ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22-04-2015"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. Δ/νση : Kαρόλου - Αθήνα Τ. Κ : Πληροφορίες : Ζαχαρίας Στουρνάρας Τηλ : FAX : CERTIFIED M.S. ISO 900: /Δ ISO 400: /Π Αθήνα : Αριθ. Πρωτ : ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ.:.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια υλικών ανελκυστήρα του Σ.Σ. Νερατζιώτισσας και κυλιόμενης κλίμακας του ΣΣ Μεταμόρφωσης του τμήματος γραμμής ΣΚΑ-Αεροδρόμιο του Προαστιακού Αθηνών» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 504/205 Ημερομηνία Διεξαγωγής: ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών ανελκυστήρα του Σ.Σ. Νερατζιώτισσας και κυλιόμενης κλίμακας του ΣΣ Μεταμόρφωσης του τμήματος γραμμής ΣΚΑ-Αεροδρόμιο του Προαστιακού Αθηνών προϋπολογιζόμενης αξίας #0.790,00 # χωρίς ΦΠΑ και #.27,70 # με ΦΠΑ 2%. ΑΡΘΡΟ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής οι προσκαλούμενοι με την παρούσα πρόσκληση Προμηθευτές (εταιρείες ή Κ/Ξίες αυτών). ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.. Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ημέρα Τετάρτη, και ώρα.00 π. μ ακριβώς, στον 8ο όροφο γραφείο 84 του κτιρίου του ΟΣΕ στην Αθήνα και στην οδό Καρόλου -, ΤΚ Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα αναγράφει όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα στοιχεία στην Διεύθυνση, οδός Καρόλου - Τ.Κ (8ος όροφος Γρ 85 κο Χαϊκάλη Διον. ), έγκαιρα (με ευθύνη τους), ώστε κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή Αποσφράγισης και να τύχουν συμμετοχής κατά την διαδικασία αποσφράγισης. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν απ ευθείας στην Επιτροπή Αποσφράγισης τις σφραγισμένες προσφορές τους και μόνον κατά την ανωτέρω προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη. 2.. Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται ευκρινώς, τα κάτωθι:

2 2 α. Η λέξη " ΠΡΟΣΦΟΡΑ " με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ήτοι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ Καρόλου - ΤΚ 04-7 Αθήνα γ. Ο αριθμός του προχείρου διαγωνισμού και η ημερομηνία διεξαγωγής του. δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντος) ήτοι, η πλήρης επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο και ο αριθμός FAX (ως επιλογή τρόπου επικοινωνίας). ε. Η τιμή στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικά και ολογράφως. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει στις προσφορές τους να ανταποκρίνονται συνολικά στις απαιτήσεις των όρων υποβολής προσφοράς, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. στ. Κάθε προσφορά που θα υποβληθεί συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της Πρόσκλησης. ζ. Προσφορές υπό όρο, αίρεση ή προθεσμία, ή εναλλακτικές, θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. η. Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει κάθε προσφορά, που δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω. ΑΡΘΡΟ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα πραγματοποιείται η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών των συμμετεχόντων από την Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών μονογράφοντας δε και σφραγίζοντας αυτές ανά φύλλο. Οι προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές επιστρέφονται στους κατόχους τους ή στους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των, από την Επιτροπή Αποσφράγισης, κατά την διάρκεια της διαδικασίας αφού προηγουμένως συνταχθεί σχετικό πρακτικό όπου και θα συνυπογράφει ο προσφέρων ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση που δεν παρίσταται κανείς εκ των δύο ο φάκελος επιστρέφεται από την ΔΙΣΗΣΗΚ μετά το πέρας της διαδικασίας αποσφράγισης, ταχυδρομικώς με συστημένη ταχυδρομική επιστολή. ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα: α) Με βάση το αποτέλεσμα του Πρόχειρου Διαγωνισμού, να αναθέσει την προμήθεια στον ενδιαφερόμενο που θα δώσει τη μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις % και η προσφορά του θα είναι τεχνικά κατάλληλη. β) Μεταξύ ισοδυνάμων οικονομικά προσφορών, να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΣΕ. γ) Να μην εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου Διαγωνισμού, εφόσον κρίνει αυτόν ανεπιτυχή ή να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ή να αποφασίσει την επανάληψή του. δ) Να ματαιώσει τον διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στους σιδηροδρομικούς σταθμούς Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Νερατζιώτισσα, Κηφισιά, Πεντέλης, Δ. Πλακεντίας, Παλλήνη, Κάντζα και Κορωπί του τμήματος γραμμής ΣΚΑ-Αεροδρόμιο του Προαστιακού Αθηνών έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κυλιόμενες κλίμακες τεχνολογίας schindler σειράς παραγωγής 900 καθώς και υδραυλικοί ανελκυστήρες schindler με μηχανολογικά μέρη kleemann, ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο schindler σειράς 00 και ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο σειράς eurolift. Η συντήρηση των κυλιόμενων κλιμάκων και των ανελκυστήρων πραγματοποιείται από την Ανάδοχο εταιρεία Park&Lift στα πλαίσια της υπ αριθμ. 7/ /ΔΙΠΕΦ σύμβασης. Τα προς προμήθεια υλικά του παρακάτω πίνακα (άρθρο 7) με Α/Α &2 πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στον ανελκυστήρα S/N-5565 κτιρίου (Β) του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νερατζιώτισσας, ενώ τα υλικά με Α/Α έως 8 στην κυλιόμενη κλίμακα RL4257 του Σιδηροδρομικού Σταθμού Μεταμόρφωσης. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε μακροσκοπική πληροφορία από δείγματα, τα οποία ευρίσκονται στους σταθμούς Νερατζιώτισσας και Μεταμόρφωσης αντίστοιχα. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3 Το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού συνίσταται στην προμήθεια καινούργιων υλικών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στον ανελκυστήρα και στην κυλιόμενη κλίμακα για την αντικατάσταση υλικών, τα οποία έχουν υποστεί βλάβη. ΑΡΘΡΟ 7. ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Προμηθευτής-μειοδότης που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό υποχρεούται στην προμήθεια των παρακάτω υλικών ως ακολούθως: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.) Προμήθεια πλακέτας GCIOB 60.Q/SCHINDLER, ως το δείγμα. 2 Προμήθεια πλακέτας Asixa/ SCHINDLER, ως το δείγμα. Προμήθεια σκαλοπατιού κυλιόμενης κλίμακας πλάτους 800mm πλήρες, ως το δείγμα. 4 Προμήθεια πλήρους άξονος σκαλοπατιού (αποτελείται από τμχ.), ως το δείγμα. 5 Προμήθεια αλυσίδας βαρέως τύπου κίνησης ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης για κυλιόμενη κλίμακα, ως το δείγμα. 6 Προμήθεια αλυσίδας μεταξύ άξονα κίνησης και άξονα κουπαστής, ως το δείγμα. 7 Προμήθεια σετ αλυσίδας σκαλοπατιών (2 τμχ μήκους 4,8 μέτρα έκαστο), ως το δείγμα. 8 Προμήθεια συνδέσμου αλυσίδας σκαλοπατιών, ως το δείγμα. 2 Ο Προμηθευτής-μειοδότης θα υποβάλλει Βεβαίωση του κατασκευαστή Οίκου, ότι τα συγκεκριμένα υλικά είναι κατασκευασμένα από Εργοστάσιο στην Ευρώπη. Στην ίδια Βεβαίωση θα αναφέρεται ρητά, ότι τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά είναι συμβατά, πλήρως εναλλάξιμα και ισοδύναμα με τα γνήσια του κατασκευαστή οίκου και επίσης ότι διαθέτουν την ίδια μηχανική αντοχή και ποιότητα κατασκευής και ότι έχουν τον ίδιο αναμενόμενο χρόνο ζωής χωρίς αστοχίες. Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Σκαλοπάτι Κυλ/νης Κλίμακας, τύπου 900, 800mm πλάτος Κωδ. Γνήσιου Ανταλλακτικού Χρόνος Παράδοσης 5 ημέρες Άξονας Σκαλοπατιού Κυλ/νης Κλίμακας, τύπου 900, 85mm μήκος Κωδ. Γνήσιου Ανταλλακτικού Χρόνος Παράδοσης 5 ημέρες Αλυσίδα Μοτέρ Κυλ/νης Κλίμακας, Μήκους 2950mm Κωδ. Γνήσιου Ανταλλακτικού Χρόνος Παράδοσης 5 ημέρες Αλυσίδα μεταξύ άξονα κίνησης και άξονα κουπαστής Κυλ/νης Κλίμακας - Μήκους 264mm Κωδ. Γνήσιου Ανταλλακτικού Χρόνος Παράδοσης 5 ημέρες Σετ 2 τεμ χ 4,8μ Αλυσίδα σκαλοπατιών Κυλ/νης Κλίμακας Κωδ. Γνήσιου Ανταλλακτικού Χρόνος Παράδοσης 40 ημέρες Σύνδεσμοι Αλυσίδας Σκαλοπατιών Κυλ/νης Κλίμακας Κωδ. Γνήσιου Ανταλλακτικού Χρόνος Παράδοσης 5 ημέρες

4 4 Πλακέτα GCIOB 260.Q Κωδ. Γνήσιου Ανταλλακτικού Χρόνος Παράδοσης 5 ημέρες Πλακέτα ASIXA- Κωδ. Γνήσιου Ανταλλακτικού Χρόνος Παράδοσης 5 ημέρες ΑΡΘΡΟ 8. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο Προμηθευτής-μειοδότης θα παραδώσει τα υλικά του παραπάνω πίνακα στην αρμόδια Επιτροπή επί τόπου και αντίστοιχα σε κάθε Σιδηροδρομικό Σταθμό, παρουσία και του Αναδόχου Συντήρησης (Park&Lift) και αυτός (ο Συντηρητής) θα προβεί στην εγκατάσταση αυτών, ως συμβατικά υποχρεούται (Σ.7/204), προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή και ασφαλής λειτουργία τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο Προμηθευτής-μειοδότης υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση αυτών. Δαπάνες που θα προκύψουν εξ αυτού του λόγου θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή-μειοδότη. Τέλος εφόσον όλα έχουν καλώς, η Επιτροπή θα παραλάβει τα εν λόγω υλικά με την σύνταξη και υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου. ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 9.. Οι χρόνοι παράδοσης των υλικών ορίζονται όπως αυτοί αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 7 για κάθε επιμέρους υλικό Η σύμβαση - παραγγελία που θα προκύψει, πρέπει να υπογραφεί εντός δέκα (0) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του προμηθευτή δεν υπογραφεί η σύμβασηπαραγγελία στην ως άνω προθεσμία, η εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί στον επόμενο μειοδότη 9.. Οι επιμέρους χρόνοι παράδοσης θα αρχίζουν να προσμετρώνται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης-παραγγελίας Προσφορά με επιμέρους χρόνους παράδοσης μεγαλύτερους των οριζομένων στο ΑΡΘΡΟ 7 της παρούσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 0. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο τρόπος πληρωμής του Προμηθευτή-μειοδότη καθορίζεται ως εξής 0.. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 45 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΣΕ Η καταβολή της αμοιβής στον Προμηθευτή-μειοδότη θα γίνει με βάση θεωρημένο τιμολόγιο και με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που να ισχύει κατά την πληρωμή. β) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας που να ισχύει κατά την πληρωμή. γ) οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΟΣΕ Α.Ε. Με τα ανωτέρω θα προσκομίζεται απαραιτήτως Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής (πρωτότυπα υπογεγραμμένο). ΑΡΘΡΟ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ποσοστό 0,0 % επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 446/20 άρθρο 6). Η παραπάνω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου % (πλέον 20% εισφορά υπέρ του ΟΓΑ επ αυτού). ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5 Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για 0 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που δεν αναφέρει ισχύ προσφορών ή με ισχύ προσφορών μικρότερη του οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.. Ο παρών πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 4, του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΣΕ..2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 205 ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο Προμηθευτής-μειοδότης θα παρέχει γραπτή εγγύηση 2 ετών για κάθε κρυφό η φανερό ελάττωμα εξαιρουμένων της κακής χρήσης, εισροής υδάτων ή πράξεις βανδαλισμών ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Προμήθεια πλακέτας GCIOB 60.Q/SCHINDLER, ως το δείγμα. Προμήθεια πλακέτας Asixa/ SCHINDLER, ως το δείγμα. Προμήθεια σκαλοπατιού κυλιόμενης κλίμακας, ως το δείγμα. Προμήθεια άξονα σκαλοπατιού πλήρη, ως το δείγμα. Προμήθεια αλυσίδας κίνησης του ηλεκτροκινητήρα, ως το δείγμα. Προμήθεια αλυσίδας κίνησης μεταξύ άξονα και κουπαστής, ως το δείγμα. Προμήθεια σετ αλυσίδας σκαλοπατιών (2 τμχ μήκους 4,8 μέτρα έκαστο), ως το δείγμα. Προμήθεια συνδέσμου αλυσίδας σκαλοπατιών, ως το δείγμα. ΠΟΣΟΤΗΤ Α (τεμ.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.200,00.200,00 850,00.850,00 650,00.950,00.50,00.50,00.050,00.050,00 850,00 850, , , ,00 240,00 ΣΥΝΟΛΟ: 0.790,00 ΦΠΑ 2% 2.48,70 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ.27,70 Πληροφορίες καθημερινώς από 07:0 4:0, Καρόλου - ΤΚ ος όροφος, Γραφείο 84. κο Ζαχαρία Στουρνάρα ( ). ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ 5

6 6 CERTIFIED M.S. ISO 900: /Δ ISO 400: /Π ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ (ΔΙ.Σ.Η.Σ.ΗΚ) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (κατά το άρθρο 4 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΣΕ) (ΦΕΚ.τ.Β. 249/ ) ΑΘΗΝΑ 205

7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ (ΔΙ.Σ.Η.Σ.ΗΚ) Ταχ. Διεύθυνση: Καρόλου - ταχ. Κώδικας: 04 7 ΑΘΗΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (κατά το άρθρο 4 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΣΕ) (ΦΕΚ.τ.Β. 249/ ) Της Προμηθεύτριας εταιρείας με έδρα τ οδός αριθμ Τ.Κ. Τηλ..Fax Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ Αφού έλαβα γνώση της υπ αριθμ / Πρόσκλησης Συμμετοχής στον Πρόχειρο Διαγωνισμό με Αριθμό 504/205 για την Προμήθεια υλικών ανελκυστήρα και κυλιόμενης κλίμακας, όπως αυτά αναφέρονται στον προϋπολογισμό Προμήθειας και στα λοιπά στοιχεία της ανωτέρω Πρόσκλησης καθώς και των τοπικών συνθηκών και των όρων της προμήθειας, δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα αναφερόμενα στην υπόψη Πρόσκληση και υποβάλλω την παρούσα προσφορά με το ακόλουθο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του καθαρού ποσού του Προϋπολογισμού Προμήθειας 7

8 8 Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Προσφερόμενη έκπτωση (%) Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ολογράφως Αριθμ. Υλικά για ανελκυστήρα και κυλιόμενη κλίμακα, όπως στον προϋπολογισμό προμήθειας. Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Προμήθεια πλακέτας GCIOB 60.Q/SCHINDLER, ως το δείγμα. Προμήθεια πλακέτας Asixa/ SCHINDLER, ως το δείγμα. Προμήθεια σκαλοπατιού κυλιόμενης κλίμακας, ως το δείγμα. Προμήθεια άξονα σκαλοπατιού πλήρη, ως το δείγμα. Προμήθεια αλυσίδας κίνησης του ηλεκτροκινητήρα, ως το δείγμα. Προμήθεια αλυσίδας κίνησης μεταξύ άξονα και κουπαστής, ως το δείγμα. Προμήθεια σετ αλυσίδας σκαλοπατιών (2 τμχ μήκους 4,8 μέτρα έκαστο) ως το δείγμα. Προμήθεια συνδέσμου αλυσίδας σκαλοπατιών, ως το δείγμα. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.) 2 ΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Άθροισμα : 0.790,00 ΦΠΑ 2% : 2.48,70 Συνολικό άθροισμα :.27,70 ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ. (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων

ΚΟΙΝ.: Κ.Φ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2 0 1 4 1 3. Ημερομηνία Διεξαγωγής : 31-03-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΟΙΝ.: Κ.Φ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2 0 1 4 1 3. Ημερομηνία Διεξαγωγής : 31-03-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. -------------------------------------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΣΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1 3 Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ ΑΘΗΝΑ, 06-07-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ (Άρθρο 9, παρ. 2, εδάφ. α, περ. 1 η του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ ΕΤΟΥΣ 2011

ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ ΕΤΟΥΣ 2011 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙ ΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Κοντοπούλου 53100 Φλώρινα ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μικρασιατών 81 «Κτίριο Σπίρερ» Πληροφορίες : κ. ΜΑΪΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 09 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 15521 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137

Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137 Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 εσωτ.208 FAX.: 2651062794

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι : 16-10-2015 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθ. Πρωτ. : 40856 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Απόφασης: 933 Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠ: 18519/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε.Γιαννακοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΔΑ: ΩΟΞΣ46ΨΧΕΔ-7ΟΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΠΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΠΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΠΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. Διακήρυξη ΠΔ 45 / 14 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ 150 ΚΟΙΝΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ & 25 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ Α.Μ.Ε.Α., ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. K. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

Δ. Ε. Υ. Α. K. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Δ. Ε. Υ. Α. K. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Π12/2014 1 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001589318 2013-08-23

13PROC001589318 2013-08-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 33464 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. πρωτ.: Γ 403/2013 Διακήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα