ΠΕΜΠΣΗ 5/12 πίτι του Πολιτιςμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΜΠΣΗ 5/12 πίτι του Πολιτιςμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου"

Transcript

1 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ ΠΕΜΠΣΗ 5/12 πίτι του Πολιτιςμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου Εγγραφέσ ςυνέδρων Έναρξη Χαιρετιςμοί Σζαχίλη Ίρισ, Από τη Β ςτη Γ υνϊντηςη για το Αρχαιολογικό Έργο ςτην Κρότη. Ένα μικρό ιςτορικό 1 Η ΤΝΕΔΡΙΑ οφιανογ Χργςα, Σο ϋργο τησ ΚΔ ΕΠΚΑ κατϊ την τριετύα ερπετςιδάκη Ιωάννα, Σο ϋργο τησ ΚΓ ΕΠΚΑ κατϊ την τριετύα υθιακάκη Βάςω, Σο ϋργο τησ 13 ησ Ε.Β.Α. κατϊ την τριετύα Ρεθεμιωτάκησ Γιώργοσ, Σο ϋργο του Αρχαιολογικού Μουςεύου Ηρακλεύου κατϊ την τριετύα Διάλειμμα Φανουράκησ Ιωςήφ, Σο ϋργο τησ Τπηρεςύασ Νεοτϋρων Μνημεύων και Σεχνικών Έργων Κρότησ κατϊ την τριετύα Σζιγκουνάκη Αναςταςία, Σο ϋργο τησ ΚΕ ΕΠΚΑ και τησ 28ησ Ε.Β.Α. κατϊ την τριετύα Ανδριανάκησ Μιχάλησ, Σο ϋργο τησ Επιςτημονικόσ Επιτροπόσ Οχυρώςεων Κβπακα Κατερίνα, Οι αρχαιολογικϋσ ϋρευνεσ του Πανεπιςτημύου Κρότησ κατϊ την τριετύα Διάλειμμα 2 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Παπαδοπογλου Ελένη, Σζανακάκη Κατερίνα, Μουςειολογικό μελϋτη του νϋου Αρχαιολογικού Μουςεύου Φανύων Γαβριλάκη Ειρήνη, Σέγου Εγα, Φιολιτάκη Αναςταςία, Βαρθαλίτου Πετρογλα, Οι μουςειολογικϋσ μελϋτεσ για το νϋο Αρχαιολογικό Μουςεύο Ρεθύμνου και για την προςωρινό μεταςτϋγαςη του υφιςταμϋνου ςτον Άγιο Υραγκύςκο Αρβανίτη Ματίνα, Εκπαιδευτικό πρόγραμμα : Σα μνημεύα τησ πόλησ του Ρεθύμνου υζήτηςη Λήξη 3 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Sarris Apostolos, Papadopoulos Nikos, Cantoro Gianluca, Agapiou Athos, Déderix Sylviane, Tsigonaki Chistina, Devolder Maud, New Technologies for Capturing the Dynamics of Cultural Landscapes D Agatha Anna Lucia, De Angelis Sara, Coarse basins of Bronze Age Crete : A functional analysis Θεοδογλου Θεοτβκησ, Τποβρύχια και παρϊκτια αρχαιολογικό ϋρευνα ςτην Κρότη, ςτην τριετύα Σζιαμπάςησ Κωνςταντίνοσ, Μαρτυρύεσ από την Κατοχό. Κλοπϋσ αρχαιοτότων, λαθραναςκαφϋσ, καταςτροφϋσ αρχαιοτότων ςτην ανατολικό Κρότη από τισ γερμανικϋσ και ιταλικϋσ ςτρατιωτικϋσ μονϊδεσ Κατοχόσ υζήτηςη Διάλειμμα 4 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Γκράτζιου Όλγα, Νεότερα από την Αρχαιολογύα τησ Βενετικόσ περιόδου ςτην Κρότη Βακονδίου Μαρία, Σεχνικϋσ και εργαλεύα λιθοξοώκόσ ςτην βενετικό Κρότη

2 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Λεκάκησ τέλιοσ, Χρυςάνθη Αγγελική, Η ερμηνεύα των μνημεύων. Όψεισ τησ διαχεύριςησ τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ από τη δημιουργύα του νϋου ελληνικού κρϊτουσ ωσ ςόμερα ςτην Ελλϊδα και την Κρότη υζήτηςη Άνοιγμα τησ έκθεςησ των Posters, ςτην Αίθουςα του Αγίου Υραγκίςκου ΠΑΡΑΚΕΤΗ 6/12 πίτι του Πολιτιςμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου 5 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Beckmann Sabine, Εξημερώνοντασ τα Κρητικϊ Όρη ςτη Μϋςη Εποχό του Φαλκού. Η Μινωώκό Διαμόρφωςη του Σοπύου ςτην Περιοχό του Αγύου Νικολϊου Παπαδάτοσ Γιάννησ, οφιανογ Χργςα, Μοντϋλα κατούκηςησ τησ Προανακτορικόσ περιόδου ςτην ανατολικό Κρότη: επιφανειακό ϋρευνα ςτη κοπό ητεύασ Σςιποπογλου Μεταξία, Αναθηματικό επύχωςη 1 ςτο Προ- και Παλαιοανακτορικό νεκροταφεύο του Πετρϊ ητεύασ Βοκοτβπουλοσ Λεωνίδασ, Φοιρόμανδρεσ Ζϊκρου: Ο βορειοδυτικόσ τομϋασ Παπαδάτοσ Γιάννησ, Χαλικιάσ Κωνςταντίνοσ, Εξερευνώντασ την ορεινό Κρότη: προκαταρκτικϊ ςτοιχεύα από την αναςκαφό Νεοανακτορικού κτηρύου ςτην Ανατολό Ιερϊπετρασ Κρίγκα Δήμητρα, Μια νϋα ματιϊ ςτα ευρόματα παλαιϊσ ϋρευνασ: Η Μελϋτη τησ κεραμεικόσ από την αναςκαφό των αρχών του 20ου αιώνα ςτον οικιςμό των Γουρνιών (ανατολικό Κρότη). ύγκριςη με την ειςηγμϋνη κεραμεικό από τα Γουρνιϊ, χρονολογούμενη ςτην ΤΜΙΑ Περύοδο από το Ακρωτόρι Θόρασ υζήτηςη Διάλειμμα 6 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Αποςτολάκη Εμμανουέλα, Η χωροθϋτηςη των νοικοκυριών ςτον αςτικό ιςτό. Σο ΤΜ ΙΒ Μεραμβϋλλο Κωςτοπογλου Γαρυφαλλιά, Σςιποπογλου Μεταξία, Rupp David, Κεραμικόσ κλύβανοσ τησ ΤΜ ΙΙΙΓ από τον Φαλαςμϋνο Ιερϊπετρασ Χλουβεράκη τεφανία, Σζαρή ταματίνα, Σςογπρα Άννα, Σςιποπογλου Μεταξία, Η ςυμβολό τησ ςυντόρηςησ ςτην μελϋτη και αποκατϊςταςη του Τςτερομινωικού ΙΙΙΓ κλιβϊνου ςτο Φαλαςμϋνο Ιερϊπετρασ Ζωγραφάκη Βάςω, Κοτςώνασ Αντώνησ, Νϋα ςτοιχεύα από το νεκροταφεύο ςτον Ανϊβλοχο Βραχαςύου οφιανογ Χργςα, McGillivray Al, Cunningham Tim, Θάνοσ Νίκοσ, Επιφανειακό ϋρευνα ςτο Κϊβο Πλϊκο Δ.Δ. Παλαικϊςτρου ητεύασ Σζιαμπάςησ Κωνςταντίνοσ, Σο αμυντικό ςύςτημα των κλαςςικών και ελληνιςτικών πόλεων τησ περιοχόσ τησ ητεύασ (η ϊμυνα τησ Πραιςού) υζήτηςη Διάλειμμα 7 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Ξανθοπογλου Μαρία, Κεραμικού ορύζοντεσ του 7 ου /8 ου αιώνα μ.φ. ςτην αρχαύα Ίτανο Χρονάκη Δάφνη, Η αποκατϊςταςη του Ι. Ναού Παναγύασ Κουμπελύνασ ςτο Φουμεριϊκο Μεραμπϋλλου Ν. Λαςιθύου

3 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Μοςχββη Γωγώ, Ο ναόσ του Αφϋντη Φριςτού ςτην Κριτςϊ : Προκαταρκτικϋσ παρατηρόςεισ για την αρχιτεκτονικό και τον τοιχογραφικό διϊκοςμο Κατηφβρη Μαριάννα, Ο ναόσ του Αγύου Ιωϊννη Προδρόμου ςτην Κριτςϊ Μεραμπϋλου Μαρή Μαρία, Μαρνέλου Ναταλία, Η αποκατϊςταςη του ναού του Αγύου Μϊμαντοσ ςτο Γουρνύ Ιερϊπετρασ εμελίδου Ελεονώρα, Κρανιώτη Έλενα, Ανακαταςκευό δύαιτασ ενόσ πληθυςμού από ϋνα ενετικό νεκροταφεύο ςτη θϋςη Αγιοσ Γεώργιοσ, Οροπϋδιο Λαςιθύου Μοςχββη Γωγώ, πιναλόγκα : Σο ϋργο ανϊδειξησ, προςταςύασ και λειτουργύασ του αρχαιολογικού χώρου υζήτηςη Λήξη 8 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Devolder Maud, Νϋα ϋρευνα ςτα Magasins Dessenne ςτα Μϊλια Κάντα Αθαναςία, Κουτήσ Παναγιώτησ, Νικολοπογλου Κωνςταντίνα, Νϋα ευρόματα από την ευρύτερη περιοχό Κραςύου Μαλύων Γκαλανάκη Καλλιβπη, Παπαδάκη Χριςτίνα, ωςτικό αναςκαφικό ϋρευνα ςτο αμπϊ Πεδιϊδοσ: προκαταρκτικϊ αποτελϋςματα Macdonald Colin, Towards the final publication of the South-West Houses, Knossos : New data on stratigraphies and architectural development Μανδαλάκη τέλλα, Βελεγράκη Μαρίνα, Παλαιοανακτορικό εγκατϊςταςη ςτο χώρο του ξενοδοχεύου «AMIRANDES» ςτισ Κϊτω Γούβεσ Δόμου Φερςονόςου Αθαναςάκη Κατερίνα, Σο μινωικό παρϊκτιο κτόριο ςτην Αμμουδϊρα Ηρακλεύου υζήτηςη Διάλειμμα 9 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Παπαδάκη Χριςτίνα, ερπετςιδάκη Ιωάννα, Παρουςύαςη νϋων αρχαιολογικών θϋςεων ςτη περιοχό του Κρουςώνα Κάντα Αθαναςία, Σζωράκησ Γιώργοσ, Κοντοπβδη Δανάη, Οι ακροπόλεισ του Κρουςώνα Παναγιωτβπουλοσ Διαμαντήσ, Μινωΰκή Κουμάςα. Αναςυνθέτοντασ την ιςτορία ενβσ παραμεθβρου κέντρου τησ Νβτιασ Κρήτησ πηλιωτοπογλου Αλεξία, Νϋα ματιϊ ςτο υλικό τησ κεραμεικόσ και των ανθρωπόμορφων ειδωλύων από το ιερό κορυφόσ Κόφινα Αςτερουςύων Colleu Maxime, Ghilardi M., Psomiadis D., Sinibaldi L., Gasse F., Delange Sabatier D., Demory F., Reconstructing Minoan landscapes within the Messara Plain : Results from a geoarchaeological approach πυριδάκησ Μιχάλησ, Σα λιμϊνια του κόλπου τησ Μεςςαρϊσ από το πρώτο λιμϊνι τησ αρχαιότητα ωσ ςόμερα, και το αρχαιο-γεωπεριβϊλλον τησ πεδιϊδα αρχαύασ τησ Υαιςτού υζήτηςη Λήξη ΑΒΒΑΣΟ 7/12 πίτι του Πολιτιςμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου 10 Η ΤΝΕΔΡΙΑ

4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Arndt Robert, Reflecting a Rectangular Structure at Kommos Longo Fausto, Greek Phaistos in the light of Recent Topographic Studies Μπρεδάκη Μαρία, Longo Fausto, The Results of the Recent Surveys in the Land and in the Area of Phaistos (years ) Haskell Halford, Central Crete s Octopus Trademark Κοντοπβδη Δανάη, Γεωργακβπουλοσ Κώςτασ, πυριδάκησ Μιχάλησ, Ένα Ιερό Κορυφόσ ςτην Αλπικό Ζώνη του Χηλορεύτη Σςίτςα Ευθυμία, Μινωώκϋσ τοιχογραφύεσ : Παλαιότερεσ επεμβϊςεισ και προςθόκεσ Γραμματικάκησ Ιωάννησ, Αναγνωςτάκη Γεωργία, Εργαςύεσ αποκατϊςταςησ και διατόρηςησ των γυψολιθικών ςτοιχεύων τησ «Οικύασ του Αρχιερϋα», περιφερειακού μνημεύου του ανακτόρου Κνωςού, από τη διαβρωτικό δρϊςη των ομβρύων υδϊτων και παρϊλληλη διερεύνηςη του αποκαλυφθϋντοσ αγωγού υζήτηςη Διάλειμμα 11 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Παχάκη Γεωργία, Φανουράκησ Γεώργιοσ, Εργαςτόριο υντόρηςησ Μετϊλλων τησ ΚΓ ΕΠΚΑ : υντόρηςη και αποκατϊςταςη ςημαντικότερων ευρημϊτων Μπαλήσ Ιωάννησ, απουντζάκησ Αλέξανδροσ, Ψαρουδάκη Αγγελική, Χατζημανώλησ Μανώλησ, Σο ϋργο του εργαςτηρύου ςυντόρηςησ κεραμικόσ - τοιχογραφύασ τησ ΚΓ ΕΠΚΑ την περύοδο Anzalone Rosario Maria, Πόλινα ειδώλια από τον Προφότη Ηλύα (Γόρτυνα) Theotokis Theodoulou, Brendan Foley, Dionysis Evaggelistis, George Koutsouflakis, Alexandros Tourtas, Crete Project 2011: Underwater archaeological survey at the area between Herakleion and Dia. A preliminary report (ανακούνωςη ςτα ελληνικϊ) Γκαλανάκη Καλλιβπη, Κουκουράκη Μαρανθία, Πιττογ Ποδοθέα, Πολιτάκησ Βαςίλησ, Σοπογραφύα τησ αρχαύασ πόλησ τησ Βιϊννου κατϊ την ελληνορωμαώκό περύοδο. Μια πρώτη παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων τησ αναςκαφόσ ςτον κϊμπο τησ Άνω Βιϊννου Μαυράκη Μπαλάνου Μαρία, Καςτανάκησ Αλέξανδροσ, Σζιαμπάςησ Κωνςταντίνοσ και ςυνεργάτεσ αναςκαφών Σριανταφυλλίδη Ιωάννα, Παπαδάκη Δέςποινα, Ρωμαώκϋσ αγροικύεσ ςτην περιοχό του φρϊγματοσ Αποςελϋμη, Νομού Ηρακλεύου υζήτηςη Διάλειμμα 12 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Μανδαλάκη τέλλα, Πρόςφατη αναςκαφικό ϋρευνα ςτο ρωμαώκό θϋατρο Φερςονόςου Κάντα Αθαναςία, Νικολογδη Μαρία, Λυριντζήσ Ανδρέασ, Νικολοπογλου Κωνςταντίνα, αμωνάκη Δέςποινα, Αναςκαφό ςτο Μεγϊλο Θϋατρο τησ Γόρτυνασ, Lippolis Enzo, Caliò Luigi, Γόρτυνα: Νϋα δεδομϋνα από τισ αναςκαφϋσ ανατολικϊ του Νυμφαύου Zanini Enrico, Costa Stefano, Giorgi Elisabeta, Triolo Elisa, The excavation of the Early Byzantine District near the Pythion in Gortys: an image of the end of the Mediterranean city Perna Roberto, The South Building of the Byzantine Houses of Gortyn: recent investigations Ricciardi Maria, Νεότερα ςτοιχεύα από το Βαπτιςτόριο ςτη Μητρόπολη Μεςαρϊσ (Ανακούνωςη ςτα αγγλικϊ) υζήτηςη

5 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Λήξη 13 Η ΤΝΕΔΡΙΑ υθιακάκη Βαςιλική, Βαςιλάκησ Νίκοσ, Οι πρωτοβυζαντινϋσ Νεκροπόλεισ τησ Φερςονόςου υθιακάκη Βαςιλική, Κανάκη Ελένη, Μπιλμέζη Χαρίκλεια, Οι παλαιότερεσ οχυρώςεισ του Ηρακλεύου: μια διαφορετικό προςϋγγιςη με βϊςη τα νεότερα αναςκαφικϊ δεδομϋνα Λιβλιοσ Ευάγγελοσ, Μαμαλάκη Μαρία, Η ςυςτηματικό ςυντόρηςη των τοιχογραφιών τριών ναών ςτην περιφϋρεια τησ 13 ησ Εφορεύασ Βυζαντινών Αρχαιοτότων υζήτηςη Διάλειμμα 14 Η ΤΝΕΔΡΙΑ ταμπολίδησ Νικβλαοσ, Ελεγθερνα, Σομεύσ ΙΙΙ και Ι. Η τελευταύα τριετύα Σςιγωνάκη Χριςτίνα, Οι αναςκαφϋσ του Πανεπιςτημύου Κρότησ ςτην Ακρόπολη τησ Ελεύθερνασ 42. (Σομϋασ ΙΙ-Κεντρικόσ) Αβραμίδου Αμαλία, Μια πρώτη ματιϊ ςτην Ελληνιςτικό κεραμικό από το τετρϊκογχο ςτην Ακρόπολη τησ Ελεύθερνασ (Πυργύ) Καραναςτάςη Παυλίνα, Νϋα ςτοιχεύα για τη ρωμαώκό Ελεύθερνα Γιαγκάκη Αναςταςία, Σςιγωνάκη Χριςτίνα, Αρχαιολογικϋσ ϋρευνεσ του Σομϋα ΙΙ ςτισ υπόςκαφεσ δεξαμενϋσ τησ Ελεύθερνασ: η μαρτυρύα τησ κεραμικόσ Σρουλλινογ Αμαλία, Η υντόρηςη των χϊλκινων ευρημϊτων από την αναςκαφό του Σομϋα ΙΙ ςτην Αρχαύα Ελεύθερνα υζήτηςη Λήξη υνεδρίασ ΚΤΡΙΑΚΗ 8/12 πίτι του Πολιτιςμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου 15 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Πατεράκη Μαρία, Μύα θϋςη των ΜΜ χρόνων ςτο Κρυονϋρι Μυλοποτϊμου Καπράνοσ Επαμεινώνδασ, Ενδεύξεισ κατούκηςησ κατϊ τη μινωικό περύοδο το Άδελε Ρεθύμνου: τα νϋα αναςκαφικϊ δεδομϋνα Σζαχίλη Ίρισ, Γεωργακβπουλοσ Κώςτασ, Ενεπύγραφεσ μαρτυρύεσ από το Ιερό Κορυφόσ του Βρύςινα Knappett Carl, Cunningham Tim, Letesson Quentin, Livarda Alessandra, Momigliano Nicoletta, Orengo Hector, 2013 excavations at Palaikastro, East Crete Καραμαλίκη Παναγιώτα, Σελετουργικό(;) απόθεςη τησ ΤΜΙΙΙΓ περιόδου από την Αγύα Ειρόνη Ρεθύμνου Γαβριλάκη Ειρήνη, Ένασ αποθηκευτικόσ χώροσ τησ ελληνιςτικόσ περιόδου ςτην αρχαύα Λϊππα Σςατςάκη Νίκη, Φλεβάρη Λουκία, ωςτικό αναςκαφικό ϋρευνα ςτο φακϊκι Παγκαλοχωρύου Δόμου Ρεθύμνου υζήτηςη Διάλειμμα 16 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Μπροκαλάκησ Γιώργοσ, Σο ναυϊγιο τησ Αγύασ Γαλόνησ

6 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Γιαπιτςβγλου Κώςτασ, Αναςκαφικϊ δεδομϋνα και παρατηρόςεισ ςτην οικοδομικό ιςτορύα του ναού του Αγύου Ευτυχύου ςτο Φρωμοναςτόρι Ρεθύμνου Αγγελάκη Βάλια, Νϋα ςτοιχεύα για το ναό τησ Παναγύασ ςτην Πατςώ Αμαρύου. Σα πρώτα αποτελϋςματα τησ αναςκαφικόσ ϋρευνασ Βαρθαλίτου Πετρογλα, Ο τοιχογραφικόσ διϊκοςμοσ του ναού τησ Παναγύασ Κερϊσ ςτο Αμϊρι Ρεθύμνου Σρουλλινβσ Μιχάλησ, Σο ϋργο του εργαςτηρύου ςυντόρηςησ τησ 28 ησ Ε.Β.Α. ςτο Ρϋθυμνο υζήτηςη Διάλειμμα 17 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Πρωτοπαπαδάκη Ευτυχία, Η περύπτωςη μιασ ΤΜΙΙΙΓ ταφόσ από τη Νεκρόπολη τησ Μινωώκόσ Κυδωνύασ Σζανακάκη Κατερίνα, Πόλινα ευρόματα τησ αρχαώκόσ και κλαςικόσ περιόδου από την αρχαύα Πϋλκη (ςύγχρονη θϋςη Υουρνϊκια, Δόμου Καντϊνου και ελύνου) Κατάκη Έφη, Εθνικό τϊδιο Φανύων:_δοκιμαςτικό αναςκαφικό ϋρευνα Μπογρμπου Χρυςή, Η μελϋτη του ανθρωπολογικού υλικού από τη δοκιμαςτικό τομό ςτο Νότιο τμόμα του Εθνικού ταδύου Φανύων κβρδου Μαρία, Θϋςη γούρνεσ Άνω Κουνουπύτςασ Κιςϊμου: Νϋα αρχαιολογικό θϋςη. Μια πρώτη προςϋγγιςη ενόσ ϊγνωςτου νεκροταφεύου_ιςτορικών χρόνων Νινιογ Κινδελή Βάννα, Χατζηδάκησ Νίκοσ, Σο αρχαύο θϋατρο τησ Απτϋρασ Νϋα αρχιτεκτονικϊ δεδομϋνα Μαρκουλάκη ταυρογλα, Γογλα Δήμητρα, Αναςκαφικϋσ ϋρευνεσ και αποτελϋςματα ςτα πλαύςια του ϋργου «τερϋωςη- ανϊκτηςη επιλεγμϋνων πύργων και Ελληνιςτικών τειχών αρχαύασ Πολυρρόνιασ Ν. Φανύων» υζήτηςη Λήξη 18 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Χατζηδάκη Ελπίδα, Πρόςφατα ευρόματα ςτο λιμϊνι τησ Υαλϊςαρνασ Κοντογιάννη Βαςιλική, Μαντή Παναγιώτα, Κϊντο όπωσ ο Βιτρούβιοσ: Η χρόςη υδρόφοβων επιχριςμϊτων ςε καταςκευϋσ διαχεύρηςησ ύδατοσ. Πρώτα αποτελϋςματα του χημικού προςδιοριςμού των επιφανειών κονιϊματοσ απο δεξαμενϋσ και λουτόρεσ απο την Αρχαύα Πολυρρόνια και Υαλϊςαρνα Πατεράκησ Νεκτάριοσ, ωςτικό αναςκαφό οικοπϋδου_αμψϊκη-ανδρϋου ςτο Καςτϋλι Κιςϊμου Strasser Thomas, Panagopoulou Eleni, Karkanas Panayiotis, Clinton Miriam, Kapranos Epaminondas, Thompson Nicholas, Murray Sarah, The Excavation at Mesolithic Damnoni in the Ayios Vassilios Region: A New Culture on Crete Κβπακα Κατερίνα, Νεολιθικϊ Γαύδου Γαλανίδου Νένα, Μια νϋα προώςτορικό θϋςη ςτη Λύμνη Κουρνϊ Φανύων υζήτηςη Διάλειμμα 19 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Μααλησ Θανάςησ, Νεώτερα ςτοιχεύα για τον ναό τησ Μεταμόρφωςησ του ωτόρα ςτα Μεςκλϊ Ψαράκησ Κωνςταντίνοσ, Αποκατϊςταςη Ι.Ν. Μυρτιδιώτιςςασ περιοχόσ «Σζεβρεμιανϊ» Καντϊνου

7 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Φανύων Φαντάκησ Γιάννησ, Ο Επιπρομαχώνασ τησ Αγύασ Αικατερύνησ των Ενετικών οχυρώςεων Φανύων και η χρόςη του κατϊ τη διϊρκεια των πολεμικών ςυγκρούςεων του 17 ου αιώνα Ανδρουλάκη Θεανώ, υντόρηςη αναςκαφικών αντικειμϋνων κατϊ την περύοδο ςτα εργαςτόρια τησ 28ησ ΕΒΑ ςτα Φανιϊ Δημητριάδου Πιπίνα, Καραπατάκη Αγγελική, Α. Εργαςύεσ ςυντόρηςησ ςτο τϋμπλο του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργύου Αφρϊτων, Β. Εργαςύεσ ςυντόρηςησ ςτα ξυλόγλυπτα αντικεύμενα του Ιερού Ναού Ειςοδύων τησ Θεοτόκου (Σριμϊρτυρη - Μητροπολιτικόσ Ναόσ τησ Πόλησ των Φανύων) υζήτηςη Απολογιςμόσ, κλείςιμο

8 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ τον ενετικό ναό του Αγίου Υραγκίςκου (πάροδοσ Αγ. Υραγκίςκου, Πλατεία Μικραςιατών, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου) θα αναρτηθούν οι επιτοίχιεσ ανακοινώςεισ. Η αίθουςα θα είναι ανοιχτή όλεσ τισ ημέρεσ του ςυνεδρίου (5-8/12/2013) και ςε ωράριο που θα ανακοινωθεί ςύντομα. Βαβουρανάκθσ Γιώργοσ, Ο ΠΜ-ΜΜ κολωτόσ τάφοσ Β ςτο Απεςωκάρι Μεςαράσ: Σα αποτελζςματα των εργαςιών των ετών 2012 και 2013 Μπουτςίδθσ Χριςτοσ, Παραςτάςεισ ηώων ςτθ μινωικι Κριτθ και θ ςυμβολι τουσ ςτθν κατανόθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ανκρώπου και περιβάλλοντοσ Σηιαμπάςθσ Κωνςταντίνοσ, οφιανοφ Χρφςα, Αρχαία ςθμάδια μζςα ςτο τοπίο τουσ. Νζεσ αρχαιολογικζσ κζςεισ κατά μικοσ τθσ εκνικισ οδοφ θτείασ Παλαίκαςτρου (επαρχία θτεία) Todaro Simona, Pottery production at Prepalatial and Protopalatial Phaistos: new data from the Greek-Italian survey Greco Alessandro, MINOAN AND MYCENAEAN CHRISTÒS EFFENDI (PHAESTOS). Archaeological Studies on the Acropolis of Christòs Effendi, Phaestos Santaniello Emanuela, Phaistos in the Archaic Period : new data from the Phaistos Project Survey Militello Pietro, Carinci Filippo, Room results of the 2013 activity of the University of Catania and Venice in Festòs Palermo Dario, Gigli Patanè R., Pappalardo E., The excavations at the South of the Temples A and B on the Patela of Prinias of the University of Catania and the CNR IBAM Rizza Salvatore, New research on the so-called Temple C and the related building on the south slope of the Patela of Prinias Biondi Giacomo, Two Archaic tombs from "Orthì Petra" (Aphratì/Arkades) Bejor G., Lambrugo C., Belgiovine E., Capuzzo D., Frontori I., Massara D., Mecozzi P., A new thermal building in Gortyna (Creta) : the so called Terme Milano Bonetto Jacopo, Bertelli A., Colla M., New researches at the Sanctuary of Apollo Pythios at Gortyn. Rossi Amedeo, Phaistos in Roman period: a preliminary report Baldini Isabella, Findings from the excavations in the episcopal church of Mitropolis Αποςτόλου Νίκθ, Γαλανάκθ Χάρισ, Γραμματικάκθσ, Αναγνωςτάκθσ Γεωργία, υνοπτικι παρουςίαςθ του ζργου «Ανάδειξθ και Αποκατάςταςθ Περιφερειακών Μνθμείων Αρχαιολογικοφ Χώρου Κνωςοφ («Οικία του Αρχιερζα», «Βαςιλικι Ζπαυλθ», «Βαςιλικόσ Σάφοσ- Ιερό»)», ενταγμζνου ςτο Ε.Π. Κριτθσ & Νιςων Αιγαίου , ΕΠΑ Μανδαλάκθ τζλλα, Μινωικι εγκατάςταςθ ςτο λόφο «Καςτρί» ςτο Λιμάνι Χερςονιςου ερπετςιδάκθ Ιωάννα, Αναςκαφικι ζρευνα ςτον Κατςαμπά Ηρακλείου Χρθςτάκθσ Κ., Μαυράκθ- Μπαλάνου Μαρία, Καςτανάκθσ Α. και ςυνεργάτεσ, τοιχεία προςζγγιςθσ των αγροτικών κζντρων τθσ ΤΜ περιόδου ςτο Φράγμα Αποςζλεμθ (αποκικεσ ςτθ κζςθ Κεφάλι Αποςελζμθ και άλλα ευριματα από τα μινωικά κζντρα τθσ περιοχισ Κλθματςάκθ Κωνςταντίνα, Σο ζργο του εργαςτθρίου ςυντιρθςθσ μετάλλινων αντικειμζνων του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ηρακλείου κατά τα ζτθ Κονταξι Χρυςάνκθ, Χατηθκεοδώρου Θεόδωροσ, Παναγοποφλου Ελζνθ, Αξιοποίθςθ και ανάδειξθ του ςπθλαίου Ιδαίον Άντρον και του περιβάλλοντοσ αυτοφ χώρου

9 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Κατςαλισ Γιώργοσ, υγγελάκθ Ελπίδα, Δρίτςα ταυρινι, Κτθριακι τερζωςθ Αποκατάςταςθ & υντιρθςθ Σοιχογραφιών Ναοφ Αγίου Νικολάου ςτο Μιλιαρίςι Μονοφατςίου Περουλιοφ εργάκθ Κρισ, Η κεράμωςθ του ναοφ του Αφζντθ Χριςτοφ ςτθν Κριτςά Λαςικίου Σςαμπανάκθ Ακθνά, υντιρθςθ και αποκατάςταςθ του κακολικοφ τθσ Ιεράσ Μονισ Παλιανισ. Η αναςκαφικι διερεφνθςθ άλιακα Ευανκία, Παίηοντασ ςτο χρόνο Παιχνίδια ςτρατθγικισ και δεξιοτεχνίασ ςτθ πιναλόγκα Λιόλιοσ Ευάγγελοσ, Μαμαλάκθ Μαρία, τεφανάκθσ Ιωάννθσ, Σα ξυλόγλυπτα τζμπλα του μικροφ Αγίου Μθνά ςτο Ηράκλειο και του Ι.Ν.Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου ςτισ Γωνιζσ Μαλεβιηίου : Αναφορά ςτισ εργαςίεσ ςυςτθματικισ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ Μαμαλάκθ Μαρία, Λιόλιοσ Ευάγγελοσ, υντιρθςθ εκκλθςιαςτικοφ βιβλίου 19 ου αιώνα από το Μθτροπολιτικό ναό του Αγίου Μθνά Ηρακλείου Βακάλογλου Κικι, Κουςουλάκου Μαρία, Σο φαρικό δίκτυο τθσ Κριτθσ ςτουσ νεώτερουσ χρόνουσ Κριαράκθ Μαρία, Ενδείξεισ μελιςςοκομίασ ςτο Ιερό Κορυφισ του Βρφςινα Σςίγκου Αγγελικι, Οικόπεδο ιδιοκτθςίασ Μιχελάκθ Κιλθ ςτθν οδό Παρκενίου Κελαϊδι ςτθν πόλθ Χανίων. Πρζβε οφία, Αναςκαφι ςτθν ιδιοκτθςία Μαρουλάκθ, ςτθν οδό Δικτφννθσ τθσ Πόλθσ Χανίων Σηιγκουνάκθ Αναςταςία, Νινιοφ Κινδελι Βάννα, Μπινάκθ Κωνςταντίνα, Φλεβάρθ Λουκία, Χατηθδάκθ Ελζνθ, Χατηθδάκθσ Νίκοσ, Μαγγανά Δώρα, Σο ζργο τθσ ανάδειξθσ τθσ κφριασ ειςόδου τθσ Απτζρασ. ΕΠΑ Σηιγκουνάκθ Αναςταςία, Νινιοφ Κινδελι Βάννα, Φλεβάρθ Λουκία, Χρυςανκακοποφλου Ειρινθ, Βαςιλακοποφλου Άννα, Χατηθδάκθ Ελζνθ, Χατηθδάκθσ Νίκοσ, Λφτρα Φυλλίνα, Κανελλάκθσ Ανδρζασ, Σο ζργο τθσ αποκατάςταςθσ του αρχαίου κεάτρου τθσ Απτζρασ. Πρώτεσ εργαςίεσ. ΕΠΑ Φλεβάρθ Λουκία, Μιτρεσ μολυβδίδων και μολυβδίδεσ από τθν κφρια είςοδο τθσ Απτζρασ Χριςτοδουλάκοσ Γιάννθσ, Επιλεγμζνεσ Επεμβάςεισ ςε δφο Οχυρωματικοφσ Πφργουσ τθσ Αρχαίασ Πολυρρινιασ (ΕΠΑ ). Βιγλάκθ Πζγκυ, Μωραΐτθσ Δανιιλ, Πρατικάκθσ Αλζξανδροσ, Λίκινα αγγεία από το Ιερό Κορυφισ του Βρφςινα: θ ςυμβολι των γεωχθμικών και ορυκτολογικών αναλφςεων Δαςκαλάκθσ Νίκοσ, Ανάγλυφθ κεραμικι ελλθνιςτικών χρόνων από τθν αρχαία Λάππα Ρεκφμνου. Βιγλάκθ Πζγκυ, Ζωγραφινάκθ Ελζνθ, Τφαντικά βάρθ από τθν Αρχαία Λάππα Ρεκφμνου: μία πρώτθ προςζγγιςθ Φραϊδάκθ Ακθνά, Κεραμικι πρωτοβυηαντινισ περιόδου από ςωςτικι αναςκαφικι ζρευνα οικοπζδου ςτο Πάνορμο Μυλοποτάμου Γιαπιτςόγλου Κώςτασ, Κουγλζρθ Φωτεινι, ταμάτθ Κατερίνα, Εργαςίεσ Αποκατάςταςθσ ςτο ναό του Αγίου Ευτυχίου ςτο Χρωμοναςτιρι Ρεκφμνου Βαρκαλίτου Πετροφλα, Παναγόπουλοσ ωτιρθσ, Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ςτο ναό τθσ Παναγίασ Κεράσ ςτο Αμάρι Ρεκφμνου Κουγλζρθ Φωτεινι, Βαρκαλίτου Πετροφλα, Αγγελάκθ Βάλια, ταμάτθ Κατερίνα, Εργαςίεσ Αποκατάςταςθσ ςτο ναό τθσ Παναγίασ ςτθν Πατςώ Αμαρίου

10 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Αγγελάκθ Βάλια, Η παράςταςθ τθσ Δευτζρασ Παρουςίασ ςτο ναό τθσ Γζννθςθσ τθσ Παναγίασ ςτο Μζρωνα Αμαρίου Νικολζττα Πφρρου, Μαρίτα Βαςιλάκθ, Μιχάλθσ Σρουλλινόσ, Αποκατάςταςθ και ςυντιρθςθ του ναοφ του Αγίου Δθμθτρίου ςτον Άγιο Δθμιτριο (Πθγι) Ρεκφμνου Γιαπιτςόγλου Κωνςταντίνοσ, Βαςιλάκθ Μαρίτα, Λιουδάκθ Γεωργία, Η αποκατάςταςθ του Διδφμου κτθρίου ςτο Φροφριο Φορτζτηα Ρεκφμνου Φιολιτάκθ Αναςταςία, Παναγόπουλοσ ωτιρθσ, Ζερβοφ Κυριακι, Αποκατάςταςθ ΒΔ πτζρυγασ Ι.Μ. Πρζβελθ Ρεκφμνου Μποφρμπου Χρυςι, Μπουρμπάκθσ Κωνςταντίνοσ, ιγανάκθσ Γιώργοσ, Αποκατάςταςθ και ςυντιρθςθ Ι.Ν. Μεταμόρφωςθσ ωτιρα, Πλεμενιανά (Διμοσ Καντάνου ελίνου) Μαΐλθσ Θανάςθσ, Βαςιλάκθ Μαρίτα, Μακράκθσ Γιώργοσ, Αποκατάςταςθ και υντιρθςθ του Ι.Ν. Μεταμόρφωςθσ του ωτιρα ςτα Μεςκλά Διμου Μουςοφρων, Ν. Χανίων Χετηογιαννάκθ Νεκταρία, Μαρκουλάκθσ Μιχάλθσ, Aποκατάςταςθ ενετικισ ζπαυλθσ και ενετικοφ ελαιοτριβείου ςτο Καρφδι, Δ.Δ. Βάμου, Ν. Χανίων Σηιγκουνάκθ Αναςταςία, Φιωτάκθσ Χαράλαμποσ, υντιρθςθ και αποκατάςταςθ Ι.Μ. Χρυςοςκαλίτιςςασ Δ.Δ. Βάκθσ Δ. Κιςςάμου Ν. Χανίων ιγανάκθσ Γιώργοσ, Η ςυντιρθςθ των τοιχογραφθμζνων μεταβυηαντινών μνθμείων του Νομοφ Χανίων ςτο πλαίςιο του Ε.Π. Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου γουράκθ Χρυςοφλα, υντιρθςθ γραπτοφ τζμπλου 18 ου αιώνα από τον Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Ροδωποφ Κιςάμου. Σρουλλινόσ Μιχάλθσ, Σρουλλινόσ Θανάςθσ, Πατεράκθ Μαρία, Σςαγανόσ Ηλίασ, Νικθφόροσ Κώςτασ, Κυδωνάκθσ Φραγκίςκοσ, Σο ζργο του εργαςτθρίου ςυντιρθςθσ τθσ 28 θσ ΕΒΑ ςτο Ρζκυμνο Σρουλλινόσ Μιχάλθσ, Φαρδι Θεοδώρα, Προτάςεισ ςυντιρθςθσ των τοιχογραφιών του ναοφ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ ςτα Λατηιανά Κιςάμου Μαραγκουδάκθ Ελζνθ, Μπουρμπάκθσ Κωνςταντίνοσ, υντιρθςθ και Αποκατάςταςθ των Ναών Αγίου Νζςτορα και Αγίου Δθμθτρίου ςτο Κατοχώρι, Δ.Δ. Κεραμείων, Διμου Χανίων Μαΐλθσ Θανάςθσ, ιγανάκθσ Γιώργοσ, υντιρθςθ και αποκατάςταςθ του ιεροφ ναοφ Αγ. Βαςιλείου ςτισ Βοφβεσ, Δ. Πλατανιά Νομοφ Χανίων Κωνςταντοποφλου Νικολζττα, Ντινοποφλου Χρυςάνκθ, Ξαγοραράκθσ Λευτζρθσ, Πατεδάκθσ Μανόλθσ, κουντάκθσ Μίνωσ, Χατηάκθ Ειρινθ, Κρθτικά χειρόγραφα ςτθν Κριτθ

ΠΕΜΠΤΗ 5/12 Σπίτι του Πολιτισμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου

ΠΕΜΠΤΗ 5/12 Σπίτι του Πολιτισμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 08:30 09:00 09:30 09:40 ΠΕΜΠΤΗ 5/12 Σπίτι του Πολιτισμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου Εγγραφές συνέδρων Έναρξη Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 5-8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ / ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ, ΡΕΘΥΜΝΟ

Γ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 5-8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ / ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ, ΡΕΘΥΜΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / 28Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΕ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 5-8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Σπίτι Πολιτισµού, Βερνάδου 12 - Παλιά Πόλη Ρεθύµνου Έναρξη - Χαιρετισµοί

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Σπίτι Πολιτισµού, Βερνάδου 12 - Παλιά Πόλη Ρεθύµνου Έναρξη - Χαιρετισµοί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 09.00 Σπίτι Πολιτισµού, Βερνάδου 12 - Παλιά Πόλη Ρεθύµνου Έναρξη - Χαιρετισµοί 09.15 Ι.Τζαχίλη, «Το Αρχαιολογικό Έργο στην Κρήτη». Προβλήµατα και Προοπτικές 1 η Συνεδρία Προεδρείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010. (Σπίτι Πολιτισµού, Παλιά Πόλη Ρεθύµνου) Έναρξη - Χαιρετισµοί

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010. (Σπίτι Πολιτισµού, Παλιά Πόλη Ρεθύµνου) Έναρξη - Χαιρετισµοί ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 09.00 (Σπίτι Πολιτισµού, Παλιά Πόλη Ρεθύµνου) Έναρξη - Χαιρετισµοί 09.15 Ι.Τζαχίλη, «Το Αρχαιολογικό Έργο στην Κρήτη». Προβλήµατα και Προοπτικές 1 η Συνεδρία 09.30 Μ.Βλαζάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ LIST OF CONTRIBUTORS ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ABBREVIATIONS ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ BIBLIOGRAPHICAL ABBREVIATIONS ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΖΑΧΙΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ:

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ: ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ 1. Φιλιππάτου Διαμάντω - Παιδίατροσ 2. Δρόλιασ Απόςτολοσ Καρδιολόγοσ 3. Κουηοφπθσ τυλιανόσ Ορκοπαιδικόσ 4. Γκίβαλοσ Νικόλαοσ Γεν. Χειρουργόσ 5. Αλεξοφδθ Ακαναςία Νευρολόγοσ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 1. Ιεράπετρα 16.9.2015. Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Ιεράπετρας

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 1. Ιεράπετρα 16.9.2015. Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Ιεράπετρας Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 1 Ιεράπετρα 16.9.2015 Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Ιεράπετρας ΔΗΜΟΣ 53 Από : ΑΒΔΟΥΛΟΥ Εως : ΑΧΛΑΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΣ ΜΕΤΑΚ. 1 ΑΓΕΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ 70 1 Ο Δ.Σ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2 ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 60 3 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Υπεύθυνοι Καθηγητές: 1. π. Περδίκης Ανδρέας 2. κ. Γεωργίου Αλεξία Τμήμα: Α1 1. Πρόεδρος Γιαννακού Κλεάνθης 2. Αντιπρόεδρος Αντέλ Τζόσεφ 3. Γραμματέας Φαϊζή Αριάνα 4. Ταμίας Ζηκοπούλου Σοφία 5. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ «ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ 8 ο σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Χ Ο Ρ Ο Τ Δθμοτικό κζατρο διμου Λαρίςθσ 30,31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2007 Λάριςα Αποτελζςματα / Βραβεία α/α Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 13-17 Νοεμβρίου 2008 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 10682, Αθήνα www.diazoma.gr / info@diazoma.gr

Διαβάστε περισσότερα

Myth and Culture Meeting Point- Crete Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Myth and Culture Meeting Point- Crete Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Myth and Culture Meeting Point- Crete Δ ι ε θ ν έ ς υ μ π ό σ ι ο «Ελληνική Μυθολογία και ύγχρονη Ανάπλαση» πήλαιο Γέννησης και Ανατροφής του Δία Οροπέδιο Λασιθίου- Ψυχρό 31 Ιουλίου-2 Αυγούστου 2015 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 13123906 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΓΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ ΖΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.454 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΝΙΟΒΗ 8 η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ 20.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ ΖΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.454 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΝΙΟΒΗ 8 η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ 20. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ ΖΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.454 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΝΙΟΒΗ 8 η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ 20.615 ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 ος ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ 19.786 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΙΛΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 20544 71,11 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ 1 20413 Α1.3 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "ΠΑΡΑΜΥΘΙ" 2 20404 Α1.3 - Παιδικός Σταθμός "ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ" 3 20574 Α1.3 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ"

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2001 10.36 2 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 2000 10.90 3 ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία: Γ' ΕΠΚΑ - ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΔ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ HORIZON 2020 / 20 FEBRUARY 2014 / VOLOS

ΗΜΕΡΙΔΑ HORIZON 2020 / 20 FEBRUARY 2014 / VOLOS 1 Χρθςτίδου Βαςιλεία vchristi@uth.gr Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 2 Νάνοσ Γεώργιοσ gnanos@agr.uth.gr Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 3 Βζντηασ Δθμιτριοσ ventzas@teilar.gr ΣΕΙ Θεςςαλίασ / ΔΕΠ 4 Ματκιόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ Ι

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ Ι κ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ Ι 1. ΚΡΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2. BΙΓΛΗ ΜΑΡΙΑ 3. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5. ΛΑΖΟΥ-ΒΟΥΤΟΥ AΝΝΑ 1. ΚΡΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2. BΙΓΛΗ ΜΑΡΙΑ 3. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TAINIA Surname Firstname ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Michalaki Katerina ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΤΗΩΤΗΘΣ ΤΑΣΟΣ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Κριτασ Ραναγιώτθσ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ

TAINIA Surname Firstname ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Michalaki Katerina ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΤΗΩΤΗΘΣ ΤΑΣΟΣ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Κριτασ Ραναγιώτθσ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ TAINIA Surname Firstname ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Michalaki Katerina ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΤΗΩΤΗΘΣ ΤΑΣΟΣ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ Κριτασ Ραναγιώτθσ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΣΕΛΟΥΕΛΜΑΗΙΔΟΥ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΗΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ΦΛΩΟΡΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /09/05 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Σελίδα ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΆΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΕΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία και Οικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο από τη Νεολιθική έως και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Κοινωνία και Οικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο από τη Νεολιθική έως και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού 2 ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κοινωνία και Οικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ IRIS ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 UNDERWATER LIFE Χριστίνα Κανδεράκη Η μακροχρόνια σχέση μου με το νερό, κυρίως λόγω της ενασχόλησης μου με την κολύμβηση, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ 0/0/0 ΦΥΣΙΚΗ Ι Σελίδα AΤΑΝΑΣΟΒΑ ΓΙΑΝΝΑ ΑΝΝΙΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΊΚΑ ΒΙΟΛΈΤΑ ΘΗΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΠΤΥΧΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ 11/01/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑ' ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 356 ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 10 ΑΘΗΝΑ ΣΑΦ. ΚΩΔΙΚΑ: 105 55 ΣΗΛΕΥΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ φροντιστήρια ΠΡΙΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ α/α Ονοματεπώνυμο Μόρια Σχέδιο Σχολείο Σχολή Σειρά ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18.937 ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 18.835 13ο ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, 9.00 π.μ.-14.30μ.μ., αιθ. ΑΔ (Τμ. Φιλολογίας) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 3 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Βαθμός Ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ Σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Πανεπιστημιόπολης, στο τέρμα Ιλισίων, βρίσκεται το Αρχαιολογικό Πάρκο. Εδώ έχουν μεταφερθεί από το 2004

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001) 14075264 ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14075238 ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕΚ / ΠΣEK

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕΚ / ΠΣEK 30/0/04 7:0:07 Σελίδα : / 0 Ημ/νία τελ.ενημέρωσης :30/0/04 6:50 ΠΕ0 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΣΚΟΥΛΗ ΚΑΡΜΙΡΑΝΤΖΟΥ ΧΟΡΗΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΝΤΟΥΜΟΥ ΚΟΝΤΟΕ ΚΑΜΠΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 17,8 ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 17,5 ΜΠΛΕΤΣΑ ΧΡΥΣΕΥΗ 16,6 ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 16,5

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ. Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου

«ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ. Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου «ΝΕΑ ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» Τποψήφιοσ Δήμαρχοσ Νικολάου πυρίδων του Ευαγγζλου Εκλογική Περιφζρεια Βαγίων Δρζνιοσ ωτιριοσ του Χαραλάμπουσ Αςτυνομικόσ Μάγκα- Μάρκου Κωνςταντίνα του Ευαγγζλου Οικιακά Σάκθσ Ελευκζριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ πρόσκληση Ημερομηνία Σάββατο, 3 Μαΐου 2014 Ώρα 9:30-17:00 Τοποθεσία Αίθουσα Β108 Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά Ιστοσελίδα logipaignion.cs.ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤH ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. Γνωστοποιούμε ότι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤH ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. Γνωστοποιούμε ότι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ Δ/νση : Βρύσες Χανίων Τ.Κ 730 07 Τηλ. :2825340319 Fax :2825051211 E-Mail : theofanis@apokoronas.gov.gr Πληρ. Θ. Αναγνωστάκης Βρύσες 02/07/2015 Αριθ. Πρωτ.- 9077 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077) ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077) 15121927 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ & ΘΡΑΚΗΣ 15121928 ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 20.000 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΘ' Εφορεία Πρ. Κομοτηνής Έργου 4916 ΙΘ' Εφορεία Πρ. Κομοτηνής Π.Τσατσοπούλου Τηλ:2531022411 FAX:2531021517

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΓΑ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 39171,00

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΓΑ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 39171,00 ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΓΑ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 39171,00 Προετοιμασία 1 7 Δρακουλάκη Γεωργία 7 11 Σχολή Μπαλέτου Κλαίρη Γουβιανάκη 11,0 ΕΠΑΙΝΟΣ 20 Νοδαράκη Δανάη 8 10 "Χοροκίνηση" Σχολή Γυμναστικής και Χορού 11,0 ΕΠΑΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ναύπλιο, Βουλευτικό Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, απόγευμα Εναρκτήρια Συνεδρία 6.00-6.30: Υποδοχή Συνέδρων και Κοινού 6.30-6.40: Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ταχ.Δ/νση:Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- Δύο θέσεις για το Ηράκλειο

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- Δύο θέσεις για το Ηράκλειο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- Δύο θέσεις για το Ηράκλειο 1 Βουμβουλάκη Μαριάνθη του Γεωργίου Δεν προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ης ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

ΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ης ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3 ης ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ Με επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή ολοκληρώθηκε η 3 η Κολυµβητική Ηµερίδα του δηµοτικού Κολυµβητηρίου στο Παγκρήτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

16η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 23-12-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

16η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 23-12-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤ. ΕΛΛ. 2 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤ. ΕΛΛ. 4 ΔΡΟΜΠΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικο Εργο Κρητησ 3

Αρχαιολογικο Εργο Κρητησ 3 Αρχαιολογικο Εργο Κρητησ 3 Πανεπιστημιο Κρητησ Τμημα Ιστοριασ και Αρχαιολογιασ ΥΠ.ΠΟ.Α. Εφορεια Αρχαιοτητων Ρεθυμνου Αρχαιολογικο Εργο Κρητησ 3 Πρακτικά της 3ης Συνάντησης Ρέθυμνο, 5-8 Δεκεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ & ΤΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) ή Διδακ/κου τίτλου. Μόρια Πτυχίου Μόρια Διδακ/κου Μόρια Γνώσης Ξένης. Μόρια 2ου Μεταπ/κου

ΠΕ & ΤΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) ή Διδακ/κου τίτλου. Μόρια Πτυχίου Μόρια Διδακ/κου Μόρια Γνώσης Ξένης. Μόρια 2ου Μεταπ/κου ΗΜΕΡ/ΝIA: 14/03/ ΠΕ & ΤΕ Α.Π. 1587 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ: ΘΕΣΕΙΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΛΗΨΗΣ ΠΡΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «Ανάδειξη περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

9-11 Δεκεμβρίου 2015. Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, The American College of Greece. Κτήριο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση.

9-11 Δεκεμβρίου 2015. Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, The American College of Greece. Κτήριο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση. 6 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα 9-11 Δεκεμβρίου 2015 Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, The American College of Greece Κτήριο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση Ηπίτου 17 Β Πλάκα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικής Μπίτουλης Μίλτος. Ιατρικής Τσακάλης Κώστας. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πιστίλογλου Ελένη

Ιατρικής Μπίτουλης Μίλτος. Ιατρικής Τσακάλης Κώστας. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πιστίλογλου Ελένη Καραχρυσάφη Σοφία Ιατρικής Μπίτουλης Μίλτος Ιατρικής Τσακάλης Κώστας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πιστίλογλου Ελένη Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βασιλούδη Αγγελική Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ κ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 1. ΚΡΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΚΡΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΤΑΡΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΝΤΟΥΚΑ-ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ κ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ για το ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Υπηρεσία : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Υπηρεσία : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 101 Ανακοίνωση : Αρ.Πρωτ.: 410/11-2-2014 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 2015

ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 2015 ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 2015 ΔΜΤ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 1 ΜΠΑΛΙ ΜΠΡΙΣΕΛΝΤΑ ΦΟΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΟ ΑΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 3 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435

1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435 1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435 2810285261 2 Αναςταςίου Κατερίνα Λογοκεραπεφτρια Λεωφόροσ Ακθνϊν 134 Άγιοσ Ακανάςιοσ 2310702566 3 Απάλλα Καλλιόπθ Ψυχίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής)

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής) Δημοτ. Διαμέρισμα Περιοχή Παρεκκλήσιo Ανάβυσσος Ανάβυσσος Άρτεμις Άρτεμις Άγιος Παντελεήμων Άγιος Νικόλαος Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Άγιος Σπυρίδων και Άγιος Παντελεήμων Γέρακας Κοιμητήριο Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Α - Β - Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ & ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ - Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ε.Γ. ΜΙΚΡΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ «Ι. ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ» Θεσσαλονίκη, 28-29 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ Το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ πραγματοποίησε και φέτος την 8 η ετήσια γενική συνέλευσή του στα Καμένα Βούρλα στις 25,26,27 και 28 Σεπτεμβρίου 2015. Στην τετραήμερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Τριήμερο. Γνωριμία με τους συγγραφείς του Δήμου Αγίου Νικολάου και το έργο τους

ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Τριήμερο. Γνωριμία με τους συγγραφείς του Δήμου Αγίου Νικολάου και το έργο τους ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τριήμερο Γνωριμία με τους συγγραφείς του Δήμου Αγίου Νικολάου και το έργο τους Άγιος Νικόλαος, Κινηματοθέατρο REX Παρασκευή 24, Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα