιας φορολογικής επιβάρυνσης που είναι τυπικά ουδέτερη, όσον αφορά τη δομή και τον τρόπο είσπραξής της, αυτή παρόλα αυτά μπορεί να ασκήσει εν τοις πράγμασι διαφορετική επίπτωση στις δύο κατηγορίες προϊόντων (εισαγόμενα και εγχώρια), ανάλογα με τον προορισμό του φόρου.

3 Κατάργηση των φορολογικών διακρίσεων Θα πρέπει, κατ αρχήν, να υπενθυμίσουμε ότι το άρθρο 110 της Συνθήκης, στο σύνολό του, αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών, υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού. Αυτό επιτυγχάνεται, αφ ενός μεν με την απαγόρευση των εσωτερικών φόρων που ενέχουν δυσμενή διάκριση εις βάρος των εισαγομένων, σε σχέση με τα ομοειδή εγχώρια προϊόντα (110 παρ.1) και αφ ετέρου με τη κατάργηση των ενεχόντων προστατευτικό χαρακτήρα φόρων και τη διασφάλιση έτσι της απόλυτης ουδετερότητας των εσωτερικών φόρων από πλευράς ανταγωνισμού μεταξύ εγχωρίων και εισαγομένων προϊόντων (110 παρ.2). Το άρθρο 110 δεν καλύπτει παρά μόνο τους εσωτερικούς φόρους, οι οποίοι πλήττουν άμεσα ή έμμεσα το προϊόν. Είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της διατάξεως αυτής οι φόροι που πλήττουν μια εμπορική ή παραγωγική δραστηριότητα, η οποία ενδεχομένως συνδέεται και με την παραγωγή ή την εμπορία του προϊόντος (π.χ ο φόρος επί των διαφημίσεων ή οι φόροι εγγραφής στα μητρώα εταιριών ή σε άλλα δημόσια βιβλία κ.λ.π). Η διάταξη του άρθρου 110 δεν καλύπτει ούτε τους φόρους που πλήττουν τις υπηρεσίες (πχ. τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών). Ανάλογες εθνικές ρυθμίσεις εμπίπτουν ενδεχομένως στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Όπως πολύ ορθά έχει κρίνει το Δικαστήριο, ένα σύστημα φορολογίας δεν συμβιβάζεται με το άρθρο 110 «παρά μόνο αν είναι διαρρυθμισμένο κατά τρόπο που να αποκλείει σε κάθε περίπτωση τη βαρύτερη φορολογία των εισαγομένων σε σχέση με τα ομοειδή εγχώρια». Αυτό σημαίνει, a contratrio, ότι για την εφαρμογή του άρθρου 110 παράγραφος 1, αρκεί η επίμαχη φορολογία να είναι διαρθρωμένη έτσι που δυνητικά να μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενέστερη μεταχείριση των εισαγομένων προϊόντων. Η δυνατότητα δυσμενούς διάκρισης σε βάρος των εισαγομένων προϊόντων μπορεί να οφείλεται κυρίως, είτε στη προβλεπόμενη διαφορά του συντελεστή φορολόγησης, είτε στη προβλεπόμενη διαδικασία είσπραξης, είτε στον διαφορετικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ή αλλιώς της βάσης υπολογισμού του φόρου. Έτσι, για παράδειγμα,

4 4 εάν τα στοιχεία υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των εισαγομένων προϊόντων οδηγούν στη διεύρυνση της, σε σχέση με την φορολογητέα αξία των ομοειδών εγχωρίων προϊόντων, είτε με τη προσθήκη πρόσθετων εξόδων (όπως είναι τα έξοδα μεταφοράς, προμήθειας ή συσκευασίας ) είτε με τον μη ισοδύναμο υπολογισμό πιθανών εκπτώσεων τότε το άρθρο 110 παράγραφος 1 ευρίσκει εφαρμογή. Επίσης, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, ένα πλεονέκτημα που προβλέπεται αποκλειστικά και μόνο υπέρ της εγχώριας παραγωγής, υπό τη μορφή προθεσμιών ή άλλων ευκολιών πληρωμής, συνεπάγεται διαφορετική μεταχείριση σε βάρος των προϊόντων που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη, κατά παράβαση της απαγορεύσεως που περιέχεται στο άρθρο 110 παρ.1 της Συνθήκης. Αναφορικά με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 110 της Συνθήκης, πρέπει να τονίσουμε ότι η λειτουργία της είναι συμπληρωματική, με την έννοια ότι «καταλαμβάνει κάθε εκδήλωση έμμεσου φορολογικού προστατευτισμού στη περίπτωση εισαγομένων προϊόντων τα οποία, χωρίς να είναι ομοειδή, κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, με εγχώρια προϊόντα, βρίσκονται ωστόσο, ως προς ορισμένα από αυτά σε σχέση ανταγωνισμού, έστω και μερική, έμμεση ή δυνητική». Δεύτερη Διάλεξη 1.Κατάργηση ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών Τα άρθρα 34 και 35 (πρώην 28 και 29) της ΣΛΕΕ απαγορεύουν τους ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές ή τις εξαγωγές μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και τα μέτρα που έχουν ισοδύναμα αποτελέσματα με τους ποσοτικούς περιορισμούς. Οι διατάξεις αυτές αναγνωρίζεται από πάγια νομολογία του Δικαστηρίου ότι έχουν άμεση εφαρμογή, ήτοι παρέχουν στους ιδιώτες δικαιώματα, τα οποία τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να προασπίζουν. Οι ποσοτικοί περιορισμοί (ποσοστώσεις στις εισαγωγές ή τις εξαγωγές), με την κυριολεκτική έννοια του όρου, δεν παρουσιάζουν καμία δυσκολία στην οριοθέτηση και το χαρακτηρισμό τους και συνεπώς

5 5 δεν χρήζουν ιδιαίτερης ανάπτυξης. Θα περιορισθούμε συνεπώς, στo πλαίσιo του παρόντος, στην ανάλυση, κυρίως μέσα από την νομολογία του Δικαστηρίου, της έννοιας των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές (παρακάτω, υπό στοιχείο α). Εν συνεχεία θα εκθέσουμε συνοπτικά το νομικό καθεστώς των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς στις εξαγωγές (παρακάτω, υπό στοιχείο β). Και τέλος θα αναλύσουμε σε αδρές γραμμές το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 36 (πρώην 30) της Συνθήκης (παρακάτω, υπό στοιχείο γ). α) Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές : Έννοια και μορφές - Ορισμός To Δικαστήριο όρισε για πρώτη φορά την έννοια των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος στην υπόθεση Dassonville, όπου αποφάνθηκε ότι αποτελεί μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος «κάθε εμπορική ρύθμιση των κρατών μελών, η οποία είναι ικανή να εμποδίσει άμεσα ή έμμεσα, στο παρόν ή στο μέλλον το ενδοκοινοτικό εμπόριο». Είναι προφανές ότι το Δικαστήριο προέκρινε μια διασταλτική ερμηνεία, η οποία ευνοεί περισσότερο την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης και απετέλεσε τη βάση της διαμόρφωσης και εξέλιξης της μεταγενέστερης σχετικής νομολογίας του. Τα βασικά εννοιολογικά στοιχεία του ορισμού που έδωσε το Δικαστήριο είναι τα ακόλουθα : i. Κατ αρχήν πρόκειται για κρατικά μέτρα, δηλαδή για πράξεις και πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από δημόσια αρχή ή που οφείλονται ουσιαστικά σε αυτή, έστω και αν έχουν τυπικά υιοθετηθεί από κάποια διακεκριμένη οντότητα. Αυτό συμβαίνει όταν, για παράδειγμα, είναι αρμοδιότητα της δημόσιας αρχής να αποφασίσει ή να προτείνει το διορισμό ή την παύση των μελών του αποφασιστικού οργάνου της διακεκριμένης οντότητας ή όταν απαιτείται η προέγκριση της δημόσιας αρχής για την έκδοση της σχετικής πράξης. Το Δικαστήριο έκρινε σχετικά ότι, ακόμα και δηλώσεις ενός δημοσίου υπαλλήλου καταλογίζονται στο κράτος και εξομοιώνονται συνεπώς με κρατικά μέτρα,

6 6 όταν γίνονται στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του και δεν διαψεύδονται, εκλαμβάνονται δε από τους αποδέκτες τους, ως επίσημες κρατικές θέσεις. ii. Tα πιθανά περιοριστικά αποτελέσματα του μέτρου επί των ενδοκοινοτικών συναλλαγών είναι το δεύτερο εννοιολογικό στοιχείο της έννοιας των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις εισαγωγές. Δεν είναι απαραίτητο να μπορούν να υπολογισθούν εκ των προτέρων τα περιοριστικά αποτελέσματα, αλλά ούτε και να είναι αισθητά. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι στον ορισμό του Δικαστηρίου δεν φαίνεται να αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός κρατικού μέτρου ως μέτρου ισοδυνάμου αποτελέσματος το διακριτικό του αποτέλεσμα σε βάρος των εισαγομένων προϊόντων. iii. Τα κρατικά μέτρα που θεσπίζουν χρηματικές επιβαρύνσεις δεν ελέγχονται, κατά κανόνα, ως μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς επί των εισαγωγών ή επί των εξαγωγών. Τα μέτρα αυτά ελέγχονται πρωτίστως από τις διατάξεις των άρθρων 28, 30 ή 110 της ΣΛΕΕ. Κατ εξαίρεση όμως, επί ελλείψεως παρεμφερούς εγχώριας παραγωγής, είναι δυνατόν ένας εσωτερικός φόρος, που εκφεύγει του ελέγχου του άρθρου 110, να χάνει τον χαρακτήρα του αυτό και να μπορεί να χαρακτηρισθεί, ως μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό επί των εισαγωγών, όταν αποδεικνύεται ότι, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τις εισαγωγές του προϊόντος. - Κατηγορίες Η πρώτη κατηγορία μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος είναι οι εθνικές διατάξεις που έχουν άμεσα και φανερά διακριτικά αποτελέσματα, στο μέτρο που επιβάλλουν όρους, οι οποίοι πλήττουν αποκλειστικά τα εισαγόμενα και ως εκ τούτου είναι ικανοί να καταστήσουν την εισαγωγή, την πώληση ή τη χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών αδύνατη ή δυσχερέστερη. Η δεύτερη κατηγορία μέτρων είναι τα λεγόμενα αδιακρίτως εφαρμοζόμενα μέτρα σε εισαγόμενα και εγχώρια εμπορεύματα. Στη κατηγορία αυτή εμπίπτουν όλα τα κρατικά μέτρα, τα οποία δεν αποσκοπούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών αλλά είναι έτσι διατυπωμένα έτσι, ώστε να

7 7 έχουν εφαρμογή τόσο στα εισαγόμενα, όσο και στα εγχώρια. Πλην όμως θέτουν εμπόδια ή παρακωλύουν ή καθιστούν δυσχερέστερη, καθ οιονδήποτε τρόπο, την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά κράτους μέλους των προϊόντων προέλευσης άλλων κρατών μελών. Ακολουθώντας, για λόγους μεθοδολογίας κυρίως, την κατηγοριοποίηση των αδιακρίτως εφαρμοζομένων μέτρων στην οποία το ίδιο το Δικαστήριο προέβη στην υπόθεση Keck και Mithouard μπορούμε να κατατάξουμε τα μέτρα αυτά στις εξής υποκατηγορίες : Κατ αρχήν, στην κατηγορία των αδιακρίτως εφαρμοζομένων μέτρων υπάγονται οι εθνικές εκείνες ρυθμίσεις που καθορίζουν τις «τεχνικές» προδιαγραφές, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα προϊόντα,ανεξάρτητα από τη προέλευσή τους, προκειμένου να μπορούν να αποτελέσουν νόμιμα αντικείμενο εμπορίας στο έδαφος ενός κράτους μέλους. Οι ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται μεταξύ άλλων στη σύνθεση, στις διαστάσεις,στο βάρος, στο χρώμα, στη συσκευασία, στην ονομασία, στη σήμανση και εν γένει στις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων (Cassis de Dijon). Εκτός από τη προαναφερόμενη υποκατηγορία ρυθμίσεων, μια άλλη υποκατηγορία, η οποία μάλιστα απετέλεσε και αντικείμενο ιδιαίτερης νομολογιακής αντιμετώπισης, είναι τα κρατικά μέτρα που αφορούν τις μεθόδους πώλησης, διανομής και προώθησης των προϊόντων (Keck και Mithouard). Ανεξάρτητα από την κριτική που ασκήθηκε στη νομολογία Keck και Mithouard, ιδίως όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση των κρατικών ρυθμίσεων στην οποία προέβη, οι διατυπωθείσες με την νομολογία αυτή, αλλά και τη νομολογία Cassis de dijon, αρχές, σε συνδυασμό και με τον θεμελιώδη κανόνα που τέθηκε στην υπόθεση Dassonville, αποτελούν τελικά τον οδηγό για την αξιολόγηση κάθε μορφής κρατικής ρύθμισης, που επηρεάζει δυσμενώς τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Έτσι, κάθε κρατική ρύθμιση που παρακωλύει την πρόσβαση ενός προϊόντος στην αγορά χώρας εισαγωγής, υποχρεώνοντας τις ενδιαφερόμενες να πραγματοποιήσουν εισαγωγές επιχειρήσεις, να προσαρμόσουν (με κόστος πολλές φορές) την εμπορική τους πολιτική ή να τηρήσουν πρόσθετες προϋποθέσεις και να προβούν σε προσαρμογές, ή που έχει ως

8 8 αντικείμενο ρύθμισης ή ως συνέπεια τον αποκλεισμό της χρήσης ή/ και της ζήτησης ενός προϊόντος και συνεπώς και της πρόσβασής του στην αγορά κράτους μέλους, συνιστά μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό επί των εισαγωγών. Αυτό βεβαίως, υπό την αναγκαία πάντοτε προϋπόθεση, ότι το εξεταζόμενο μέτρο δεν είναι πρόσφορο και ανάλογο προς την επίτευξη κάποιου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Με βάση τα προαναφερόμενα και λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης και των τάσεων της νομολογίας, η εφαρμογή του άρθρου 34 της Συνθήκης σε μια κρατική ρύθμιση εξαρτάται τελικά από ένα ενιαίο κριτήριο, ήτοι την παρακώλυση, πραγματική ή δυνητική των εισαγωγών, σύμφωνα και με τη θεμελιώδη παραδοχή που διατυπώνεται στην υπόθεση Dassonville. H φύση και το περιεχόμενό του μέτρου δεν αποτελούν παρά περιστάσεις, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη κατά την εκτίμηση της συνδρομής του κριτηρίου αυτού. Αυτό που, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξετάζεται είναι εάν και κατά πόσο ένα μέτρο, είτε πρόκειται για τεχνική ρύθμιση, είτε για μέτρο που καθορίζει όρους πώλησης, είτε για οποιοδήποτε άλλο μέτρο, το οποίο δεν εντάσσεται μεν σε αυτές τις κατηγορίες, αλλά μπορεί παρόλα αυτά να πλήξει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (όπως είναι για παράδειγμα οι κρατικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην αποθήκευση, μεταφορά ή τους όρους διαμετακόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης) έχει περιοριστικά αποτελέσματα στις ενδοκοινοτικές εισαγωγές, αφού είναι ικανό να εμποδίσει ή να καθυστερήσει τις εισαγωγές ή να καταστήσει περισσότερο δύσκολη, δαπανηρή ή λιγότερο ελκυστική και ενδιαφέρουσα την εισαγωγή ενός προϊόντος. Τελειώνοντας οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η καθιέρωση ενιαίου κριτηρίου αξιολόγησης όλων των κρατικών ρυθμίσεων (ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία στην οποία ανήκουν) στο πλαίσιο του άρθρου 34 συμβάλλει στην ενότητα της ερμηνείας και εφαρμογής της διάταξης αυτής, άλλα και σε μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση των ποικίλων κρατικών ρυθμίσεων, οι οποίες δεν εντάσσονται στις κατηγορίες των μέτρων πώλησης ή των τεχνικών ρυθμίσεων, όπως είναι για παράδειγμα οι ρυθμίσεις που αφορούν τους όρους μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων ή τους όρους και τις συνθήκες χρήσης τους και οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς την πρόσβαση των προϊόντων στην οικεία αγορά της χώρας εισαγωγής.

9 9 β) Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς στις εξαγωγές Σύμφωνα με την αρχική προσέγγιση της νομολογίας του Δικαστηρίου τα μέτρα αυτά απαγορεύονται, εφ όσον έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα, να περιορίζουν ειδικά τα εξαγωγικά ρεύματα και να δημιουργούν, κατ αυτό τον τρόπο, διαφοροποιημένη μεταχείριση, ανάμεσα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό εμπόριο του κράτους μέλους, εξασφαλίζοντας έτσι ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα για την εγχώρια παραγωγή ή την εσωτερική αγορά του εν λόγω κράτους. γ) Δικαιολόγηση των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος, με βάση το άρθρο 36 Το άρθρο 36 της ΣΛΕΕ παρέχει στα κράτη μέλη το δικαίωμα να αποκλίνουν από την κατά τα άρθρα 34 και 35 απαγόρευση των περιοριστικών μέτρων, εφόσον η απόκλιση δικαιολογείται από κάποιους λόγους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο αυτό. Αυτοί είναι η προστασία της δημόσιας ηθικής, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας, η προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και ζώων, η προφύλαξη των φυτών, η προστασία των εθνικών θησαυρών καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας και η προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Οι λόγοι αυτοί αποτελούν επιφυλάξεις εθνικής κυριαρχίας, η άσκηση της οποίας όμως δεν είναι ανεξέλεγκτη. Έτσι, ενώ τα κράτη μπορούν, κατά κανόνα, να έχουν τη δική τους εθνική κλίμακα αξιών, όσον αφορά για παράδειγμα το επιθυμητό επίπεδο προστασίας της δημόσιας ηθικής ή της δημόσιας τάξης, παρόλα αυτά τα μέτρα που εφαρμόζουν θα πρέπει, αφενός μεν, να τηρούν τις απαιτήσεις της αρχής της αναλογικότητας, και αφετέρου, να μην αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

10 10 i. Ο κατάλογος των λόγων που μνημονεύονται στο άρθρο 36 είναι περιοριστικός, ενώ αντίθετα δεν υπάρχει numerus clausus (περιορισμένος αριθμός) για τους λόγους γενικού συμφέροντος, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί νομολογιακά στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 34 στις αδιακρίτως εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις. ii. Η διάταξη του άρθρου 36, ως εξαιρετική διάταξη, υπόκειται σε αυστηρή περιοριστική ερμηνεία. iii. Η διάταξη του άρθρου 36 μπορεί να χρησιμεύσει για την κατ εξαίρεση νομιμοποίηση κάθε μέτρου ισοδυνάμου αποτελέσματος, ακόμη και αν αυτό πλήττει μόνο τις εισαγωγές. Αντίθετα οι νόμιμοι στόχοι γενικού συμφέροντος δεν καταλαμβάνουν και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις ρυθμίσεις που αφορούν αποκλειστικά τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές ή ακόμα εισάγουν φανερές διακρίσεις σε βάρος των εισαγομένων ή των προοριζόμενων προς εξαγωγή προϊόντων. Κατά τούτο το άρθρο 36 έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. iv. Οι λόγοι που μνημονεύονται στο άρθρο 36, μπορούν να αποτελούν και νόμιμους στόχους γενικού συμφέροντος, ενώ το αντίστροφο δεν συμβαίνει πάντα. Για παράδειγμα ο στόχος γενικού συμφέροντος που αναφέρεται στη προστασία του καταναλωτή μπορεί να καλύπτεται σε ορισμένες περιπτώσεις από το στόχο της προστασίας της υγείας του άρθρου 36.Αυτό όμως δεν συμβαίνει αναγκαστικά, ιδίως όταν η προστασία του καταναλωτή συνίσταται στην αποτροπή της παραπλάνησής του. v. Σκοποί αμιγώς οικονομικής φύσεως δεν μπορούν να δικαιολογήσουν σε καμία περίπτωση (εκτός ίσως από την περίπτωση που συντρέχει λόγος προστασίας της βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας) εμπόδια στην θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. 1 2.Διαρρύθμιση των κρατικών εμπορικών μονοπωλίων Όπως προκύπτει από το ίδιο το γράμμα του άρθρου 37 παρ.1 της ΣΛΕΕ, αλλά και από τη θέση του στο σύστημα της Συνθήκης, η διάταξη αυτή αποβλέπει στην εξασφάλιση του θεμελιώδους κανόνα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά και στη διατήρηση κανονικών συνθηκών ανταγωνισμού

11 11 μεταξύ των οικονομιών των κρατών μελών, στη περίπτωση που σε κάποιο από τα κράτη αυτά, ένα συγκεκριμένο προϊόν υπόκειται σε κρατικό μονοπώλιο εμπορικού χαρακτήρα. H εξεταζόμενη διάταξη εφαρμόζεται στα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα, δηλαδή σε κάθε Οργανισμό με τον οποίο το κράτος μέλος ελέγχει ή έστω επηρεάζει, νομικά ή πραγματικά, άμεσα ή έμμεσα, τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές ανάμεσα στα κράτη μέλη. Αντίθετα δεν εφαρμόζεται στα μονοπώλια παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής. 1 Βλ. ενδεικτικά απόφαση ΔΕΚ, , Decker,υπόθεση C- 120/95, Συλλ. 1998, Ι-1831, σκέψη 39

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ: Μ.Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΤΟΥΡΛΑ 2015 ΣΤ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΑΡΘΡΟ 28 Οι ποσοτικοί περιορισµοί επί των εισαγωγών,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1993 σελίδα I Σουηδική ειδική έκδοση σελίδα I Φινλανδική ειδική έκδοση σελίδα I 00477

Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1993 σελίδα I Σουηδική ειδική έκδοση σελίδα I Φινλανδική ειδική έκδοση σελίδα I 00477 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 24ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ BERNARD KECK ΚΑΙ DANIEL MITHOUARD ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG ΓΑΛΛΙΑ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων και πληρωμών

Ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων και πληρωμών 1 Πέμπτη Διάλεξη Ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων και πληρωμών Εισαγωγικά Η αρχική ρύθμιση της Συνθήκης ΕΟΚ (άρθρο 67) περιόριζε την υποχρέωση της απελευθέρωσης της κυκλοφορίας κεφαλαίων, κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

κατ' εφαρμογή του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου

κατ' εφαρμογή του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΟΚ, με την οποία ζητείται, στο πλαίσιο της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του παραπέμποντος δικαστηρίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1979 * Στην υπόθεση 120/78, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hessisches Finanzgericht προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Τέταρτη Διάλεξη. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών

Τέταρτη Διάλεξη. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών 1 Τέταρτη Διάλεξη Ελευθερία παροχής υπηρεσιών Η διάταξη του άρθρου 56 της ΣΛΕΕ (πρώην 49 ΣΕΚ) είναι διάταξη αμέσου εφαρμογής και αποτελεί την συγκεκριμενοποίηση της αρχής της μη διάκρισης στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Δίκαιο εσωτερικής αγοράς & ανταγωνισμού Ε.Ε (Φεβρουάριος 2016)

Μάθημα : Δίκαιο εσωτερικής αγοράς & ανταγωνισμού Ε.Ε (Φεβρουάριος 2016) Μεταπτυχιακό ΔΕΟΣ Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ Μάθημα : Δίκαιο εσωτερικής αγοράς & ανταγωνισμού Ε.Ε (Φεβρουάριος 2016) Νομολογιακά παραδείγματα Ι. Εσωτερική Αγορά Βασικές πτυχές Α. Απαγόρευση των φορολογικών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, η πρώτη από τις τέσσερεις θεμελιώδεις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζεται μέσω της εξάλειψης των τελωνειακών δασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς σελ.5,σημείο5, 1 η παύλα, 2 η παράγραφος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ο χρήσιμος «δεσμός» σου με το Τελωνείο! Ευρωπαϊκό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.8.2013 COM(2013) 592 final EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγγραφο καθοδήγησης. Η έννοια της «νόμιμης κυκλοφορίας» στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 764/2008 περί αμοιβαίας αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/>

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία εγκατάστασης

Ελευθερία εγκατάστασης 1 Τρίτη Διάλεξη Ελευθερία εγκατάστασης Εισαγωγικά Η ελευθερία εγκατάστασης, που κατοχυρώνεται από το άρθρο 49 της ΣΛΕΕ αποτελεί ένα από τα μέσα υλοποίησης της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 326/59 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 326/59 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 26.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 326/59 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Άρθρο 26 (πρώην άρθρο 14 της ΣΕΚ) 1. Η Ένωση θεσπίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών

Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 5 10 15 20 25 30 Σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ ως ισχύει μετά την τροποποίηση της απά την οδηγία 98/48/ΕΚ και την ενσωμάτωση της στο εσωτερικό μας δίκαιο με το ΠΔ 39/20-02-2001, το οποίο φέρει τον τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 - Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων: Οι φορολογικές επιβαρύνσεις

Κεφάλαιο 3 - Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων: Οι φορολογικές επιβαρύνσεις Κεφάλαιο 3 - Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων: Οι φορολογικές επιβαρύνσεις Σύνοψη περίληψη Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στην εσωτερική αγορά επιτυγχάνεται με την απαγόρευση των φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 1.10 Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, κάθε μέρος μεριμνά ώστε ένα πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί ρυθμιστικές, διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ανταγωνισμού

Πολιτική ανταγωνισμού Πολιτική ανταγωνισμού Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιλαμβάνει στα άρθρα 101 έως 109 κανόνες σχετικά με τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με αυτούς απαγορεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ανέκαθεν η πλειοψηφία των κρατικών εσόδων κάθε κοινωνίας προερχόταν από την είσπραξη των φόρων. Φόρος καλείται η υποχρεωτική χρηματική καταβολή από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες υπέρ του κράτους χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.2.2007 COM(2007) 36 τελικό 2007/0028 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 25.11.2016 A8-0329/2016/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 25.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0666/2008, του Gert Vercauteren, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με τις συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών,

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών, 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 56 στο εν λόγω καθεστώς, το ποσό της οφειλής αυτής ισούται με τη διαφορά του ποσού των δασμών που καθορίζεται κατ' εφαρμογήτης παραγράφου 1 και του ποσού που οφείλεται κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών 1. Η καμπύλη δυνατοτήτων ωφέλειας σε μία υποθετική οικονομία που αποτελείται από τα άτομα Α και Β δίνεται από τη σχέση U Α + 2 U = 130, όπου U Α και U είναι οι χρησιμότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο ΙΙΙ-115. Άρθρο ΙΙΙ-116. Άρθρο ΙΙΙ-117

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο ΙΙΙ-115. Άρθρο ΙΙΙ-116. Άρθρο ΙΙΙ-117 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/55 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο ΙΙΙ-115 Η Ένωση μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 538 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 538 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13560/15 FISC 143 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 8.3.2007 PE 386.426v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 16-22 Σχέδιο έκθεσης (PE 384.485v01-00) Eva-Britt Svensson Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 5: Προστατευτισμός και οι επιπτώσεις του Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Η έννοια της κρατικής ενίσχυσης -πρόσφατη νομολογία-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο Η συνταγματική υποχρέωση λειτουργίας δημοσίων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η πιθανή εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και συνεργασιών με επαγγελματικούς και ιδιωτικούς φορείς Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµούτου εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07)

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2 Διεθνές εµπόριο-1 Το διεθνές εµπόριο συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της ανθρωπότητας γιατί ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής της συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ο ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ο ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ο ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΝ EMOPEYMATQN, ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος των δημοσίων επιχειρήσεων είναι η άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων που σκοπό έχει το παραγόμενο προϊόν να προσφέρεται σε προσιτή τιμή και σε επαρκή ποσότητα λαμβανομένου υπόψη του κόστους παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα