15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002543575 2015-01-27"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 του Ν 2286/95 (Φ.Ε.Κ. Α' 19/1-2-95) 2. Τις διατάξεις του αρ. 23 παρ. 4-6 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/ ) 3. Την Π1/7938/98 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1313/98 τ. Β') με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 (παρ. 12 εδ.γ και 13 εδ. VIII) του Ν 2286/ Τις διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2015, και συγκεκριμένα των κωδικών: Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ,00 υλικών γραφείου Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000, Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 6.000, Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών 1.500,00 υλικών γραφείου Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών 1.000,00 υλικών γραφείου οι οποίες έχουν ψηφισθεί και έχουν νομίμως αναληφθεί. 5. Την αριθ. 1/2015 μελέτη της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας. 6. Την αριθ. 9/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τη διάθεση και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων του οικονομικού έτους Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. 8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια του αναφερόμενου στο θέμα ειδών ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπικού υλικού/εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α ,68 ΕΥΡΩ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους με τους εξής όρους: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4 η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% επί το σύνολο των ειδών της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το ΦΠΑ, της Ομάδας ή των Ομάδων στις οποίες θέλει να συμμετέχει ο κάθε ενδιαφερόμενος β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σ αυτό.

2 ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης, ότι συμφωνεί με αυτές ότι θα καταβάλλει τη δαπάνη δημοσίευσης σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της παρούσης. ζ. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Στοιχεία της παρούσης προμήθειας αποτελούν: Η παρούσα διακήρυξη Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων Οι τεχνικές προδιαγραφές Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου Ο προϋπολογισμός του αναδόχου και Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο Ειδικότερα: Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα α)προσφορα ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ /ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ>> β)η ημερομηνία του διαγωνισμού γ) τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο της προσφοράς θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο (εντός του κυρίως φακέλου) με την ένδειξη με κεφαλαία γράμματα <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή και περισσότερες ομάδες Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. Οι προσφορές που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν Οι προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές Οι προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, τυχόν διορθώσεις θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα απορρίπτονται ως ασύμφορές Οι προσφορές δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: , Φαξ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, στην παρακάτω διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ, Τ.Κ , στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου (Γραφείο Πρωτοκόλλου) Αρμόδιος Υπάλληλος Τριφύλλη Ελένη, ή να κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου έως την ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 11:00 π.μ., την 4 η Φεβρουαρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν.

3 Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Υπεύθυνη Δήλωση. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται σ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιμών. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο Αμφίκλειας- Ελάτειας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Δ.Σ. που αποφαίνεται τελικά. Ο Δήμος Αμφίκλειας- Ελάτειας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή (ή τους προμηθευτές) που προσφέρει τη συνολική χαμηλότερη τιμή της κάθε ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -ΣΥΜΒΑΣΗ Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο Αμφίκλειας- Ελάτειας η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 10% του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. για την ΟΜΑΔΑ ή της ΟΜΑΔΕΣ που υπέβαλλε προσφορά. Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και που θα επισυναφθεί και στη σύμβαση. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής (σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ). Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Συγκεκριμένα εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές (ως προς την ποιότητα των υλικών) η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από της ίδιας προθεσμίας α Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

4 Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει μετά την προσωρινή παραλαβή. Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια των ειδών στο Δήμο με το ΦΠΑ, καθώς και τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου καθώς και το όφελος του. Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται από την υπηρεσία και θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της. Η ποσότητα της προμήθειας των ειδών που υπάρχουν στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτική μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μετά την ανάθεση της παραγγελίας ελεύθερα επί του συνόλου αυτής. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τις επιπλέον ποσότητες με τις αυτές τιμές και με τους ίδιους όρους της αρχικής προμήθειας χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του για αποζημίωση από διαφυγόντα κέρδη ή για οιανδήποτε άλλο λόγο. Οι τιμές των υλικών θα είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια της παραγγελίας. Ιδιαίτερα για τα είδη που δεν περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ο προσδιορισμός της τιμής θα γίνεται από τον τιμοκατάλογο του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα μειωμένη κατά 20%. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά με τα αντίστοιχα τιμολόγια, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος ίσης αξίας με αυτή των προϊόντων που παρελήφθησαν, μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις ανωτέρω (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία, τις οποίες υποχρεούται να καταβάλλει με την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει κηρύσσεται έκπτωτος από το διαγωνισμό. Περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της έδρας του Νομού πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του. Η περίληψη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον διαδικτυακό τόπο Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΓΟΣ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.): ,68 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Αντικείμενο της προμήθειας Η συγγραφή αυτή, αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, φωτοτυπικού υλικού, εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για χρονικό διάστημα ενός έτους. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές, να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία, σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα είδη στο Δήμο, μέσα στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές θεωρούνται οι ελάχιστες και δεν επιτρέπεται παρέκκλιση σε κανένα σημείο. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αν υποβληθούν θα επιστρέφονται σαν απαράδεκτες. Οι τιμές θα ισχύουν για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η προκηρυχθείσα ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισμού & δεν δεσμεύει την υπηρεσία. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά καθ' όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας μέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί από το γραφείο προμηθειών, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με έξοδα και μέριμνα του προμηθευτή.

6 ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Για την ΟΜΑΔΑ Α - τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών είναι αυτά που περιγράφονται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανταλλακτικά συρραπτικού (συρράματα) 126 συσκευασία των 1000 τεμ. Ανταλλακτικά συρραπτικού (συρράματα) 23/xx συσκευασία των 1000 τεμ. Ανταλλακτικά συρραπτικού (συρράματα) 128 συσκευασία των 1000 τεμ. Ανταλλακτικά συρραπτικού (συρράματα) No 10 συσκευασία των 1000 τεμ. Ανταλλακτικά συρραπτικού (συρράματα) 64/2000 συσκευασία των 1000 τεμ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 0,55 ΚΟΥΤΑΚΙ 50 0,92 ΚΟΥΤΑΚΙ 50 0,87 ΚΟΥΤΑΚΙ 100 0,40 ΚΟΥΤΑΚΙ 100 0,57 6 Αποσυρραπτικό κανονικού μεγέθους "τανάλια" TEMAXIA 10 2,08 7 Αποσυρραπτικό μικρού μεγέθους ''καβουράκι'' TEMAXIA 20 1, Αρχειοθήκες κοφτά κουτιά πλαστικοποιημένα Νο4 Ατζέντα τηλεφώνων των 50 φύλλων, με σκληρό εξώφυλλο ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4,53 ΤΕΜΑΧΙΑ 20 5,53 10 Αυτοκόλλητες ετικέτες R/33 Φ10 με τρύπα ΠΑΚΕΤΑΚΙ 20 3, Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων κίτρινα 75 Χ 75mm Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές (διάφορα μεγέθη) 40 σελ. Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές (διάφορα μεγέθη) σε σελ. 100 Α4 ΠΑΚΕΤΑΚΙ 200 0,81 ΠΑΚΕΤΑΚΙ 20 10,91 ΚΟΥΤΙ 20 9,71 14 Αυτοκόλλητες ετικέτες CD-R των 100 φύλλων ΚΟΥΤΙ 20 8,96 15 Αυτοκόλλητο διαφανές προστασίας βιβλίων ΡΟΛΛΟ 20 4, Βάσεις ημερολογίου γραφείου ξύλινες, μεταλλικές Βάσεις κύβους για χαρτάκια σημειώσεων (πλαστικές) TEMAXIA 10 5,20 TEMAXIA 20 1,07 18 Βάσεις σελοτεϊπ μεγάλες TEMAXIA 10 3,25 19 Βάσεις σελοτεϊπ μικρές TEMAXIA 10 1,50 20 Γομολάστιχα για μολύβι λευκή TEMAXIA 24 0,50 21 Γομολάστιχα για στυλό (μπλε-κόκκινο) TEMAXIA 30 0,80 22 Διακορευτής μεγάλος 2 οπών 1.6mm TEMAXIA 10 5,00 23 Διακορευτής μεγάλος επιτραπέζιος 2 οπών 3.5mm TEMAXIA 10 12,00 24 Διαφάνειες Α4 διάτρητες για κλασσέρ 100 τεμ. ΔΕΣΜΙΔΑ 20 3,00 55,00 46,00 43,50 40,00 57,00 20,8 21,00 90,60 110,60 64,40 162,00 218,20 194,20 179,20 83,60 52,00 21,40 32,50 15,00 12,00 24,00 50,00 120,00 60,00

7 26 Διαφάνειες Α4 σελίδες ανοικτές από πάνω 100 τεμ. Διαφάνειες Α4 σελίδες ανοιχτές γωνία 100 τεμ. ΔΕΣΜΙΔΑ 20 4,60 ΔΕΣΜΙΔΑ 20 7,40 27 Διαφάνειες εκτυπωτή Α4 TEMAXIA 56 0,05 28 Διαφανής φάκελος Α4 με κουμπί TEMAXIA 20 0, Διαχωριστικά θεμάτων Α4 10 Χρωμάτων πλαστικό Διαχωριστικά θεμάτων Α4 5 Χρωμάτων πλαστικό Διαχωριστικά θεμάτων Α4 Ελληνικούς χαρ/ρες Α - Ω πλαστικό Ευρετήρια τηλεφώνων απλά 240 X 170mm των 100 φύλλων Ευρετήρια τηλεφώνων απλά 240 X 170mm των 50 φύλλων Ευρετήρια τηλεφώνων χοντρό εξωφ. 250 Χ 350mm των 100 φύλλων Ευρετήρια τηλεφώνων χοντρό εξωφ 250 Χ 350mm των 50 φύλλων Ημερήσιο ημερολόγιο (βιβλίο) σταχωμένο 18 Χ 25 cm ΣΕΤ 40 1,81 TEMAXIA 20 1,25 TEMAXIA 20 1,71 ΤΕΜΑΧΙΑ 10 7,20 TEMAXIA 8 5,30 TEMAXIA 4 12,00 TEMAXIA 4 7,57 TEMAXIA 20 6,62 37 Ημερολόγια γραφείων (ημεροδείκτες) TEMAXIA 80 2,80 38 Θήκη ταξινόμησης εγγράφων επιτραπέζια πλαστική ΤΕΜΑΧΙΑ 20 2,85 39 Καρμπόν μπλε Α4 χάρτινο πακέτο των 100 ΚΟΥΤΙ 4 22,00 40 Καρμπόν μπλε Α4 πλαστικό πακέτο των 100 ΚΟΥΤΙ 4 22,00 41 Καρφίτσες ατσάλινες Ευρωπαϊκές μικρές TEMAXIA 8 0,70 42 Κλασέρ πλαστικό 4,8/20,32,34 πλαστικό TEMAXIA 500 2, Κλασέρ πλαστικό 4,8/20,32,34 χάρτινο (σύννεφο) Κλιμακόμετρα μηχανικών 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125 Κλιπ Double (μπλίντερ) Νο1 19mm ή αντίστοιχο Κλιπ Double (μπλίντερ) Νο2 25mm ή αντίστοιχο Κλιπ Double (μπλίντερ) Νο3 32mm ή αντίστοιχο Κλιπ Double (μπλίντερ) Νο4 41mm ή αντίστοιχο Κλιπ Double (μπλίντερ) Νο5 51mm ή αντίστοιχο TEMAXIA 500 2,78 TEMAXIA 10 7,00 TEMAXIA 120 1,03 ΚΟΥΤΙ 60 1,52 ΚΟΥΤΙ 40 1,20 ΚΟΥΤΙ 20 2,48 ΚΟΥΤΙ 60 2,48 50 Κόλα Stick 8gr TEMAXIA 40 1,36 51 Κόλα ρευστή σε σωληνάριο 20gr TEMAXIA 40 0,87 52 Κοπίδια μεγάλα TEMAXIA 20 0,80 53 Κοπίδια μικρά TEMAXIA 20 0,40 92,00 148,00 2,80 16,00 72,40 25,00 34,20 72,00 42,40 48,00 30,28 132,40 224,00 57,00 88,00 88,00 5, , ,00 70,00 123,60 91,20 48,00 49,60 148,80 54,40 34,80 16,00 8,00

8 54 15PROC Κουτιά χάρτινα Νο4, Νο7, Νο 10 αρχειοθέτησης TEMAXIA 400 2,5 55 Κουτιά πλαστικά Νο4, Νο8 αρχειοθέτησης TEMAXIA 100 3,70 56 Κουτιά φίμπερ Κ3,Κ5,Κ8 TEMAXIA 20 2,80 57 Λαστιχάκια χοντρά μεγάλα ΚΙΛΑ 20 6,92 58 Λαστιχάκια χοντρά μικρά ΚΙΛΑ 20 6,92 59 Λαστιχάκια ψιλά μεγάλα ΚΙΛΑ 20 6,92 60 Λαστιχάκια ψιλά μικρά ΚΙΛΑ 10 6,92 61 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι για διαφάνειες, cd όλα τα χρώματα TEMAXIA 20 2,50 62 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι χονδροί όλα χρώματος TEMAXIA 30 1,00 63 Μαρκαδόροι διαγράμμισης φωσφοριζέ όλα τα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,40 64 Μελάνι για ταμπόν 30gr TEMAXIA 60 0,95 65 Μεταλλική ξύστρα TEMAXIA 20 0,50 66 Μολύβια απλής γραφής Η2Β TEMAXIA 60 0,80 67 Μηχανικά μολύβια 0,3 0,5-0,7-1,0 mm μεταλλικό στέλεχος TEMAXIA 20 2,35 68 Μπαταρίες Alkaline 1,5V ΑΑΑ,ΑΑ 4 τεμ. ΣΕΤ 40 1,75 69 Μπλάνκο σε ρόλερ 4,2mm ή αντίστοιχο TEMAXIA 100 1,32 70 Μπλάνκο σε στυλό 3mm ή αντίστοιχο TEMAXIA 80 2, Μπλάνκο σετ 2 τεμαχίων (1μπλάνκο & 1διαλυτικό) ή αντίστοιχο Μπλοκ σημειώσεων Α4 με γραμμές των 50 φύλλων Μύτες για μηχανικά μολύβια 0,3 0,5-0,7-1,0 mm TEMAXIA 80 1,47 TEMAXIA 100 1,55 ΚΟΥΤΙ 20 1,95 74 Μύτες για μηχανικά μολύβια 2,0 ΚΟΥΤΙ 10 4,98 75 Ντοσιέ με έλασμα απλά TEMAXIA 500 0,90 76 Ντοσιέ πλαστικά με έλασμα TEMAXIA 700 0,50 77 Πινέζες έγχρωμες ΚΟΥΤΙ 30 0,80 78 Σελοτεϊπ απλό TEMAXIA 100 0,75 79 Σελοτεϊπ μηχανικών ΤΕΜΑΧΙΑ 100 1, Στυλό γκισέ μπλε απλής γραφής Στυλό απλό διαφανές στέλεχος (μπλε, κόκκινο, μαύρο, πράσινο) Στυλό διαρκείας λεπτή μακριά μεταλλική μύτη μαλακή γραφή TEMAXIA TEMAXIA TEMAXIA 20 8, , , ,00 370,00 56,00 138,40 138,40 138,40 69,20 50,00 30,00 84,00 57,00 10,00 48,00 47,00 70,00 132,00 161,60 117,60 155,00 39,00 49,80 450,00 350,00 24,00 75,00 150,00 164,00 500,00 180,00

9 83 15PROC Στυλό υγρής μελάνης ελαστική λαβή, γραφής (μπλε, μαύρο, κόκκινο) TEMAXIA Στυλό μελάνης gel με κουμπί, ελαστική λαβή, γραφής (μπλε, μαύρο, κόκκινο) TEMAXIA Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 2 25mm Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 3 28mm Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 4 33mm Συνδετήρες μεταλλικοί Νο 5 50mm ΚΟΥΤΑΚΙ ΚΟΥΤΑΚΙ ΚΟΥΤΑΚΙ ΚΟΥΤΑΚΙ 200 0, , , , , ,25 89 Συρραπτικό Μεγάλο 126 τύπου RAPESCO TEMAXIA 10 8,00 90 Συρραπτικό μεσαίο 64 ή Νο10 τύπου parva 64 - jolly TEMAXIA 10 6,00 91 Σφραγίδα ημερομηνίας TEMAXIA 10 7,00 92 Ταμπόν μεγάλο TEMAXIA 40 3,23 93 Ταμπόν μικρό TEMAXIA 40 1,47 94 Τετράδια απλά των 100 φύλλων TEMAXIA 20 2,15 95 Τετράδια απλά των 50 φύλλων TEMAXIA 20 1, Τετράδια χοντρό εξώφυλλο των 100 φύλλων 250 Χ 350mm Τετράδια χοντρό εξώφυλλο των 200 φύλλων 250 Χ 340mm Τετράδια χοντρό εξώφυλλο των 200 φύλλων Α4mm TEMAXIA 20 8,10 TEMAXIA 20 12,40 TEMAXIA 20 7,40 99 Τετράδιο σπιράλ Α4 των 50 φύλλων TEMAXIA 20 2, Φάκελοι αλληλογραφίας αυτ/τα δεξί παράθυρο 110 Χ 230 mm Φάκελοι αλληλογραφίας κράφτ αυτοκόλλητα 160 Χ 220 mm Φάκελοι αλληλογραφίας κράφτ αυτοκόλλητα 187 Χ 260 mm Φάκελοι αλληλογραφίας κράφτ αυτοκόλλητα 230 Χ 330 mm Φάκελοι αλληλογραφίας κράφτ αυτοκόλλητα 250 Χ 350 mm Φάκελοι αλληλογραφίας με αεροκυψέλες Νο1 Α Φάκελοι αλληλογραφίας με αεροκυψέλες Νο2 Β Φάκελοι αλληλογραφίας με αεροκυψέλες Νο4 D Φάκελοι αλληλογραφίας με αεροκυψέλες Νο6 F Φάκελοι αλληλογραφίας με αεροκυψέλες Νο8 H Φάκελοι αλληλογραφίας με αεροκυψέλες Νο10 K 500ΑΔΑ 20 23,50 500ΑΔΑ 20 23,50 500ΑΔΑ 20 26,20 500ΑΔΑ 20 26,20 500ΑΔΑ 20 29,00 TEMAXIA 40 0,32 TEMAXIA 40 0,37 TEMAXIA 40 0,55 TEMAXIA 40 0,62 TEMAXIA 40 0,74 TEMAXIA 40 0, Φάκελοι αλληλογραφίας με αεροκυψέλες CD TEMAXIA 20 0,90 190,00 250,00 60,00 102,00 108,00 50,00 80,00 60,00 70,00 129,20 58,80 43,00 27,00 162,00 248,00 148,00 48,00 470,00 470,00 524,00 524,00 580,00 12,80 14,80 22,00 24,80 29,60 37,60 18,00

10 112 Φάκελοι με κορδόνια μπλε 25Χ35 TEMAXIA 500 2, Φάκελοι με κορδόνια μπλε 30Χ40 TEMAXIA 500 2, Φάκελοι PRESPAN με λάστιχο TEMAXIA 500 0, Φάκελοι χάρτινοι απλοί με αυτιά TEMAXIA 500 0, Φάκελοι χάρτινοι απλοί με έλασμα TEMAXIA 500 0, Χάρακας μεταλλικός 40 cm TEMAXIA 20 2, Χάρακας μεταλλικός 50 cm TEMAXIA 20 3, Χάρακας πλαστικός 30 cm TEMAXIA 20 0, Χάρακας πλαστικός 40 cm TEMAXIA 20 0, Χάρακας πλαστικός 50 cm TEMAXIA 10 1, Χαρτάκια σημειώσεων λευκά για κύβο πακέτο των 500 τεμ. ΠΑΚΕΤΟ 100 2, Χαρτί FAX θερμικού 210mm X 30 μέτρα ρολό ΡΟΛΛΑ 10 3, Χαρτοταινίες ταμειακών μηχανών 57/60 60 τεμ. ΚΟΥΤΙ 16 31, Ψαλίδι μεγάλο TEMAXIA 10 3, Ψαλίδι μεσαίο TEMAXIA 10 2, Ψαλίδι μικρό TEMAXIA 10 1, Σφραγίδες στρογγυλές ξύλινες TEMAXIA 10 5, Σφραγίδες τριών γραμμών αυτομελανούμενες TEMAXIA 20 19, Σφραγιδοστάτες 8 θέσεων TEMAXIA 20 4, Μολυβοθήκες μεταλλικές TEMAXIA 20 2, DVD-R 10 TEMAX. ΠΑΚΕΤΑ CD-R 20 TEM. ΠΑΚΕΤΑ Βιβλίο πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 300Φ 21Χ30 Βιβλίο πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 200Φ 25Χ35 Βιβλίο πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 400Φ 25Χ35 Βιβλίο πρωτόκολλο Αλληλογραφίας500Φ 25Χ35 Βιβλίο δημοτολογίου 200Φ με σκληρό εξώφυλλο Ληξιαρχικό βιβλίο θανάτων 200 φύλλων με σκληρό εξώφυλλο Βιβλία πρακτικών 100 φύλλων με σκληρό εξώφυλλο ΤΕΜΑΧΙΑ 6 35,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 6 32,50 ΤΕΜΑΧΙΑ 6 30,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 15 40,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 8 40,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 8 40,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 40 30, , ,00 400,00 250,00 250,00 50,00 60,00 14,40 18,00 11,00 226,00 31,50 505,60 39,20 23,50 13,50 50,00 380,00 80,00 40,00 320,00 8,00 210,00 195,00 180,00 600,00 320,00 320, ,00

11 15PROC ΑΞΙΑ ,18 ΦΠΑ 23% 5579,15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,33 ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Για την ΟΜΑΔΑ Β - τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών είναι αυτά που περιγράφονται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού Το υπό προμήθεια χαρτί να είναι : Α4 διαστάσεων 21χ29,7 mm Α3 διαστάσεων 42χ29,7 mm Μονόφυλλο λευκό και αδιαφανές, 80 γρ. Στο περιτύλιγμα να γράφονται με τρόπο ευκρινή 1. το είδος του χαρτιού 2. το όνομα ή εμπορικό σήμα, 3. οι διαστάσεις των φύλλων, 4. ο αριθμός τους, 5. το βάρος (γρ.) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΛΕΥΚΟ Η ΔΕΣΜΙΔΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΛΕΥΚΟ Ή ΔΕΣΜΙΔΑ ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Ή ΔΕΣΜΙΔΑ Α4 ΑΞΙΑ TEMAXIA 550 3, ,00 TEMAXIA 350 8, ,00 TEMAXIA 50 6,50 325, ,00 ΦΠΑ 23% 1225,90 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.555,90

12 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΧΑΡΤΩΝ 90Χ110cm ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΧΑΡΤΩΝ 90Χ90cm ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α4 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α4 TEMAXIA 250 2,50 625,00 TEMAXIA 250 1,50 375,00 ΣΕΛΙΔΕΣ 250 0,20 50,00 ΣΕΛΙΔΕΣ 400 0,10 40,00 ΣΕΛΙΔΕΣ 400 0,80 320,00 ΣΕΛΙΔΕΣ 300 0,50 150,00 7 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΣΕΛΙΔΕΣ 25 2,20 55,00 ΑΞΙΑ 1.615,00 ΦΠΑ 23% 371,45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1986,45 ΟΜΑΔΑ Γ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κ.ΤΙΘΟΡΕΑ 15/1/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ 15/1/2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα