Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Αριθµός απόφασης 474/2013 Α Α: ΒΙ63ΩΕΤ-ΙΤΜ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 38/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας διαγωνισµού προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (01/2012 µελέτη). Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων.σ., σήµερα στις 23 του µήνα εκεµβρίου 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.93387/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) µελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) τακτικά µέλη, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ίτσιος Γεώργιος - µέλος 1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος 2. Τζουµέρκα Καλλιόπη - µέλος 2. Μαλτζάρης Ιωάννης αντιπρόεδρος 3. Γιουµίδης Αλέξανδρος - µέλος 3. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος 4. Αθανασιάδης Παναγιώτης - µέλος 5. Κυριακίδης Γιώργος - µέλος 6. Νατσιός Στέφανος µέλος Ο πρόεδρος κ. Σάββας Χιονίδης- και ο αντιπρόεδρος κ. Μαλτζάρης Γιάννης- απουσίαζαν οπότε και προέδρευσε ο κ. Ίτσιος Γιώργος (µέλος της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους). Ο προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το. 6 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: 1. Την αριθ. 1/2012 τεχνική µελέτη µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου Κατερίνης» προϋπ/σµού ,79 µε 2. Την αριθ. 15/2012 απόφαση του.σ. µε την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω τεχνική µελέτη και υποβλήθηκε πρόταση ένταξης της προµήθειας στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Μακεδονία Θράκη» στον κωδικό προτεραιότητας 75 Υποδοµές Εκπαίδευσης, κατηγορία πράξης 7507 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων». 3. Την αριθ. 162/2012 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία ψηφίστηκε πίστωση ,76 ευρώ από τον Κ.Α για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου Κατερίνης» ύστερα από την αριθ. πρωτ. Οικ /1844/ Απόφαση του αναπληρωτή περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σύµφωνα µε την οποία αρχικά εγκρίθηκε πίστωση ,76 ευρώ σε βάρος του έργου 2012ΕΠ για την υλοποίησή του από το ήµο Κατερίνης. 4. Την αριθ. πρωτ /3340/ Απόφαση του αναπληρωτή περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Τροποποίηση της µε αριθ. πρωτ. Οικ /1844/ Απόφασης Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ.) µε την οποία εγκρίθηκε πίστωση ,64 σε βάρος του έργου 2012ΕΠ της ΣΑΕΠ 008/8 «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ήµου Κατερίνης» για την υλοποίησή του από το ήµο Κατερίνης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 6. Την αριθ. 531/2012 απόφαση του.σ. µε την οποία τροποποιήθηκε ο προϋπ/σµός του ήµου Κατερίνης οικ. έτους 2012 και ενισχύθηκε ο Κ.Α. των εσόδων µε συµπληρωµατική πίστωση ,88 έτσι ώστε η συνολική πίστωση να ανέλθει στο συνολικό ποσό των ,64 ίση µε το ποσό της έγκρισης της σχετικής απόφασης του αναπληρωτή περιφερειάρχη Κ.Μ. µε ανάλογη ενίσχυση του Κ.Α των εξόδων για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ήµου Κατερίνης». 7. Την αριθ. 554/2012 απόφαση του.σ. µε την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 1/2012 τροποποιηµένη τεχνική µελέτη. (λόγω αύξησης του προϋπ/σµού) η οποία συντάχθηκε για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου Κατερίνης» προϋπολογισµού ,64 1

2 ευρώ µε Φ.Π.Α εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της προµήεθας µε τη διεξαγωγή ανοικτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού. 8. Την υπ αριθµ /93 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 185 Β ). 9. Την αριθ. πρωτ. 8331/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Π.Κ.Μ. για τη δηµοπράτηση του Υποέργου [1] «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ήµου Κατερίνης» της Πράξης [374694]. 10. Την Αριθ. 352/2012 απόφαση της Ο.Ε. µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δηµοπρασίας της «Προµήθειας εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης σχολείων της Α βάθµιας και Β βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Κατερίνης» προϋπολογισµού ,64 ευρώ µε (Α.Μ. 01/2012) και ψηφίστηκε συµπληρωµατική πίστωσης ποσού , Την αριθ. 27/2013 Απόφαση της Ο.Ε. µε την οποία ψηφίστηκε πίστωση ,64 στον Κ.Α του προϋπ/σµού οικ. έτους 2013 για την προµήθεια εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων και τµηµάτων ένταξης της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου Κατερίνης (ΜΕΛ 1/2012). 12. Το από πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού «Α Φάση Παραλαβή προσφορών και έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ4λσης της προµήεθειας «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης Σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου Κατερίνης», προϋπολογισµού ,64 ευρώ (αριθ. µελέτης 1/2012). 13. Την από έκθεση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο ήµο Κατερίνης για την εκτέλεση της «προµήθειας εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης σχολείων της πρωτ/θµιας και δευτ/θµιας εκπαίδευσης ήµου Κατερίνης» (1/2012 µελέτη) σύµφωνα µε την οποία υποβλήθηκαν οκτώ (8) προσφορές από τους: 1. MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. για την οµάδα Β 2. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. για τις οµάδες Γ και Η 3. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ για την οµάδα Γ 4. Π. ΠΑΠΑΝΑΚΑΚΗΣ & Ο.Ε. X MED SPORTS & REHABILATION Co για την οµάδα 5. CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για τις οµάδες Α και Β 6. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ για τις οµάδες Α, Β, Η και Θ 7. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ ΗΣ ΑΒΕΕ για τις οµάδες Γ, Ε και Ι 8. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ για τις οµάδες Α, Β και Ι Οι παραπάνω προσφορές ελέγχθηκαν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ και έγιναν όλες δεκτές 14. Την Αριθ. 326/2013 απόφαση της Ο.Ε. µε την οποία απορρίφθηκε η ένσταση της CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά της έκθεσης αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του διεθνούς διαγωνισµού της «προµήθειας εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης σχολείων της πρωτ/θµιας και δευτ/θµιας εκπαίδευσης ήµου Κατερίνης» (1/2012 µελέτη), σύµφωνα µε την από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ. 14. Την από υπηρεσιακή αναφορά προς την Ο.Ε. του ιευθυντή της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου µε Θέµα: «ιαβίβαση Φακέλων διαγωνισµού προµήθειας για έγκριση ή µη πρακτικών ηµοπρασίας» η οποία αναφέρει τα εξής: Σας υποβάλλουµε τους πλήρη φακέλους του διαγωνισµού της «Προµήθειας εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης Σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου Κατερίνης», προϋπολογισµού ,64 ευρώ (αριθ. µελέτης 1/2012) και παρακαλούµε για την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας και συγκεκριµένα: α) Για την έγκριση του από 24/1/2013 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού «Α φάση- παραλαβή προσφορών και έλεγχο δικαιολογητικών συµµετοχής». β) Για την έγκριση των από 4/9/2013 και 2/12/2013 εκθέσεων αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης επί των τεχνικών προσφορών. γ) Για την έγκριση των από 1/11/2013 και 11/11/2013 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισµού «Β φάση- αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών προφορών». 2

3 Α Α: ΒΙ63ΩΕΤ-ΙΤΜ δ) Για την έγκριση του από 9/12/2013 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού «Γ φάση- έλεγχος δικαιολογητικών -εισήγηση για ανάθεση. ε) Για τον τρόπο εκτέλεσης της ειδών για τα οποίο δεν δόθηκε προφορά και τα οποία είναι: 1) πακέτο ΣΤ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ» 2) πακέτο Ζ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ» 3) Ι8 είδος του Ι πακέτου «Ηλεκτρονικό πιεσόµετρο µπράτσου» και 4) το Ι11 είδος του Ι πακέτου «Στερεοσκοπικό διοφθάλµιο» Από τα ανωτέρω πρακτικά προκύπτει ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού ανά διαγωνιζόµενο πρέπει να γίνει όπως παρακάτω: 1. Στην Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης ΑΒΕΕ (CAMELino) Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 ΠΑΚΕΤΟ Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ , , ,60 2 Ι1 ΑΜΜΟ ΟΧΟΣ (1 τεµ.) 139,00 31,97 170,97 3 Ι2 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (1 τεµ.) 334,00 76,82 410,82 4 Ι3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ (1 τεµ.) 132,00 30,36 162,36 5 Ι4 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ (1 τεµ.) 169,00 38,87 207,87 6 Ι5 ΠΑΡΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 98,44 526,44 428,00 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) (1 τεµ.) 7 Ι6 ΚΑΜΠΙΑ (1 τεµ.) 289,00 66,47 355,47 8 Ι7 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΦΘΑΛΜΙΟ (1 100,97 539,97 439,00 τεµ.) 9 Ι10 ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ (2 τεµ.) 118,50 27,26 145,76 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ , , ,26 2. Στην Ζουµπουλάκης Προµήθειες ΑΕ Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 ΠΑΚΕΤΟ Η ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ , , ,90 3. Στην Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α ΒΕΕ Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 ΠΑΚΕΤΟ Γ ΕΠΙΠΛΑ , , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ , , ,84 3

4 4. Στην Π. Πανανακάκης & Σια ΟΕ Χ - MED SPORTS & REHABILITATION & Co Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ , , ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ , , ,85 5. Στην CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 ΠΑΚΕΤΟ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ , , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ , , ,80 6. Στις ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 ΠΑΚΕΤΟ Θ ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ , , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ , , ,10 7. Στην MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 ΠΑΚΕΤΟ Β ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ , , ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ , , ,35 8. Στην ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 4 1 Ι9 ΑΡΜΟΝΙΟ (ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ) (2 τεµ.) 702,00 161,46 863,46 2 Ι12 Κιθάρα (2 τεµ.) 570,00 131,10 701,10 3 Ι13 Ξυλόφωνο (6 τεµ.) 372,00 85,56 457,56 4 Ι14 Τουµπερλέκι (4 τεµ.) 76,00 17,48 93,48 5 Ι15 Τύµπανα (2 τεµ.) 28,50 6,56 35,06 6 Ι16 Φλογέρα (1 τεµ.) 17,10 3,93 21,03 7 Ι17 Μεταλλόφωνο (10 τεµ.) 190,00 43,70 233,70 8 Ι18 Ζίλια (Τζίλιες) (3 τεµ.) 28,50 6,56 35,06 9 Ι19 Μαράκες (7 τεµ.) 166,25 38,24 204,49 10 Ι20 Μπεντίρ (2 τεµ.) 95,00 21,85 116,85 11 Ι21 Ξυλάκια (10 τεµ.) 43,00 9,89 52,89

5 12 Ι22 Ξύστρες µεταλλικές (µουσικής) (4 τεµ.) 45,60 10,49 56,09 13 Ι23 Ταµπουρίνα κουρδιστά (5 τεµ.) 57,00 13,11 70,11 14 Ι24 Τρίγωνα (µουσικής) (6 τεµ.) 28,50 6,56 35,06 15 Ι25 Σετ µουσικών οργάνων (παιδικό) - σειρά orf (9 τεµ.) 513,00 117,99 630,99 16 Βάση για µουσικά όργανα (6 τεµ.) 171,00 39,33 210,33 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 3.103,45 713, ,26 Κατόπιν των παραπάνω ο προεδρεύων κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει: α) Το από 24/1/2013 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού «Α φάση- παραλαβή προσφορών και έλεγχο δικαιολογητικών συµµετοχής» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης Σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου Κατερίνης», προϋπολογισµού ,64 ευρώ (αριθ. µελέτης 1/2012) β) Τις από 4/9/2013 και 2/12/2013 εκθέσεις αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης επί των τεχνικών προσφορών της ανωτέρω προµήθειας. γ) Τα από 1/11/2013 και 11/11/2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού «Β φάση αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών προφορών» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλσης της ανωτέρω προµήθειας. δ) Το από 9/12/2013 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού «Γ φάση- έλεγχος δικαιολογητικών -εισήγηση για ανάθεση και αναθέτει την «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης Σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου Κατερίνης» ανά είδος στους παρακάτω: 1. Στην Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης ΑΒΕΕ (CAMELino) Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 ΠΑΚΕΤΟ Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ , , ,60 2 Ι1 ΑΜΜΟ ΟΧΟΣ (1 τεµ.) 139,00 31,97 170,97 3 Ι2 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (1 τεµ.) 334,00 76,82 410,82 4 Ι3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ (1 τεµ.) 132,00 30,36 162,36 5 Ι4 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ (1 τεµ.) 169,00 38,87 207,87 6 Ι5 ΠΑΡΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 98,44 526,44 428,00 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) (1 τεµ.) 7 Ι6 ΚΑΜΠΙΑ (1 τεµ.) 289,00 66,47 355,47 8 Ι7 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΦΘΑΛΜΙΟ (1 100,97 539,97 439,00 τεµ.) 9 Ι10 ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ (2 τεµ.) 118,50 27,26 145,76 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ , , ,26 5

6 2. Στην Ζουµπουλάκης Προµήθειες ΑΕ Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 ΠΑΚΕΤΟ Η ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ , , ,90 3. Στην Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α ΒΕΕ Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 ΠΑΚΕΤΟ Γ ΕΠΙΠΛΑ , , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ , , ,84 4. Στην Π. Πανανακάκης & Σια ΟΕ Χ - MED SPORTS & REHABILITATION & Co Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ , , ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ , , ,85 5. Στην CAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 ΠΑΚΕΤΟ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ , , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ , , ,80 6. Στις ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 ΠΑΚΕΤΟ Θ ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ , , ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ , , ,10 6

7 7. Στην MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 ΠΑΚΕΤΟ Β ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ , , ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ , , ,35 8. Στην ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Πακέτο (Α έως Θ ) ή είδος 1 Ι9 ΑΡΜΟΝΙΟ (ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ) (2 τεµ.) 702,00 161,46 863,46 2 Ι12 Κιθάρα (2 τεµ.) 570,00 131,10 701,10 3 Ι13 Ξυλόφωνο (6 τεµ.) 372,00 85,56 457,56 4 Ι14 Τουµπερλέκι (4 τεµ.) 76,00 17,48 93,48 5 Ι15 Τύµπανα (2 τεµ.) 28,50 6,56 35,06 6 Ι16 Φλογέρα (1 τεµ.) 17,10 3,93 21,03 7 Ι17 Μεταλλόφωνο (10 τεµ.) 190,00 43,70 233,70 8 Ι18 Ζίλια (Τζίλιες) (3 τεµ.) 28,50 6,56 35,06 9 Ι19 Μαράκες (7 τεµ.) 166,25 38,24 204,49 10 Ι20 Μπεντίρ (2 τεµ.) 95,00 21,85 116,85 11 Ι21 Ξυλάκια (10 τεµ.) 43,00 9,89 52,89 12 Ι22 Ξύστρες µεταλλικές (µουσικής) (4 τεµ.) 45,60 10,49 56,09 13 Ι23 Ταµπουρίνα κουρδιστά (5 τεµ.) 57,00 13,11 70,11 14 Ι24 Τρίγωνα (µουσικής) (6 τεµ.) 28,50 6,56 35,06 15 Ι25 Σετ µουσικών οργάνων (παιδικό) - σειρά orf (9 τεµ.) 513,00 117,99 630,99 16 Βάση για µουσικά όργανα (6 τεµ.) 171,00 39,33 210,33 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 3.103,45 713, ,26 ε) Την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισµού για τα είδη για τα οποίο δεν δόθηκε προφορά και τα οποία είναι: 1) πακέτο ΣΤ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ» 2) πακέτο Ζ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ» 3) Ι8 είδος του Ι πακέτου «Ηλεκτρονικό πιεσόµετρο µπράτσου» και 4) το Ι11 είδος του Ι πακέτου «Στερεοσκοπικό διοφθάλµιο» Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 474/2013 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Προεδρεύων Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη Με Ειδική Εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Ζωή Σερετίδου K.A. 7

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.11/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 122/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους Στην Κατερίνη και στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 4ης/07-04-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Ανάδειξη του αναδόχου εκπονήσεως της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα