ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά το σύστημα της βιολογικής Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 38 στοιχεία γ) και δ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, κάθε επιχειρηματίας που παράγει, παρασκευάζει, αποθηκεύει, διαθέτει στην αγορά, εισάγει ή εξάγει προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες οι οποίοι θεσπίζονται στον εν λόγω κανονισμό πρέπει να υποβάλει την επιχείρησή του στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 27 του εν λόγω κανονισμού. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του εν λόγω συστήματος θεσπίζονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο, την επισήμανση και τον έλεγχο των ( 2 ). (2) Στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος, οι πρέπει να κοινοποιούν τη δέσμευσή τους στην αρμόδια αρχή καθώς και πληροφορίες για τον σχετικό φορέα και πρέπει να υπογράφουν δήλωση ότι ασκούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής επιβολής μέτρων σε περίπτωση παραβάσεων και παρατυπιών. λογικών, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που λαμβάνονται και αναλύονται από τις αρχές ή τους φορείς ετησίως με βάση τη γενική αξιολόγηση του κινδύνου της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της βιολογικής. Σε περίπτωση που οι αρχές ή οι φορείς έχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται προϊόντα που δεν επιτρέπονται για τη βιολογική παραγωγή, θα πρέπει να λαμβάνουν και να αναλύουν δείγματα των σχετικών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων. Μπορούν επίσης να λαμβάνονται και να αναλύονται δείγματα από τις αρχές ή τους φορείς σε κάθε άλλη περίπτωση για την ανίχνευση μη συμμόρφωσης με τις ενωσιακές απαιτήσεις για τη βιολογική παραγωγή. (5) Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του συστήματος και προς το συμφέρον του τομέα βιολογικών, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η διαβίβαση των σχετικών στοιχείων στις περιπτώσεις που η επιχείρηση ή οι υπεργολάβοι της εν λόγω επιχείρησης ελέγχονται από διαφορετικές αρχές ή φορείς ή σε περίπτωση που η επιχείρηση ή οι υπεργολάβοι της αλλάξουν την αρχή ή τον φορέα. Θα πρέπει να καταστεί δυνατή η ενδεδειγμένη ανταλλαγή πληροφοριών και η διαβίβαση των φακέλων των επιχειρήσεων αυτών για τη διαχείριση του συστήματος, τηρώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 3 ). Οι θα πρέπει να αποδεχτούν τη διαβίβαση και την ανταλλαγή των δεδομένων τους και όλων των πληροφοριών που αφορούν τις δραστηριότητες τους στο πλαίσιο του συστήματος. (3) Το άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 προβλέπει τη γνωστοποίηση των στοιχείων που αφορούν παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα ενός προϊόντος. Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, οι θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρχές ή τους φορείς για τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα του προϊόντος τους, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών που λαμβάνουν από άλλες. (4) Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του συστήματος και προς το συμφέρον του τομέα βιο (6) Για την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής του συστήματος και την αποφυγή ασαφειών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο ορισμός του όρου «φάκελος» στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008. (7) Η ηλεκτρονική πιστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 αφορά τη μορφή των αποδεικτικών στοιχείων. Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση ηλεκτρονικής πιστοποίησης, δεν απαιτείται υπογραφή των αποδεικτικών στοιχείων εάν η γνησιότητα τους αποδεικνύεται διαφορετικά με απαραβίαστη ηλεκτρονική μέθοδο. ( 1 ) ΕΕ L 189 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 250 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 281 της , σ. 31.

2 L 118/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8) Η πείρα έδειξε ότι απαιτούνται διευκρινίσεις όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, στις περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος διαπιστώσει παρατυπίες ή παραβάσεις σχετικά με τη συμμόρφωση των εισαγόμενων σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών από τρίτες χώρες ( 1 ). (9) Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί η διαδικασία όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στις περιπτώσεις παρατυπιών ή παραβάσεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών που καθορίστηκαν από το (10) Για την εξασφάλιση συνοχής με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης ( 2 ) είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο οργανισμός πληρωμών λαμβάνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους ς που διενεργούνται εφόσον οι έλεγχοι δεν διενεργούνται από τον οργανισμό πληρωμών. (11) Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναφέρουν στην ετήσια έκθεσή τους τυχόν τροποποιήσεις οι οποίες έχουν επέλθει στα πολυετή εθνικά σχέδια προκειμένου να ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, η νέα νομοθεσία. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει τα αναγκαία δεδομένα και πληροφορίες για την εποπτεία που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κληθούν να τροποποιήσουν τα εθνικά σχέδια τους για να λάβουν υπόψη την εποπτεία αυτή και να αναφέρουν τις εν λόγω τροποποιήσεις καθώς και τα σχετικά δεδομένα για τη βιολογική παραγωγή στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να υποβάλουν τα εν λόγω δεδομένα για τη βιολογική παραγωγή ως χωριστό κεφάλαιο στα εθνικά σχέδια τους και στην ετήσια έκθεση. (12) Επιπλέον των υποχρεώσεων σχετικά με τους ς που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004, ο τίτλος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 θεσπίζουν ειδικότερες διατάξεις για τους ς στον τομέα της βιολογικής. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αναθέσει τα καθήκοντα σε φορείς οι οποίοι είναι ιδιωτικοί φορείς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 καθορίζει λεπτομερέστερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να πληροί κάθε φορέας. (13) Η πείρα έδειξε ότι οι ειδικές διατάξεις για τους ς της βιολογικής πρέπει να είναι περισσότερο λεπτομε ( 1 ) ΕΕ L 334 της , σ. 25. ( 2 ) ΕΕ L 25 της , σ. 8. ( 3 ) ΕΕ L 165 της , σ. 1. ρείς, ιδίως για την ενίσχυση της εποπτείας που ασκούν οι αρμόδιες αρχές στους φορείς στους οποίους ανέθεσαν καθήκοντα. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως ενιαίες ελάχιστες απαιτήσεις στο σύστημα των κρατών μελών που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. (14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να διαθέτουν τεκμηριωμένες διαδικασίες για την ανάθεση καθηκόντων στους φορείς και την εποπτεία τους προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις. (15) Θα πρέπει να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, εντός των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την εποπτεία που ασκούν οι αρμόδιες αρχές και θα πρέπει να θεσπιστούν ενιαίες ελάχιστες απαιτήσεις. (16) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (17) Για την αποτελεσματικότητα του συστήματος, τα συμπληρωματικά στοιχεία που προστίθενται με τον παρόντα κανονισμό, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στη δέσμευση που περιλαμβάνεται στη δήλωση την οποία υπογράφει ο επιχειρηματίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν υπογράψει τη δήλωση αυτή πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. (18) Για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης από το υφιστάμενο σύστημα στο τροποποιημένο σύστημα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου (19) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής βιολογικής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 τροποποιείται ως εξής: 1) Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιθ): «ιθ) φάκελος : όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που διαβιβάζονται για τους σκοπούς του συστήματος, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή στις αρχές και στους φορείς από επιχείρηση η οποία υπόκειται στο σύστημα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών στοιχείων και εγγράφων που αφορούν την επιχείρηση αυτή ή τις δραστηριότητες της επιχείρησης τα οποία τηρούν οι αρμόδιες αρχές, οι αρχές και οι φορείς, εκτός από τα στοιχεία ή τα έγγραφα τα οποία δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος.». 2) Στο άρθρο 63 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία δ) έως η):

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/7 «δ) να αποδεχθεί, σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας και/ή οι υπεργολάβοι του ελέγχονται από διαφορετικές αρχές ή φορείς σύμφωνα με το σύστημα που θεσπίστηκε από το σχετικό κράτος μέλος, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω αρχών ή φορέων ε) να αποδεχθεί, σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας και/ή οι υπεργολάβοι του αλλάξουν αρχή ή φορέα, τη διαβίβαση των φακέλων στην επόμενη αρχή ή φορέα στ) να αποδεχθεί, σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας αποσυρθεί από το σύστημα, να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση τη σχετική αρμόδια αρχή και την αρχή ή τον φορέα ζ) να αποδεχθεί, σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας αποσυρθεί από το σύστημα, ότι ο φάκελος διατηρείται για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών η) να αποδεχθεί να ενημερώσει πάραυτα τη σχετική αρχή/τις σχετικές αρχές ή τον φορέα/τους φορείς για τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα του προϊόντος του ή των βιολογικών που λαμβάνει από άλλους επιχειρηματίες ή υπεργολάβους.». 3) Στο άρθρο 65, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Η αρχή ή ο φορέας λαμβάνει δείγματα και τα υποβάλλει σε ανάλυση για την ανίχνευση απαγορευμένων για βιολογική παραγωγή, για τον έλεγχο της χρήσης τεχνικών ασυμβίβαστων με τους κανόνες βιολογικής ή για την ανίχνευση πιθανής μόλυνσης από απαγορευμένα για βιολογική παραγωγή προϊόντα. Ο αριθμός των δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται και να αναλύονται ετησίως από την αρχή ή τον φορέα αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 5 % του αριθμού των επιχειρήσεων που υπόκεινται στον έλεγχο. Η επιλογή των επιχειρήσεων από τις οποίες πρέπει να ληφθούν τα δείγματα βασίζεται στη γενική εκτίμηση του κινδύνου της μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες της βιολογικής. Στη γενική εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη όλα τα στάδια, προετοιμασίας και διανομής. Η αρχή ή ο φορέας λαμβάνει δείγματα και τα υποβάλλει σε ανάλυση σε κάθε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια ότι έχουν χρησιμοποιηθεί απαγορευμένα για τη βιολογική παραγωγή προϊόντα ή τεχνικές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται και να υποβάλλονται σε ανάλυση. Μπορούν επίσης να λαμβάνονται και να αναλύονται δείγματα από την αρχή ή τον φορέα σε κάθε άλλη περίπτωση για την ανίχνευση απαγορευμένων για τη βιολογική παραγωγή, για τον έλεγχο των τεχνικών που δεν είναι σύμφωνες με τους κανόνες βιολογικής ή για την ανίχνευση πιθανής μόλυνσης από απαγορευμένα για βιολογική παραγωγή προϊόντα.». 4) Στο άρθρο 68 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, δεν απαιτείται υπογραφή στη θέση 8 των αποδεικτικών στοιχείων εάν η γνησιότητα των στοιχείων αυτών αποδεικνύεται με απαραβίαστη ηλεκτρονική μέθοδο.». 5) Τα άρθρα 92 και 92α αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 92 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών, των φορέων και των αρμόδιων αρχών 1. Όταν ο επιχειρηματίας και/ή οι υπεργολάβοι του ελέγχονται από διαφορετικές αρχές ή φορείς, οι αρχές ή οι φορείς ανταλλάσουν τις πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που υπόκεινται στον έλεγχό τους. 2. Όταν οι επιχειρηματίες και/ή οι υπεργολάβοι τους αλλάζουν την αρχή ή τον φορέα τους, η αλλαγή κοινοποιείται πάραυτα στην αρμόδια αρχή από τις εν λόγω αρχές ή φορείς. Η προηγούμενη αρχή ή φορέας παραδίδει τα σχετικά στοιχεία του φακέλου του σχετικού επιχειρηματία και τις εκθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, στην επόμενη αρχή ή φορέα. Η νέα αρχή ή ο νέος φορέας εξασφαλίζει ότι ο επιχειρηματίας αντιμετώπισε ή αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που αναφέρονται στην έκθεση της προηγούμενης ή φορέα. 3. Όταν ο επιχειρηματίας αποσύρεται από το σύστημα, η αρχή ή ο φορέας του εν λόγω επιχειρηματία ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή. 4. Όταν η αρχή ή ο φορέας διαπιστώσει παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα των, ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους το οποίο την όρισε ή την ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Η εν λόγω αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει επίσης, με δική της πρωτοβουλία, οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για παρατυπίες ή παραβάσεις. Σε περίπτωση παρατυπιών ή παραβάσεων που διαπιστώνονται όσον αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε έλεγχο άλλων αρχών ή φορέων, ενημερώνονται επίσης πάραυτα οι εν λόγω αρχές ή φορείς. 5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και θεσπίζουν τεκμηριωμένες διαδικασίες που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των αρχών που έχουν ορίσει και/ή όλων των φορέων που έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για την ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

4 L 118/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και θεσπίζουν τεκμηριωμένες διαδικασίες για να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και των επισκέψεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 65 του παρόντος κανονισμού, γνωστοποιούνται στον οργανισμό πληρωμών σύμφωνα με τις ανάγκες του εν λόγω οργανισμού πληρωμών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής. Άρθρο 92a Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφόρων κρατών μελών και της Επιτροπής 1. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει παρατυπίες ή παραβάσεις στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά προϊόν που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος και φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον τίτλο III και/ή στο παράρτημα XI του παρόντος κανονισμού, τις κοινοποιεί πάραυτα στο κράτος μέλος που όρισε την αρχή ή ενέκρινε τον φορέα, στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 2. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει παρατυπίες ή παραβάσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση των εισαγόμενων σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, τις κοινοποιεί πάραυτα στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 3. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει παρατυπίες ή παραβάσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση των εισαγόμενων σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τις κοινοποιεί πάραυτα στο κράτος μέλος που έχει χορηγήσει την άδεια, στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Η κοινοποίηση αποστέλλεται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σε περίπτωση που η παρατυπία ή η παράβαση διαπιστωθεί σε σχέση με προϊόντα για τα οποία το ίδιο το κράτος μέλος έχει χορηγήσει την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/ Το κράτος μέλος το οποίο λαμβάνει κοινοποίηση σχετικά με μη συμμορφούμενα προϊόντα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 3 ή το κράτος μέλος το οποίο έχει χορηγήσει την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για προϊόν για το οποίο έχει διαπιστωθεί παρατυπία ή παράβαση, ερευνά την προέλευση των παρατυπιών ή των παραβάσεων. Λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα. Ενημερώνει το κράτος μέλος το οποίο απέστειλε την κοινοποίηση, τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της έρευνας και τα μέτρα που ελήφθησαν, απαντώντας στην αρχική κοινοποίηση μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1. Η απάντηση αποστέλλεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αρχικής κοινοποίησης. 5. Το κράτος μέλος το οποίο απέστειλε την αρχική κοινοποίηση μπορεί να ζητήσει, εφόσον είναι αναγκαίο, συμπληρωματικές πληροφορίες από το κράτος μέλος το οποίο απέστειλε την απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, μετά την παραλαβή απάντησης ή συμπληρωματικών πληροφοριών από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνθηκε η κοινοποίηση, το κράτος μέλος το οποίο απέστειλε την αρχική κοινοποίηση πραγματοποιεί τις αναγκαίες καταχωρίσεις και επικαιροποιήσεις στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1. Άρθρο 92β Δημοσίευση πληροφοριών Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του κοινού, με τον κατάλληλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης δημοσίευσης στο Διαδίκτυο, τους επικαιροποιημένους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, οι οποίοι περιλαμβάνουν επικαιροποιημένα αποδεικτικά στοιχεία για κάθε επιχείρηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος XII του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη τηρούν πλήρως τις απαιτήσεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. ΕΕ L 25 της , σ. 8. ΕΕ L 281 της , σ. 31.». 6) Στον τίτλο IV, προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο 9: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές Άρθρο 92γ Δραστηριότητες εποπτείας που αφορούν τους φορείς 1. Οι δραστηριότητες εποπτείας των αρμόδιων αρχών που αναθέτουν καθήκοντα σε φορείς σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 εστιάζονται στην αξιολόγηση των επιχειρησιακών αποδόσεων των εν λόγω φορέων, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων των εργασιών του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στις εν λόγω δραστηριότητες εποπτείας περιλαμβάνεται αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών των φορέων όσον αφορά τους ς, τη διαχείριση και την εξέταση των φακέλων βάσει των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 καθώς και την επαλήθευση του χειρισμού σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και της εξέτασης των προσφυγών και των καταγγελιών. 2. Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τους φορείς να υποβάλουν τεκμηρίωση για τη διαδικασία ανάλυσης κινδύνου. Η διαδικασία ανάλυσης κινδύνου καταρτίζεται κατά τρόπο ώστε: α) το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου να παρέχει τη βάση για τον προσδιορισμό της έντασης των ετήσιων αιφνιδιαστικών ή των αναγγελθεισών επιθεωρήσεων και επισκέψεων

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/9 β) να διενεργούνται δειγματοληπτικά βάσει του άρθρου 65 παράγραφος 4 συμπληρωματικές επισκέψεις τουλάχιστον στο 10 % των επιχειρήσεων στο πλαίσιο συμβάσεων σύμφωνα με την κατηγορία κινδύνου γ) τουλάχιστον το 10 % όλων των επιθεωρήσεων και των επισκέψεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφοι 1 και 4 να είναι αιφνιδιαστικές δ) η επιλογή των επιχειρήσεων που πρόκειται να υποβληθούν σε αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις και επισκέψεις να πραγματοποιείται βάσει της ανάλυσης κινδύνου και οι επιθεωρήσεις και επισκέψεις να σχεδιάζονται σύμφωνα με το επίπεδο κινδύνου. 3. Οι αρμόδιες αρχές που αναθέτουν καθήκοντα σε φορείς εξακριβώνουν ότι το προσωπικό των φορέων διαθέτει επαρκείς γνώσεις, ιδίως γνώσεις των στοιχείων κινδύνου που θίγουν τη βιολογική ιδιότητα του προϊόντος, προσόντα, κατάρτιση και πείρα όσον αφορά γενικότερα τη βιολογική παραγωγή και ειδικότερα τους σχετικούς ενωσιακούς κανόνες καθώς και ότι ισχύουν κατάλληλοι κανόνες για την εναλλαγή των επιθεωρητών. 4. Οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν τεκμηριωμένες διαδικασίες όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων σε φορείς σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και όσον αφορά την εποπτεία σύμφωνα με το παρόν άρθρο, που διευκρινίζουν τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να προσκομίζονται από τους φορείς. Άρθρο 92δ Κατάλογος μέτρων σε περίπτωση παραβάσεων και παρατυπιών Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν και διαβιβάζουν στους φορείς στους οποίους έχουν αναθέσει καθήκοντα κατάλογο που απαριθμεί τουλάχιστον τις παραβάσεις και παρατυπίες οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα των και τα αντίστοιχα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τους φορείς σε περίπτωση παραβάσεων και παρατυπιών από τις που υπόκεινται στον έλεγχό τους και οι οποίες δραστηριοποιούνται στη βιολογική παραγωγή. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλες σχετικές πληροφορίες στον κατάλογο με δική τους πρωτοβουλία. Άρθρο 92ε Ετήσια επιθεώρηση των φορέων Οι αρμόδιες αρχές οργανώνουν ετήσια επιθεώρηση των φορέων στους οποίους έχουν αναθέσει καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Για τους σκοπούς της ετήσιας επιθεώρησης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των εργασιών του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Κατά την ετήσια επιθεώρηση, η αρμόδια αρχή εξακριβώνει ιδίως: α) τη συμμόρφωση προς την τυποποιημένη διαδικασία του φορέα όπως τη διαβίβασε ο φορέας στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 β) ότι ο φορέας διαθέτει επαρκές και κατάλληλο, ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και ότι έχει παρασχεθεί κατάρτιση σχετικά με τους κινδύνους που θίγουν τη βιολογική ιδιότητα του προϊόντος γ) ότι ο φορέας διαθέτει και ακολουθεί τεκμηριωμένες διαδικασίες και υποδείγματα για: i) την ετήσια εκτίμηση του κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ii) την κατάρτιση στρατηγικής δειγματοληψίας με βάση τον κίνδυνο, τη διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης εργαστηρίου iii) την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους φορείς και με την αρμόδια αρχή iv) αρχικούς ς και ς παρακολούθησης των επιχειρήσεων που υπόκεινται στον έλεγχό του v) την εφαρμογή και την παρακολούθηση του καταλόγου των μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβάσεων και παρατυπιών vi) την τήρηση των απαιτήσεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις που υπόκεινται στον έλεγχό του, όπως ορίζονται από το κράτος μέλος στο οποίο η εν λόγω αρμόδια αρχή ασκεί τις δραστηριότητές της και σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Άρθρο 92στ Δεδομένα σχετικά με τη βιολογική παραγωγή στο πολυετές εθνικό σχέδιο και στην ετήσια έκθεση Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πολυετή εθνικά σχέδια τους που αναφέρονται στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 λαμβάνουν υπόψη την εποπτεία των ελέγχων που διενεργούνται για τη βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και περιλαμβάνουν τα συγκεκριμένα δεδομένα για την εποπτεία αυτή, στο εξής καλούμενα «δεδομένα βιολογικής», στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Τα δεδομένα βιολογικής αφορούν τα θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙΙΙβ του παρόντος κανονισμού. Τα δεδομένα βιολογικής βασίζονται στις πληροφορίες για τους ς που διενεργούνται από τους φορείς και/ή τις αρχές και τους λογιστικούς ς που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή. Τα δεδομένα υποβάλλονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΙΙΙγ του παρόντος κανονισμού από το 2015 για το έτος Τα κράτη μέλη μπορούν να καταχωρίσουν τα δεδομένα βιολογικής ως χωριστό κεφάλαιο στα εθνικά σχέδια τους και στις ετήσιες εκθέσεις τους. ΕΕ L 218 της , σ. 30.». 7) Παρεμβάλλονται τα παραρτήματα ΧΙΙΙβ και ΧΙΙΙγ, των οποίων το κείμενο περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

6 L 118/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 2 Μεταβατική διάταξη Τα στοιχεία δ) έως η) του άρθρου 63 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 που προστέθηκαν με το άρθρο 1 σημείο 2 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται επίσης στις οι οποίες έχουν υπογράψει τη δήλωση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 29 Απριλίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙβ Θέματα τα οποία αφορούν τα δεδομένα βιολογικής της αρμόδιας εθνικής που αναφέρονται στο άρθρο 92στ 1. Πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια αρχή για τη βιολογική παραγωγή ποιος φορέας είναι η αρμόδια αρχή διαθέσιμοι πόροι της αρμόδιας περιγραφή των λογιστικών ελέγχων που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή (πώς, από ποιον) τεκμηριωμένη διαδικασία της αρμόδιας 2. Περιγραφή του συστήματος για τη βιολογική παραγωγή σύστημα των φορέων και/ή των αρχών καταχωρισμένες που υπόκεινται στο σύστημα ελάχιστη ετήσια επιθεώρηση με ποιον τρόπο εφαρμόζεται η βασισμένη στο κίνδυνο προσέγγιση 3. Πληροφορίες για τους φορείς/αρχές κατάλογος των φορέων/αρχών καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους φορείς/αρχές εποπτεία των φορέων στους οποίους ανατέθηκαν καθήκοντα (από ποιον και πώς) συντονισμός δραστηριοτήτων σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός φορέα/ κατάρτιση του προσωπικού που διενεργεί τους ς αναγγελθείσες/αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις και επισκέψεις.

8 Έκθεση για τους επίσημους ς στον τομέα βιολογικής 1. Πληροφορίες σχετικά με τους ς των επιχειρήσεων: Κωδικός αριθμός του φορέα ή της MS-BIO-01 MS-BIO-02 MS-BIO- Σύνολο Αριθμός καταχωρισμένων επιχειρήσεων ανά φορέα ή αρχή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙγ Υποδείγματα για τα δεδομένα βιολογικής που αναφέρονται στο άρθρο 92στ Αριθμός καταχωρισμένων επιχειρήσεων Αριθμός ετήσιων επιθεωρήσεων Αριθμός πρόσθετων επισκέψεων βάσει κινδύνων Συνολικός αριθμός επιθεωρήσεων/επισκέψεων Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι παραγωγοί μόνο, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης μεταποιητές, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί παραγωγοί που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους μεταποιητές περιλαμβάνονται μεταποιητές μόνο, μεταποιητές οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί μεταποιητές που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους άλλους επιχειρηματίες περιλαμβάνονται οι έμποροι (χονδρικής, λιανικής), άλλοι επιχειρηματίες π.δ.κ.α. Κωδικός αριθμός του φορέα ή της ή όνομα της αρμόδιας MS-BIO-01 MS-BIO-02 Αριθμός καταχωρισμένων επιχειρήσεων Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν Κράτος: Έτος: Αριθμός δειγμάτων ενδεικτικών παράβασης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 L 118/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 Κωδικός αριθμός του φορέα ή της ή όνομα της αρμόδιας MS-BIO- Σύνολο Αριθμός καταχωρισμένων επιχειρήσεων Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν Αριθμός δειγμάτων ενδεικτικών παράβασης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι παραγωγοί μόνο, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης μεταποιητές, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί παραγωγοί που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους μεταποιητές περιλαμβάνονται μεταποιητές μόνο, μεταποιητές οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί μεταποιητές που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους άλλους επιχειρηματίες περιλαμβάνονται οι έμποροι (χονδρικής, λιανικής), άλλοι επιχειρηματίες π.δ.κ.α. Κωδικός αριθμός του φορέα ή της MS-BIO-01 MS-BIO-02 MS-BIO- Σύνολο Αριθμός καταχωρισμένων επιχειρήσεων Αριθμός διαπιστωθεισών παρατυπιών ή παραβάσεων ( 1 ) Αριθμός μέτρων που επιβλήθηκαν στην παρτίδα ή στον κύκλο ( 2 ) Αριθμός μέτρων που επιβλήθηκαν στην επιχείρηση ( 3 ) Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι παραγωγοί μόνο, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης μεταποιητές, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί παραγωγοί που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους μεταποιητές περιλαμβάνονται μεταποιητές μόνο, μεταποιητές οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί μεταποιητές που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους άλλους επιχειρηματίες περιλαμβάνονται οι έμποροι (χονδρικής, λιανικής), άλλοι επιχειρηματίες π.δ.κ.α. ( 1 ) Αναφέρονται μόνο παρατυπίες και παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα των και/ή που οδήγησαν σε επιβολή μέτρων. ( 2 ) Όταν διαπιστώνεται παρατυπία όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η αρχή ή ο φορέας μεριμνά ώστε να μη γίνεται μνεία της βιολογικής μεθόδου στην επισήμανση και στη διαφήμιση για το σύνολο της παρτίδας ή του κύκλου που θίγονται από την παρατυπία αυτήν, εφόσον το μέτρο αυτό είναι ανάλογο με τη σημασία της παραβιασθείσας υποχρέωσης και τη φύση και τις ιδιαίτερες περιστάσεις των παράτυπων δραστηριοτήτων [όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007]. ( 3 ) Όταν διαπιστώνεται κατάφωρη παράβαση ή παράβαση με παρατεταμένο αποτέλεσμα, η αρχή ή ο φορέας απαγορεύει στην ενεχόμενη επιχείρηση να εμπορεύεται προϊόντα με μνεία της βιολογικής μεθόδου στην επισήμανση και στη διαφήμιση, για περίοδο που θα συμφωνείται με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους [όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007] EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/13

10 2. Πληροφορίες για την εποπτεία και τους ς: Κωδικός αριθμός του φορέα ή της MS-BIO-01 MS-BIO-02 MS-BIO- Σύνολο Αριθμός καταχωρισμένων επιχειρήσεων ανά φορέα ή αρχή Αριθμός καταχωρισμένων επιχειρήσεων Εξέταση εγγράφων και διοικητικός έλεγχος ( 1 ) (Αριθμός ελεγχθέντων φακέλων των επιχειρήσεων) Αριθμός ελέγχων επαλήθευσης ( 2 ) Αριθμός αυτοψιών ( 3 ) Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι παραγωγοί μόνο, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης μεταποιητές, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί παραγωγοί που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους μεταποιητές περιλαμβάνονται μεταποιητές μόνο, μεταποιητές οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί μεταποιητές που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους άλλους επιχειρηματίες περιλαμβάνονται οι έμποροι (χονδρικής, λιανικής), άλλοι επιχειρηματίες π.δ.κ.α. ( 1 ) Εξέταση των σχετικών γενικών εγγράφων που περιγράφουν τη δομή, τη λειτουργία και τη διαχείριση ποιότητας του φορέα. Διοικητικός έλεγχος του φορέα, συμπεριλαμβανομένου του φακέλων επιχειρηματιών και της επαλήθευσης του χειρισμού περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και καταγγελιών, μεταξύ άλλων της ελάχιστης συχνότητας ελέγχων, της εφαρμογής της προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο, της πραγματοποίησης αιφνιδιαστικών επισκέψεων και επισκέψεων παρακολούθησης, της πολιτικής δειγματοληψιών και της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους φορείς και αρχές. ( 2 ) Επιθεώρηση: επιθεώρηση ενός επιχειρηματία από την αρμόδια αρχή για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση προς τις επιχειρησιακές διαδικασίες του φορέα και η αποτελεσματικότητα του. ( 3 ) Αυτοψία: παρακολούθηση από την αρμόδια αρχή μιας επιθεώρησης από επιθεωρητή του φορέα. 3. Συμπεράσματα για το σύστημα της βιολογικής : Κωδικός αριθμός του φορέα ή της MS-BIO-01 MS-BIO-02 MS-BIO- Ναι/Όχι Ανάκληση της άδειας Από (ημερομηνία) Έως (ημερομηνία) Απολογισμός της συνολικής απόδοσης του συστήματος της βιολογικής :» Μέτρα που ελήφθησαν για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος της βιολογικής (επιβολή εφαρμογής μέτρων) L 118/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1975 EL 01.01.2010 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 339/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2012 C(2012) 9521 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5332 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 384/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παράγραφος 1 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 219/56 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Well και Raju) [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [...] για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2014 L 360/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

141(Ι)/2012. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009

141(Ι)/2012. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009 Αρ. 4359, 26.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L331, 15.12.2010, σ. 120.

Διαβάστε περισσότερα

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 619/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0882 EL 07.08.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.12.2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2014 C(2014) 9554 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.12.2014 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5634 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.11.2014 L 337/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1252/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003. 15.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005

L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005 L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005 ΟΔΗΓΙΑ 2005/61/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα