ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: , ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ : Όπως Π. Δ. Πληροφορίες: Δ. Γραµµατικός, Α. Γκανή Τηλέφωνο: ,96 Fax: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρµογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων (Α 280). β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 Εφαρµογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α 34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 (Α 70) Συµµετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Άνθρακα και Χάλυβος του Οργανισµού ΕΥΡΑΤΟΜ και του άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόµου όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α 101), όπως ισχύουν σήµερα. γ) των άρθρων 48 και 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Α 98). δ) το Ν.Δ. 243/69 Περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 427/76 (Α 230) Περί αντικαταστάσεως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων του Ν.Δ. 243/69. ε) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Α 247). στ) του άρθρου 7 της αριθµ. 1666/Δ10Ε 89/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Β 40). 1

2 2. Τους Κανονισµούς όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν: α) αριθµ. 479/2008 του Συµβουλίου (L 148/ ) για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. β) αριθµ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/ ) για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράµµατα στήριξης, τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες, το δυναµικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα. γ) αριθ. 649/1987 της Επιτροπής (L 062/ ) για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής σχετικά µε την κατάρτιση του κοινοτικού αµπελουργικού µητρώου δ) αριθ. 2392/1986 του Συµβουλίου (L 208/ ) για την κατάρτιση του κοινοτικού αµπελουργικού µητρώου ε) αριθ. 1282/2001 της Επιτροπής (L 176/ ) για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 1493/1999 όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αµπελοοινικό τοµέα και για την τροποποίηση του Καν (ΕΚ) 1623/2000. ζ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου (L 270/ ) για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς όπως ισχύει κάθε φορά. θ) αριθ. 817/2004 της Επιτροπής (L 153/ ) σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1257/1999 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. ι) αριθ. 2392/1986 του Συµβουλίου (L 208/ ) για την κατάρτιση του κοινοτικού αµπελουργικού µητρώου 2. Τη µε αριθ / (Β 2255) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων περί της ταξινόµησης των ποικιλιών αµπέλου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τη µε αριθ / (Β 105) απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Ορισµός κριτηρίων αξιολόγησης ποικιλιών αµπέλου και διαδικασία ταξινόµησης αυτών στην Ελληνική Επικράτεια» 4. Τη µε αριθ / απόφαση Υπουργού Γεωργίας (Β 1634) Λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κεφαλαίου Ι περί Δηλώσεων Συγκοµιδής του Καν. (ΕΚ) αριθµ.1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αµπελοοινικό τοµέα. 5. Τη µε αριθ / (Β 1042) απόφαση Υπουργού Γεωργίας περί έγκρισης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισµού Πληρωµών. 6. Τη µε αριθ / (Β 1324) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την αριθµ. 147/ Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ 67/Β/ ). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 2

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός Με την παρούσα Απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα για τη διαχείριση του Δυναµικού παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου και ειδικότερα ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής, σχετικά µε τις παράνοµες φυτεύσεις, τα δικαιώµατα φύτευσης και το εθνικό αποθεµατικό δικαιωµάτων φύτευσης, που αναφέρονται στα άρθρα του Τίτλου V «Δυναµικό παραγωγής», του Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συµβουλίου και στα άρθρα και του Τίτλου IV «Δυναµικό παραγωγής» του Καν (ΕΚ) 555/08 της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 2 Αρµόδιες αρχές-αρµοδιότητες Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης ως αρµόδιες αρχές ορίζονται: 1. Η Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων (Π.Α.Π.) Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Τµήµα Αµπέλου και Ξηρών Καρπών, είναι αρµόδια για τη διαχείριση του αµπελουργικού δυναµικού οινοποιήσιµων αµπελώνων κάνοντας χρήση των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων του Αµπελουργικού Μητρώου. Εισηγείται την έκδοση των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων, και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ΟΠΕΚΕΠΕ, Μητρώο για τη σύνταξη και αποστολή των προβλεπόµενων από την Κοινή Οργάνωση Αγοράς Οίνου ανακοινώσεων στην Ε.Ε. 2. Η Δ/νση Διαχείρισης Μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι αρµόδια για την κατάρτιση, λειτουργία ενηµέρωση & τήρηση του Αµπελουργικού Μητρώου.To µηχανογραφηµένο αµπελουργικό µητρώο (Μ.Α.Μ.) µεταξύ άλλων περιλαµβάνει τις πληροφορίες για το δυναµικό παραγωγής χώρας που προβλέπονται στον Τίτλο V του Καν(ΕΚ) 479/08. Διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους για την ορθή τήρηση των Μητρώων. Οι εκτάσεις οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου που περιλαµβάνονται σ αυτό και οι οποίες φυτεύτηκαν µε νόµιµο δικαίωµα φύτευσης, θεωρούνται επιλέξιµες για τις ανάγκες εφαρµογής της παρούσας. 3. Ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι αρµόδιος για τους ελέγχους του αµπελοοινικού τοµέα που περιλαµβάνονται στη νέα Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) Οίνου, τη διενέργεια δευτεροβαθµίων διασταυρωτικών ελέγχων µε τα αµπελοτεµάχια της Ενιαίας Αίτησης, ανάκτηση τυχόν χρηµατικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόµως ή αχρεωστήτως, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδηκασίες. 4. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι αρµόδιες για την εφαρµογή των Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, κάνοντας χρήση της βάσης δεδοµένων του επικαιροποιηµένου Αµπελουργικού Μητρώου. Μεριµνούν για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, την αποδοχή και τον έλεγχο των υποβαλλόµενων αιτήσεων, τη διενέργεια των διοικητικών και των επιτόπιων ελέγχων, την εξέταση τυχόν ενστάσεων, την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων συγκοµιδής. Η αρµοδιότητα έκδοσης αποφάσεων αναζήτησης παρανόµως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών καθώς και επιβολής χρηµατικών ποινών και προστίµων, µεταβιβάζεται στους Νοµάρχες. Προβαίνουν στον εντοπισµό τυχόν παράνοµων φυτεµένων εκτάσεων κάνοντας χρήση της χαρτογραφικής βάσης του Μητρώου και είναι αρµόδιες επίσης για την επιβολή των χρηµατικών προστίµων στους παραβάτες αµπελουργούς των παράνοµων φυτεµένων εκτάσεων, την είσπραξή τους, καθώς και για τη χορήγηση & µεταβίβαση δικαιωµάτων αναφύτευσης και τη διαχείριση του Εθνικού Αποθεµατικού. 3

4 ΑΡΘΡΟ 3 Ορισµοί Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έναντι αυτών αναγραφόµενη έννοια, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι του Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συµβουλίου, και νοούνται ως εξής: α. «Αµπελοοινική περίοδος»: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων που διέπονται από τον παρόντα κανονισµό η οποία αρχίζει την 1η Αυγούστου κάθε έτους και λήγει στις 31 Ιουλίου του επόµενου έτους. β. «Εκρίζωση»: η πλήρης εξάλειψη όλων των πρέµνων αµπέλου από έκταση φυτευµένη µε άµπελο. γ. «Φύτευση»: η οριστική τοποθέτηση φυταρίων ή τµηµάτων φυταρίων αµπέλου, εµβολιασµένων ή µη, µε σκοπό την παραγωγή σταφυλιών ή τη σύσταση µητρικής φυτείας εµβολιοληψίας. δ. «Επανεµβολιασµός»: ο εµβολιασµός αµπέλου η οποία έχει ήδη εµβολιαστεί. ΑΡΘΡΟ 4 Ταξινόµηση οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου 1. Οι οινοποιήσιµες ποικιλίες, του άρθρου 24 του Καν(ΕΚ) 479/08, που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εµβολιάζονται στη χώρα, περιλαµβάνονται στην µε αριθµ / (Β 2255) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. και Τροφίµων περί «Ταξινόµησης ποικιλιών αµπέλου», όπως κάθε φορά ισχύει,. Ανήκουν στο είδος Vitis vinifera ή προέρχονται από διασταύρωση µεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis, και δεν ανήκουν σε µία από τις ακόλουθες: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton και Hebermont. Η διαδικασία ταξινόµησης αυτών καθορίζεται στην µε αριθµ / (Β 105) Απόφαση του Υπουργού Αγρ. Αναπτ. και Τροφίµων, όπως κάθε φορά ισχύει. Όταν µια οινοποιήσιµη ποικιλία διαγράφεται από την ταξινόµηση ποικιλιών αµπέλου, η εκρίζωση της εν λόγω ποικιλίας πραγµατοποιείται εντός 15 ετών από τη διαγραφή της. 2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπονται η φύτευση, η αναφύτευση ή ο εµβολιασµός των µη ταξινοµηµένων οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, για σκοπούς έρευνας και επιστηµονικών πειραµάτων, σύµφωνα µε την αριθ / (Β 105) Απόφαση του Υπουργού Αγρ. Αναπτ. και Τροφίµων, όπως κάθε φορά ισχύει. 3. Οι εκτάσεις που έχουν φυτευθεί µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για την παραγωγή οίνου κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκριζώνονται. Ωστόσο, δεν υπάρχει υποχρέωση εκρίζωσης των εκτάσεων αυτών όταν η σχετική παραγωγή προορίζεται αποκλειστικά για κατανάλωση από την οικογένεια του οινοπαραγωγού και µε την προϋπόθεση ότι η εν λόγω έκταση δεν υπερβαίνει το ένα (1) στρέµµα. Οι αρµόδιες Δ/νσεις Αγρ. Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των παραγωγών µε τις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου. ΑΡΘΡΟ 5 Μεταβατική απαγόρευση φύτευσης αµπέλων 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας και ιδίως της παρ. 2 αυτού, απαγορεύεται η φύτευση αµπελώνων µε ταξινοµηµένες οινοποιήσιµες ποικιλίες, έως την 31η Δεκεµβρίου 2015, εκτός αν γίνει χρήση της παρ. 6 του άρθρου 90 του Καν (ΕΚ) 479/

5 2. Έως τις 31 Δεκεµβρίου 2015, απαγορεύεται επίσης ο επανεµβολιασµός ταξινοµηµένων οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, σε ποικιλίες άλλες πλην των ταξινοµηµένων οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου. 3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, οι φυτεύσεις και ο επανεµβολιασµός που αναφέρονται σ αυτές, επιτρέπονται εφόσον καλύπτονται από: α. νέο δικαίωµα φύτευσης, κατά την έννοια του άρθρου 91 Καν (ΕΚ) 479/2008, β. δικαίωµα αναφύτευσης, κατά την έννοια του άρθρου 92 Καν (ΕΚ) 479/2008, γ. δικαίωµα φύτευσης που παρέχεται από το Εθνικό αποθεµατικό, κατά την έννοια των άρθρων 93 και 94 Καν (ΕΚ) 479/ Για το σκοπό του ελέγχου της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις περί δυναµικού παραγωγής που προβλέπονται στον τίτλο V, παράνοµες φυτεύσεις, του Καν (ΕΚ) αριθ. 479/2008, συµπεριλαµβανοµένης και της συµµόρφωσης µε την απαγόρευση νέων φυτεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του Καν (ΕΚ) αριθ. 479/2008, οι αρµόδιες υπηρεσίες κάνουν χρήση του αµπελουργικού µητρώου. ΑΡΘΡΟ 6 Παράνοµες φυτεύσεις Παράνοµες φυτεύσεις, κατ εφαρµογή των άρθρων 85 έως 89 του Καν(ΕΚ) 479/08, είναι οι εκτάσεις που φυτεύτηκαν µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου, χωρίς αντίστοιχο δικαίωµα φύτευσης, πριν ή µετά την 31η Αυγούστου 1998 και για τις οποίες ισχύουν τα εξής :. 1. Οι κάτοχοι των εκτάσεων που έχουν φυτευθεί δίχως αντίστοιχο δικαίωµα φύτευσης πριν την 31η Αυγούστου 1998, υποχρεούνται έναντι καταβολής τελών / Ha σε οριστική διευθέτησή τους, το αργότερο έως 31 Δεκεµβρίου 2009, διαφορετικά προβαίνουν στην εκρίζωσή τους µε ιδία δαπάνη. Στην περίπτωση εκρίζωσης των εκτάσεων αυτών, το επιβληθέν χρηµατικό πρόστιµο παύει να ισχύει. Μετά την 31 Δεκεµβρίου 2009 εφόσον δεν τακτοποιηθούν ή δεν εκριζωθούν, ισχύουν οι ποινές της επόµενης παραγράφου. 2. Οι κάτοχοι των εκτάσεων που έχουν φυτευθεί δίχως αντίστοιχο δικαίωµα φύτευσης, µετά την 31η Αυγούστου 1998, δεν νοµιµοποιούνται και υποχρεούνται να εκριζώσουν τα αµπέλια τους µε ιδία δαπάνη. Στην περίπτωση που δεν προβούν στην εκρίζωση αµέσως, επιβάλλεται χρηµατική ποινή / Ha, που ισχύει για ένα έτος από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του προστίµου, µετά την παρέλευση του οποίου διπλασιάζεται, εφόσον η παράνοµη φυτεµένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται. 3. Οι εκτάσεις των παρ. 1, 2 του παρόντος άρθρου καταχωρούνται στο Αµπελουργικό Μητρώο και ανακοινώνονται µετά την 31 Ιουλίου έκαστου έτους, από τις αρµόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, σύµφωνα µε τα συνηµµένα υποδείγµατα του Παραρτήµατος XIII του Καν(ΕΚ) 555/08 στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Τµήµα Αµπέλου & Ξηρών Καρπών. 4. Για τον έλεγχο της τήρησης της απαγόρευσης νέων φυτεύσεων, οι αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχουν για τυχόν ύπαρξη παράνοµων φυτεύσεων κάνοντας χρήση της χαρτογραφικής βάσης αναφοράς του Αµπελουργικού Μητρώου, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή πρόσφατων αεροφωτογραφιών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς του Μητρώου, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι κάτοχοι των εκτάσεων αυτών εντοπίζονται κατόπιν επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται από τις αρµόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας. 5. Οι κυρώσεις του άρθρου 85 του Καν(ΕΚ) 479/08 σχετικά µε την παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας της σταφυλικής παραγωγής των προϊόντων που προέρχονται από εκτάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται από τις κατά τόπους αρµόδιες Υπηρεσίες µετά από σχετικό έλεγχο. 5

6 ΑΡΘΡΟ 7 Νέα δικαιώµατα φύτευσης 1. Χορηγούνται δικαιώµατα νέας φύτευσης σε εκτάσεις αµπελώνων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 91 του Καν (ΕΚ) 479/2008 στους ενδιαφεροµένους, από τις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κατόπιν έγκρισης του Υπ. Α. Α. Τ. της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής και µε την επιφύλαξη των διαλαµβανόµενων του άρθρου 60 του Καν (ΕΚ) 555/ Τα ανωτέρω χορηγούµενα δικαιώµατα νέας φύτευσης αµπελώνων της παρ.1 του παρόντος άρθρου, καταγράφονται στη βάση δεδοµένων του αµπελουργικού µητρώου, ελέγχονται από τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες και σε περίπτωση διαπιστούµενων παραβάσεων, του άρθρου 60 του Καν (ΕΚ) 555/2008 επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο και ανακοινώνονται µετά το πέρας εκάστης αµπελουργικής περιόδου στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδρ/κής Τµήµα Αµπέλου και Ξ. Καρπών. Η Δ/νση ΠΑΠ Δενδρ/κής Τµήµα Αµπέλου και Ξ. Καρπών ανακοινώνει τα στοιχεία αυτά στην Ε. Ε. µε τη µορφή που ορίζεται στον πίνακα 8 του παραρτήµατος ΧΙΙΙ του Καν (ΕΚ) 555/2008 και αναφέρονται σε αυτόν λεπτοµέρειες που αφορούν τις περιφέρειες της χώρας. ΑΡΘΡΟ 8 Δικαιώµατα αναφύτευσης 1. Δικαίωµα αναφύτευσης είναι το δικαίωµα φύτευσης αµπελώνων σε έκταση ισοδύναµη, από άποψη καθαρής παραγωγής, προς την εκριζωθείσα έκταση. 2. Τα δικαιώµατα αναφύτευσης είναι: α. Δικαιώµατα αναφύτευσης σε ισχύ στα χέρια των παραγωγών που χορηγήθηκαν πριν την 31 Ιουλίου 2008, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιούνται πριν από το τέλος της όγδοης αµπελουργικής περιόδου που έπεται εκείνης κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η εκρίζωση. β. Δικαιώµατα αναφύτευσης που χορηγούνται µετά την 1 η Αυγούστου 2008 δυνάµει του Καν (ΕΚ) 479/2008 και δύνανται να χρησιµοποιηθούν πριν το τέλος της πέµπτης αµπελουργικής περιόδου, που έπεται αυτής κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η εκρίζωση. Τα δικαιώµατα αναφύτευσης των περιπτώσεων α και β του παρόντος άρθρου, εάν δεν χρησιµοποιηθούν κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος, επιστρέφουν στο Εθνικό αποθεµατικό χώρας. 3. Δεν χορηγούνται δικαιώµατα αναφύτευσης αµπέλων, στις περιπτώσεις που έχουν εκριζωθεί άµπελοι από εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 62 του Καν (ΕΚ) 555/2008. Α. Διαδικασία χορήγησης δικαιώµατος αναφύτευσης 1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προβαίνει σε εκρίζωση αµπελώνα, για την απόκτηση δικαιώµατος αναφύτευσης υποβάλλει στην αρµόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας, στην οποία ανήκει το αµπελοτεµάχιο, σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α. Επικαιροποιηµένη Καρτέλα παραγωγού του Μητρώου στην οποία συµπεριλαµβάνονται τα προς εκρίζωση αµπελοτεµάχια. β. Δηλώσεις συγκοµιδής των δύο (2) τελευταίων ετών που προηγούνται της εκρίζωσης, του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής, όπως κάθε φορά ισχύει, από τις οποίες προκύπτει ότι ο οικείος αµπελώνας βρίσκεται σε καλή παραγωγική κατάσταση. 2. Οι ανωτέρω αιτήσεις εξετάζονται µε επιτόπιο έλεγχο το βραδύτερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή τους και συντάσσεται πρακτικό ελέγχου. Ως ηµέρα υποβολής νοείται η ηµέρα πρωτοκόλλησης της αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία. 3. Ο αιτών µετά τον επιτόπιο έλεγχο προβαίνει στην εκρίζωση του αµπελώνα χωρίς άλλη ειδοποίηση και ακολούθως ενηµερώνει την αρµόδια Υπηρεσία. 6

7 4. Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης /Γεωργίας µετά από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνει την εκρίζωση, συντάσσει πρακτικό ελέγχου και ακολούθως χορηγεί στον αιτούντα δικαίωµα αναφύτευσης. Οι ανωτέρω µεταβολές καταγράφονται υποχρεωτικά στο Αµπελουργικό Μητρώο. Β. Φύτευση νέου αµπελώνα 1. Ο κάτοχος δικαιώµατος αναφύτευσης πριν τη φύτευση αµπελώνα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις «περί προµήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού» όπως ισχύουν κάθε φορά. Για το σκοπό αυτό απευθύνεται στις τοπικές Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης /Γεωργίας, για την προµήθεια κατάλληλου υγιούς πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού, προσαρµοσµένο στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής. 2. Η φύτευση του αµπελώνα ως ανωτέρω δηλώνεται άµεσα στην αρµόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας, η οποία προβαίνει άµεσα σε πιστοποίηση της φύτευσης και συντάσσει το σχετικό πρακτικό, για την εγγραφή του στο Μητρώο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Μητρώου. 3. Για την τήρηση της νοµιµότητας των φυτεύσεων του άρθρου 90 παρ. 1 του Καν(ΕΚ) 479/2008 µε οινοποιήσιµες ποικιλίες στη βάση δεδοµένων του αµπελουργικού µητρώου, η εγγραφή νέων φυτεύσεων είναι δυνατή από τον ενδιαφερόµενο µόνο µε την κατάθεση του δικαιώµατος αναφύτευσης και το σχετικό πρακτικό ελέγχου που συντάχθηκε µε τις οδηγίες του Μητρώου. ΑΡΘΡΟ 9 Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) Οι διοικητικοί έλεγχοι της παρ. 2, του άρθρου 77 του Καν (ΕΚ) 555/08, συµπεριλαµβάνουν και τον έλεγχο σχετικά µε το δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε την απαγόρευση νέων φυτεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 81, παρ. 1 του ίδιου Κανονισµού, ώστε να µην επιδοτούνται οι παράνοµες φυτεύσεις. ΑΡΘΡΟ 10 Μεταβίβαση δικαιωµάτων αναφύτευσης 1. Η µεταβίβαση των δικαιωµάτων αναφύτευσης από µια εκµετάλλευση σε άλλη σύµφωνα µε το άρθρο 92 παραγρ. 5 του Καν. (ΕΚ) 479/2008 γίνεται εφόσον: α. Ένα µέρος της εκµετάλλευσης που παραχωρεί τα δικαιώµατά της µεταβιβάζεται στην άλλη εκµετάλλευση που είναι αποδέκτης των δικαιωµάτων αναφύτευσης. β. Η εκµετάλλευση αποδέκτης, χρησιµοποιεί τα δικαιώµατα αναφύτευσης: ι. για φύτευση οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου των οποίων η παραγωγή προορίζεται για οίνους µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη ή ιι. για εγκατάσταση µητρικής φυτείας εµβολιοληψίας γ. Δεν οδηγεί σε συνολική αύξηση του δυναµικού παραγωγής, ιδίως όταν πραγµατοποιούνται µεταβιβάσεις από µη αρδευόµενες σε αρδευόµενες εκτάσεις. δ. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώµατα αναφύτευσης από µεταβίβαση ισχύουν για φύτευση ισοδύναµης έκτασης και µόνο για το σκοπό που εγκρίθηκε η µεταβίβαση ε. Τα δικαιώµατα αναφύτευσης δεν προέρχονται από εκτάσεις που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κατανάλωση του αµπελοκαλλιεργητή. ζ. Η ελάχιστη έκταση αµπελοτεµαχίου που µεταβιβάζεται ορίζεται στο 1 στρέµµα. η. Τα δικαιώµατα αναφύτευσης από µεταβίβαση σε µία εκµετάλλευση δεν µπορούν να µεταβιβαστούν εκ νέου σε τρίτη εκµετάλλευση. 2. Οι συµβαλλόµενοι παραγωγοί δύνανται να προσέλθουν στην αρµόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στο Μητρώο της οποίας είναι καταγεγραµµένο το δικαίωµα αναφύτευσης και να πραγµατοποιήσουν τη µεταβίβαση του εν λόγω δικαιώµατος, καταθέτοντας σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση. 7

8 Η µεταβίβαση δικαιωµάτων αναφύτευσης, εφόσον γίνεται ρητή αναφορά, αποδεικνύεται και µε τη συµβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτων την οποία ο αγοραστής υποχρεούται άµεσα να δηλώσει στο Αµπελουργικό Μητρώο της περιοχής που ανήκει το αµπελοτεµάχιο. 3. Οι ανωτέρω µεταβιβάσεις δικαιωµάτων αναφύτευσης, µετά το πέρας εκάστης αµπελουργικής περιόδου, ανακοινώνονται στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Τµήµα Αµπέλου και Ξηρών Καρπών. ΑΡΘΡΟ 11 Εθνικό αποθεµατικό δικαιωµάτων φύτευσης 1. Για την καλύτερη διαχείριση του δυναµικού παραγωγής, τηρείται το «Εθνικό αποθεµατικό», του άρθρου 93, παρ. 2 του Καν(ΕΚ) 479/08. Το εν λόγω αποθεµατικό τηρείται για όσο χρόνο εφαρµόζεται µεταβατικό καθεστώς δικαιωµάτων φύτευσης, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα του άρθρου 65 και 66 του Καν (ΕΚ) 555/08. Βασική αρχή λειτουργίας του Αποθεµατικού είναι ότι η µεταβίβαση δικαιωµάτων µέσω αυτού δεν οδηγεί σε αύξηση του δυναµικού παραγωγής της χώρας. Τα δικαιώµατα φύτευσης που διατίθενται στο αποθεµατικό και αυτά που χορηγούνται από αυτό κοινοποιούνται στην Επιτροπή µε τη µορφή που ορίζεται στον πίνακα 9 του παραρτήµατος ΧΙΙΙ του Καν (ΕΚ) 555/2008, έως την 1 η Μαρτίου κάθε έτους και για πρώτη φορά την 1η Μαρτίου Τα ακόλουθα δικαιώµατα φύτευσης επιστρέφουν στο εθνικό αποθεµατικό εάν δεν χρησιµοποιηθούν εντός των καθορισµένων προθεσµιών: α. δικαιώµατα νέας φύτευσης, β. δικαιώµατα αναφύτευσης, γ. δικαιώµατα φύτευσης που χορηγήθηκαν από το αποθεµατικό. 3. Τα παρεχόµενα δικαιώµατα στο αποθεµατικό µπορεί να προέρχονται από αµπελώνες των οποίων η παραγωγή προορίζεται για οίνους προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης ή προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης ή οίνων µε ένδειξη της οινοποιήσιµης ποικιλίας αµπέλων (ποικιλιακοί οίνοι) ή άλλων οίνων. 4. Η ελάχιστη έκταση αµπελοτεµαχίου για τη χορήγηση δικαιωµάτων φύτευσης από το αποθεµατικό ορίζεται το ένα (1) στρέµµα. 5. Τα χορηγούµενα δικαιώµατα από το Εθνικό αποθεµατικό δεν µεταβιβάζονται. ΑΡΘΡΟ 12 Χορήγηση δικαιωµάτων φύτευσης από το αποθεµατικό 1. Η χορήγηση των δικαιωµάτων φύτευσης δωρεάν, από το Εθνικό Αποθεµατικό διενεργείται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, το αργότερο µέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρµόδιας Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Τµήµα Αµπέλου & Ξηρών Καρπών, κατά προτεραιότητα ως εξής: α. Χωρίς κριτήρια κατά απόλυτη προτεραιότητα σε εκτάσεις που αποδεδειγµένα βρίσκονται σε περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές όπως είναι π.χ. τα µικρά νησιά του Αιγαίου, και σε νέους αγρότες ηλικίας κάτω των 40 ετών, του άρθρου 94 του Καν(ΕΚ)479/08. β. Με κριτήρια σε εκτάσεις που αποδεδειγµένα προορίζονται για βιώσιµες αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις, ήτοι επιχειρηµατικής κατεύθυνσης, που παράγουν οίνους ποιότητας µε εξασφαλισµένη τη διάθεση τους, ως εξής : i. Στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες/αµπελουργούς, καλλιεργητές οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου που εφαρµόζουν συστήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης, ή βιολογικής καλλιέργειας, ή µετέχουν ως µέλη σε οινοποιητικούς συνεταιρισµούς, οµάδες παραγωγών του οινικού τοµέα ή συγκεντρώνουν την ιδιοκτησία τους σε µεγάλα ενιαία αµπελοτεµάχια, 8

9 ii. Σε οινοποιούς/αµπελουργούς οι οποίοι µετέχουν σε επενδυτικά σχέδια ή παράγουν οίνους ποιότητας, iii. Σε αµπελουργούς οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου ή οινοποιούς iv. Σε λοιπούς εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα δικαιώµατα. Οι εκτάσεις της πρώτης περίπτωσης (α) εντάσσονται κατά απόλυτη προτεραιότητα και στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων εφόσον κατατεθεί αίτηση από τους ενδιαφερόµενους παραγωγούς. Οι δικαιούχοι της παρ. 1 των περιπτώσεων β i, β ii και β iii υποχρεούνται να έχουν καταθέσει για τις προηγούµενες περιόδους δηλώσεις συγκοµιδής/παραγωγής, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τον Καν(ΕΚ) 1282/01 όπως ισχύει κάθε φορά. 2. Για τις ανάγκες εφαρµογής της παρούσας καθορίζονται τα κάτωθι : Κατά κύριο επάγγελµα αγρότες/αµπελουργοί νοούνται οι κάτοχοι αµπελουργικής εκµετάλλευσης που η κύρια ενασχόλησή τους είναι η καλλιέργεια οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου. Αµπελουργός νοείται ο κάτοχος ικανής έκτασης οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, ήτοι βιώσιµης επιχειρηµατικής κατεύθυνσης αµπελουργικής εκµετάλλευσης. Οινοποιός/αµπελουργός νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κάτοχος νόµιµης οινοποιητικής επιχείρησης που καλλιεργεί οινοποιήσιµα αµπέλια για ιδία παραγωγή οίνου και εµπορία. Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί για την απόκτηση δικαιωµάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεµατικό καταθέτουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση συνοδευµένη µε τα απαραίτητα κατά περίπτωση αποδεικτικά παραστατικά/δικαιολογητικά, στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας από την 1 Αυγούστου έως 15 Δεκεµβρίου έκαστου έτους. Οι εν λόγω αιτήσεις διαβιβάζονται άµεσα µε και µε συγκεντρωτικό πίνακα που συνοδεύεται µε σχετική εισήγηση της αρµόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Τµήµα Αµπέλου & Ξηρών Καρπών το αργότερο έως 31 Δεκεµβρίου εκάστου έτους. 3. Κατ εξαίρεση την πρώτη χρονιά εφαρµογής της παρούσας απόφασης, η Υπουργική Απόφαση κατανοµής δικαιωµάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεµατικό, δύναται να εκδοθεί µετά την δηµοσίευση της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 13 Δηλώσεις συγκοµιδής Σύµφωνα µε το άρθρο 111 του Καν (ΕΚ) 479/08, οι κάτοχοι αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή τους προορίζεται για οινοποίηση (οινοποιήσιµες ποικιλίες) υποχρεούνται, αµέσως µετά το πέρας του τρυγητού και σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, να υποβάλλουν δήλωση συγκοµιδής του άρθρου 2 του Καν(ΕΚ) 1282/01, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι δηλώσεις συγκοµιδής υποβάλλονται από τους υπόχρεους αµπελουργούς στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας, ελέγχονται κατά την παραλαβή τους και καταγράφονται στη βάση δεδοµένων του Αµπελουργικού Μητρώου. Η µη έγκαιρη κατ έτος υποβολή δηλώσεων από τους υπόχρεους αµπελουργούς, συνεπάγεται αποκλεισµό από τα µέτρα της νέας ΚΟΑ, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινοµένων (αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ), υποβάλλουν µηδενική δήλωση συγκοµιδής. 9

10 ΑΡΘΡΟ 14 Απογραφή Τα επικαιροποιηµένα στοιχεία του Μητρώου σχετικά µε το δυναµικό παραγωγής (άρθρο 74 του Καν (ΕΚ) 555/08), που αναφέρονται στους πίνακες 14 έως 16 του παραρτήµατος XIII του Καν (ΕΚ) 555/08, κατ εφαρµογή του άρθρου 109 του Καν (ΕΚ) 479/2008, διαβιβάζονται στην Επιτροπή, έως την 1 η Μαρτίου κάθε έτους και για πρώτη φορά την 1 η Μαρτίου Στους εν λόγω πίνακες θα περιλαµβάνονται λεπτοµέρειες που αφορούν περιφέρειες της χώρας. Τα δεδοµένα που ανακοινώνονται στην απογραφή αναφέρονται στην 31 η Ιουλίου της προηγούµενης αµπελουργικής περιόδου. ΑΡΘΡΟ 15 Κυρώσεις Οι κυρώσεις που προβλέπονται στους Καν(ΕΚ) 479/2008 και 555/2008 και στην παρούσα απόφαση είναι οι κατωτέρω: 1. Για τις εκτάσεις που έχουν φυτευθεί µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για την παραγωγή οίνου, χωρίς αντίστοιχο δικαίωµα φύτευσης, ισχύουν οι ποινές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 της παρούσας. 2. Η επιβαλλόµενη χρηµατική ποινή στους κατόχους παράνοµων εκτάσεων που έχει ορισθεί στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 της παρούσας, είναι / Ha, διπλασιαζόµενη µετά την παρέλευση ενός έτους και εισπράττεται από τις κατά τόπους αρµόδιες Υπηρεσίες µε παράβολο υπέρ του ΚΤ..Γ.Κ. και Δασών. 3. Οι κυρώσεις του άρθρου 85 του Καν(ΕΚ) 479/08 σχετικά µε την παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας της σταφυλικής παραγωγής των προϊόντων που προέρχονται από εκτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 & 2 του άρθρου 6 της παρούσης, επιβάλλονται από τις κατά τόπους αρµόδιες Υπηρεσίες µετά από σχετικό έλεγχο. 4. Οι κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσης κατ εφαρµογή του Καν (ΕΚ) 1282/01, όπως ισχύει κάθε φορά, σχετικά µε τη σύνταξη και την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων συγκοµιδής από τους υπόχρεους αµπελουργούς επιβάλλονται από τις κατά τόπους αρµόδιες Υπηρεσίες. 5. Οι κυρώσεις του άρθρου 4, παρ. 3 της παρούσης, επιβάλλονται από τις κατά τόπους αρµόδιες Υπηρεσίες µετά από σχετικό έλεγχο. 6. Οι χρηµατικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται µε απόφαση Νοµάρχη, βεβαιώνεται ως έσοδο του δηµοσίου και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ΚΕΔΕ. ΑΡΘΡΟ 16 Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής και η λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. ΑΡΘΡΟ 17 Καταργούµενες διατάξεις Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται, η αριθµ / (Β 827) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Τακτοποίηση των φυτεµένων αµπελουργικών εκτάσεων», οι Αποφάσεις του 10

11 Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε αριθµ / (B 891) «Απαγόρευσης φύτευσης νέων αµπελώνων, αναδιάρθρωση και µετατροπή οριστική εγκατάλειψη αµπελώνων και άλλες διατάξεις», / (Β 891) «Aπογραφή του αµπελουργικού δυναµικού παραγωγής-ετήσιες Δηλώσεις Εσοδείας, Παραγωγής και Αποθεµάτων», / (B 1634) «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κεφαλαίου Ι περί Δηλώσεων Συγκοµιδής του Καν (ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής, όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αµπελοοινικό τοµέα», / (B 58) «Καθορισµός διαδικασία και προϋποθέσεις µεταβίβασης δικαιωµάτων αναφύτευσης αµπελώνων µεταξύ εκµεταλλεύσεων», / (B 59) «Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης δικαιωµάτων αναφύτευσης αµπελώνων», / (B 1928) «Εθνικό αποθεµατικό διαχείρισης δικαιωµάτων φύτευσης αµπέλου και διαδικασία χορήγησης αδειών». ΑΡΘΡΟ 18 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Για Ενέργεια: 1. Περιφέρειες του Κράτους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας - Έδρες τους 2. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας - Έδρες τους. 3. ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Αµεσων Ενισχύσεων Τµήµα Συµβατών Καθεστώτων Αχαρνών 330 και Καραβία 73, ΑΘΗΝΑ 4. Δ/νση Πληροφορικής Αχαρνών Δ/νση Διαχείρισης Μητρώων Βερανζέρου 46 Αθήνα 6. Δ/νση Εισροών Φυτ. Παραγωγής - Στο Υπουργείο Για Κοινοπoίηση: 1. European Commission D.G. FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT C.3.Wine, alcohol, tobacco, seeds & hops 200 Rue de La Loi B-1049 Brussels- Belgium 2. ΜΕΑ (Γεωργικό τµήµα) Rue Jacques De Lalaing Brussels, 1040 Belgium 3. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής- Στο Υπουργείο 4. Δ/νση Μ.Τ. & Π.Ε. Στο Υπουργείο 5. Γραφείο Τύπου & Δηµ. Σχέσεων- Στο Υπουργείο 6. ΠΑΣΕΓΕΣ, Κηφισίας 16, ΑΘΗΝΑ 7. ΓΕΣΑΣΕ - Κηφισίας 16, ΑΘΗΝΑ 8. ΣΥΔΑΣΕ - Αγίου Κωνσταντίνου 2, ΑΘΗΝΑ 9. Ε.Δ.Ο.Α.Ο.-Μαρίνου Αντύπα Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ 10. Σύνδεσµο Ελληνικού Οίνου - Νίκης 34, ΑΘΗΝΑ 11. ΚΕΟΣΟΕ - Λουίζης Ριανκούρ 73, ΑΘΗΝΑ 12. Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης Έδρες τους. 12

Αθήνα, 09/04/2009 αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 09/04/2009 αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. πρωτ. 415/1220 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

Aριθμ. πρωτ. 415/1220 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Aριθμ. πρωτ. 415/1220 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημερωσή σας, τις εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημερωσή σας, τις εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 40/131 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 52

Διαβάστε περισσότερα

37/122 30 Ιανουαρίου 2009

37/122 30 Ιανουαρίου 2009 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr 37/122 30 Ιανουαρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΕΠΑΝΑΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΟΑ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΕΠΑΝΑΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΟΑ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 82/298 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε. ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 ΘΕΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε. ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 ΘΕΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 112/408 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Θέµα: «Πρόγραµµα εκρίζωσης αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Θέµα: «Πρόγραµµα εκρίζωσης αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 347970 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/07/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 177170 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 306242 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Διεύθυνση: Aχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Π Ρ Ο Σ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 308/906 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1176/27357 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑ: ΒΕΖΔΒ-ΒΔΜ. Αθήνα, 18/06/2013 Aρ. Πρωτ.: 3832/75322

AΔΑ: ΒΕΖΔΒ-ΒΔΜ. Αθήνα, 18/06/2013 Aρ. Πρωτ.: 3832/75322 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 14.07.2011 Αριθ. Πρωτ.: 177145 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 319/1071 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. πρωτ. 62/219 Αθήνα, 5 Mαρτίου 2012

Aριθμ. πρωτ. 62/219 Αθήνα, 5 Mαρτίου 2012 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Aριθμ. πρωτ. 62/219 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β491Β-ΘΜΣ. Αθήνα, 03/05/2012 Αριθ. Πρωτ.: 644/51838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: Β491Β-ΘΜΣ. Αθήνα, 03/05/2012 Αριθ. Πρωτ.: 644/51838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5 Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Αθήνα, 30/04/2013 αρ. πρωτ.: 2666/54022. ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: Αθήνα, 30/04/2013 αρ. πρωτ.: 2666/54022. ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01/08/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. :3323/99635 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 52

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/09/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 3886/114022 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 11. Θέμα: Αναδιάρθρωση. Κύριε Διευθυντά,

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 11. Θέμα: Αναδιάρθρωση. Κύριε Διευθυντά, K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 67/225 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 05/08/2014 Αρ. Πρωτ. 2988/89710 ΠΡΟΣ: Ως Π.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 05/08/2014 Αρ. Πρωτ. 2988/89710 ΠΡΟΣ: Ως Π. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 52

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31-01-2016 ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας

α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5 Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα Αθήνα,13

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 52

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/08/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 3433/103037 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 4245/92160 ΠΡΟΣ: 1. ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Έδρες τους 2. Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 4245/92160 ΠΡΟΣ: 1. ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Έδρες τους 2. Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28/07/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 2066/82545 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Δωδεκάνησος» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Δωδεκάνησος» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδικός: 101 76 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:4204/136049 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ:4171/B /23-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/09/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 3633/98076 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 323 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 588/84291 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΪΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 229/858 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.. KOIN.: Π..

ΠΡΟΣ: Π.. KOIN.: Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3101 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: ΩΧ4Ν465ΦΘΗ-0ΛΡ Αθήνα, 06/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2436 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: O N. 4235/2014 και ο Αµπελοοινικός τοµέας.

ΘΕΜΑ: O N. 4235/2014 και ο Αµπελοοινικός τοµέας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Χαρ. Μουλκιώτης Κ. Κουτσούµπα Τηλ.: +30 210-2124288,

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΟΣΟΕ Στην ΕΕ σήμερα Η υψηλή υπεραξία οινοπαραγωγής στις περισσότερες χώρες της ΕΕ οφείλεται: στο υφιστάμενο θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/03/2008 Αριθ. Πρωτ.:

Αθήνα, 18/03/2008 Αριθ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 ΠΡΟΣ Ως πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. πρωτ.: 1316/31993 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-03 -2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. :23248 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Θ Ταχ. διεύθυνση : Μενάνδρου 22

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 45. ΘΕΜΑ: Δήλωση αποθεμάτων οίνων και γλευκών 2012

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 45. ΘΕΜΑ: Δήλωση αποθεμάτων οίνων και γλευκών 2012 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 164/645 Αθήνα, 22 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Aθήνα, 26-04-2017 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 1195/45928 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 705 6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Για καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 154/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 491/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 1288/27577 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Αθήνα 10 Μαρτίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 01/ 03 /2017 Aριθ. Πρωτ.: 668 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1617/4330/10.10.1977 από φασης του Γενικού Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax : E-mail: Παπαναστασίου & Βελή, 41222 Λάρισα Κ. Πούλιου 2413

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/09/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 4173/99513 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Τζαβάρα, Πέτρος Καστάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.4.2015 L 93/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/560 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα