ΠΕΜΠΣΗ 5/12 πίτι του Πολιτιςμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΜΠΣΗ 5/12 πίτι του Πολιτιςμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου"

Transcript

1 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ ΠΕΜΠΣΗ 5/12 πίτι του Πολιτιςμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου Εγγραφέσ ςυνέδρων Έναρξη Χαιρετιςμοί Σζαχίλη Ίρισ, Από τη Β ςτη Γ υνϊντηςη για το Αρχαιολογικό Έργο ςτην Κρότη. Ένα μικρό ιςτορικό 1 Η ΤΝΕΔΡΙΑ οφιανογ Χργςα, Σο ϋργο τησ ΚΔ ΕΠΚΑ κατϊ την τριετύα ερπετςιδάκη Ιωάννα, Σο ϋργο τησ ΚΓ ΕΠΚΑ κατϊ την τριετύα υθιακάκη Βάςω, Σο ϋργο τησ 13 ησ Ε.Β.Α. κατϊ την τριετύα Ρεθεμιωτάκησ Γιώργοσ, Σο ϋργο του Αρχαιολογικού Μουςεύου Ηρακλεύου κατϊ την τριετύα Διάλειμμα Φανουράκησ Ιωςήφ, Σο ϋργο τησ Τπηρεςύασ Νεοτϋρων Μνημεύων και Σεχνικών Έργων Κρότησ κατϊ την τριετύα Σζιγκουνάκη Αναςταςία, Σο ϋργο τησ ΚΕ ΕΠΚΑ και τησ 28ησ Ε.Β.Α. κατϊ την τριετύα Ανδριανάκησ Μιχάλησ, Σο ϋργο τησ Επιςτημονικόσ Επιτροπόσ Οχυρώςεων Κβπακα Κατερίνα, Οι αρχαιολογικϋσ ϋρευνεσ του Πανεπιςτημύου Κρότησ κατϊ την τριετύα Διάλειμμα 2 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Παπαδοπογλου Ελένη, Σζανακάκη Κατερίνα, Μουςειολογικό μελϋτη του νϋου Αρχαιολογικού Μουςεύου Φανύων Γαβριλάκη Ειρήνη, Σέγου Εγα, Φιολιτάκη Αναςταςία, Βαρθαλίτου Πετρογλα, Οι μουςειολογικϋσ μελϋτεσ για το νϋο Αρχαιολογικό Μουςεύο Ρεθύμνου και για την προςωρινό μεταςτϋγαςη του υφιςταμϋνου ςτον Άγιο Υραγκύςκο Αρβανίτη Ματίνα, Εκπαιδευτικό πρόγραμμα : Σα μνημεύα τησ πόλησ του Ρεθύμνου υζήτηςη Λήξη 3 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Sarris Apostolos, Papadopoulos Nikos, Cantoro Gianluca, Agapiou Athos, Déderix Sylviane, Tsigonaki Chistina, Devolder Maud, New Technologies for Capturing the Dynamics of Cultural Landscapes D Agatha Anna Lucia, De Angelis Sara, Coarse basins of Bronze Age Crete : A functional analysis Θεοδογλου Θεοτβκησ, Τποβρύχια και παρϊκτια αρχαιολογικό ϋρευνα ςτην Κρότη, ςτην τριετύα Σζιαμπάςησ Κωνςταντίνοσ, Μαρτυρύεσ από την Κατοχό. Κλοπϋσ αρχαιοτότων, λαθραναςκαφϋσ, καταςτροφϋσ αρχαιοτότων ςτην ανατολικό Κρότη από τισ γερμανικϋσ και ιταλικϋσ ςτρατιωτικϋσ μονϊδεσ Κατοχόσ υζήτηςη Διάλειμμα 4 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Γκράτζιου Όλγα, Νεότερα από την Αρχαιολογύα τησ Βενετικόσ περιόδου ςτην Κρότη Βακονδίου Μαρία, Σεχνικϋσ και εργαλεύα λιθοξοώκόσ ςτην βενετικό Κρότη

2 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Λεκάκησ τέλιοσ, Χρυςάνθη Αγγελική, Η ερμηνεύα των μνημεύων. Όψεισ τησ διαχεύριςησ τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ από τη δημιουργύα του νϋου ελληνικού κρϊτουσ ωσ ςόμερα ςτην Ελλϊδα και την Κρότη υζήτηςη Άνοιγμα τησ έκθεςησ των Posters, ςτην Αίθουςα του Αγίου Υραγκίςκου ΠΑΡΑΚΕΤΗ 6/12 πίτι του Πολιτιςμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου 5 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Beckmann Sabine, Εξημερώνοντασ τα Κρητικϊ Όρη ςτη Μϋςη Εποχό του Φαλκού. Η Μινωώκό Διαμόρφωςη του Σοπύου ςτην Περιοχό του Αγύου Νικολϊου Παπαδάτοσ Γιάννησ, οφιανογ Χργςα, Μοντϋλα κατούκηςησ τησ Προανακτορικόσ περιόδου ςτην ανατολικό Κρότη: επιφανειακό ϋρευνα ςτη κοπό ητεύασ Σςιποπογλου Μεταξία, Αναθηματικό επύχωςη 1 ςτο Προ- και Παλαιοανακτορικό νεκροταφεύο του Πετρϊ ητεύασ Βοκοτβπουλοσ Λεωνίδασ, Φοιρόμανδρεσ Ζϊκρου: Ο βορειοδυτικόσ τομϋασ Παπαδάτοσ Γιάννησ, Χαλικιάσ Κωνςταντίνοσ, Εξερευνώντασ την ορεινό Κρότη: προκαταρκτικϊ ςτοιχεύα από την αναςκαφό Νεοανακτορικού κτηρύου ςτην Ανατολό Ιερϊπετρασ Κρίγκα Δήμητρα, Μια νϋα ματιϊ ςτα ευρόματα παλαιϊσ ϋρευνασ: Η Μελϋτη τησ κεραμεικόσ από την αναςκαφό των αρχών του 20ου αιώνα ςτον οικιςμό των Γουρνιών (ανατολικό Κρότη). ύγκριςη με την ειςηγμϋνη κεραμεικό από τα Γουρνιϊ, χρονολογούμενη ςτην ΤΜΙΑ Περύοδο από το Ακρωτόρι Θόρασ υζήτηςη Διάλειμμα 6 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Αποςτολάκη Εμμανουέλα, Η χωροθϋτηςη των νοικοκυριών ςτον αςτικό ιςτό. Σο ΤΜ ΙΒ Μεραμβϋλλο Κωςτοπογλου Γαρυφαλλιά, Σςιποπογλου Μεταξία, Rupp David, Κεραμικόσ κλύβανοσ τησ ΤΜ ΙΙΙΓ από τον Φαλαςμϋνο Ιερϊπετρασ Χλουβεράκη τεφανία, Σζαρή ταματίνα, Σςογπρα Άννα, Σςιποπογλου Μεταξία, Η ςυμβολό τησ ςυντόρηςησ ςτην μελϋτη και αποκατϊςταςη του Τςτερομινωικού ΙΙΙΓ κλιβϊνου ςτο Φαλαςμϋνο Ιερϊπετρασ Ζωγραφάκη Βάςω, Κοτςώνασ Αντώνησ, Νϋα ςτοιχεύα από το νεκροταφεύο ςτον Ανϊβλοχο Βραχαςύου οφιανογ Χργςα, McGillivray Al, Cunningham Tim, Θάνοσ Νίκοσ, Επιφανειακό ϋρευνα ςτο Κϊβο Πλϊκο Δ.Δ. Παλαικϊςτρου ητεύασ Σζιαμπάςησ Κωνςταντίνοσ, Σο αμυντικό ςύςτημα των κλαςςικών και ελληνιςτικών πόλεων τησ περιοχόσ τησ ητεύασ (η ϊμυνα τησ Πραιςού) υζήτηςη Διάλειμμα 7 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Ξανθοπογλου Μαρία, Κεραμικού ορύζοντεσ του 7 ου /8 ου αιώνα μ.φ. ςτην αρχαύα Ίτανο Χρονάκη Δάφνη, Η αποκατϊςταςη του Ι. Ναού Παναγύασ Κουμπελύνασ ςτο Φουμεριϊκο Μεραμπϋλλου Ν. Λαςιθύου

3 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Μοςχββη Γωγώ, Ο ναόσ του Αφϋντη Φριςτού ςτην Κριτςϊ : Προκαταρκτικϋσ παρατηρόςεισ για την αρχιτεκτονικό και τον τοιχογραφικό διϊκοςμο Κατηφβρη Μαριάννα, Ο ναόσ του Αγύου Ιωϊννη Προδρόμου ςτην Κριτςϊ Μεραμπϋλου Μαρή Μαρία, Μαρνέλου Ναταλία, Η αποκατϊςταςη του ναού του Αγύου Μϊμαντοσ ςτο Γουρνύ Ιερϊπετρασ εμελίδου Ελεονώρα, Κρανιώτη Έλενα, Ανακαταςκευό δύαιτασ ενόσ πληθυςμού από ϋνα ενετικό νεκροταφεύο ςτη θϋςη Αγιοσ Γεώργιοσ, Οροπϋδιο Λαςιθύου Μοςχββη Γωγώ, πιναλόγκα : Σο ϋργο ανϊδειξησ, προςταςύασ και λειτουργύασ του αρχαιολογικού χώρου υζήτηςη Λήξη 8 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Devolder Maud, Νϋα ϋρευνα ςτα Magasins Dessenne ςτα Μϊλια Κάντα Αθαναςία, Κουτήσ Παναγιώτησ, Νικολοπογλου Κωνςταντίνα, Νϋα ευρόματα από την ευρύτερη περιοχό Κραςύου Μαλύων Γκαλανάκη Καλλιβπη, Παπαδάκη Χριςτίνα, ωςτικό αναςκαφικό ϋρευνα ςτο αμπϊ Πεδιϊδοσ: προκαταρκτικϊ αποτελϋςματα Macdonald Colin, Towards the final publication of the South-West Houses, Knossos : New data on stratigraphies and architectural development Μανδαλάκη τέλλα, Βελεγράκη Μαρίνα, Παλαιοανακτορικό εγκατϊςταςη ςτο χώρο του ξενοδοχεύου «AMIRANDES» ςτισ Κϊτω Γούβεσ Δόμου Φερςονόςου Αθαναςάκη Κατερίνα, Σο μινωικό παρϊκτιο κτόριο ςτην Αμμουδϊρα Ηρακλεύου υζήτηςη Διάλειμμα 9 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Παπαδάκη Χριςτίνα, ερπετςιδάκη Ιωάννα, Παρουςύαςη νϋων αρχαιολογικών θϋςεων ςτη περιοχό του Κρουςώνα Κάντα Αθαναςία, Σζωράκησ Γιώργοσ, Κοντοπβδη Δανάη, Οι ακροπόλεισ του Κρουςώνα Παναγιωτβπουλοσ Διαμαντήσ, Μινωΰκή Κουμάςα. Αναςυνθέτοντασ την ιςτορία ενβσ παραμεθβρου κέντρου τησ Νβτιασ Κρήτησ πηλιωτοπογλου Αλεξία, Νϋα ματιϊ ςτο υλικό τησ κεραμεικόσ και των ανθρωπόμορφων ειδωλύων από το ιερό κορυφόσ Κόφινα Αςτερουςύων Colleu Maxime, Ghilardi M., Psomiadis D., Sinibaldi L., Gasse F., Delange Sabatier D., Demory F., Reconstructing Minoan landscapes within the Messara Plain : Results from a geoarchaeological approach πυριδάκησ Μιχάλησ, Σα λιμϊνια του κόλπου τησ Μεςςαρϊσ από το πρώτο λιμϊνι τησ αρχαιότητα ωσ ςόμερα, και το αρχαιο-γεωπεριβϊλλον τησ πεδιϊδα αρχαύασ τησ Υαιςτού υζήτηςη Λήξη ΑΒΒΑΣΟ 7/12 πίτι του Πολιτιςμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου 10 Η ΤΝΕΔΡΙΑ

4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Arndt Robert, Reflecting a Rectangular Structure at Kommos Longo Fausto, Greek Phaistos in the light of Recent Topographic Studies Μπρεδάκη Μαρία, Longo Fausto, The Results of the Recent Surveys in the Land and in the Area of Phaistos (years ) Haskell Halford, Central Crete s Octopus Trademark Κοντοπβδη Δανάη, Γεωργακβπουλοσ Κώςτασ, πυριδάκησ Μιχάλησ, Ένα Ιερό Κορυφόσ ςτην Αλπικό Ζώνη του Χηλορεύτη Σςίτςα Ευθυμία, Μινωώκϋσ τοιχογραφύεσ : Παλαιότερεσ επεμβϊςεισ και προςθόκεσ Γραμματικάκησ Ιωάννησ, Αναγνωςτάκη Γεωργία, Εργαςύεσ αποκατϊςταςησ και διατόρηςησ των γυψολιθικών ςτοιχεύων τησ «Οικύασ του Αρχιερϋα», περιφερειακού μνημεύου του ανακτόρου Κνωςού, από τη διαβρωτικό δρϊςη των ομβρύων υδϊτων και παρϊλληλη διερεύνηςη του αποκαλυφθϋντοσ αγωγού υζήτηςη Διάλειμμα 11 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Παχάκη Γεωργία, Φανουράκησ Γεώργιοσ, Εργαςτόριο υντόρηςησ Μετϊλλων τησ ΚΓ ΕΠΚΑ : υντόρηςη και αποκατϊςταςη ςημαντικότερων ευρημϊτων Μπαλήσ Ιωάννησ, απουντζάκησ Αλέξανδροσ, Ψαρουδάκη Αγγελική, Χατζημανώλησ Μανώλησ, Σο ϋργο του εργαςτηρύου ςυντόρηςησ κεραμικόσ - τοιχογραφύασ τησ ΚΓ ΕΠΚΑ την περύοδο Anzalone Rosario Maria, Πόλινα ειδώλια από τον Προφότη Ηλύα (Γόρτυνα) Theotokis Theodoulou, Brendan Foley, Dionysis Evaggelistis, George Koutsouflakis, Alexandros Tourtas, Crete Project 2011: Underwater archaeological survey at the area between Herakleion and Dia. A preliminary report (ανακούνωςη ςτα ελληνικϊ) Γκαλανάκη Καλλιβπη, Κουκουράκη Μαρανθία, Πιττογ Ποδοθέα, Πολιτάκησ Βαςίλησ, Σοπογραφύα τησ αρχαύασ πόλησ τησ Βιϊννου κατϊ την ελληνορωμαώκό περύοδο. Μια πρώτη παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων τησ αναςκαφόσ ςτον κϊμπο τησ Άνω Βιϊννου Μαυράκη Μπαλάνου Μαρία, Καςτανάκησ Αλέξανδροσ, Σζιαμπάςησ Κωνςταντίνοσ και ςυνεργάτεσ αναςκαφών Σριανταφυλλίδη Ιωάννα, Παπαδάκη Δέςποινα, Ρωμαώκϋσ αγροικύεσ ςτην περιοχό του φρϊγματοσ Αποςελϋμη, Νομού Ηρακλεύου υζήτηςη Διάλειμμα 12 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Μανδαλάκη τέλλα, Πρόςφατη αναςκαφικό ϋρευνα ςτο ρωμαώκό θϋατρο Φερςονόςου Κάντα Αθαναςία, Νικολογδη Μαρία, Λυριντζήσ Ανδρέασ, Νικολοπογλου Κωνςταντίνα, αμωνάκη Δέςποινα, Αναςκαφό ςτο Μεγϊλο Θϋατρο τησ Γόρτυνασ, Lippolis Enzo, Caliò Luigi, Γόρτυνα: Νϋα δεδομϋνα από τισ αναςκαφϋσ ανατολικϊ του Νυμφαύου Zanini Enrico, Costa Stefano, Giorgi Elisabeta, Triolo Elisa, The excavation of the Early Byzantine District near the Pythion in Gortys: an image of the end of the Mediterranean city Perna Roberto, The South Building of the Byzantine Houses of Gortyn: recent investigations Ricciardi Maria, Νεότερα ςτοιχεύα από το Βαπτιςτόριο ςτη Μητρόπολη Μεςαρϊσ (Ανακούνωςη ςτα αγγλικϊ) υζήτηςη

5 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Λήξη 13 Η ΤΝΕΔΡΙΑ υθιακάκη Βαςιλική, Βαςιλάκησ Νίκοσ, Οι πρωτοβυζαντινϋσ Νεκροπόλεισ τησ Φερςονόςου υθιακάκη Βαςιλική, Κανάκη Ελένη, Μπιλμέζη Χαρίκλεια, Οι παλαιότερεσ οχυρώςεισ του Ηρακλεύου: μια διαφορετικό προςϋγγιςη με βϊςη τα νεότερα αναςκαφικϊ δεδομϋνα Λιβλιοσ Ευάγγελοσ, Μαμαλάκη Μαρία, Η ςυςτηματικό ςυντόρηςη των τοιχογραφιών τριών ναών ςτην περιφϋρεια τησ 13 ησ Εφορεύασ Βυζαντινών Αρχαιοτότων υζήτηςη Διάλειμμα 14 Η ΤΝΕΔΡΙΑ ταμπολίδησ Νικβλαοσ, Ελεγθερνα, Σομεύσ ΙΙΙ και Ι. Η τελευταύα τριετύα Σςιγωνάκη Χριςτίνα, Οι αναςκαφϋσ του Πανεπιςτημύου Κρότησ ςτην Ακρόπολη τησ Ελεύθερνασ 42. (Σομϋασ ΙΙ-Κεντρικόσ) Αβραμίδου Αμαλία, Μια πρώτη ματιϊ ςτην Ελληνιςτικό κεραμικό από το τετρϊκογχο ςτην Ακρόπολη τησ Ελεύθερνασ (Πυργύ) Καραναςτάςη Παυλίνα, Νϋα ςτοιχεύα για τη ρωμαώκό Ελεύθερνα Γιαγκάκη Αναςταςία, Σςιγωνάκη Χριςτίνα, Αρχαιολογικϋσ ϋρευνεσ του Σομϋα ΙΙ ςτισ υπόςκαφεσ δεξαμενϋσ τησ Ελεύθερνασ: η μαρτυρύα τησ κεραμικόσ Σρουλλινογ Αμαλία, Η υντόρηςη των χϊλκινων ευρημϊτων από την αναςκαφό του Σομϋα ΙΙ ςτην Αρχαύα Ελεύθερνα υζήτηςη Λήξη υνεδρίασ ΚΤΡΙΑΚΗ 8/12 πίτι του Πολιτιςμού, Εμ. Βερνάδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου 15 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Πατεράκη Μαρία, Μύα θϋςη των ΜΜ χρόνων ςτο Κρυονϋρι Μυλοποτϊμου Καπράνοσ Επαμεινώνδασ, Ενδεύξεισ κατούκηςησ κατϊ τη μινωικό περύοδο το Άδελε Ρεθύμνου: τα νϋα αναςκαφικϊ δεδομϋνα Σζαχίλη Ίρισ, Γεωργακβπουλοσ Κώςτασ, Ενεπύγραφεσ μαρτυρύεσ από το Ιερό Κορυφόσ του Βρύςινα Knappett Carl, Cunningham Tim, Letesson Quentin, Livarda Alessandra, Momigliano Nicoletta, Orengo Hector, 2013 excavations at Palaikastro, East Crete Καραμαλίκη Παναγιώτα, Σελετουργικό(;) απόθεςη τησ ΤΜΙΙΙΓ περιόδου από την Αγύα Ειρόνη Ρεθύμνου Γαβριλάκη Ειρήνη, Ένασ αποθηκευτικόσ χώροσ τησ ελληνιςτικόσ περιόδου ςτην αρχαύα Λϊππα Σςατςάκη Νίκη, Φλεβάρη Λουκία, ωςτικό αναςκαφικό ϋρευνα ςτο φακϊκι Παγκαλοχωρύου Δόμου Ρεθύμνου υζήτηςη Διάλειμμα 16 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Μπροκαλάκησ Γιώργοσ, Σο ναυϊγιο τησ Αγύασ Γαλόνησ

6 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Γιαπιτςβγλου Κώςτασ, Αναςκαφικϊ δεδομϋνα και παρατηρόςεισ ςτην οικοδομικό ιςτορύα του ναού του Αγύου Ευτυχύου ςτο Φρωμοναςτόρι Ρεθύμνου Αγγελάκη Βάλια, Νϋα ςτοιχεύα για το ναό τησ Παναγύασ ςτην Πατςώ Αμαρύου. Σα πρώτα αποτελϋςματα τησ αναςκαφικόσ ϋρευνασ Βαρθαλίτου Πετρογλα, Ο τοιχογραφικόσ διϊκοςμοσ του ναού τησ Παναγύασ Κερϊσ ςτο Αμϊρι Ρεθύμνου Σρουλλινβσ Μιχάλησ, Σο ϋργο του εργαςτηρύου ςυντόρηςησ τησ 28 ησ Ε.Β.Α. ςτο Ρϋθυμνο υζήτηςη Διάλειμμα 17 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Πρωτοπαπαδάκη Ευτυχία, Η περύπτωςη μιασ ΤΜΙΙΙΓ ταφόσ από τη Νεκρόπολη τησ Μινωώκόσ Κυδωνύασ Σζανακάκη Κατερίνα, Πόλινα ευρόματα τησ αρχαώκόσ και κλαςικόσ περιόδου από την αρχαύα Πϋλκη (ςύγχρονη θϋςη Υουρνϊκια, Δόμου Καντϊνου και ελύνου) Κατάκη Έφη, Εθνικό τϊδιο Φανύων:_δοκιμαςτικό αναςκαφικό ϋρευνα Μπογρμπου Χρυςή, Η μελϋτη του ανθρωπολογικού υλικού από τη δοκιμαςτικό τομό ςτο Νότιο τμόμα του Εθνικού ταδύου Φανύων κβρδου Μαρία, Θϋςη γούρνεσ Άνω Κουνουπύτςασ Κιςϊμου: Νϋα αρχαιολογικό θϋςη. Μια πρώτη προςϋγγιςη ενόσ ϊγνωςτου νεκροταφεύου_ιςτορικών χρόνων Νινιογ Κινδελή Βάννα, Χατζηδάκησ Νίκοσ, Σο αρχαύο θϋατρο τησ Απτϋρασ Νϋα αρχιτεκτονικϊ δεδομϋνα Μαρκουλάκη ταυρογλα, Γογλα Δήμητρα, Αναςκαφικϋσ ϋρευνεσ και αποτελϋςματα ςτα πλαύςια του ϋργου «τερϋωςη- ανϊκτηςη επιλεγμϋνων πύργων και Ελληνιςτικών τειχών αρχαύασ Πολυρρόνιασ Ν. Φανύων» υζήτηςη Λήξη 18 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Χατζηδάκη Ελπίδα, Πρόςφατα ευρόματα ςτο λιμϊνι τησ Υαλϊςαρνασ Κοντογιάννη Βαςιλική, Μαντή Παναγιώτα, Κϊντο όπωσ ο Βιτρούβιοσ: Η χρόςη υδρόφοβων επιχριςμϊτων ςε καταςκευϋσ διαχεύρηςησ ύδατοσ. Πρώτα αποτελϋςματα του χημικού προςδιοριςμού των επιφανειών κονιϊματοσ απο δεξαμενϋσ και λουτόρεσ απο την Αρχαύα Πολυρρόνια και Υαλϊςαρνα Πατεράκησ Νεκτάριοσ, ωςτικό αναςκαφό οικοπϋδου_αμψϊκη-ανδρϋου ςτο Καςτϋλι Κιςϊμου Strasser Thomas, Panagopoulou Eleni, Karkanas Panayiotis, Clinton Miriam, Kapranos Epaminondas, Thompson Nicholas, Murray Sarah, The Excavation at Mesolithic Damnoni in the Ayios Vassilios Region: A New Culture on Crete Κβπακα Κατερίνα, Νεολιθικϊ Γαύδου Γαλανίδου Νένα, Μια νϋα προώςτορικό θϋςη ςτη Λύμνη Κουρνϊ Φανύων υζήτηςη Διάλειμμα 19 Η ΤΝΕΔΡΙΑ Μααλησ Θανάςησ, Νεώτερα ςτοιχεύα για τον ναό τησ Μεταμόρφωςησ του ωτόρα ςτα Μεςκλϊ Ψαράκησ Κωνςταντίνοσ, Αποκατϊςταςη Ι.Ν. Μυρτιδιώτιςςασ περιοχόσ «Σζεβρεμιανϊ» Καντϊνου

7 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Φανύων Φαντάκησ Γιάννησ, Ο Επιπρομαχώνασ τησ Αγύασ Αικατερύνησ των Ενετικών οχυρώςεων Φανύων και η χρόςη του κατϊ τη διϊρκεια των πολεμικών ςυγκρούςεων του 17 ου αιώνα Ανδρουλάκη Θεανώ, υντόρηςη αναςκαφικών αντικειμϋνων κατϊ την περύοδο ςτα εργαςτόρια τησ 28ησ ΕΒΑ ςτα Φανιϊ Δημητριάδου Πιπίνα, Καραπατάκη Αγγελική, Α. Εργαςύεσ ςυντόρηςησ ςτο τϋμπλο του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργύου Αφρϊτων, Β. Εργαςύεσ ςυντόρηςησ ςτα ξυλόγλυπτα αντικεύμενα του Ιερού Ναού Ειςοδύων τησ Θεοτόκου (Σριμϊρτυρη - Μητροπολιτικόσ Ναόσ τησ Πόλησ των Φανύων) υζήτηςη Απολογιςμόσ, κλείςιμο

8 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ τον ενετικό ναό του Αγίου Υραγκίςκου (πάροδοσ Αγ. Υραγκίςκου, Πλατεία Μικραςιατών, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου) θα αναρτηθούν οι επιτοίχιεσ ανακοινώςεισ. Η αίθουςα θα είναι ανοιχτή όλεσ τισ ημέρεσ του ςυνεδρίου (5-8/12/2013) και ςε ωράριο που θα ανακοινωθεί ςύντομα. Βαβουρανάκθσ Γιώργοσ, Ο ΠΜ-ΜΜ κολωτόσ τάφοσ Β ςτο Απεςωκάρι Μεςαράσ: Σα αποτελζςματα των εργαςιών των ετών 2012 και 2013 Μπουτςίδθσ Χριςτοσ, Παραςτάςεισ ηώων ςτθ μινωικι Κριτθ και θ ςυμβολι τουσ ςτθν κατανόθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ανκρώπου και περιβάλλοντοσ Σηιαμπάςθσ Κωνςταντίνοσ, οφιανοφ Χρφςα, Αρχαία ςθμάδια μζςα ςτο τοπίο τουσ. Νζεσ αρχαιολογικζσ κζςεισ κατά μικοσ τθσ εκνικισ οδοφ θτείασ Παλαίκαςτρου (επαρχία θτεία) Todaro Simona, Pottery production at Prepalatial and Protopalatial Phaistos: new data from the Greek-Italian survey Greco Alessandro, MINOAN AND MYCENAEAN CHRISTÒS EFFENDI (PHAESTOS). Archaeological Studies on the Acropolis of Christòs Effendi, Phaestos Santaniello Emanuela, Phaistos in the Archaic Period : new data from the Phaistos Project Survey Militello Pietro, Carinci Filippo, Room results of the 2013 activity of the University of Catania and Venice in Festòs Palermo Dario, Gigli Patanè R., Pappalardo E., The excavations at the South of the Temples A and B on the Patela of Prinias of the University of Catania and the CNR IBAM Rizza Salvatore, New research on the so-called Temple C and the related building on the south slope of the Patela of Prinias Biondi Giacomo, Two Archaic tombs from "Orthì Petra" (Aphratì/Arkades) Bejor G., Lambrugo C., Belgiovine E., Capuzzo D., Frontori I., Massara D., Mecozzi P., A new thermal building in Gortyna (Creta) : the so called Terme Milano Bonetto Jacopo, Bertelli A., Colla M., New researches at the Sanctuary of Apollo Pythios at Gortyn. Rossi Amedeo, Phaistos in Roman period: a preliminary report Baldini Isabella, Findings from the excavations in the episcopal church of Mitropolis Αποςτόλου Νίκθ, Γαλανάκθ Χάρισ, Γραμματικάκθσ, Αναγνωςτάκθσ Γεωργία, υνοπτικι παρουςίαςθ του ζργου «Ανάδειξθ και Αποκατάςταςθ Περιφερειακών Μνθμείων Αρχαιολογικοφ Χώρου Κνωςοφ («Οικία του Αρχιερζα», «Βαςιλικι Ζπαυλθ», «Βαςιλικόσ Σάφοσ- Ιερό»)», ενταγμζνου ςτο Ε.Π. Κριτθσ & Νιςων Αιγαίου , ΕΠΑ Μανδαλάκθ τζλλα, Μινωικι εγκατάςταςθ ςτο λόφο «Καςτρί» ςτο Λιμάνι Χερςονιςου ερπετςιδάκθ Ιωάννα, Αναςκαφικι ζρευνα ςτον Κατςαμπά Ηρακλείου Χρθςτάκθσ Κ., Μαυράκθ- Μπαλάνου Μαρία, Καςτανάκθσ Α. και ςυνεργάτεσ, τοιχεία προςζγγιςθσ των αγροτικών κζντρων τθσ ΤΜ περιόδου ςτο Φράγμα Αποςζλεμθ (αποκικεσ ςτθ κζςθ Κεφάλι Αποςελζμθ και άλλα ευριματα από τα μινωικά κζντρα τθσ περιοχισ Κλθματςάκθ Κωνςταντίνα, Σο ζργο του εργαςτθρίου ςυντιρθςθσ μετάλλινων αντικειμζνων του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ηρακλείου κατά τα ζτθ Κονταξι Χρυςάνκθ, Χατηθκεοδώρου Θεόδωροσ, Παναγοποφλου Ελζνθ, Αξιοποίθςθ και ανάδειξθ του ςπθλαίου Ιδαίον Άντρον και του περιβάλλοντοσ αυτοφ χώρου

9 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Κατςαλισ Γιώργοσ, υγγελάκθ Ελπίδα, Δρίτςα ταυρινι, Κτθριακι τερζωςθ Αποκατάςταςθ & υντιρθςθ Σοιχογραφιών Ναοφ Αγίου Νικολάου ςτο Μιλιαρίςι Μονοφατςίου Περουλιοφ εργάκθ Κρισ, Η κεράμωςθ του ναοφ του Αφζντθ Χριςτοφ ςτθν Κριτςά Λαςικίου Σςαμπανάκθ Ακθνά, υντιρθςθ και αποκατάςταςθ του κακολικοφ τθσ Ιεράσ Μονισ Παλιανισ. Η αναςκαφικι διερεφνθςθ άλιακα Ευανκία, Παίηοντασ ςτο χρόνο Παιχνίδια ςτρατθγικισ και δεξιοτεχνίασ ςτθ πιναλόγκα Λιόλιοσ Ευάγγελοσ, Μαμαλάκθ Μαρία, τεφανάκθσ Ιωάννθσ, Σα ξυλόγλυπτα τζμπλα του μικροφ Αγίου Μθνά ςτο Ηράκλειο και του Ι.Ν.Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου ςτισ Γωνιζσ Μαλεβιηίου : Αναφορά ςτισ εργαςίεσ ςυςτθματικισ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ Μαμαλάκθ Μαρία, Λιόλιοσ Ευάγγελοσ, υντιρθςθ εκκλθςιαςτικοφ βιβλίου 19 ου αιώνα από το Μθτροπολιτικό ναό του Αγίου Μθνά Ηρακλείου Βακάλογλου Κικι, Κουςουλάκου Μαρία, Σο φαρικό δίκτυο τθσ Κριτθσ ςτουσ νεώτερουσ χρόνουσ Κριαράκθ Μαρία, Ενδείξεισ μελιςςοκομίασ ςτο Ιερό Κορυφισ του Βρφςινα Σςίγκου Αγγελικι, Οικόπεδο ιδιοκτθςίασ Μιχελάκθ Κιλθ ςτθν οδό Παρκενίου Κελαϊδι ςτθν πόλθ Χανίων. Πρζβε οφία, Αναςκαφι ςτθν ιδιοκτθςία Μαρουλάκθ, ςτθν οδό Δικτφννθσ τθσ Πόλθσ Χανίων Σηιγκουνάκθ Αναςταςία, Νινιοφ Κινδελι Βάννα, Μπινάκθ Κωνςταντίνα, Φλεβάρθ Λουκία, Χατηθδάκθ Ελζνθ, Χατηθδάκθσ Νίκοσ, Μαγγανά Δώρα, Σο ζργο τθσ ανάδειξθσ τθσ κφριασ ειςόδου τθσ Απτζρασ. ΕΠΑ Σηιγκουνάκθ Αναςταςία, Νινιοφ Κινδελι Βάννα, Φλεβάρθ Λουκία, Χρυςανκακοποφλου Ειρινθ, Βαςιλακοποφλου Άννα, Χατηθδάκθ Ελζνθ, Χατηθδάκθσ Νίκοσ, Λφτρα Φυλλίνα, Κανελλάκθσ Ανδρζασ, Σο ζργο τθσ αποκατάςταςθσ του αρχαίου κεάτρου τθσ Απτζρασ. Πρώτεσ εργαςίεσ. ΕΠΑ Φλεβάρθ Λουκία, Μιτρεσ μολυβδίδων και μολυβδίδεσ από τθν κφρια είςοδο τθσ Απτζρασ Χριςτοδουλάκοσ Γιάννθσ, Επιλεγμζνεσ Επεμβάςεισ ςε δφο Οχυρωματικοφσ Πφργουσ τθσ Αρχαίασ Πολυρρινιασ (ΕΠΑ ). Βιγλάκθ Πζγκυ, Μωραΐτθσ Δανιιλ, Πρατικάκθσ Αλζξανδροσ, Λίκινα αγγεία από το Ιερό Κορυφισ του Βρφςινα: θ ςυμβολι των γεωχθμικών και ορυκτολογικών αναλφςεων Δαςκαλάκθσ Νίκοσ, Ανάγλυφθ κεραμικι ελλθνιςτικών χρόνων από τθν αρχαία Λάππα Ρεκφμνου. Βιγλάκθ Πζγκυ, Ζωγραφινάκθ Ελζνθ, Τφαντικά βάρθ από τθν Αρχαία Λάππα Ρεκφμνου: μία πρώτθ προςζγγιςθ Φραϊδάκθ Ακθνά, Κεραμικι πρωτοβυηαντινισ περιόδου από ςωςτικι αναςκαφικι ζρευνα οικοπζδου ςτο Πάνορμο Μυλοποτάμου Γιαπιτςόγλου Κώςτασ, Κουγλζρθ Φωτεινι, ταμάτθ Κατερίνα, Εργαςίεσ Αποκατάςταςθσ ςτο ναό του Αγίου Ευτυχίου ςτο Χρωμοναςτιρι Ρεκφμνου Βαρκαλίτου Πετροφλα, Παναγόπουλοσ ωτιρθσ, Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ςτο ναό τθσ Παναγίασ Κεράσ ςτο Αμάρι Ρεκφμνου Κουγλζρθ Φωτεινι, Βαρκαλίτου Πετροφλα, Αγγελάκθ Βάλια, ταμάτθ Κατερίνα, Εργαςίεσ Αποκατάςταςθσ ςτο ναό τθσ Παναγίασ ςτθν Πατςώ Αμαρίου

10 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Αγγελάκθ Βάλια, Η παράςταςθ τθσ Δευτζρασ Παρουςίασ ςτο ναό τθσ Γζννθςθσ τθσ Παναγίασ ςτο Μζρωνα Αμαρίου Νικολζττα Πφρρου, Μαρίτα Βαςιλάκθ, Μιχάλθσ Σρουλλινόσ, Αποκατάςταςθ και ςυντιρθςθ του ναοφ του Αγίου Δθμθτρίου ςτον Άγιο Δθμιτριο (Πθγι) Ρεκφμνου Γιαπιτςόγλου Κωνςταντίνοσ, Βαςιλάκθ Μαρίτα, Λιουδάκθ Γεωργία, Η αποκατάςταςθ του Διδφμου κτθρίου ςτο Φροφριο Φορτζτηα Ρεκφμνου Φιολιτάκθ Αναςταςία, Παναγόπουλοσ ωτιρθσ, Ζερβοφ Κυριακι, Αποκατάςταςθ ΒΔ πτζρυγασ Ι.Μ. Πρζβελθ Ρεκφμνου Μποφρμπου Χρυςι, Μπουρμπάκθσ Κωνςταντίνοσ, ιγανάκθσ Γιώργοσ, Αποκατάςταςθ και ςυντιρθςθ Ι.Ν. Μεταμόρφωςθσ ωτιρα, Πλεμενιανά (Διμοσ Καντάνου ελίνου) Μαΐλθσ Θανάςθσ, Βαςιλάκθ Μαρίτα, Μακράκθσ Γιώργοσ, Αποκατάςταςθ και υντιρθςθ του Ι.Ν. Μεταμόρφωςθσ του ωτιρα ςτα Μεςκλά Διμου Μουςοφρων, Ν. Χανίων Χετηογιαννάκθ Νεκταρία, Μαρκουλάκθσ Μιχάλθσ, Aποκατάςταςθ ενετικισ ζπαυλθσ και ενετικοφ ελαιοτριβείου ςτο Καρφδι, Δ.Δ. Βάμου, Ν. Χανίων Σηιγκουνάκθ Αναςταςία, Φιωτάκθσ Χαράλαμποσ, υντιρθςθ και αποκατάςταςθ Ι.Μ. Χρυςοςκαλίτιςςασ Δ.Δ. Βάκθσ Δ. Κιςςάμου Ν. Χανίων ιγανάκθσ Γιώργοσ, Η ςυντιρθςθ των τοιχογραφθμζνων μεταβυηαντινών μνθμείων του Νομοφ Χανίων ςτο πλαίςιο του Ε.Π. Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου γουράκθ Χρυςοφλα, υντιρθςθ γραπτοφ τζμπλου 18 ου αιώνα από τον Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Ροδωποφ Κιςάμου. Σρουλλινόσ Μιχάλθσ, Σρουλλινόσ Θανάςθσ, Πατεράκθ Μαρία, Σςαγανόσ Ηλίασ, Νικθφόροσ Κώςτασ, Κυδωνάκθσ Φραγκίςκοσ, Σο ζργο του εργαςτθρίου ςυντιρθςθσ τθσ 28 θσ ΕΒΑ ςτο Ρζκυμνο Σρουλλινόσ Μιχάλθσ, Φαρδι Θεοδώρα, Προτάςεισ ςυντιρθςθσ των τοιχογραφιών του ναοφ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ ςτα Λατηιανά Κιςάμου Μαραγκουδάκθ Ελζνθ, Μπουρμπάκθσ Κωνςταντίνοσ, υντιρθςθ και Αποκατάςταςθ των Ναών Αγίου Νζςτορα και Αγίου Δθμθτρίου ςτο Κατοχώρι, Δ.Δ. Κεραμείων, Διμου Χανίων Μαΐλθσ Θανάςθσ, ιγανάκθσ Γιώργοσ, υντιρθςθ και αποκατάςταςθ του ιεροφ ναοφ Αγ. Βαςιλείου ςτισ Βοφβεσ, Δ. Πλατανιά Νομοφ Χανίων Κωνςταντοποφλου Νικολζττα, Ντινοποφλου Χρυςάνκθ, Ξαγοραράκθσ Λευτζρθσ, Πατεδάκθσ Μανόλθσ, κουντάκθσ Μίνωσ, Χατηάκθ Ειρινθ, Κρθτικά χειρόγραφα ςτθν Κριτθ