Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Σ.Μορφογιάννη,Σ.Χαλμπέ Τηλέφωνο : Fax : Κριτήριο κατακύρωσης : Η χαμηλότερη τιμή Οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευσης της Προθεσμία Διαγωνισμού : περίληψης της διακήρυξης στον τοπικό τύπο, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με έγγραφες προσφορές Τόπος κατάθεσης των προσφορών : Ημερομηνία & ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας Διάρκεια ισχύος των προσφορών Τόπος διενέργειας Διαγωνισμού Πληροφορίες : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου (ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 Βόλος 27 / 02 / 2015 Αρ.Πρωτ.οικ: 1286 Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Ισόγειο Διοικητηρίου, Ελ.Βενιζέλου Αναλήψεως, Τ.Κ , Βόλος) Μετά την έγκριση καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων, θα ορισθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Θεσσαλίας η ημέρα, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας, η οποία θα κοινοποιηθεί με συστημένη επιστολή σε όσους ενδιαφερόμενους τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα : Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού : Στον 3 ο όροφο του Διοικητηρίου στην αίθουσα πρώην νομαρχιακού συμβουλίου των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων. : Μορφογιάννη Σταυρούλα, Σεβαστή Χαλμπέ, Τηλ , Φαξ :

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Άρθρο 1 : Αρμόδιες Επιτροπές Διενέργειας της δημοπρασίας Άρθρο 2 : Τόπος, Χρόνος και Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας Άρθρο 3 : Δημοσίευση της Διακήρυξης και Περίληψης Άρθρο 4 : Είδος, θέση και λοιπά στοιχεί του υπό εκμίσθωση ακινήτου Άρθρο 5 : Τιμή του καταβλητέου μισθώματος και υποβολή προσφοράς Άρθρο 6 : Χρόνος καταβολής του μισθώματος Άρθρο 7 : Διάρκεια μίσθωσης και λύση της σύμβασης Άρθρο 8 : Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος Άρθρο 9 : Επανάληψη της δημοπρασίας Άρθρο 10 : Λοιποί όροι 2

3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου (ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ) Έχοντας υπόψη : Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α ) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του Ν.4081/2012 (ΦΕΚ Α 184) «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Ν.4071/2013 άρθρο 5 (ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ) που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι και η μίσθωση ακινήτων. 5. Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 άρθρο 32 περί μίσθωσης ακινήτων από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179 Α ) «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222 Α ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 8. Την αριθμ. 5930/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&.Α με θέμα: «Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Π.Δ. 242/1996». 9. Το αριθμ. 2/32619/ έγγραφο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Μισθώματα κτιρίων» 10. Το αριθμ / έγγραφο του του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&.Α με θέμα: «Μισθώματα κτιρίων» 11. Το αριθμ / έγγραφο του του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Μείωση των μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν Υπηρεσίες των ΟΤΑ». 12. Το γεγονός, ότι η μίσθωση ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας στον Αλμυρό, συνεχίζεται με σιωπηρή παράταση. 13. Την ανάγκη μίσθωσης στον Αλμυρό ακινήτου συνολικής επιφάνειας τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για τη στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας. 14. Την με αρ. 1417/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και της περίληψης αυτής για τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου συνολικής επιφάνειας 70 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες συστέγασης του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας και Τμήματος Κτηνιατρικής στη Σκόπελο, της Δ/νσης Αγροτ.Οικον. & Κτν/κής των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, διάρκειας πέντε (5) ετών. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του Δήμου Αλμυρού. Άρθρο 1 Αρμόδιες Επιτροπές Διενέργειας της Δημοπρασίας 1. Η Οικονομική Επιτροπή του άρθρου 175, 176 και 177 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα διεξάγει δημοπρασία για την εκμίσθωση του ακινήτου. 3

4 2. Η Επιτροπή του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ. 242/1996 μετά από επιτόπια έρευνα και μελέτη του φακέλου των προσφερόμενων ακινήτων θα κρίνει την καταλληλότητα ή μη των εξετασθέντων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης. Άρθρο 2 Τόπος, Χρόνος και Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας Τόπος διενέργειας της δημοπρασίας είναι η αίθουσα του πρώην νομαρχιακού συμβουλίου στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων με τηλεδιάσκεψη. Η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας της δημοπρασίας θα ορισθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Θεσσαλίας και θα κοινοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με οποιοδήποτε άλλο ασφαλή τρόπο (που μπορεί να αποδειχθεί) σε όσους ενδιαφερόμενους τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσουν, οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος, έγγραφες προσφορές στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Ισόγειο Διοικητηρίου, Ελ.Βενιζέλου Αναλήψεως, Τ.Κ , Βόλος), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα και ολόκληρης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, μέχρι και την Δευτέρα Μετά τη λήξη του χρόνου παραλαβής των φακέλων με τις τεχνικές προσφορές των ενδιαφερόμενων, η υπηρεσία αποστέλλει αυτές στην Επιτροπή Καταλληλότητας (άρθρο 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/96), για τον τυπικό έλεγχο όλων των προσφορών ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και για την επί τόπου εξέταση των προσφερομένων ακινήτων και την εκτίμηση της καταλληλότητας αυτών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών, η ως άνω Επιτροπή μετά από επιτόπια επίσκεψη και μελέτη του φακέλου συντάσσει Έκθεση η οποία περιέχει πλήρη αιτιολόγηση περί της καταλληλότητας ή μη των προσφερόμενων ακινήτων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η οποία μαζί με τις προσφορές θα επιστραφούν στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου θα αιτιολογούνται στην έκθεση της Επιτροπής καταλληλότητας επαρκώς. Τυχόν ένσταση από τους ενδιαφερόμενους ασκείται εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από την κοινοποίηση της απόφασης. Μετά τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανόμενης και της εκδίκασης τυχόν ενστάσεων, θα οριστεί ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας επί αποδείξει, όπως αναφέρεται παραπάνω για να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Κατά την ημέρα της δημοπρασίας, η οποία είναι φανερή και προφορική οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που κρίθηκαν κατάλληλα υποβάλλουν στην Οικονομική Επιτροπή, οικονομική προσφορά, αποδέχονται εγγράφως τους όρους του πρακτικού στο οποίο υποδεικνύονται οι εργασίες (επισκευές, διαρρυθμίσεις) που τυχόν απαιτούνται. Σε περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές δεν υποβάλλονται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, υποβάλλονται από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής δημοπρασίας, θα καθορισθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από την έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής. Οι διαγωνιζόμενοι, ενώπιον της Ο.Ε., θα μειοδοτούν προφορικά με αλφαβητική σειρά εκφώνησης. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη. 4

5 Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέρα από την οριζόμενη ώρα εφόσον εξακολουθούν αδιάκοπα οι προσφορές, για τη συνέχιση της οποίας αποφασίζει η Ο.Ε., απόφαση η οποία καταχωρείται και στα πρακτικά. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Οικονομική Επιτροπή και από τον τελευταίο μειοδότη με τον εγγυητή του προκειμένου, εφόσον η προσφορά του κριθεί συμφέρουσα, να κατακυρωθεί η δημοπρασία. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Ο.Ε., μνημονεύονται στο πρακτικό και αποφασίζει γι αυτές με πλήρη αιτιολογία. Εάν ο τελευταίος μειοδότης, υπέρ του οποίου κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, δεν προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, ούτε εκθέσει μέσα σε εύλογο χρόνο τους λόγους μη προσέλευσής του τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, τότε ο Περιφερειάρχης θεωρεί ότι υπάρχει εκ μέρους του τελευταίου μειοδότη άρνηση υπογραφής της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του τελευταίου μειοδότη στη δημοπρασία και επαναλαμβάνεται η δημοπρασία, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχει ο μειοδότης που κηρύχθηκε έκπτωτος. Άρθρο 3 Δημοσίευση της Διακήρυξης και της Περίληψης Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του Περιφερειάρχη, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων στο ισόγειο του Διοικητηρίου. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε ημερήσια τοπική εφημερίδα είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, 3ος όροφος, Αναλήψεως Ελ.Βενιζέλου, τηλ , fax ή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα έξοδα δημοσίευσης, νόμιμες κρατήσεις και υπάρχοντα τέλη βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη, υπέρ του οποίου θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Άρθρο 4 Είδος, θέση και λοιπά στοιχεία του υπό εκμίσθωση ακινήτου 1. Το προσφερόμενο ακίνητο, πρέπει να περιλαμβάνει χώρους ωφέλιμης επιφάνειας τ.μ. μαζί με τους βοηθητικούς χώρους (κουζίνα και χώρο υγιεινής), να είναι τετράχωρο (ή να δύναται να χωριστεί με έξοδα του ιδιοκτήτη) σε τέσσερις (4) χώρους. Να βρίσκεται στο κέντρο του Δήμου Αλμυρού, να είναι εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 2. Να τηρεί τους κανονισμούς πυροπροστασίας, να διαθέτει σύστημα πυρόσβεσης. Ο εκμισθωτής που θα επιλεγεί τελικά θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων πυροπροστασίας. 3. Με δαπάνες του ιδιοκτήτη θα πρέπει το προσφερόμενο ακίνητο να είναι βαμμένο εσωτερικά και εξωτερικά και να παραδοθεί (κατάλληλο και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της σύμβασης) για χρήση το αργότερο σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 5

6 Άρθρο 5 Τιμή του καταβλητέου μισθώματος και υποβολή προσφοράς 1. Η τιμή του καταβλητέου μισθώματος θα οριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από την έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής. 2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσουν, οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος, έγγραφες προσφορές στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Ισόγειο Διοικητηρίου, Ελ.Βενιζέλου Αναλήψεως, Τ.Κ , Βόλος), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα και ολόκληρης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, μέχρι και την Δευτέρα Η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής, αρμοδίως θεωρημένα ή επικυρωμένα αντίγραφα: Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου ή επικαρπίας (συμβολαιογραφικά έγγραφα κλπ.) από τα οποία να προκύπτει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του προσφερόμενου ακινήτου. Όλα τα στοιχεία ταυτότητας με πλήρεις διευθύνσεις του ή των προσφερόντων ιδιοκτητών-εκμισθωτών. Σε περίπτωση που η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και θα επισυνάπτεται το έγγραφο της εξουσιοδότησης, πάνω στο οποίο θα βεβαιώνεται από αρμόδια κατά νόμο Αρχή, το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Θεωρημένο από την Πολεοδομία αντίγραφο οικοδομικής άδειας μετά την αποπεράτωση της κατασκευής. Για ακίνητα που πιθανόν να στερούνται οικοδομικής άδειας, η νομιμότητά τους θα πρέπει να πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση αρμόδιας αρχής (Πολεοδομία, Δήμος κλπ) ενώ η στατική τους επάρκεια και τα κινητά φορτία για τα οποία αυτά έχουν υπολογισθεί, θα πρέπει να πιστοποιούνται με υπεύθυνη δήλωση δύο πολιτικών μηχανικών. Περιγραφή, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, του προσφερομένου ακινήτου, με συνημμένα θεωρημένα από την Πολεοδομία σχεδιαγράμματα κατόψεων, διάγραμμα κάλυψης καθώς και αντίγραφο της συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας κανονισμού. Να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και λειτουργίας. Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από Δημόσιο Φορέα (Εφορία Συμβολαιογράφους κ.λ.π.) Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86), του προσφέροντος ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού. Σε περίπτωση αντίθετης δήλωσης θα πρέπει η δήλωση να συνοδεύεται από σχετική άδεια του αρμόδιου Γραφείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, (ΓΑΣ ή ΤΑΣ ή παλαιότερα ΥΑΣ) για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής βλαβών, σύμφωνα με σχετική μελέτη. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του προσφέροντος, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με βάση τα συναλλακτικά ήθη για τριακόσια πενήντα (350) ευρώ, ως εγγύηση με σκοπό τη διασφάλιση της σοβαρής πρόθεσης συμμετοχής του προσφέροντος, (ότι θα προσέλθει για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσει το μίσθιο για χρήση στο Δημόσιο, στην κατάσταση και το χρόνο που θα ορισθεί από τη σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας). Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία. 6

7 Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία. Άρθρο 6 Χρόνος καταβολής μισθώματος Η καταβολή των μισθωμάτων ξεκινάει με την παραλαβή του μισθίου και θα γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του εκμισθωτή, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. Η δαπάνη μίσθωσης θα βαρύνει τον εκάστοτε ετήσιο Τακτικό Προϋπολογισμό των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, φορέα 073, ΚΑΕ Άρθρο 7 Διάρκεια μίσθωσης και λύση της σύμβασης 1. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας πέντε (5) ετών και αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του μισθίου, που βεβαιώνεται με τη σύνταξη και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής του ακινήτου από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) και το μίσθωμα καταβάλλεται ανά τρίμηνο και στο τέλος κάθε τριμήνου. Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία, θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται νόμιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επιβαρύνουν τον εκμισθωτή. Θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με την μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 2. Η Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων ως μισθωτής, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, μπορεί να προβεί και χωρίς καμία αποζημίωση του εκμισθωτή σε μονομερή λύση της μίσθωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις ( σχετ. το αρθρ. 19 του Π.Δ.242/1996): Α) Σε περίπτωση μεταφοράς της στεγαζόμενης στο μίσθιο υπηρεσίας σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ή σε ακίνητο η χρήση του οποίου παραχωρήθηκε δωρεάν Β) Σε περίπτωση μεταφοράς της στεγαζόμενης στο μίσθιο υπηρεσίας ή επέκτασής της ή συρρίκνωσής της κατά τρόπο, ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της. Για τη λύση της μίσθωσης κατά τα ανωτέρω απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκμισθωτή τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την καθοριζόμενη ημερομηνία λύσης της μίσθωσης στη σχετική ειδοποίηση, από την οποία παύει κάθε υποχρέωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για καταβολή μισθώματος και εφόσον έχει παραδώσει το ακίνητο. Άρθρο 8 Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος 1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με βάση τα συναλλακτικά ήθη για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ύψους τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, ως εγγύηση με σκοπό τη διασφάλιση της σοβαρής πρόθεσης συμμετοχής του προσφέροντος (ότι θα προσέλθει για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσει το μίσθιο για χρήση στο Δημόσιο, στην κατάσταση και το χρόνο που θα ορισθεί από τη σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας). 2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει, με ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, να αναφέρει τα εξής στοιχεία: Την ημερομηνία έκδοσης. Τον εκδότη. 7

8 Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. Τον αριθμό της εγγύησης. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Τους όρους ότι : Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. ΙΙΙ. Η εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια ένα μήνα μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος προσφοράς, της οποίας η διάρκεια ορίζεται σε τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Εγγυητική επιστολή μικρότερης διάρκειας είναι απαράδεκτη και αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. ΙV. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει σε βάρος εκείνου ο οποίος καλούμενος μετά το τέλος της δημοπρασίας και της κατακύρωσης αυτής να υπογράψει τη σύμβαση, δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Απαλλάσσονται της προς εγγυοδοσία υποχρέωσης το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ΟΤΑ. Στον τελευταίο μειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης και στους υπόλοιπους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Άρθρο 9 Επανάληψη της δημοπρασίας 1. Εάν ο τελευταίος μειοδότης, υπέρ του οποίου κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, δεν προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, ούτε εκθέσει μέσα σε εύλογο χρόνο τους λόγους μη προσέλευσής του τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, τότε ο Περιφερειάρχης θεωρεί ότι υπάρχει εκ μέρους του τελευταίου μειοδότη άρνηση υπογραφής της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του τελευταίου μειοδότη στη δημοπρασία και επαναλαμβάνεται η δημοπρασία, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχει ο μειοδότης που κηρύχθηκε έκπτωτος. 2. Για τυχόν επανάληψη της δημοπρασίας εφαρμόζονται τα σχετικά του άρθρου 18 του Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ Α 179). Άρθρο 10 Λοιποί όροι 1. Οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν συμβατικούς όρους ακόμη και αν δεν ορίζονται ρητά στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Το ακίνητο πρέπει να παραδοθεί (κατάλληλο και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της σύμβασης) για χρήση το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 3. Η μίσθωση δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή και συνεχίζεται με το νέο εκμισθωτή του ακινήτου. Τα μισθώματα καταβάλλονται από το Δημόσιο στο νέο εκμισθωτή, μόνο μετά την κοινοποίηση στη στεγαζόμενη υπηρεσία των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής. 8

9 4. Επιτρέπεται παράταση της μίσθωσης για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικά προβλεπόμενο με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κοινοποιούμενη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη της σύμβασης. 5. Η χρήση από την υπηρεσία του μισθωμένου ακινήτου πέρα από το χρόνο λήξης της μίσθωσης, θεωρείται ως σιωπηρή παράταση της μίσθωσης που έληξε, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 6. Η σύμβαση της μίσθωσης ολοκληρώνεται με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου. 7. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενεργήσει με δαπάνη του όλες τις απαιτούμενες εργασίες που υποδείχθηκαν από τη Επιτροπή του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ.242/1996, όπως αυτές καταγράφηκαν στη σχετική έκθεση καταλληλότητας του ακινήτου, τις εργασίες εγκατάστασης παροχής νερού, ηλεκτρικού, τηλεφώνου και να τις παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας συνδεδεμένες με τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης. Μόνο μετά την εγκατάσταση από πλευράς εκμισθωτή των απαραίτητων μετρητών ρεύματος και νερού η υπηρεσία μπορεί να αναλάβει την πληρωμή των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που αντιστοιχούν στους μισθωμένους χώρους. 8.Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται επίσης στις δαπάνες εκκένωσης βόθρων (εφ όσον δεν υπάρχει κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης), όταν παρίσταται προς τούτο ανάγκη κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και να διατηρεί το μίσθιο ασφαλισμένο κατά της φωτιάς, απαλλασσόμενης σε διαφορετική περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας κάθε υποχρέωσης για τις τυχόν ζημίες που θα προξενηθούν στο μίσθιο. 9. Εάν οι μισθωμένοι χώροι βαρύνονται με κοινόχρηστες δαπάνες, η υπηρεσία υποχρεούται στην καταβολή του αναλογούντος ποσού με βάση τον ισχύοντα πίνακα κατανομής κοινοχρήστων δαπανών με εξαίρεση τις δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων του ακινήτου (υδραυλικής, ηλεκτρικής, θέρμανσης-ψύξης, ανελκυστήρων) που βαρύνουν τον εκμισθωτή του ακινήτου. 10. O ιδιοκτήτης οφείλει να έχει ασφαλισμένο το κτίριο για πυρκαγιά, διαφορετικά η Υπηρεσία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο μίσθιο από εκδήλωση πυρκαγιάς. 11. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παρουσιάσει εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος υπεύθυνος εις ολόκληρον με τον μειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 12. Όποιοι λάβουν μέρος στη δημοπρασία τεκμαίρεται ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Για περισσότερες πληροφορίες, όπως και για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, 3ος όροφος, Αναλήψεως Ελ.Βενιζέλου, τηλ , fax ή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 9

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής δηµοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Νοµού Λέσβου στη Μυτιλήνη διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Ταχ. Δ/νση:Εθνομαρτύρων 98 Ταχ. Κώδ.: 68200 Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βόλος 9-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 18 02 2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 1645 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα