ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΙΘ. 39./2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ. Στο Μαρούσι σήμερα , ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (ΑΦΜ , ΔΟΥ Αμαρουσίου) το οποίο συστήθηκε με τον Ν.3918/2011 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, καλούμενο εφεξής χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κο. ΚΟΝΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, δυνάμει της Υ/10β/Γ.Π.68458/ Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και αφ ετέρου της, επί της οδού Ήρας 4 Ταύρος Αττικής ΤΚ εδρεύουσας Εταιρίας με την επωνυμία «QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε.-ΦΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ), εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας «Ανάδοχος» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κα Φίνου Αικατερίνη του Γεωργίου με ΑΔΤ.ΑΙ συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Η Αναθέτουσα αρχή με την αριθ. Πρωτ. 667/ 138/ Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, αποφάσισε την «Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού ( συλλογή προσφορών) με αντικείμενο την ανάδειξη μεταφορέα ή μεταφορέων του πάσης φύσεως υλικού ( γενικού υλικού χρήσεως και υγειονομικού υλικού) από την Υποδιεύθυνση Αποθηκών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ # ευρώ# πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά». Την αριθ. 23/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Την αριθ. πρωτ. 873/ 147/ Απόφαση κατακύρωσης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ Την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με την οποία διεξήχθη ο Διαγωνισμός. Tην άμεση και επιτακτική ανάγκη για την μεταφορά του πάσης φύσεως υλικού ( γενικό υλικό χρήσεως και υγειονομικό υλικό) από την Υποδιεύθυνση Αποθηκών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τις μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Ήδη σε εκτέλεση των 873/147/ και 607/181/ Αποφάσεων τα παραπάνω συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στη σύναψη και υπογραφή της παρούσας σύμβασης, συνομολογούντα και συναποδεχόμενα τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, οι οποίοι έχουν ως εξής:

2 ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. «Αναθέτουσα Αρχή» είναι ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) «Ανάδοχος» είναι η εταιρία με την επωνυμία «QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ Α.Μ.ΕΜ ΦΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. «Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, η αριθ.πρωτ. 667/138/ Απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η αριθ. πρωτ. 23/2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η αριθ. πρωτ. 873/147/ Απόφαση Κατακύρωσης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, η αριθ. πρωτ. 607/181/ Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και η από οικονομική προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. «Έργο» Η σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η Σύμβαση αυτή, μεταφορά του πάσης φύσεως υλικού ( γενικό υλικό χρήσεως και υγειονομικό υλικό) από την Υποδιεύθυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ. «Συμβατικό Τίμημα» Η δοθείσα τιμή ανά κιλό η οποία έχει ως εξής: 0,144 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την περιοχή Μακεδονίας-Θράκης. 0, ευρώ πλέον ΦΠΑ για την περιοχή Αττικής. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης αναλαμβάνει τη μεταφορά του πάσης φύσεως υλικού ( γενικό υλικό χρήσεως και υγειονομικό υλικό ) από την Υποδιεύθυνση Αποθηκών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ,των παρακάτω περιοχών: Μακεδονίας-Θράκης με τιμή ανά κιλό 0,144 πλέον ΦΠΑ. Αττικής με τιμή 0, πλέον ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Η παράδοση για αποστολή των προς μεταφορά ειδών θα γίνεται κατά είδος από την Υποδιεύθυνση Αποθηκών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (οδός Μεγάλη του Γένους Σχολής 1, Άλιμος - τηλ & ) στον Ανάδοχο μεταφορέα, ο οποίος θα πρέπει να πραγματοποιεί την παραλαβή τους για αποστολή εντός 24 ωρών από την καθ οιονδήποτε τρόπο ειδοποίηση του από το αρμόδιο τμήμα της Υποδιεύθυνσης Αποθηκών. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τον Ανάδοχο μεταφορέα εντός των χώρων της Υποδιεύθυνσης Αποθηκών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με δικά του μέσα (χειροκίνητα παλετοφόρα ή μηχανικά ανυψωτικά μηχανήματα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται κατά περίπτωση) και θα παραδίδονται εντός των αποθηκευτικών χώρων κάθε μονάδας προορισμού, όπου αυτοί βρίσκονται, κατόπιν υπόδειξης του αρμόδιου υπαλλήλου. Ο Ανάδοχος μεταφορέας θα προσκομίζει επίσης παλέτες, STRETCH FILMS και ταινίες για την παλετοποίηση των υλικών. Όσον αφορά τα ήδη παλετοποιημένα υλικά που θα παραλαμβάνει, θα πρέπει να επιστρέφει τον αντίστοιχο αριθμό και τύπο παλετών. Η μεταφορά και παράδοση των ειδών στις Μονάδες Υγείας προορισμού τους πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο εντός των κάτωθι χρονικών περιθωρίων: Μακεδονίας-Θράκης εντός πέντε (5) ημερών. Αττικής εντός τριών (3) ημερών. 2

3 Η παράδοση των προς μεταφορά ειδών θα γίνεται από τον εκάστοτε μεταφορέα στους αποθηκευτικούς χώρους κάθε μονάδας προορισμού, όπου αυτοί βρίσκονται κατόπιν υπόδειξης του αρμόδιου υπαλλήλου. Η βεβαίωση της παράδοσης των προς μεταφορά ειδών στον ανάδοχο μεταφορέα για τον τόπο προορισμού τους, θ αποδεικνύεται με την έκδοση Δήλωσης Αποστολής, η οποία θα θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Αποθηκών ή το νόμιμο αναπληρωτή του καθώς επίσης και από τον υπεύθυνο διαχειριστή των διακινούμενων υλικών. Η Δήλωση Αποστολής θα γράφει καθαρά και με σαφήνεια, εκτός των άλλων: α) το βάρος των υλικών, β) τον τόπο προορισμού, γ) την ημερομηνία παραλαβής από τον ανάδοχο και δ) ότι η παραλαβή τους από τον ανάδοχο έγινε κανονικά (εμπρόθεσμη παραλαβή κλπ). Η παράδοση που δεν θα πραγματοποιείται εντός των προαναφερομένων χρονικών περιθωρίων από την ειδοποίηση του εκάστοτε μεταφορέα θεωρείται μη εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης. Κάθε βλάβη του υλικού που θα προκληθεί από κακή μεταφορά θα βαρύνει τον μεταφορέα. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ I. Η σωστή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης αποδεικνύεται για κάθε περίπτωση από τη Δήλωση Αποστολής Υλικών, η οποία θα είναι θεωρημένη από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αποθηκών και τον αρμόδιο Διαχειριστή. II. To στέλεχος του τριπλότυπου της Δήλωσης Αποστολής Υλικών που προορίζεται για την Επιτροπή Παραλαβής θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της Μονάδας που παραλαμβάνει τα υλικά ή εν απουσία του αυτού από τον Διευθυντή της Μοναδας και θα σφραγίζεται τόσο με την σφραγίδα του παραλαβόντος όσο και με την σφραγίδα της Μονάδας. Θ φέρει δε απαραιτήτως την ημερομηνία παραλαβής των υλικών προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος της εμπρόθεσμης παράδοσης από την Αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους της υπογραφείσας Σύμβασης. III. το πρώτο αντίγραφο θα το κρατά ο ανάδοχος, το δεύτερο θα παραδίδεται στη Μονάδα Αποστολής και το τρίτο αφού υπογραφεί από τον υπάλληλο της Μονάδας που θα παραλάβει τα υλικά (ημερομηνία, υπογραφή, σφραγίδα του υπαλλήλου ή του Διευθυντή καθώς και σφραγίδα της Μονάδας) θα το παραλαμβάνει ο ανάδοχος για να το καταθέσει στην Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Γενικού Υλικού Χρήσεως επί της οδού Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι, τρίτος όροφος Γ1 γραφείο. Επισημαίνεται ότι οι Δηλώσεις Αποστολής Υλικών οι οποίες δεν φέρουν τα απαιτούμενα στοιχεία του παραλήπτη δεν θεωρούνται έγκυρες για την πληρωμή του Αναδόχου. Δεδομένου του τρόπου παραλαβής των υλικών η οποία θα γίνεται με την ποσοτική παραλαβή των κιβωτίων όπως αναφέρονται στην χειρόγραφη «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ», οι αρμόδιοι Διαχειριστές Υλικού αμέσως μετά τη παραλαβή (εντός δύο ημερών) θα πρέπει να επιβεβαιώσουν και το περιεχόμενο των κιβωτίων ώστε να είναι σύμφωνο με τα αναγραφόμενα στο μηχανογραφημένο «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ». Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη υλικών ο αρμόδιος υπάλληλος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα Αποθηκών ώστε να μην προχωρήσει η Υπηρεσία στην εξόφληση του τιμολογίου. Κιβώτια με ίχνη φθοράς ή παραβίασης δεν θα παραλαμβάνονται. Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σε διμηνιαία βάση από αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Για τις ανάγκες της παραλαβής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Γενικού Υλικού Χρήσεως στο τέλος κάθε διμήνου, προκειμένου να διαβιβασθούν στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, τα σχετικά τιμολόγια στα οποία θα επισυνάπτονται οι υπογεγραμμένες από τις εκάστοτε μονάδες προορισμού, Δηλώσεις Αποστολής Υλικών της υπό iii παραγράφου του παρόντος άρθρου. Επίσης, θα παραδίδει συγκεντρωτική κατάσταση ( όπως αναφέρεται στην 3

4 υποπαράγραφο iii της παρούσης) που θα περιλαμβάνει όλες τις παραδόσεις που έλαβαν χώρα κατά το δίμηνο αναφοράς ανά σημείο αποστολής. Στη συγκεντρωτική κατάσταση (απαραίτητη και σε ηλεκτρονική μορφή) θα αναφέρονται οι ημερομηνίες παράδοσης και παραλαβής κατά περίπτωση, καθώς και το ονοματεπώνυμο του κατά περίπτωση παραλήπτη. Η επιτροπή παραλαβής θα προβαίνει σε δειγματοληπτική, κατά την κρίση της, επαλήθευση των περιγραφομένων στη συγκεντρωτική κατάσταση καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει απαραίτητη για τις ανάγκες του έργου της ΑΡΘΡΟ 3 ο ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Το χρονικό διάστημα για τις προαναφερόμενες παροχές υπηρεσιών μεταφοράς του πάσης φύσεως υλικού ( γενικού υλικού χρήσεως και υγειονομικού υλικού) από την Υποδιεύθυνση Αποθηκών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ, ορίζεται από την ημερομηνία της ανακοίνωσης γνωστοποίησης της αριθ. πρωτ. 607/181/ Απόφασης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ έως την 31 η Δεκεμβρίου ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: Μεταφορά του πάσης φύσεως υλικού ( γενικό υλικό χρήσεως και υγειονομικό υλικό) από την Υποδιεύθυνση Αποθηκών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ προς τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ των κάτωθι περιοχών : Μακεδονίας Θράκης εντός πέντε (5) ημερών. Αττικής εντός τριών (3) ημερών. Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης για απώλεια ή καταστροφή του υπό μεταφορά υλικού. Παράδοση όλων των μεταφερόμενων υλικών με Δελτίο Αποστολής και με υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου της Υπηρεσίας παραλήπτη επί του Δελτίου Αποστολής όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Έκδοσης συγκεντρωτικής κατάστασης παραδόσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Η απασχόληση προσωπικού από τον Ανάδοχο προς εκτέλεση της ανατεθείσας σε αυτόν υπηρεσίας, συνεπάγεται την κάλυψη αποκλειστικά από την πλευρά του, της αμοιβής του απασχολούμενου προσωπικού, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και της καταβλητέας αποζημίωσης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Η εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου οφείλει να εκτελεστεί με τον προσήκοντα τρόπο από τον Ανάδοχο από απόψεως, πραγματικής, χρονικής και τυπικής. Προξένηση υλικών ή άλλων ζημιών από το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για την απαιτούμενη μεταφορά, προερχόμενες από ατύχημα ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, αποκλειόμενης εν γένει οποιασδήποτε ποινικής ή αστικής ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής. Πρόκληση οιαδήποτε βλάβης ή ζημίας στο μεταφερόμενο υλικό από αμέλεια ή υπαιτιότητα του απασχολούμενου προς τούτο προσωπικού, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, που υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα παρακολούθησης της εκτέλεσης της ανατιθέμενου ως άνω έργου και δύναται επί τούτο να προβεί σε συστάσεις και οδηγίες προς τον Ανάδοχο επί τω σκοπώ της προσήκουσας εκτέλεσης της μεταφοράς. 4

5 ΑΡΘΡΟ 5 ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΜΑ 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου της μεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των ευρώ πλέον ΦΠΑ και αφορά τις συναφθείσες από την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία Συμβάσεις με τους Αναδόχους, QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ ΑΜΕ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ, ΓΕΝΙΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΚΑΡΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΛΕΞΙΟΥ. 2. Ο Ανάδοχος της παρούσας Σύμβασης θα αναλάβει το έργο της συγκεκριμένης μεταφοράς με κόστος ανά κιλό ήτοι: Μακεδονίας-Θράκης με τιμή ανά κιλό 0,144 πλέον ΦΠΑ. Αττικής με τιμή ανά κιλό 0, ευρώ πλέον ΦΠΑ. 3. Το κόστος των υπηρεσιών που αντιστοιχούν στις παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες ανά δίμηνο θα αφαιρείται από τον συνολικό προϋπολογισμό του Έργου. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει ως εξής: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0824 του Προϋπολογισμού των ετών 2013 και 2014 του ΕΟΠΥΥ ( αρ. πρωτ ΑΑΥ Μ1670/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2013 ). Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραπάνω έργου από την Αρμόδια Επιτροπή, με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος και ύστερα από τη θεώρηση του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Έργου θα συντάσσει ανά δίμηνο πρακτικό παραλαβής και ελέγχου καλή εκτέλεσης των υπηρεσιών και θα το στέλνει στη Διεύθυνση Προμηθειών για την πληρωμή του Αναδόχου. Η Διεύθυνση Προμηθειών αφού κάνει τις απαραίτητες ενέργειες θα διαβιβάζει τα σχετικά δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την πληρωμή του Αναδόχου. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται κάθε δίμηνο από την αρμόδια Δ/νση του ΕΟΠΥΥ, στο όνομα του Αναδόχου απολογιστικά κατόπιν υποβολής των σχετικών παραστατικών (δηλώσεις αποστολής και αντίστοιχα τιμολόγια φορτωτικές, συγκεντρωτική κατάσταση ) και των πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων σε ποσοστό 3,172% (ήτοι 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., με 2% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου και 0,10% ως κράτηση υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων) Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του. Κατά την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/94 όπως ισχύει, παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πάσης φύσεως νομικές αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του. Επίσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται και με κάθε άλλη κράτηση, φόρο, τέλη, τα οποία ενδεχομένως ισχύσουν κατά την ημέρα πληρωμής καθώς και με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδώσει τα ανάλογα φορολογικά παραστατικά στα κάτωθι στοιχεία: Επωνυμία :ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ :Αμαρουσίου 5

6 Διεύθυνση :Λ. Κηφισίας 39 Τ.Κ. : Μαρούσι ΑΡΘΡΟ 7 ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρεί με συνέπεια τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τα οριζόμενα στις προδιαγραφές της αριθ. 23/2012 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται να επιβάλει ρήτρες ως εξής: Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής υλικού επιβάλλεται ρήτρα η οποία θα προσδιορίζεται από το κόστος των προς μεταφορά υλικών προσαυξημένο κατά 20%. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παραλαβή ή στην παράδοση των υλικών επιβάλλεται ρήτρα 100 ευρώ και κάθε 24 ώρες καθυστέρησης. Η ρήτρα εισπράττεται με παρακράτηση από το συμβατικό αντάλλαγμα του Αναδόχου για το μήνα μέσα στον οποίο παρουσιάσθηκε το πρόβλημα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισμένα τα κέντρα διανομής του καθώς και τα μεταφορικά μέσα, αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη των κινδύνων πυρός-κλοπής-πλημμύρας-τρομοκρατικών ενεργειών-κλπ και αποζημιώνει τον ΕΟΠΥΥ σε κάθε τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, χωρίς να δικαιούται την επίκληση ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που εμφανισθούν επανειλημμένα προβλήματα, χρονικά ή άλλα, στην υλοποίηση του ανατιθέμενου έργου, τα οποία κατά την κρίση του ΕΟΠΥΥ, οφείλονται έν όλω ή έν μέρει στην πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, ο ΕΟΠΥΥ μετά από σχετική γνωμοδότηση, του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση, ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου του Αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών ή και κήρυξη εκπτώτου του Αναδόχου δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΛΥΣΗ Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών, της παρούσας Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφη δήλωση προς τον Ανάδοχο για να θεραπεύσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τη σχετική συμβατική παράβαση. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να προβεί στην αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι πλημμελής ή μερική, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της παρούσας σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια της παρούσας Σύμβασης σε άλλον Ανάδοχο, καταλογίζοντας σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει. Η Σύμβαση θα μπορεί να λύνεται, επίσης, με καταγγελία από την Αναθέτουσα Αρχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε περίπτωση κηρύξεως του Αναδόχου σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσεως των πληρωμών του, β) σε περίπτωση που ο Ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής. Γ) σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης Απόφασης κατά του Αναδόχου, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματος του. Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί όλα τα εκ του νόμου οριζόμενα δικαιώματά προς αποκατάσταση κάθε ζημίας. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από τη περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ καταγγελίας. Κατ εξαίρεση ο ΕΟΠΥΥ δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη ( κατ αυτό) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός αν ο ΕΟΠΥΥ γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το Συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης ο ΕΟΠΥΥ βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρος του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 6

7 Ο ΕΟΠΥΥ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές εκπίπτουν. Για τους πρόσθετους λόγους έκπτωσης του Αναδόχου εκτός των προβλεπομένων στο ΠΔ 118/2007, εφαρμόζονται οι έννομες συνέπειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τα τυχηρά υπό στενή έννοια ( απλά η συνήθη) στην νομότυπη εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων από αυτόν υποχρεώσεων σε Εκτέλεση της Σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγής της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς τον ΕΟΠΥΥ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο ΕΟΠΥΥ υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΕΥΘΥΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ο Ανάδοχος εγγυάται την ασφαλή αποθήκευση των υλικών κατά τη διάρκεια του χρόνου που μεσολαβεί από την παραλαβή των ειδών από την Υποδιεύθυνση Αποθηκών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ως την παράδοση τους τελικούς αποδέκτες. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου η των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του έργου. Το πλαίσιο ασφαλείας που θα εφαρμοστεί περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Υλικές ή άλλες ζημίες που προξενούνται στο μέσο που χρησιμοποιείται κάθε φορά στην απαιτούμενη μεταφορά, προερχόμενες από ατύχημα ή εξ οιασδήποτε αιτίας, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο αποκλειόμενης εν γένει οποιασδήποτε ποινικής ή αστικής ευθύνης του ΕΟΠΥΥ. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις περί μέτρων ασφαλείας και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελούμενων έργων και κατά συνέπεια για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημία σε βάρος οποιουδήποτε, από υπαιτιότητα ή αμέλεια η απειρία του προσωπικού του, των μελών του ή των υπ αυτής προστεθέντων κατά την εκτέλεση και παράδοση του έργου της συμβάσεως. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλίσει στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς το προσωπικό που θα έχει απασχολήσει, απαλλασσόμενης της Αναθέτουσας Αρχής κάθε ευθύνης από τυχόν ατύχημα. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 7

8 ΑΡΘΡΟ 12 ο ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος του έργου σε τρίτους μόνο στην περίπτωση που αυτό έχει αναφερθεί ρητά στην Προσφορά του και το οποίο θα περιγραφεί στο τελικό σχέδιο Σύμβασης. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον ΕΟΠΥΥ. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ίδιου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει άλλον υπεργολάβο, μόνον εφ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση του έργου. Ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκόμενου στην εκτέλεση του έργου, που κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση του δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ΕΟΠΥΥ σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού για την αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής της Σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, όπως επίσης και προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής για την από κάθε άποψη καλή και προσήκουσα εκτέλεση του ανατιθεμένου σ αυτόν έργου. Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί η συμπληρωθεί με Απόφαση του Οργανισμού, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η Αναθέτουσα Αρχή δηλώνει πως διατηρεί αρχείο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όχι όμως ευαίσθητων, για όλους τους Αναδόχους του. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επιπροσθέτως στην ανάρτηση των στοιχείων του, όπως της επωνυμίας, του ΑΦΜ, του οικονομικού αντικειμένου και της διάρκειας της σύμβασης, των στοιχείων της πληρωμής που διενεργείται σε αυτόν (ποσού, αιτιολογίας και ημερομηνίας πληρωμής) στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Εθνικού Τυπογραφείου βάσει των προβλέψεων του ν. 3861/2010. Κατά τα λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» - ΦΕΚ 19/Α /95, του Ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ 247/Α /95, του Π.Δ/τος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» - ΦΕΚ 150/Α / και της υπ αριθ /739/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» - 8

9 ΦΕΚ 1291/Β/ ), Ν.3861/2010, Ν.3871/2010 και Ν. 4093/2011, των οποίων ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας σύμβασης. Το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης όπως αυτό διατυπώθηκε ανωτέρω συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι δύο συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, αφού δε υπέγραψαν εις τριπλούν το παρόν κείμενο, έλαβαν ο καθένας από ένα (1) πρωτότυπο και το τρίτο κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. E.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΝΟΥ 9

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 22-12-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Στο Μαρούσι σήμερα 27 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΙΘ/27/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ.

ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ. ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ. Στην Αθήνα σήμερα 30-07-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002361821 2014-10-24

14PROC002361821 2014-10-24 Μαρούσι 24/10/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη Τηλ.: 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ. Δ/νση: Απ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα