ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου, 611/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» και 615/2014 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρ μογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προ γράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) Του άρθρου 62 παρ. 2 του N. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α 32). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε κεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (EE L 347, , σ. 671). 3. Τον κατ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαι ολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, , σ. 55). 4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμμα τα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, , σ. 95). 5. Την από εισήγηση της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία θα προσδιοριστεί με μεταγε νέστερη απόφαση που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποφασίζει: Άρθρο 1 Σκοπός και ορισμοί Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων, για την εφαρμο γή του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου, και των καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες για ενωσιακή και κατά περίπτωση εθνική χρηματοδό τηση δραστηριότητες, την κατανομή των διαθέσιμων ανά έτος οικονομικών πόρων της ενωσιακής και εθνικής χρηματοδότησης για τα προγράμματα εργασίας των Ο.Ε.Φ., την υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση, τροποποίηση και υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Ως Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) ορί ζονται όλες οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π) αναγνω ρισμένες βάσει του άρθρου 152, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 156 ή διεπαγγελματικές οργανώσεις (Δ.Ο.) αναγνωρισμέ νες βάσει του άρθρου 157 του καν(εε) 1308/2013 που υποβάλλουν πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης της παρούσας. Ως Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. ονομάζεται η Κεντρική Επιτροπή Οργα νώσεων Ελαιουργικών Φορέων. Ως Τ.Ε.Ο.Ε.Φ. ονομάζονται οι Τοπικές Επιτροπές Ορ γανώσεων Ελαιουργικών Φορέων.

2 3122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Καθορισμός Περιφερειακών Ζωνών Ως περιφερειακές ζώνες, για την ελληνική επικράτεια ορίζονται οι εξής: α) Περιφερειακή ζώνη μικρών νησιών του Αιγαίου Πε λάγους όπως καθορίζονται στον καν.(εε) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και β) Περιφερειακή ζώνη υπόλοιπο χώρας. Άρθρο 3 Επιλέξιμα προγράμματα για χρηματοδότηση Οι Ο.Ε.Φ. δύναται να υποβάλλουν τριετές πρόγραμμα εργασίας για τουλάχιστον 4 επιλέξιμους τομείς δραστη ριότητας με υποχρεωτική συμμετοχή στους τομείς β), γ) και ε) που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 με ελάχιστη συμμετοχή για τον τομέα β) 20 %, για τον τομέα γ) 15 % και για τον τομέα ε) 10% του διαθέσιμου ποσού της ενωσιακή ς χρηματοδότησης. Η διάρκεια του κάθε τριετούς προγράμματος στή ριξης ξεκινά από την 1η Απριλίου του έτους το οποίο υποβάλλεται το πρόγραμμα στην αρμόδια αρχή προς έγκριση. Η πρώτη περίοδος αρχίζει την 1η Απριλίου Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελε σματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων ο ελάχιστος αι τούμενος προϋπολογισμός συνολικής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα για την τριετία ορίζεται στο ποσό των Ευρώ, για τα προγράμματα που υλοποιούνται στην Περιφερειακή ζώνη μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους και για τα προγράμματα που υλο ποιούνται στην Περιφερειακή ζώνη υπολοίπου χώρας. Άρθρο 4 Επιλέξιμες δραστηριότητες για ενωσιακή χρηματοδότηση Οι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση δραστη ριότητες των εγκεκριμένων προγραμμάτων των Ο.Ε.Φ., είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 3 του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής, με τις παρακάτω διευκρινίσεις: α) Στον τομέα της παρακολούθησης και της διοικητι κής διαχείρισης της αγοράς στον κλάδο του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών στην περίπτωση ii): εκπόνηση μελετών μόνο για θέ ματα συνδεόμενα με τις άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας της σχετικής οργάνωσης ελαιουργικών φορέων και αποστολή τους σε ηλεκτρονική μορφή στο ΥΠ.Α.Α.Τ. προκειμένου να δημοσιευτούν στο δικτυακό του τόπο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του καν (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά μελέτη δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ. β) Στον τομέα της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας στην περίπτωση i): Η δραστηριότητα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ελαιώνες ηλικίας άνω των 50 ετών, έκτα σης τουλάχιστον 100 στρεμμάτων και με τη συμμετοχή τουλάχιστον 10 παραγωγών. στην περίπτωση iv): Η δραστηριότητα αφορά πιστο ποίηση των παραγωγών είτε σύμφωνα με τις αρχές των εθνικών προτύπων AGRO 2.1 και 2.2 είτε σύμφωνα με τις αρχές τις βιολογικής γεωργίας για κάθε έτος του προ γράμματος με υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού και βεβαίωσης για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και την ισχύ του πιστοποιητικού, από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης για τα ανωτέρω πρότυπα. γ) Στον τομέα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού στην περίπτωση i): Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί τεκμηριωμένα η εξοικονόμηση νερού κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο σύστημα άρδευ σης καθώς και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών καλ λιέργειας και αντίστοιχης σχετικής τεχνικής βοήθειας, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της παραγωγικότητας του ελαιώνα. στην περίπτωση ii): Η δραστηριότητα πρέπει να περι λαμβάνει την αντικατάσταση μεμονωμένων μη παραγω γικών ελαιόδεντρων μέσα σε ένα ελαιώνα με νέ α, σύμφω να με την αριθ. 1415/28732/ (ΦΕΚ 574/Β /2013) απόφαση περί προωθουμένων ειδών και ποικιλιών. στην περίπτωση iii): Η δραστηριότητα πρέπει να εξα σφαλίζει τη διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό που απευθύνονται σε παραγωγούς σχετικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Ενδεικτικά: έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, νέες τεχνικές κλαδέματος, τεχνι κές μέτρησης και μείωσης αποτυπώματος άνθρακα, η εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγή κ.λπ. στην περίπτωση iv): Η δραστηριότητα πρέπει να απευ θύνεται σε παραγωγούς και να εξασφαλίζει με σύγ χρονες μεθόδους και τη χρήση ειδικών εργαλείων την κατάρτιση και την επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών, των ελαιοτριβείων, τυποποιητηρίων, μονάδων επεξερ γασίας επιτραπέζιας ελιάς κ.λπ. με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας. δ) Στον τομέα της βελτίωσης της ποιότητας της πα ραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών στην περίπτωση iii): Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, υγρών αποβλήτων της ελαιοποίησης, καθώς και η χρήση τους για άρδευση ή ως λίπασμα, για την παραγωγή κομπόστ, ζωοτροφών, ενέργειας, καθώς και για εκχύλιση ουσιών που μπορεί να βρουν διάφορες χρήσεις σε άλλους τομείς. στην περίπτωση v): Μόνο υπό την προϋπόθεση απα σχόλησης ειδικού επιστήμονα και τη διεξαγωγή ετησί ως αριθμού αναλύσεων ανάλογα με τον ετήσιο όγκο παραγωγής. ε) Στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, της πιστοποίησης και της προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με ποιοτικό έλεγχο των ελαιολάδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές στην περίπτωση i): Η δραστηριότητα αφορά πι στοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007 για κάθε έτος του προγράμματος με υπο χρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού και βεβαίωσης για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και την ισχύ του πιστοποιητικού, από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φο ρέα πιστοποίησης για το ISO 22000:2005. Εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης Halal, kosher κλπ. στην περίπτωση ii): Η δραστηριότητα αφορά πι στοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22000:2005 για κάθε έτος του προγράμματος με υπο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3123 χρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού και βεβαίωσης για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και την ισχύ του πιστοποιητικού, από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης για το ίδιο πρότυπο. Εθελοντικά συστή ματα πιστοποίησης, IFS, BRC κ.λπ. στ) Στον τομέα της διάδοσης πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες των οργανώσεων φορέων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιο λάδου και των επιτραπέζιων ελιών στην περίπτωση i): ενδεικτικές δραστηριότητες είναι η διοργάνωση συνεδρίων, Info Point, συμμετοχή σε εκ θέσεις, πληροφοριακό υλικό στον Τύπο κ.λπ. Γενικά οι δραστηριότητες πρέπει να εξασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πρόγραμμα εργασίας και να απευ θύνονται σε καταναλωτές, επιχειρήσεις, παραγωγούς. Στον τομέα της διάδοσης πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες των οργανώσεων φορέων που απο σκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών οι δαπάνες δε δύναται να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Όλα τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται με τα αντίστοι χα σχετικά παραστατικά δαπανών. Άρθρο 5 Κατηγοριοποίηση Επιλέξιμων Δαπανών Επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση στα πλαί σια των δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής θεωρούνται οι ακόλουθες: i) Γενικά έξοδα Εντάσσονται τα έξοδα εγγυήσεων καθώς και έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος με εξαίρεση τη μισθοδοσία που αφορούν την περίο δο από την ημερομηνία έγκρισης του προγράμματος εργασίας και υπογραφής της σχετικής σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας, έως την ημε ρομηνία λήξης του προγράμματος και μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού, με διάκριση των εξόδων των εγγυήσεων και των λοιπών εξόδων κατ αποκοπή. ii) Πάγια έξοδα Εντάσσονται οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και οι δαπάνες εκτέλεσης έργων για τη βελτίωση ή από κτηση υποδομών που σχετίζονται με την υλοποίηση του προγράμματος. iii) Παροχή υπηρεσιών Εντάσσεται το κόστος εργασίας εξειδικευμένων συμβούλων και επιστημόνων και αγορά τεχνογνωσίας που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εγκεκριμένου προγράμματος και εντός της συμβατικής διάρκειας του έργου. Ειδικότερα το κόστος εργασίας συμβούλων διαχείρισης του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8% του συνολικού προϋπολογισμού. iv) Οδοιπορικά έξοδα Εντάσσονται οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και οι εκτός έδρας αποζημιώσεις για το προσωπικό της Ο.Ε.Φ. που σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα απασχολεί ται στην υλοποίησή του και μετακινείται για τις ανάγκες του προγράμματος, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς. Άρθρο 6 Σύσταση επιτροπών 1. α) Στη κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συστήνεται και συγκροτείται πενταμελής επιτροπή, ονομαζόμενη Κεντρική Επιτροπή Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.), αποτε λούμενη από: i) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ως Πρόεδρο, ii) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου, ως μέλος και ανα πληρωτή πρόεδρο iii) Τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως μέλος, iv) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου, ως μέλος v) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου (Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π.), ως μέλος Το Τμήμα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών της Διεύθυνσης Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π., παρέχει την αναγκαία γραμ ματειακή υποστήριξη στην Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. β) Η Κ.Ε.Ο.Ε.Φ συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της και λαμβάνει αποφάσεις μόνο εφόσον πα ρίστανται τρία τουλάχιστον μέλη της, μεταξύ των οποίων είναι απαραιτήτως ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. γ) Έργο της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. είναι η εξέταση και η αξιολό γηση κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Διεύθυνσης Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π.: i) των υποβληθέντων προς έγκριση προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ ii) των αιτήσεων τροποποίησης των ήδη εγκριθέντων προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ. καθώς και iii) των περιπτώσεων παρατυπιών, κατά την υλοποίηση προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής, μετά τη διαπίστωσή τους από τις αρμόδιες ελέγχουσες υπηρεσίες, Δ.Α.Ο.Κ. και Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και την αντίστοιχη εισήγηση προς την Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. 2. α) Στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονο μίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) συστήνονται τριμελείς επιτροπές για την εκπλήρωση των σκοπών των καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής, ονομαζόμενες Τοπικές Επι τροπές Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Τ.Ε.Ο.Ε.Φ.), αποτελούμενες από τρεις υπαλλήλους της κάθε Δ.Α.Ο.Κ. ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ήτοι από: δύο (2) γεωπόνους και έναν (1) οικονομικό υπάλληλο με τους αναπληρωτές τους. Οι Τ.Ε.Ο.Ε.Φ. συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Αντι περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Δ.Α.Ο.Κ. Στη σχετική απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος της Τ.Ε.Ο.Ε.Φ. και οι αναπληρωτές των μελών της. β) Έργο των Τ.Ε.Ο.Ε.Φ. είναι: i) Η παραλαβή των προγραμμάτων εργασίας που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενες Ο.Ε.Φ., οι οποίες έχουν την έδρα τους στη περιοχή αρμοδιότητας, της κατά περίπτωση Δ.Α.Ο.Κ. ii) Η εξέταση και αξιολόγηση των υποβαλλομένων προ γραμμάτων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής και η διαβίβαση στη Διεύ θυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. Τμήμα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης. Άρθρο 7 Διαδικασία κατάθεσης, επιλογής, έγκρισης των προγραμμάτων εργασίας 1. Κάθε Ο.Ε.Φ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του

4 3124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άρθρου 7 του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής μπορεί να υποβάλλει αίτηση έγκρισης για ένα μόνο πρόγραμμα εργασίας τριετούς διάρκειας, μέχρι την 15η Φεβρουα ρίου Η αίτηση έγκρισης με το συνημμένο πρόγραμμα ερ γασίας της Ο.Ε.Φ. υποβάλλεται στο ΥΠ.Α.Α.Τ. Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. Τμήμα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων ελιών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) και στη Δ.Α.Ο.Κ. στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ο.Ε.Φ. Το CD θα πρέπει υποχρεωτικά να πε ριλαμβάνει το πρόγραμμα εργασίας σε μορφή pdf και τους σχετικούς πίνακες σε μορφή excel. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα δραστηριοτήτων υλοποιείται σε πε ρισσότερους από ένα νομούς της χώρας, η Ο.Ε.Φ. υπο χρεούται στο αντίγραφο που αποστέλλει στη Δ.Α.Ο.Κ της έδρας της, να περιλαμβάνει σε ξεχωριστό φάκελο το μέρος του προγράμματος που υλοποιείται σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Η αίτηση έχει τη μορφή του Υποδείγματος Ι του συ νημμένου παραρτήματος υποδειγμάτων και περιλαμ βάνει εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής και τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία θα συνεκτιμηθούν για τη κατανομή της χρηματοδότησης των προγραμμάτων: α. απόφαση αναγνώρισης ως Ο.Π., Ε.Ο.Π. ή Δ.Ο. β. απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΟΕΦ για την υποβολή του προγράμματος γ. εν ισχύ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου της Ο.Ε.Φ. (πρωτότυπες) που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έγκρισης του προγράμματος, δ. ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσης της Ο.Ε.Φ για τα έτη 2011, 2012, 2013, ή στην περίπτωση Οργάνω σης Παραγωγών που συστήθηκε μετά το 2013, ισοζύγια χρήσης των μελών που απαρτίζουν την αναφερόμενη Ο.Π για τα έτη 2011,2012,2013. ε. κατάσταση μελών της Ο.Ε.Φ. όπως το Υπόδειγμα II υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της Ο.Ε.Φ. στ. πίνακα στοιχείων αγοράς και διάθεσης ελαιολάδου ή/ και επιτραπέζιας ελιάς της Ο.Ε.Φ. υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό της. (Υπόδειγμα III) ζ. υπεύθυνη δήλωση ότι η Ο.Ε.Φ. δεσμεύεται για λο γαριασμό δικό της και των μελών της που συμμετέχουν σε δραστηριότητες του προγράμματος να μη λάβουν καμία άλλη χρηματοδότηση στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή κοινοτικού καθεστώτος στήριξης για τις ίδιες χρη ματοδοτούμενες δραστηριότητες βάσει του άρθρου 29 του καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. η. προϋπολογισμός του προγράμματος εργασίας ο οποίος υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) πινακοποιημένος σύμφωνα με το Υπόδειγμα IV (1, 2). Ο προϋπολογισμός ανά δραστηριότητα και ανά δαπάνη και ανά έτος στα Υποδείγματα IV (1, 2) να δίνεται με ακέραια ποσά πολλαπλάσια των 10. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) παρουσίαση της Ο.Ε.Φ. με περιγραφή της υλικοτε χνικής υποδομής της οργάνωσης, τις δραστηριότητες της οργάνωσης και την κατάσταση του απασχολούμε νου προσωπικού της. β) αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων προς υλοποίηση, αναλυτικοί πίνακες παραδοτέων ανά δρα στηριότητα και ανά έτος, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων και πίνακες ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, ανά δραστηριότητα ως κατωτέρω: αα) δείκτες εισροών/εκροών, που επιτρέπουν την πα ρακολούθηση της προόδου υλοποίησης κάθε δραστη ριότητας του προγράμματος, ββ) δείκτες αποτελεσμάτων, που αφορούν την άμεση επενέργεια που θα επιφέρει το πρόγραμμα στους άμεσα ωφελούμενους, και γγ) δείκτες επιπτώσεων, που αφορούν τις συνέπειες του προγράμματος πέραν των άμεσων επενεργειών στους άμεσα ωφελούμενους Οι αρμόδιες Τ.Ε.Ο.Ε.Φ, που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας, αφού εξετάσουν την αίτηση και την επιλεξιμότητα των προγραμμάτων εργασίας με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 6 του καν. (EE) 611/2014 της Επιτροπής και της παρούσας απόφα σης, διαβιβάζουν προς τη Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. Τμήμα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών σχετική έκθεση αξιολόγησης, το αργότερο εντός δέκα εργάσιμων ημε ρών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του προγράμματος εργασίας που προβλέπεται στην παρά γραφο 1 του παρόντος άρθρου της παρούσης. 2. Η Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. μετά την εξέταση των υποβληθέντων προγραμμάτων εργασίας με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται άρθρο 6 του καν. (EE) 611/2014 καθώς και των σχετικών εισηγήσεων των Τ.Ε.Ο.Ε.Φ., υπο βάλλει σχετική εισήγηση προς την Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. 3. Η Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. λαμβάνοντας υπ όψη: (I) τα κριτήρια που καθορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του καν. (EE) 611/2014 της Επιτροπής (II) το περιεχόμενο και τον προϋπολογισμό για το σύνολο των υποβληθέντων προγραμμάτων (III) τις αξιολογήσεις και τις σχετικές εισηγήσεις της Διεύθυνσης Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. και των κατά περίπτωση Τ.Ε.Ο.Ε.Φ. (IV) την παρούσα απόφαση (V) το διαθέσιμο ύψος των κοινοτικών πόρων για την χρηματοδότηση, των υπό εξέταση προγραμμάτων ερ γασίας των Ο.Ε.Φ. (VI) το εύλογο ή μη του ύψους των προβλεπομένων σε κάθε πρόγραμμα εργασίας δαπανών, εισηγείται: i. τα προς έγκριση ως έχουν προγράμματα εργασίας ii. τα προς τροποποίηση προγράμματα εργασίας, ως προς το περιεχόμενο ή/και το ύψος της ενωσιακής ή/ και της εθνικής χρηματοδότησης, ορίζοντας και τις κατά περίπτωση απαιτούμενες τροποποιήσεις και iii. τα προς απόρριψη προγράμματα εργασίας, ανα φέροντας και τους κατά περίπτωση λόγους της απόρ ριψης. 4. Η Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. με βάση τις εισηγήσεις της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου: α) ενημερώνει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του καν. (ΕE) 611/2014 της Επιτροπής, τις Ο.Ε.Φ. των οποίων τα προγράμματα εργασίας εγκρίθηκαν β) ενημερώνει άμεσα τις Ο.Ε.Φ. των οποίων τα προ γράμματα πρέπει να τροποποιηθούν και να επανυπο βληθούν, αναφέροντας τις σχετικές τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν. Οι Ο.Ε.Φ. των οποίων τα προγράμμα τα εργασίας χρήζουν τροποποίησης, επανυποβάλλουν νέα τροποποιημένα προγράμματα εργασίας εις τρι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3125 πλούν στη Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. το αργότερο εντός 15 ημερών από την ενημέρωσή τους σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα δραστηρι οτήτων υλοποιείται σε περισσότερους από ένα νομούς της χώρας, η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται στο αντίγραφο που αποστέλλει στη Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π., να περιλαμβάνει σε ξεχωριστό φάκελο το μέρος του προγράμματος που υλοποιείται σε κάθε περιφερειακή ενότητα. γ) ενημερώνει σχετικά τις Ο.Ε.Φ. των οποίων τα προ γράμματα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις έγκρισης 5. Η Κ.Ε.Ο.Ε.Φ., κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύ θυνσης Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. εξετάζει τα τροποποιημένα προ γράμματα εργασίας για την ενσωμάτωση των τροπο ποιήσεων που τους είχαν υποδειχθεί. Σε περίπτωση μη ενσωμάτωσης των τροποποιήσεων που είχαν υποδει χθεί ή μη εμπρόθεσμης υποβολής του εισηγείται την απόρριψή τους. Η Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.: α) εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων έγκρισης ή απόρριψης των προγραμμάτων εργασίας αναφέροντας και τους κατά περίπτωση λόγους απόρ ριψης β) ενημερώνει μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης τις Ο.Ε.Φ. των οποίων τα προγράμματα εργασίας εγκρί θηκαν ή απορρίφθηκαν και μεριμνά σε συνεργασία με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την αποδέσμευση ή τροποποίηση της εγγύησης που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ση μείο ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής. γ) διαβιβάζει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ από ένα αντίγραφο για κάθε εγκεκριμένο πρό γραμμα εργασίας. Σε περίπτωση που τα προγράμματα υλοποιούνται σε περισσότερους νομούς, η Δ.Α.Ο.Κ απο στέλλει σε κάθε περιφερειακή ενότητα υλοποίησης το μέρος του προγράμματος που αντιστοιχεί. Άρθρο 8 Τροποποίηση των προγραμμάτων εργασίας 1. Οι Ο.Ε.Φ. έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης τροπο ποίησης, του περιεχομένου ή/ και του προϋπολογισμού των δραστηριοτήτων των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής, σύμφωνα με το Υπόδειγ μα V του συνημμένου παραρτήματος υποδειγμάτων, στη Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. Τμήμα Ελαιολάδου και Επι τραπέζιων ελιών με κοινοποίηση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.. Η αίτηση υποβάλλεται από την Ο.Ε.Φ. το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας. Η αίτηση τροποποίησης συνοδεύεται από: α) αιτιολογημένη έκθεση για τους λόγους, το χαρα κτήρα (π.χ. αλλαγή χώρου υλοποίησης της δραστηριό τητας) και τις επιπτώσεις των προτεινομένων τροπο ποιήσεων β) κατά περίπτωση, σχέδιο δαπανών σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση Με την προτεινόμενη τροποποίηση: δεν μπορεί να ζητείται αύξηση του ύψους της ενω σιακή ς ή της εθνικής χρηματοδότησης ο προϋπολογισμός θα πρέπει να τηρεί τα ελάχι στα ποσά ενωσιακή ς χρηματοδότησης για τον τομέα β) 20 %, για τον τομέ α γ) 15 % και για τον τομέα ε) 10%. Η σχετική αίτηση τροποποίησης εξετάζεται από τη Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π., η οποία και εισηγείται σχετικά στην Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. Η Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. εισηγείται για την αποδοχή ή όχι της τροποποίησης το αργότερο σαράντα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Η Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. με βάση την εισήγηση της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.: i) εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έκδοση σχετικής απόφασης σε περίπτωση έγκρισης της αιτηθείσας τροποποίησης. ii) ενημερώνει μετά την έκδοση της ως άνω απόφα σης, την ενδιαφερόμενη Ο.Ε.Φ., τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. για την έγκριση ή όχι της αιτηθείσας τροποποίησης εντός της προθεσμίας των δύο μηνών που ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής. Οι Ο.Ε.Φ. στη συνέχεια υποβάλλουν στη Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π., στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο της δραστηριότητας. 2. Οι αιτήσεις τροποποίησης που εμπίπτουν στις δι ατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π.. Η Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. εντός τριάντα ημε ρών αποδέχεται ή όχι την τροποποίηση και ενημερώνει σε περίπτωση απόρριψης εγγράφως την Ο.Ε.Φ. και σε περίπτωση αποδοχής την Ο.Ε.Φ., τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. Άρθρο 9 Σύμβαση Το αργότερο εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την 1η Απριλίου, ημερομηνία έναρξης της υλοποί ησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων και πριν την αίτηση προκαταβολής, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα VI του συνημμένου παραρ τήματος υποδειγμάτων, στην οποία περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις και οι όροι υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος. Άρθρο 10 Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης της χρηματοδότησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής, η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων, κατά τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας, προγραμμάτων εργα σίας των Ο.Ε.Φ., πραγματοποιείται σε τρεις (3) δόσεις, ως εξής: 1. Χορήγηση της πρώτης δόσης της προκαταβολής: Α) Μετά την οριστική έγκριση των προγραμμάτων εργασίας και την υπογραφή της σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσας, κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ., δύναται να λά βει την πρώτη δόση της προκαταβολής, η οποία ισούται με το ένα δεύτερο (1/2) του 90% των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VII), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογρα φής και το νόμιμο της εκπροσώπησής της, το αργότερο

6 3126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μέχρι 25 Μαΐου κάθε έτους εκτέλεσης του προγράμ ματος, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με κοινοποίηση στη Δ.Α.Ο.Κ. στην οποία εδρεύει. Η αίτηση, προσαρμοσμένη στο σχέ διο δαπανών του οριστικά εγκεκριμένου προγράμματος, συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο του εγκεκριμένου προγράμματος με τις τυχόν τροποποιήσεις του β) Εγγυητική επιστολή της Ο.Ε.Φ. ύψους 110% της αι τηθείσας πρώτης δόσης προκαταβολής(υποδειγμα VIII) γ) Παραστατικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του φορέα (πληρεξούσιο έγγραφο ορισμού νόμιμου εκπροσώπου ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ε.Φ.) δ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας ε) Υπεύθυνη Δήλωση της Ο.Ε.Φ., αλλά και των με λών της Ο.Ε.Φ. στην περίπτωση των Ε.Ο.Π. και Δ.Ο. για τη συμμετοχή τους στην υλοποίησή του εγκεκριμένου προγράμματος, για τη μη μεταβολή των όρων έγκρισης της Ο.Ε.Φ., και για τη μη χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα για τις ίδιες δράσεις στ) Βεβαίωση αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα άτοκου λογαριασμού, στον οποίο θα κατατεθεί η χρηματοδότηση (ενωσιακή, εθνική και ιδία), ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές πράξεις, που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμ ματος για κάθε έτος ζ) Χρονοδιάγραμμα της πορείας υλοποίησης του προ ϋπολογισμού του εγκεκριμένου προγράμματος ανά δρα στηριότητα και κατηγορία δαπάνης, και η) Κατάσταση δαπανών, η οποία περιλαμβάνει πίνα κα προϋπολογισμού δαπανών και το ποσό της πρώτης δόσης της προκαταβολής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην οποία εμφαίνονται οι προϋπολογισθείσες δαπάνες του προγράμματος ανά τομέα, δραστηριότητα και κατηγορία δαπάνης Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. καταβάλ λεται, μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους εκτέλεσης του εγκε κριμένου προγράμματος εργασίας, η πρώτη δόση της προκαταβολής. Β) Κάθε Ο.Ε.Φ. οφείλει να απορροφήσει το σύνολο της πρώτης δόσης της προκαταβολής μέχρι 15 Οκτωβρίου του έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας. Η αρμόδια επιτροπή ελέγχου του άρθρου 13 της παρού σας, οφείλει να διενεργήσει τον έλεγχο για την πρώτη δόση της προκαταβολής, πριν τις 10 Νοεμβρίου, και να διαβιβάσει στην Ο.Ε.Φ., εις διπλούν, το πρακτικό τεχνι κοοικονομικού ελέγχου και την έκθεση αξιολόγησης. Κα τόπιν, κάθε Ο.Ε.Φ., δύναται να ζητήσει την αποδέσμευση της εγγύησης της πρώτης δόσης της προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας. Ωστόσο, για το πρώτο έτος υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας οι προθεσμίες απορρόφησης της πρώτης δόσης προκαταβολής, καθώς και διενέργει ας του ελέγχου δύνανται να παραταθούν κατά ένα μήνα. 2. Χορήγηση της δεύτερης δόσης της προκαταβολής: Μετά την αποδέσμευση των εγγυήσεων της πρώτης δόσης της προκαταβολής, κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ., δύ ναται να λάβει τη δεύτερη δόση αυτής, η οποία ισού ται με το υπόλοιπο ένα δεύτερο (1/2) του 90% των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας, μετά από την υποβολή σχε τικής αίτησης((υποδειγμα VII), το αργότερο μέχρι 20 Ιανουαρίου κάθε έτους εκτέλεσης, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησής της. Η αίτηση χορήγησης της δεύτερης δόσης της προκα ταβολής, συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Εγγυητική επιστολή της Ο.Ε.Φ., ύψους 110% της αιτηθείσας δεύτερης δόσης της προκαταβολής (ΥΠΟ ΔΕΙΓΜΑ VIII) β) Παραστατικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης της Ο.Ε.Φ. γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας δ) Σε περίπτωση αλλαγής του ειδικού λογαριασμού απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το πιστωτικό ίδρυμα για το κλείσιμο του προηγούμενου λογαριασμού και σε αντίθετη περίπτωση βεβαίωση ότι ο ειδικός λογαριασμός είναι ενεργός ε) Χρονοδιάγραμμα της πορείας υλοποίησης του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου προγράμματος ανά δραστηριότητα και κατηγορία δαπάνης, στ) Κατάσταση δαπανών, η οποία περιλαμβάνει πίνακα προϋπολογισμού δαπανών, πραγματοποιηθεισών δαπα νών και το ποσό της δεύτερης δόσης της προκαταβολής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην οποία εμφαί νονται οι προϋπολογισθείσες και πραγματοποιηθείσες δαπάνες του προγράμματος ανά τομέα, δραστηριότητα και κατηγορία δαπάνης, με τις πιθανές, βάσει των απο τελεσμάτων του ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των δαπα νών της πρώτης δόσης, τροποποιήσεις. Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. καταβάλ λεται, μέχρι 30 Ιανουαρίου του έτους εκτέλεσης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας, η δεύτερη δόση της προκαταβολής. Ωστόσο, για το πρώτο έτος υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας οι προθεσμίες υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της δεύτερης δόσης προκα ταβολής, καθώς και της καταβολής αυτής δύνανται να παραταθούν κατά ένα μήνα. 3. Χορήγηση της εξόφλησης Για την καταβολή της εξόφλησης, η εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. υποβάλλει αίτηση ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IX) μέχρι 30 Ιουνίου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού τεχνικοοικονομικού ελέγχου και της έκθεσης αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου του άρθρου 13 της παρούσας, η οποία οφείλει να έχει διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο μετά την εξό φληση όλων των τιμολογίων και το αργότερο έως 20 Ιουνίου εκάστου έτους. Η αίτηση της εξόφλησης συνοδεύεται από τα ακό λουθα δικαιολογητικά: α) Συγκεντρωτική κατάσταση πραγματοποιηθεισών δαπανών, η οποία περιλαμβάνει πίνακα προϋπολογι σμού δαπανών, πραγματοποιηθεισών δαπανών και το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην οποία εμφαίνονται οι προϋ πολογισθείσες και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες του προγράμματος ανά τομέα, δραστηριότητα και κατηγο ρία δαπάνης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ XVIII και ΧΙΧ) β) Αναλυτικές καταστάσεις δαπανών ανά τομέα, δρα στηριότητα και κατηγορία δαπάνης θεωρημένες από

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3127 την αρμόδια επιτροπή όπως περιγράφονται στο άρθρο 13 Α.1. Οι αναλυτικές καταστάσεις δαπανών περιλαμ βάνουν αναλυτικά πεδία για το είδος, τον αριθμό, τον εκδότη, την ημερομηνία, την αξία και το ποσό Φ.Π.Α. για κάθε παραστατικό που εκδόθηκε στο πλαίσιο των δαπα νών του προγράμματος εργασίας και υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με τη γραμμογράφηση που υποδεικνύεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. γ) Εξοφλημένα πρωτότυπα παραστατικά ή αντίγρα φα αυτών τα οποία αφορούν τις δαπάνες που πραγ ματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας. Τα ανωτέρω παραστατικά επισυνάπτονται στις αναλυτικές κατα στάσεις δαπανών της περ. β του παρόντος, με τη σειρά καταγραφής τους σε αυτές. Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης, δεν έχει εξοφληθεί για όλα τα παραστατικά η αξία του αναλογούντος Φ.Π.Α., αυτό θα πρέπει να γίνει το αργότερο είκοσι (20) ημερολογι ακές ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την πληρωμή της εκκαθάρισης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δ) Αναλυτική κίνηση του λογαριασμού που έχει ανοι χτεί για το σκοπό του προγράμματος, από την οποία αποδεικνύεται η χρηματοδοτική συμμετοχή των φορέ ων, όπου αυτή προβλέπεται, και του κράτους μέλους, ε) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας και στ) Τελική απολογιστική έκθεση της οργάνωσης φο ρέων, η οποία περιλαμβάνει εκτός των οριζομένων στo άρθρο 6 του καν. (ΕΕ) 615/2014, της Επιτροπής και τα κατωτέρω: Συνοπτική περιγραφή της υλοποίησης του προγράμ ματος, με ανάλυση ανά δραστηριότητα, και Αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων αναφορικά με το κό στος μεταξύ προϋπολογισθεισών και πραγματοποιηθει σών δαπανών υλοποίησης του προγράμματος εργασίας Στην περίπτωση που η αίτηση εξόφλησης, που υπε βλήθη εμπρόθεσμα, δεν πληροί τους όρους που προ βλέπονται στο άρθρο 5 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επι τροπής, απορρίπτεται. Η Ο.Ε.Φ. δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση, εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της απόρριψης της αρχικής αίτησής της. Άρθρο 11 Εγγυήσεις Κατά την διαδικασία έγκρισης και χρηματοδότησης των προγραμμάτων δραστηριοτήτων των Ο.Ε.Φ., προ βλέπεται η σύσταση των παρακάτω εγγυήσεων: α. Εγγύηση η οποία συστήνεται υπέρ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και κατατίθεται κατά την υποβολή της αίτησης έγκρισης του προγράμματος σύμφωνα με την παράγραφο ζ του άρθρου 7 του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικά αι τούμενης ενωσιακής χρηματοδότησης με διάρκεια ισχύ ος έως την 31/12/2018 που να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στο ένα από τα δύο αντίγραφα του προγράμματος εργασί ας που υποβάλλονται στη Διεύθυνσης Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. και διαβιβάζεται άμεσα στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η αποδέσμευση της εγγύησης του 10% διενεργεί ται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καν(εε) 282/2012 και τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής. Σε περίπτωση απόρριψης ή μερικής έγκρισης του προ γράμματος η εγγύηση του 10% αποδεσμεύεται άμεσα, πλήρως ή αναλογικά. β. Εγγύηση για κάθε δόση προκαταβολής, συστήνεται υπέρ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία κατατίθεται από την Ο.Ε.Φ. με την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης των δόσεων αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής, για ποσό ίσο με το 110% της αιτηθείσας προκαταβολής γ. Η αποδέσμευση της εγγύησης της πρώτης δό σης της προκαταβολής, πραγματοποιείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών αυτής, το αργότερο κατά τη διάρκεια του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τον μήνα της υποβολής της αίτησης αποδέσμευσης, μέχρι ποσού ίσου προς το σύνολο των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και εγκριθεί και εφόσον αφορούν σε τελικές δαπάνες των οποίων τα παραδοτέα έχουν παραληφθεί Η αίτηση αποδέσμευσης της εγγύησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Χ) του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το αργότερο μέχρι 20 Νοεμβρίου κάθε έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας, συνοδευόμενη από: α) Το πρακτικό του τεχνικοοικονομικού ελέγχου και την έκθεση αξιολόγησης της Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η Ο.Ε.Φ., συμπεριλαμβανο μένων και των εκθέσεων των τοπικών ως άνω Διευθύν σεων ως προς την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των δράσεων, για την περίπτωση που οι επιμέρους δράσεις του εγκεκριμένου προγράμματος ή μέρος αυτών υλο ποιούνται σε άλλη ή άλλες Περιφερειακές Ενότητες από εκείνη της έδρας της Ο.Ε.Φ. β) Αναλυτικές καταστάσεις δαπανών ανά τομέα, δρα στηριότητα και κατηγορία δαπάνης. Οι αναλυτικές κα ταστάσεις δαπανών περιλαμβάνουν αναλυτικά πεδία για το είδος, τον αριθμό, τον εκδότη, την ημερομηνία, την αξία και το ποσό Φ.Π.Α., για κάθε παραστατικό που εκδόθηκε στο πλαίσιο των δαπανών του προγράμματος εργασίας. Οι καταστάσεις του πρώτου εδαφίου υποβάλ λονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με τη γραμ μογράφηση που υποδεικνύεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. γ) Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών η οποία πε ριλαμβάνει πίνακα προϋπολογισμού δαπανών, πραγ ματοποιηθεισών δαπανών και έγκρισης της δεύτερης δόσης της προκαταβολής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην οποία εμφαίνονται οι προϋπολογισθείσες και πραγματοποιηθείσες δαπάνες του προγράμματος ανά τομέα, δραστηριότητα και κατηγορία δαπάνης δ) Εξοφλημένα πρωτότυπα παραστατικά ή αντίγραφα αυτών τα οποία αφορούν τις δαπάνες της πρώτης δό σης της προκαταβολής, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προ γράμματος. Τα ανωτέρω παραστατικά επισυνάπτονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις δαπανών με τη σειρά καταγραφής τους σε αυτές. Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης, δεν έχει εξοφληθεί για όλα τα παραστατικά η αξία του αναλογούντος Φ.Π.Α., αυτό θα πρέπει να γίνει το αργότερο δεκαπέντε (15) ημερο λογιακές ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την αποδέσμευση των εγγυήσεων της πρώτης δόσης της προκαταβολής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και ε) Αναλυτική κίνηση του λογαριασμού που έχει ανοι χτεί για το σκοπό του προγράμματος, από την οποία

8 3128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αποδεικνύεται η χρηματοδοτική συμμετοχή των φορέ ων, όπου αυτή προβλέπεται, και του κράτους μέλους Ωστόσο για το πρώτο έτος υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας η προθεσμία υποβολής της αίτησης αποδέσμευσης της εγγύησης δύναται να πα ραταθεί κατά ένα μήνα. Η αποδέσμευση της εγγύησης της δεύτερης δόσης της προκαταβολής, πραγματοποιείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης, μέχρι ποσού ίσου προς το σύνολο των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και εγκριθεί και εφόσον αφο ρούν σε τελικές δαπάνες των οποίων τα παραδοτέα έχουν παραληφθεί. Η αίτηση αποδέσμευσης της εγγύησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Χ) του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους εκτέλεσης του προ γράμματος εργασίας, συνοδευόμενη από: α) Συγκεντρωτικές και αναλυτικές, ανά τομέα, δραστη ριότητα και κατηγορία δαπάνης, καταστάσεις πραγμα τοποιηθεισών δαπανών, θεωρημένες για την ακρίβεια των στοιχείων με ευθύνη της αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ. / έδρας της Ο.Ε.Φ και β) Εξοφλημένα πρωτότυπα παραστατικά ή αντίγραφα αυτών για την επαλήθευση του ύψους της πραγμα τοποιηθείσας δαπάνης στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Στην περίπτωση που η εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. δεν υποβάλ λει αίτηση αποδέσμευσης των εγγυήσεων των δόσεων της προκαταβολής, ή η αίτησή της, μετά τον σχετι κό έλεγχο, απορριφθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τότε η αποδέσμευση του συνόλου των ανωτέρω εγγυήσεων, πραγματοποιείται εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξόφλησης, την εξέταση των δικαιολογητικών του άρθρου 10 της πα ρούσας και τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων του άρθρου 13 της παρούσας και του άρθρου 6 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής. Άρθρο 12 Εκθέσεις εργασιών προγράμματος Η Ο.Ε.Φ υποβάλλει στην Δ.Α.Ο.Κ. της έδρας της, και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ετήσια έκθεση, σχετικά με τις ερ γασίες που εκτελέστηκαν κατά το προηγούμενο έτος υλοποίησης του προγράμματος. Η εν λόγω έκθεση υπο βάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής. Η τελική έκθεση, συνυποβάλλεται με την αίτηση εξό φλησης και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής. Οι εκθέσεις, ετήσιες και τελικές, περιλαμβάνουν ανα λυτική περιγραφή των ενεργειών που ενδεχομένως υλο ποιήθηκαν από τους υπεργολάβους και αναλυτικό πίνακα δαπανών ανά δραστηριότητα και κατηγορία δαπάνης. Η Ο.Ε.Φ. για το μέρος του προγράμματος που υλο ποιείται σε άλλη περιφερειακή ενότητα από εκείνη της έδρας της, διαβιβάζει στις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. την σχετική ετήσια έκθεση. Τα δεδομένα που συλλέγονται και οι μελέτες που συντάσσονται κατ εφαρμογή των μέτρων του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επι τροπής δημοσιεύονται με την ολοκλήρωση της εφαρ μογής του σχετικού μέτρου, στον διαδικτυακό τόπο της οργάνωσης ελαιουργικών φορέων. Άρθρο 13 Έλεγχοι Η πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμ ματος παρακολουθείται με επιτόπιους, τακτικούς και δειγματοληπτικούς τεχνοοικονομικούς ελέγχους με σκοπό την διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις χρηματοδότησης. Α. Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται δυο φορές τον χρόνο και αφορούν περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ο 1ος από την έναρξη του προγράμμα τος μέχρι και την ημερομηνία πλήρους απορρόφησης της α δόσης προκαταβολής και ο 2ος αφορά διάστημα από την επομένη ημερομηνία του 1ου ελέγχου έως και τις 30 Μαΐου, ημερομηνία εξόφλησης όλων των δαπα νών του προγράμματος. Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της έδρας της Ο.Ε.Φ ή της οικείας Περιφερειακής Ενό τητας που αποτελείται από: ένα υπάλληλο ΠΕ01 Γεωπονικού, ένα υπάλληλο ΠΕ10 Οικονομικού και ένα υπάλληλο ΠΕ9 ή ΔΕ Διοικητικού, και τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη κατόπιν εισή γησης του Προϊσταμένου της Δ.Α.Ο.Κ., υπό την προϋπό θεση ότι οι υπάλληλοι της εν λόγω επιτροπής δεν συμ μετέχουν στις οικείες Τ.Ε.Ο.Ε.Φ. Σε περίπτωση, που για τη συγκρότηση της επιτροπής δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ 10 Οικονομικού ή/και ΠΕ Διοικητικού, μπορούν να συμμετέχουν ως τακτικά μέλη, υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και κατά προτεραιότητα του κλάδου 6 Διοικητικού Λογιστικού ή εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και κατά προτεραιότητα του κλάδου 4 Διοικητικού Λογιστικού. Η ανωτέρω οριζόμενη Επιτροπή τακτικού ελέγχου σε κάθε επιτόπια μετάβαση, ελέγχει: 1. τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία ελέγχου βάσει καταστάσεων δαπανών, οι οποίες έχουν ενημερωθεί από την ΟΕΦ και παρέχονται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή για το σκοπό του ελέγχου. Επί των αναλυτικών καταστάσεων δαπανών προτείνεται, η έγκριση ή η απόρριψή τους με σχετι κή καταγραφή των αντίστοιχων δαπανών στις στήλες «εγκριθείσες» και «απορριφθείσες δαπάνες» αντιστοί χως και με σύντομη αιτιολόγηση του λόγου απόρριψης στη στήλη «παρατηρήσεις». 2.την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δραστηριοτήτων στην περιφέρεια αρμοδιότητας της Δ.Α.Ο.Κ. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό τεχνικοοικονομι κού ελέγχου για την υλοποίηση του προγράμματος που μαζί με τις εκθέσεις αξιολόγησης, αποτελούν απαραί τητα στοιχεία για την πληρωμή εκκαθάριση. (άρθρο 10 παρ. 2 και 3 της παρούσης) Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται με ευθύνη της Δ.Α.Ο.Κ. και είναι αιφνιδιαστικοί. Εν τούτοις για την διευκόλυνση του ελέγχου επιτρέπεται η έγγραφη ενημέ ρωση, της υπό έλεγχο Ο.Ε.Φ, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η ημερομηνία του

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3129 επιτόπιου ελέγχου δύναται να μετατεθεί σε περιπτώσεις που κατά την κρίση της Δ.Α.Ο.Κ. υπάρχει αντικειμενική δυσκολία διενέργειάς του, κατά τρεις εργάσιμες ημέρες, πέραν της οριζόμενης στην παρούσα παράγραφο. Τα αποτελέσματα των τακτικών επιτόπιων ελέγχων συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αξιολόγησης, η οποία συντάσσεται από τις Δ.Α.Ο.Κ., μαζί με το πρακτικό τακτι κού επιτόπιου ελέγχου( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΟΚ XΙ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ XIΙΙ) και διαβιβάζονται εις διπλούν στον φορέα όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας. Η έκθεση αξιολόγησης αφορά στην εν γένει κατα γραφή της τήρησης: του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου και τυχόν αποκλίσεων των διαδικασιών ανάθεσης έργων και προμηθειών των διατάξεων της παρούσης για την επιλεξιμότητα των δαπανών του προγράμματος της υποχρέωσης κατάθεσης της ιδίας συμμετοχής. Για κάθε τακτικό επιτόπιο έλεγχο καταρτίζεται ξε χωριστός φάκελος με αντίγραφα των αποδείξεων και των επαληθεύσεων των ελέγχων, που παραμένει στο αρχείο της Δ.Α.Ο.Κ., στην διάθεση κάθε εθνικού ή κοι νοτικού έλεγχου. Σε περίπτωση που οι επιμέρους δράσεις του εγκε κριμένου προγράμματος ή μέρος αυτών υλοποιούνται σε άλλον ή άλλους νομούς από εκείνο της έδρας της Ο.Ε.Φ, διενεργούνται τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι της πο ρείας υλοποίησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, από αντίστοιχες επιτροπές υπαλλήλων των οικείων Περι φερειακών Ενοτήτων οι οποίες δεν συμμετέχουν στις Τ.Ε.Ο.Ε.Φ. με την ευθύνη των Δ.Α.Ο.Κ. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν στην εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των δράσεων και ιδίως των επενδυτικών μέτρων που υλοποιούνται στην περιφέρεια αρμοδιό τητας της Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας. Οι Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας δεν διενεργούν οικονομικούς ελέγχους καθόσον, τα οικονομικά στοιχεία τηρούνται στην Ο.Ε.Φ. και ελέγχονται από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. της έδρας της Ο.Ε.Φ. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών αποστέλλονται στην Δ.Α.Ο.Κ. της έδρας της Ο.Ε.Φ. ώστε να ληφθούν υπόψη στην έκθεση αξι ολόγησης του υλοποιηθέντος προγράμματος και στη συνέχεια αποστέλλονται μαζί με το φάκελο πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με ευθύνη της Δ.Α.Ο.Κ.. Κατά τον τακτικό έλεγχο της Ο.Ε.Φ. παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρό σωπο του φορέα, ο οποίος προσυπογράφει το σχετικό πρακτικό και λαμβάνει αντίγραφο αυτού. Σε περίπτωση διαφωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της Ο.Ε.Φ με τις δι ατυπωμένες στο πρακτικό διαπιστώσεις της επιτροπής τακτικού ελέγχου, η Ο.Ε.Φ έχει δικαίωμα να υποβάλλει εντός 5 εργάσιμων ημερών ένσταση στην Δ.Α.Ο.Κ για επανέλεγχο από δευτεροβάθμια τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερει άρχη και αποτελείται από: τον Προϊστάμενο της Δ.Α.Ο.Κ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού με τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση που οι Διευθύνσεις Οικονομικού και Δι οικητικού έχουν συγχωνευθεί η ως άνω δευτεροβάθμια τριμελής επιτροπή αποτελείται από: τον Προϊστάμενο της Δ.Α.Ο.Κ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού/Δι οικητικού τον Προϊστάμενο οποιουδήποτε τμήματος των ως άνω Διευθύνσεων με τους αναπληρωτές τους.» Τα αποτελέσματα του επανέλεγχου συμπεριλαμβά νονται στην έκθεση αξιολόγησης, η οποία συντάσσεται από τις Δ.Α.Ο.Κ., μαζί με το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου της δευτεροβάθμιας επιτροπής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓ ΧΟΥ ΔΑΟΚ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ XIΙ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗΣ XIΙI) και διαβιβάζονται εις διπλούν στον φορέα όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας. Β. Οι επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που πραγ ματοποιούνται στα πλαίσια του άρθρου 6 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής διενεργούνται από επι τροπές που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η αρμόδια διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενημερώνει εγγράφως στην ημερομηνία που προβλέ πεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής τις Ο.Ε.Φ. για την ημερομηνία επιτόπιου ελέγχου. Το δείγμα των εν λόγω επιτόπιων ελέγχων περιλαμβάνει τουλάχιστον 30% των οργανώ σεων παραγωγών και το σύνολο των άλλων οργανώσε ων ελαιουργικών φορέων, που επωφελούνται από την ενωσιακή χρηματοδότηση, με βάση τις διατάξεις του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής και καθορίζεται βάσει μιας ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής. Το δείγμα του 30% επί των Ο.Ε.Φ. Οργανώ σεων Παραγωγών, ορίζεται κατ έτος ούτως ώστε με τη λήξη της τριετούς περιόδου εφαρμογής των προγραμ μάτων να έχει ελεγχθεί, κατά το δυνατόν, το σύνολο των Ο.Ε.Φ. Οργανώσεων Παραγωγών, που υλοποιούν τα προγράμματα δραστηριοτήτων. Οι ως άνω έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρ κεια και μετά την υλοποίηση των προγραμμάτων σύμ φωνα με τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής. Ειδικότερα: Οι Ο.Ε.Φ. Ο.Π. προβλέπεται να ελεγχθούν στην τρι ετή περίοδο εφαρμογής των προγραμμάτων, τουλάχι στον μία φορά ή κάθε μία σε ένα έτος υλοποίησης και κατά το διάστημα από την πληρωμή της προκαταβολής έως πριν την πληρωμή της εξόφλησης. Οι Ο.Ε.Φ. Ε.Ο.Π. και οι Δ.Ο. ελέγχονται στο σύνολό τους, ετησίως τουλάχιστον μία φορά μετά την πληρωμή της προκαταβολής. Κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται η τήρηση των όρων χορήγησης της ενωσιακής χρηματοδότησης ιδίως όσον αφορά: 1. τους όρους έγκρισης του προγράμματος 2. στην υλοποίηση των εγκριθέντων προγραμμάτων, 3. στις δαπάνες που πράγματι πραγματοποιήθηκαν, 4. στη χρηματοδοτική συμβολή των σχετικών ελαι ουργικών φορέων. Η ως άνω οριζόμενη επιτροπή δειγματοληπτικών ελέγ χων, για κάθε ελεγχόμενο φορέα συντάσσει λεπτομερή έκθεση ελέγχου που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοι χεία του άρθρου 7 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής και καταρτίζεται ξεχωριστός φάκελος με τις αποδείξεις και τις επαληθεύσεις των ελέγχων, τις παρατυπίες και ενδεχομένως τις προτεινόμενες κυρώσεις. Η παρούσα

10 3130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έκθεση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτω ση διαφωνίας κατά των αποτελεσμάτων και μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από την κοινοποίηση τους, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ένσταση, η οποία εξετάζεται από την δευτεροβάθμια επιτροπή η οποία συστήνεται με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Άρθρο 14 Παρακολούθηση και διαχείριση των προγραμμάτων εργασίας Ως αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση, τη δι αχείριση και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης και την καταβολή της σχετικής χρηματοδότησης των προγραμ μάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ. που υλοποιούνται με βάση τον καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής και την παρού σα απόφαση, ορίζεται ο «Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να συλλέγει και να απο στέλλει στη Διεύθυνση Μ.Π.Ε.Τ.Φ.Π. τα απαραίτητα στοι χεία για τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρο υ 10 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής, για την εξέ λιξη της πορείας των προγραμμάτων σε κάθε φάση υλοποίησής τους. Άρθρο 15 Διενέργεια προμηθειών και αναθέσεις έργων και υπηρεσιών από τις Ο.Ε.Φ. Σύναψη συμβάσεων 1. Για την ανάθεση έργων και υπηρεσιών και την προ μήθεια υλικών εξοπλισμού από τις Ο.Ε.Φ. σε τρίτους και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής ακολουθείται η διαδικασία: 1.1. Για όλες τις δαπάνες προμηθειών ή ανάθεσης έργων ή παροχής υπηρεσιών συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ των Ο.Ε.Φ. και των αναδόχων ώστε να διασφα λίζεται η ποιότητα της προμήθειας ή της παρεχόμε νης υπηρεσίας και η αποτελεσματικότητα υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος με τους ακόλουθους όρους: α) σύναψης γραπτής σύμβασης μεταξύ της Ο.Ε.Φ. και του αναδόχου για την υλοποίηση του σχετικού μέτρου. Ωστόσο, η Ο.Ε.Φ. παραμένει υπεύθυνη για την υλοποίηση του μέτρου, καθώς και για τον συνολικό διαχειριστικό έλεγχο και τη γενική εποπτεία της ως άνω γραπτής σύμβασης β) έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικού διαχειριστικού ελέγχου και εποπτείας, η σύμβαση που προβλέπεται στο στοιχείο α): i) επιτρέπει στην Ο.Ε.Φ. να δίνει δεσμευτικές εντολές και περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν στην Ο.Ε.Φ. να καταγγέλλει τη σύμβαση εάν ο πάροχος υπη ρεσιών δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης, ii) καθορίζει τους λεπτομερείς όρους και τις προϋ ποθέσεις συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων δήλωσης και των προθεσμιών που επιτρέπουν στην οργάνωση παραγωγών ή στην ένωση οργανώσεων πα ραγωγών να αξιολογεί και να ασκεί πραγματικό έλεγχο επί των μέτρων που αποτελούν αντικείμενο ανάθεσης της υλοποίησης σε εξωτερικούς συνεργάτες. Για τις δαπάνες προμηθειών ή ανάθεσης έργων ή παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στα στοιχεία α), ε) και στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής ποσού μέχρι ετησίως δεν απαιτείται η σύναψη σύμβασης. Η διαδικασία ανάθεσης πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα περί προμηθειών νομοθεσία ( NOMOΣ 4281 ΦΕΚ 160 Α 08/08/2014) Όλες οι προαναφερόμενες συμβάσεις συνάπτονται οριστικά μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του σχε δίου τους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή τους εκτός αιτιολογημένων εξαιρετικών περιπτώσεων. Σε αντίθετη περίπτωση οι δαπάνες των συμβάσεων θεωρούνται μη επιλέξιμες προς ενίσχυση Οι αιτήσεις έγκρισης των σχεδίων συμβάσεων υπο βάλλονται καθ όλη την διάρκεια υλοποίησης του ετήσι ου προγράμματος και μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους υλοποίησης, με εξαίρεση τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες που προηγούνται της καταληκτικής ημερομηνίας για την απορρόφηση της πρώτης δόσης προκαταβο λής. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ XIV και XV). Τα σχέδια συμβάσεων παροχής υπηρεσιών θα είναι διάρκειας ίσης με τη δι άρκεια υλοποίησης της αντίστοιχης δραστηριότητας. Ειδικά για τα σχέδια συμβάσεων συμβούλων διαχείρισης των προγραμμάτων θα είναι τριετούς διάρκειας και θα υποβάλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προς έγκριση μέχρι τέλους Μαΐου Δεν γίνονται αποδεκτά σχέδια συμ βάσεων με αναδόχους εταίρους, μέλη ή μισθολογικά εξαρτώμενους από την οργάνωση, εφόσον εξαντλείται ο διαθέσιμος χρόνος απασχόλησής τους στην Ο.Ε.Φ. 2. Οι ως άνω συμβά σεις ανάλογα με τη διά ρκεια υλο ποί ησης της δράσης του εγκεκριμένου προγράμματος και για τη χρονική περίοδο αναφοράς από έως πρέπει να περιλαμβάνουν: 2.1. το αντικεί μενο του έ ργου, με σαφή αναφορά στην κατηγορί α της δαπά νης (πά για ή παροχή υπηρεσιώ ν) και χωρί ς αποκλί σεις από το περιεχό μενο των παραδοτέ ων για την κά θε δραστηριότητα του εγκεκριμέ νου προ γρά μματος και των ενδεχομέ νων εγκεκριμένων τροπο ποιή σεων αυτού από το ΥΠ.Α.Α.Τ., καθώ ς και περιγραφή των ποσοτικώ ν και ποιοτικώ ν δεικτώ ν 2.2. το ετή σιο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών και το ετήσιο σχέδιο κόστους χρηματοδότησης 2.3. το ετή σιο σχέδιο καταβολών της αμοιβής των ανα δό χων για την περίοδο από την 1η Απριλίου τρέχοντος έ τους έ ως την 31η Μαρτί ου του επό μενου έ τους, με σαφή αναφορά στα παραδοτέ α (πά για ή εργασί ες παροχή ς υπηρεσιώ ν) που αφορού ν στο ποσό της κά θε πληρωμή ς 2.4. τα ακριβή στοιχεί α χωροθέ τησης των έ ργων και των επωφελού μενων παραγωγών απ αυτά (επωνυμί α ΑΦΜ) 3. Τα συμπληρωματικά στοιχεί α καθορισμού των έ ργων ανακοινώ νονται στο ΥΠ.Α.Α.Τ. προκειμέ νου να λά βει γνώ ση για την υλοποί ηση του εγκεκριμέ νου προγρά μματος και να διενεργή σει τους απαραί τητους ελέ γχους που αναφέ ρονται στην παρούσα 4. Οι συμβά σεις προμή θειας πά γιου εξοπλισμού πρέ πει να έ χουν διά ρκεια ισχύος το ανώτερο ενός έτους και πρέπει να λήγει εντός του έτους υλοποίησης εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο εγκεκριμένο πρόγραμμα και να προσδιορίζονται αναλυτικά όλα τα είδη του υπό προμήθεια εξοπλισμού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, ο αριθμός μονάδων, η τιμή μονάδας και η συνολική αξία του παγίου εξοπλισμού.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Απαραίτητη προϋπόθεση εκ μέρους των Ο.Ε.Φ. για την έ γκριση των συμβά σεων προμηθειώ ν και της δια σφά λισης της νομιμό τητας για την ανά θεση των έ ργων/ παροχή ς υπηρεσιώ ν αποτελεί η συνυποβολή με την υπό έ γκριση σύ μβαση: 5.1. της αιτιολογημέ νης από φασης του νομικού προ σώπου της Ο.Ε.Φ. για την κατακύ ρωση του έ ργου και τον τρό πο επιλογή ς του αναδό χου (ανά λυση των δια δικασιώ ν στις οποί ες προέ βη η Ο.Ε.Φ για την ανά θεση του έ ργου οι οποί ες εί ναι σύ μφωνες με τις διατά ξεις της κεί μενης νομοθεσί ας και του καταστατικού τους), συνοδευό μενη τουλά χιστον από δύ ο προσφορέ ς των υποψηφί ων αναδό χων της οικονομοτεχνική ς μελέ της, με ανά λυση της παρεχό μενης εργασί ας και του κό στους. 6. Οι συμβά σεις παροχή ς υπηρεσιώ ν ή ανά θεσης έ ργων που συνά πτουν οι Ο.Ε.Φ. με τους αναδό χους, πε ριλαμβά νουν πέ ραν των ανωτέρω προβλεπομέ νων και: α) τη διά ταξη του ά ρθρου 4 παραγρ. 4 της σύ μβασης μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, και των Ο.Ε.Φ., δηλαδή ό τι «ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε δύ ναται να ασκεί τα ί δια δικαιώ ματα και να απολαύ ει των ιδί ων εγγυή σεων και ελέ γχων έ ναντι και των υπεργολά βων των Ο.Ε.Φ.». β) εγγύηση υπέρ της Ο.Ε.Φ. για την υλοποίηση του έργου: i) σε περίπτωση ετήσιας σύμβασης, ο ανάδοχος εκδίδει εγγύηση για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με το 10% επί της συνολικής αμοιβής του, χωρίς Φ.Π.Α. ii) σε περίπτωση διετούς ή τριετούς σύμβασης ο ανάδοχος εκδίδει εγγύηση για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με το 10% επί της μεγαλύτερης ετήσιας συνολικής αμοιβής του, χωρίς Φ.Π.Α. 7. Σε ό λες τις συμβά σεις, συμπεριλαμβανομέ νων και αυτώ ν των συμβού λων, απαιτεί ται η περιγραφή των παραδοτέ ων του έ ργου για τα οποί α τα πρακτικά παραλαβή ς αυτώ ν, υποχρεωτικά υποβά λλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ανά φά ση χρηματοδό τησης, προκειμέ νου να κριθεί επιλέ ξιμη η αντί στοιχη δαπά νη. Ό σον αφορά τις μελέ τες πρέ πει να υποβά λλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε σε έ ντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή (σε CD σε μορφή pdf). 8. Δεν γίνονται αποδεκτές συμβάσεις κατά τα στάδια της απόδοσης δαπανών α δόσης προκαταβολής και της εκκαθάρισης (β δόση προκαταβολής και εξόφληση υπολοίπου), οι οποίες δεν είναι θεωρημένες από την οικεία ΔΟΥ. Άρθρο 16 Διαδικασίες χορήγησης της χρηματοδότησης Δικαιολογητικά 1. Οικονομική παρακολού θηση του προγράμματος όροι και προϋποθέσεις Η χρηματοδό τηση των ενεργειώ ν του προγρά μμα τος της Ο.Ε.Φ., οι πληρωμέ ς οδοιπορικώ ν, οι αγορέ ς αναλώ σιμων υλικώ ν, οι δαπά νες υπεργολαβί ας και λοι πέ ς δαπά νες, πραγματοποιού νται μό νο μέ σω του ειδικού λογαριασμού, που τηρεί ται ανά έ τος για το πρό γραμμα και αναφέ ρεται στην αί τηση της α δό σης προκαταβο λή ς, με έ κδοση τραπεζικώ ν επιταγώ ν στο ό νομα του δικαιού χου ή με απευθεί ας πί στωση του λογαριασμού των δικαιού χων με το δικαιού μενο ποσό. Σε περί πτωση αλλαγή ς του ειδικού λογαριασμού, με την υποβολή της αί τησης για την β δό ση προκαταβολή ς ή της αί τησης για την εξό φληση, απαιτεί ται η προσκό μιση σχετική ς βεβαί ωσης από το πιστωτικό ί δρυμα για το κλεί σιμο του προηγού μενου λογαριασμού και σε αντί θετη περί πτωση βεβαί ωση ό τι ο ειδικό ς λογαριασμό ς εί ναι ενεργό ς Η κί νηση του ειδικού λογαριασμού του προ γρά μματος αποτελεί στοιχεί ο που ελέ γχεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προκειμέ νου να επιβεβαιωθού ν οι δηλω θεί σες δαπά νες στις σχετικέ ς καταστά σεις πληρωμή ς Η ιδί α συμμετοχή της Ο.Ε.Φ. που αναλογεί στα ποσά της α και β δό σης προκαταβολή ς της εθνική ς και κοινοτική ς χρηματοδό τησης και εφό σον προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του προγράμματος, κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό Το υπό λοιπο ποσό της εθνική ς και κοινοτική ς χρη ματοδό τησης που θα χορηγηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε κατά την εξό φληση, κατατί θεται επί σης από τα ιδί α κεφά λαια του φορέ α, στον ειδικό λογαριασμό για την κά λυψη των αναγκώ ν του προγρά μματος μέ χρι τη λή ξη της ετή σιας περιό δου εκτέ λεσή ς του Η πληρωμή μικρώ ν απρό βλεπτων εξό δων για την κά λυψη τρεχουσώ ν αναγκώ ν μέ χρι ορί ου ευρώ ετησί ως, εί ναι δυνατό ν να πραγματοποιηθεί με ανά λη ψη ποσώ ν μέ χρι ευρώ την κά θε φορά, από τον ειδικό λογαριασμό του φορέα, με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται αναλυτική κατά σταση με τα στοιχεί α των πληρωμώ ν (π.χ. στοιχεί α τιμολογί ων και των εκδοτώ ν τους κ.τ.λ.) 1.6. Οι Ο.Ε.Φ. υποχρεού νται να καταχωρίζουν ό λες τις δαπά νες που επιδοτού νται από το εγκεκριμέ νο πρό γραμμα, με ειδική σημεί ωση στα λογιστικά τους βιβλί α (βιβλί ο μητρώ ου παγί ων εξό δων για τον πά γιο εξοπλισμό λοιπά λογιστικά βιβλί α για τις λοιπέ ς δα πά νες). Τα λογιστικά τους βιβλί α τί θενται στη διά θεση των αρμοδί ων κοινοτικώ ν και εθνικώ ν οργά νων για την πραγματοποί ηση των σχετικώ ν ελέ γχων. 2. Προμή θειες εξοπλισμού 2.1. Εφόσον οι Ο.Ε.Φ. χρηματοδοτούνται για την προμή θεια εξοπλισμού, υποχρεούνται στην αγορά καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού χωρίς παρακράτηση κυριότητας και που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σε ότι αφορά την σήμανση κατά CE (άρθρο 3 καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής) κα θώς και στη διατήρησή του σε λειτουργική κατάσταση τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από την προμήθειά του. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται η κύρωση της κα ταβολής από τις Ο.Ε.Φ. ποσού διπλάσιου της αξίας του εξοπλισμού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση των νομίμων αποσβέσεων Οι προμή θειες των παγί ων, εκτό ς εξαιρετικώ ν πε ριπτώ σεων, πρέ πει να πραγματοποιού νται έ ως έ να μή να πριν τη λή ξη του προγρά μματος έ τσι ώ στε να υπά ρχει ο απαιτού μενος χρό νος για την παραλαβή, εγκατά σταση και τον έ λεγχο της καλή ς λειτουργί ας τους Για την επιλεξιμό τητα της δαπά νης των παγί ων και την πληρωμή στο πλαί σιο του προγρά μματος απαιτεί ται η προσκό μιση από την Ο.Ε.Φ. των οριστικώ ν πρωτο κό λλων παραλαβή ς από τον τελικό αποδέκτη Τα πάγια που αποκτώνται στα πλαίσια υλοποί ησης της παρούσας καθώς και όλα τα έντυπα (μελέ τες, εγχειρίδια κ.λπ.) που παραδίδονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή από τις Ο.Ε.Φ. στα πλαίσια των συμβάσεων υλοποίησης των προγραμμάτων τους υπο χρεωτικά φέρουν σε εμφανές σημείο, ειδική σήμανση, στην οποία αναγράφονται ευανάγνωστα τα εξής:

12 3132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την Ελλάδα καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής δρα στηριότητα... του εγκεκριμέ νου προγρά μματος με την αριθ.. από φαση του Υπουργού Αγροτική ς Ανά πτυξης και Τροφί μων». 3. Γενικά 3.1. Κατά την υποβολή των φακέ λων για τη χορή γη ση της α και β δό σης προκαταβολή ς και εξό φλησης υποβά λλονται τα προβλεπό μενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του ά ρθρου 10 της παρούσας από φασης, δικαι ολογητικά Οι αιτή σεις χρηματοδό τησης των Ο.Ε.Φ. πρέ πει να εί ναι υπογεγραμμέ νες από τον νό μιμο εκπρό σωπο και να φέ ρουν θεώ ρηση για το γνή σιο της υπογραφή ς του Οι Ο.Ε.Φ. που υποχρεού νται να τηρού ν τα πρω τό τυπα παραστατικά δαπανώ ν στο αρχεί ο τους, να αναγρά φεται το σχετικό σχό λιο στην αί τηση χρημα τοδό τησης Οι καταστά σεις δαπανώ ν για τη χρηματοδό τηση των προγραμμά των τους υποβά λλονται από τις Ο.Ε.Φ., σε έ ντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, σύ μφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα της παρού σας Ό ταν οι Ο.Ε.Φ. υποβά λλουν παραστατικά πληρω μή ς με την υποβολή της αί τησης αποδέ σμευσης των εγγυητικώ ν επιστολώ ν και της αί τησης εξό φλησης, συ νυποβά λλουν αναλυτική κατά σταση, στην οποί α πρέ πει να αναγρά φεται υποχρεωτικά η επωνυμί α και το Α.Φ.Μ. των εκδοτώ ν των τιμολογί ων Οι καταστά σεις έ γκρισης της αποδέ σμευσης των εγγυητικώ ν επιστολώ ν και του υπολοί που χρηματο δό τησης συνοδεύ ονται από εξοφλημέ να πρωτό τυπα παραστατικά δαπανώ ν (καθαρή αξί α και Φ.Π.Α.) της α και β δό σης και του υπολοί που χρηματοδό τησης αντι στοί χως. Στις περιπτώ σεις που οι Ο.Ε.Φ. υποχρεού νται να τηρού ν τα πρωτό τυπα παραστατικά δαπανώ ν στο αρχεί ο τους, οι καταστά σεις έγκρισης συνοδεύονται από αντίγραφα αυτών. Τα εν λό γω παραστατικά εί ναι: Για παροχή υπηρεσιώ ν: τιμολό για παροχή ς υπη ρεσιώ ν ή αποδεί ξεις παροχή ς υπηρεσιώ ν Για αγορά πά γιων υλικώ ν (εξοπλισμού κ.λπ.): τι μολό για, δελτί α αποστολή ς (ή ισοδύναμο παραστατικό), φορτωτικέ ς και λοιπά παραστατικά, ό πως αυτά προ βλέ πονται από τον Κ.Φ.Β. &Σ Για τα έ ξοδα των ημερησί ων αποζημιώ σεων και των μετακινή σεων του προσωπικού των Ο.Ε.Φ. που συμμετέ χουν στην υλοποί ηση του προγρά μματος (ανά μετακινού μενο) τα εξή ς: αναλυτική κατά σταση των δαπανώ ν από φαση/ή εντολή μετακί νησης από τα αρμό δια ό ργανα της Ο.Ε.Φ. για το σκοπό αυτό συνοπτική έ κθεση περιγραφή ς των πεπραγμέ νων του μετακινού μενου παραστατικά δαπανώ ν Τα παραστατικά δαπανώ ν περιλαμβά νουν για τα έ ξο δα ταξιδιού : αεροπορικά εισιτή ρια και κά ρτα επιβί βασης οικονομικής θέ σης, σιδηροδρομικά εισιτή ρια, εισιτή ρια μέ σων μαζική ς μεταφορά ς (τα έ ξοδα μετακί νησης με ταξί δεν εί ναι επιλέ ξιμα χρηματοδό τησης). Για τα έ ξοδα διαμονή ς πρέ πει να περιλαμβά νονται η από δειξη του ξενοδοχεί ου ή το τιμολό γιο ή το Δ.Π.Υ στο ό νομα του υπαλλή λου που διανυκτέ ρευσε (ανώ τατο ό ριο ενί σχυσης 60 ευρώ ημερησί ως για ό λο το χρό νο εκτό ς της τουριστική ς περιό δου, ό που ορί ζεται ανώ τατο ό ριο 70 ευρώ ) Σε περί πτωση χρή σης Ι.Χ. αυτοκινή του, κατα βά λλεται χιλιομετρική αποζημί ωση που ανέ ρχεται στο ποσό των 0,19 ευρώ ανά χιλιό μετρο, (συνυποβά λλεται σε φωτοαντί γραφο η ά δεια κυκλοφορί ας και η ά δεια οδή γησης) Οι ημερή σιες αποζημιώ σεις καθορί ζονται ως εξή ς: Στο ποσό των 60 ευρώ, για τις εκτό ς έ δρας μετακινή σεις με διανυκτέ ρευση Στο ποσό των 30 ευρώ για την ημέ ρα επιστρο φή ς Στο ποσό των 20 ευρώ για τις αυθημερό ν με τακινή σεις Κατά την υποβολή του αιτή ματος για τη χορή γηση της α δό σης προκαταβολής, στον πίνακα προϋπολο γισμού δαπανών έγκρισης α δό σης προκαταβολή ς (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XVI), πρέ πει να αναγρά φονται αναλυτικά τα ποσά της ενωσιακής, εθνική ς και ιδί ας συμμετοχή ς ανά τομέ α, δρά ση και κατηγορί α δαπά νης που αντιστοι χού ν στο έ να δεύ τερο του 90% των προβλεπό μενων επιλέ ξιμων δαπανώ ν για κά θε έ τος βάσει του εγκεκριμέ νου προϋπολογισμού όπως προβλέπεται στην παράγρα φο 3 του άρθρου 3 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής Κατά την υποβολή καταστάσεων δαπανώ ν για την χορή γηση της β δό σης προκαταβολή ς και του υπολοί που χρηματοδό τησης ισχύ ουν αντιστοί χως τα παρακά τω: Το συνολικό ποσό των πραγματοποιηθεισώ ν δα πανώ ν στις καταστά σεις δαπανώ ν της α δό σης για την έ γκριση της β δό σης προκαταβολή ς (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XVII), αντιστοιχεί στα παραστατικά δαπανώ ν απορρό φησης της α δό σης και δεν πρέ πει να υπερβαί νει το συνολικό ποσό της α δό σης που καλύ πτεται από την εθνική, ενωσιακή και την ιδί α συμμετοχή Το συνολικό ποσό των πραγματοποιηθεισώ ν δαπανώ ν (πραγματοποιηθεί σες δαπά νες της α δό σης προκαταβολή ς και πραγματοποιηθεί σες δαπά νες της β δό σης προκαταβολή ς και του υπολοί που) στις κατα στά σεις δαπανώ ν έ γκρισης υπολοί που χρηματοδό τησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XVIII) που αντιστοιχεί στα παραστατικά του συνό λου των δαπανώ ν δεν πρέ πει να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό Σε κάθε πρωτότυπο παραστατικό που υποβάλ λεται από τις Ο.Ε.Φ., πρέπει με μέριμνα του φορέα, να υπάρχει η ένδειξη «Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδο τούμενο από την ΕΕ και την Ελλάδα καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής και η δραστηριότητα δεν έχει επιδοτηθεί από άλλο ενωσιακό ή εθνικό πρόγραμμα». Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 18 Υποδείγματα Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση Υποδείγμα τα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως εξής:

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3133 I FAX E MAIL.... : A..: :. 2, KOIN: ( ) 611/

14 3134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) II / /KINHTO

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3135 II ' ' '

16 3136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) II ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) i..ii. A..i. B. ii. B.iii. B.iv. B.v. B. i. ii. iii. iv...i..ii..iii..iv..v..vi..,.i..ii..iii.. V

18 3138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).i..ii. V 1

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) i.1.iii.1 A..i.1 B. ii.1 B.iii.1 B.iv.1 B.v.1 B..i.ii.iii.iv...i..ii..iii..iv..v..vi..,.i..ii..iii...i..ii. V

20 3140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V :......FAX E MAIL.... A..: : KOIN:.....( ) 611/

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, / /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:. ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Πληρ.: Ε. Τσουράκη, Κ. Στουρνάρας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 269 13 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 266342 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1234/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις»

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 18.03.2014 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη Αθήνα 19.12.2016 Αριθμ. Πρωτ.185835 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καν.867/08 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του 1220/2011

Καν.867/08 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του 1220/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 867/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3 ης Σεπτεμβρίου 2008 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2009.08.24 09:52:28 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 21875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3208 17 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 6743/155668 Καθορισμός διαδικασίας ελέγχων και δικαιολογητικών πληρωμής για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0867 EL 07.09.2008 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 867/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 για τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45693 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2337 30 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1708/115158 Λεπτομέρειες εφαρμογής του ενωσιακού μέτρου ενίσχυ σης ιδιωτικής αποθεματοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Φορέας Υλοποίησης. αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «.», με κωδικό, συνολικής δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά - Αθήνα, 1111 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Υπόδειγμα 1α: Αίτηση του Φορέα για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Μελισσοκομίας Υπόδειγμα 1β: Αίτηση της ΟΜΣΕ για τη συνέχιση λειτουργίας του επιχορηγούμενου από τον Καν. Ε.Ε1234/07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46ΨΧΞΧ-6ΗΙ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 02.04.2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 38928 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS gssstfibs" 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra

INFORMATICS gssstfibs 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra (Λ INFORMATICS gssstfibs" ΑΔΑ: 798Μ4653ΠΓ-Π80 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 28-12-2015 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αριθ. Πρωτ. 137437 Τμήμα Αλιείας ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΥΘ04653ΠΓ-Ο4Σ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-08 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2721/88467 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών» 1 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 22 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα