ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Μαυρομιχάλη 8, Αθήνα Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/01/180

2 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελέγχου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.. - Οικονομικές Καταστάσεις Ισολογισμός Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων... 3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 4 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων

3 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: Fax Φαξ: Internet Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» (η Εταιρεία ) που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2009 και τις Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος επιλέγοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και διενεργώντας λογιστικές εκτιμήσεις οι οποίες είναι εύλογες για την περίσταση. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

4 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2010 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 19071

5 Ισολογισμός (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2008 Χρεόγραφα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 8 1,47 1,47 Αναβαλλόμενοι φόροι , ,91 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 4 446, ,38 Λοιπές απαιτήσεις , ,12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,23 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,35 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,73 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Τακτικό αποθεματικό , ,26 Κέρδη εις νέον , ,23 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,49 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προβλέψεις , ,00 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1 000, ,00 Λοιπές υποχρεώσεις ,24 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων - 333,24 Σύνολο υποχρεώσεων 1 000, ,24 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,73 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 5 έως 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 1

6 Κατάσταση συνολικών εσόδων Για την περίοδο που έληξε στις (Ποσά σε Ευρώ) Σημείωση Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,20 Σύνολο εσόδων 7 310, ,20 Λοιπά έξοδα , ,86 Σύνολο εξόδων , ,86 Ζημίες προ φόρου εισοδήματος (9 170,32) (8 611,66) Φόρος εισοδήματος ,58 (708,94) Ζημίες της χρήσης (6 877,74) (9 320,60) Λοιπά συνολικά έσοδα - - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (6 877,74) (9 320,60) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 5 έως 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 2

7 Κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων Για την περίοδο που έληξε στις (Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , ,09 Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα - - (9 320,60) (9 320,60) Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ( ) - - ( ) Διανομή σε αποθεματικά - 183,58 (183,58) - Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , ,49 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , ,49 Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα - - ( 6 877,74) ( 6 877,74) Υπόλοιπο , , , ,75 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 5 έως 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 3

8 Κατάσταση ταμειακών ροών Για την περίοδο που έληξε στις (Ποσά σε Ευρώ) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Τόκοι και συναφή έσοδα 7 310, ,20 Κέρδη (ζημίες) από χρηματοοικονομικές πράξεις - (440,57) Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές (16 480,39) (20 852,29) Φόροι πληρωθέντες - (2 280,00) Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία ,29 (66 269,53) Καθαρή (αύξηση) / μείωση άλλων υποχρεώσεων (333,24) ( ,76) Καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες ,73 ( ,95) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πώληση μετοχών θυγατρικής ,71 Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες ,71 Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και χρηματικών διαθεσίμων ,73 (77 124,24) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου , ,47 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 31 Δεκεμβρίου , ,23 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 5 έως 13 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 4

9 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία Η εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ιδρύθηκε το έτος 2001 (άδεια σύστασης με την απόφαση του Νομάρχη Αθηνών αρ. 5023/ ). Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι «ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ A.E.» και για συναλλαγές με το εξωτερικό «ΑΤΤΙCA CONSULTING AND TRAINING SERVICES S.A.». Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων και η διεύθυνση των γραφείων της είναι η οδός Μαυρομιχάλη 8, Αθήνα. Η εταιρεία είναι καταχωρημένη στα Μητρώα Ανωνύμων εταιρειών με αριθμό 48526/01/Β/01/180. Ο σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των επενδύσεων, η εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων, η ανάληψη διαχείρισης έργων, η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, η μελέτη και οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, το εμπόριο, η ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και η δημιουργία νέων ή η συμμετοχή σε υπάρχουσες εταιρείες καθώς και σε θυγατρικές της Attica Bank Α.Τ.Ε. Η εταιρεία από τον Ιούλιο του 2009 έχει άδεια λειτουργίας, για την Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σύμφωνα με τον ν.3606/2007. Η διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι και δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 22 Φεβρουαρίου Η Εταιρεία για σκοπούς συμμόρφωσης με την νομοθεσία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην οποία και υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα διάφορες αναφορές. 2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 2.1 Δήλωση συμμόρφωσης Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Φεβρουαρίου 2010 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 2.2 Βάση επιμέτρησης Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους. 2.3 Λειτουργικό νόμισμα Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. 2.4 Χρήση εκτιμήσεων και παραδοχών Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και υιοθέτηση παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αποκλίσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται την περίοδο κατά την οποία επανεξετάζονται εφόσον αφορούν μόνο την τρέχουσα περίοδο ή αν αφορούν και τις μελλοντικές περιόδους, οι αποκλίσεις επηρεάζουν την τρέχουσα και μελλοντικές περιόδους. 5

10 2.5 Αλλαγή Λογιστικής Αρχής Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων Η Εταιρεία υιοθέτησε το αναθεωρημένο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» που έχει εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου Ως αποτέλεσμα, οι μεταβολές που προέρχονται από συναλλαγές με τους μετόχους να απεικονίζονται στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, και οι μεταβολές από λοιπές συναλλαγές στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης έχουν αναμορφωθεί για να είναι σε συμφωνία με το αναθεωρημένο πρότυπο. Ως εκ τούτου η αλλαγή της λογιστικής αρχής επηρεάζει μόνο την εμφάνιση των οικονομικών καταστάσεων και δεν έχει επίδραση επί των αποτελεσμάτων της χρήσης. 3. Σημαντικές λογιστικές αρχές 3.1 Χρηματοοικονομικά μέσα Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις, τα διαθέσιμα και τα χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα απεικονίζονται στην αξία κτήσης μείον τυχόν ζημίες απομείωσης. Τα χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου (διακρατούμενα έως την λήξη επενδύσεις) αποτιμούνται στην αποσβέσιμη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την αξία αγοράς και την οποιαδήποτε υπό ή υπέρ το άρτιο διαφορά που προέκυψε κατά την ημερομηνία απόκτησής τους, μείον τυχόν πρόβλεψη για απομείωση. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από την αλλαγή της εύλογης αξίας των στοιχείων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσεως. 3.2 Μετοχικό κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές και εμφανίζεται στην καθαρή θέση. Τα άμεσα σχετιζόμενα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έξοδα, αφαιρούνται από το προϊόν της έκδοσης και μειώνουν ισόποσα τα ίδια κεφάλαια. Τα μερίσματα σε κοινές μετοχές αναγνωρίζονται σαν υποχρέωση στην περίοδο που έχουν εγκριθεί από τους μετόχους. Το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων εξόδων, εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, έως ότου οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Στην περίπτωση που οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή επανεκδοθούν, το τίμημα θα καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση. 3.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο, οι καταθέσεις σε τράπεζες και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που λήγουν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 3.4 Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις επισκοπούνται σε κάθε περίοδο σύνταξης οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της απαίτησης. Απομείωση της αξίας των απαιτήσεων πραγματοποιείται όταν η λογιστική αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό της ανακτήσιμης αξίας τους. 6

11 3.5 Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 3.6 Έσοδα και έξοδα από προμήθειες Έσοδα και έξοδα από προμήθειες αναγνωρίζονται στο βαθμό που το οικονομικό όφελος αναμένεται να εισρεύσει στην εταιρεία και το ύψος του μπορεί αξιόπιστα να μετρηθεί, στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες. 3.7 Μισθώσεις Η Εταιρεία μισθώνει το κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της. Η μίσθωση αυτή θεωρείται λειτουργική και η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τα αποτελέσματα. 3.8 Φόρος εισοδήματος Ο φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσης αποτελείται από το φόρο της τρέχουσας χρήσης και από τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης εκτός και αν σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση οπότε και αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση. Ο φόρος της τρέχουσας χρήσης είναι η αναμενόμενη φορολογική υποχρέωση επί του φορολογητέου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές και οποιαδήποτε αναπροσαρμογή που αφορά φορολογική υποχρέωση παρελθουσών χρήσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με τη μέθοδο του ισολογισμού, βάσει των προσωρινών διαφορών οι οποίες προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές δεν υπολογίζεται αναβαλλόμενος φόρος: υπεραξία που προκύπτει από εξαγορές που δεν εκπίπτει για φορολογικούς σκοπούς, η αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που δεν επηρεάζουν είτε τα λογιστικά είτε τα φορολογικά κέρδη και διαφορές σχετιζόμενες με επενδύσεις σε θυγατρικές στην έκταση που αυτές δεν θα αναστραφούν στο άμεσο μέλλον. Για τον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας χρησιμοποιούνται οι θεσπισμένοι φορολογικοί συντελεστές ή οι φορολογικοί συντελεστές που έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού και έχουν εφαρμογή σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται μόνο στη περίπτωση που είναι πιθανόν τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη να είναι επαρκή για το συμψηφισμό των προσωρινών διαφορών. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μειώνεται σε περίπτωση που είναι πιθανόν να μην πραγματοποιηθεί το φορολογικό όφελος. 3.9 Νέα πρότυπα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Εκτός από το πρότυπο που αναφέρεται και επεξηγείται στη σημείωση 2.5 έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα ή έχουν γίνει τροποποιήσεις στα υπάρχοντα πρότυπα που όμως η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους είναι μεταγενέστερη της και δεν έχουν ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 7

12 3.10 Καθορισμός εύλογης αξίας Η Εταιρεία κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις και παραδοχές για τη μελλοντική κατάσταση ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που επηρεάζουν την απεικόνιση των στοιχείων αυτών στις οικονομικές καταστάσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές και οι παραδοχές εξετάζονται σε κάθε περίοδο με βάση ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία εκτιμώνται λογικά υπό κανονικές συνθήκες. Εύλογη αξία Για την απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες χρησιμοποιήθηκαν οι τρέχουσες τιμές της αγοράς για κάθε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο. Για όσα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Εταιρείας οι τρέχουσες αγοραίες τιμές δεν είναι διαθέσιμες, οι αξίες προέκυψαν βάσει μεθόδων εκτίμησης και δεν διαφέρουν σημαντικά από τις αξίες με τις οποίες εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις. Τα χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου δε διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και αποτιμούνται στην αποσβέσιμη αξία τους. 4. Χρηματοοικονομικά έσοδα Έσοδα από τόκους προθεσμιακών καταθέσεων 7 310, , , ,20 5. Λοιπά έξοδα Ενοίκια 1 328, ,60 Συνδρομές εισφορές και έξοδα δημοσιεύσεων 2 501, ,33 Αμοιβές τρίτων (Δικηγόροι ελεγκτές κλπ.) 6 419, ,36 Ζημίες από πώληση συμμετοχών - 440,57 Λοιπά έξοδα 6 230,97 640,00 6. Φόρος εισοδήματος , ,86 Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής: Τρέχων φόρος - (2 280,00) Αναβαλλόμενος φόρος 2 292, , ,58 (708,94) Περισσότερες πληροφορίες για τον αναβαλλόμενο φόρο υπάρχει στη σημείωση 7. 8

13 Η συμφωνία του πραγματικού φορολογικού συντελεστή έχει ως εξής: Κέρδη (ζημίες) προ φόρων ( 9 170,32) (8 611,66) Αναλογούν φόρος 2 292, ,91 Αφορολόγητα έσοδα/μη εκπεστέα έξοδα - (2 861,85) Φόρος εισοδήματος 2 292,58 (708,94) Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής 25,00% (8,23%) Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση αλλά τα αποτελέσματα που δηλώνονται θεωρούνται προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Οι φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως 2009, και η Εταιρεία παραμένει ενδεχομένως υπόχρεη για επιπρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που μπορεί να επιβληθούν για τις ανέλεγκτες χρήσεις. Η εταιρεία έναντι της ενδεχόμενης υποχρέωσης, βάση των ιστορικών δεδομένων, από προηγούμενους φορολογικούς ελέγχους, σχημάτισε σχετική πρόβλεψη ύψους Ευρώ 1 000,00. Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό δίκαιο στην Ελλάδα, οι ανώνυμες εταιρείες φορολογούνται στα συνολικά τους κέρδη με συντελεστή 25%. Βάσει νέου φορολογικού νόμου ο συντελεστής αυτός μειώνεται σταδιακά για 5 χρόνια κατά μια ποσοστιαία μονάδα αρχής γενομένης από τη χρήση Από τη χρήση 2014 και εφεξής ο φορολογικός συντελεστής θα ανέρχεται σε 20%. 7. Αναβαλλόμενοι φόροι Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων έχει ως εξής: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 Καταχώρηση στα αποτελέσματα 2008 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 Καταχώρηση στα αποτελέσματα 2009 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 Φορολογικές ζημίες 581, , , , ,49 9

14 8. Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου Τα χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου αφορούν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ATTICA FUNDS P.L.C. με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (ποσοστό 0,01%). 9. Λοιπές απαιτήσεις Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Προκαταβολές φόρων & λοιπές απαιτήσεις από φόρους 5 088, ,46 Δουλευμένα έσοδα από τόκους ,66 Λοιπές απαιτήσεις 200,00 200, , , Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ταμείο 185,72 206,87 Καταθέσεις όψεως σε Τράπεζες , , Μετοχικό κεφάλαιο , ,23 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται κατά την σε Ευρώ ,00 διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 7,85 εκάστη (31 Δεκεμβρίου 2008: μετοχές με ονομαστική αξία Ευρώ 7,85 ανά μετοχή). Με βάση απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας κατά την 21 Μαρτίου 2008 μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ποσό Ευρώ ,00 και επιστράφηκε στους μετόχους. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 21, Τακτικό αποθεματικό Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρακρατεί από τα καθαρά λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεματικό. Η παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεματικού υπερβεί το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό το οποίο είναι φορολογημένο δεν μπορεί να διανεμηθεί καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών εις νέον. 10

15 13. Προβλέψεις Η Εταιρεία έχει διενεργήσει προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των ετών 2007 έως και 2009 (σχετική αναφορά γίνεται και στη σημείωση 6). 14. Λοιπές υποχρεώσεις Μισθώματα προς Attica Bank - 333,24-333, Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου της Attica Bank και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (α) Συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου της Attica Bank: Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 200,00 200,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,36 Λοιπά έσοδα 7 310, ,20 Λοιπά έξοδα 1 328, ,60 Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς εμπορικούς όρους. (β) Κατά την και 2008 δεν υπάρχουν αμοιβές και μισθοί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 16. Αμοιβές νόμιμων ελεγκτών Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 η ελεγκτική εταιρεία που ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας χρέωσε τις εξής συνολικές αμοιβές: Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 1 700, ,00 11

16 17. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 17.1 Δικαστικές υποθέσεις Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Νομικών Συμβούλων της εταιρείας δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις κατά την, οι οποίες αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας Φορολογικά θέματα Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009 και είναι ενδεχομένως υπόχρεη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που πιθανόν να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές. Με βάση εκτιμήσεις της Διοίκησης σχηματίστηκε σχετική πρόβλεψη ποσού Ευρώ 1 000,00 η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων Λειτουργικές μισθώσεις Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από μισθώματα αφορούν κατά κύριο λόγο τα κτίρια που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την άσκηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων της. Τα ελάχιστα μελλοντικά μισθώματα για τις λειτουργικές αυτές μισθώσεις είναι: Ευρώ Έως 1 έτος 1 400,00 Από 1 έως 5 έτη 5 600, Χρηματοοικονομικά μέσα Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι χρηματοοικονομικού χαρακτήρα θεωρούνται ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος της αγοράς. Κίνδυνος αγοράς θεωρείται ο κίνδυνος συναλλάγματος, επιτοκίου και ο κίνδυνος τιμών. α) Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος όπου το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει. Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε τέτοια μορφή κινδύνου. β) Κίνδυνος αγοράς Ως «συναλλαγματικό κίνδυνο» ορίζουμε τον ανειλημμένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις δυσμενείς μεταβολές στις τιμές νομισμάτων, όταν υπάρχει ανοικτή συναλλαγματική θέση σε κάποιο νόμισμα. Ο κύριος όγκος των συναλλαγών της εταιρείας γίνεται σε ευρώ. Πιθανή μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν θα επηρεάσει τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές της εταιρείας. Ως «επιτοκιακό κίνδυνο» ορίζουμε τον ανειλημμένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις μεταβολές στην αγορά επιτοκίων χρήματος. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό επιτοκιακό κίνδυνο, καθώς το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα είναι ασήμαντο, και δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία να επηρεάζονται από διακυμάνσεις του επιτοκίου. Δεν προκύπτει κίνδυνος συναλλάγματος, ενώ ο κίνδυνος τιμών είναι σημαντικός. 12

17 γ) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. 19. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού Για την απεικόνιση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (Απαιτήσεις, Διαθέσιμα, Υποχρεώσεις) σε εύλογες αξίες χρησιμοποιήθηκαν οι τρέχουσες τιμές αγοράς για κάθε ένα στοιχείο. Οι τρέχουσες τιμές δεν διαφέρουν από τις αξίες που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Τα χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτιμούνται στην αποσβέσιμη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την αξία αγοράς και την οποιαδήποτε υπό ή υπέρ το άρτιο διαφορά που προέκυψε κατά την ημερομηνία απόκτησής τους, μείον τυχόν πρόβλεψη για απομείωση. 20. Μεταγενέστερα γεγονότα Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μεταγενέστερα της και να επηρεάζουν τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις για τα οποία απαιτείται να πραγματοποιηθεί σχετική αναφορά Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΥΦΩΝ ΕΥΑΓΓ. ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΜ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ