ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος Ταχ. Κώδικας : Περιστέρι Πληροφορίες : Β. Γεωργακοπούλου Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκτρ. Δ/νση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.500,00 Β) ΓΡΑΦΙΤΗ TONER, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.000,00 Γ) ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.500,00 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α / ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

2 3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 5. Την υπ αρίθμ /739 (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 6. Την υπ αριθ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β / , όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/Β / ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/Α / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής». 7. Την υπ αρίθμ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας για όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, όπως αυτές έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή Ενότητα και έχουν επιμερισθεί ανά ΚΑΕ». 8. Την με αρ. 865/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια: α) γραφικής ύλης, β) γραφίτη toner, γ) υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Βαθμολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013 της Δ/νσης Β /θμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας, με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 9. Τις υπ αριθμ , 92330/1, 92330/2/ Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που βαρύνουν αντίστοιχα τους ΚΑΕ 11110Α με ποσό 2.500,00, 17230Α με ποσό 7.000,00, 12310Α με ποσό 1.500, Την υπ αρίθμ. 973/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης ΚΑΛΕΙ Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα - 2 -

3 Αθηνών, Τμήμα προμηθειών, Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι, 4 ος όροφος, τηλ , , fax , από Τετάρτη 15/05/2013 μέχρι και Παρασκευή 17/05/2013 και ώρες έως 14.00, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών ανά κατηγορία ειδών, όπως αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες του παραρτήματος Α, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών, για την προμήθεια: 1) γραφικής ύλης, προϋπολογισμού 2.500,00 2) γραφίτη toner, προϋπολογισμού 7.000,00 3) υλικών καθαριότητας προϋπολογισμού 1.500,00 για τις ανάγκες των Βαθμολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013 της Δ/νσης Β /θμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας, με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα στην προθεσμία που ορίζεται και συγκεκριμένα μέχρι την Παρασκευή 17/05/2013 και ώρα στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι, 4 ος όροφος. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: - Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, - Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, - ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. - Φόρος 4% - 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (για ποσά άνω των 2.500,00 χωρίς ΦΠΑ) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές

4 Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι (4 ος όροφος) και η διάθεσή της γίνεται από την ίδια Διεύθυνση. Επίσης είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ - 4 -

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Χαρτί φωτοτυπικού Α4 80γρ κούτα 5 πακέτων 90 2 Χαρτί φωτοτυπικού Α3 80γρ κούτα 5 πακέτων 2 3 Γομολάστιχες (μπλε - κόκκινες) τεμάχιο 80 4 Διορθωτικά απλά τεμάχιο 0 5 Διορθωτικά σετ με διαλυτικό τεμάχιο 24 6 Κλασέρ πλαστικά 4-32 τεμάχιο 6 7 Κλασέρ πλαστικά 8-32 τεμάχιο 10 8 Κολλητικές ταινίες 6cm τεμάχιο 18 9 Λάστιχα σακούλα 4 10 Μαρκαδόροι χονδροί μαύροι τεμάχιο Μαρκαδόροι χονδροί μπλε τεμάχιο Μολύβια Νο 2 τεμάχιο Ντοσιέ με κορδόνια 25χ35χ8 τεμάχιο Ξύστρες μεταλλικές τεμάχιο Σπάγκος σχοίνινος κουβάρι μεγάλο 4 16 Στυλό Κόκκινα τεμάχιο Στυλό Μαύρα τεμάχιο Στυλό μπλε τεμάχιο Στυλό Πράσινα τεμάχιο Συνδετήρες Νο 4 κουτί Σύρματα συρραφής Νο 128 κουτί 2 22 Σύρματα συρραφής Νο 24 κουτί Σύρματα συρραφής Νο 64 κουτί Φάκελοι κίτρινοι σακούλα 16χ23cm τεμάχιο Φάκελοι κίτρινοι σακούλα Α4 (23x32 cm) τεμάχιο Φάκελοι λευκοί 11χ 23 cm τεμάχιο Φάκελοι λευκοί Νο 13 τεμάχιο Φάκελοι χάρτινοι με αυτιά τεμάχιο Χάρακες 40cm πλαστικοί τεμάχιο Χάρακες 30cm πλαστικοί τεμάχιο Χαρτάκια κύβοι λευκά 9χ9 cm τεμάχιο Χαρτοκόπτες τεμάχιο Σελοτεϊπ τεμάχιο Κοπίδια μεγάλα τεμάχιο Ψαλίδια τεμάχιο 7 36 Ζελατίνες Α4 τεμάχιο Θήκες σελοτεϊπ τεμάχιο 4-5 -

6 ΠΙΝΑΚΑΣ TONER - ΓΡΑΦΙΤΗ ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ - ΦΑΞ - ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΥΠΟΣ TONER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 KYOCERA KM4035 KM4035 toner τεμάχιο 2 2 Xerox 5638 workcentre Xerox 5638 σετ 2 τεμαχίων 5 3 KONIKA MINOLTA TN 211 τεμάχιο 1 4 Minolta Di3010 MT 303B σετ 2 τεμαχίων 2 5 Nasuatec DSM 627 Nasuatec 2205 τεμάχιο 1 6 LANIER 5245 Ricoh 3200D τεμάχιο 1 7 Ricoh FAX 1140L SP1000E τεμάχιο 5 8 Samsung SF340 M40 τεμάχιο 2 9 Samsung SF 650 MLT-D1052L τεμάχιο 2 10 HPLaserJet X τεμάχιο 3 11 HP LaserJet A τεμάχιο 6 12 HP LaserJet P A τεμάχιο HP LaserJet P2055d 05X τεμάχιο 4 14 HP LaserJet 1102w 85A τεμάχιο 3 15 HP LaserJet 2600n Q6000A τεμάχιο 3 16 Lexmark E352dn E250 A11E τεμάχιο 2 17 Lexmark E SE τεμάχιο 3 18 Lexmark X τεμάχιο 2 19 SAMSUNG ML1640 MLT τεμάχιο 2 20 Lexmark Z XL τεμάχιο 4 Σημείωση: Όλα τα υλικά θα είναι γνήσια και θα φέρουν τις αντίστοιχες σημάνσεις και σφραγίδες γνησιότητας του κατασκευαστή. Συμβατά Toner δεν γίνονται αποδεκτά

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ επαγγελματικό (500kg) τεμάχιο 35 2 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ απλό τεμάχιο 20 3 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ κούτα 6 4 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ επαγγελματικό (450kg) σακούλα 12 τεμ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ απλό σακούλα 24 τεμ. 6 6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 70χ100 cm ρολό 10 τεμαχίων 50 7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 55χ75 cm (45 lt) ρολό 10 τεμαχίων 50 8 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 48χ50 cm (35 lt) ρολό 50 τεμαχίων 25 9 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ δοχείο 4lt ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ (1lt) με αντλία τεμάχιο ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (4lt) δοχείο 4lt ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ τεμάχιο ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (4lt) δοχείο 4lt 6 14 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ με αντλία δοχείο 500ml ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ με κοντάρι τεμάχιο ΚΟΥΒΑΣ με στίφτη για σφουγγάρισμα τεμάχιο 6 17 ΦΑΡΑΣΙ με κοντάρι τεμάχιο 4 18 ΣΚΟΥΠΑ με κοντάρι τεμάχιο ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ τεμάχιο ΒΕΤΕΞ 25χ30 cm τεμάχιο ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ πλαστικά διάφανα τεμάχιο ΒΕΝΖΙΝΗ καθαρή τεμάχιο 7-7 -

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ: 71839 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες : Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : N. Γουβέλη Τηλ: 213 2100516 FAX: 213 2100602

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.39,20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543699 2015-01-27

15PROC002543699 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27-1 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: οικ. 487 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 58200, Έδεσσα FAX : 23810 23624 Πληροφορίες: Γ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 23810 37233

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/06/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 119896 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου & Σόλωνος 133

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΫΠ. : 48.748,95 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Φ.Π.Α. : 11.212,26 ΣΥΝΟΛΟ : 59.961,21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 1 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 2 η Απόφαση υπ αριθµ. 1064/2013 Στην

Διαβάστε περισσότερα