ΣτΕ 2456/2012. των: α)... και β)..., κατοίκων..., οι οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο Σ. Σδούκο (Α.Μ. 9900), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣτΕ 2456/2012. των: α)... και β)..., κατοίκων..., οι οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο Σ. Σδούκο (Α.Μ. 9900), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο,"

Transcript

1 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 2456/2012 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Μαΐου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης, Μ. Βηλαράς, Μ. Σταματελάτου, Δ. Μακρής, Σύμβουλοι, Α. - Μ. Παπαδημητρίου, Ευ. Τζιράκη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δ. Τετράδη. Για να δικάσει την από 8 Μαρτίου 2011 αίτηση: των: α) και β) , κατοίκων..., οι οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο Σ. Σδούκο (Α.Μ. 9900), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο, κατά των:1) , κατοίκου..., 2) , κατοίκου..., 3) , κατοίκου και 4) , κατοίκου......, οι οποίοι δεν παρέστησαν. Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 30/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Παρέδρου Α.- Μ. Παπαδημητρίου. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αναιρεσειόντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο 1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο ( , /11 ειδικά έντυπα παραβόλου). 2. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η αναίρεση της 30/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή ένσταση των αναιρεσιβλήτων α)......, με την ιδιότητα αφενός του επικεφαλής του συνδυασμού «... για την...», που έλαβε μέρος στις δημοτικές εκλογές του Δήμου... και αφετέρου του εκλογέα του εν λόγω Δήμου, και β)......, και..., εκλογέων της εκλογικής περιφέρειας του αυτού Δήμου, και ακυρώθηκε η 270/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (διορθωθείσα με τις υπ αρ. 286, 288 και 291/2010 αποφάσεις αυτού), καθ ο μέρος είχε ανακηρυχθεί δι αυτής τακτικός δημοτικός σύμβουλος του

2 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου... (στην εκλογική περιφέρεια......) ο πρώτος των αναιρεσειόντων......, με τον συνδυασμό «......», με επικεφαλής τον δεύτερο των αναιρεσειόντων Επειδή, νομίμως χωρεί η συζήτηση της υποθέσεως, παρά την απουσία των αναιρεσιβλήτων, εφόσον, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις επίδοσης, που υπάρχουν στο φάκελο, επιδόθηκαν σ αυτούς, νομότυπα και εμπρόθεσμα, αντίγραφα της υπό κρίση αιτήσεως και της πράξεως του Προέδρου του Τμήματος περί ορισμού εισηγητού και δικασίμου. 4. Επειδή, με το ν. 3852/2010 « της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87) ορίσθηκε στο άρθρο 45 ότι «Ένσταση μπορεί να ασκήσει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου, καθώς και β) ο υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο δήμο», στο άρθρο 46 παρ. 3 ότι «Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος δήμος», στο άρθρο 47 ότι «1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτή. 2. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν: α) η έλλειψη νομίμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη», στο δε άρθρο 50 παρ. 1 ότι «Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα τριμελή διοικητικά πρωτοδικεία χωρεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας». Εξάλλου, η παράγραφος 3 του άρθρου 53 του π.δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (Α 213/ ), με έναρξη ισχύος από , ορίζει ότι «Η αίτηση αναιρέσεως επιτρέπεται μόνον όταν προβάλλεται από το διάδικο με συγκεκριμένους ισχυρισμούς που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου, είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου». 5. Επειδή, με την ως άνω διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010, που εφαρμόζεται στην κρινόμενη υπόθεση ως εκ του χρόνου δημοσίευσης της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77 παρ. 5 του π.δ. 18/1989 (Α 8), που αποδίδει σχετική γενική δικονομική αρχή, θεσπίζεται ως παγία ρύθμιση η κατ εξαίρεση άσκηση αιτήσεων αναιρέσεως κατά αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και μόνον εφόσον προβάλλεται από τον διάδικο, με ειδικούς και συγκεκριμένους ισχυρισμούς, που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο, ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των τιθεμένων στην υπόθεση νομικών ζητημάτων ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου ή προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Η μη τήρηση των ως άνω δικονομικών προϋποθέσεων παραδεκτού ως προς όλους ή ορισμένους από τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως συνεπάγεται, αντίστοιχα, την ολική ή μερική απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης.

3 6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλομένη, με την 270/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, ο πρώτος των αναιρεσειόντων ανακηρύχθηκε τακτικός δημοτικός σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου... στην εκλογική περιφέρεια με τον συνδυασμό « ». Ο εν λόγω είναι πολιτικός μηχανικός και εργολάβος δημοσίων έργων και είχε αναλάβει πριν τις εκλογές της την εκτέλεση τριών (3) δημοτικών έργων (ποσών, αντιστοίχως, ,32, και ,24 ευρώ) του Δήμου... (ο οποίος με τον ν. 3852/2010 ενσωματώθηκε στη συνέχεια στον Δήμο...), είχε δε ορισθεί εγκεκριμένος υπεργολάβος ετέρου έργου του αυτού Δήμου, ποσού ,61 ευρώ. Οι ήδη αναιρεσίβλητοι προέβαλαν με ένστασή τους ότι συνέτρεχε νόμιμο κώλυμα για την εκλογή του......, ενόψει των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 3, 11 και 12 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α 114), που ορίζει ότι «Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι α. Όποιοι συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα ή τα νομικά τους πρόσωπα, εξαιρουμένων των συνδέσμων, με συμβάσεις προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά ετησίως.». Με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων έκρινε, ότι, ανεξάρτητα από την έκδοση βεβαιώσεων περαίωσης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας, για κανένα από τα προαναφερθέντα δημοτικά έργα δεν είχε γίνει η κατά νόμο παραλαβή και, επομένως, δεν είχε λυθεί ο συμβατικός δεσμός μεταξύ του πρώτου των αναιρεσειόντων και του, ενσωματωθέντος πλέον στον Δήμο..., Δήμου......, με αποτέλεσμα τη συνδρομή στο πρόσωπο του ανωτέρω νομίμου κωλύματος για την εκλογή του ως δημοτικού συμβούλου του Δήμου..., δέχθηκε για τον λόγο αυτό την ένσταση των αναιρεσιβλήτων και ακύρωσε την 270/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, καθ ο μέρος είχε ανακηρυχθεί δι αυτής τακτικός δημοτικός σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου... (στην εκλογική περιφέρεια......) ο πρώτος των αναιρεσειόντων Επειδή, με την υπό κρίσιν αίτηση αναιρέσεως προβάλλεται ότι η ως άνω κρίση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων είναι εσφαλμένη, διότι, όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα ενώπιον του εν λόγω Δικαστηρίου στοιχεία, όλα τα δημοτικά έργα, τα οποία ο αναιρεσείων είχε αναλάβει είτε ως ανάδοχος, είτε ως εγκεκριμένος υπεργολάβος της αναδόχου, είχαν ολοκληρωθεί, είχαν συνταχθεί βεβαιώσεις περαίωσης αυτών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και είχε για όλα καταβληθεί το εργολαβικό αντάλλαγμα πριν την ανακήρυξή του ως υποψηφίου, και, συνεπώς, είχε εκλείψει ο συμβατικός δεσμός μεταξύ του αναιρεσείοντος και του Δήμου......, που ενσωματώθηκε στη συνέχεια στον Δήμο..., δεν υφίστατο δε νόμιμο κώλυμα για την εκλογή του ως δημοτικού συμβούλου του Δήμου... στην εν λόγω εκλογική περιφέρεια. Δεν προβάλλεται, όμως, με το εισαγωγικό δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως ότι επί του ζητήματος αυτού δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου ή προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Σχετικός ισχυρισμός -ότι δεν υπάρχει επί του ζητήματος αυτού νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας - προβάλλεται το πρώτον, απαραδέκτως, με το από δικόγραφο πρόσθετου λόγου. Με τα δεδομένα αυτά, ο προβαλλόμενος λόγος

4 αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του άρθρου 53 παρ. 3 του π.δ. 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3900/ Επειδή, με την ως άνω διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3900/2010 ο νομοθέτης απέβλεψε στην αποσυμφόρηση του Συμβουλίου της Επικρατείας από τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό αιτήσεων αναιρέσεως, που δεν θέτουν σημαντικά νομικά ζητήματα, ώστε να εξυπηρετηθεί ο προορισμός αυτού ως Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου και να επιτευχθεί μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης σε υποθέσεις που θέτουν σοβαρά νομικά ζητήματα, προέκρινε δε, αντί του πλήρους αποκλεισμού του αναιρετικού ελέγχου σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, το νομοθετικό περιορισμό, επί τη βάσει ενός αντικειμενικού κριτηρίου, των παραδεκτώς προβαλλομένων με την αίτηση αναιρέσεως λόγων. Ανακουφίζοντας το Συμβούλιο της Επικρατείας από την υφιστάμενη, οριακή για τη λειτουργία του, κατάσταση υπερφόρτωσης, αλλά και αποθαρρύνοντας την άσκηση αιτήσεων αναιρέσεως που δεν επιδιώκουν την επίλυση σοβαρών νομικών ζητημάτων, η επίμαχη ρύθμιση, όπως εκτίθεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, αποβλέπει στην παροχή δυνατότητας στο Συμβούλιο της Επικρατείας να ασκήσει αποτελεσματικά τις συνταγματικές του αρμοδιότητες ως ανωτάτου δικαστηρίου στις περιπτώσεις που κατ εξοχήν επιβάλλεται, τυχόν δε σοβαρά ζητήματα, τα οποία, ανεξάρτητα από τις ως άνω δικονομικές προϋποθέσεις παραδεκτού, ενδείκνυται να αχθούν προς κρίση ενώπιόν του, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αιτήσεως αναιρέσεως υπέρ του νόμου κατά τις σχετικές διατάξεις, οι οποίες δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. Με το περιεχόμενο αυτό, η εν λόγω διάταξη δεν αντίκειται στα άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 1 περίπτ. β του Συντάγματος, ούτε στα άρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), που υπογράφηκε στη Ρώμη στις και κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 (Α 256) (πρβλ. ΣΕ 2639/2007, 491/2006, 4134/2000 Ολομ., ΕΔΔΑ Brualla Gomez de la Torre/Spain, απόφ. της ), τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με το υπόμνημα των αναιρεσειόντων είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. 9. Επειδή, εξάλλου, ο λόγος αναιρέσεως ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ώφειλε, εν πάση περιπτώσει, να απορρίψει την ενώπιον αυτού ασκηθείσα ένσταση ως προς τον τρίτο εκ των ενισταμένων (ήδη αναιρεσιβλήτων)......, επειδή δεν νομιμοποίησε τον παραστάντα κατά τη συζήτηση της ένστασης και υπογράφοντα το δικόγραφο αυτής πληρεξούσιο δικηγόρο, είναι απορριπτέος προεχόντως ως άνευ εννόμου συμφέροντος προβαλλόμενος, δεδομένου ότι ουδέν όφελος θα είχαν οι αναιρεσείοντες από ενδεχόμενη αποδοχή του. Δ ι ά τ α ύ τ α Απορρίπτει την αίτηση. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 7 Ιουνίου 2011 Ο Πρόεδρος του Γ Τμήματος Η Γραμματέας Γ. Σταυρόπουλος Δ. Τετράδη

5 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου Η Πρόεδρος Γ` Τμήματος του Α Τμήματος Διακοπών Αικ. Συγγούνα Η Γραμματέας του Δ. Τετράδη

ΣτΕ 599/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΣτΕ 599/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 599/2012 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιουνίου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2471/2012. του..., κατοίκου... (...), ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Λουκά Πιτσιλό (Α.Μ ), που τον διόρισε στο ακροατήριο,

ΣτΕ 2471/2012. του..., κατοίκου... (...), ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Λουκά Πιτσιλό (Α.Μ ), που τον διόρισε στο ακροατήριο, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 2471/2012 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιουνίου 2011, με την εξής σύνθεση:γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3427/2017. του..., κατοίκου Αραχώβης, ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Δέσποινα Μεταξά (Α.Μ.16728), που τη διόρισε στο ακροατήριο,

ΣτΕ 3427/2017. του..., κατοίκου Αραχώβης, ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Δέσποινα Μεταξά (Α.Μ.16728), που τη διόρισε στο ακροατήριο, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 3427/2017 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Νοεμβρίου 2016, με την εξής σύνθεση: Δ. Σκαλτσούνης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 196/2012. Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 263/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΣτΕ 196/2012. Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 263/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 196/2012 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Απριλίου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Α. Γκότσης, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4439/2012. του..., κατοίκου Πειραιά (...), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ελ. Καναβάκη (Α.Μ ), που την διόρισε με πληρεξούσιο,

ΣτΕ 4439/2012. του..., κατοίκου Πειραιά (...), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ελ. Καναβάκη (Α.Μ ), που την διόρισε με πληρεξούσιο, ΣτΕ 4439/2012 ΤΜΗΜΑ Γ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Μαΐου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης, Μ. Βηλαράς, Μ. Σταματελάτου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 665/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Αριθμός 665/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δημοτικές εκλογές. Το χρονικό διάστημα της έκθεσης της απόφασης ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων κλπ. επί τρεις ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1383/2012. κατά των:α)... και β)..., κατοίκων..., τακτικών δημοτικών συμβούλων, στις ως άνω δημοτικές εκλογές, οι οποίοι δεν παρέστησαν.

ΣτΕ 1383/2012. κατά των:α)... και β)..., κατοίκων..., τακτικών δημοτικών συμβούλων, στις ως άνω δημοτικές εκλογές, οι οποίοι δεν παρέστησαν. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 1383/2012 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Απριλίου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2302/2011. κατά του..., κατοίκου Βάρης Αττικής (...), ο οποίος δεν παρέστη.

ΣτΕ 2302/2011. κατά του..., κατοίκου Βάρης Αττικής (...), ο οποίος δεν παρέστη. ΣτΕ 2302/2011 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιουνίου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3353/2004. του..., κατοίκου..., οδός..., ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Δημ. Μητρόπουλο (Α.Μ ) που τον διόρισε με πληρεξούσιο

ΣτΕ 3353/2004. του..., κατοίκου..., οδός..., ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Δημ. Μητρόπουλο (Α.Μ ) που τον διόρισε με πληρεξούσιο ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 3353/2004 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 29 Απριλίου 2004, ημέρα Πέμπτη, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ` Τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2586/2011. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 350/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου.

ΣτΕ 2586/2011. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 350/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 2586/2011 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Απριλίου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 4209/2015 ΣΤΕ ( 672248) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δημοτικές εκλογές και κατανομή των εδρών. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ'

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Κ.Π. (m) Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Δεκεμβρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρττ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 274/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου Ηλείας.

Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 274/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου Ηλείας. ΣτΕ 3626/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Μαρτίου 2015, με την εξής σύνθεση: Αικ. Συγγούνα, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Γ. Ποταμιάς, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

2296/2011 ΣτΕ. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 51/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.

2296/2011 ΣτΕ. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 51/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ 2296/2011 ΣτΕ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Μαΐου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3525/2012. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 38/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΣτΕ 3525/2012. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 38/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 3525/2012 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιουνίου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, που είχε κώλυμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2585/2011. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 279/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΣτΕ 2585/2011. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 279/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 2585/2011 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Μαΐου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1865/2002. του... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Κ. Μπουρνόζο (Α.Μ. 151), που τον διόρισε στο ακροατήριο,

ΣτΕ 1865/2002. του... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Κ. Μπουρνόζο (Α.Μ. 151), που τον διόρισε στο ακροατήριο, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 1865/2002 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Φεβρουαρίου 2002, με την εξής σύνθεση : Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ` Τμήματος, Π.Ν. Φλώρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2123/2011. Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 22/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

ΣτΕ 2123/2011. Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 22/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 2123/2011 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Απριλίου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3464/2007. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 375/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΣτΕ 3464/2007. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 375/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 3464/2007 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Απριλίου 2007, με την εξής σύνθεση: Π.Ζ. Φλώρος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

του... ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Γεώργιο Δημάκη (Α.Μ. 7291), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

του... ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Γεώργιο Δημάκη (Α.Μ. 7291), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, Αριθμός 1533/2002 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Ιανουαρίου 2002, με την εξής σύνθεση: Π. Ν. Φλώρος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 106/2012. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 1/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.

ΣτΕ 106/2012. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 1/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 106/2012 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Απριλίου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Α. Γκότσης, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4054/2011. Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 9/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.

ΣτΕ 4054/2011. Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 9/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 4054/2011 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Απριλίου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2297/1991 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ'

ΣτΕ 2297/1991 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ' ΣτΕ 2297/1991 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Μαΐου 1991, με την εξής σύνθεση: Κ.Μ. Χαλαζωνίτης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ' Τμήματος, Μ. Παληατσάρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3625/2015. Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 274/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου.

ΣτΕ 3625/2015. Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 274/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 3625/2015 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Μαρτίου 2015, με την εξής σύνθεση: Αικ. Συγγούνα, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Γ. Ποταμιάς, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3323/2003. του... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Νικ. Αντωνιάδη (Α.Μ Δ.Σ. Θεσ/κης), που τον διόρισε στο ακροατήριο,

ΣτΕ 3323/2003. του... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Νικ. Αντωνιάδη (Α.Μ Δ.Σ. Θεσ/κης), που τον διόρισε στο ακροατήριο, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 3323/2003 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Μαΐου 2003, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Αν. Γκότσης, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 897/2010. του..., κατοίκου Ν. Επιδαύρου Ν. Αργολίδας, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Πέτρο Τσαντίλα (Α.Μ ) που τον διόρισε στο ακροατήριο,

ΣτΕ 897/2010. του..., κατοίκου Ν. Επιδαύρου Ν. Αργολίδας, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Πέτρο Τσαντίλα (Α.Μ ) που τον διόρισε στο ακροατήριο, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 897/2010 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Νοεμβρίου 2009, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Aντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Α. Γκότσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2292/1991 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ'.

ΣτΕ 2292/1991 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ'. ΣτΕ 2292/1991 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ'. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Μαΐου 1991, με την εξής σύνθεση: Κ.Μ. Χαλαζωνίτης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ'. Τμήματος, Γ. Κοσμάς,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 2/2013

Αριθμός απόφασης 2/2013 Αριθμός απόφασης 2/2013 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΑΚ-- 25231/2012 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 19 Τριμελές Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 17 Ιανουαρίου 2013, με δικαστές τους Παναγιώτη Δανία, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3625/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Αριθμός 3625/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ 3625/2015 ΣΤΕ ( 668057) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δημοτικές εκλογές. Το κώλυμα εκλογιμότητας άρθρου 14 παρ. 2 ν. 3852/10 συντρέχει αν προηγήθηκε πράξη περί αυτοδίκαιης έκπτωσης αιρετού οργάνου από το αξίωμά,

Διαβάστε περισσότερα

1920/2009 ΣΤΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

1920/2009 ΣΤΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ 1920/2009 ΣΤΕ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Νοεμβρίου 2008, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1325/2000. Γ ι α να δικάσει την από 14 Ιανουαρίου 1999 αίτηση :

ΣτΕ 1325/2000. Γ ι α να δικάσει την από 14 Ιανουαρίου 1999 αίτηση : ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 1325/2000 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Φεβρουαρίου 2000 με την εξής σύνθεση : Γ. Δεληγιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Π.Ν. Φλώρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1534/2007. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 692/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.

ΣτΕ 1534/2007. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 692/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 1534/2007 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Φεβρουαρίου 2007, με την εξής σύνθεση : Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Σακελλαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2511/ Επειδή, για την κρινόμενη αίτηση κατεβλήθη το παράβολο (υπ` αριθμ. Α /2003 ειδικό γραμμάτιο παραβόλου).

ΣτΕ 2511/ Επειδή, για την κρινόμενη αίτηση κατεβλήθη το παράβολο (υπ` αριθμ. Α /2003 ειδικό γραμμάτιο παραβόλου). ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 2511/2003 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Μαΐου 2003 με την εξής σύνθεση : Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ` Τμήματος, Α. Γκότσης, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΡ ΠΥΡΓ 44/2011. Κατά τη συζήτηση οι διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

ΔΠΡ ΠΥΡΓ 44/2011. Κατά τη συζήτηση οι διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά. ΔΠΡ ΠΥΡΓ 44/2011 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 12 Ιανουαρίου 2011, με δικαστές τους : Μαρία Τσίτσου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ.-Εισηγήτρια, Χρήστο Κούλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 121/2004. του... ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (Α.Μ. 85 Δ.Σ. Ρεθύμνης),

ΣτΕ 121/2004. του... ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (Α.Μ. 85 Δ.Σ. Ρεθύμνης), ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 121/2004 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Απριλίου 2003, με την εξής σύνθεση : Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ` Τμήματος, Π.Ν. Φλώρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΡ ΚΑΒ 479/2014. Κατά τη συνεδρίαση, ο διάδικος που παρέστη ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε τα αναφερόμενα στα πρακτικά.

ΔΠΡ ΚΑΒ 479/2014. Κατά τη συνεδρίαση, ο διάδικος που παρέστη ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε τα αναφερόμενα στα πρακτικά. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ Β`τριμελές (Διαδικασία εκλογικών διαφορών) ΔΠΡ ΚΑΒ 479/2014 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 8 Ιουλίου 2014 με την εξής σύνθεση: Καλλιόπη Σινάκου, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος και του αρχαιοτέρου του Συμβούλου που

αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος και του αρχαιοτέρου του Συμβούλου που ΣτΕ 4236/2005 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ` Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Σεπτεμβρίου 2005, με την εξής σύνθεση : Ν. Σακελλαρίου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1071/2008. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθούν οι υπ αριθμ. 263 και 265/2006 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών.

ΣτΕ 1071/2008. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθούν οι υπ αριθμ. 263 και 265/2006 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 1071/2008 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Φεβρουαρίου 2007, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Aντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Σακελλαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1557/2004. του...ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Εμμ. Φραντζεσκάκη (Α.Μ. 7805) που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

ΣτΕ 1557/2004. του...ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Εμμ. Φραντζεσκάκη (Α.Μ. 7805) που τον διόρισε με πληρεξούσιο, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 1557/2004 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Απριλίου 2003, με την εξής σύνθεση : Γ. Σταυρόπουλος, Πρόεδρος του Γ` Τμήματος, Π.Ν. Φλώρος, Γ. Παπαμεντζελόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΡ ΠΥΡΓ 36/2011. Κατά τη συζήτηση οι διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

ΔΠΡ ΠΥΡΓ 36/2011. Κατά τη συζήτηση οι διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά. ΔΠΡ ΠΥΡΓ 36/2011 TO ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις. 30 Δεκεμβρίου 2010, με δικαστές τους : Μαρία Τσίτσου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Χρήστο Κούλη-Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΡ ΗΡΑΚΛ 7/2011. Κατά τη συζήτηση, οι διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

ΔΠΡ ΗΡΑΚΛ 7/2011. Κατά τη συζήτηση, οι διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά. ΔΠΡ ΗΡΑΚΛ 7/2011 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του ( Β Αίθουσα Συνεδριάσεων Πρωτοδικείου Ηρακλείου), στις 23 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Γ. Ποταμιά.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Γ. Ποταμιά. (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δημοτικές εκλογές και κωλύματα εκλογιμότητας κατά το άρθρο 14 παρ. 1 περ. α και παρ. 7 του Ν. 3852/2010. Η αναίρεση ασκήθηκε παραδεκτά κατά το άρθρο 12 του ν. 3900/2010, διότι επί

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1788/2014. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθ. 3548/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΣτΕ 1788/2014. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθ. 3548/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 1788/2014 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 28 Νοεμβρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Αικ. Συγγούνα, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Δ. Σκαλτσούνης,

Διαβάστε περισσότερα

του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπυρίδωνα Λάβδα (Α.Μ. 61 Δ.Σ. Σύρου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπυρίδωνα Λάβδα (Α.Μ. 61 Δ.Σ. Σύρου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Λιμενικά Ταμεία. Η παρ. 3 του άρθρου 244 του ΔΚΚ ορίζει τα της συγκρότησης του δ.σ. μόνον των διαδημοτικών λιμενικών Ταμείων, ενώ αν η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2294/1991 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ'

ΣτΕ 2294/1991 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ' ΣτΕ 2294/1991 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Μαΐου 1991, με την εξής σύνθεση: Κ.Μ. Χαλαζωνίτης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ' Τμήματος, Γ. Κοσμάς, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ` αριθμ. 17/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ` αριθμ. 17/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. ΣτΕ 2777/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ` Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Μαΐου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ` Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1816/1992 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΣτΕ 1816/1992 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 1816/1992 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 5 Δεκεμβρίου 1991 με την εξής σύνθεση : Ν. Παπαδημητρίου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 1272/2015 ΣΤΕ ( 653430) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δημοτική φορολογία. Η αίτηση ακυρώσεως, καθ ο μέρος προσβάλλεται η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012 Περίληψη Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια και το ειδικό επίδομα για την ταχύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιανουαρίου 2010, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του ΣΤ Τμήματος, Δ. Αλεξανδρής,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4704/1996. τ ο υ..., δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος ( Α.Μ ),

Αριθμός 4704/1996. τ ο υ..., δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος ( Α.Μ ), ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ` Αριθμός 4704/1996 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Νοεμβρίου 1995 με την εξής σύνθεση : Γ. Γραίγος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 117/2004. της... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Λάμπρο Βολιώτη (Α.Μ Δ.Σ. Θεσσαλονίκης) που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο,

ΣτΕ 117/2004. της... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Λάμπρο Βολιώτη (Α.Μ Δ.Σ. Θεσσαλονίκης) που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 117/2004 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Απριλίου 2003, με την εξής σύνθεση : Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ` Τμήματος, Π.Ν. Φλώρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3624/2015. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 502/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

ΣτΕ 3624/2015. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 502/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 3624/2015 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιανουαρίου 2015, με την εξής σύνθεση: Μιχ. Βηλαράς, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2166/2004. του... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Βλ. Παπαγρηγορίου (Α.Μ. 4267), που τον διόρισε στο ακροατήριο,

ΣτΕ 2166/2004. του... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Βλ. Παπαγρηγορίου (Α.Μ. 4267), που τον διόρισε στο ακροατήριο, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 2166/2004 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Απριλίου 2003, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Π.Ν. Φλώρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VII. ακόλουθη σύνθεση: Γεωργία Μαραγκού, Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Βοΐλης και

ΤΜΗΜΑ VII. ακόλουθη σύνθεση: Γεωργία Μαραγκού, Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Βοΐλης και Απόφαση : 0280/2017 ΤΜΗΜΑ VII Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 8 Νοεμβρίου 2016, με την ακόλουθη σύνθεση: Γεωργία Μαραγκού, Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Βοΐλης και Βιργινία Σκεύη Σύμβουλοι, Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ακύρωση της παραγράφου 2 της ΠΟΛ.1008/2011 η οποία επιβάλει την υπογραφή λογιστή

ΣτΕ Ακύρωση της παραγράφου 2 της ΠΟΛ.1008/2011 η οποία επιβάλει την υπογραφή λογιστή Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ακύρωση της παραγράφου 2 της ΠΟΛ.1008/2011 η οποία επιβάλει την υπογραφή λογιστή των δηλώσεων από λογιστή σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 687/2016 Απαλλαγή Φ.Π.Α. στην παράδοση αγαθών. Ευθύνη αγορ

ΣτΕ 687/2016 Απαλλαγή Φ.Π.Α. στην παράδοση αγαθών. Ευθύνη αγορ Πίνακας περιεχομένων ΣτΕ 687/2016 Απαλλαγή Φ.Π.Α. στην παράδοση αγαθών. Ευθύνη αγοράστριας για την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθού που είχε παραλάβει χωρίς Φ.Π.Α. με Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΡ ΠΥΡΓ 53/2011. Οι διάδικοι που παραστάθηκαν ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

ΔΠΡ ΠΥΡΓ 53/2011. Οι διάδικοι που παραστάθηκαν ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά. ΔΠΡ ΠΥΡΓ 53/2011 TO TPIΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 12 Ιανουαρίου 2011, με δικαστές τους : Μαρία Τσίτσου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Εισηγήτρια, Χρήστο Κούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΣτΕ 1896/2016 Η επιβολή φόρου εισοδήματος στην προσαύξηση περιουσίας που πηγάζει από την πώληση μετοχών ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

248/2017 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β'

248/2017 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β' ΣτΕ 248/2017 Έγκυρη ματαίωση διοικητικής επίλυσης διαφοράς επί απουσίας φορολογούμενου και έναρξη προθεσμίας για άσκηση εμπρόθεσμης προσφυγής απόδειξη ισχυρισμών με δημόσια έγγραφα Αποδεικτική δύναμη δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3658/1996. Για να δικάσει την από 18ης Ιανουαρίου 1995 αίτηση :

ΣτΕ 3658/1996. Για να δικάσει την από 18ης Ιανουαρίου 1995 αίτηση : ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ` ΣτΕ 3658/1996 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Απριλίου 1995, με την εξής σύνθεση: Κ.Μ. Χαλαζωνίτης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ` Τμήματος, Π.Ν. Φλώρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1254/2014 Ακύρωση της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών

ΣτΕ 1254/2014 Ακύρωση της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών Πίνακας περιεχομένων ΣτΕ 1254/2014 Ακύρωση της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1131/5.6.2013, κατά το μέρος που αναφέρεται στον καθορισμό τιμής ανά τ.μ. των οικοπέδων για τις ανάγκες επιβολής του

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Ε. Νίκα.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Ε. Νίκα. 601/2012 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 601/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Οκτωβρίου 2011, με την εξής σύνθεση: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος, Κ. Μενουδάκος, Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ'

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' ^ Φ.Π. Adi9u6c 3337/2005 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Δεκεμβρίου 2004, με την εξής σύνθεση: Α. Τσαμττάση, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα σε αναττλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 915/2015. Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ αριθ. 162/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.

ΣτΕ 915/2015. Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ αριθ. 162/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 915/2015 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιανουαρίου 2015, με την εξής σύνθεση: Μ. Βηλαράς, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ αριθ. 162/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.

Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ αριθ. 162/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δημοτικές εκλογές. Στη δίκη ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του ΣτΕ δεν νομιμοποιούνται παθητικά ο οικείος Δήμος και το Δημόσιο. Προθεσμία υποβολής της δήλωσης κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Η φορολόγηση της «πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών» μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο

ΣτΕ Η φορολόγηση της «πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών» μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Με το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2753/1999 προστέθηκαν διατάξεις στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με αυτές προβλέπεται η φορολόγηση της «πραγματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 914/2000. Α. Γ ι α να δικάσει την από 24 Φεβρουαρίου 1999 αίτηση :

ΣτΕ 914/2000. Α. Γ ι α να δικάσει την από 24 Φεβρουαρίου 1999 αίτηση : ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 914/2000 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Οκτωβρίου 1999 με την εξής σύνθεση: Π.Ν. Φλώρος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 927/2017 [Πρωτόκολλο ειδικής αποζημίωσης για διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου]

ΣτΕ 927/2017 [Πρωτόκολλο ειδικής αποζημίωσης για διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου] ΣτΕ 927/2017 [Πρωτόκολλο ειδικής αποζημίωσης για διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου] Περίληψη - Η προσφυγή του αναιρεσίβλητου κατά πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής αποζημίωσης έγινε δεκτή με την αναιρεσιβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 2973/2014 ΣΤΕ ( 640516) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δημόσιο και επιλογή Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων. Απαράδεκτα προσβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 819/2010 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΣτΕ 819/2010 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 819/2010 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Νοεμβρίου 2009, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Α. Γκότσης,

Διαβάστε περισσότερα

πραγματικές δαπάνες του φορολογούμενου για τον υπολογισμό της ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών

πραγματικές δαπάνες του φορολογούμενου για τον υπολογισμό της ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών Πίνακας περιεχομένων ΣτΕ 772/2015 Ανάλωση κεφαλαίου. Πότε ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δαπάνες του φορολογούμενου για τον υπολογισμό της ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο που δεσμεύει τόσο την αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό όσο και τους διαγωνιζόμενους.

Η διακήρυξη αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο που δεσμεύει τόσο την αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό όσο και τους διαγωνιζόμενους. Περίληψη: Η διακήρυξη αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο που δεσμεύει τόσο την αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό όσο και τους διαγωνιζόμενους. Μη νομίμως απεκλείσθη η προσφορά της αιτούσας για το λόγο ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 5981/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 5981/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Αριθμός 886/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Μαρτίου 2016, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρπ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β Τμήματος, Α.-Γ. Βώρος, Ε. Νίκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2140/2013. της..., κατοίκου Αθηνών (...), η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Δέσποινα Στειροπούλου (Α.Μ ), που την διόρισε στο ακροατήριο,

ΣτΕ 2140/2013. της..., κατοίκου Αθηνών (...), η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Δέσποινα Στειροπούλου (Α.Μ ), που την διόρισε στο ακροατήριο, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣτΕ 2140/2013 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Μαρτίου 2012, με την εξής σύνθεση: Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

του..., κατοίκου Βρυξελλών, ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Θ. Αντωνίου (Α.Μ ) που τη διόρισε στο ακροατήριο,

του..., κατοίκου Βρυξελλών, ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Θ. Αντωνίου (Α.Μ ) που τη διόρισε στο ακροατήριο, (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) ΑΕΙ και διορισμός μελών ΔΕΠ. Ο νομοθέτης ανέθεσε στους πρυτάνεις την αρμοδιότητα της άσκησης ελέγχου που ασκείται πριν από τον οριστικό έλεγχο νομιμότητας που ασκεί ο Υπουργός Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) 909/2011 ΣΤΕ ( )

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) 909/2011 ΣΤΕ ( ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) 909/2011 ΣΤΕ ( 539031) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) ΦΠΑ και δικηγόροι. Αίτηση ακύρωσης της ΠΟΛ 1100/24.6.2010 του Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1426/2004. κατά του... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Χ. Χρυσανθάκη (Α.Μ ), που τον διόρισε με πληρεξούσιο.

ΣτΕ 1426/2004. κατά του... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Χ. Χρυσανθάκη (Α.Μ ), που τον διόρισε με πληρεξούσιο. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 1426/2004 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18 Δεκεμβρίου 2003 με την εξής σύνθεση : Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ` Τμήματος, Γ. Παπαμεντζελόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Η. Τσακόπουλου.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Η. Τσακόπουλου. (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Εργα νομικών προσώπων. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει μόνον αξιούμενα από τη διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητά παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 798/2014. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 708/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΣτΕ 798/2014. Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ αριθμ. 708/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 798/2014 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Ιανουαρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Αικ. Συγγούνα, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Δ. Σκαλτσούνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1414/2016 [Υπόχρεος ειδικής αποζημίωσης για αυθαίρετο σε αναδασωτέα έκταση]

ΣτΕ 1414/2016 [Υπόχρεος ειδικής αποζημίωσης για αυθαίρετο σε αναδασωτέα έκταση] ΣτΕ 1414/2016 [Υπόχρεος ειδικής αποζημίωσης για αυθαίρετο σε αναδασωτέα έκταση] Περίληψη -Οι πράξεις που αφορούν την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων και εγκαταστάσεων σε δασικές εκτάσεις είναι, μεν, πραγματοπαγείς,

Διαβάστε περισσότερα

μειωμένους δασμούς κ.λπ. λόγω μετοικεσίας με τις διατάξεις του ν. 2579/1998

μειωμένους δασμούς κ.λπ. λόγω μετοικεσίας με τις διατάξεις του ν. 2579/1998 Πίνακας περιεχομένων ΣτΕ 45/2018 Τεκμαρτή δαπάνη απόκτησης αυτοκινήτου προσώπου που το εισήγαγε με μειωμένους δασμούς κ.λπ. λόγω μετοικεσίας με τις διατάξεις του ν. 2579/1998 Αριθμός 45/2018 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 4228/2015 ΣΤΕ ( 673098) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ευθύνη του Δημοσίου σε αποζημίωση κατά το άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ. Απαιτείται αιτιώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 673/2017 [Μη ύπαρξη νομολογίας ως προς τον εύλογο χρόνο διατήρησης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης]

ΣτΕ 673/2017 [Μη ύπαρξη νομολογίας ως προς τον εύλογο χρόνο διατήρησης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης] ΣτΕ 673/2017 [Μη ύπαρξη νομολογίας ως προς τον εύλογο χρόνο διατήρησης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης] Περίληψη - Με την αναιρεσιβαλλομένη κρίθηκε ότι από την ημερομηνία κηρύξεως της επίμαχης ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

2190/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

2190/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α.Β. ( ) Αριθµός 2190/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 7 Οκτωβρίου 2003 µε την εξής σύνθεση : Μ. Βροντάκης, Aντιπρόεδρος, Πρόεδρος του ' Τµήµατος, Π. Κοτσώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα

Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα ΣτΕ 533/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2009 με την εξής σύνθεση: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για την επιστροφή ΦΠΑ.

υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για την επιστροφή ΦΠΑ. Πίνακας περιεχομένων ΣτΕ 167/2018 Επιστροφή ΦΠΑ σε εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος - Πότε υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για την επιστροφή ΦΠΑ. Αριθμός 167/ 2018 Περίληψη Επειδή,

Διαβάστε περισσότερα

του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τη Δέσποινα Γάκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τη Δέσποινα Γάκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αριθμός 432/2017 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Φεβρουαρίου 2017, με την εξής σύνθεση: Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β Τμήματος, Σ. Βιτάλη, Α. Χαλκιαδάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΣτΕ 42/2017 Δικαιώμα προηγούμενης ακρόασης - Η έκταση της υποχρέωσης της φορολογικής αρχής να καλεί τον επιτηδευματία να ασκήσει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμά του στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 3183/2003. του... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Ιακωβάκη (Α.Μ ) που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

ΣτΕ 3183/2003. του... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Ιακωβάκη (Α.Μ ) που τον διόρισε με πληρεξούσιο, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 3183/2003 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Μαΐου 2003, με την εξής σύνθεση : Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ` Τμήματος, Α. Γκότσης, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 819/2015 Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος Δημοσίου - Μη συμμόρ

ΣτΕ 819/2015 Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος Δημοσίου - Μη συμμόρ Πίνακας περιεχομένων ΣτΕ 819/2015 Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος Δημοσίου - Μη συμμόρφωση Δημοσίου - Επιτρεπτή κατάσχεση εσόδων από Δ.Ο.Υ. Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος Δημοσίου - Μη συμμόρφωση Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2754/2016 [Ειδική αποζημίωση διατήρησης αυθαιρέτου σε αναδασωτέα έκταση]

ΣτΕ 2754/2016 [Ειδική αποζημίωση διατήρησης αυθαιρέτου σε αναδασωτέα έκταση] ΣτΕ 2754/2016 [Ειδική αποζημίωση διατήρησης αυθαιρέτου σε αναδασωτέα έκταση] Περίληψη -Σε αντίθεση προς τα κριθέντα με την 2839/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας, το δικάσαν δικαστήριο ερευνώντας

Διαβάστε περισσότερα

της..., κατοίκου Αλιβερίου Χαλκίδας, η οποία δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,

της..., κατοίκου Αλιβερίου Χαλκίδας, η οποία δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 3369/2015 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) ( 663864) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Υπάλληλοι Δημοσίου και νπδδ. Το άρθρο 142 παρ. 5 του ν. 3528/2007, που προβλέπει την εκτέλεση της πειθαρχικής αποφάσεως περί επιβολής ποινής οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1717/2015. Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ αριθ. 4073/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

ΣτΕ 1717/2015. Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ αριθ. 4073/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 1717/2015 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Φεβρουαρίου 2015, με την εξής σύνθεση: Μ. Βηλαράς, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 549/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ

Αριθμός 549/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αριθμός 549/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Απριλίου 2014, με την εξής σύνθεση: Δημοσθένης Π. Πετρούλιας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ Τμήματος, Αικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1384/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Αριθμός 1384/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 1384/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ [(Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕΔΔΔΔ 2012/683) Δικηγόροι και αίτηση ακύρωσης της σιωπηρής αρνήσεως του Δικηγορικού Συλλόγου να εγγράψει τον αιτούντα στο βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΡ ΗΡΑΚΛ 49/2011. Κ α τ ά τ η ς 151/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου.

ΔΠΡ ΗΡΑΚΛ 49/2011. Κ α τ ά τ η ς 151/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου. ΔΠΡ ΗΡΑΚΛ 49/2011 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του ( Β Αίθουσα Συνεδριάσεων Πρωτοδικείου Ηρακλείου), στις 19 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα