ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΤΗΛ.: FAX: Αθήνα, 02/04/2018 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 514/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΤΗΛ.: FAX: Αθήνα, 02/04/2018 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 514/2018"

Transcript

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΤΗΛ.: FAX: Αθήνα, 02/04/2018 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 514/2018 Θέμα: «Απόφαση της υπ αρ. 29/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. ΘΕΜΑ 5 Ο : Επιλογή επιμορφούμενων της υπ αριθμ. 386/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έγκριση λειτουργίας και ορισμός συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥΣ» του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που θα υλοποιηθεί στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας», του Υποέργου 2 «Υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων», στον Άξονα Προτεραιότητας 7: Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας (Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) Το Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. το Ν. 4314/2014 Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2015 (ΦΕΚ 297 Α) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265 Α), όπως τροποποιείται και ισχύει, 2. το αρ. 68 παρ. 3 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/ ) ως ισχύει, 3. την με αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ/1020/ (ΦΕΚ 3521/Β/ ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ αριθ /ΕΥΘΥ 712/ (ΦΕΚ Β 1

2 1822) υπουργικής απόφασης Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», 4. το αρ. 6 του ν. 2527/1997 κατόπιν της τροποποίησης του αρ. 30 του 4314/2014, ως ισχύει, 5. την υπ αριθμ. πρωτ. 22/Διεκπ. 128 (ΦΕΚ Β 269/ ) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Ι.Π.Ε.) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», 6. την υπ αριθμ. 231/ απόφαση ΔΣ ΙΠΕ με θέμα: «Απόφαση της υπ αρ. 02/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. θέμα 1ο: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Επιστημονικών Συμβούλων, των Οργανικών Μονάδων του Ι.Π.Ε., του Νομικού Συμβούλου και του Υπευθύνου Προβολής και Δημοσιότητας και καθορισμός του τρόπου διοίκησης των οργανικών μονάδων του Ι.Π.Ε.», 7. την υπ αριθμ. πρωτ. 68/ απόφαση του ΔΣ του ΙΠΕ με θέμα: Απόφαση της υπ' αριθμ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΠΕ θέμα 1ο: «Έγκριση της 2ης έκδοσης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την προγραμματική Περίοδο , και επανορισμός του Υπευθύνου Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΔΙΑΔΙ)», 8. την υπ αρ. πρωτ / Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας» και MIS στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 9. την υπ αρ. 106/ απόφαση του ΔΣ του ΙΠΕ με θέμα: «Απόφαση της υπ αρ. 13/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. θέμα 1ο: «Έγκριση και υποβολή Υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 1,2,3,4,5,6 της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» με κωδικό ΟΠΣ », 10. άρθρο 64 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α' 159), 11. την υπ αρ. 195/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως περί Προγραμματισμού υλοποίησης 40 τμημάτων στις θεματικές ενότητες: «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα του γάμου και της οικογένειας», «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη σε προβλήματα της παιδικής και 2

3 της εφηβικής ηλικίας», «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη των νοσουντων και των οικείων τους», «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα πένθους» και εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του Ι.Π.Ε. για την υλοποίησή τους στις αντίστοιχες Περιφέρειες την υπ αριθμ. 386/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς 13. την υπ αριθμ. 373/ Σύσταση Επιτροπής επιλογής εκπαιδευομένων. 14. το υπ αριθμ. 6 πρακτικό της Επιτροπής επιλογής των επιμορφούμενων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. την έγκριση του υπ αριθμ. 6 πρακτικού της Επιτροπής επιλογής των επιμορφούμενων. 2. την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥΣ» το οποίο θα υλοποιηθεί στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς από τις 18/04/2018 έως τις 25/04/2018 με την ακόλουθη κατανομή των εκπαιδευομένων στα τμήματα: Α ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 2. κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 3. π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΙΝΟΣ 4. π. ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ 5. π. ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ - ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ 6. κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 7. κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΖΙΓΚΑΣ 8. π. ΣΥΡΙΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ 9. π. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 10. π. ΘΩΜΑΣ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 3

4 11. κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ 12. π. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ 13. π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ 14. π. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΝΟΣ 15. π. ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 16. π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 17. π. ΣΑΒΒΑΣ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 18. π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 19. π. ΚΥΡΟΣ ΤΣΙΩΝΗΣ 20. π. ΛΑΖΑΡΟΣ - ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Β ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. π. ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΔΡΑΜΕΡΙΝΟΣ 2. π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- ΝΑΑΜΑΝ ΑΝΤΡΑ 3. π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 4. π. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΝΗΣ 5. π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 6. π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ 7. π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 8. π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 9. π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 10. π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 11. π. ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ 4

5 12. π. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 13. π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΤΑΣ 14. π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ 15. π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 16. π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 17. π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ 18. π. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ 19. π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 20. π. ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΡΥΔΑΣ Ο Αναπληρωτής πρόεδρος του Δ.Σ. Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας 5