ΑΔΑ: ΒΕΖ8Ω10-Τ5Ψ ========================= -1-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΖ8Ω10-Τ5Ψ ========================= -1-"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 20 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 20 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 18 Ιουνίου 2013, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11,30 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, µε χρονολογία: 20-/ Από τα εννέα µέλη παρόντες ήταν οι: 1. Γαλάνης Στέργιος Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Αρναούτογλου Φωτεινή 3. Μερετούδης ηµήτριος, 4. Ιντος ηµήτριος, 5. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Νιζάµης ηµήτριος, 2. Γκότσης Ηλίας, Αντιπρόεδρος 3. Χασαπίδης Κων/νος, 4. Χράπας Παντελής, Μέλη Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήµαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αµέσως άρχισε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Α Π Ο Φ Α Σ Η 312/ 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 3 ου Πρακτικού της Προµήθειας εξοπλισµού ειδικών Σχολείων και τµηµάτων ένταξης ήµου Σερρών. Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήµαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των µελών της την υπ αριθµ / εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών ιαγωνισµού του ήµου, που έχει ως εξής: -1-

2 «κ. Πρόεδρε, Α) Έχοντας υπόψη 1. Την αρ. 592/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τη οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης ήµου Σερρών» 2. Την µε αρ. πρωτ / προκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισµού ο οποίος έγινε στις Το από , Πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισµού. Σας υποβάλλουµε το Πρακτικό ΙΙΙ του ανωτέρω διαγωνισµού που αφορά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και παρακαλούµε για την έγκρισή του. Β) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙI ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης ήµου Σερρών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ,02 ME ΦΠΑ. Στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Σερρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων, σήµερα 27/05/2013 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:30 µ.µ. συνήλθε η Επιτροπή ιενέργειας διαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την 592/12 ΑΟΕ αποτελούµενη από τους κάτωθι: 1. ΚΑΛΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3. ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο Πασσιάς Ιωάννης αντικαθιστά το τακτικό µέλος της επιτροπής διαγωνισµού Κελεφού Αµαλία που έλειπε σε κανονική άδεια κατά τη διαδικασία του πρακτικού Ι. Έχοντας υπόψη : την 243/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών µε την οποία εγκρίθηκε το από πρακτικό ΙΙ και το από πρακτικό ΙΙΑ και έγιναν αποδεκτές για τη συνέχιση του διαγωνισµού και το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, οι προσφορές των παρακάτω εταιριών για τα ακόλουθα πακέτα : 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. για τα πακέτα Β,Ιβ,Ιγ 2. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ για τα πακέτα Β,Ιδ 3. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. για το πακέτο Γ 4. MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. για το πακέτο Β 5. ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για τα πακέτα Γ,Ε,Ιδ 6. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. για τα πακέτα Β,Γ,,ΣΤ,Ι,Ιβ -2-

3 την 28795/ πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και Προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» µε τη σειρά που είχαν κατατεθεί οι προσφορές στην Επιτροπή κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Η Επιτροπή υπέγραψε κάθε σελίδα της Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων και έλεγξε αν αυτή είναι παραδεκτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα της ιακήρυξης. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι Οικονοµικές Προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές και τις κατέγραψε ανά κατηγορία όπως φαίνονται στον προϋπολογισµό και στο έντυπο προσφοράς του διαγωνισµού, στον πίνακα 1 (οι προσφορές είναι χωρίς Φ.Π.Α.). Στον παρακάτω πίνακα δεν φαίνεται : - η οικονοµική προσφορά της εταιρείας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. η οποία συµµετείχε στο διαγωνισµό για το πακέτο Α και - η οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΓΑΚΟΣ Α.Ε. η οποία συµµετείχε στο διαγωνισµό για το πακέτο Γ αλλά αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του διαγωνισµού µε την 243/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Σερρών. Επίσης στον παρακάτω πίνακα δεν φαίνεται : - η οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. για το πακέτο Α καθώς αποκλείστηκε από τη συνέχεια του διαγωνισµού για το συγκεκριµένο πακέτο µε την 243/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Σερρών ενώ συνεχίζει στα πακέτα Β,Ιβ,Ιγ για τα οποία φαίνεται η οικονοµική προσφορά της και - η οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. για το πακέτο Α καθώς αποκλείστηκε από τη συνέχεια του διαγωνισµού για το συγκεκριµένο πακέτο µε την 243/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Σερρών ενώ συνεχίζει στα πακέτα Β,Γ,,ΣΤ,Ι,Ιβ για τα οποία φαίνεται η οικονοµική προσφορά της Στον Πίνακα 2 φαίνεται αναλυτικά ανά είδος οι οικονοµικές προσφορές της εταιριών ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ και ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. οι οποίες συµµετείχαν στο διαγωνισµό για το πακέτο Ιδ. -3-

4 Α ΕΙ ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΓΑΚΟΣ Α.Ε. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. εν υπάρχει προσφορά καθώς οι εταιρείες ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε., CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. και ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. αποκλείσθηκαν από τη συνέχεια του διαγωνισµού µε την 243/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Σερρών Β ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ , , , ,00 Γ ΕΠΙΠΛΑ , , ,00 Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Ια Ιβ Ιγ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ- ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ εν υπάρχει προσφορά εν υπάρχει προσφορά εν υπάρχει προσφορά εν υπάρχει προσφορά , , , , , , ,00 Ιδ ΛΟΙΠΟΣ 6.527, ,00

5 ΠΑΚΕΤΟ Ιδ ΛΟΙΠΟΣ A/A Κωδ. Εξοπλ Περιγραφή ειδών Πακέτου Ιδ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ιδ1 346 ΑΜΜΟ ΟΧΟΣ 396,00 Ιδ2 347 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 981,00 Ιδ3 348 ΤΡΑΜΠΑΛΑ 248,00 Ιδ4 349 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 158,00 Ιδ5 350 ΠΑΡΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) 201,00 Ιδ6 351 ΚΑΜΠΙΑ 484,00 Ιδ7 352 Ιδ8 354 Ιδ9 355 ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΦΘΑΛΜΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ Ιδ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ 570,00 596,00 836,00 874,00 258,00 Ιδ ΑΡΜΟΝΙΟ (ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ) 702,00 Ιδ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 78,00 Ιδ ΟΠΤΙΚΟ ΚΟΥ ΟΥΝΙ Ιδ Κιθάρα 570,00 Ιδ Κλαρίνο 171,00 Ιδ Μπουζούκι 190,00 Ιδ Ξυλόφωνο 558,00 567,00 Ιδ Τουµπερλέκι 209,00 Ιδ Τύµπανα 128,25 Ιδ Φλογέρα 102,60 106,80 Ιδ Φυσαρµόνικα 95,00 Ιδ Μεταλλόφωνο 209,00 Ιδ Ζίλια (Τζίλιες) 142,50 147,00 Ιδ Μαράκες 332,50 343,00 Ιδ Μπεντίρ 332,50 Ιδ Ξυλάκια 72,76 74,80 Ιδ Ξύστρες µεταλλικές (µουσικής) 228,00 Ιδ Ταµπουρίνα κουρδιστά 193,80 200,60 Ιδ Τρίγωνα (µουσικής) 114,00 117,60 Ιδ Σετ µουσικών οργάνων (παιδικό) - σειρά orf 513,00 531,00-5-

6 Από τους παραπάνω πίνακες συµπεραίνουµε ότι : 1) Η εταιρεία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» µειοδοτεί στο πακέτο Β ιαδραστικοί πίνακες 2) Η εταιρεία «ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» µειοδοτεί στο πακέτο Γ Έπιπλα 3) Η εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.» µειοδοτεί στο πακέτο Εξοπλισµός φυσιοθεραπείας 4) Η εταιρεία «ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» µειοδοτεί στο πακέτο Ε Εξοπλισµός γυµναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχαγωγικής αγωγής 5) Η εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.» µειοδοτεί στο πακέτο ΣΤ Εξοπλισµός εργαστηρίων αυτόνοµης διαβίωσης 6) Η εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.» µειοδοτεί στο πακέτο Ι Εξοπλισµός εργαστηρίων υφαντικής-ραπτικής 7) Η εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.» µειοδοτεί στο πακέτο Ιβ Εδικός εξοπλισµός για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα 8) Η εταιρεία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ,ΙΣ Ε.Π.Ε.» µειοδοτεί στο πακέτο Ιγ Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε προβλήµατα όρασης 9) Η εταιρεία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ» µειοδοτεί στο πακέτο Ιδ Λοιπός εξοπλισµός για τους κωδικούς (7,8,9,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) και η εταιρεία «ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» µειοδοτεί στο πακέτο Ιδ Λοιπός εξοπλισµός για τους κωδικούς (1,2,3,4,5,6,12) εν υπάρχουν µειοδότες για τα παρακάτω πακέτα : 1) Α Υπολογιστές µηχανές γραφείου / συσκευές ήχου εικόνας καθώς οι εταιρείες ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε., CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. και ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. αποκλείσθηκαν από τη συνέχεια του διαγωνισµού µε την 243/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Σερρών. 2) Ζ Εξοπλισµός εργαστηρίων κηπουρικής καθώς δεν κατατέθηκε καµία προσφορά 3) Η Εξοπλισµός εργαστηρίων κεραµικής (αγγειοπλαστικής) καθώς δεν κατατέθηκε καµία προσφορά 4) Θ Εξοπλισµός εργαστηρίων µηχανολογίας ηλεκτρολογίας καθώς δεν κατατέθηκε καµία προσφορά 5) Ια Εξοπλισµός εργαστηρίων κηροπλαστικής καθώς δεν κατατέθηκε καµία προσφορά 6) Ιδ Λοιπός εξοπλισµός για τους κωδικούς Ιδ10 και Ιδ13 καθώς δεν κατατέθηκε καµία προσφορά Και για αυτά τα πακέτα ο διαγωνισµός είναι άγονος. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγούµαστε : την έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών µε τελευταίους µειοδότες ανά πακέτο όπως φαίνεται παρακάτω : -του πακέτου Β «ιαδραστικοί πίνακες» στην εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., µε συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ ,92-6-

7 -του πακέτου Γ «Έπιπλα» στην εταιρεία ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε., µε συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ ,00 -του πακέτου «Εξοπλισµός φυσιοθεραπείας» στην εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., µε συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ ,00 -του πακέτου Ε «Εξοπλισµός γυµναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχαγωγικής αγωγής» στην εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε., µε συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ ,00 -του πακέτου ΣΤ «Εξοπλισµός εργαστηρίων αυτόνοµης διαβίωσης» στην εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., µε συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ 7.540,00 -του πακέτου Ι «Εξοπλισµός εργαστηρίων υφαντικής-ραπτικής» στην εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., µε συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ 4.180,00 -του πακέτου Ιβ «Εδικός εξοπλισµός για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα» στην εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., µε συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ ,00 -του πακέτου Ιγ «Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε προβλήµατα όρασης» στην εταιρεία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ,ΙΣ Ε.Π.Ε., µε συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ 5.999,00 - των ειδών Ιδ(7,8,9,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) του πακέτου Ιδ «Λοιπός εξοπλισµός» στην εταιρία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ, µε συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ 6.527,91 και -των ειδών Ιδ(1,2,3,4,5,6,12) του πακέτου Ιδ «Λοιπός εξοπλισµός» στην εταιρία ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε., µε συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ 2.546,00» Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Εγκρίνει το από 27 Μαίου 2013 Πρακτικό ΙΙI της ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης ήµου Σερρών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ,02 ME ΦΠΑ. Β) Αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης ήµου Σερρών» Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. -7-

8 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ- ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΙΑΚΥΒ. & ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1) Αρναούτογλου Φωτεινή 2) Μερετούδης ηµήτριος 3) Ιντος ηµήτριος 4) Χρυσανθίδης Βασίλειος Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΑΛΑΝΗ ΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 474/2013 Α Α: ΒΙ63ΩΕΤ-ΙΤΜ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 38/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 =========================

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 01 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 632 / 2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 632 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 37 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Ω10-1ΞΩ =========================

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Ω10-1ΞΩ ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 05 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β41ΑΩΕ6-Ξ9Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 19 ης / 25 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 303/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013 Αριθµ. Απόφασης: 561 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηµατοδότησης πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 4 9 2-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-6-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-6-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 299 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: / -0-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 8 / 04 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προµηθειών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω10-38Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω10-38Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 17-04-2013 Αριθµ. Απόφασης: 256 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προµηθειών για

Διαβάστε περισσότερα

2013. 1 28/3/201 2410554358 /241055435

2013. 1 28/3/201 2410554358 /241055435 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 184/201 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα