2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ /12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ /12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ /12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ"

Transcript

1 ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ του Ι ΙΡΥ εριοχή Ψαθάκι,.Κ , ΡΒΖΑ ηλ , κιν Fax: innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ ΙΡ ΑΞΙΛΓ ΑΙΩΝ ΥΨΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΒΛ ΡΑΩΝ Ρ ΥΝΑΨ ΥΜΒΑ ΜΙΘΩ ΡΓΥ ΓΙΑ : «ΜΝΑ Α ΚΑΙΝΜΙΑ ΚΑΙ ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ Υ Ι ΙΡΥ» ήμερα ημέρα ετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. τα μέλη της πιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψήφιων συνεργατών συγκεντρώθηκαν, στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Ι πείρου στην Άρτα, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 4527/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της πιτροπής ρευνών του..ι. πείρου, προκειμένου να προβούν στην αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων συνεργατών. ι υποψήφιοι είναι οι εξής κατά α/αριθ. πρωτ.: Α/Α ΝΜΑΩΝΥΜ ΚΩ. Θ ΑΡ.ΡΩ. ΜΡΜΝΙΑ ΑΡΑΡΙ 1 ΜΛΛ ΡΓΙ ΚΑΙΝ /12/2012 Ι ΙΧΙΡΩ 2 ΓΙΩ Υ ΞΙΑ ΚΑΙΝ /12/2012 ΛΑ 3 ΡΩΑΑ ΒΑΙΛΙ ΚΑΙΝ /12/2012 AS 4 ΚΥΛΑ ΑΝΑΑΙ ΚΑΙΝ-1 ΚΑΙΝ /12/2012 Ι ΙΧΙΡΩ 5 ΧΡΙ ΥΛΥΛΥ ΑΙΚΑΡΙΝ ΚΑΙΝ /12/2012 ΛΑ 6 ΧΡΥ ΥΑΓΓΛ ΚΑΙΝ-1 ΚΑΙΝ 3-2 ΚΑΙΝ 5-2 ΚΑΙΝ 10-2 ΚΑΙΝ-3 ΚΑΙΝ-5 ΚΑΙΝ-9 7 ΒΑΙΛΙΥ ΚΩΝΑΝΙΝ ΚΑΙΝ-2 ΚΑΙΝ-3 ΚΑΙΝ-5 ΚΑΙΝ-8 ΚΑΙΝ /12/2012 ΛΑ /12/2012 Ι ΙΧΙΡΩ 8 ΓΚΑΝΩΝΑ ΡΓΙΑ ΚΑΙΝ /12/2012 Ι ΙΧΙΡΩ 9 ΓΙΩ ΜΡΙ ΚΑΙΝ /12/2012 Ι ΙΧΙΡΩ 10 ΚΑΡΑΝΙΝ ΓΡΑΙΜ ΚΑΙΝ /12/2012 Ι ΙΧΙΡΩ 11 ΜΑΛΙΙΒΑ ΛΝ ΚΑΙΝ 4-1 ΚΑΙΝ /12/2012 Ι ΙΧΙΡΩ

2 4-2 ΚΑΙΝ 8-1 ΚΑΙΝ ΓΙΑΝΝΝΑ ΛΙΑ ΚΑΙΝ /12/2012 ΛΑ 13 ΙΩΑΝΝΙ ΡΓΙ ΚΑΙΝ 10-1 ΚΑΙΝ /12/2012 AS 14 ΜΑ ΡΓΙ ΚΑΙΝ /12/2012 AS 15 ΜΑΡΖΑΝΑ ΘΩΜΑ ΚΑΙΝ /12/2012 SPX 16 ΓΡΓΙΑΝΝ ΜΡΙ ΚΑΙΝ /12/2012 ΦΑΞ 17 ΡΝΖΑ ΑΛΞΑΝ ΡΑ ΚΑΙΝ /12/2012 ΛΑ 18 ΚΝ ΝΙΚΛΑ ΚΑΙΝ-1 ΚΑΙΝ- 10 ΚΑΙΝ-2 ΚΑΙΝ-3 ΚΑΙΝ /12/2012 Ι ΙΧΙΡΩ 19 ΚΑΡΙ ΝΙΚΛΑ ΚΑΙΝ /12/2012 ΦΑΞ 20 ΙΜΡΑΚ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙΝ /12/2012 ΓΝΙΚ ΑΧΥ ΡΜΙΚ αρόντες κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής είναι οι εξής: 1. Ναξάκης Χαρίλαος ως ρόεδρος 2. Χαριλόγης Βασίλειος ως μέλος 3. Χατζηζήσης Λάμπρος ως μέλος Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η πιτροπή εξέτασε τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα τα οποία ήταν: ΚΡΙΡΙΑ ΑΞΙΛΓ ΚΑΙΝ 1-10(ΜΙΝΑΡΙΑ-AS STUIS) ΥΝΛ ΒΑΡΥΑ παγγελματική εμπειρία 50%-15 τυχίο 20%-Α 10 Μεταπτυχιακό 10% Γνώση χειρισμού -Υ 10% Αγγλικά ύνολο 100% 10%- τη συνέχεια η πιτροπή καταστρώνει τον παρακάτω πίνακα με τα προσόντα των υποψηφίων: ΙΝΑΚΑ ΚΑΑΓΡΑΦ ΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΛΓ ΥΨΦΙΩΝ ΞΩΡΙΚΩΝ ΥΝΡΓΑΩΝ ΚΑΙΝ 1-10 ΜΙΝΑΡΙΑ-AS STUIS) :

3 «ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ ΚΑΙ ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ Υ Ι ΙΡΥ» ΙΝΑΚΑ 1 α ) ΝΜΑΩΝ ΥΜ 1 ΜΛΛ ΡΓΙ ΑΓΓΛΜΑΙΚ ΡΫΡΙΑ -ΥΥΡΓΙ ΡΓΙΑ 01/2002-ΜΡΑ - Ω ΩΝ Α 11/ /2001 -ΚΑΑΜΑ ΚΑΚΚΑΒΙΑ 01/ /1998 Υ ΧΙΑ Ν ΜΑ ΥΧΙ ΑΚΑ Ν.Α Ν ΖΩΙΚ ΑΡΑ ΓΩΓ / Υ V U M ΞΝ ΓΛΩ OW R ΥΝΛ ΥΝΑΦΥ ΑΓΓΛΜΑΙΚ ΜΙΡΙΑ: 12

4 2 ΓΙΩ Υ ΞΙΑ - Μ ΚΡΚΥΡΑ 05/12/2008-ΜΡΑ -ΜΜΧ 01/01/ /06/2009 -Κ.ΖΥΜΡΚΩΝ 11/03/ /11/2008 -ΚΑΑ Ν.ΡΒΖΑ 27/04/ /02/2008 -Κ 23/08/ /04/2005.Ι ΩΑΝ ΝΙΝ ΩΝ 8,5 Α ΡΑ ΖΙΚ 3 ΡΩΑΑ ΒΑΙΛΙ 4 ΚΥΛΑ ΑΝΑΑΙ ΥΝΛ ΥΝΑΦΥ ΑΓΓΛΜΑΙΚ ΜΙΡΙΑ: 12 - ΛΑ 2007-ΜΡΑ -.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΝΛ ΥΝΑΦΥ ΑΓΓΛΜΑΙΚ ΜΙΡΙΑ: 0 -,ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 04/2012- ΜΡΑ, ΧΝΛΓΙΚ ΑΡΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΡΑ -ΝΩΜΝ ΒΑΙΛΙ IS ΥΝΛ ΥΝΑΦΥ ΑΓΓΛΜΑΙΚ ΜΙΡΙΑ: 10 Μ 7,64. ΜΑΝ Ρ.GA SGOW.ΙΩΑ ΝΝΙΝ ΩΝ ΦΥΙΚ - ΙΑΡΙΚ Υ ΧΙ Λ. GA SGO W AM BRI G

5 5 ΧΡΙ ΥΛ ΥΛΥ ΑΙΚΑΡΙΝ 6 ΧΡΥ ΥΑΓΓΛ IM 01/ /2012 -NT ΥΝΛ ΥΝΑΦΥ ΑΓΓΛΜΑΙΚ ΜΙΡΙΑ: 15 -ΝΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 - Μ ΑΝΑΛ 5 - Μ ΡΑΜΑΝ 3 - Μ ΓΝΑΙΑ 2 ΥΝΛ ΥΝΑΦΥ ΑΓΓΛΜΑΙΚ ΜΙΡΙΑ: 15 ΒΑΘ Μ :ΑΡΙ Α Ι ΑΘ ΝΩΝ ΜΑΚ 6.46 Α ΥΡΙ ΙΚΩ Ν Ρ Φ ΡΙ Κ Β Β ΑΙ Ω Ι OW R OW R 7 ΒΑΙΛΙΥ ΚΩΝΑΝΙΝ ΥΜΒΥΛ ΙΧΙΡΩΝ 7/2012- ΜΡ -ΚΩΝ ΒΑΙΛΙΥ & ΥΝΡΓΑ 9/2001-2/2012 Ν ΙΚ.. RAI NG. RA IN G 8 ΓΚΑΝΩΝΑ ΡΓΙΑ 9 ΓΙΩ ΜΡΙ προϋπηρεσίας = 15-10/2012-ΜΡΑ Ι ΙΡΥ ΜΙΑ ΙΚ ΙΚ ΜΡΑ ΚΛΛΓΙ ΑΘΝΩΝ ΨΥΧΙΚ ΥΓΡΙΑ ΜΡΑ ΥΘΑ προϋπηρεσίας = 7, ΜΡΑ ΧΝΙΚ προϋπηρεσίας = 15 ΒΑΘ Μ :7,00 ΦΨ ΑΘ ΝΩΝ 10 Ν ΙΚ Λ Ι ΨΥΧ ΛΓΙΑ.ΙΩΑ ΝΝΙΝ ΩΝ A M B RI G U FII N OW R

6 10 ΚΑΡΑΝΙΝ ΓΡΑΙΜ προϋπηρεσίας = 0.Α Ν ΜΑΛΙΙΒΑ ΛΝ 12 ΓΙΑΝΝΝΑ ΛΙΑ Ν.ΒΑΙΛΙ ΝΑ ΛΑ ΙΝ.ΥΓΙΙΝ ΡΦΙΜΩΝ ΜΡΑ Υ ΚΝ.ΡΓΑ.ΛΑ ΜΡΑΙ ΛΑ προϋπηρεσίας = 6 -.ΘΑΛΙΑ 1997-ΜΡΑ προϋπηρεσίας = 15 Κ ΝΙΑ ΡΙΚ 6.00 ΛΙ. ΜΡ ΜΙΧΑ Μ ΑΘ ΚΝΙ ΑΡΙΚ Κ PRP FII N FII N 13 ΙΩΑΝΝΙ ΡΓΙ -ATI-Θ 10/ /2011 -ΙΝ ΙΒΙΜ 10/ /2012 -ΙΝ 06/2001-ΜΡΑ -Κ 10/ / ΑΛ ΛΛΑ 12/ /2009 προϋπηρεσίας = Α Ν 7.18 ΑΘ ΒΙΛ ΓΙΑ OW R 14 ΜΑ ΡΓΙ -ΚΝΡ ΞΝΩΝ ΓΛΩΩΝ προϋπηρεσίας = 15 ΑΘ ΦΙΛ ΦΙΚ 10.ΑΙΓΑ ΙΥ ΛΡ ΦΡ ΙΚ Υ ΧΙ Λ Ρ Φ ΡΙ Κ FII N

7 15 ΜΑΡΖΑΝΑ ΘΩΜΑ -.ΘΑΛΙΑ ΚΑΘ 2007-ΜΡΑ -Ι ΛΑ ΘΑΛΙΑ προϋπηρεσίας = 15.Θ ΑΛΙΑ 6.24.Θ ΑΛΙΑ ΜI HIG AN 16 ΓΡΓΙΑΝΝ ΜΡΙ 17 ΡΝΖΑ ΑΛΞΑΝ ΡΑ ΜΡΑ 9 Χ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΛΙΑ Ν,ΑΡΑ Ι ΙΡΥ ΩΡΜΙΘΙΑ ΑΘ SS X FII N 18 ΚΝ ΝΙΚΛΑ 19 ΚΑΡΙ ΝΙΚΛΑ προϋπηρεσίας = ΜΡΑ 1 ΑΛ ΚΡΚΥΡΑ -26/09/ /06/2011 ΙΡΥ -19/11/ /07/2001 Ι Κ 26/02/2001-9/4/2011 Ι Κ -ΓΝ,ΓΡΑΜ ΝΑ ΓΝΙΑ 1/3/ /8/2008 -Ι ΙΡΥ 16/7/ /8/2007 προϋπηρεσίας = 6 -NURON NRG SOUSIONS ΜΡΑ -IT TT SA προϋπηρεσίας = 0.Α ΙΓΑΙ Υ ΜΑΝ Ρ 10.ΑΙΓΑ ΙΥ IMPR IA O G Υ ΧΙ FII N Υ ΧΙ 20 ΙΜΡΑΚ ΒΑΡΒΑΡΑ -Λ Α ΚΩΝ/Ν THNOSHOP OMPUTRS ΜΜΧ 2007-ΜΡΑ προϋπηρεσίας = 6 Ι Α ΡΑ 6.53 Α ΥΡΙ ΙΚΩ Ν

8 τη συνέχεια η πιτροπή καταστρώνει τον παρακάτω πίνακα των υποψηφίων, με τα προσόντα τα οποία απαιτούνται από την πρόσκληση : ΙΝΑΚΑ 1β: ΚΑΑΑΞ ΥΨΦΙΩΝ ΒΑΙ ΒΑΘΜΝΜ(ΚΑΙΝ 1-10 ΜΙΝΑΡΙΑ-AS STUIS) υποψήφιος Γερογιάννης Δημήτριος αποκλείεται γιατί δεν έχει υποβάλλει κανένα έγγραφο πιστοποιητικό. Βάσει της βαθμονόμησης οι υποψήφιοι κατατάσσονται ως εξής: Α/Α ΝΜΑΩΝΥΜ ΑΓΓΛΜΑΙΚ ΡΫΡΙΑ ΥΧΙΑ ΜΑ- ΥΧΙΑΚΑ /Υ ΞΝ ΓΛΩ ΥΝ Λ 1 ΜΑ ΡΓΙ 50 20, ,00 2 ΓΙΑΝΝΝΑ ΛΙΑ 50 15, ,4 3 ΜΑΡΖΑΝΑ ΘΩΜΑ 50 12, ,48 4 ΓΙΩ ΜΡΙ 50 13, ,24 5 ΧΡΥ ΥΑΓΓΛ 50 12, ,92 6 ΡΝΖΑ ΑΛΞΑΝ ΡΑ 40 16, ,60 7 ΒΑΙΛΙΥ ΚΩΝΑΝΙΝ 50 14, ,00 8 ΚΥΛΑ ΑΝΑΑΙ 33 20, ,00 9 ΜΛΛ ΡΓΙ 40 12, ,82 10 ΧΡΙ ΥΛΥΛΥ ΑΙΚΑΡΙΝ 50 12, ,20 11 ΓΙΩ Υ ΞΙΑ 40 17, ,00 12 ΓΚΑΝΩΝΑ ΡΓΙΑ 25 20, ,00 13 ΚΝ ΝΙΚΛΑ 20 13, ,42 14 ΙΩΑΝΝΙ ΡΓΙ 20 14, ,36 15 ΜΑΛΙΙΒΑ ΛΝ 20 12, ,00 16 ΚΑΡΙ ΝΙΚΛΑ 0 20, ,00 17 ΡΩΑΑ ΒΑΙΛΙ 0 15, ,28 18 ΙΜΡΑΚ ΒΑΡΒΑΡΑ 20 13, ,06 19 ΚΑΡΑΝΙΝ ΓΡΑΙΜ 0 20, ,00

9 ύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει της υποβολής προτάσεων στις θέσεις με κωδικό ΚΑΙΝ 1-10(ΜΙΝΑΡΙΑ-AS STUIS) η πιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και προτείνει την πρόσληψη των: ΜΙΝΑΡΙΑ AS STUIS ΚΑΙΝ-1 ΚΑΙΝ-2 Μ-1 ΡΩΑΑ ΒΑΙΛΙ.S-1 ΜΑ ΡΓΙ Μ-2 ΚΑΡΙ ΝΙΚΛΑ.S-2 ΜΑ ΡΓΙ Μ-3 ΚΥΛΑ ΑΝΑΑΙ ΚΑΙΝ-3 ΚΑΙΝ-2.S-1 ΧΡΥ ΥΑΓΓΛ Μ-1 ΜΑ ΡΓΙ.S-2 ΙΜΡΑΚ ΒΑΡΒΑΡΑ Μ-2 ΜΑ ΡΓΙ ΚΑΙΝ-4 ΚΑΙΝ-3.S-1 ΓΚΑΝΩΝΑ ΡΓΙΑ Μ-1 ΧΡΥ ΥΑΓΓΛ.S-2 ΓΚΑΝΩΝΑ ΡΓΙΑ Μ-2 ΧΡΥ ΥΑΓΓΛ ΚΑΙΝ-5 ΚΑΙΝ-4.S-1 ΚΥΛΑ ΑΝΑΑΙ Μ-1 ΓΚΑΝΩΝΑ ΡΓΙΑ.S-2 ΒΑΙΛΙΥ ΚΩΝΑΝΙΝ Μ-2 ΓΚΑΝΩΝΑ ΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-6 ΚΑΙΝ-5.S-1 ΚΑΝΝΑ ΥΨΦΙ Μ-1 ΧΡΙ ΥΛΥΛΥ ΚΑΙΝ-8 ΑΙΚΑΡΙΝ Μ-2 ΧΡΙ ΥΛΥΛΥ.S-1 ΓΙΑΝΝΝΑ ΛΙΑ ΑΙΚΑΡΙΝ ΚΑΙΝ-6.S-2 ΜΑΡΖΑΝΑ ΘΩΜΑ Μ-1 ΚΑΝΝΑ ΥΨΦΙ ΚΑΙΝ-9 ΚΑΙΝ-8.S-1 ΓΙΩ ΜΡΙ Μ-1 ΓΙΑΝΝΝΑ ΛΙΑ.S-2 ΓΙΩ ΜΡΙ Μ-2 ΜΑΡΖΑΝΑ ΘΩΜΑ ΚΑΙΝ-10 ΚΑΙΝ-9.S-1 ΒΑΙΛΙΥ ΚΩΝΑΝΙΝ Μ-1 ΚΑΝΝΑ ΥΨΦΙ.S-2 ΒΑΙΛΙΥ ΚΩΝΑΝΙΝ Μ-2 ΚΑΝΝΑ ΥΨΦΙ ΚΑΙΝ-10 Μ-1 ΙΩΑΝΝΙ ΡΓΙ Μ-2 ΚΑΡΑΝΙΝ ΓΡΑΙΜ ρόεδρος Ναξάκης Χαρίλαος α μέλη 1. Χαριλόγης Βασίλειος 2. Χατζηζήσης Λάμπρος

2 ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙ-2 4747 18/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ 3 ΜΗΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ-1 4750 18/12/2012 ΕΛΤΑ

2 ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙ-2 4747 18/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ 3 ΜΗΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ-1 4750 18/12/2012 ΕΛΤΑ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΕΙΧΕΙΡΜΑΙΚΑ του ΕΙ ΕΙΡ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΕΒΕΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011»

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΝΡΤΗΤΕ Τ ΔΙΔΙΚΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΙΙΚΗΤΙΚ ΥΜΒΥΛΙ ρ. Πρωτ. :68/24-02-2011 υνεδρ. :7 η /2011 ριθμ. πόφ. :68/24-02-2011 ΘΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧ74691ΟΙ-ΛΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧ74691ΟΙ-ΛΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 16 Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 19-06-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 27124 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθμ. πρωτ. 22993/20-5-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ Την 17η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00 µ.µ., πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση δια περιφοράς της Επιτροπής Ερευνών (.Ε.) του

Διαβάστε περισσότερα

----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail: pkioannina@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 02/06/2015 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 11715

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια»

«Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 3293 Βόλος, 12/03/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 3 συµβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 273

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 273 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi. gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ046Ψ8ΒΟ-ΣΡ9 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΗ046Ψ8ΒΟ-ΣΡ9 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ Ταχ. Κωδ. : 35002 Τηλ /Fax.: 22340 23529 E-mail : info@parnassosnp.gr Συντονιστής ΦΔΕΔΠ: Τσαπρούνης Νίκος Πληροφορίες : Τσαπρούνης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1647 Αθήνα, 3.07.2015

Αρ. Πρωτ.: 1647 Αθήνα, 3.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 1647 Αθήνα, 3.07.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ EΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του Θεματικού Κύκλου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ4ΖΗ 7ΧΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 254 / 19-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΒ45Η Δ6Χ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Γ 1044379 ΕΞ 2015 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ KAI (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα