Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Γραφείο Οικονομικών και Διοικθτικών Τπθρεςιών Δ/νςθ: Επιςτθμονικό Σεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Πανεπιςτθμιοφπολθ Ιωαννίνων, ΣΚ 451 Σθλ. : Φαξ : Πλθροφορίεσ: Χρ. Ζζρβα Ιωάννινα, 05 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ.: οικ. 631 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ Λαμβάνοντασ υπόψθ: 1. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ, α) του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Αϋ / 2007) «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν του Δθμοςίου», β) του άρκρου 3 παραγ. 19 του Κανονιςμοφ λειτουργίασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ (ΤΑ 39808/2009-ΦΕΚ2152/ Σεφχοσ Βϋ), γ) του άρκρου 6 του Κανονιςμοφ για τθν προμικεια, παράδοςθ και παραλαβι αγακϊν, υλικϊν και προϊόντων κ.λπ. του Φ.Δ. (ΤΑ39809/2009-ΦΕΚ2152Β /2009), δ) του Ν. 3861/20 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ κλπ» (ΦΕΚ112Αϋ/20). 2. Σθν με αρικ /739/ (ΦΕΚ 1291Βϋ/20) Τ.Α. «περί αφξθςθσ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 του παρ. 1 του Ν. 2362/95 κ.λπ.». 3. Σον εγκεκριμζνο οικ. Προχπολογιςμό ζτουσ Σθν ανάγκθ υλοποίθςθσ του Τποζργου 1 τθσ Πράξθσ «Προςταςία και Διατιρθςθ τθσ Βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, Περιςτερίου και χαράδρασ Αράχκου» του ΕΠΠΕΡΑΑ, Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ό τ ι, ο Φορζασ Διαχείριςθσ προτίκεται να προβεί, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, ςτθν «προμικεια γραφικισ φλθσ και λοιπά είδθ γραφείου» για τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν του, 1

2 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δφο χιλιάδων και εκατό πενιντα ευρώ (2.150 ) (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.), με κριτιριο ανάκεςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν τισ ςχετικζσ προςφορζσ. Ειδικότερα, θ πρόκλθςθ αφορά τθν προμικεια γραφικισ φλθσ και λοιπϊν υλικϊν γραφείου του Φορζα Διαχείριςθσ, με τα εξισ χαρακτθριςτικά και ποςότθτα ανά είδοσ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α/Α ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 1 Απόδειξθ πλθρωμισ τριπλότυπο Ανταλλακτικό θμεροδείκτθ γραφείου 2015 επιτραπζηιο Αποςυρραπτικό μικρό (καβουράκι) Σεμάχιο Αυτοκόλλθτα χαρτάκια ςθμειϊςεων 75x75 (450 φφλλα) Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ λευκζσ 70x42,3 mm, πακζτο 0 φφλλων Α4, κατάλλθλεσ για όλουσ τουσ εκτυπωτζσ Κουτί 1 6 Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ λευκζσ για CD- ROM 117/41 mm, πακζτο 0 φφλλων Α4, κατάλλθλεσ για όλουσ τουσ εκτυπωτζσ Κουτί 1 7 Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ λευκζσ για ράχθ κλαςερ τφπου skag, κατάλλθλεσ για όλουσ τουσ εκτυπωτζσ Κουτί 1 8 Βάςθ θμεροδείκτθ γραφείου 2015 επιτραπζηιο, μεταλλικι Βιβλίο Διεκπεραίωςθσ Εγγράφων Νο Βιβλίο πρακτικϊν 21x30εκ 0 φφλλα Σεμάχιο 3 11 Βιβλίο πρωτοκόλλου αλλθλογραφίασ 21x30εκ 200 φφλλα 542α Σεμάχιο 2 12 Βιβλία επιςκεπτϊν Σεμάχιο 2 2

3 13 Γομολάςτιχα λευκι μικρι Διαχωριςτικά κεμάτων 12 κζςεων πλαςτικά Α Σεμάχιο Διορκωτικι ταινία maxi 8, Σεμάχιο 2 16 Διορκωτικι ταινία mini 5mm Ζελατίνεσ (Α4)με 11 τρφπεσ τφπου Π, με 11 τρφπεσ ςυςκευαςία (πακζτο) των 0 τεμ Ζελατίνεσ Α4 τφπου Γ πολφχρωμεσ ςυςκευαςία (πακζτο) των 0 τεμ Πακζτο Πακζτο 2 19 Κοπίδι γραφείου Σεμάχιο 2 20 Κλαςζρ από ανκεκτικό πλαςτικό με 2 κρίκουσ 8/34 ωσ τφπου skag ςε μαφρο - αςθμί - κόκκινο - πράςινο) Σεμάχιο Κθρομπογιζσ ετ 12 Χρωμάτων Κουτί 5 22 Κόλα ΣΙΚ gr Κουτιά (box) χάρτινα κοφτά αρχείου χρϊματοσ μαφρο Σεμάχιο Λάςτιχα 50gr 65mm Σεμάχιο Μαρκαδόροι τφπου carioca χονδροί 12 τεμαχίων Μαρκαδόροσ υπογραμμίςεωσ 70/24 (ΚΙΣΡΙΝΟ) Κουτί Σεμάχιο Μαρκαδόροσ υπογραμμίςεωσ 70/24 (ΜΠΛΕ) Σεμάχιο Μαρκαδόροσ υπογραμμίςεωσ 70/24 (ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ) Μαρκαδόροσ υπογραμμίςεωσ 70/24 (ΠΡΑΙΝΟ) Σεμάχιο Σεμάχιο Μολφβια Σεμάχιο Μπλοκ γραφισ Α4 50 φφλλων, ριγζ, κολλθτά ςτο πάνω μζροσ Σεμάχιο 40 3

4 32 33 Μπλοκ χαρτόνια canson Α4 ςετ 0 φφλλα ςε χρϊματα, 220 γρ. Ντοςιζ ζλαςμα Α4 με ράχθ πλαςτικό πράςινο υςκευαςία Σεμάχιο Ντοςιζ παρουςίαςθσ 20 κζςεων /ηελατινϊν Ξυλομπογιζσ 12 τεμαχίων από ςυνκετικό ξφλο (ρθτίνθ) υςκευαςία 7 36 Ξφςτρα Σεμάχιο 7 37 Περφορατζρ 30 φφλλων Σεμάχιο Πθλόσ χειροτεχνίασ που ξεραίνεται με τον αζρα 500 γρ - χρϊματοσ καφζ Πθλόσ χειροτεχνίασ που ξεραίνεται με τον αζρα 500 γρ - χρϊματοσ λευκό ετ χρυςόκολλασ glitter ςε ςωλθνάριο - 20ml τουλάχιςτον 5 διαφορετικϊν χρωμάτων ετ καλοφπια πλαςτελίνθσ τουλάχιςτον 6 τεμαχίων με κζμα ηϊα του δάςουσ ετ πινζλα ςυνκετικά (8- τεμαχίων) για τζμπερα Σεμάχιο Σεμάχιο υςκευαςία υςκευαςία υςκευαςία 2 43 Πιάςτρεσ 32 mm ςε κουτί Κουτί 5 44 Πίνακασ ανακοινϊςεων (φελλόσ) 60χ Πινζηεσ ςε ςυςκευαςία για πίνακα ανακοινϊςεων υςκευαςία 3 46 ελιδοδείκτεσ 11.9X43.2mm ελιδοδείκτεσ 4x20x50mm ελοτζιπ 19mmx33m διαφανζσ Σεμάχιο τυλό Σφπου bic μπλε Σεμάχιο τυλό Σφπου bic κόκκινο Σεμάχιο τυλό Σφπου bic μαφρο Σεμάχιο 30 4

5 52 τυλομαρκαδόροσ Pilot G μπλε Σεμάχιο τυλομαρκαδόροσ Pilot G κόκκινο Σεμάχιο τυλομαρκαδόροσ Pilot G μαφρο υνδετιρεσ νο 3 ςε κουτί των 50 τμχ Κουτί 56 υνδετιρεσ νο 4 ςε κουτί των 50τμχ Κουτί φρματα υρραπτικοφ roma Νο. (1 κουτί x00 τμχ) φρματα υρραπτικοφ Νο. 64 Romeo Maestri (1 κουτί x 00τμχ) υρραπτικι μθχανι γραφείου (ςυρραφι 15 φφλλα) Ν Κουτί Κουτί Σεμάχιο 6 60 Σαινία διπλισ όψεωσ λεπτι Σαινία διπλισ όψεωσ παχιά Σαινίεσ δεμάτων καφζ Σεμάχιο Σζμπερα 500 ml Χρϊματοσ κόκκινο - αραιωμζνθ ςε μπουκάλι ζτοιμθ για χριςθ Σζμπερα 500 ml Χρϊματοσ κίτρινο - αραιωμζνθ ςε μπουκάλι - ζτοιμθ για χριςθ Σζμπερα 500 ml Χρϊματοσ μπλε - αραιωμζνθ ςε μπουκάλι ζτοιμθ για χριςθ Σζμπερα 500 ml Χρϊματοσ πράςινο - αραιωμζνθ ςε μπουκάλι ζτοιμθ για χριςθ Σζμπερα 500 ml Χρϊματοσ άςπρο - αραιωμζνθ ςε μπουκάλι ζτοιμθ για χριςθ Φάκελοσ Α4 πλαςτικόσ που κλείνει με κουμπί Φάκελοι αλλθλογραφίασ ςακοφλα κίτρινθ αυτοκόλλθτθ (Α3) Φάκελοι αλλθλογραφίασ ςακοφλα κίτρινθ αυτοκόλλθτθ (Α4) 23x

6 71 Φάκελοι αλλθλογραφίασ ςακοφλα λευκι αυτοκόλλθτθ18x Σεμάχιο Φάκελοι Αλλθλογραφίασ 11,4Χ22, Σεμάχιο Φάκελοι Αλλθλογραφίασ 31Χ Σεμάχιο Φάκελοι Αλλθλογραφίασ με φυςαλίδεσ μπεη 30x40 (νο 9) Χάρακασ 30 cm Σεμάχιο 8 76 Χαρτάκια θμειϊςεων λευκά ακόλλθτα 9X9 cm Χαρτί λευκό A4 80GR 5x500Φ Κουτί ΧΑΡΣΟΝΙ CANSON (χρϊμα μπλε) 50x70mm ΧΑΡΣΟΝΙ CANSON (χρϊμα κόκκινο 50x70mm ΧΑΡΣΟΝΙ CANSON (χρϊμα πράςινο) 50x70mm Σεμάχιο 81 ΧΑΡΣΟΝΙ CANSON (χρϊμα κίτρινο) 50x70mm ΧΑΡΣΟΝΙ CANSON (χρϊμα πορτοκαλί) 50x70mm Σεμάχιο 83 Χαρτοταινία Σεμάχιο 2 84 Ψαλίδι γραφείου Σεμάχιο 5 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, που λειτουργοφν νόμιμα και δραςτθριοποιοφνται ςτθν εμπορία ειδϊν γραφικισ φλθσ και λοιπϊν υλικϊν γραφείου. Προςφορζσ που αφοροφν μζροσ τθσ παροφςασ προμικειασ δεν κα γίνονται δεκτζσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει όςα είδθ βρεκοφν ελαττωματικά κατά το ςτάδιο παραλαβισ ι χρθςιμοποίθςθ τουσ. Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι 11 Μαΐου 2015, θμζρα Δευτζρα και ώρεσ 09:00π.μ. 15:00μ.μ. ςτθν ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, Περιςτερίου και χαράδρασ Αράχκου. Οι προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ, δεν παραλαμβάνονται, οφτε αξιολογοφνται, αλλά επιςτρζφονται. το φάκελο προςφοράσ κα πρζπει οπωςδιποτε να αναγράφονται (επί ποινι αποκλειςμοφ): 1. τα ςτοιχεία του υποψιφιου αναδόχου, 2. τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ Ανακοίνωςθσ (Πρόςκλθςθσ) 6

7 3. τα ςτοιχεία του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, Περιςτερίου και χ. Αράχκου, 4. ςυμπλθρωμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με το παράρτθμα Α τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Η εξόφλθςθ του υποψιφιου αναδόχου κα γίνει μετά τθν παραλαβι όλων των παραδοτζων από τον Φορζα Διαχείριςθσ, με τθν ζκδοςθ των νόμιμων παραςτατικϊν ςτοιχείων, τθν προςκόμιςθ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και τθν εκκακάριςθ λοιπϊν υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ. Η δαπάνθ πραγματοποιείται από τισ πιςτϊςεισ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Περιβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ », ανάλογα με τθ χρθματοδοτικι ροι του προγράμματοσ. Ο Φορζασ Διαχείριςθσ δεν ευκφνεται για τυχόν κακυςτεριςεισ εξόφλθςθσ του υποψιφιου αναδόχου. Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα (www.tzoumerka-park.gr ) και ςτθ Διαφγεια. Με εντολι του Δ.. Ο Πρόεδροσ ΧΡΗΣΟ ΧΑΑΝΗ 7

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Προσ : Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, Περιςτερίου και χαράδρασ Αράχκου Σθσ/Σου ςφμφωνα με τθν υπ αρικμ.../2015 Ανακοίνωςθ (πρόςκλθςθ) του Φορζα Διαχείριςθσ, δθλϊνω ότι για τθν προμικεια γραφικισ φλθσ και λοιπά είδθ γραφείου, όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 1 Απόδειξθ πλθρωμισ τριπλότυπο 2 Ανταλλακτικό θμεροδείκτθ γραφείου 2015 επιτραπζηιο 3 Αποςυρραπτικό μικρό (καβουράκι) Σεμάχιο 5 4 Αυτοκόλλθτα χαρτάκια ςθμειϊςεων 75x75 (450 φφλλα) 5 5 Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ λευκζσ 70x42,3 mm, πακζτο 0 φφλλων Α4, κατάλλθλεσ για όλουσ τουσ εκτυπωτζσ Κουτί 1 6 Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ λευκζσ για CD- ROM 117/41 mm, πακζτο 0 φφλλων Α4, κατάλλθλεσ για όλουσ τουσ εκτυπωτζσ Κουτί 1 7 Αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ λευκζσ για ράχθ κλαςερ τφπου skag, κατάλλθλεσ για όλουσ τουσ εκτυπωτζσ Κουτί 1 8 Βάςθ θμεροδείκτθ γραφείου 2015 επιτραπζηιο, μεταλλικι 8

9 9 Βιβλίο Διεκπεραίωςθσ Εγγράφων Νο Βιβλίο πρακτικϊν 21x30εκ 0 φφλλα 515 Βιβλίο πρωτοκόλλου αλλθλογραφίασ 21x30εκ 200 φφλλα 542α Σεμάχιο 3 Σεμάχιο 2 12 Βιβλία επιςκεπτϊν Σεμάχιο 2 13 Γομολάςτιχα λευκι μικρι 5 14 Διαχωριςτικά κεμάτων 12 κζςεων πλαςτικά Α4 Σεμάχιο Διορκωτικι ταινία maxi 8,4 Σεμάχιο 2 16 Διορκωτικι ταινία mini 5mm Ζελατίνεσ (Α4)με 11 τρφπεσ τφπου Π, με 11 τρφπεσ ςυςκευαςία (πακζτο) των 0 τεμ Ζελατίνεσ Α4 τφπου Γ πολφχρωμεσ ςυςκευαςία (πακζτο) των 0 τεμ Πακζτο 45 Πακζτο 2 19 Κοπίδι γραφείου Σεμάχιο 2 20 Κλαςζρ από ανκεκτικό πλαςτικό με 2 κρίκουσ 8/34 ωσ τφπου skag ςε μαφρο - αςθμί - κόκκινο - πράςινο) Σεμάχιο Κθρομπογιζσ ετ 12 Χρωμάτων Κουτί 5 22 Κόλα ΣΙΚ gr 2 23 Κουτιά (box) χάρτινα κοφτά αρχείου χρϊματοσ μαφρο Σεμάχιο 20 9

10 24 Λάςτιχα 50gr 65mm Σεμάχιο Μαρκαδόροι τφπου carioca χονδροί 12 τεμαχίων Μαρκαδόροσ υπογραμμίςεωσ 70/24 (ΚΙΣΡΙΝΟ) Μαρκαδόροσ υπογραμμίςεωσ 70/24 (ΜΠΛΕ) Μαρκαδόροσ υπογραμμίςεωσ 70/24 (ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ) Μαρκαδόροσ υπογραμμίςεωσ 70/24 (ΠΡΑΙΝΟ) Κουτί 5 Σεμάχιο 20 Σεμάχιο 20 Σεμάχιο 20 Σεμάχιο Μολφβια Σεμάχιο Μπλοκ γραφισ Α4 50 φφλλων, ριγζ, κολλθτά ςτο πάνω μζροσ Μπλοκ χαρτόνια canson Α4 ςετ 0 φφλλα ςε χρϊματα, 220 γρ. Ντοςιζ ζλαςμα Α4 με ράχθ πλαςτικό πράςινο Σεμάχιο 40 υςκευαςία 1 Σεμάχιο Ντοςιε παρουςίαςθσ 20 κζςεων /ηελατινϊν Ξυλομπογιζσ 12 τεμαχίων από ςυνκετικό ξφλο (ρθτίνθ) 0 υςκευαςία 7 36 Ξφςτρα Σεμάχιο 7 37 Περφορατζρ 30 φφλλων Σεμάχιο Πθλόσ χειροτεχνίασ που ξεραίνεται με τον αζρα 500 γρ - χρϊματοσ καφζ Πθλόσ χειροτεχνίασ που ξεραίνεται με τον αζρα 500 γρ - χρϊματοσ λευκό ετ χρυςόκολλασ glitter ςε ςωλθνάριο -20ml τουλάχιςτον 5 διαφορετικϊν Σεμάχιο 4 Σεμάχιο 4 υςκευαςία 1

11 χρωμάτων ετ καλοφπια πλαςτελίνθσ τουλάχιςτον 6 τεμαχίων με κζμα ηϊα του δάςουσ ετ πινζλα ςυνκετικά (8- τεμαχίων) για τζμπερα υςκευαςία 1 υςκευαςία 2 43 Πιάςτρεσ 32 mm ςε κουτί Κουτί Πίνακασ ανακοινϊςεων (φελλόσ) 60χ90 Πινζηεσ ςε ςυςκευαςία για πίνακα ανακοινϊςεων υςκευαςία 3 46 ελιδοδείκτεσ 11.9X43.2mm 0 47 ελιδοδείκτεσ 4x20x50mm 0 48 ελοτζιπ 19mmx33m διαφανζσ Σεμάχιο τυλό Σφπου bic μπλε Σεμάχιο τυλό Σφπου bic κόκκινο Σεμάχιο τυλό Σφπου bic μαφρο Σεμάχιο τυλομαρκαδόροσ Pilot G μπλε Σεμάχιο τυλομαρκαδόροσ Pilot G κόκκινο Σεμάχιο τυλομαρκαδόροσ Pilot G μαφρο υνδετιρεσ νο 3 ςε κουτί των 50 τμχ υνδετιρεσ νο 4 ςε κουτί των 50τμχ φρματα υρραπτικοφ roma Νο. (1 κουτί x00 τμχ) φρματα υρραπτικοφ Νο Κουτί Κουτί Κουτί Κουτί 11

12 59 Romeo Maestri (1 κουτί x 00τμχ) υρραπτικι μθχανι γραφείου (ςυρραφι 15 φφλλα) Ν 64 Σεμάχιο 6 60 Σαινία διπλισ όψεωσ λεπτι 61 Σαινία διπλισ όψεωσ παχιά 62 Σαινίεσ δεμάτων καφζ Σεμάχιο Σζμπερα 500 ml Χρϊματοσ κόκκινο -αραιωμζνθ ςε μπουκάλι ζτοιμθ για χριςθ Σζμπερα 500 ml Χρϊματοσ κίτρινο -αραιωμζνθ ςε μπουκάλι - ζτοιμθ για χριςθ Σζμπερα 500 ml Χρϊματοσ μπλε -αραιωμζνθ ςε μπουκάλι ζτοιμθ για χριςθ Σζμπερα 500 ml Χρϊματοσ πράςινο -αραιωμζνθ ςε μπουκάλι ζτοιμθ για χριςθ Σζμπερα 500 ml Χρϊματοσ άςπρο -αραιωμζνθ ςε μπουκάλι ζτοιμθ για χριςθ Φάκελοσ Α4 πλαςτικόσ που κλείνει με κουμπί Φάκελοι αλλθλογραφίασ ςακοφλα κίτρινθ αυτοκόλλθτθ (Α3) Φάκελοι αλλθλογραφίασ ςακοφλα κίτρινθ αυτοκόλλθτθ (Α4) 23x32 Φάκελοι αλλθλογραφίασ ςακοφλα λευκι αυτοκόλλθτθ18x Σεμάχιο 80 12

13 Φάκελοι Αλλθλογραφίασ 11,4Χ22,9 Φάκελοι Αλλθλογραφίασ 31Χ41 Φάκελοι Αλλθλογραφίασ με φυςαλίδεσ μπεη 30x40 (νο 9) Σεμάχιο 80 Σεμάχιο Χάρακασ 30 cm Σεμάχιο 8 76 Χαρτάκια θμειϊςεων λευκά ακόλλθτα 9X9 cm 0 77 Χαρτί λευκό A4 80GR 5x500Φ Κουτί ΧΑΡΣΟΝΙ CANSON (χρϊμα μπλε) 50x70mm Σεμάχιο 79 ΧΑΡΣΟΝΙ CANSON (χρϊμα κόκκινο 50x70mm Σεμάχιο 80 ΧΑΡΣΟΝΙ CANSON (χρϊμα πράςινο) 50x70mm Σεμάχιο 81 ΧΑΡΣΟΝΙ CANSON (χρϊμα κίτρινο) 50x70mm Σεμάχιο 82 ΧΑΡΣΟΝΙ CANSON (χρϊμα πορτοκαλί) 50x70mm Σεμάχιο 83 Χαρτοταινία Σεμάχιο 2 84 Ψαλίδι γραφείου Σεμάχιο 5 ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 13

14 προςφζρω τθν τιμι (ολογράφωσ το ποςό) ευρϊ (...,.. ) ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νόμιμων φόρων και κρατιςεων. Ημερομθνία Ο προςφζρων (φραγίδα-τπογραφι) 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Τ Α Χ Υ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- Φ. 800/29/15 Σ. 1497 ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 0,35 52,50 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.434,50 Φ.Π.Α. 23%:

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου.

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα