ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ: AΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ: AΠΡΙΛΙΟΣ 2018"

Transcript

1 1 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Ι και ΙΙ Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ: AΠΡΙΛΙΟΣ 2018 Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών είναι η οργανωμένη επίσκεψη και η πρότυπη εργασία των φοιτητών της Σχολής κατά τους θερινούς μήνες σε φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου και σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητά τους. H Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών έχει εντάξει την Π.Α. των φοιτητών σε σχετικές επιχειρήσεις του χώρου στο πρόγραμμα σπουδών ως υποχρεωτικό μάθημα ήδη από το Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, βασική συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στοιχείο ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών των φοιτητών. Συγκεκριμένα, η Π.Α. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ υλοποιείται σε δύο στάδια και περιλαμβάνει τα παρακάτω Μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές της Σχολής: Πρακτική άσκηση Ι (Π.Α. Ι). Το μάθημα αυτό υπάγεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 6 ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ (κωδ. μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: 7237) και διεξάγεται κατά τη διάρκεια του θέρους μεταξύ 6 ου και 7 ου εξαμήνου, το μήνα Ιούλιο. Η υλοποίηση της Π.Α. Ι από τους φοιτητές πραγματοποιείται μετά τη λήξη της θερινής εξεταστικής περιόδου και έχει διάρκεια κατά μέσο όρο 10 ημερολογιακές ημέρες. Κατά το στάδιο αυτό, κάθε ομάδα φοιτητών επισκέπτεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6-7 προκαθορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σχετικές με το αντικείμενο της Σχολής, που βρίσκονται κυρίως στην περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας όπως λατομεία, μεταλλεία, μεταλλουργικές μονάδες, μονάδες επεξεργασίας μετάλλων κ.λπ. και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση Εργασίας, στην οποία περιγράφεται μία από τις εγκαταστάσεις που επισκέφθηκαν οι σπουδαστές κατά την περιοδεία. Πρακτική άσκηση ΙΙ (Π.Α. ΙΙ). Το μάθημα αυτό υπάγεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 8ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ (κωδ. μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: 7255) και διεξάγεται το θέρος, μεταξύ 8ου και 9ου εξαμήνου κατά τους μήνες Ιούλιο ή Αύγουστο και οπωσδήποτε μετά τη λήξη της θερινής εξεταστικής περιόδου. Κατά την Π.Α. ΙΙ, κάθε φοιτητής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών προσλαμβάνεται για συνεχή εργασία ενός μηνός σε μια βιομηχανία ή εργοτάξιο ή αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο της χώρας με δραστηριότητα εμπίπτουσα στο αντικείμενο της Σχολής, όπως π.χ. μεταλλεία, λατομεία, εργοτάξια τεχνικών έργων, μεταλλουργίες, εργοστάσια διαμόρφωσης μετάλλων και κραμάτων, εργοστάσια παραγωγής λειτουργικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, 1/11

2 2 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Ι και ΙΙ Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών πυριμάχων και κεραμικών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις απορρύπανσης, κ.λπ. Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας του ΕΜΠ στο Πρόγραμμα ERASMUS +, η Π.Α. ΙΙ μπορεί να διεξάγεται σε εταιρεία του κλάδου σε χώρα εκτός Ελλάδος, μετά από έγκριση της σχετικής αίτησης του φοιτητή από τους υπεύθυνους του ERASMUS + της Σχολής. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, (συνεδρίαση 05/02/15), τα μαθήματα Πρακτική Άσκηση Ι και Πρακτική Άσκηση ΙΙ αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες ως εξής: Πρακτική Άσκηση I: Πιστωτικές Μονάδες 8 Πρακτική Άσκηση IΙ: Πιστωτικές Μονάδες 11 Η παραπάνω αντιστοίχιση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις διεθνείς υποχρεώσεις της Σχολής ΜΜ-Μ (π.χ. ERASMUS +). ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η Π.Α. στελεχώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την Π.Α. Ι και την Π.Α. ΙΙ, τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο της Π.Α. ΙΙ, τους Επόπτες (μέλη ΔΕΠ) και το Διοικητικό-Τεχνικό Προσωπικό, όπως φαίνεται παρακάτω: Μέλη Επιτροπής Π.Α. Ι και ΙΙ Αρμοδιότητα Α. Αδάμ, Αναπλ. Καθηγήτρια Επιστημονική Υπεύθυνη Π.Α. Ι Θ. Ροντογιάννη Τσιαμπάου, Καθηγήτρια Αναπλ. Επιστημονική Υπεύθυνη Π.Α.Ι Ζ. Κερασοβίτου Υποστήριξη Π.Α. Ι Σ. Αγατζίνη-Λεονάρδου, Καθηγήτρια Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Π.Α. ΙΙ Α. Αδάμ, Αναπλ. Καθηγήτρια Επιστημονική Υπεύθυνη Π.Α. ΙΙ Α. Μπενάρδος, Επικ. Καθηγητής Μέλος Επιτροπής Π.Α. Ε. Κωστοπούλου Υποστήριξη Π.Α. ΙΙ ΣΤΟΧΟΙ Το Πρόγραμμα της Π.Α. στοχεύει στην αναγκαία εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο των σπουδών τους, την εμβάθυνση των γνώσεών τους, στην απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων σε εργοταξιακά θέματα, στην ενίσχυση των προοπτικών επαγγελματικής αποκατάστασης με την απόκτηση μιας ποιοτικά αναβαθμισμένης προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμά τους καθώς και στην ομαλότερη μετάβασή τους από το χώρο των ακαδημαϊκών σπουδών τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Από την αξιολόγηση της Π.Α., τόσο σε επίπεδο 2/11

3 3 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Ι και ΙΙ Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Σχολής όσο και από τους ίδιους τους ασκούμενους, τα αποτελέσματα κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικά, με κριτήρια την ικανοποίηση των στόχων που προαναφέρθηκαν. Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών στοχεύει στην εγκαθίδρυση σταθερών δεσμών με τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις του κλάδου, με στόχο τη σταθερή εξασφάλιση των απαιτούμενων θέσεων της Π.Α. και την κατά το δυνατόν αποδοτικότερη εκτέλεση της Π.Α. Στο πλαίσιο αυτό, σε όλη τη διάρκεια της Π.Α. ΙΙ, τα μέλη ΔΕΠ-Επόπτες κάθε ασκούμενου βρίσκονται σε επαφή με τον υπεύθυνο της επιχείρησης για την καθοδήγηση της εργασίας του και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που εμφανίζονται. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η υλοποίηση της Π.Α. Ι περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 1. Στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την Π.Α. Ι το θέρος της αντίστοιχης ακαδημαϊκής χρονιάς δηλώνουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα συμπληρώνοντας αναλυτικά τα προσωπικά τους στοιχεία. 2. Παράλληλα, η Σχολή M.M.M συγκεντρώνει, επεξεργάζεται πληροφορίες και αξιολογεί το αντικείμενο απασχόλησης των επιχειρήσεων που άπτονται του ευρύτερου επιστημονικού και επαγγελματικού πεδίου του νέου Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε σύστημα βάσης δεδομένων με δυνατότητα επέκτασης και ανανέωσης και αξιοποιούνται για την οργάνωση της Π.Α με τον προσδιορισμό των συνεργαζόμενων φορέων υποδοχής. 3. Στη συνέχεια, οριστικοποιείται ο αριθμός των ομάδων των φοιτητών (7-8 περίπου ομάδες που αποτελούνται από 15 έως 20 φοιτητές), που θα συμμετέχει στην Π.Α. Ι και το πρόγραμμα των ημερήσιων επισκέψεων των φοιτητών στα λατομεία, μεταλλεία, μεταλλουργίες και άλλες σχετικές μονάδες. Παράλληλα, την ίδια περίοδο αποστέλλεται επιστολή του Επιστημονικού Υπεύθυνου της ΠΑ Ι προς όλους τους συνεργαζόμενους φορείς υποδοχής (βιομηχανίες, τεχνικές εταιρείες κ.λπ.) με την αίτηση να υποστηρίξουν τη Σχολή σε αυτή την εκπαιδευτική της προσπάθεια. Στην επιστολή αναφέρονται οι ημερομηνίες επίσκεψης και ο αριθμός των φοιτητών που θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 4. Οι Φορείς Υποδοχής (Φ.Υ.), επιβεβαιώνουν και οριστικοποιούν εγγράφως στη Σχολή το πρόγραμμα των ημερήσιων επισκέψεων των φοιτητών. Με βάση τις απαντητικές επιστολές των Φ.Υ., οριστικοποιείται το πρόγραμμα των επισκέψεων και αποστέλλεται δεύτερη επιστολή με το τελικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, τον αριθμό των φοιτητών ανά ομάδα και τα πλήρη στοιχεία των φοιτητών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και όπου απαιτείται ΑΔΤ). Κάθε ένας από τους 3/11

4 4 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Ι και ΙΙ Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών παραπάνω Φ.Υ. ορίζει εγγράφως έναν εκπρόσωπό του που θα αποτελεί το σύνδεσμο με τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Π.Α. Ι έρχεται σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους - συνδέσμους των Φ.Υ. προκειμένου να λυθούν τυχόν απορίες και να διευθετηθούν θέματα όπως: Η ώρα προσέλευσης και η εκτιμώμενη ώρα ολοκλήρωσης της επίσκεψης. Γενικές οδηγίες για τους φοιτητές (μέτρα ασφάλειας, οδηγίες ένδυσης και υπόδησης κ.λπ.). 5. Οι φοιτητές ενημερώνονται για το τελικό πρόγραμμα των ημερήσιων επισκέψεων από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και λαμβάνουν έγγραφο με ενημερωτικό υλικό που περιλαμβάνει: Πρόγραμμα επισκέψεων. Πληροφορίες για τα παραστατικά που αιτείται να συμπληρώσουν οι επί μέρους εταιρείες, στις οποίες θα επιβεβαιώνεται η επίσκεψη των φοιτητών. Διαδικασίες για την καταβολή της αποζημίωσης των φοιτητών. Ασφάλεια ένδυση υπόδηση. Οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας. 6. Για την οργάνωση της Π.Α. Ι, οι σπουδαστές πρέπει να καταθέσουν στην κα Κερασοβίτου (Σχολή Μ.Μ.Μ., 2 ος όροφος, γραφείο 2.27) έως τις 30/03, τα εξής δικαιολογητικά: Βεβαίωση απογραφής από ΕΦΚΑ από οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ Έντυπο ΙΒΑΝ από τράπεζα (το IBAN είναι ο αριθμός που ξεκινάει με το GR και έχει 25 ψηφία) πλήρως συμπληρωμένο σε όλα του τα πεδία και θεωρημένο, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, χορηγείται σχετική βεβαίωση από το Γραφείο Π.Α. Ε.Μ.Π στον φοιτητή και ανοίγει έναν καινούριο λογαριασμό. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιάριου τράπεζας, τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής. Φωτοτυπία ταυτότητας. Έγγραφο από εφορία ή το TAXIS ή άλλο, όπου να φαίνεται η ΔΟΥ και το ΑΦΜ του σπουδαστή. Στη συνέχεια και με την ολοκλήρωση της Π.Α. Ι οι σπουδαστές πρέπει να καταθέσουν στην κα Κερασοβίτου έως τις 27/07 τα εξής δικαιολογητικά: Πρωτότυπες βεβαιώσεις προσέλευσης (ομαδικές ή ατομικές) στις εταιρείες, τις οποίες χορηγούν οι εταιρείες και σε αυτές αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών που πράγματι τις επισκέφτηκαν, καθώς και ο χώρος και η ημερομηνία της επίσκεψης. Τιμολόγιο με τη δαπάνη διαμονής του σπουδαστή. 4/11

5 5 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Ι και ΙΙ Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια Τα δικαιολογητικά ελέγχονται για την πληρότητα και πιστότητα του περιεχομένου τους. Μετά το πέρας των επισκέψεων και σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ορίζεται και το τελικό ποσό της αποζημίωσης και των εξόδων διαμονής των φοιτητών. 7. Μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. Ι και κατά τη διάρκεια του 7ου εξαμήνου, οι φοιτητές εκπονούν σχετική έκθεση για μία από τις εταιρείες που επισκέφθηκαν. Για τη σύνταξη της έκθεσης κάθε ομάδα χωρίζεται σε υποομάδες ενός ή δύο συνεργαζόμενων φοιτητών. Από κάθε υποομάδα συντάσσεται έκθεση για μία από τις εταιρείες που επισκέφτηκε η ομάδα. Η έκθεση αυτή αξιολογείται και βαθμολογείται (με κλίμακα του 10) από τoν Επιστημονικό Υπεύθυνo της Π.Α. Ι. Προκειμένου οι σπουδαστές να λάβουν το Δίπλωμα τους, πρέπει να έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Ι». 8. Στο πλαίσιο της Π.Α. Ι, έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα προκειμένου να είναι δυνατή η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω του διαδικτύου. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται οι Φορείς Υποδοχής που συνεργάζονται με τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την εκπόνηση της Π.Α Ι, προβάλλονται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις, λειτουργεί σύστημα ερωτήσεων & απαντήσεων για την επίλυση γενικών αποριών επί της Π.Α.Ι, υπάρχουν ερωτηματολόγια που απευθύνονται τόσο στους φοιτητές όσο και στους Φ.Υ. και αφορούν στο βαθμό ικανοποίησης των προαναφερομένων, οδηγίες για το περιεχόμενο και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης κ.α. Η υλοποίηση της Π.Α. ΙΙ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 1. Στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους αποστέλλεται επιστολή από τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών στους Φορείς Υποδοχής όπως βιομηχανίες, (μεταλλεία, λατομεία, εργοτάξια τεχνικών έργων, μεταλλουργίες, εργοστάσια διαμόρφωσης μετάλλων και κραμάτων, εργοστάσια παραγωγής λειτουργικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, πυριμάχων και κεραμικών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις απορρύπανσης, κ.λπ.), ΔΕΚΟ, δημόσιες υπηρεσίες, εργοτάξια τεχνικών έργων ή αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας με δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενο της Σχολής Μ.Μ.Μ., ζητώντας να συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία της Σχολής και να προσφέρουν θέσεις Π.Α.ΙΙ στους φοιτητές. 2. Οι Φ.Υ. εκδηλώνουν το ενδιαφέρον απασχόλησης φοιτητών στις εγκαταστάσεις τους με επίσημη επιστολή που αποστέλλουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ε.Μ.Π και προωθείται στην Ομάδα 5/11

6 6 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Ι και ΙΙ Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Υποστήριξης της Π.Α.ΙΙ της Σχολής και ενημερώνουν για τον αριθμό θέσεων καθώς και για πιθανές παροχές που προσφέρουν. 3. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την Π.Α. ΙΙ το θέρος της εκάστοτε ακαδημαϊκής χρονιάς πρέπει : να εγγραφούν στο μάθημα Π.Α.ΙΙ στην Κεντρική Γραμματεία της Σχολής κατά την περίοδο εγγραφής των μαθημάτων του 8 ου εξαμήνου, να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στο σύστημα ΠΡΑΞΙΣ, ιστοσελίδα στη Θεματική Ενότητα «Αιτήσεις» το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται κάθε φορά. 4. Οι σπουδαστές πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ έως 30/03, τα παρακάτω δικαιολογητικά: Βεβαίωση απογραφής από ΕΦΚΑ από οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ. Έντυπο ΙΒΑΝ από τράπεζα (το IBAN πρέπει να έχει το GR και 25 ψηφία) πλήρως συμπληρωμένο σε όλα του τα πεδία και θεωρημένο, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, χορηγείται μια βεβαίωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ στον φοιτητή και ανοίγει έναν καινούριο λογαριασμό. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιάριου τράπεζας του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας). Φωτοτυπία ταυτότητας Έγγραφο από εφορία ή το TAXIS ή άλλο όπου να φαίνεται η ΔΟΥ του σπουδαστή. Επιπλέον, πριν την 10 η ημέρα του μήνα του προηγούμενου από αυτόν που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση οι σπουδαστές: Θα προσκομίσουν ένα πρωτόκολλο συνεργασίας υπογεγραμμένο από τους ίδιους και από τον φορέα σε τέσσερα (4) αντίτυπα, που θα αναζητήσουν στην κεντρική ιστοσελίδα της Π.Α καθώς και θα υπογράψουν το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων Ε.Μ.Π, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ε.Μ.Π. MONO την ημέρα έναρξης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή ή την προηγούμενη ημέρα της έναρξης, θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα προκειμένου να συμπληρώσουν όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο. Τα στοιχεία εισόδου στο σχετικό link είναι το και ο κωδικός που έχουν παραλάβει από το Κέντρο Υπολογιστών του Πολυτεχνείου. 6/11

7 7 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Ι και ΙΙ Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Είναι υποχρέωση της Σχολής να εξασφαλίζει θέσεις πρακτικής άσκησης για το σύνολο των φοιτητών. Στα τέλη Απριλίου πραγματοποιείται συνάντηση του Επιστημονικού Υπευθύνου, του Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου Καθηγητή της Π.Α. ΙΙ, του υπεύθυνου του Γραφείου Π.Α. Ε.Μ.Π και των φοιτητών προκειμένου να ενημερωθούν για τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων Π.Α. ΙΙ. Οι φοιτητές, ανάλογα με την κατεύθυνση την οποία έχουν επιλέξει, δηλώνουν στην ίδια συνάντηση σε ποιο φορέα επιθυμούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση. Στην περίπτωση που κατά την επιλογή του Φ.Υ. από τους φοιτητές ο αριθμός των υποψηφίων για μια συγκεκριμένη θέση υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στο συγκεκριμένο φορέα, εφαρμόζεται ο κάτωθι αλγόριθμος επιλογής σπουδαστή: Μ = β1 x χ1 + β2 x χ2 + β3 x χ3 Όπου: Μ= αριθμός μορίων β1= 0,45 χ1= ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ίδια κατεύθυνση: 2, Συγγενής Κατεύθυνση: 1,5, Άλλη κατεύθυνση: 0,5 β2= 0,25 χ2= ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Εντοπιότητα: 2, Άλλη περιοχή: 0,5 β3= 0,30 χ3= ο μέσος όρος του βαθμού των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς ο σπουδαστής Ο ως άνω αλγόριθμος έχει επικυρωθεί από τη Γ.Σ της Σχολής Μ.Μ.Μ και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Π.Α. ΙΙ. Στην περίπτωση που οι φοιτητές επιθυμούν να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση σε μια εταιρεία, η οποία δεν συνεργάζεται με τη Σχολή Μ.Μ.Μ αλλά σχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών της, θα πρέπει η εταιρεία να στείλει μία επιστολή στο γραφείο Π.Α Ε.Μ.Π με την οποία θα ενημερώνει τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ότι ενδιαφέρεται να προσφέρει θέση Πρακτικής Άσκησης ΙΙ καθώς και τις διευκολύνσεις που δύναται να παρέχει. Εάν η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει συνεργαστεί σε προηγούμενο έτος με τη Σχολή, θα πρέπει να συμπεριλάβει και ενημερωτικά στοιχεία για το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται και να κάνει εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Αφού ολοκληρωθεί η διανομή των θέσεων στους φοιτητές αποστέλλεται απαντητική επιστολή στις εταιρείες ανακοινώνοντας τα ονόματα των φοιτητών που θα απασχοληθούν καθώς και την ακριβή χρονική περίοδο της άσκησής τους. Επιπλέον συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο αναγράφονται οι Φορείς Υποδοχής και οι σπουδαστές, το οποίο υπογράφεται από την τριμελή Επιτροπή της Π.Α. ΙΙ 7/11

8 8 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Ι και ΙΙ Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής για πέντε (5) ημέρες για περίπτωση ενστάσεων και εν συνεχεία επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής. Μετά την κατανομή των θέσεων η εποπτεία του κάθε σπουδαστή ανατίθεται σε μέλος ΔΕΠ της Σχολής, δηλαδή στον Επόπτη Καθηγητή. Ο σχετικός πίνακας ανάθεσης Εποπτών αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Α.ΙΙ στην ενότητα «Πρόγραμμα» μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης θέσεων Π.Α.ΙΙ στους σπουδαστές. Κάθε Επόπτης έχει την ευθύνη του ορισμού του Ειδικού Θέματος της εργασίας της Πρακτικής Άσκησης, σε συνεργασία με τον Φ.Υ., και την επίλυση τυχόν προβλημάτων, που θα προκύψουν, πάλι σε συνεργασία με αυτόν. Κάθε σπουδαστής έρχεται σε επικοινωνία με τον Επόπτη Καθηγητή πριν την έναρξη της Πρακτικής του Άσκησης, προκειμένου να συζητήσει το αντικείμενο άσκησής του. 6. Η Π.Α ΙΙ εκτελείται από τους φοιτητές μετά τη λήξη της καλοκαιρινής εξεταστικής περιόδου, η οποία συνήθως ολοκληρώνεται μέχρι τέλη Ιουνίου-μέσα Ιουλίου του ημερολογιακού έτους, οπότε και πραγματοποιείται η μετάβαση των φοιτητών στους αντίστοιχους Φορείς Υποδοχής. Κατά την περίοδο της Π.Α, κάθε φοιτητής απασχολείται καθημερινώς στο προκαθορισμένο Φ.Υ. για ένα μήνα. Σημείωση: Το χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχές και όχι διακοπτόμενο. 7. Ο φοιτητής υποχρεούται να απασχολείται καθημερινώς επί της προσυμφωνηθείσας θεματικής περιοχής και να ακολουθεί το πρόγραμμα εργασιών της επιχείρησης και τις υποδείξεις του υπευθύνου της επιχείρησης για τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας του. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Π.Α., ο αντίστοιχος Επόπτης (μέλος ΔΕΠ) βρίσκεται σε επαφή με τον υπεύθυνο της επιχείρησης για την καθοδήγηση της εργασίας του, ενώ δύναται να πραγματοποιούνται επισκέψεις των εποπτών καθηγητών στους φορείς υποδοχής για την καλύτερη εκτέλεση της Π.Α. ΙΙ των φοιτητών. 8. Το αργότερο έως δέκα (10) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. ΙΙ οι φοιτητές καταθέτουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ε.Μ.Π, τα παρακάτω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία εμπίπτει στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Ε.Μ.Π είναι κλειστό λόγω θερινών διακοπών, η ημερομηνία αυτή μετατίθεται την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας του Ιδρύματος. Tη Βεβαίωση Εκτέλεσης Π.Α. ΙΙ εις διπλούν υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Φ.Υ. στον οποίο πραγματοποιήθηκε η Π.Α. ΙΙ. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται τα αναλυτικά στοιχεία του Φ.Υ., η χρονική περίοδος απασχόλησης του φοιτητή καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του κατά τη διάρκεια παραμονής του. Tο Καθημερινό Δελτίο Εργασίας όπου αναφέρονται σε καθημερινή βάση αναλυτικά οι εργασίες του φοιτητή. 8/11

9 9 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Ι και ΙΙ Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συντάσσεται από τον σπουδαστή, έκτασης όχι μικρότερης των τριών (3) σελίδων, στο οποίο θα αναφέρεται ο Φορέας Υποδοχής και σύντομη περιγραφή της δραστηριότητάς του, καθώς και το αντικείμενο εργασιών του σπουδαστή κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του. Παραστατικά Οδοιπορικών Παραστατικά Διαμονής MONO την ημέρα λήξης ή την επόμενη ημέρα της λήξης της πρακτικής άσκησης οι σπουδαστές θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα προκειμένου να συμπληρώσουν όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο. Με την υποβολή των παραπάνω, ο σπουδαστής λαμβάνει προβιβάσιμο βαθμό 6/10 και δικαιούται να παραλάβει την αποζημίωσή του. Στη συνέχεια ο σπουδαστής καταθέτει στον επιστημονικό υπεύθυνο της Π.Α ΙΙ, την «Τελική Εργασία- Τεχνική Έκθεση» της Πρακτικής Άσκησης έως τις 20/10, η οποία αξιολογείται και βαθμολογείται με την κλίμακα του δέκα (10). Ο βαθμός του μαθήματος αντιστοιχεί στον βαθμό της Τεχνικής Έκθεσης, εάν είναι μεγαλύτερος από έξι (6), σε αντίθεση περίπτωση παραμένει έξι (6). Η Τεχνική έκθεση της Π.Α. ΙΙ διακρίνεται στο «Γενικό Μέρος» και στο «Ειδικό Μέρος». Το «Γενικό Μέρος» περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου του Φ.Υ. ενώ το «Ειδικό Μέρος», που όπως προαναφέρθηκε καθορίζεται σε συνεργασία μεταξύ του Φ.Υ. και του Επόπτη- Μέλους ΔΕΠ, πραγματεύεται συγκεκριμένο τεχνικό θέμα με μετρήσεις, αναλύσεις, κατασκευή διαγραμμάτων, καμπυλών και γενικά επεξεργασία δεδομένων που οδηγούν σε αξιόπιστα συμπεράσματα. Οι εκθέσεις που υποβάλλονται από τους φοιτητές, διατηρούνται σε αρχείο, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους τόσο από άλλους φοιτητές όσο και από το εκπαιδευτικό προσωπικό ή και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο. Πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς η Π.Α. ΙΙ αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, στην περίπτωση που ο σπουδαστής δεν υποβάλλει τη βεβαίωση παρακολούθησης από το Φ.Υ. και το Ημερολόγιο Εργασιών, η Π.Α ΙΙ αποτελεί χρωστούμενο μάθημα και προκειμένου να λάβει το Δίπλωμά του, πρέπει να επαναλάβει την Πρακτική ΙΙ. 9/11

10 10 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Ι και ΙΙ Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Στο πλαίσιο της Π.Α. ΙΙ, έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα στον Ιστότοπο της Σχολής, προκειμένου να είναι δυνατή η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω του διαδικτύου. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται οι Φ.Υ που συνεργάζονται με τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για την εκπόνηση της Π.Α., προβάλλονται οι σχετικές ανακοινώσεις, λειτουργεί σύστημα ερωτήσεων & απαντήσεων για την επίλυση γενικών αποριών επί της Πρακτικής, υπάρχουν ερωτηματολόγια που απευθύνονται τόσο στους φοιτητές όσο και στους Φορείς Υποδοχής και αφορούν στο βαθμό ικανοποίησής τους, κ.α. Επιπρόσθετα, όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση ΙΙ αναρτώνται και από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ε.Μ.Π, στην επίσημη ιστοσελίδα Τα αναλυτικά στοιχεία του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ε.Μ.Π Κεντρική Πλατεία Πολυτεχνειούπολης Ισόγειο Κτιρίου Μηχανολόγων Μηχανικών Τηλέφωνο επικοινωνίας: , Υπεύθυνη: κα Κ. Βενούτσου Ιστοσελίδα: Πρέπει επιπλέον να επισημανθεί ότι από το 2013, στη διαδικασία υλοποίησης της Π.Α.ΙΙ συμβάλει και το πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ που αποτελεί μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους Φ.Υ. που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (Π.Α.) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας και της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών συμπεριλαμβανομένης, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή από τη Σχολή. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η παρακολούθηση, εποπτεία και αξιολόγηση των φοιτητών, που εκπονούν την Π.Α.ΙΙ πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω δράσεων: Οι Επόπτες κάθε ασκούμενου βρίσκονται σε επαφή με τον υπεύθυνο της επιχείρησης για την καθοδήγηση της εργασίας του. Εάν κριθεί απαραίτητο, ο Επόπτης δύναται να μεταβεί στο χώρο της επιχείρησης για την επίλυση σχετικών προβλημάτων. 10/11

11 11 Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Ι και ΙΙ Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Μέσω της Βεβαίωσης Εκτέλεσης Π.Α. ΙΙ και του Καθημερινού Δελτίου Εργασίας, τα οποία καταθέτει ο φοιτητής μετά τη λήξη της Π.Α. ΙΙ, ο υπεύθυνος του Φ.Υ. της Π.Α. πιστοποιεί την εκτέλεση των σχετικών εργασιών του φοιτητή για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι φοιτητές αξιολογούνται από το Ημερολόγιο Εργασιών, έκτασης όχι μικρότερης των τριών (3) σελίδων και από την εκτεταμένη «Γραπτή Έκθεση Π.Α. ΙΙ», την οποία υποβάλλουν μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αποζημίωση των σπουδαστών καλύπτεται από τις πηγές χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης Ε.Μ.Π.- Τακτικός Προϋπολογισμός και ΕΣΠΑ. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της Π.Α., σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στις παραπάνω πηγές χρηματοδότησης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Κατά τη διάρκεια της Π.Α. Ι και της Π.Α. ΙΙ, διενεργείται ασφάλιση των φοιτητών έναντι ατυχήματος με δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Μ.Π και του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με τον Αριθμό Μητρώου ΕΦΚΑ (ΑΜΑ) αποστέλλεται σχετική κατάσταση στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Ε.Μ.Π όπου για κάθε φοιτητή δίνονται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, σύνολο εργάσιμων ημερών στην εταιρεία εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης, χωριστά για κάθε μήνα παραμονής τους στην εταιρεία. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αποσταλεί στην παραπάνω Διεύθυνση αποκλειστικά εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του ημερολογιακού μήνα εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης. 11/11

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ημερομηνία Σύνταξης: 13/02/2019 Γενικά Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Οδηγίες Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να εκτελεστεί μία φορά, από την 1-Μαϊου έως 31-Οκτωβρίου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδαστές που πρόκειται να εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση Ι το θέρος μιας ακαδημαϊκής χρονιάς θα πρέπει:

Οι σπουδαστές που πρόκειται να εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση Ι το θέρος μιας ακαδημαϊκής χρονιάς θα πρέπει: 1. ΓΕΝΙΚΑ H Πρακτική Άσκηση I εντάσσεται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ, υπάγεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 6 ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018 1. Πρακτική Άσκηση του Τμήματος ΠΕΔΔ Κατά τη διάρκεια των Προπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές του Tμήματος ΠΕΔΔ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2014 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πληροφορίες: Α. Δημακοπούλου, τηλ. 210-7723030 ((aldim@central.ntua.gr), Σπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Καθ. Ιωάννης Θεοδωράκης ακαδ. έτος 2018-2019 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ταυτότητα Πρακτικής Άσκησης στο ΤΜΜ Επιστημονικός Υπεύθυνος: κ. Γ. Κοζανίδης Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Καθ. Αθανάσιος Σφουγγάρης. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΤΓΙΥΠ: Αν. Καθ. Εξαδάκτυλος Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Καθ. Κ. Ιωάννης Θεοδωράκης Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Καθ. Αθανάσιος Σφουγγάρης. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΤΒΒ: Επίκουρος Καθ. Νικόλαος Μπαλατσός.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Πρακτική Άσκηση

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Πρακτική Άσκηση ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην επαφή των φοιτητών/ριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΜΦΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΜΦΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΜΦΕ 2016-17 Γενικά Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός ως προς τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος, 54 124, Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 99 71 36, Φαξ: +30 2310 99 70 67 e-mail: praktiki@auth.gr URL: http://www.dasta.auth.gr Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Καθ. Αθανάσιος Σφουγγάρης ακαδ. έτος 2017-2018 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ταυτότητα Πρακτικής Άσκησης στο ΤΜΜ Επιστημονικός Υπεύθυνος: κ. Πελεκάσης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πρακτική Άσκηση Φοιτητών revised 15/3/2018 Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Καθ. Αθανάσιος Σφουγγάρης ακαδ. έτος 2017-2018 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ταυτότητα Πρακτικής Άσκησης στο ΤΜΜ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα θεσμοθετήθηκε με απόφαση της 2ης Συνεδρίασης του Ακαδημαϊκού Έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Καθ. Αθανάσιος Σφουγγάρης ακαδ. έτος 2017-2018 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταυτότητα Πρακτικής Άσκησης στο ΤΜΧΠΠΑ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014 2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στον οδηγό σπουδών του Τμήματός Μηχανολόγων Μηχανικών θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Υποστήριξη Π.Α. ΠΤΔΕ: Πολυξένη Φίλιου Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Υποστήριξη Π.Α. Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Υποστήριξη Π.Α. ΤΕΠΑΕ: Πολυξένη Φίλιου Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014 2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος ΔΕΑΠΤ: Γρ. Μπεληγιάννης, Επικ. Καθηγητής

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος ΔΕΑΠΤ: Γρ. Μπεληγιάννης, Επικ. Καθηγητής τηλ.: 26410 74194 Ε mail: gbeligia@upatras.gr Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος ΔΕΑΠΤ: Γρ. Μπεληγιάννης, Επικ. Καθηγητής ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητών & Φοιτητριών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης. Φοιτητών & Φοιτητριών

Φοιτητών & Φοιτητριών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης. Φοιτητών & Φοιτητριών Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ Περίοδος Πρακτικής 2016

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ Περίοδος Πρακτικής 2016 Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ Περίοδος Πρακτικής 2016 Πρακτική Άσκηση Είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 8 ου Εξαμήνου Σπουδών Πραγματοποιείται πάντα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ H Πρακτική Άσκηση I εντάσσεται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ, περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 7ου εξαμήνου και διεξάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Άρθρο 1: Γενικές Αρχές... 2 Άρθρο 2: Όροι και προϋποθέσεις... 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

18/10/2017. Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» Πρακτική Άσκηση. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

18/10/2017. Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» Πρακτική Άσκηση. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014 2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες / Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» 1. Τι είναι η Πρακτική Άσκηση; Η Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 7 ο Εξάμηνο Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ Ακαδημαϊκή Χρονιά: 2017 2018 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βέργος (Επιστημονικά Υπεύθυνος) Ενημέρωση Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιδρυματικά Υπεύθυνος: Καθ. Θεοδωράκης Ιωάννης Επιστημονικός Υπεύθυνος ΤΓΦΠΑΠ: Καθ. Χα Ιμπραχίμ-Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014 2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014 2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Υποστήριξη Π.Α. Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Γαβριηλίδου Έφη Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Υποστήριξη Π.Α. Τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας: Πολυξένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Περιεχόμενα 1. Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;... 2 2. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;... 2 3. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ Περίοδος Πρακτικής 2018

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ Περίοδος Πρακτικής 2018 Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ Περίοδος Πρακτικής 2018 Πρακτική Άσκηση Είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 8 ου Εξαμήνου Σπουδών Πραγματοποιείται πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 8 ο Εξάμηνο Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ Ακαδημαϊκή Χρονιά: 2017 2018 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βέργος (Επιστημονικά Υπεύθυνος) Ενημέρωση Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. Α) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Πριν την έναρξη της πρακτικής προηγείται η δημοσιοποίηση της στους

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι (Περιοδεία) Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ H Πρακτική άσκηση I περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

1.Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

1.Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι Το Πρόγραμμα της Πρακτικής άσκησης Ι για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, που θα λάβει χώρα την περίοδο 26 Ιουνίου έως 04 Ιουλίου του 2016, δίνεται στον συνημμένο Πίνακα. Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 4 Ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 45500

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ιδρυματικά Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Σφουγγάρης Γιατί να κάνω Πρακτική; Εφαρμογή στην πράξη των ακαδημαϊκών γνώσεων. Αποτελεί το επιστέγασμα των

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Υποστήριξη Π.Α. Τμήματος Σοφία Προύσαλη Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αγρίνιο, 21 Ιουνίου 2011

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αγρίνιο, 21 Ιουνίου 2011 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πρακτική άσκηση Στόχοι Μια ευκαιρία για εμπειρίες σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας να αποκτήσετε πολύτιμες εργασιακές εμπειρίες σε αντικείμενα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1. Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 7 ο Εξάμηνο Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ Ακαδημαϊκή Χρονιά: 2013 2014 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βέργος (Επιστημονικά Υπεύθυνος) Β.Ν. Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 1. Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Χημείας επιδοτείται μέσω του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΚΠΑ Τμήμα Χημείας"

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Και Διατροφής. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Και Διατροφής. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Και Διατροφής Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Περιεχόμενα Βήμα 1 ο : Αποστολή επιστολών σε επιχειρήσεις για εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 8 ο Εξάμηνο Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ Ακαδημαϊκή Χρονιά: 2015 2016 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βέργος (Επιστημονικά Υπεύθυνος) Ενημέρωση Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, δύνανται να πραγματοποιούν την θεσμοθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

«Πρακτική Άσκηση» Υλοποίηση Συγχρηματοδοτείται -Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) -Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

«Πρακτική Άσκηση» Υλοποίηση Συγχρηματοδοτείται -Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) -Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων «Πρακτική Άσκηση» Υλοποίηση 2014-2020 Συγχρηματοδοτείται -Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) -Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση στο πλαίσιο Ε.Π.Ε.Α.Ε.K, ΕΣΠΑ

Υλοποίηση στο πλαίσιο Ε.Π.Ε.Α.Ε.K, ΕΣΠΑ Υλοποίηση 1999 2016 Συγχρηματοδοτείται -Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) -Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων στο πλαίσιο Ε.Π.Ε.Α.Ε.K, ΕΣΠΑ Από το 2015 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369205 E-mail: tour.praktiki@teipat.gr Fax: 2610.369183 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Περιεχόμενα 1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.»...

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ιδρυματικά Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Σφουγγάρης Γιατί να κάνω Πρακτική; Εφαρμογή στην πράξη των ακαδημαϊκών γνώσεων. Αποτελεί το επιστέγασμα των

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Καθ. Αθανάσιος Σφουγγάρης ακαδ. έτος 2017-2018 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταυτότητα Πρακτικής Άσκησης στο ΤΜΧΠΠΑ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Oι τελειόφοιτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» Φεβρουάριος 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος: Παναγιώτα Φατούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος: Παναγιώτα Φατούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος: Παναγιώτα Φατούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τηλ. 2810 393549, e-mail: faturu AT csd.uoc.gr Επίβλεψη φοιτητών-υποστήριξη προγράμματος Mαρία

Διαβάστε περισσότερα