ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά το σύστημα της βιολογικής Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 38 στοιχεία γ) και δ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, κάθε επιχειρηματίας που παράγει, παρασκευάζει, αποθηκεύει, διαθέτει στην αγορά, εισάγει ή εξάγει προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες οι οποίοι θεσπίζονται στον εν λόγω κανονισμό πρέπει να υποβάλει την επιχείρησή του στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 27 του εν λόγω κανονισμού. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του εν λόγω συστήματος θεσπίζονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο, την επισήμανση και τον έλεγχο των ( 2 ). (2) Στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος, οι πρέπει να κοινοποιούν τη δέσμευσή τους στην αρμόδια αρχή καθώς και πληροφορίες για τον σχετικό φορέα και πρέπει να υπογράφουν δήλωση ότι ασκούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής επιβολής μέτρων σε περίπτωση παραβάσεων και παρατυπιών. λογικών, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που λαμβάνονται και αναλύονται από τις αρχές ή τους φορείς ετησίως με βάση τη γενική αξιολόγηση του κινδύνου της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της βιολογικής. Σε περίπτωση που οι αρχές ή οι φορείς έχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται προϊόντα που δεν επιτρέπονται για τη βιολογική παραγωγή, θα πρέπει να λαμβάνουν και να αναλύουν δείγματα των σχετικών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων. Μπορούν επίσης να λαμβάνονται και να αναλύονται δείγματα από τις αρχές ή τους φορείς σε κάθε άλλη περίπτωση για την ανίχνευση μη συμμόρφωσης με τις ενωσιακές απαιτήσεις για τη βιολογική παραγωγή. (5) Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του συστήματος και προς το συμφέρον του τομέα βιολογικών, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η διαβίβαση των σχετικών στοιχείων στις περιπτώσεις που η επιχείρηση ή οι υπεργολάβοι της εν λόγω επιχείρησης ελέγχονται από διαφορετικές αρχές ή φορείς ή σε περίπτωση που η επιχείρηση ή οι υπεργολάβοι της αλλάξουν την αρχή ή τον φορέα. Θα πρέπει να καταστεί δυνατή η ενδεδειγμένη ανταλλαγή πληροφοριών και η διαβίβαση των φακέλων των επιχειρήσεων αυτών για τη διαχείριση του συστήματος, τηρώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 3 ). Οι θα πρέπει να αποδεχτούν τη διαβίβαση και την ανταλλαγή των δεδομένων τους και όλων των πληροφοριών που αφορούν τις δραστηριότητες τους στο πλαίσιο του συστήματος. (3) Το άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 προβλέπει τη γνωστοποίηση των στοιχείων που αφορούν παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα ενός προϊόντος. Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, οι θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρχές ή τους φορείς για τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα του προϊόντος τους, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών που λαμβάνουν από άλλες. (4) Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του συστήματος και προς το συμφέρον του τομέα βιο (6) Για την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής του συστήματος και την αποφυγή ασαφειών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο ορισμός του όρου «φάκελος» στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008. (7) Η ηλεκτρονική πιστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 αφορά τη μορφή των αποδεικτικών στοιχείων. Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση ηλεκτρονικής πιστοποίησης, δεν απαιτείται υπογραφή των αποδεικτικών στοιχείων εάν η γνησιότητα τους αποδεικνύεται διαφορετικά με απαραβίαστη ηλεκτρονική μέθοδο. ( 1 ) ΕΕ L 189 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 250 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 281 της , σ. 31.

2 L 118/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8) Η πείρα έδειξε ότι απαιτούνται διευκρινίσεις όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, στις περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος διαπιστώσει παρατυπίες ή παραβάσεις σχετικά με τη συμμόρφωση των εισαγόμενων σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών από τρίτες χώρες ( 1 ). (9) Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί η διαδικασία όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στις περιπτώσεις παρατυπιών ή παραβάσεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών που καθορίστηκαν από το (10) Για την εξασφάλιση συνοχής με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης ( 2 ) είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο οργανισμός πληρωμών λαμβάνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους ς που διενεργούνται εφόσον οι έλεγχοι δεν διενεργούνται από τον οργανισμό πληρωμών. (11) Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναφέρουν στην ετήσια έκθεσή τους τυχόν τροποποιήσεις οι οποίες έχουν επέλθει στα πολυετή εθνικά σχέδια προκειμένου να ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, η νέα νομοθεσία. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει τα αναγκαία δεδομένα και πληροφορίες για την εποπτεία που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κληθούν να τροποποιήσουν τα εθνικά σχέδια τους για να λάβουν υπόψη την εποπτεία αυτή και να αναφέρουν τις εν λόγω τροποποιήσεις καθώς και τα σχετικά δεδομένα για τη βιολογική παραγωγή στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να υποβάλουν τα εν λόγω δεδομένα για τη βιολογική παραγωγή ως χωριστό κεφάλαιο στα εθνικά σχέδια τους και στην ετήσια έκθεση. (12) Επιπλέον των υποχρεώσεων σχετικά με τους ς που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004, ο τίτλος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 θεσπίζουν ειδικότερες διατάξεις για τους ς στον τομέα της βιολογικής. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αναθέσει τα καθήκοντα σε φορείς οι οποίοι είναι ιδιωτικοί φορείς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 καθορίζει λεπτομερέστερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να πληροί κάθε φορέας. (13) Η πείρα έδειξε ότι οι ειδικές διατάξεις για τους ς της βιολογικής πρέπει να είναι περισσότερο λεπτομε ( 1 ) ΕΕ L 334 της , σ. 25. ( 2 ) ΕΕ L 25 της , σ. 8. ( 3 ) ΕΕ L 165 της , σ. 1. ρείς, ιδίως για την ενίσχυση της εποπτείας που ασκούν οι αρμόδιες αρχές στους φορείς στους οποίους ανέθεσαν καθήκοντα. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως ενιαίες ελάχιστες απαιτήσεις στο σύστημα των κρατών μελών που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. (14) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να διαθέτουν τεκμηριωμένες διαδικασίες για την ανάθεση καθηκόντων στους φορείς και την εποπτεία τους προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις. (15) Θα πρέπει να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, εντός των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την εποπτεία που ασκούν οι αρμόδιες αρχές και θα πρέπει να θεσπιστούν ενιαίες ελάχιστες απαιτήσεις. (16) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (17) Για την αποτελεσματικότητα του συστήματος, τα συμπληρωματικά στοιχεία που προστίθενται με τον παρόντα κανονισμό, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στη δέσμευση που περιλαμβάνεται στη δήλωση την οποία υπογράφει ο επιχειρηματίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν υπογράψει τη δήλωση αυτή πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. (18) Για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης από το υφιστάμενο σύστημα στο τροποποιημένο σύστημα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου (19) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής βιολογικής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 τροποποιείται ως εξής: 1) Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιθ): «ιθ) φάκελος : όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που διαβιβάζονται για τους σκοπούς του συστήματος, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή στις αρχές και στους φορείς από επιχείρηση η οποία υπόκειται στο σύστημα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών στοιχείων και εγγράφων που αφορούν την επιχείρηση αυτή ή τις δραστηριότητες της επιχείρησης τα οποία τηρούν οι αρμόδιες αρχές, οι αρχές και οι φορείς, εκτός από τα στοιχεία ή τα έγγραφα τα οποία δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος.». 2) Στο άρθρο 63 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία δ) έως η):

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/7 «δ) να αποδεχθεί, σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας και/ή οι υπεργολάβοι του ελέγχονται από διαφορετικές αρχές ή φορείς σύμφωνα με το σύστημα που θεσπίστηκε από το σχετικό κράτος μέλος, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω αρχών ή φορέων ε) να αποδεχθεί, σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας και/ή οι υπεργολάβοι του αλλάξουν αρχή ή φορέα, τη διαβίβαση των φακέλων στην επόμενη αρχή ή φορέα στ) να αποδεχθεί, σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας αποσυρθεί από το σύστημα, να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση τη σχετική αρμόδια αρχή και την αρχή ή τον φορέα ζ) να αποδεχθεί, σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας αποσυρθεί από το σύστημα, ότι ο φάκελος διατηρείται για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών η) να αποδεχθεί να ενημερώσει πάραυτα τη σχετική αρχή/τις σχετικές αρχές ή τον φορέα/τους φορείς για τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα του προϊόντος του ή των βιολογικών που λαμβάνει από άλλους επιχειρηματίες ή υπεργολάβους.». 3) Στο άρθρο 65, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Η αρχή ή ο φορέας λαμβάνει δείγματα και τα υποβάλλει σε ανάλυση για την ανίχνευση απαγορευμένων για βιολογική παραγωγή, για τον έλεγχο της χρήσης τεχνικών ασυμβίβαστων με τους κανόνες βιολογικής ή για την ανίχνευση πιθανής μόλυνσης από απαγορευμένα για βιολογική παραγωγή προϊόντα. Ο αριθμός των δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται και να αναλύονται ετησίως από την αρχή ή τον φορέα αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 5 % του αριθμού των επιχειρήσεων που υπόκεινται στον έλεγχο. Η επιλογή των επιχειρήσεων από τις οποίες πρέπει να ληφθούν τα δείγματα βασίζεται στη γενική εκτίμηση του κινδύνου της μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες της βιολογικής. Στη γενική εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη όλα τα στάδια, προετοιμασίας και διανομής. Η αρχή ή ο φορέας λαμβάνει δείγματα και τα υποβάλλει σε ανάλυση σε κάθε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια ότι έχουν χρησιμοποιηθεί απαγορευμένα για τη βιολογική παραγωγή προϊόντα ή τεχνικές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται και να υποβάλλονται σε ανάλυση. Μπορούν επίσης να λαμβάνονται και να αναλύονται δείγματα από την αρχή ή τον φορέα σε κάθε άλλη περίπτωση για την ανίχνευση απαγορευμένων για τη βιολογική παραγωγή, για τον έλεγχο των τεχνικών που δεν είναι σύμφωνες με τους κανόνες βιολογικής ή για την ανίχνευση πιθανής μόλυνσης από απαγορευμένα για βιολογική παραγωγή προϊόντα.». 4) Στο άρθρο 68 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, δεν απαιτείται υπογραφή στη θέση 8 των αποδεικτικών στοιχείων εάν η γνησιότητα των στοιχείων αυτών αποδεικνύεται με απαραβίαστη ηλεκτρονική μέθοδο.». 5) Τα άρθρα 92 και 92α αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 92 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών, των φορέων και των αρμόδιων αρχών 1. Όταν ο επιχειρηματίας και/ή οι υπεργολάβοι του ελέγχονται από διαφορετικές αρχές ή φορείς, οι αρχές ή οι φορείς ανταλλάσουν τις πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που υπόκεινται στον έλεγχό τους. 2. Όταν οι επιχειρηματίες και/ή οι υπεργολάβοι τους αλλάζουν την αρχή ή τον φορέα τους, η αλλαγή κοινοποιείται πάραυτα στην αρμόδια αρχή από τις εν λόγω αρχές ή φορείς. Η προηγούμενη αρχή ή φορέας παραδίδει τα σχετικά στοιχεία του φακέλου του σχετικού επιχειρηματία και τις εκθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, στην επόμενη αρχή ή φορέα. Η νέα αρχή ή ο νέος φορέας εξασφαλίζει ότι ο επιχειρηματίας αντιμετώπισε ή αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που αναφέρονται στην έκθεση της προηγούμενης ή φορέα. 3. Όταν ο επιχειρηματίας αποσύρεται από το σύστημα, η αρχή ή ο φορέας του εν λόγω επιχειρηματία ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή. 4. Όταν η αρχή ή ο φορέας διαπιστώσει παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα των, ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους το οποίο την όρισε ή την ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Η εν λόγω αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει επίσης, με δική της πρωτοβουλία, οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για παρατυπίες ή παραβάσεις. Σε περίπτωση παρατυπιών ή παραβάσεων που διαπιστώνονται όσον αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε έλεγχο άλλων αρχών ή φορέων, ενημερώνονται επίσης πάραυτα οι εν λόγω αρχές ή φορείς. 5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και θεσπίζουν τεκμηριωμένες διαδικασίες που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των αρχών που έχουν ορίσει και/ή όλων των φορέων που έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για την ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

4 L 118/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και θεσπίζουν τεκμηριωμένες διαδικασίες για να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και των επισκέψεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 65 του παρόντος κανονισμού, γνωστοποιούνται στον οργανισμό πληρωμών σύμφωνα με τις ανάγκες του εν λόγω οργανισμού πληρωμών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής. Άρθρο 92a Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφόρων κρατών μελών και της Επιτροπής 1. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει παρατυπίες ή παραβάσεις στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά προϊόν που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος και φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον τίτλο III και/ή στο παράρτημα XI του παρόντος κανονισμού, τις κοινοποιεί πάραυτα στο κράτος μέλος που όρισε την αρχή ή ενέκρινε τον φορέα, στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 2. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει παρατυπίες ή παραβάσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση των εισαγόμενων σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, τις κοινοποιεί πάραυτα στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 3. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει παρατυπίες ή παραβάσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση των εισαγόμενων σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τις κοινοποιεί πάραυτα στο κράτος μέλος που έχει χορηγήσει την άδεια, στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Η κοινοποίηση αποστέλλεται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σε περίπτωση που η παρατυπία ή η παράβαση διαπιστωθεί σε σχέση με προϊόντα για τα οποία το ίδιο το κράτος μέλος έχει χορηγήσει την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/ Το κράτος μέλος το οποίο λαμβάνει κοινοποίηση σχετικά με μη συμμορφούμενα προϊόντα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 3 ή το κράτος μέλος το οποίο έχει χορηγήσει την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για προϊόν για το οποίο έχει διαπιστωθεί παρατυπία ή παράβαση, ερευνά την προέλευση των παρατυπιών ή των παραβάσεων. Λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα. Ενημερώνει το κράτος μέλος το οποίο απέστειλε την κοινοποίηση, τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της έρευνας και τα μέτρα που ελήφθησαν, απαντώντας στην αρχική κοινοποίηση μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1. Η απάντηση αποστέλλεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αρχικής κοινοποίησης. 5. Το κράτος μέλος το οποίο απέστειλε την αρχική κοινοποίηση μπορεί να ζητήσει, εφόσον είναι αναγκαίο, συμπληρωματικές πληροφορίες από το κράτος μέλος το οποίο απέστειλε την απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, μετά την παραλαβή απάντησης ή συμπληρωματικών πληροφοριών από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνθηκε η κοινοποίηση, το κράτος μέλος το οποίο απέστειλε την αρχική κοινοποίηση πραγματοποιεί τις αναγκαίες καταχωρίσεις και επικαιροποιήσεις στο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1. Άρθρο 92β Δημοσίευση πληροφοριών Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του κοινού, με τον κατάλληλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης δημοσίευσης στο Διαδίκτυο, τους επικαιροποιημένους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, οι οποίοι περιλαμβάνουν επικαιροποιημένα αποδεικτικά στοιχεία για κάθε επιχείρηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος XII του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη τηρούν πλήρως τις απαιτήσεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. ΕΕ L 25 της , σ. 8. ΕΕ L 281 της , σ. 31.». 6) Στον τίτλο IV, προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο 9: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές Άρθρο 92γ Δραστηριότητες εποπτείας που αφορούν τους φορείς 1. Οι δραστηριότητες εποπτείας των αρμόδιων αρχών που αναθέτουν καθήκοντα σε φορείς σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 εστιάζονται στην αξιολόγηση των επιχειρησιακών αποδόσεων των εν λόγω φορέων, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων των εργασιών του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στις εν λόγω δραστηριότητες εποπτείας περιλαμβάνεται αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών των φορέων όσον αφορά τους ς, τη διαχείριση και την εξέταση των φακέλων βάσει των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 καθώς και την επαλήθευση του χειρισμού σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και της εξέτασης των προσφυγών και των καταγγελιών. 2. Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τους φορείς να υποβάλουν τεκμηρίωση για τη διαδικασία ανάλυσης κινδύνου. Η διαδικασία ανάλυσης κινδύνου καταρτίζεται κατά τρόπο ώστε: α) το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου να παρέχει τη βάση για τον προσδιορισμό της έντασης των ετήσιων αιφνιδιαστικών ή των αναγγελθεισών επιθεωρήσεων και επισκέψεων

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/9 β) να διενεργούνται δειγματοληπτικά βάσει του άρθρου 65 παράγραφος 4 συμπληρωματικές επισκέψεις τουλάχιστον στο 10 % των επιχειρήσεων στο πλαίσιο συμβάσεων σύμφωνα με την κατηγορία κινδύνου γ) τουλάχιστον το 10 % όλων των επιθεωρήσεων και των επισκέψεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφοι 1 και 4 να είναι αιφνιδιαστικές δ) η επιλογή των επιχειρήσεων που πρόκειται να υποβληθούν σε αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις και επισκέψεις να πραγματοποιείται βάσει της ανάλυσης κινδύνου και οι επιθεωρήσεις και επισκέψεις να σχεδιάζονται σύμφωνα με το επίπεδο κινδύνου. 3. Οι αρμόδιες αρχές που αναθέτουν καθήκοντα σε φορείς εξακριβώνουν ότι το προσωπικό των φορέων διαθέτει επαρκείς γνώσεις, ιδίως γνώσεις των στοιχείων κινδύνου που θίγουν τη βιολογική ιδιότητα του προϊόντος, προσόντα, κατάρτιση και πείρα όσον αφορά γενικότερα τη βιολογική παραγωγή και ειδικότερα τους σχετικούς ενωσιακούς κανόνες καθώς και ότι ισχύουν κατάλληλοι κανόνες για την εναλλαγή των επιθεωρητών. 4. Οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν τεκμηριωμένες διαδικασίες όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων σε φορείς σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και όσον αφορά την εποπτεία σύμφωνα με το παρόν άρθρο, που διευκρινίζουν τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να προσκομίζονται από τους φορείς. Άρθρο 92δ Κατάλογος μέτρων σε περίπτωση παραβάσεων και παρατυπιών Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν και διαβιβάζουν στους φορείς στους οποίους έχουν αναθέσει καθήκοντα κατάλογο που απαριθμεί τουλάχιστον τις παραβάσεις και παρατυπίες οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα των και τα αντίστοιχα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τους φορείς σε περίπτωση παραβάσεων και παρατυπιών από τις που υπόκεινται στον έλεγχό τους και οι οποίες δραστηριοποιούνται στη βιολογική παραγωγή. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλες σχετικές πληροφορίες στον κατάλογο με δική τους πρωτοβουλία. Άρθρο 92ε Ετήσια επιθεώρηση των φορέων Οι αρμόδιες αρχές οργανώνουν ετήσια επιθεώρηση των φορέων στους οποίους έχουν αναθέσει καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Για τους σκοπούς της ετήσιας επιθεώρησης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των εργασιών του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Κατά την ετήσια επιθεώρηση, η αρμόδια αρχή εξακριβώνει ιδίως: α) τη συμμόρφωση προς την τυποποιημένη διαδικασία του φορέα όπως τη διαβίβασε ο φορέας στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 β) ότι ο φορέας διαθέτει επαρκές και κατάλληλο, ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και ότι έχει παρασχεθεί κατάρτιση σχετικά με τους κινδύνους που θίγουν τη βιολογική ιδιότητα του προϊόντος γ) ότι ο φορέας διαθέτει και ακολουθεί τεκμηριωμένες διαδικασίες και υποδείγματα για: i) την ετήσια εκτίμηση του κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ii) την κατάρτιση στρατηγικής δειγματοληψίας με βάση τον κίνδυνο, τη διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης εργαστηρίου iii) την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους φορείς και με την αρμόδια αρχή iv) αρχικούς ς και ς παρακολούθησης των επιχειρήσεων που υπόκεινται στον έλεγχό του v) την εφαρμογή και την παρακολούθηση του καταλόγου των μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβάσεων και παρατυπιών vi) την τήρηση των απαιτήσεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις που υπόκεινται στον έλεγχό του, όπως ορίζονται από το κράτος μέλος στο οποίο η εν λόγω αρμόδια αρχή ασκεί τις δραστηριότητές της και σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Άρθρο 92στ Δεδομένα σχετικά με τη βιολογική παραγωγή στο πολυετές εθνικό σχέδιο και στην ετήσια έκθεση Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πολυετή εθνικά σχέδια τους που αναφέρονται στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 λαμβάνουν υπόψη την εποπτεία των ελέγχων που διενεργούνται για τη βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και περιλαμβάνουν τα συγκεκριμένα δεδομένα για την εποπτεία αυτή, στο εξής καλούμενα «δεδομένα βιολογικής», στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Τα δεδομένα βιολογικής αφορούν τα θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙΙΙβ του παρόντος κανονισμού. Τα δεδομένα βιολογικής βασίζονται στις πληροφορίες για τους ς που διενεργούνται από τους φορείς και/ή τις αρχές και τους λογιστικούς ς που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή. Τα δεδομένα υποβάλλονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΙΙΙγ του παρόντος κανονισμού από το 2015 για το έτος Τα κράτη μέλη μπορούν να καταχωρίσουν τα δεδομένα βιολογικής ως χωριστό κεφάλαιο στα εθνικά σχέδια τους και στις ετήσιες εκθέσεις τους. ΕΕ L 218 της , σ. 30.». 7) Παρεμβάλλονται τα παραρτήματα ΧΙΙΙβ και ΧΙΙΙγ, των οποίων το κείμενο περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

6 L 118/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 2 Μεταβατική διάταξη Τα στοιχεία δ) έως η) του άρθρου 63 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 που προστέθηκαν με το άρθρο 1 σημείο 2 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται επίσης στις οι οποίες έχουν υπογράψει τη δήλωση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 29 Απριλίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙβ Θέματα τα οποία αφορούν τα δεδομένα βιολογικής της αρμόδιας εθνικής που αναφέρονται στο άρθρο 92στ 1. Πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια αρχή για τη βιολογική παραγωγή ποιος φορέας είναι η αρμόδια αρχή διαθέσιμοι πόροι της αρμόδιας περιγραφή των λογιστικών ελέγχων που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή (πώς, από ποιον) τεκμηριωμένη διαδικασία της αρμόδιας 2. Περιγραφή του συστήματος για τη βιολογική παραγωγή σύστημα των φορέων και/ή των αρχών καταχωρισμένες που υπόκεινται στο σύστημα ελάχιστη ετήσια επιθεώρηση με ποιον τρόπο εφαρμόζεται η βασισμένη στο κίνδυνο προσέγγιση 3. Πληροφορίες για τους φορείς/αρχές κατάλογος των φορέων/αρχών καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους φορείς/αρχές εποπτεία των φορέων στους οποίους ανατέθηκαν καθήκοντα (από ποιον και πώς) συντονισμός δραστηριοτήτων σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός φορέα/ κατάρτιση του προσωπικού που διενεργεί τους ς αναγγελθείσες/αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις και επισκέψεις.

8 Έκθεση για τους επίσημους ς στον τομέα βιολογικής 1. Πληροφορίες σχετικά με τους ς των επιχειρήσεων: Κωδικός αριθμός του φορέα ή της MS-BIO-01 MS-BIO-02 MS-BIO- Σύνολο Αριθμός καταχωρισμένων επιχειρήσεων ανά φορέα ή αρχή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙγ Υποδείγματα για τα δεδομένα βιολογικής που αναφέρονται στο άρθρο 92στ Αριθμός καταχωρισμένων επιχειρήσεων Αριθμός ετήσιων επιθεωρήσεων Αριθμός πρόσθετων επισκέψεων βάσει κινδύνων Συνολικός αριθμός επιθεωρήσεων/επισκέψεων Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι παραγωγοί μόνο, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης μεταποιητές, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί παραγωγοί που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους μεταποιητές περιλαμβάνονται μεταποιητές μόνο, μεταποιητές οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί μεταποιητές που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους άλλους επιχειρηματίες περιλαμβάνονται οι έμποροι (χονδρικής, λιανικής), άλλοι επιχειρηματίες π.δ.κ.α. Κωδικός αριθμός του φορέα ή της ή όνομα της αρμόδιας MS-BIO-01 MS-BIO-02 Αριθμός καταχωρισμένων επιχειρήσεων Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν Κράτος: Έτος: Αριθμός δειγμάτων ενδεικτικών παράβασης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 L 118/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 Κωδικός αριθμός του φορέα ή της ή όνομα της αρμόδιας MS-BIO- Σύνολο Αριθμός καταχωρισμένων επιχειρήσεων Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν Αριθμός δειγμάτων ενδεικτικών παράβασης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι παραγωγοί μόνο, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης μεταποιητές, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί παραγωγοί που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους μεταποιητές περιλαμβάνονται μεταποιητές μόνο, μεταποιητές οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί μεταποιητές που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους άλλους επιχειρηματίες περιλαμβάνονται οι έμποροι (χονδρικής, λιανικής), άλλοι επιχειρηματίες π.δ.κ.α. Κωδικός αριθμός του φορέα ή της MS-BIO-01 MS-BIO-02 MS-BIO- Σύνολο Αριθμός καταχωρισμένων επιχειρήσεων Αριθμός διαπιστωθεισών παρατυπιών ή παραβάσεων ( 1 ) Αριθμός μέτρων που επιβλήθηκαν στην παρτίδα ή στον κύκλο ( 2 ) Αριθμός μέτρων που επιβλήθηκαν στην επιχείρηση ( 3 ) Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι παραγωγοί μόνο, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης μεταποιητές, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί παραγωγοί που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους μεταποιητές περιλαμβάνονται μεταποιητές μόνο, μεταποιητές οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί μεταποιητές που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους άλλους επιχειρηματίες περιλαμβάνονται οι έμποροι (χονδρικής, λιανικής), άλλοι επιχειρηματίες π.δ.κ.α. ( 1 ) Αναφέρονται μόνο παρατυπίες και παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα των και/ή που οδήγησαν σε επιβολή μέτρων. ( 2 ) Όταν διαπιστώνεται παρατυπία όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η αρχή ή ο φορέας μεριμνά ώστε να μη γίνεται μνεία της βιολογικής μεθόδου στην επισήμανση και στη διαφήμιση για το σύνολο της παρτίδας ή του κύκλου που θίγονται από την παρατυπία αυτήν, εφόσον το μέτρο αυτό είναι ανάλογο με τη σημασία της παραβιασθείσας υποχρέωσης και τη φύση και τις ιδιαίτερες περιστάσεις των παράτυπων δραστηριοτήτων [όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007]. ( 3 ) Όταν διαπιστώνεται κατάφωρη παράβαση ή παράβαση με παρατεταμένο αποτέλεσμα, η αρχή ή ο φορέας απαγορεύει στην ενεχόμενη επιχείρηση να εμπορεύεται προϊόντα με μνεία της βιολογικής μεθόδου στην επισήμανση και στη διαφήμιση, για περίοδο που θα συμφωνείται με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους [όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007] EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/13

10 2. Πληροφορίες για την εποπτεία και τους ς: Κωδικός αριθμός του φορέα ή της MS-BIO-01 MS-BIO-02 MS-BIO- Σύνολο Αριθμός καταχωρισμένων επιχειρήσεων ανά φορέα ή αρχή Αριθμός καταχωρισμένων επιχειρήσεων Εξέταση εγγράφων και διοικητικός έλεγχος ( 1 ) (Αριθμός ελεγχθέντων φακέλων των επιχειρήσεων) Αριθμός ελέγχων επαλήθευσης ( 2 ) Αριθμός αυτοψιών ( 3 ) Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι παραγωγοί μόνο, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης μεταποιητές, οι παραγωγοί οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί παραγωγοί που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους μεταποιητές περιλαμβάνονται μεταποιητές μόνο, μεταποιητές οι οποίοι είναι επίσης εισαγωγείς, άλλοι μεικτοί μεταποιητές που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.). Στους άλλους επιχειρηματίες περιλαμβάνονται οι έμποροι (χονδρικής, λιανικής), άλλοι επιχειρηματίες π.δ.κ.α. ( 1 ) Εξέταση των σχετικών γενικών εγγράφων που περιγράφουν τη δομή, τη λειτουργία και τη διαχείριση ποιότητας του φορέα. Διοικητικός έλεγχος του φορέα, συμπεριλαμβανομένου του φακέλων επιχειρηματιών και της επαλήθευσης του χειρισμού περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και καταγγελιών, μεταξύ άλλων της ελάχιστης συχνότητας ελέγχων, της εφαρμογής της προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο, της πραγματοποίησης αιφνιδιαστικών επισκέψεων και επισκέψεων παρακολούθησης, της πολιτικής δειγματοληψιών και της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους φορείς και αρχές. ( 2 ) Επιθεώρηση: επιθεώρηση ενός επιχειρηματία από την αρμόδια αρχή για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση προς τις επιχειρησιακές διαδικασίες του φορέα και η αποτελεσματικότητα του. ( 3 ) Αυτοψία: παρακολούθηση από την αρμόδια αρχή μιας επιθεώρησης από επιθεωρητή του φορέα. 3. Συμπεράσματα για το σύστημα της βιολογικής : Κωδικός αριθμός του φορέα ή της MS-BIO-01 MS-BIO-02 MS-BIO- Ναι/Όχι Ανάκληση της άδειας Από (ημερομηνία) Έως (ημερομηνία) Απολογισμός της συνολικής απόδοσης του συστήματος της βιολογικής :» Μέτρα που ελήφθησαν για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος της βιολογικής (επιβολή εφαρμογής μέτρων) L 118/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

02008R1235 EL

02008R1235 EL 02008R1235 EL 24.08.2016 021.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 07.04.2016 019.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Τζαβάρα, Πέτρος Καστάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1235 EL 28.06.2011 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2011)0416 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 27.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 842/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 29 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 5.12.2014 JOIN(2014) 41 final 2014/0351 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2010 (03.01) (OR. en) 18255/10 COMER 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2016 C(2016) 2731 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.5.2016 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 717/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις καταχωρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισµού 2074/2005

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισµού 2074/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 13-11-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3852/120197 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D044575/03 - Annex 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D044575/03 - Annex 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016 (OR. en) 8018/16 ADD 1 ENV 229 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Απριλίου 2016 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.8.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.9.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 961/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 639/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 712/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 σχετικά με την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015891/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015891/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 15161/11 ENV 749 WTO 344 MI 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 4 Οκτωβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.10.2016 L 282/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1842 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τα πιστοποιητικά ελέγχου που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 799 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 91/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2013 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

2003R1709 EL

2003R1709 EL 2003R1709 EL 01.04.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1709/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.5.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2007 για κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες βοηθούν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση του ενιαίου ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα