Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρησης και επισκευής οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και αγροτικών µηχανηµάτων του ήµου» και ανάθεση εκτέλεσής της. Στη Θέρµη και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ αριθ / πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75τουΝ.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 7 µέλη,δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Βογιατζής ηµήτριος, Πρόεδρος 2) Αποστόλου Στυλιανός 1. Γεωργαλή Ζωή 3) Αναγνώστου Πασχάλης 2. Καρκατζούνης Θεοφάνης 4) Καρκατζίνος Νικόλαος 5) Πράτανος Απόστολος 6) Γκιζάρης Στέργιος 7) Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος, αναπληρωµατικό µέλος κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 4 ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι µε την υπ αριθ. 421/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και αγροτικών µηχανηµάτων του ήµου», προϋπολογισµού ,46 (συµπεριλαµβανοµένου και Φ.Π.Α.) καθώς και τα συντασσόµενα από τη /νση Ανακύκλωσης και Καθαριότητας του ήµου τεύχη (υπ αριθµ. 03/2014 µελέτη). Με την ίδια απόφαση καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα έτσι όπως περιγράφονται στη µελέτη.

2 Τέλος µε την υπ αριθµ. 490/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού και µε την αριθ. 439/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης. Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε η µε αριθµ. Πρωτ. 2776/ σχετική περίληψη διακήρυξης µε ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού στις Ο ήµος Θέρµης για να καλύψει τις επισκευαστικές ανάγκες του στόλου των οχηµάτων του ως προς τη συντήρηση και την επισκευή αυτών, προκήρυξε ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών την 10/12/2014 και ώρα 08:00 και καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα την 16/12/2014 και ώρα 17:00. Στο διαγωνισµό που διεξήχθη συµµετείχαν οι παρακάτω: Α/ Α Ηµερ. προσφ. Ονοµατεπώνυµο ιεύθυνση Α.Φ.Μ.Ο.Υ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ Ε.Π.Ε ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε ΚΟΥΡΤΙ ΗΣ ΝΙΚ. ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας, Θεσ/νίκη 12 ο Χλµ Θεσ/νίκης Αθηνών. 8 ο Χλµ ηµοσ. οδού Θεσ/νίκης Κιλκίς. Αγροτική Περιοχή Σίνδου Θεσ/νίκης ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. Μοναστηρίου 212, Θεσ/νίκη Ιωνίας Θεσ/νίκης Ιωνίας Θεσ/νίκης ΦΑΕ Θεσ/νικης Ιωνίας Θεσ/νίκης ΦΑΕ Θεσ/νικης Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και σύµφωνα µε το σχετικό πρακτικό διενέργειας της αρµόδιας επιτροπής η επιτροπή έκρινε αποδεκτές τις προσφορές : 1) της εταιρίας «ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε αριθµό φακέλου 1, 2) της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ Ε.Π.Ε.», µε αριθµό φακέλου 2, 3) της εταιρίας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε.» µε αριθµό φακέλου 3 και 4) της εταιρίας «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» µε αριθµό φακέλου 5, Ενώ έκρινε µη αποδεκτή την προσφορά της επιχείρησης «ΚΟΥΡΤΙ ΗΣ ΝΙΚ. ΑΝΕΣΤΗΣ», µε αριθµό φακέλου 4 Στις 23/12/2014, ο Κουρτίδης Ανέστης κατέθεσε την µε αρ. πρωτ ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού και κατά της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρίας µε την επωνυµία «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΒΕΕΕ» και κατέθεσε την µε αρ. πρωτ ένσταση κατά της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρίας µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ Ε.Π.Ε.» µε την οποία

3 ζητούσε από την Επιτροπή του ιαγωνισµού να ακυρώσει τη συµµετοχή των εν λόγω εταιριών στο διαγωνισµό. Επιπλέον οι ενστάσεις στρέφονταν κατά της διακήρυξης χωρίς βέβαια στο περιεχόµενο τους να παραθέτουν αιτιολόγηση προς τούτο. Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 3/2015 απόφασή της αποδέχτηκε την γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και απέρριψε την µε αριθ.πρωτ / ένσταση του ΚΟΥΡΤΙ Η ΑΝΕΣΤΗ α) τύποις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρησης και επισκευής οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και αγροτικών µηχανηµάτων του ήµου», καθώς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80 δεν προβλέπεται ένσταση κατά της διακήρυξης. Β) κατά της συµµετοχής στο διαγωνισµό της εταιρίας µε την επωνυµία «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΒΕΕΕ» για τους λόγους που ρητά και αιτιολογηµένα στην µε αριθ.πρωτ. 899/ γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής αναφέρονταν. Επίσης αποδέχτηκε την γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και απέρριψε την µε αριθ.πρωτ / ένσταση του ΚΟΥΡΤΙ Η ΑΝΕΣΤΗ α) τύποις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρησης και επισκευής οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και αγροτικών µηχανηµάτων του ήµου», καθώς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80 δεν προβλέπεται ένσταση κατά της διακήρυξης. Β) κατά της συµµετοχής στο διαγωνισµό της εταιρίας µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ Ε.Π.Ε.» για τους λόγους που ρητά και αιτιολογηµένα στην µε αριθ.πρωτ. 1027/ γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής αναφέρονταν Ο διαγωνισµός συνεχίστηκε µε το άνοιγµα και την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών και σύµφωνα µε το από πρακτικό: 1) Η εταιρία «ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε αριθµό φακέλου 1 προσέφερε οικονοµική προσφορά για την: -ΟΜΑ Α 2 (Μηχανολογικές εργασίες Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού): Για τις εργασίες της οµάδας 2 η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των πενήντα τριών χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ (53.088,00 ) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (65.298,24 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. -ΟΜΑ Α 5 (Εργασίες επισκευής και συντήρησης επί των Επιβατικών & Ηµιφορτηγών): Για τις εργασίες της οµάδας 5 η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (9.625,00 ) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή έντεκα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά (11.838,75 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 2) Η εταιρία «ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ Ε.Π.Ε.», µε αριθµό φακέλου 2 προσέφερε οικονοµική προσφορά για την:

4 -ΟΜΑ Α 3 (Μηχανολογικές εργασίες επί των Μηχανηµάτων Έργου, Σαρώθρων & Αγροτικών Μηχανηµάτων του ήµου): Για τις εργασίες της οµάδας 3 η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των είκοσι ενός χιλιάδων τριακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (21.318,00 ) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (26.221,14 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 3) Η εταιρία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε.» µε αριθµό φακέλου 3 προσέφερε οικονοµική προσφορά για την: - ΟΜΑ Α 1 (Εργασίες επισκευής και συντήρησης Υπερκατασκευών Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων & Πυροσβεστικού οχήµατος του ήµου): Για τις εργασίες της οµάδας 1 η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των έντεκα χιλιάδων ενός ευρώ (11.001,00 ) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ένα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (13.531,23 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 4) Η εταιρεία «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» µε αριθµό φακέλου 5 προσέφερε οικονοµική προσφορά για την: -ΟΜΑ Α 1 (Εργασίες επισκευής και συντήρησης Υπερκατασκευών Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων & Πυροσβεστικού οχήµατος του ήµου): Για τις εργασίες της οµάδας 1 η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των δέκα πέντε χιλιάδων δέκα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (15.015,40 ) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (18.468,94 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. -ΟΜΑ Α 2 (Μηχανολογικές εργασίες Φορτηγών, Απορριµµατοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού): Για τις εργασίες της οµάδας 2 η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των εβδοµήντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα λεπτών (70.910,40 ) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσια δέκα εννέα ευρώ και εβδοµήντα εννέα λεπτά (87.219,79 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. -ΟΜΑ Α 3 (Μηχανολογικές εργασίες επί των Μηχανηµάτων Έργου, Σαρώθρων & Αγροτικών Μηχανηµάτων του ήµου): Για τις εργασίες της οµάδας 3 η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των σαράντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (41.962,80 ) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή πενήντα µία χιλιάδες εξακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (51.610,24 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. -ΟΜΑ Α 4 (Εργασίες Κλιµατισµού - Αερισµού καµπίνας Φορτηγών, Ηµιφορτηγών, Επιβατικών, Απορριµµατοφόρων, Πυροσβεστικών, Λεωφορείων, Μηχανηµάτων Έργου & Αγροτικών Μηχανηµάτων): Για τις εργασίες της οµάδας 4 η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των πεντακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων ευρώ (574,00 ) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή επτακόσια έξι ευρώ και δύο λεπτά (706,02 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.

5 -ΟΜΑ Α 5 (Εργασίες επισκευής & συντήρησης επί των Επιβατικών & Ηµιφορτηγών): Για τις εργασίες της οµάδας 5 η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των δέκα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (10.285,00 ) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή δώδεκα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (12.650,55 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. -ΟΜΑ Α 6 (Εργασίες συντήρησης & επισκευής συσκευών ταχογράφων & περιοριστών ταχύτητας για τα φορτηγά, απορριµµατοφόρα, πυροσβεστικό όχηµα, µηχανήµατα έργου & λεωφορεία): Για τις εργασίες της οµάδας 6 η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των χιλίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (1.558,00 ) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή χίλια εννιακόσια δέκα έξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (1.916,34 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Ύστερα από τα παραπάνω έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το πρακτικό δηµοπρασίας, από τα οποία προκύπτει ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση και πρότεινε την κατακύρωση της προµήθειας για την Οµάδα 1 στην εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε., για την Οµάδα 2 και την οµάδα 5 στην εταιρεία ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε., για την Οµάδα 3 στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ Ε.Π.Ε. και για την Οµάδα 4 και την Οµάδα 6 στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., καθώς η προσφορά τους είναι η οικονοµικότερη για το ήµο και καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της επιτροπής διενέργειας, τις ενστάσεις, τις διατάξεις του Π.. 28/80, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ..Κ.) και του Ν.3852/2010 και τις σχετικές αποφάσεις Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα 1. Εγκρίνει τα πρακτικά διενέργειας & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και το πρακτικό αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών της δηµοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρησης και επισκευής οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και αγροτικών µηχανηµάτων του ήµου» προϋπολογισµού ,46 (συµπεριλαµβανοµένου και Φ.Π.Α.), κατά την οποία µοναδική µειοδότες αναδείχθηκαν: α) για την Οµάδα 1 στην εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε., έναντι ποσού ,23 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), β) για την Οµάδα 2 και την Οµάδα 5 στην εταιρεία ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε., έναντι ποσού ,24 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και ,75 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) αντίστοιχα γ) για την Οµάδα 3 στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ Ε.Π.Ε., έναντι ποσού ,14 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και δ) για την Οµάδα 4 και την Οµάδα 6 στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., έναντι ποσού 706,02 και 1.916,34 αντίστοιχα, καθώς οι προσφορές τους καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και είναι οι οικονοµικότερες για το ήµο.

6 2. Αναθέτει την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρησης και επισκευής οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και αγροτικών µηχανηµάτων του ήµου» για την Οµάδα 1 στην εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε., για την Οµάδα 2 και την οµάδα 5 στην εταιρεία ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε., για την Οµάδα 3 στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ Ε.Π.Ε. και για την Οµάδα 4 και την Οµάδα 6 στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 194/2015 Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 18/13-5-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 241/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

2013. 1 28/3/201 2410554358 /241055435

2013. 1 28/3/201 2410554358 /241055435 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 184/201 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 632 / 2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 632 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 37 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το υπ αριθµ. 21/22-07-2015 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 304/2015 ΘΕΜΑ : «Εκποίηση δηµοτικού ακινήτου του Αγροκτήµατος Α. Σχολαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός θέµατος: 1 ο έκτακτο Έγκριση ή µη του 2 ου πρακτικού και εξέταση επί της ένστασης της. ηµητρακόπουλος Α.Ε. για την ανάθεση Προµήθειας µε

Αριθµός θέµατος: 1 ο έκτακτο Έγκριση ή µη του 2 ου πρακτικού και εξέταση επί της ένστασης της. ηµητρακόπουλος Α.Ε. για την ανάθεση Προµήθειας µε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 12/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δωδεκάτη (12η) Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στo ηµoτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 20/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 47265 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 131/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-6-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα