ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 CERTIFIED M.S. ISO 9001: /Δ ISO 14001: /Π ΕΛΟΤ 1429: /ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: Ω9ΒΟ46ΨΧΕΔ-ΝΞ6 ΑΔΑΜ: 19PROC / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΣΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : Νικόλαος Τριανταφύλλου Τηλέφωνο : Telefax : Α.Φ.Μ. : Α.Μ.Α.Ε. : 1967/98/B/86/02/ Αθήνα : Αριθ. Πρωτ : ΠΡΟΣ : 1. ΠΡΟΕΔΡΟ EΑΔ (κα Μαρία Τάκη ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ) 2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΑΔ (κο Ανδρέα Παπουτσάκη ΔΙΠΕΦ/ΤΔΙΣΥ) ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Δέκα πέντε (15) Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) του ΟΣΕ, δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας - Θράκης (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ), με ανθρώπινο δυναμικό» Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/ ). Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο 210 Μεγάρου ΟΣΕ, Καρόλου 1 3, Αθήνα ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ,00 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ,20 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Είκοσι μία (21) ημέρες Σελίδα 1

2 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κρατήσεις : 1. Ποσοστό 0,06% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147/Α/ ). 2. Ποσοστό 0,06% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της ΑΕΠΠ Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 3του Ν. 4412/2016 {ΦΕΚ.147/Α/ }). Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ του ΟΓΑ επ αυτού). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Επωνυμία Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΑΡΟΛΟΥ 1 3 Πόλη ΑΘΗΝΑ Ταχυδρομικός Κωδικός Τηλέφωνο Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρμόδιος για πληροφορίες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο Σ Ε Α.Ε.) Βλέπε επόμενο πίνακα Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών είναι : Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ 1 Κάτια Σταυρακάκη ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Δέκα πέντε (15) Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας - Θράκης (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ), με ανθρώπινο δυναμικό», που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης #59.580,00 #, χωρίς ΦΠΑ και #73.879,20 # με Φ.Π.Α. 24%. Τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και ο εξοπλισμός του Φύλακα Ισόπεδων Διαβάσεων περιγράφονται στο συνημμένο Κανονισμό της Υπηρεσίας των φυλάκων Ισόπεδων Διαβάσεων. Οι προς φύλαξη εγκαταστάσεις αναφέρονται λεπτομερώς στο παρακάτω πίνακα. Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Χ.Θ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ 1 Π-Π ΟΔΟΣ ΒΟΛΟΥ 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ 2 Θ-Α μθ ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΙΑ 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ 3 Θ-Α ΜΘ Θ-Ε ΤΧ2 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ Σελίδα 2

3 4 Θ-Α ΜΘ Θ-Ε ΙΩΝΙΑ (ΦΟΡΟΣ) 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ 5 Θ-Α ΜΘ ΙΩΝΙΑ 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ Θ-Ε Θ-Ε ΓΕΦΥΡΑ 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ 7 Θ-Ε ΖΑΝΑΕ 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ 8 Θ-Ε ΖΙΑΚΑ 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ 9 Θ-Φ ΠΛΑΤΥ 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ 10 Θ-Φ ΒΕΡΟΙΑ 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ 11 Θ-Φ ΕΔΕΣΣΑ 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ 12 Θ-Φ ΑΡΝΙΣΣΑ 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ 13 Θ-Αμ.ΠΚ ΜΟΥΡΙΕΣ 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ 14 Θ-Α μ. ΠΚ ΔΡΑΜΑ 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ 15 Θ-ΑμΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΗ 2 ΒΑΡΔΙΕΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας, που αφορά για τον υπολογισμό του και μόνον. ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΛΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ / ΦΥΛΑΞΗΣ 21ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 21ΗΜΕΡΩΝ 24ΩΡΗ , ,75 ΦΠΑ 24% ,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,01 ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας, που αφορά για τον υπολογισμό του και μόνον και εμπεριέχεται εύλογο διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, αναλώσιμα, εργολαβικό κέρδος και τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις. ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΛΑΞΕΩΝ ΚΟΣΤΟΣ / ΦΥΛΑΞΗΣ 21ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 21ΗΜΕΡΩΝ 24ΩΡΗ , ,00 ΦΠΑ 24% ,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,20 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας, που αφορά για τον υπολογισμό του και μόνον. Εμπεριέχεται εύλογο διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, αναλώσιμα, εργολαβικό κέρδος και τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις. ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 21ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 21ΗΜΕΡΩΝ 24ΩΡΗ , ,00 ΦΠΑ 24% ,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,20 Σελίδα 3

4 1.2. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #59.580,00#, χωρίς ΦΠΑ, και #73.879,20# με ΦΠΑ 24%. Έχει δεσμευτεί από το Τακτικό Προϋπολογισμό συνολικό ποσό #59.580,00# για το έτος Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης /04/04/2019 Για κάθε τεχνική πληροφορία να απευθύνεστε στο τηλέφωνο : (κα Κάτια Σταυρακάκη). Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΤΙΜΗ 2.1. Προσφορά με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισμένης απορρίπτεται ως απαράδεκτη Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή) Η τιμή του έργου θα δίνεται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Τόσο κατά την κατατιθέμενη προσφορά, όσο και κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά η καθαρή αξία και ξεχωριστά ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η τιμή στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικά και ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η πρόσφορα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορές που έχουν την ίδια τιμή θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος επιλέγεται ύστερα από κλήρωση Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής της προσφερόμενης τιμής, υπερισχύει η αναγραφή της ολόγραφης τιμής Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών κατά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών διορθώνει λογιστικά τυχόν λάθη, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ολόγραφη τιμή προσφοράς του τιμολογίου προσφοράς Οι τιμές θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου πέραν του αντιτίμου για τις υπηρεσίες, που θα παρέχει στο Οργανισμό, βάσει των τιμών της προσφοράς του. Σελίδα 4

5 2.15. Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της υπηρεσίας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο του ΟΣΕ Η προσφερόμενη τιμή πρέπει επί ποινή απόρριψης να καλύπτει το κατά νόμο και από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) ελάχιστο εργατικό κόστος και αφορά στους εργαζόμενους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις αντίστοιχου αντικειμένου, τους κανόνες της εργατικής νομοθεσίας και του άρθρου 1 της παρούσης. Δεν θα υπολείπεται των κατωτάτων ορίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, για τις εργασίες που προσδιορίζονται στο πίνακα του άρθρου 1 της διακήρυξης. Επίσης στην οικονομική τους προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπολογίζουν το εύλογο διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών, των αναλωσίμων, του εργολαβικού κέρδους και των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπρόσθετα θα πρέπει να επισυνάψουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι Επί πλέον εντός του ιδίου φακέλου και επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να μας γνωρίσουν τα παρακάτω: α) τον αριθμό των εργαζομένων, β) τις ημέρες και ώρες εργασίας, γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων, ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, στ) την ανάλυση κόστους ωρών. Στην σύμβαση θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία α έως ε της παραγράφου 2.17 καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής. Όλα τα παραπάνω στοιχεία της παρ είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Φ.Ε.Κ. 115/Α/ ) ως ισχύει και οι συμμετέχοντες πρέπει να τα εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής τους προσφοράς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.68 του Ν.3863/10 ως ισχύει Επίσης στον ίδιο φάκελο θα περιλαμβάνεται και η οικονομική προσφορά, η οποία θα αποτελεί και τη συνολική αμοιβή του Αναδόχου. Η διάρθρωση της οικονομικής προσφοράς θα είναι σύμφωνη με το συνημμένο αναλυτικό πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών του παρόντος διαγωνισμού να καλέσει του ενδιαφερόμενους για παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων, που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά των. Απαγορεύεται η συμπλήρωση ή αναπλήρωση μη υποβληθέντων στοιχείων της προσφοράς. Πληροφορία ή συμπλήρωση που ενέχει την έννοια της συμπλήρωσης στοιχείων της προσφοράς καθιστά την προσφορά άκυρη. Οι όροι του παρόντος άρθρου της πρόσκλησης θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι. ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.1. Η χρονική διάρκεια του έργου, ορίζεται σε είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Η σύμβαση που θα προκύψει, πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία αναγγελίας της ανάθεσης. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα ή προσφέροντος δεν υπογραφεί η σύμβαση στην ως άνω προθεσμία η εταιρεία ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί στο επόμενο μειοδότη. Σελίδα 5

6 ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής οικονομικοί φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες που είναι εγκατεστημένοι σε α) ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ενωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. ΑΡΘΡΟ 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1. Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα π. μ. ακριβώς στον 2ο όροφο γραφείο 210 του κτιρίου του ΟΣΕ στην Αθήνα και στην οδό Καρόλου 1-3. Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα αναγράφει όλα τα απαιτούμενα, από την παρούσα, στοιχεία, στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού του ΟΣΕ, οδός Καρόλου 1-3, ΤΚ ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος, γραφ. 224), αρκετά έγκαιρα (με ευθύνη τους), ώστε κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και να τύχουν συμμετοχής κατά την διαδικασία αποσφράγισης. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν απ ευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης τις σφραγισμένες προσφορές τους και μόνον κατά την ανωτέρω προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται ευκρινώς, τα κάτωθι: α. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον συνοπτικό διαγωνισμό, ήτοι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΣΥ, ΟΣΕ Καρόλου 1-3. γ. Ο αριθμός Διακήρυξης (Συνοπτικός Διαγωνισμός) και η ημερομηνία διεξαγωγής του. δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντος), ήτοι η πλήρης επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο και ο αριθμός FAX (ως επιλογή τρόπου επικοινωνίας). Διευκρινίζεται ότι εφόσον η προσφορά δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα ή προσφέροντα αλλά από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στον φάκελο θα αναγράφονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία του σημείου 5.3.δ. της παρούσης τόσο για τον οικονομικό φορέα ή προσφέροντα, όσο και για τον εκπρόσωπό του Οι έγγραφες προσφορές των οικονομικών φορέων ή προσφερόντων στο Συνοπτικό Διαγωνισμό δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, κενά και συγκοπές μη κανονικά επικυρωμένες Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες λέξεων γράφονται καθαρά στο περιθώριο, ισχύουν δε εφ όσον φέρουν την υπογραφή του οικονομικού φορέα ή προσφέροντος Οι προσφορές θα κατατεθούν εις απλούν σε ένα σφραγισμένο φάκελο όπου θα περιέχονται τα παρακάτω: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Α 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού φορέα στην οποία θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, τα αναφερόμενα στους συνημμένους πίνακες Α + Β (αντίστοιχα). Σελίδα 6

7 Ο ΟΣΕ διατηρεί το Δικαίωμα να απαιτήσει την κατάθεση των δικαιολογητικών που περιγράφονται στους Πίνακες Α + Β (αντίστοιχα) από τον Προμηθευτή που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία. Στο φάκελο επί ποινή αποκλεισμού θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι όροι και πρέπει απαραιτήτως να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Βασικά στοιχεία του υποβάλλοντος την προσφορά : - Άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. - Αντίγραφο του ισχύοντος ΙSΟ 9001:2008, από διαπιστευμένο φορέα, ειδικά για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας με τεχνικά μέσα και προσωπικό, για κάθε μεμονωμένο ή σε ένωση / σύμπραξη / κοινοπραξία συμμετέχοντα οίκο. - Κατάθεση του υφισταμένου εν ισχύ ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης στο οποίο να αναλύονται οι υφιστάμενες καλύψεις καθώς επίσης και τα αντίστοιχα ποσά κάλυψης. - Δομή, οργάνωση, στελέχωση και εκπαίδευση προσωπικού του υποβάλλοντος την προσφορά και των Συνεργαζομένων. - Αναλυτική παρουσίαση των υπεύθυνων της Ομάδας Έργου που θα χειρίζεται το έργο της παρούσας πρόσκλησης (σύνθεση αυτής, η εμπειρία τους, ο ρόλος τους, κλπ). Επιπλέον για το προσωπικό φύλαξης που θα εμπλακεί στο παρόν έργο θα πρέπει να προσκομισθούν: - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. - Καταστάσεις προσωπικού που να αποδεικνύουν ότι ο διαγωνιζόμενος Οίκος ή οι Οίκοι σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης ή κοινοπραξίας, διαθέτει /ουν προσωπικό ασφαλείας κατ ελάχιστον εξήντα πέντε (65) άτομα τούτο αποδεικνυόμενο από αντίγραφο ηλεκτρονικά υποβληθεισών καταστάσεων στο ΣΕΠΕ στο οποίο θα αποδίδεται και θα αποτυπώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής του ή σφραγισμένο από την Επιθεώρηση Εργασίας έκδοσης τελευταίου τριμήνου. Σε περιπτώσεις Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας ο αριθμός των εξήντα πέντε (65) ατόμων θα προκύπτει αθροιστικά. - Άδεια ραδιοδικτύων Α Τάξεως για Μακεδονία - Θράκη, [Η Άδεια λειτουργίας ραδιοδικτύου τύπου TETRA VHF ή άλλου κατάλληλου τύπου για όλη την Ελληνική Επικράτεια, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικό έγγραφο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών]. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που προβλέπεται α) από τον κανονισμό της Υπηρεσίας Φυλάκων Ι.Δ. του ΟΣΕ (Ε ), β) τον Γενικό Κανονισμό Κινήσεως του ΟΣΕ (μέρη Α και Β), εγχειρίδιο κυκλοφορίας «Κ», γ) για άδεια εργασίας σε ηλεκτροκινούμενα δίκτυα (1897/ /Β /ΦΕΚ) όπου απαιτείται καθότι, θα κληθεί να αναλάβει αμέσως Υπηρεσία ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω : α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή έλλειψη αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή εκδόσεως τελευταίου τριμήνου. β. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας προσφάτου εκδόσεως. γ. Αποδεικτικό Ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν.4174/2013 προσφάτου εκδόσεως. Η παράλειψη προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών ( ) κωλύει την υπογραφή της σύμβασης. Η Αξία της σύμβασης θα αυξομειωθεί κατά το ποσοστό ή ποσόν αυξομείωσης που θα επέλθει από τυχόν αυξομείωση της ΕΓΣΣΕ ή του Νόμιμου Κατώτατου Ημερομισθίου (Ν.4093/12 ως ισχύει, εγκύκλιος 26352/ ) ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Σελίδα 7

8 ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα πραγματοποιείται η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών των συμμετεχόντων από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Διαγωνισμών μονογράφοντας δε και σφραγίζοντας αυτές ανά φύλλο. Οι προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές επιστρέφονται στους κατόχους τους ή στους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των, από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Διαγωνισμών, κατά την διάρκεια της διαδικασίας αφού προηγουμένως συνταχθεί σχετικό πρακτικό όπου και θα συνυπογράφει ο προσφέρων ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση που δεν παρίσταται κανείς εκ των δύο ο φάκελος επιστρέφεται από την Διεύθυνση Προμηθειών και Εφοδιασμού μετά το πέρας της διαδικασίας αποσφράγισης, ταχυδρομικώς με συστημένη ταχυδρομική επιστολή. ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ α. Με βάση το αποτέλεσμα του Συνοπτικού Διαγωνισμού, να αναθέσει την υπηρεσία στον οικονομικό φορέα ή προσφέροντα που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάση της τιμής προσφορά, και η οποία θα είναι τεχνικά κατάλληλη. β. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ», ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. γ. Να μην εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού, εφόσον κρίνει αυτόν ανεπιτυχή ή να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού η να αποφασίζει την επανάληψή του. δ. Να ματαιώσει το έργο παροχής υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 8.1. Ο ΟΣΕ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, τις οποίες είτε θα αιτήσει ο Ανάδοχος, είτε κατά την εύλογη κρίση του ΟΣΕ θα διευκολύνουν την προσήκουσα εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου Τόσο ο ΟΣΕ όσο και ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και της ταχείας επίτευξης των στόχων του έργου της Σύμβασης, υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως σε οποιοδήποτε έγγραφο αίτημα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής επιστολής Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και κυρίως την καταβολή στους υπαλλήλους των νομίμων αποδοχών που δικαιούνται, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΕΓΣΣΕ, διαφορετικά θα κηρύσσεται έκπτωτος. - Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο τον ΟΣΕ. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τα αναφερόμενα σημεία του πίνακα του άρθρου 1 της παρούσης Διακήρυξης σύμφωνα με τις καθορισμένες ώρες που αναφέρονται και να χρησιμοποιεί τον αριθμό των εργαζομένων που αναφέρεται σε αυτήν. - Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι του ΟΣΕ και να ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα, που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή / και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στον ΟΣΕ και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. Σελίδα 8

9 - Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι μεταξύ άλλων εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα του ΟΣΕ. - Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του αναδόχου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου δύναται να γίνει μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. - Σε περίπτωση που κάποιος από τους εργαζόμενους αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο από την εργασία του, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει άμεσα, ώστε ο αριθμός των εργαζομένων να μην είναι μικρότερος από αυτόν που ορίζεται από τη Σύμβαση για κάθε φύλαξη εγκαταστάσεων. - Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του ΟΣΕ. - Ο ΟΣΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. - Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι του ΟΣΕ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του ΟΣΕ ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. - Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του, για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. - Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως τον ΟΣΕ. Εάν κατά την κρίση του ΟΣΕ οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική Απόφαση του ΟΣΕ, περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη, κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο. - Εφόσον ο ΟΣΕ αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση /κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. - Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. Ο ΟΣΕ εγκρίνει με Απόφασή του την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο ένωση/ κοινοπραξία έκπτωτο. Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται : - Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και τους Κανονισμούς ασφαλούς εργασίας του ΟΣΕ. - Να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού του από την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών. - Να χορηγεί τα απαραίτητα μέσα για την ατομική προστασία των εργαζομένων. - Να τηρεί αυστηρά τον Κανονισμό Ηλεκτροκίνησης και τις Κανονιστικές Οδηγίες για την έκδοση άδειας εργασίας σε ηλεκτροκινούμενα δίκτυα (1897/ /Β /ΦΕΚ) ως εκάστοτε ισχύουν. - Οι δαπάνες που προκύπτουν για την εφαρμογή των ανωτέρω βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του συμβατικού αντικειμένου, σε περίπτωση που εξασφαλιστεί η φύλαξη με άλλα μέσα ή προσωπικό του ΟΣΕ. ΑΡΘΡΟ 9. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή που θα συσταθεί με μέριμνα της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής (ΔΙΣΥΓ). Σελίδα 9

10 Η ανωτέρω επιτροπή θα προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους : α) Για την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου που απορρέουν από τις απαιτήσεις της σύμβασης. β) Η ανωτέρω επιτροπή θα προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους των Ισόπεδων Διαβάσεων οι οποίοι φυλάσσονται από το προσωπικό της εταιρείας η οποία έχει αναλάβει την φύλαξη των Διαβάσεων με απώτερο σκοπό : β.1. Την εξακρίβωση και ταυτοποίηση του προσωπικού φύλαξης ότι είναι πιστοποιημένοι Φύλακες (security), καθώς επίσης και εκπαιδευμένοι για τη συγκεκριμένη εργασία φύλαξης των Ισόπεδων Διαβάσεων. β.2. Την τήρηση του Κανονισμού της υπηρεσίας των Φυλάκων των Ι.Δ., Ε Σε περίπτωση που δεν διαπιστώσει παραβάσεις των συμβατικών όρων ή παραπάνω επιτροπή θα συντάσσει πρωτόκολλο ποιοτικής παραλαβής και ποσοτικής ανά μήνα τα οποία θα αποστέλλουν στην Διεύθυνση Προμηθειών και Εφοδιασμού για τα περαιτέρω. Σε περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει διαφορές σχετικά με την τήρηση των όρων της σύμβασης εκ μέρους του ανάδοχου, θα τις αναφέρουν στο πρωτόκολλο ώστε να επιβληθούν από την Διεύθυνση Προμηθειών και Εφοδιασμού οι προβλεπόμενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η υπεργολαβική ανάθεση από τον Ανάδοχο του συνόλου ή μέρους, του δια της συμβάσεως, αναληφθέντος Έργου. Κάθε υπεργολαβία ή σύμπραξη ή ένωση μετά την ανάθεση του Έργου δεν γίνεται αποδεκτή από τον ΟΣΕ. Επιτρέπεται εκχώρηση ή υπεργολαβική ανάθεση μόνο κατ εξαίρεση και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕ. ΑΡΘΡΟ 11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του ΟΣΕ, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του ΟΣΕ. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Σελίδα 10

11 11.3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. ΑΡΘΡΟ 12. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνει κατόπιν σχετικών αντίστοιχων πιστοποιήσεων από την Επιβλέπουσα αρμόδια Διεύθυνση και έναντι σχετικού τιμολογίου / λογαριασμού του Αναδόχου με την προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου των παρακάτω νόμιμων δικαιολογητικών: Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρασχεθέντων υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής (ΔΙΣΥΓ) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου Από το τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Ο επιβαλλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) θα βαρύνει τον ΟΣΕ Για τη πληρωμή ο Ανάδοχος οφείλει να εκδώσει και να αποστέλλει στον ΟΣΕ, τιμολόγιο / λογαριασμό σε τέσσερα (4) αντίγραφα Το τιμολόγιο του Αναδόχου, πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: Μισθολογική κατάσταση του προσωπικού που έχει απασχοληθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι το προσωπικό είναι πλήρως ασφαλισμένο από αυτόν. Μηνιαία Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι καλύπτονται πλήρως και σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία όλες οι αμοιβές και παροχές προς το προσωπικό, το οποίο απασχολείται για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητα. Δήλωση του Ν.1599 που θα αναφέρεται αριθμητικά και ονομαστικά το απασχολούμενο προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να έχει εξοφληθεί για τον προηγούμενο μήνα, για τον οποίο έχει ήδη καταβληθεί αμοιβή από τον ΟΣΕ ΑΕ στον Ανάδοχο. Ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού στην οποία εις έκαστος των εργαζομένων θα βεβαιώνει ενυπογράφως ότι έχει εξοφληθεί για τον προηγούμενο από τον προς πληρωμή μήνα εργασίας του. Ανάλογη κατάσταση θα κατατίθεται και για την εξόφληση του δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας, στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κρατήσεις : Ποσοστό 0,06 % επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147/Α/ ) Ποσοστό 0,06% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της ΑΕΠΠ Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 3του Ν. 4412/2016 {ΦΕΚ.147/Α/ }). Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ του ΟΓΑ επ αυτού). ΑΡΘΡΟ 13. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η εμφάνιση του προσωπικού του Αναδόχου θα πρέπει να τηρεί τα παρακάτω: Να φέρουν την προβλεπόμενη, εγκεκριμένη από τον Νόμο, υπηρεσιακή στολή. Σελίδα 11

12 13.2. Να μη φέρουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους αξεσουάρ όπως σκουλαρίκια, δακτυλίδια, βραχιόλια κ.τ.λ Να έχουν ευπρεπή εμφάνιση κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους κατά την απόλυτη κρίση των οργάνων του ΟΣΕ Να φορούν αντανακλαστικά (φωσφοριζέ) γιλέκα. ΑΡΘΡΟ 14. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 15. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση οφείλει να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο από αναγνωρισμένη και νομίμως λειτουργούσα Ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα και με τις εξής γενικές απαιτήσεις και ειδικούς όρους ΓΕΝΙΚΕΣ Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 2 του Ν.Δ. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν, ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες, από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ., και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις: - θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως - θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου και των υπολοίπων Ειδικών Όρων και - θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΟΣΕ. Η έγκριση του ΟΣΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών Ειδικών Όρων Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. Κατόπιν αιτήσεως της ΟΣΕ ΑΕ θα παρουσιάζει απόδειξη της εν λόγω πληρωμής και μετά τη θέση σε ισχύ ή την ανανέωση οποιοδήποτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα παρέχει απόδειξη της εν λόγω πράξεως καθώς και το ίδιο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή/και οποιαδήποτε πρόσθετη πράξη Ο Ανάδοχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στις παρ. 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 και 15.6 του παρόντος άρθρου Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα, χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία. Τα ασφαλιστήρια Συμβόλαια που έχουν εκδοθεί από ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα και από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Σελίδα 12

13 Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστήριων εταιριών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΟΣΕ, υπόψη των διαγωνιζομένων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε / συνέταξε ως ανάδοχος. (2) Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα - να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές - να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. - να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. Η υπό του ΟΣΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. (3) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου 15 των Ειδικών Όρων περί "Ασφαλίσεων" του συγκεκριμένου έργου και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις τούτου. (4) Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι θα συναφθούν οι ασφαλίσεις και θα διατηρούνται στα καθορισμένα ποσά κατά των ευθυνών που αναφέρονται στο παρόν. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΟΣΕ ΑΕ, κανένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν δύναται να ακυρωθεί και/ ή καμία μείωση στα όρια ή στην κάλυψη δεν είναι δυνατή (συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι αποτέλεσμα επεκτάσεων) ούτε αυξήσεις σε απαλλαγές (εκπεστέα ποσά), ή σε εξαιρέσεις ούτε άλλη ουσιώδης μεταβολή θα πραγματοποιείται Επισημαίνεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: (1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. (2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. (3) Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου Ειδικές Ρήτρες για τις Περιπτώσεις μη Συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις Υποχρεώσεις του Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από τον ΟΣΕ σαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, ο ΟΣΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα και: - να συμψηφίσει το σχετικό ποσό συμπεριλαμβανομένου των τόκων υπερημερίας, με την επόμενη πληρωμή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. - ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. - ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. Σελίδα 13

14 Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: - για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και - για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλομένων ποσών Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΟΣΕ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά προηγούμενη ειδοποίησή του. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΟΣΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την παρ Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα: - να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο. - ή να την εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο ΟΣΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωμή, ο ΟΣΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του Διαδικασία Ελέγχου από τον ΟΣΕ της Επάρκειας των Ασφαλιστικών Συμβάσεων με Ασφαλιστική Περίοδο Εκκινούσα από την Υπογραφή της Σύμβασης Ο έλεγχος από τον ΟΣΕ. των ασφαλιστικών συμβάσεων, των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης, θα γίνει με την κατάθεσή τους και όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες μετά από την υπογραφή της Σύμβασης Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις της παραγράφου Ο έλεγχος από τον Ο.Σ.Ε. θα αφορά: - την φερεγγυότητα των προτεινομένων ασφαλιστικών εταιριών - την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της σύμβασης. Η αστοχία του ανακηρυχθέντος Αναδόχου να ικανοποιήσει τις σχετικές απαιτήσεις έτσι ώστε οι ασφαλιστικές συμβάσεις ούσες σύμφωνες με τους όρους του παρόντος άρθρου, να γίνουν δεκτές από τον Ο.Σ.Ε., θεωρείται ουσιαστικός λόγος για τον Ο.Σ.Ε. να μπορεί να συνάψει τα ασφαλιστήρια με ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής του, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην ΟΣΕ ΑΕ Βεβαίωση Ασφάλισης και εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, θα προσκομίσει στον ΟΣΕ το πρωτότυπο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο μαζί με την εξοφλητική απόδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Εάν ο Ανάδοχος δεν τα προσκομίσει στους προβλεπόμενους χρόνους του παρόντος άρθρου, για οποιαδήποτε αιτία, ο ΟΣΕ θα δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του, να συνάπτει οποιαδήποτε ασφάλιση που πρέπει να διατηρείται σύμφωνα με το παρόν με δαπάνη του Αναδόχου, σε διαφορετική περίπτωση, ο ΟΣΕ δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης Η αστοχία του ανακηρυχθέντος Αναδόχου να ικανοποιήσει τις σχετικές απαιτήσεις έτσι ώστε οι ασφαλιστικές συμβάσεις ούσες σύμφωνες με τους όρους του παρόντος άρθρου, να γίνουν δεκτές από τον Ο.Σ.Ε., θεωρείται ουσιαστικός λόγος για τον Ο.Σ.Ε. να μπορεί να συνάψει τα ασφαλιστήρια με ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής του, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος Ασφάλιση του Προσωπικού του Έργου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ.). Σελίδα 14

15 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τα άρθρα 657,658 και 932 του Αστικού Κώδικα για τις πέραν του Ι.Κ.Α. ή άλλου δημοσίου κοινωνικού φορέα υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό Ο ΟΣΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ και , ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΟΣΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης του έργου Ασφάλιση του Έργου ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αναδόχου Αντικείμενο ασφάλισης 1. Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου ή/και των προστηθέντων του έναντι Τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων του ΟΣΕ και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου του Έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και λαμβάνει χώρα στον τόπο εργασιών ή τον αμέσως γειτνιάζοντα καθώς και από άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, χώρους, συνεργεία, γραφείων διοίκησης, και οπουδήποτε αλλού στον χώρο των εργασιών όπου ασκεί την δραστηριότητα του. 2. Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου ή/και των προστηθέντων του έναντι Τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων του ΟΣΕ και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκε ια της περιόδου του Έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και των προστηθέντων του έναντι τρίτων για λάθη ή παραλείψεις που θα προκύψουν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Έργου και λαμβάνει χώρα στον τόπο εργασιών ή τον αμέσως γειτνιάζοντα καθώς και από άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, χώρους, συνεργεία, γραφείων διοίκησης, και οπουδήποτε αλλού στον χώρο των εργασιών όπου ασκεί την δραστηριότητα του. 3. Καλύπτεται η εκ του Νόμου προβλεπόμενη Ευθύνη του Αναδόχου έναντι του προσωπικού που απασχολείται για την εκπλήρωση του έργου των φυλάξεων. Ειδικότερα θα καλύπτεται η "ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του, με την ιδιότητα του εργοδότη, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρω ν 657, 658 και 932 του Αστικού Κώδικα για τις περιπτώσεις ατυχημάτων στο προσωπικό του και λαμβάνει χώρα στον τόπο εργασιών ή τον αμέσως γειτνιάζοντα καθώς και από άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, χώρους, συνεργεία, γραφείων διοίκησης, και οπουδήποτε αλλού στον χώρο των εργασιών όπου ασκεί την δραστηριότητα του Διάρκεια της Ασφάλισης Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την εξάντληση του συμβατικού χρόνου παροχής της προβλεπόμενης στην παρούσα υπηρεσία ή μέχρι οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ή ημερομηνίες που ευλόγως θα απαιτηθούν ή συμφωνηθούν με την ΟΣΕ ΑΕ χωρίς να περιορίζονται οι ευθύνες και υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση Όρια Αποζημίωσης (1) Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης και στο σύνολο της δωδεκάμηνης περιόδου ασφάλισης, θα είναι τα ακόλουθα: Σελίδα 15

16 Γενική Αστική Ευθύνη και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Όρια Ευθύνης α. Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων ( ΕΥΡΩ) / περιστατικό β. Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων κατά άτομο ( ΕΥΡΩ) / περιστατικό γ. Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων, μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων ( ΕΥΡΩ) /περιστατικό δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι κατ' ελάχιστον ( ΕΥΡΩ) Εργοδοτική Ευθύνη Όρια Ευθύνης Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων κατά άτοµο ( ΕΥΡΩ) / περιστατικό Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων, μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων ( ΕΥΡΩ) / περιστατικό Απαλλαγές Γενική & Επαγγελματική Αστική Ευθύνη : Ευρώ σε κάθε απαίτηση Εργοδοτική Ευθύνη : Ευρώ 0 σε κάθε απαίτηση Ειδικοί Όροι που πρέπει να Περιλαμβάνονται στις Ασφαλιστικές Συμβάσεις του Έργου Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: "Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου, καθώς επίσης και ο ΟΣΕ Ο ΟΣΕ, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι του ΟΣΕ (και /ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος "Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων" (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζομένων φορέων Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά : - του Αναδόχου - και / ή των Συμβούλων του - και / ή του ΟΣΕ - και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΟΣΕ Υπηρεσιών και /ή των Συμβούλων τους - και / ή μέρους ή / και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπω ν, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και /ή ζημιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Σελίδα 16

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΔΟΜΟΚΟΥ 1 Τ. Κ : 104 Τηλ : 210-5298865 FAX : 210-5298873 e-mail: eliskon@yahoo.gr Αθήνα : 02-02-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004685283 2016-06-30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310-599140

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310-599140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004622284 2016-06-21 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΕΔ- 22 ΣΥΜΒΑΣΗ :

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΕΔ- 22 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου Λ Αθηνών 72 185 47, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΕΔ- 22 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Καθαρισμός εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/

Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/ Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/ Αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: 64ΚΟ46ΨΧΕΔ-ΕΑ0 ΑΔΑΜ: 19PROC004843758/2019-04-23 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: ΩΨΧΚ46ΨΧΕΔ-Λ01 ΑΔΑΜ: 18PROC003809844/2018-10-09 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: ΩΗΡΓ46ΨΧΕΔ-958 ΑΔΑΜ: 18PROC003985145/2018-11-11 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΣΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1 3 Τ. Κ : 104 37 Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης Τηλ : 210-5297270 FAX : 210-5225770 a.papoutsakis@osenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: 60ΑΔ46ΨΧΕΔ-ΧΨ1 CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: 6ΨΖΙ46ΨΧΕΔ-ΒΕΦ ΑΔΑΜ: 19PROC004508559/2019-02-22 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΣΜΦ46ΨΧΕΔ-ΝΞΝ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: ΩΠΣ646ΨΧΕΔ-ΛΛΩ ΑΔΑΜ: 19PROC005027236/2019-05-29 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: Ω37446ΨΧΕΔ-ΡΨΤ ΑΔΑΜ: 18PROC003149477/2018-05-24 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: ΨΞΔ846ΨΧΕΔ-ΑΤΩ ΑΔΑΜ: 19PROC005729051/2019-10-19 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU Digitally signed by NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU Date: 2018.04.27 12:32:45 +03'00' CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ/ΔΙΣΥΓ & Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ/ΔΙΣΥΓ & Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU Digitally signed by NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU Date: 2018.02.23 15:48:25 +02'00' CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: 64Υ046ΨΧΕΔ-8Β0 ΑΔΑΜ: 19PROC004591112/2019-03-09 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ:.. Αρ. SAP: Α.Δ.Α.Μ.:. Ανάδειξη Αναδόχων με ανοιχτή διαδικασία, για: 1. Εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Θριασίου ΙΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Θριασίου ΙΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: ΨΓ7Α46ΨΧΕΔ-ΧΤ9 ΑΔΑΜ: 19PROC004451019/2019-02-12 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: Ω43646ΨΧΕΔ-487 ΑΔΑΜ: 19PROC004952890/2019-05-16 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: ΩΞΔ646ΨΧΕΔ-2ΩΜ ΑΔΑΜ: 19PROC004736342/2019-04-04 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: ΨΣ2Δ46ΨΧΕΔ-ΙΧΤ ΑΔΑΜ: 19PROC005291323/2019-07-17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: Ω8Θ046ΨΧΕΔ-ΛΘ1 ΑΔΑΜ: 19PROC004507159/2019-02-22 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: ΩΤ5Φ46ΨΧΕΔ-ΨΤΕ ΑΔΑΜ: 18PROC003985142/2018-11-11 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: Ψ4Μ446ΨΧΕΔ-ΖΨΥ ΑΔΑΜ: 18PROC003808307/2018-10-09 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 3/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 3/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λιοσίων 301 και Σιώκου Τ. Κ : 104 45 Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 210-8318158 Telefax : 210-8318558 Α.Φ.Μ. : Α.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Γραφείο 210 Μεγάρου ΟΣΕ, Καρόλου 1 3, Αθήνα ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Γραφείο 210 Μεγάρου ΟΣΕ, Καρόλου 1 3, Αθήνα ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: Ψ6ΜΥ46ΨΧΕΔ-Π3Γ ΑΔΑΜ: 19PROC004623401/2019-03-15 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ. : 1. ΔΙΣΥΓ 2. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ 3. ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ 4. ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 5. Δ.Κ. 6. Κ.Φ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: 69ΝΞ46ΨΧΕΔ-ΡΑ8 ΑΔΑΜ: 18PROC003372640 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU Digitally signed by NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU Date: 2018.01.23 16:09:57 +02'00' CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (Αφορά Διακηρύξεις για σύναψη Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών)

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (Αφορά Διακηρύξεις για σύναψη Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/7/2017 Για την ανάδειξη Αναδόχου για τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU Digitally signed by NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU Date: 2018.01.23 14:55:55 +02'00' CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ/ΔΙΣΥΓ & Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ/ΔΙΣΥΓ & Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Digitally signed by NIKOLAOS NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU 2018.04.27 13:26:56 TRIANTAFYLLOU Date: +03'00' CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-9-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 44858 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ/ΔΙΣΥΓ & Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ/ΔΙΣΥΓ & Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU Digitally signed by NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU Date: 2018.02.23 14:25:11 +02'00' CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 62ΦΗ46ΨΧΕΔ-Κ6Ρ ΑΔΑΜ:18PROC003403375 2018-07-11 Αθήνα: 06-07-2018 CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ/ΔΙΣΥΓ & Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ/ΔΙΣΥΓ & Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU Digitally signed by NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU Date: 2018.03.23 13:37:08 +02'00' CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΣΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1 3 Τ. Κ : 104 37 Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης Τηλ : 210-5297270 FAX : 210-5225770 a.papoutsakis@osenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: Κ.Φ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ημερομηνία Διεξαγωγής : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΟΙΝ.: Κ.Φ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ημερομηνία Διεξαγωγής : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΣΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1 3 Τ. Κ : 104 37 Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης Τηλ : 210-5297270 FAX : 210-5225770 a.papoutsakis@osenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣMΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣMΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: ΩΔΓΖ46ΨΧΕΔ-99Ε ΑΔΑΜ: 18PROC003363402 Αθήνα: 03-07 - 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: Κ.Φ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2 0 1 4 1 3. Ημερομηνία Διεξαγωγής : 31-03-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΟΙΝ.: Κ.Φ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2 0 1 4 1 3. Ημερομηνία Διεξαγωγής : 31-03-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. -------------------------------------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΣΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1 3 Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU Digitally signed by NIKOLAOS TRIANTAFYLLOU Date: 2018.01.03 12:26:37 +02'00' CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr 14PROC001934447 2014-03-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 120/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: ΩΜΨΝ46ΨΧΕΔ-10Π ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη../ /.. ΑΡ.ΠΡΩΤ Σήμερα την.. του μηνός του έτους.. (Ημέρα /Μήνας /Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: 78ΒΖ46ΨΧΕΔ-ΧΛ6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: 7Γ8Γ46ΨΧΕΔ-ΜΙΡ ΑΔΑΜ: 17PROC005957721/2017-03-22 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ : 71ΕΩ46ΨΧΕΔ-ΧΗΧ ΑΔΑΜ : 17PROC002310639 Αθήνα: 24-11-2017 CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/63/293/Σ.307/26 Μαρ 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ : ΩΣΩ746ΨΧΕΔ-Ο60 ΑΔΑΜ: 19PROC004506545 2019-02-22 Αθήνα: 21-02-2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ»

ΕΡΓΟ: «ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» Διεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Κορίνθου ΕΡΓΟ: «ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ: - ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΣΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1 3 Τ. Κ : 104 37 Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/73/337/Σ.341/30-03-18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού Α/Α (1) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ

ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕΝΤ Α/Α 1 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής λογισμικού πακέτου AUTOCAD 3D 2019»

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής λογισμικού πακέτου AUTOCAD 3D 2019» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: Ω00146ΨΧΕΔ-Θ21 ΑΔΑΜ: 17PROC002081723 Αθήνα:11-10 - 2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/113/668/Σ.681/ 4 Ιουλίου 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1) ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: 60ΦΔ46ΨΧΕΔ-Ρ2Ω ΑΔΑΜ: 18PROC003233660 Αθήνα: 08-06 -2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Κ. Πελεκάνου Τηλέφωνο Fax : Ε-mail: Ημερομηνία Λήξης: 8/3/2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πληροφορίες : Κ. Πελεκάνου Τηλέφωνο Fax : Ε-mail: Ημερομηνία Λήξης: 8/3/2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Θηβών 196-198 Τ.Κ. : 182 33 Πειραιάς Ημερ. :5-3-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22-04-2015

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22-04-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. Δ/νση : Kαρόλου - Αθήνα Τ. Κ : Πληροφορίες : Ζαχαρίας Στουρνάρας Τηλ : 20-5297544 FAX : 20-5297594 e-mail: edis20@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προμήθεια «ψυκτικών μέσων κλιματιστικών». ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προμήθεια «ψυκτικών μέσων κλιματιστικών». ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ : ΩΑΞΖ46ΨΧΕΔ-4ΒΟ ΑΔΑΜ : 19PROC004746127 2019-04-06 Αθήνα: 04-04-2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ:6ΡΖΧ46ΨΧΕΔ-3Θ4 ΑΔΑΜ: 17PROC005961438 Αθήνα: 20-03-2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: ΩΠΖΗ46ΨΧΕΔ-ΡΛΒ ΑΔΑΜ: 18PROC002902551 Αθήνα: 30-03 - 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. «Ταχυμεταφορές (Courier) φακέλων & δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» CPV: «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες»

Μ Ε Λ Ε Τ Η. «Ταχυμεταφορές (Courier) φακέλων & δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» CPV: «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ.: Εξάρχου Μαρίκα Τηλ.: 21 5121 Fax: 21 51219 E-mail: mexarchou@trikalacity.gr Μ Ε Λ Ε Τ Η «Ταχυμεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

0 Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

0 Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη: Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΔΑ: ΩΕ3Ν46ΨΧΕΔ-ΟΡ4 ΑΔΑΜ: 17PROC006172134 Αθήνα: 10-05-2017 CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α.

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 52.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 23.01.2018 Αρ. Πρωτ.: 382 Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΙΠ946ΨΧΕΔ-40Ο ΑΔΑΜ : Αθήνα : Αριθ. Πρωτ : ΚΟΙΝ.: Κ.Φ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 7ΙΠ946ΨΧΕΔ-40Ο ΑΔΑΜ : Αθήνα : Αριθ. Πρωτ : ΚΟΙΝ.: Κ.Φ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΣΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1 3 Τ. Κ : 104 37 Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119. 17.10.2018 09:10:54 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70717/2292 Ημ/νία: 17/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

Προς: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 02.08.2019 12:12:53 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Μίσσα Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/70666/2299 Ηµ/νία: 02/08/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΑΔΑ: Ω9ΤΑ46ΨΧΕΔ-91Α ΑΔΑΜ : 16PROC Αθήνα : Αριθ. Πρωτ :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΑΔΑ: Ω9ΤΑ46ΨΧΕΔ-91Α ΑΔΑΜ : 16PROC Αθήνα : Αριθ. Πρωτ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΣΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1 3 Τ. Κ : 104 37 Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης Τηλ : 210-5297270 FAX : 210-5225770 a.papoutsakis@osenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7469Β4Μ-ΤΦ3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ , FAX: ,

ΑΔΑ: Β4Μ7469Β4Μ-ΤΦ3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ , FAX: , Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 107 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Αθήνα, 16.04.2019 Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών-δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μοίρες, Οκτώβριος 2018 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ για την: «Έλεγχος και επικαιροποίηση των γεωμετρικών και υδραυλικών στοιχείων της «Μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CERTIFIED M.S. ISO 9001:20081554/Δ ISO 14001:2004252/Π ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ ISO 27001:201325/ΑΠ ΑΔΑ: 62ΛΔ46ΨΧΕΔ-ΠΒΙ ΑΔΑΜ: Αθήνα: 09-08 - 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ

Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ Διεύθυνση: Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών Ηράκλειο, 21.05.2018 Αρμόδιος: Φραγκάκης Εμμανουήλ Αρ.Πρωτ.: Τηλ.: 2810 338112 Σχετ.: Fax.: 2810 226110 E-mail: protokollo@portheraklion.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα