ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 1037/2007, της Jill Bell, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόµατος της Irish Association of Health Stores, σχετικά µε την οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής Αναφορά 1184/2007, της Grace Kinirons, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόµατος των Nutritional Therapists of Ireland, σχετικά µε την οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής Αναφορά 1419/2008, του Robert Verkerk, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόµατος της Alliance for Natural Health, σχετικά µε την επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης των επιλογών ελέγχου και αξιολόγησης κινδύνου σε σχέση µε σχέδια για τον περιορισµό της πρόσβασης των καταναλωτών σε βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία Αναφορά 1849/2008, του Alan G. Ruth, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόµατος της Irish Health Trade Association, σχετικά µε την οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής Αναφορά 0415/2009, του P. A., σουηδικής ιθαγένειας, σχετικά µε την οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής 1. Περιλήψεις των αναφορών Αναφορά 1037/2007 CM\ doc PE v03-00 Eνωµένη στην πολυµορφία

2 Η Irish Association of Health Stores (ιρλανδική ένωση καταστηµάτων υγιεινής διατροφής) είναι µια επαγγελµατική εµπορική ένωση που εκπροσωπεί το 80% των καταστηµάτων υγιεινής διατροφής στην Ιρλανδία. Μολονότι υποστηρίζει την καθιέρωση κανόνων που ρυθµίζουν τα συµπληρώµατα διατροφής, πιστεύει εντούτοις ότι στην οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής το προτεινόµενο επίπεδο ρύθµισης είναι ακατάλληλο και ιδιαίτερα δυσανάλογο ως προς τους κινδύνους που υπάρχουν. Αν και τα µέγιστα επιτρεπόµενα επίπεδα δεν έχουν ακόµα ανακοινωθεί, είναι ωστόσο σαφές ότι τα επίπεδα που τελικά θα θεσπιστούν θα περιορίσουν αδικαιολόγητα την πρόσβαση του καταναλωτή στα συµπληρώµατα διατροφής που χρησιµοποιούνται µε ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα στην Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο για πάνω από 40 χρόνια. Η Irish Association of Health Stores υποστηρίζει ότι πρέπει τα κράτη µέλη να µπορούν να επιλέγουν αν η απόφαση θα λαµβάνεται από τις αρχές, τους καταναλωτές ή/και από τους ενδιαφερόµενους φορείς, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνεχιζόµενη πρόσβαση στα προαναφερθέντα είδη διατροφής που παραδοσιακά πωλούνται στα κράτη µέλη και ιδιαίτερα στην Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Αναφορά 1184/2007 Οι αναφέροντες, αφού προβαίνουν σε µια κριτική κατά ορισµένων ρυθµίσεων της οδηγίας, ζητούν να δοθεί στα κράτη µέλη δυνατότητα επιλογής όσον αφορά την πρόσβαση στα συµπληρώµατα διατροφής υψηλού επιπέδου που παραδοσιακά πωλούνται ελεύθερα σε αυτά τα κράτη µέλη, συγκεκριµένα την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Ζητούν από την ιρλανδική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σεβαστεί και να διατηρήσει το δικαίωµά τους ως καταναλωτές και επαγγελµατίες στον τοµέα της υγείας να ασκούν την ελευθερία της επιλογής στην περίθαλψη και ζητούν ιδίως, αντίθετα προς τις διατάξεις της οδηγίας και τις συστάσεις της Food Safety Authority (Αρχής Ασφάλειας των Τροφίµων) της Ιρλανδίας, να µην αποδυναµωθεί το δικαίωµά τους να έχουν πρόσβαση σε ανόργανα και βιταµινούχα συµπληρώµατα τα οποία είναι διαθέσιµα στην Ιρλανδία και αλλού τα τελευταία σαράντα χρόνια. Αναφορά 1419/2008 Ο αναφέρων ζητεί να αναθεωρηθούν επειγόντως οι επιλογές ελέγχου και αξιολόγησης κινδύνου που εξετάζουν η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) προκειµένου να τεθούν περιορισµοί στην πρόσβαση των καταναλωτών σε βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία. Ο αναφέρων φοβάται ότι η αναθεώρηση και η εναρµόνιση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σε αυτόν τον τοµέα (οδηγία 2002/46/ΕΚ) θα οδηγήσει στον περιορισµό της ελευθερίας επιλογών του καταναλωτή και θα έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις του τοµέα, µολονότι τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι υποτιθέµενες εξαιρετικά υψηλές υφιστάµενες δοσολογίες για τα συµπληρώµατα διατροφής είναι όντως επιβλαβείς για την δηµόσια υγεία είναι ελάχιστα ή ανύπαρκτα. Ο αναφέρων θεωρεί επίσης ότι οι τρέχουσες ερευνητικές µεθοδολογίες είναι εσφαλµένες και χρήζουν αναθεώρησης, ζητεί δε να πραγµατοποιηθεί ανεξάρτητη µελέτη βασισµένη στα πλέον πρόσφατα επιστηµονικά δεδοµένα. Αναφορά 1849/2008 Ο αναφέρων επιθυµεί να επιστήσει την προσοχή του Κοινοβουλίου στις αρνητικές επιπτώσεις PE v /7 CM\ doc

3 της οδηγίας 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής, ισχυριζόµενος ότι ο ορισµός ανώτατων επιτρεπόµενων επιπέδων βιταµινών και ανόργανων στοιχείων στα προϊόντα διατροφής θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών και θα οδηγήσει στο κλείσιµο πολλών ΜΜΕ που παράγουν τέτοιου είδους συµπληρώµατα διατροφής στην Ιρλανδία και στο Ηνωµένο Βασίλειο. Αναφορά 0415/2009 Ο αναφέρων εκφράζει επιφυλάξεις ως προς τα µέγιστα επιτρεπόµενα επίπεδα για τα συµπληρώµατα διατροφής που επιβάλλει η προαναφερθείσα οδηγία επικαλούµενος τις ενδεχοµένως µεγάλες ζηµίες που θα προκαλέσει αυτή στις σκανδιναβικές επιχειρήσεις που ειδικεύονται στα συµπληρώµατα διατροφής διότι τα επίπεδα που αυτές χρησιµοποιούν στα προϊόντα τους είναι υψηλότερα από αυτά που προβλέπει η οδηγία. Μεγάλη επίσης ενδέχεται να είναι η ζηµία που θα υποστούν εκείνοι οι καταναλωτές που χρειάζονται τα συγκεκριµένα υψηλά επίπεδα των συµπληρωµάτων διατροφής διότι αδυνατούν να τα αποκτήσουν από τη συνήθη διατροφή τους λόγω της χαµηλής περιεκτικότητας του εδάφους σε βιταµίνες και ανόργανα συστατικά. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η θέσπιση µέγιστων επιπέδων επιβλαβής για την δηµόσια υγεία. 2. Παραδεκτό Αναφορά 1037/2007: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαρτίου Αναφορά 1184/2007: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Μαρτίου Αναφορά 1419/2008: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου Αναφορά 1849/2008: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Απριλίου Αναφορά 0415/2009: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Ιουνίου Απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 1037/2007 και 1184/2007, που ελήφθη στις 26 Σεπτεµβρίου Οι αναφέροντες είναι επικριτικοί έναντι της οδηγίας 2002/46/ΕΚ για τα συµπληρώµατα διατροφής και συγκεκριµένα τον καθορισµό µέγιστων ποσοστών βιταµινών και ανόργανων στοιχείων στα προϊόντα αυτά. Επιπλέον, αµφισβητούν την επιστηµονική αξιολόγηση των κινδύνων από την πρόσληψη υψηλών δόσεων βιταµινών και ανόργανων στοιχείων. Η οδηγία 2002/46/ΕΚ 1 για τα συµπληρώµατα διατροφής εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στις 10 Ιουνίου 2002 και ισχύει πλήρως από την 1η Αυγούστου Η οδηγία θεσπίζει εναρµονισµένους κανόνες για την επισήµανση των συµπληρωµάτων διατροφής, και εισάγει ειδικούς κανόνες όσον αφορά τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία στα συµπληρώµατα διατροφής. Σκοπός της οδηγίας είναι να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των προϊόντων, να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας, και να παράσχει ένα σαφές νοµικό πλαίσιο για τους παρασκευαστές. Στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-154/04 και C-155/04 Alliance for Natural Health (2005) 1 ΕΕ L 183 της , σ CM\ doc 3/7 PE v03-00

4 Συλλογή-I-6451, το Ευρωπαϊκό ικαστήριο ( ΕΚ) εξέτασε αρκετά ζητήµατα που άπτονται της οδηγίας 2002/46/EΚ, και µεταξύ άλλων πιθανές παραβάσεις των αρχών της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και του θεµελιώδους δικαιώµατος άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας. Το ΕΚ απεφάνθη, στις αποφάσεις επί των υποθέσεων αυτών, ότι οι παράγοντες αυτού του είδους δεν επηρεάζουν την ισχύ της οδηγίας. Ο καθορισµός µέγιστων ποσοτήτων βιταµινών και ανόργανων στοιχείων προβλέπεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2002/46/ΕΚ. Ο σκοπός αυτής της διάταξης είναι να διασφαλιστεί ότι στους καταναλωτές διατίθεται το ευρύτερο δυνατό φάσµα ασφαλών προϊόντων, αποφεύγοντας ταυτόχρονα οποιεσδήποτε δυσµενείς συνέπειες από υπερβολική πρόσληψη βιταµινών και ανόργανων στοιχείων. Σε αυτό το πλαίσιο, παρότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο του ρόλου της ως διαχειριστή κινδύνων, είναι υπεύθυνη για την πρόταση των µέγιστων επιπέδων των θρεπτικών ουσιών, το περιθώριο χειρισµών της προσδιορίζεται από σειρά κριτηρίων τα οποία πρέπει να λαµβάνει υπόψη όταν καθορίζει αυτά τα επίπεδα. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις εργασίες, αλλά δεν έχει καταλήξει στα κριτήρια υπολογισµού. Για να απαντηθούν οι εκπεφρασµένοι προβληµατισµοί ως προς τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τυχόν υπερβολική πρόσληψη βιταµινών και ανόργανων στοιχείων, ένα από τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία για τον καθορισµό των µέγιστων επιπέδων είναι η συνεκτίµηση των ανώτερων ασφαλών επιπέδων (δηλ. το µέγιστο επίπεδο συνολικής χρόνιας πρόσληψης µιας θρεπτικής ουσίας που είναι απίθανο να είναι επικίνδυνη ως προς την εµφάνιση επιβλαβών συνεπειών) για τις εν λόγω θρεπτικές ουσίες όπως προσδιορίζονται από την επιστηµονική αξιολόγηση των κινδύνων. Επ` αυτού, η Επιτροπή ζήτησε από την επιστηµονική επιτροπή τροφίµων (ΕΕΤ), και στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) να παράσχουν επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις σχετικά µε την ανοχή πρόσληψης σε ανώτατα επίπεδα των θρεπτικών ουσιών που περιέχονται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας. Όπου κρίνεται σκόπιµο, θα ληφθούν υπόψη τα ευρήµατα άλλων διεθνών οργανισµών επιστηµονικής αξιολόγησης κινδύνων. Ο ρόλος της ΕΑΑΤ στην παροχή ανεξάρτητων επιστηµονικών συµβουλών για την κοινοτική νοµοθεσία σε τοµείς που έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίµων προσδιορίζεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/ για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων. Τα κριτήρια που περιέχονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2002/46/ΕΚ προβλέπουν επίσης ότι στον καθορισµό των µέγιστων ποσοτήτων βιταµινών και ανόργανων στοιχείων θα λαµβάνεται ο διαφορετικός βαθµός ευαισθησίας των διαφόρων οµάδων καταναλωτών και η πρόσληψη θρεπτικών ουσιών και από άλλες διαιτητικές πηγές. Ο ισχυρισµός των αναφερόντων ότι δεν υπάρχουν καταγεγραµµένα περιστατικά σοβαρών επιβλαβών ενεργειών που προκλήθηκαν από συµπληρώµατα διατροφής (ταξινοµηµένα ως τρόφιµα από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία) κατά τη διάρκεια σαράντα και πλέον ετών χρήσης, πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσµα του γεγονότος ότι δεν υπάρχει σύστηµα για τη συστηµατική αναφορά και καταγραφή πιθανών επιβλαβών αντιδράσεων που ενδέχεται να προκαλούνται από τρόφιµα. 1 ΕΕ L 31 της , σ PE v /7 CM\ doc

5 Τα προϊόντα που προορίζονται για ειδικές οµάδες του πληθυσµού (π.χ. άτοµα που πάσχουν από κοιλιοκάκη) και εµπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 89/398/EΟΚ 1 του Συµβουλίου σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή δεν θα υπόκεινται στα όρια ως προς τις µέγιστες ποσότητες για βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία που θα οριστούν βάσει της οδηγίας 2002/46/ΕΚ για τα συµπληρώµατα διατροφής. Συµπέρασµα Η Επιτροπή θεωρεί ότι η οδηγία 2002/46/ΕΚ για τα συµπληρώµατα διατροφής και τα µελλοντικά µέτρα εφαρµογής της, όπως ο καθορισµός µέγιστων ποσοτήτων για βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία, αποτελούν θεµιτά µέσα προκειµένου να διασφαλίζεται ότι στην εσωτερική αγορά διατίθενται ασφαλή προϊόντα. Όσον αφορά τα πιο εξειδικευµένα θέµατα που εγείρουν οι αναφέροντες, η Επιτροπή επιθυµεί να τονίσει ότι: - ο καθορισµός µέγιστων ποσοτήτων για βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία σε συµπληρώµατα διατροφής καθώς και τα κριτήρια που θα χρησιµοποιούνται προβλέπονται από την ίδια την οδηγία - η αξιολόγηση των κινδύνων σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες από υπερβολική πρόσληψη βιταµινών και ανόργανων στοιχείων έχει διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 178/2002/ΕΚ όχι από την ίδια την Επιτροπή αλλά από την επιστηµονική επιτροπή τροφίµων (ΕΕΤ) και από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ). 4. Απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008 και 415/2009, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου Τέσσερεις συνολικά αναφορές σχετικά µε συµπληρώµατα διατροφής έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρεις από αυτές παρουσιάστηκαν από τους αναφέροντες κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 19 ης Ιανουαρίου 2009 (1037/2007 εξ ονόµατος της Irish Association of Health Stores (IAHS), 1184/2007 εξ ονόµατος των Nutritional Therapists of Ireland και 1419/2008 εξ ονόµατος της Alliance for Natural Health (ANH)). Η αναφορά 1894/2008 που υποβλήθηκε από την Irish Health Trade Association (IHTA) επαναλαµβάνει τα σχόλια και τους ισχυρισµούς των ANH και IAHS στις αντίστοιχες αναφορές τους. Η πιο προσφάτως παραληφθείσα αναφορά (415/2009) εκφράζει παρόµοιους προβληµατισµούς όσον αφορά την σκανδιναβική αγορά συµπληρωµάτων διατροφής. Όπως αναπτύχθηκε διεξοδικά στην προηγούµενη απάντηση σχετικά µε τις αναφορές που χρονολογούνται από το 2007, µε την από 12 ης Ιουλίου 2005 απόφασή του (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-154/04 και C-155/04), το ΕΚ έχει ήδη απορρίψει τις αιτιάσεις κατά της οδηγίας 2002/46/EΚ όσον αφορά τη χρήση βιταµινών και ανόργανων στοιχείων. Από τότε, οι αναφέροντες προσπαθούν πλέον να δηµιουργήσουν κλίµα αµφισβήτησης ειδικά για τις αξιολογήσεις κινδύνου που εκπόνησε σχετικά η ΕΑΑΤ και για την χρήση των συµπερασµάτων τους από την Επιτροπή. Σύµφωνα µε την επιχειρηµατολογία τους, τα πρότυπα αξιολόγησης κινδύνου που ενδείκνυνται για τις τοξίνες έχουν ως αποτέλεσµα 1 ΕΕ L 186 της , σ CM\ doc 5/7 PE v03-00

6 υπερβολικά αυστηρά όρια εάν εφαρµοστούν στην αξιολόγηση συµπληρωµάτων διατροφής όπως οι βιταµίνες. Εξακολουθούν επίσης χωρίς αποδείξεις να επισείουν τον κίνδυνο διαφυγόντων κερδών για τις επιχειρήσεις συµπληρωµάτων διατροφής και προτιµούν µία προσέγγιση µη ρυθµιστικού χαρακτήρα που βασίζεται στην επισήµανση των προϊόντων. Όσον αφορά την κριτική που έχει ασκηθεί στην αξιολόγηση κινδύνου που πραγµατοποίησε η Οµάδα της ΕΑΑΤ για τις πρόσθετες ύλες των τροφίµων και τις πηγές θρεπτικών συστατικών που προστίθενται στα τρόφιµα, οµάδα που απαρτίζεται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, πρέπει να επισηµανθεί ότι η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 178/2002/EΚ που παρέχει συγκεκριµένες εγγυήσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία και την διαφάνεια των επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων της ΕΑΑΤ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν µπορεί να συµµεριστεί τις εν λόγω κριτικές. Επιπλέον, οι αναφέροντες δείχνουν να πιστεύουν ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων θα καθοριστούν ανώτατα επιτρεπόµενα όρια που θα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό από την αγορά του 85% των συµπληρωµάτων διατροφής που κυκλοφορούν σήµερα. Η Επιτροπή θεωρεί τούτο τον ισχυρισµό εντελώς αβάσιµο και αναπόδεικτο. Όλοι αυτοί οι προβληµατισµοί και οι ανησυχίες είναι ήδη γνωστοί στην Επιτροπή. Απαντώντας, η Επιτροπή ζήτησε από την IHTA να διευκρινίσει τι εννοεί µε τον όρο «συµπληρώµατα υψηλότερης δραστικότητας» και κάλεσε την επαγγελµατική ένωση να καταθέσει στοιχεία που να θεµελιώνουν τον ισχυρισµό περί αρνητικών συνεπειών που ο καθορισµός ανώτατων ορίων ενδέχεται να έχει για τα προϊόντα αυτά. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει έως σήµερα οποιαδήποτε συγκεκριµένα στοιχεία. Ούτε η IAHS ούτε η ANH δεν έχουν στοιχειοθετήσει τους ισχυρισµούς των µε αποδείξεις. Τα λίγα στοιχεία που κατέθεσε η IAHS δεν ήταν αξιόπιστα, ενώ τα στοιχεία που παρουσίασε η ANH σχετικά µε την διανοµή των προϊόντων υψηλότερης δόσης δεν µπορούν να θεωρηθούν εµπεριστατωµένα διότι δεν καλύπτουν ολόκληρο το τοµέα. Εκτός και αν λάβει ουσιαστικά και αξιόπιστα στοιχεία προς τεκµηρίωση των ισχυρισµών των αναφερόντων, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να τους θεωρεί ως απλές εικασίες. Στο πλαίσιο του καθορισµού ανώτατων ορίων, η Επιτροπή διεξήγαγε δηµόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά το ζήτηµα των ανώτατων ορίων και δηµοσίευσε τον Ιούνιο του 2006 έγγραφο προβληµατισµού που καθορίζει τα κύρια προς εξέταση θέµατα και καταγράφει τις απόψεις των ενδιαφεροµένων ως προς τον χειρισµό αυτών. Τα ευρήµατα αυτής της διαβούλευσης διατίθενται στον ιστοτόπο της SANCO στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: Η Επιτροπή εργάζεται σε στενή συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και κάνει χρήση µεθόδων που αναπτύχθηκαν από ή σε στενή συνεργασία µε αυτούς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η οδηγία 2002/46/ΕΚ για τα συµπληρώµατα διατροφής και τα µελλοντικά µέτρα εφαρµογής της, όπως ο καθορισµός µέγιστων ποσοτήτων για βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία, αποτελούν θεµιτά µέσα προκειµένου να διασφαλίζεται ότι στην εσωτερική αγορά διατίθενται ασφαλή προϊόντα. PE v /7 CM\ doc

7 5. Απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008 and 415/2009 (REV. II) που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012 Σε συνέχεια προηγούµενης ανακοίνωσης της, η Επιτροπή θα ήθελε να ενηµερώσει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά µε την οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συµπληρώµατα διατροφής. Η Επιτροπή διατηρεί την άποψη ότι η νοµοθεσία αυτή είναι καλά προσαρµοσµένη στις ανάγκες της και ενηµερώνεται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις. Η τελευταία τροποποίησή της, ο κανονισµός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1161/2011 της 14 Νοεµβρίου 2011 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και ο κανονισµός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 953/2009 όσον αφορά τους καταλόγους των ανόργανων ουσιών που µπορούν να προστίθενται στα τρόφιµα δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 Νοεµβρίου 2011, όπως προβλεπόταν. Επιπλέον, το ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε την προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή, για παράδειγµα, κατά την εξέταση της υπόθεσης 2008/C/446 (Solgar βιταµίνες) που καλύπτει ακριβώς τα θέµατα που διακυβεύονται. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σηµασία της εναρµόνισης των µέγιστων ποσοτήτων βιταµινών και ανόργανων συστατικών στα τρόφιµα, συµπεριλαµβανοµένων των συµπληρωµάτων διατροφής και συνεχίζει να εξετάζει το θέµα αυτό, µεταξύ άλλων προτεραιοτήτων. CM\ doc 7/7 PE v03-00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 7.7.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1037/2007, της Jill Bell, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Irish Association of Health Stores, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 11.02.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0130/2007, του Γεώργιου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόµατος του βιβλιοπωλείου «Φλωράς Κόσµος», σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.1.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1341/2010, του Samuel Martin-Sosa, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του περιβαλλοντικού κινήματος «Ecologistas

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.1.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0230/2009, του Σπυρίδωνα Ανδριόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αδυναμία των ελληνικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0932/2006, του Johannes Kleinschnittger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με το πρόγραμμα NERES (σχέδιο επέκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.8.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0760/2007, του Cosimo Fracasso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με προειδοποίηση για διοξίνες στο Taranto

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.3.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1529/2008, του Ángel Jesús Costero Nieto, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0710/2008, του Peter Downes, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά µε το πρότυπο ασφάλειας για τα κράνη ιππασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.1.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0710/2008, του Peter Downes, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά µε το πρότυπο ασφάλειας για τα κράνη ιππασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Επιτροπή Αναφορών 28.2.207 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 02/205, του Roberto Barcaroli, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη ρύπανση που προκαλείται από την εναέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2.6.206 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Λετονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Αναφορών 2009 13 Δεκεμβρίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 376/2000 του κ. Αλεξάνδρου Βασιλείου, έλληνα υπηκόου, συνοδευόμενη από 56 υπογραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0783/2007, του Γ.Τ., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά µε την προστασία της χερσονήσου του Ακάµα στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 19.12.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0359/2012 της Maria Elena Solís Yánez, (ισπανικής ιθαγένειας), σχετικά με τη χορήγηση άδειας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 3.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0635/2010, του P.P., βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 100 περίπου υπογραφές, σχετικά µε εικαζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.09.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0359/2012 της Maria Elena Solís Yánez, (ισπανικής ιθαγένειας), σχετικά με τη χορήγηση άδειας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 11.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (29/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη του κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.01.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0715/2012 του Lázló Göbölös, (ουγγρικής ιθαγένειας), σχετικά με την ενσωμάτωση της ειδικότητας της καρδιοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 11.2.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0096/2008, του Σταύρου Σαρρή, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0230/2006, του Michael Reichart, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1279/2011, της Leona Maes, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα στην Αμβέρσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.05.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0436/2012 του Mark Walker, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την παροχή διασυνοριακού νομικού παραστάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 004 Επιτροπή Αναφορών 009 9.0.007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 077/007, του Dominique Voillemot, γαλλικής ιθαγένειας, επικεφαλής της αντιπροσωπείας των γαλλικών δικηγορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 20.02.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2006, της κ. Julia Kelly, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με διακριτική μεταχείριση σε βάρος κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.6.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0238/2012 του Sven D. Adler (γερμανικής ιθαγένειας) σχετικά με την ένταξη του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.4.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1223/2012, του Frank Cavanagh, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τους οικοδομικούς κανονισμούς της Ιρλανδίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.08.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1831/2008, του Mustafa Irkan, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με έμμεση διάκριση από τις σουηδικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 23.7.2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη του Κοινοβουλίου της ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2018)0427 Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 25.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0846/2006, του Tomasz Grzybkowski, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της δικηγορικής εταιρείας «Adwokacka

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.5.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 1164/2010, του Παναγιώτη Καραµπάτση, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόµατος της «Ανεξάρτητης Πηλιορείτικης Οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2015 COM(2015) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.10.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0770/2004, του Frantisek Brychta, τσεχικής ιθαγένειας, σχετικά με διαρροή υπονόμου στο Moravské Budějovice

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.6.2017 L 148/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/980 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.6.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0142/2006 του Βασιλείου Κατσούλη, γερµανικής ιθαγένειας, σχετικά µε διακρίσεις εις βάρος ατόµων µε αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 20.03.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0976/2008, της Σοφίας Παπαλεξίου, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 28.2.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1032/2010, του Manuel Altemir Mergelina, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διακριτική μεταχείριση που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 21.6.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Λιθουανικού Κοινοβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0986/2006, του Θεόδωρου Δαλμάρη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβίαση στην Ελλάδα κοινοτικών διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 27.1. 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1563/2014, του D. G., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με πρακτικές που χρησιμοποιούν ορισμένοι διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 832/2001, του Américo da Silva Jorge, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 26.3.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναφορά περιστατικών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 23.9.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 2335/2014, του Antonio Martínez Lago, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις συνέπειες για τους ιδιοκτήτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 28.2.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0760/2007, του Cosimo Fracasso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με προειδοποίηση για διοξίνες στο Taranto

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.4.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1065/2007, του Alessandro Nucci, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με αστική ατμοσφαιρική ρύπανση 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.6.2011 SEC(2011) 763 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 30.01.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0277/2006, του Vitor Chatinho, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με την υποτιθέμενη παράλειψη των πορτογαλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 2.09.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0210/2007, του Robert Pocock, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόµατος της οργάνωσης «Voice of Irish Concern

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.8.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1618/2012, του Jan Douwe Kooistra, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.2.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1519/2008, του Matías Cuadrado González, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.10.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0090/2006, του Malte Magold, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Günther Schmidt, σχετικά με απαγόρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 16.3.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Θέµα : Αναφορά 1226/2007, του κ. Juan de Dios Ramirez Heredia, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόµατος της ΜΚΟ «Union

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 6.5.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1436/2010, του Achille Loro, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη καταβολή αποζημίωσης λόγω καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0284/2004 του Charles Winfield, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του πόσιµου νερού στο Αλικάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0870/2004, του Χρήστου ασιούδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλονίκη 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0323/2011, του Alejandro Sanchez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Fundacion Equo», σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2019 COM(2019) 53 final 2019/0019 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Επιτροπή Αναφορών 2.5.209 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 083/203 του Wolfdietrich Burde, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ανεπαρκή παρακολούθηση εκ μέρους της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 8.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (26/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη του Sejm της ηµοκρατίας της Πολωνίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.2.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα : Αναφορά 0881/2012, του/της M. Livcane, λετονικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «Biedriba Lauberiete Ozolmuiza»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 21.12.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (104/2011) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.2.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1484/2008 της Catherine Le Comte, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις επιπτώσεις της ηχητικής και ατμοσφαιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.12.2005 COM(2005) 648 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ µε την οποία καλείται το Συµβούλιο να καταστήσει εφαρµοστέο το άρθρο 251 της συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ρόφιµα. Υγεία και Ασφάλεια

Νέα ρόφιµα. Υγεία και Ασφάλεια Νέα ρόφιµα Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων Τροφίµων Εισαγωγή Νέο τρόφιµο είναι το τρόφιµο ή συστατικό τροφίµου που είχε καταναλωθεί σπάνια ή καθόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) µέχρι τον Μάιο του 1997. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.6.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0840/2004, του Andrew McGrath, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του ιδρύματος Tara, σχετικά με την προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 1.06.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 917/2001, του κ. Phelan, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες ανωμαλίες όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.7.2014 COM(2014) 491 final 2014/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βούλγαρη Φαρµακοποιός MSc, PhD. Προϊόντων Αρµοδιότητας ΕΟΦ

Αφροδίτη Βούλγαρη Φαρµακοποιός MSc, PhD. Προϊόντων Αρµοδιότητας ΕΟΦ Αφροδίτη Βούλγαρη Φαρµακοποιός MSc, PhD Τµήµα Αξιολόγησης Λοιπών Προϊόντων Αρµοδιότητας ΕΟΦ Αποστολή του ΕΟΦ είναι η προστασία της Δηµόσιας Υγείας σε σχέση µε την κυκλοφορία στην Ελλάδα: ü Φαρµακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.12.2013 2013/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 06.05.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0354/2006, του κ. Rodney Maile, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς για ρύπανση της λιμνοθάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0570/2005 του Heinz Brünglinhaus (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4439 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0440(COD) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0440(COD) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2011/0440(COD) 5.6.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 15.1.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (12/2013) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Πολωνίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.2.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1268/2010 του Cristóbal Aguado Laza, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του γεωργικού συνεταιρισμού «Asociación

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.8.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0210/2007, του Robert Pocock, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «Voice of Irish Concern

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 8.2.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (20/2012) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου της ηµοκρατίας της Σλοβακίας για την πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.8.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1453/2007, του κ. Damien F. Cassidy, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της περιβαλλοντικής οργάνωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 30.01.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0964/2001, της κ. Ana Sala Jorro, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Asociación Cultural Ecologista

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 25.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0666/2008, του Gert Vercauteren, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με τις συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.04.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 1148/2008, του κ. Damien Cassidy, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόµατος Ringsend Irishtown Sandymount Environmental

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 22.10.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (91/2013) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Τσεχικής Γερουσίας για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B7-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 3, του Κανονισμού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B7-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 3, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-204 Έγγραφο συνόδου 5.2.204 B7-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 3, του Κανονισμού σχετικά με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2013/2241(DEC) 7.7.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του

Διαβάστε περισσότερα