«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 10 (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ) ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 10 (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ) ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας Αριθμός Πρωτοκόλλου η Υ.Π.Ε (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ημερομηνία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Ναζιρίδης Χριστόδουλος Τηλ Fax ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16-TY-AN.KT.10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 10 (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ) ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 12 η Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 24% ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 12 η Ιουνίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. Το Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου έχοντας υπόψη: 1. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την υπ.αρ.9 η / (θέμα 59 ο ) με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών για την αναδιαμόρφωση και ανακαίνιση των κάτωθι χώρων του Κτιρίου 10 του Νοσοκομείου: διαμόρφωση αίθουσας βραχείας νοσηλείας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Καρδιολογικής κλινικής. διαμόρφωση και ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων εφημερίου και αποδυτηρίων προσωπικού του Αναισθησιολογικού Τμήματος. ανακαίνιση τριών υφιστάμενων χώρων υγιεινής (ένα σε κάθε όροφο του Κτιρίου 10) και η απόδοση τους προς χρήση: α) στο ισόγειο και το 2ο όροφο στο κοινό και β) στον 1ο όροφο στο Αναισθησιολογικό Τμήμα.

2 2. Την α/α 951 δέσμευση πίστωσης ΚΑΕ 863 συνολικής αξίας 6.324,00 ΑΔΑ: ΨΩΠΥ46906Β-ΓΠΚ (κάλυψη δαπάνης παρεχόμενων υπηρεσιών). 3. Την υπ.αρ. 221/ απόφαση νομικής δέσμευσης πίστωσης ΚΑΕ 1413 συνολικής αξίας ,00 ΑΔΑ: 6ΣΦΤ46906Β-ΝΕΦ (κάλυψη δαπάνης προμήθειας υλικών). Ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση της αναδιαμόρφωσης και ανακαίνισης χώρων στο κτιρίο 10 (Νέο Κτίριο) του Νοσοκομείου έναντι δαπάνης ,00 χωρίς το Φ.Π.Α. Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφοράς για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών/υλικών και εργασιών σε απόλυτη συμφωνία με το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών της διαγωνιστικής διαδικασίας. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός). Μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που η τεχνική του προσφορά θα γίνει αποδεκτή και θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα επιτόπιας επίσκεψης του χώρου που θα διενεργηθούν οι εργασίες αναδιαμόρφωσης και ανακαίνισης των χώρων. Αρμόδιος υπάλληλος επί των τεχνικών απαιτήσεων της διαγωνιστικής διαδικασίας και παροχής διευκρινήσεων επί του κειμένου των Τεχνικών Προδιαγραφών κ.βαλουκτσή Μαριάννα, επικοινωνίας Γίνεται δεκτή η κατάθεση οικονομικής προσφοράς η οποία θα επιμερίζει την δαπάνη : 70% για την προμήθεια υλικών και 30% για την εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών/υπηρεσιών.

3 ΑΡΘΡΟ 1ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, (Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ τηλ , φαξ αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος, μέχρι την 12 η Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης. Ημέρα διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η 12 η Ιουνίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα του διαγωνιστικού αντικειμένου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο στο εξωτερικό μέρος αυτού θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: (Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου) γ Ο αριθμός της διακήρυξης: 16-TY-AN.KT.10/2019 δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Διεύθυνση - Ταχ.Κώδικας. - τηλ. επικοινωνίας - φαξ & ). 3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις: Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης. Εντός του φακέλους τοποθετείται η τεχνική προσφορά και τα δικαιολογητικά συμμετοχής Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο (2) αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων

4 4. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις: Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά. Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο (2) αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη ως εξής: Στο πλαίσιο της συμμετοχή μας στην διαδικασία συλλογής προσφορών με αριθμό διακήρυξης 16-TY-AN.KT.10/2019 και αντικείμενο την «προμήθεια - τοποθέτηση υλικών και εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών για την αναδιαμόρφωση και ανακαίνιση χώρων του Κτιρίου 10 του Νοσοκομείου» διάφορου και με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής αποστολής της προσφοράς μου: Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. (στην περίπτωση που η εταιρική μορφή του συμμετέχοντος είναι Ο.Ε. - Ε.Ε. - ΕΠΕ Ι.ΚΕ. - Κοινωνία Κληρονόμων κλπ και εκπροσωπούνται πέραν του ενός διαχειριστών, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγραφούν τα πλήρη στοιχεία όλων των διαχειριστών της επιχείρησης για τους οποίους ισχύει η δήλωση περί μη καταδίκης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση Α.Ε. όπου ο συντάκτης της δήλωσης θα πρέπει να αναγράψει τα πλήρη στοιχείων όλων των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. της εταιρείας). Δεν τελούμε υπό πτώχευση ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούμε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουμε αναστείλει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή δεν βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Δεν έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, Δεν έχουμε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, Δεν έχουμε κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης μας και δεν μας έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. Δεν έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μας, για το οποίο μας επιβλήθηκε ποινή που μας στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. η εταιρεία που εκπροσωπώ: 1) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 2) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 τουν. 4412/2016, 3) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, Τόσο ό ίδιος όσο και η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση οι προσφερόμενες υπηρεσίες/υλικά και εργασίες στην περίπτωση κατακύρωσης θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τους όρους της διακήρυξης. η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών. Δεν έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά της επιχείρησης μας.

5 δεν έχει επιβληθεί ή δεν έχει αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς μας : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.» έλαβα γνώση του κειμένου τεχνικών προδιαγραφών και γενικών όρων της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής. Έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και σε περίπτωση κατακύρωσης θα προσκομίσουμε σχετικές βεβαιώσεις. Να δηλωθούν όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους η επιχείρηση καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο για τους εργοδότες/διαχειριστές, όσο και για τους εργαζομένους που απασχολεί. Σε περίπτωση κατακύρωσης θα προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας. Η υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται έως δέκα ημερολογιακές ημέρες πριν από την κατάθεση της και υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Για την εξακρίβωση της νομιμότητας εκπροσώπησης των εταιρειών που διαθέτουν μορφή νομικού προσώπου και σε περίπτωση κατακύρωσης να κατατεθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 της διακήρυξης. Αντίγραφο οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμή. Να κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς οικονομικά στοιχεία (να μην αναγραφεί τιμή). Το αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς οικονομικά στοιχεία με αυτό της πρωτότυπης οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να έχουν καμία διαφοροποίηση επί του κειμένου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: Θα δοθεί μια τιμή για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου.. Δεν γίνεται δεκτή η κατάθεση εναλλακτικής προσφοράς. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και να είναι επί ποινή απόρριψη διατυπωμένη αριθμητικώς και ολογράφως (αφορά και την συνολική τιμή καθώς και την αιτούμενη ανάλυση αυτής). Επί ποινή αποκλεισμού θα δοθεί : μια συνολική προσφερόμενη τιμή καθώς και ανάλυση αυτής (κόστος προμήθειας υλικών και κόστος παρεχόμενων

6 υπηρεσιών/εργασιών). Το κόστος προμήθειας υλικών δεν θα ξεπερνά το 70% της προϋπολογισθείσας δαπάνης ενώ το κόστος υπηρεσιών δεν θα ξεπερνά το 30% της προϋπολογισθείσας δαπάνης αντίστοιχα. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Η τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Σε περιπτώσεις υλικών/ υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες και τα υλικά έχουν προσφερθεί δωρεάν. Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. επί ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να ξεπερνά τον προϋπολογισθείσα δαπάνη έκαστου είδους του διαγωνισμού. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται το αιτούμενο υλικό/υπηρεσία και θα βαρύνει το Νοσοκομείο. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των προσφερόμενων υλικών μέχρι την οριστική εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων του.. 5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34). 6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν.

7 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ Η αξιολόγηση προσφορών (τεχνική οικονομική-δικαιολογητικών κατακύρωσης) του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους τους Νοσοκομείου. (Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού). Η ημερομηνία και ώρα υλοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου ορίζεται η 12 η Ιουνίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. ενώ σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας των μελών της επιτροπής η ημερομηνία διενέργειας θα κοινοποιηθεί εγγράφως και εγκαίρως στους συμμετέχοντες με ευθύνη του Νοσοκομείου προκείμενου αυτοί να παρίστανται στην διαδικασία εφόσον το επιθυμούν. Η αποσφράγιση/αξιολόγηση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

8 3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή για τη συνέχεια του διαγωνισμού Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση τους. 3.4 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η επιτροπή προχωρεί στην υλοποίηση της διαδικασίας της οικονομικής αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση των δύο σταδίων του διαγωνισμού η επιτροπή συντάσσει πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης. 3.5 Μετά την ολοκλήρωση και της οικονομικής αξιολόγησης ενημερώνεται εγγράφως ο μειοδότης ανάδοχος (προσωρινός ανάδοχος) προκειμένου να προσκομίσει τα δικαιολογητικά τελικής κατακύρωσης. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αξιολογηθεί τα δικαιολογητικά τελικής κατακύρωσης και συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης. Το σύνολο των πρακτικών αξιολόγησης τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση και επικύρωσης. Η κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να λάβουν υπόψη τους το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί από τον μειοδότη ανάδοχο (δικαιολογητικά συμμετοχής και τελικής κατακύρωσης). Κατά της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 Όσοι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν, προσερχόμενοι οι ίδιοι στο Νοσοκομείο, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου εντός χρονικού διαστήματος πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που τους κοινοποιήθηκε το αποτέλεσμα κατακύρωσης της διαγωνισμού. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να καταθέσει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. (ισχύς πιστοποιητικού: η έκδοση του θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του ). 2) Γενικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, έκδοσης Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας του συμμετέχοντος κατά το διάστημα υποβολής της προσφοράς του. (ισχύς πιστοποιητικού: η έκδοση του θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του ). 3) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σε ισχύ όπου να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης που εκπροσωπούν.

9 4) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής ασφάλισης των διαχειριστών/μελών του Δ.Σ. και των εργαζομένων της σε ισχύ, όπου θα προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. 5). Αντίγραφο ποινικού μητρώου των διαχειριστών της εταιρείας (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. ) και του Διευθύνων Συμβούλου και όλων των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. στην περίπτωση των Α.Ε. 6) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης έως τρεις μήνες πριν την υποβολή τους στο Νοσοκομείο, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν: 1) σε πτώχευση, 2) σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 3) πτωχευτικού συμβιβασμού, 4) εξυγίανσης, 5) ανατολή λειτουργίας, 6) αναγκαστικής διαχείρισης, 7) ειδικής εκκαθάρισης και σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Για την πρόσκληση και υποβολή των ανωτέρω αιτούμενων δικαιολογητικών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (υπόψη κ.ναζιρίδη Χριστόδουλου) σε σφραγισμένο φάκελο. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις επί αυτών που υποβλήθηκαν, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

10 iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής/κατακύρωσης σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού αξιολόγησης, από την Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1. Να δοθεί μια τιμή για το σύνολο των αιτούμενων υλικών/υπηρεσιών.. Θα πρέπει να δοθεί : μια συνολική προσφερόμενη τιμή καθώς και ανάλυση αυτής (κόστος υλικών και κόστος υπηρεσιών). Το κόστος προμήθειας υλικών που δεν πρέπει να ξεπερνά το 70% της προϋπολογισθείσας δαπάνης ενώ το κόστος υπηρεσιών δεν ξεπερνά το 30% της δαπάνης αντίστοιχα Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ. 2. Οι τιμές δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής. 3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 1. Η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχον που η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μειοδοτική κατακύρωση) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/ Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 3. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούται να υπογράψει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών σχετική σύμβαση. 4. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση έντασης από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα. 6. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι

11 θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί/ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών σύναψη σχετικης σύμβασης και παραχώρησης του χώρου από το Νοσοκομείο. Η σύμβαση με τον ανάδοχο, θα έχει διάρκεια και ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και των δύο συμβαλλόμενων μερών. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού που συμμετέχει. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. ΑΡΘΡΟ 8 o ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του μειοδότη αναδόχου. Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, μετά την οριστική παραλαβή τους (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. H πληρωμή θα γίνει σε ευρώ. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της παρεχόμενης από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίου πώλησης και παροχής υπηρεσιών γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/ ) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του ανάδοχου. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που

12 αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής). Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις: επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ / Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 3,6% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του καθαρού ποσού (πλήν Φ.Π.Α. ποσοστό 0,07 υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών & 3,6% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παροχής υπηρεσιών παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο. ΑΡΘΡΟ 9ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΔΟΥ. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον: Η σύμβαση δεv υπογράφηκε με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας. Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 10ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (σεισμός, πόλεμος κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη

13 συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 11ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή θα σχετίζεται μ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω θα συνταχθεί σε τρία (3) όμοια αντίγραφα σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση και στους παρακάτω φορείς: Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

14 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Τα τεύχη των διακηρύξεων διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Παροχή εργασιών για την αναδιαμόρφωση και ανακαίνιση χώρων στο Κτιρίου 10 του Νοσοκομείου Για λόγους λειτουργικής βελτίωσης και εξασφάλισης κατάλληλων συνθηκών εργασίας και διαμονής του ιατρικού προσωπικού, των ασθενών και του κοινού σε χώρους του Κτιρίου 10 επιβάλλεται οι εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης και ανακαίνισης για: Tη διαμόρφωση αίθουσας βραχείας νοσηλείας για το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Καρδιολογικής Κλινικής (1 ος όροφος) Την αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων χώρων εφημερείου και αποδυτηρίων προσωπικού του Αναισθησιολογικού Τμήματος (1 ος όροφος) Την ανακατασκευή τριών χώρων υγιεινής και απόδοση τους προς χρήση για το κοινό του ισογείου και του 2 ου ορόφου και του 1 ου ορόφου για το Αναισθησιολογικό Τμήμα. Για τη διαμόρφωση και ανακαίνιση των ανωτέρω χώρων απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες, προμήθειες και τοποθετήσεις υλικών: Α. Διαμόρφωση αίθουσας βραχείας νοσηλείας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Καρδιολογικής Κλινικής 1. Αποξήλωση υφιστάμενου πάγκου με νιπτήρα από ανοξείδωτη λαμαρίνα (βλ. Σχέδιο 1.01). 2. Αποξήλωση ξύλινης πόρτας (τεμ.1). 3. Αποξήλωση πόρτας με φεγγίτη αλουμινίου (τεμ.1). 4. Αποξήλωση υφιστάμενων πριζών διακοπτών και φωτιστικών. 5. Αποξήλωση μεταλλικού κουτιού επικάλυψης διερχόμενων σωληνώσεων ύδρευσης- αποχέτευσης και υφιστάμενου θερμαντικού σώματος. 6. Συγκέντρωση σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου. 7. Κατασκευή νέας τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, πάχους 10-12cm, ύψους περίπου 3.40m (μέχρι την οροφή) προκειμένου να απομονωθούν τα δύο εσωτερικά ασανσέρ από το υπόλοιπο τμήμα του χώρου και πλήρωση του ανοίγματος της καταργούμενης θύρας επί του πλατύσκαλου του βοηθητικού κλιμακοστασίου (βλ. Σχέδιο νέα διαμόρφωση). Η νέα τοιχοποιία ξηράς δόμησης θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, διπλή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα (2+2) και πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm. Η γυψοσανίδες πίσω από τον πάγκο εργασίας θα είναι ανθυγρές. 8. Επίχρισμα τοπικά στους τοίχους όπου προηγήθηκαν αποξηλώσεις πλακιδίων και γενικώς παντού όπου υπάρχει ατέλεια ή φθορά και απαιτείται η αποκατάσταση της λείας επιφάνειας για λόγους κατασκευαστικούς και αισθητικούς. 9. Κάλυψη των υφιστάμενων διερχόμενων κατακόρυφων σωληνώσεων ύδρευσης αποχέτευσης με ανθυγρή γυψοσανίδα τοποθετημένη πάνω σε μεταλλικό σκελετό και διαμόρφωση θυρίδας επίσκεψης. 10. Τοποθέτηση νέου πάγκου εργασίας και πλάτης από αδιάβροχο DUROPAL, πάχους 30mm, πλάτους 60cm και μήκους περίπου 2,35m, με ανοξείδωτο νεροχύτη με μαξιλάρι (80X40cm περίπου) και μεγάλη γούρνα, βάθους 30cm περίπου, και ανοξείδωτη βρύση. Περιμετρικά του πάγκου θα

16 τοποθετηθεί πλαστικό αρμοκάλυπτρο. Κάτω από την επιφάνεια του πάγκου θα τοποθετηθούν ερμάρια δαπέδου με σκελετό, συρτάρια, ράφια και πλάτη από μοριοσανίδα, πάχους 16mm, και επένδυση λευκής μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 1,2mm. Τα θυρόφυλλα και τα καπάκια των συρταριών θα είναι από πλακάζ, πάχους 16mm, με επένδυση μελαμίνης. Ερμάρια, μήκους περίπου 2,35m και ύψους 80cm θα τοποθετηθούν πάνω από τον πάγκο εργασίας. Οι αποχρώσεις του πάγκου εργασίας και των ερμαρίων θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 11. Προμήθεια και τοποθέτηση ανοιγόμενης μονόφυλλης ξύλινης θύρας πάχους 4,5εκ. με αμφίπλευρη επικάλυψη φορμάικα, με μεταλλική κάσα από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm, μηχανισμό επαναφοράς, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές (τεμ. 1). Το θυρόφυλλο θα αναρτηθεί με πορταδέλες βαρέως τύπου σε τρία σημεία, δύο πάνω και ένα κάτω. Διαστάσεις σε εκατοστά καθαρού ανοίγματος περίπου (Μ x Υ): 100Χ220. Οι ακριβείς διαστάσεις θα καθοριστούν κατόπιν τελικής επιμέτρησης στον προβλεπόμενο χώρο. 12. Τοποθέτηση ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών με περιμετρικό κούτελο από γυψοσανίδα, ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών. Το ύψος ψευδοροφής θα είναι περίπου 3.00m. Το κενό μεταξύ της ψευδοροφής και το τελείωμα των κρεμαστών ερμαριών (πάνω από τον πάγκο εργασίας) θα καλυφθεί και διαμορφωθεί με γυψοσανίδες. 13. Χρωματισμός τοίχων με οικολογικό πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις. Θα προηγηθεί σπατουλάρισμα όλων των επιφανειών. 14. Βαφή μεταλλικής κάσας ξύλινης θύρας με μία στρώση αστάρι wash primer δυο συστατικών, μία στρώση oxidol και δύο στρώσεις SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή άλλης επώνυμης εταιρείας. 15. Τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπιών από μάρμαρο Καβάλας Ά ποιότητας. Τα σοβατεπιά θα έχουν ύψος 10cm και πάχος 2cm, με επεξεργασμένο σόκορο στην εμφανή πλευρά. Τοποθετούνται στο πλατύσκαλο του βοηθητικού κλιμακοστασίου. 16. Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου σε μορφή τάπητα, βαρύ επαγγελματικό, ομογενές, πάχους 2mm, τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας. Το δάπεδο τοποθετείται μετά από έλεγχο επιπεδότητος των επιφανειών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων των 2 χιλιοστών ακολουθεί πλήρωση και επιπεδοποιήση με τσιμεντοκονία ώστε να επιτευχθεί απόλυτη οριζοντιότητα. Ακολουθεί διπλή επίστρωση με αστάρι και η τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου με κορδόνια αρμοκόλλησης. Στη συνέχεια περιμετρικά των δαπέδων κατασκευάζεται κοίλο σοβατεπί από το ίδιο υλικό σε απόχρωση της επιλογής Υπηρεσίας. Το σοβατεπί θα είναι τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας, με καμπύλο στοιχείο PAD 80 και επίστεψη σχήματος «Π». Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων θα θερμοσυγκοληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας, ώστε το σύνολο του δαπέδου και των περιμετρικών κοίλων σοβατεπί να αποτελέσουν ενιαίο σύνολο. Β. Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων χώρων εφημερείου και αποδυτηρίων των αναισθησιολόγων 17. Αποξήλωση των περιμετρικών εσωτερικών υαλοστασίων σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο (βλ. Σχέδιο 2.01). 18. Καθαίρεση εσωτερικού διαχωριστικού τοίχου από γυψοσανίδες εντός των αποδυτηρίων. 19. Αποξήλωση υφιστάμενων θυρών με τις κάσες τους (τεμ.3). 20. Αποξήλωση υφιστάμενων πριζών, διακοπτών και φωτιστικών οροφής. 21. Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου.

17 22. Κατασκευή νέας τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, πάχους 10-12cm, αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό, διπλή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα (2+2) και πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm ύψους. Η νέα τοιχοποιία ξηράς δόμησης κατασκευάζεται στις θέσεις που προσδιορίζονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια (βλ. Σχέδια 2.03, νέα διαμόρφωση, τομές). Το ύψος των περιμετρικών τοίχων θα είναι περίπου 3.43m (μέχρι την οροφή), ενώ ο διαχωριστικός τοίχος μεταξύ των αποδυτηρίων αντρών-γυναικών θα κατασκευαστεί με ύψος περίπου 2.20m. 23. Κατασκευή και τοποθέτηση δύο υαλοκατασκευών με πλαίσια στήριξης από ενισχυμένους ορθοστάτες κατάλληλης διατομής που εδραιώνουν στο δάπεδο και στην οροφή και ενσωματώνονται στα περιμετρικά γυψοπετάσματα (βλ. Σχέδια 2.02, νέα διαμόρφωση, τομές). Επί των πλαισίων αυτών θα αναρτηθούν τα παρακάτω στοιχεία: Ένας (1) φεγγίτης συνολικών διαστάσεων περίπου 3,60Χ0,80m με ένα σταθερό και δύο ανακλινόμενα τμήματα (1τεμ.) Ένας (1) φεγγίτης συνολικών διαστάσεων περίπου 2,50Χ0,80m με ένα ανακλινόμενο και δύο σταθερά τμήματα (1τεμ.) Δύο (2) ανοιγόμενων ξύλινων θυρόφυλλων διαστάσεων καθαρού ανοίγματος περίπου 0,85Χ2,20m. Οι φεγγίτες θα αποτελούνται από πλαίσια ανοδιωμένων η ηλεκτροστατικά βαμμένων κουφωμάτων αλουμινίου και πλήρωση κρύσταλλα ασφαλείας laminated συνολικού πάχους 10mm (5mm+μεμβράνη+5mm). Τα ανακλινόμενα φύλλα θα λειτουργούν με μηχανισμούς ανοίγματος σπανιολέτα. Οι ως άνω περιγραφόμενες υαλοκατασκευές θα εκτελεστούν σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο (βλ. Σχέδιο 2.1) και τις ΕΤΕΠ Κουφώματα αλουμινίου. Για τα δύο ξύλινα ανοιγόμενα θυρόφυλλα θα εφαρμοστούν οι προδιαγραφές του άρθρου Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου σε μορφή τάπητα, βαρύ επαγγελματικό, ομογενές, πάχους 2mm, τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας. Το δάπεδο τοποθετείται μετά από έλεγχο επιπεδότητος των επιφανειών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων των 2 χιλιοστών ακολουθεί πλήρωση και επιπεδοποιήση με τσιμεντοκονία ώστε να επιτευχθεί απόλυτη οριζοντιότητα. Ακολουθεί διπλή επίστρωση με αστάρι και η τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου με κορδόνια αρμοκόλλησης. Στη συνέχεια περιμετρικά των δαπέδων κατασκευάζεται κοίλο σοβατεπί από το ίδιο υλικό σε απόχρωση της επιλογής Υπηρεσίας. Το σοβατεπί θα είναι τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας, με καμπύλο στοιχείο PAD 80 και επίστεψη σχήματος «Π». Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων θα θερμοσυγκοληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας, ώστε το σύνολο του δαπέδου και των περιμετρικών κοίλων σοβατεπί να αποτελέσουν ενιαίο σύνολο. 25. Χρωματισμός τοίχων με οικολογικό πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις. Θα προηγηθούν τοπική επισκευή υποστρώματος στα σημεία που απαιτείται και σπατουλάρισμα όλων των επιφανειών. 26. Βαφή μεταλλικής κάσας με μία στρώση αστάρι wash primer δυο συστατικών, μία στρώση oxidol και δύο στρώσεις SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή άλλης επώνυμης εταιρείας. 27. Τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπιών από μάρμαρο Καβάλας Ά ποιότητας. Τα σοβατεπιά θα έχουν ύψος 10cm και πάχος 2cm, με επεξεργασμένο σόκορο στην εμφανή πλευρά. Τοποθετούνται στη βάση της νέας τοιχοποιίας από την πλευρά του διαδρόμου. 28. Τοποθέτηση ανοιγόμενων ξύλινων πρεσσαριστών θυρών: διαστάσεων καθαρού ανοίγματος περίπου 0.90Χ2.20m, (τεμ.1), στο εφημερείο

18 διαστάσεων καθαρού ανοίγματος περίπου 0,80Χ2,20, (τεμ.2), στους δύο χώρους των αποδυτηρίων. Όλα τα θυρόφυλλα θα έχουν επένδυση φορμάικα αμφοτέρων των πλευρών και περιμετρική φάσα από βρασμένη οξιά, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές επιλογής της Υπηρεσίας. Η κάσα θα είναι από στραντζαριστή λαμαρίνα 1,5mm. Η ανάρτηση του κάθε θυρόφυλλου στη μεταλλική κάσα θα πραγματοποιείται με πορταδέλες σε τρία σημεία καθ' ύψους, κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με το βάρος του θυρόφυλλου. 29. Χρωματισμός των υφιστάμενων σωληνώσεων θέρμανσης με βερνικόχρωμα σε δύο στρώσεις μετά των προηγούμενο καθαρισμό και την επίστρωση των μεταλλικών επιφανειών με μία στρώση ελαιοχρώματος μίνιου. Γ. Ανακατασκευή τριών χώρων υγιεινής κοινού 30. Αποξήλωση όλων των πλακιδίων (βλ. Σχέδιο 3.01). 31. Αποξήλωση των υφιστάμενων σωληνώσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης. 32. Αποξήλωση ξύλινης πόρτας και μεταλλικής κάσας (τεμ.3). 33. Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου. 34. Σε κάθε ένα από τα τρία (3) WC θα εγκατασταθούν: Nέο δίκτυο ζεστού, κρύου και ανακυκλοφορίας νερού με σωλήνες θερμοκόλλησης Φ20 από πολυπροπυλένιο PP-R 3 ης γενιάς με μηχανική ενίσχυση υαλώδους υλικού στο μεσαίο στρώμα, θα τοποθετηθούν κεντρική βάνα (ζεστού, κρύου) και οι απαραίτητοι διακόπτες σε κάθε υποδοχέα, θα μονωθούν με armaflex, πάχους13mm όλες οι σωληνώσεις ζεστού - κρύου νερού και ανακυκλοφορίας (τεμ. 3). Νέο δίκτυο αποχέτευσης με σωλήνες κατάλληλης διατομής (Φ100 στο δάπεδο) από PVC ΕΛΟΤ, θα τοποθετηθεί σιφόνι πλαστικό με επιχρωμιομένο κάλυμμα στο δάπεδο, θα τοποθετηθούν σωληνώσεις κατάλληλης διατομής (Φ40/Φ50) από PVC ΕΛΟΤ για την αποχέτευση του νιπτήρα και σύνδεσή του με το σιφόνι δαπέδου. Ο νέος αποχετευτικός αγωγός, Φ100 από PVC ΕΛΟΤ, στον οποίο θα συνδέονται η λεκάνη WC και το σιφόνι δαπέδου θα διαπερνάει τις πλάκες δαπέδου πρώτου και δευτέρου ορόφου καταλήγοντας στο Η/Μ όροφο, όπου θα συνδέεται με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο, ενώ ο αντίστοιχος αγωγός στο WC του ισογείου θα καταλήγει στο κεντρικό φρεάτιο του κτιρίου (τεμ. 3). Nέο δίκτυο θέρμανσης με καινούριες σωληνώσεις θέρμανσης Φ20, πλαστικές από μείγμα πολυπροπυλενίου (PP-R80) τρίτης γενιάς, και καινούριο θερμαντικό σώμα, τύπου PANEL, διαστάσεων 11Χ900Χ400 (τεμ. 3). Νέα γραμμή φωτισμού για τροφοδότηση φωτιστικών σε δύο σημεία οροφής και τοίχου (πάνω από τον καθρέπτη) (τεμ. 3). 35. Αποκατάσταση επιχρισμάτων στους τοίχους όπου προηγήθηκαν οι αποξηλώσεις πλακιδίων. 36. Επάλειψη του δαπέδου και των τοιχοποιιών μέχρι ύψος 30cm με ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών και διάστρωση εξομαλυντικής στρώσης από ισχυρή τσιμεντοκονία. 37. Κάλυψη των κατακόρυφων σωληνώσεων ύδρευσης- αποχέτευσης σε κάθε ένα WC με τσιμεντοσανίδα (ή εναλλακτικά με διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα), τοποθετημένη πάνω σε μεταλλικό σκελετό. Η τσιμεντοσανίδα θα ανπτύσσεται από δάπεδο έως την οροφή κατά μήκους του ενός τοίχου (βλ. Σχέδιο 3- νέα διαμόρφωση). Σε κατάλληλο ύψος και θέση θα διαμορφωθεί θυρίδα επίσκεψης,

19 διαστάσεων 20X20cm, για εξασφάλιση της πρόσβασης στις κεντρικές βάνες (ζεστού, κρύου νερού και ανακυκλοφορίας). 38. Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων τοίχου-δαπέδου σε διαστάσεις και χρωματισμούς επιλογής της Υπηρεσίας. Τα πλακάκια δαπέδου θα είναι αντιολισθητικά υψηλής αντοχής. Το ύψος της επένδυσης πλακιδίων τοίχου θα είναι 2,20m. Στα σημεία όπου απαιτείται θα τοποθετούνται πλακίδια με κατάλληλα τέρματα γωνιών και λοιπά ειδικά τεμάχια. 39. Τοποθέτηση νέας ξύλινης πρεσσαριστής θύρας (στο ίδιο άνοιγμα) ανοιγόμενη προς τα έξω, διαστάσεων καθαρού ανοίγματος περίπου 0,98Χ2.22m (τεμ.3). Το θυρόφυλλο θα έχει επένδυση φορμάικα αμφοτέρων των πλευρών και περιμετρική φάσα από βρασμένη οξιά, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές επιλογής της Υπηρεσίας. Η κάσα θα είναι από στραντζαριστή λαμαρίνα 1,5mm. Η ανάρτηση του θυρόφυλλου στη μεταλλική κάσα θα πραγματοποιείται με πορταδέλες σε τρία σημεία καθ' ύψους, κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με το βάρος του θυρόφυλλου. 40. Τοποθέτηση των παρακάτω ειδών υγιεινής: λεκάνη κατωστόμια με καπάκι από MDF βαμμένο λάκα και καζανάκι πορσελάνης χαμηλής πίεσης (τεμ. 3), νιπτήρας λευκής πορσελάνης με κρεμαστή κολώνα (τεμ. 3), καθρέπτης μπιζουτέ 1.5cm περιμετρικά, διαστάσεων 40Χ80cm σε απόσταση 1cm από τον τοίχο (τεμ. 3), εταζέρα μεταλλική ανοξείδωτη (τεμ. 3), βρύση νιπτήρα θερμομεικτική ευρωπαϊκής προέλευσης (τεμ.3), χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη χωρίς καπάκι (τεμ. 3), κάδος καθαριότητας επιχρωμιωμένος 12 λίτρων (τεμ. 3), πιγκάλ επιχρωμιωμένο (τεμ. 3), κρεμάστρα τοίχου επιχρωμιωμένη (τεμ 3). 41. Στο δάπεδο της εισόδου του κάθε WC θα τοποθετηθεί μαρμάρινο τεμάχιο, πλάτους ίσο με το πάχος του τοίχου. Τοποθετείται οριζόντια ή με κλίση σε περίπτωση υψομετρικής διαφοράς. 42. Τοποθέτηση ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών με περιμετρικό κούτελο από ανθυγρή γυψοσανίδα ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών. Το ύψος ψευδοροφής θα είναι περίπου 2.80m. 43. Χρωματισμός γυψοσανίδας ψευδοροφής και επιφανειών τοίχων πάνω από την επένδυση πλακιδίων με αντιμικροβιακή βαφή μετά από σπατουλάρισμα των επιφανειών. 44. Βαφή μεταλλικής κάσας με μία στρώση αστάρι wash primer δυο συστατικών, μία στρώση oxidol και δύο στρώσεις SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή άλλης επώνυμης εταιρείας (τεμ.3). 45. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ανά χώρο υγιεινής ως εξής: ένας(1) διπλός διακόπτης (τεμ.3) δύο (2) φωτιστικά με προδιαγραφές για υγρούς χώρους: ένα (1) φωτιστικό οροφής (τεμ.3) και ένα (1) πάνω από τον καθρέπτη (τεμ.3). Δ. Διάρκεια εργασιών Η εκτέλεση των εργασιών για τις παρεμβάσεις βελτιώσεις σε χώρους του Νέου κτιρίου (Κτίριο 10) θα γίνει σύμφωνα με εγκεκριμένο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα, θα αρχίσει μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες. Ε. Κόστος εργασιών Το προεκτιμώμενο συνολικό ποσό της δαπάνης για την προμήθεια-τοποθέτηση υλικών και παροχή εργασιών για την αναδιαμόρφωση και ανακαίνιση χώρων στο Κτιρίου 10 του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των κεφαλαίων Α, Β και Γ ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον ΦΠΑ.

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη σήμερα την μεταξύ των συμβαλλόμενων : αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ , (Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ε Νεάπολης Θεσσαλονίκης), τηλ (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) (Λογιστήριο) φαξ νομίμως εκπροσωπούμενο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και αφετέρου της Εταιρείας νομίμως εκπροσωπούμενη από τους (αποκαλούμενης στην συνέχεια «ο Ανάδοχος/ η Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό. Περιοχή. Τ.Κ... Νομός. ΑΦΜ.. Δ.Ο.Υ.. συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο ανάδοχος, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: 1. Αντικείμενο της Σύμβασης/Εγγυήσεις. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών και η προμήθεια τοποθέτηση υλικών για την αναδιαμόρφωση και ανακαίνιση των κάτωθι χώρων του Κτιρίου 10 του Νοσοκομείου: διαμόρφωση αίθουσας βραχείας νοσηλείας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Καρδιολογικής κλινικής. διαμόρφωση και ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων εφημερίου και αποδυτηρίων προσωπικού του Αναισθησιολογικού Τμήματος. ανακαίνιση τριών υφιστάμενων χώρων υγιεινής (ένα σε κάθε όροφο του Κτιρίου 10) και η απόδοση τους προς χρήση: α) στο ισόγειο και το 2ο όροφο στο κοινό και β) στον 1ο όροφο στο Αναισθησιολογικό Τμήμα Οι αιτούμενες υπηρεσίες/εργασίες/προμήθεια υλικών θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς όρους του διαγωνισμού καθώς και την τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος εγγυάται για την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών του, για τη διαμόρφωση του χώρου δημιουργίας νέας αποθήκης, για διάστημα δύο έτων από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών και υπηρεσιών από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. Η εγγύηση καλύπτει συνήθη χρήση του εξοπλισμού και όχι περιπτώσεις βανδαλισμού. Συμβατικές Υποχρεώσεις αναδόχου: Α. Διαμόρφωση αίθουσας βραχείας νοσηλείας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Καρδιολογικής Κλινικής. Αποξήλωση υφιστάμενου πάγκου με νιπτήρα από ανοξείδωτη λαμαρίνα (βλ. Σχέδιο 1.01). Αποξήλωση ξύλινης πόρτας (τεμ.1). Αποξήλωση πόρτας με φεγγίτη αλουμινίου (τεμ.1). Αποξήλωση υφιστάμενων πριζών διακοπτών και φωτιστικών. Αποξήλωση μεταλλικού κουτιού επικάλυψης διερχόμενων σωληνώσεων ύδρευσης- αποχέτευσης και υφιστάμενου θερμαντικού σώματος. Συγκέντρωση σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου.

21 Κατασκευή νέας τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, πάχους 10-12cm, ύψους περίπου 3.40m (μέχρι την οροφή) προκειμένου να απομονωθούν τα δύο εσωτερικά ασανσέρ από το υπόλοιπο τμήμα του χώρου και πλήρωση του ανοίγματος της καταργούμενης θύρας επί του πλατύσκαλου του βοηθητικού κλιμακοστασίου (βλ. Σχέδιο νέα διαμόρφωση). Η νέα τοιχοποιία ξηράς δόμησης θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, διπλή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα (2+2) και πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm. Η γυψοσανίδες πίσω από τον πάγκο εργασίας θα είναι ανθυγρές. Επίχρισμα τοπικά στους τοίχους όπου προηγήθηκαν αποξηλώσεις πλακιδίων και γενικώς παντού όπου υπάρχει ατέλεια ή φθορά και απαιτείται η αποκατάσταση της λείας επιφάνειας για λόγους κατασκευαστικούς και αισθητικούς. Κάλυψη των υφιστάμενων διερχόμενων κατακόρυφων σωληνώσεων ύδρευσης αποχέτευσης με ανθυγρή γυψοσανίδα τοποθετημένη πάνω σε μεταλλικό σκελετό και διαμόρφωση θυρίδας επίσκεψης. Τοποθέτηση νέου πάγκου εργασίας και πλάτης από αδιάβροχο DUROPAL, πάχους 30mm, πλάτους 60cm και μήκους περίπου 2,35m, με ανοξείδωτο νεροχύτη με μαξιλάρι (80X40cm περίπου) και μεγάλη γούρνα, βάθους 30cm περίπου, και ανοξείδωτη βρύση. Περιμετρικά του πάγκου θα τοποθετηθεί πλαστικό αρμοκάλυπτρο. Κάτω από την επιφάνεια του πάγκου θα τοποθετηθούν ερμάρια δαπέδου με σκελετό, συρτάρια, ράφια και πλάτη από μοριοσανίδα, πάχους 16mm, και επένδυση λευκής μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 1,2mm. Τα θυρόφυλλα και τα καπάκια των συρταριών θα είναι από πλακάζ, πάχους 16mm, με επένδυση μελαμίνης. Ερμάρια, μήκους περίπου 2,35m και ύψους 80cm θα τοποθετηθούν πάνω από τον πάγκο εργασίας. Οι αποχρώσεις του πάγκου εργασίας και των ερμαρίων θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. Προμήθεια και τοποθέτηση ανοιγόμενης μονόφυλλης ξύλινης θύρας πάχους 4,5εκ. με αμφίπλευρη επικάλυψη φορμάικα, με μεταλλική κάσα από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm, μηχανισμό επαναφοράς, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές (τεμ. 1). Το θυρόφυλλο θα αναρτηθεί με πορταδέλες βαρέως τύπου σε τρία σημεία, δύο πάνω και ένα κάτω. Διαστάσεις σε εκατοστά καθαρού ανοίγματος περίπου (Μ x Υ): 100Χ220. Οι ακριβείς διαστάσεις θα καθοριστούν κατόπιν τελικής επιμέτρησης στον προβλεπόμενο χώρο. Τοποθέτηση ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών με περιμετρικό κούτελο από γυψοσανίδα, ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών. Το ύψος ψευδοροφής θα είναι περίπου 3.00m. Το κενό μεταξύ της ψευδοροφής και το τελείωμα των κρεμαστών ερμαριών (πάνω από τον πάγκο εργασίας) θα καλυφθεί και διαμορφωθεί με γυψοσανίδες. Χρωματισμός τοίχων με οικολογικό πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις. Θα προηγηθεί σπατουλάρισμα όλων των επιφανειών. Βαφή μεταλλικής κάσας ξύλινης θύρας με μία στρώση αστάρι wash primer δυο συστατικών, μία στρώση oxidol και δύο στρώσεις SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή άλλης επώνυμης εταιρείας. Τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπιών από μάρμαρο Καβάλας Ά ποιότητας. Τα σοβατεπιά θα έχουν ύψος 10cm και πάχος 2cm, με επεξεργασμένο σόκορο στην εμφανή πλευρά. Τοποθετούνται στο πλατύσκαλο του βοηθητικού κλιμακοστασίου. Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου σε μορφή τάπητα, βαρύ επαγγελματικό, ομογενές, πάχους 2mm, τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας. Το δάπεδο τοποθετείται μετά από έλεγχο επιπεδότητος των επιφανειών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων των 2 χιλιοστών ακολουθεί πλήρωση και επιπεδοποιήση με τσιμεντοκονία ώστε να επιτευχθεί απόλυτη οριζοντιότητα. Ακολουθεί διπλή επίστρωση με αστάρι και η τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου με κορδόνια αρμοκόλλησης. Στη συνέχεια περιμετρικά των δαπέδων κατασκευάζεται κοίλο σοβατεπί από το ίδιο υλικό σε απόχρωση της επιλογής Υπηρεσίας. Το σοβατεπί θα είναι τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας, με καμπύλο στοιχείο PAD 80 και επίστεψη σχήματος «Π». Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων θα θερμοσυγκοληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας, ώστε το σύνολο του δαπέδου και των περιμετρικών κοίλων σοβατεπί να αποτελέσουν ενιαίο σύνολο. Β. Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων χώρων εφημερείου και αποδυτηρίων των αναισθησιολόγων Αποξήλωση των περιμετρικών εσωτερικών υαλοστασίων σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο (βλ. Σχέδιο 2.01). Καθαίρεση εσωτερικού διαχωριστικού τοίχου από γυψοσανίδες εντός των αποδυτηρίων. Αποξήλωση υφιστάμενων θυρών με τις κάσες τους (τεμ.3). Αποξήλωση υφιστάμενων πριζών, διακοπτών και φωτιστικών οροφής. Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου. Κατασκευή νέας τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, πάχους 10-12cm, αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό, διπλή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα (2+2) και πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm ύψους. Η νέα

22 τοιχοποιία ξηράς δόμησης κατασκευάζεται στις θέσεις που προσδιορίζονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια (βλ. Σχέδια 2.03, νέα διαμόρφωση, τομές). Το ύψος των περιμετρικών τοίχων θα είναι περίπου 3.43m (μέχρι την οροφή), ενώ ο διαχωριστικός τοίχος μεταξύ των αποδυτηρίων αντρών-γυναικών θα κατασκευαστεί με ύψος περίπου 2.20m. Κατασκευή και τοποθέτηση δύο υαλοκατασκευών με πλαίσια στήριξης από ενισχυμένους ορθοστάτες κατάλληλης διατομής που εδραιώνουν στο δάπεδο και στην οροφή και ενσωματώνονται στα περιμετρικά γυψοπετάσματα (βλ. Σχέδια 2.02, νέα διαμόρφωση, τομές). Επί των πλαισίων αυτών θα αναρτηθούν τα παρακάτω στοιχεία: Ένας (1) φεγγίτης συνολικών διαστάσεων περίπου 3,60Χ0,80m με ένα σταθερό και δύο ανακλινόμενα τμήματα (1τεμ.) Ένας (1) φεγγίτης συνολικών διαστάσεων περίπου 2,50Χ0,80m με ένα ανακλινόμενο και δύο σταθερά τμήματα (1τεμ.) Δύο (2) ανοιγόμενων ξύλινων θυρόφυλλων διαστάσεων καθαρού ανοίγματος περίπου 0,85Χ2,20m. Οι φεγγίτες θα αποτελούνται από πλαίσια ανοδιωμένων η ηλεκτροστατικά βαμμένων κουφωμάτων αλουμινίου και πλήρωση κρύσταλλα ασφαλείας laminated συνολικού πάχους 10mm (5mm+μεμβράνη+5mm). Τα ανακλινόμενα φύλλα θα λειτουργούν με μηχανισμούς ανοίγματος σπανιολέτα. Οι ως άνω περιγραφόμενες υαλοκατασκευές θα εκτελεστούν σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο (βλ. Σχέδιο 2.1) και τις ΕΤΕΠ Κουφώματα αλουμινίου. Για τα δύο ξύλινα ανοιγόμενα θυρόφυλλα θα εφαρμοστούν οι προδιαγραφές του άρθρου 28. Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου σε μορφή τάπητα, βαρύ επαγγελματικό, ομογενές, πάχους 2mm, τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας. Το δάπεδο τοποθετείται μετά από έλεγχο επιπεδότητος των επιφανειών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων των 2 χιλιοστών ακολουθεί πλήρωση και επιπεδοποιήση με τσιμεντοκονία ώστε να επιτευχθεί απόλυτη οριζοντιότητα. Ακολουθεί διπλή επίστρωση με αστάρι και η τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου με κορδόνια αρμοκόλλησης. Στη συνέχεια περιμετρικά των δαπέδων κατασκευάζεται κοίλο σοβατεπί από το ίδιο υλικό σε απόχρωση της επιλογής Υπηρεσίας. Το σοβατεπί θα είναι τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας, με καμπύλο στοιχείο PAD 80 και επίστεψη σχήματος «Π». Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων θα θερμοσυγκοληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας, ώστε το σύνολο του δαπέδου και των περιμετρικών κοίλων σοβατεπί να αποτελέσουν ενιαίο σύνολο. Χρωματισμός τοίχων με οικολογικό πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις. Θα προηγηθούν τοπική επισκευή υποστρώματος στα σημεία που απαιτείται και σπατουλάρισμα όλων των επιφανειών. Βαφή μεταλλικής κάσας με μία στρώση αστάρι wash primer δυο συστατικών, μία στρώση oxidol και δύο στρώσεις SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή άλλης επώνυμης εταιρείας. Τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπιών από μάρμαρο Καβάλας Ά ποιότητας. Τα σοβατεπιά θα έχουν ύψος 10cm και πάχος 2cm, με επεξεργασμένο σόκορο στην εμφανή πλευρά. Τοποθετούνται στη βάση της νέας τοιχοποιίας από την πλευρά του διαδρόμου. Τοποθέτηση ανοιγόμενων ξύλινων πρεσσαριστών θυρών: διαστάσεων καθαρού ανοίγματος περίπου 0.90Χ2.20m, (τεμ.1), στο εφημερείο διαστάσεων καθαρού ανοίγματος περίπου 0,80Χ2,20, (τεμ.2), στους δύο χώρους των αποδυτηρίων. Όλα τα θυρόφυλλα θα έχουν επένδυση φορμάικα αμφοτέρων των πλευρών και περιμετρική φάσα από βρασμένη οξιά, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές επιλογής της Υπηρεσίας. Η κάσα θα είναι από στραντζαριστή λαμαρίνα 1,5mm. Η ανάρτηση του κάθε θυρόφυλλου στη μεταλλική κάσα θα πραγματοποιείται με πορταδέλες σε τρία σημεία καθ' ύψους, κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με το βάρος του θυρόφυλλου. Χρωματισμός των υφιστάμενων σωληνώσεων θέρμανσης με βερνικόχρωμα σε δύο στρώσεις μετά των προηγούμενο καθαρισμό και την επίστρωση των μεταλλικών επιφανειών με μία στρώση ελαιοχρώματος μίνιου. Γ. Ανακατασκευή τριών χώρων υγιεινής κοινού Αποξήλωση όλων των πλακιδίων (βλ. Σχέδιο 3.01). Αποξήλωση των υφιστάμενων σωληνώσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης. Αποξήλωση ξύλινης πόρτας και μεταλλικής κάσας (τεμ.3). Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου. Σε κάθε ένα από τα τρία (3) WC θα εγκατασταθούν: Nέο δίκτυο ζεστού, κρύου και ανακυκλοφορίας νερού με σωλήνες θερμοκόλλησης Φ20 από πολυπροπυλένιο PP-R 3 ης γενιάς με μηχανική ενίσχυση υαλώδους υλικού στο μεσαίο στρώμα, θα τοποθετηθούν κεντρική βάνα (ζεστού, κρύου) και οι απαραίτητοι διακόπτες σε κάθε υποδοχέα, θα μονωθούν με armaflex, πάχους13mm όλες οι σωληνώσεις ζεστού - κρύου νερού και ανακυκλοφορίας (τεμ. 3). Νέο δίκτυο αποχέτευσης με σωλήνες κατάλληλης διατομής (Φ100 στο δάπεδο) από PVC ΕΛΟΤ, θα τοποθετηθεί σιφόνι πλαστικό με επιχρωμιομένο κάλυμμα στο δάπεδο, θα τοποθετηθούν σωληνώσεις κατάλληλης διατομής

23 (Φ40/Φ50) από PVC ΕΛΟΤ για την αποχέτευση του νιπτήρα και σύνδεσή του με το σιφόνι δαπέδου. Ο νέος αποχετευτικός αγωγός, Φ100 από PVC ΕΛΟΤ, στον οποίο θα συνδέονται η λεκάνη WC και το σιφόνι δαπέδου θα διαπερνάει τις πλάκες δαπέδου πρώτου και δευτέρου ορόφου καταλήγοντας στο Η/Μ όροφο, όπου θα συνδέεται με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο, ενώ ο αντίστοιχος αγωγός στο WC του ισογείου θα καταλήγει στο κεντρικό φρεάτιο του κτιρίου (τεμ. 3). Nέο δίκτυο θέρμανσης με καινούριες σωληνώσεις θέρμανσης Φ20, πλαστικές από μείγμα πολυπροπυλενίου (PP-R80) τρίτης γενιάς, και καινούριο θερμαντικό σώμα, τύπου PANEL, διαστάσεων 11Χ900Χ400 (τεμ. 3). Νέα γραμμή φωτισμού για τροφοδότηση φωτιστικών σε δύο σημεία οροφής και τοίχου (πάνω από τον καθρέπτη) (τεμ. 3). Αποκατάσταση επιχρισμάτων στους τοίχους όπου προηγήθηκαν οι αποξηλώσεις πλακιδίων. Επάλειψη του δαπέδου και των τοιχοποιιών μέχρι ύψος 30cm με ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών και διάστρωση εξομαλυντικής στρώσης από ισχυρή τσιμεντοκονία. Κάλυψη των κατακόρυφων σωληνώσεων ύδρευσης- αποχέτευσης σε κάθε ένα WC με τσιμεντοσανίδα (ή εναλλακτικά με διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα), τοποθετημένη πάνω σε μεταλλικό σκελετό. Η τσιμεντοσανίδα θα ανπτύσσεται από δάπεδο έως την οροφή κατά μήκους του ενός τοίχου (βλ. Σχέδιο 3- νέα διαμόρφωση). Σε κατάλληλο ύψος και θέση θα διαμορφωθεί θυρίδα επίσκεψης, διαστάσεων 20X20cm, για εξασφάλιση της πρόσβασης στις κεντρικές βάνες (ζεστού, κρύου νερού και ανακυκλοφορίας). Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων τοίχου-δαπέδου σε διαστάσεις και χρωματισμούς επιλογής της Υπηρεσίας. Τα πλακάκια δαπέδου θα είναι αντιολισθητικά υψηλής αντοχής. Το ύψος της επένδυσης πλακιδίων τοίχου θα είναι 2,20m. Στα σημεία όπου απαιτείται θα τοποθετούνται πλακίδια με κατάλληλα τέρματα γωνιών και λοιπά ειδικά τεμάχια. Τοποθέτηση νέας ξύλινης πρεσσαριστής θύρας (στο ίδιο άνοιγμα) ανοιγόμενη προς τα έξω, διαστάσεων καθαρού ανοίγματος περίπου 0,98Χ2.22m (τεμ.3). Το θυρόφυλλο θα έχει επένδυση φορμάικα αμφοτέρων των πλευρών και περιμετρική φάσα από βρασμένη οξιά, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές επιλογής της Υπηρεσίας. Η κάσα θα είναι από στραντζαριστή λαμαρίνα 1,5mm. Η ανάρτηση του θυρόφυλλου στη μεταλλική κάσα θα πραγματοποιείται με πορταδέλες σε τρία σημεία καθ' ύψους, κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με το βάρος του θυρόφυλλου. Τοποθέτηση των παρακάτω ειδών υγιεινής: λεκάνη κατωστόμια με καπάκι από MDF βαμμένο λάκα και καζανάκι πορσελάνης χαμηλής πίεσης (τεμ. 3), νιπτήρας λευκής πορσελάνης με κρεμαστή κολώνα (τεμ. 3), καθρέπτης μπιζουτέ 1.5cm περιμετρικά, διαστάσεων 40Χ80cm σε απόσταση 1cm από τον τοίχο (τεμ. 3), εταζέρα μεταλλική ανοξείδωτη (τεμ. 3), βρύση νιπτήρα θερμομεικτική ευρωπαϊκής προέλευσης (τεμ.3), χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη χωρίς καπάκι (τεμ. 3), κάδος καθαριότητας επιχρωμιωμένος 12 λίτρων (τεμ. 3), πιγκάλ επιχρωμιωμένο (τεμ. 3), κρεμάστρα τοίχου επιχρωμιωμένη (τεμ 3). Στο δάπεδο της εισόδου του κάθε WC θα τοποθετηθεί μαρμάρινο τεμάχιο, πλάτους ίσο με το πάχος του τοίχου. Τοποθετείται οριζόντια ή με κλίση σε περίπτωση υψομετρικής διαφοράς. Τοποθέτηση ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών με περιμετρικό κούτελο από ανθυγρή γυψοσανίδα ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών. Το ύψος ψευδοροφής θα είναι περίπου 2.80m. Χρωματισμός γυψοσανίδας ψευδοροφής και επιφανειών τοίχων πάνω από την επένδυση πλακιδίων με αντιμικροβιακή βαφή μετά από σπατουλάρισμα των επιφανειών. Βαφή μεταλλικής κάσας με μία στρώση αστάρι wash primer δυο συστατικών, μία στρώση oxidol και δύο στρώσεις SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή άλλης επώνυμης εταιρείας (τεμ.3). Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ανά χώρο υγιεινής ως εξής: ένας(1) διπλός διακόπτης (τεμ.3) δύο (2) φωτιστικά με προδιαγραφές για υγρούς χώρους: ένα (1) φωτιστικό οροφής (τεμ.3) και ένα (1) πάνω από τον καθρέπτη (τεμ.3). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε μέρες και ώρες που θα έχουν συμφωνηθεί με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση της λειτουργίας του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημίες φέρει οπωσδήποτε ακέραια κάθε αστική και ποινική ευθύνη. Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει την ακίνδυνη λειτουργία εξοπλισμού και μηχανημάτων και γενικά θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών. Σε

24 περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό του αναδόχου ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των αναφερόμενων υποχρεώσεων του αναδόχου ή εξ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν. Οι εργασίες τοποθέτησης των υλικών θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα. Από την άσκηση της Επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από το παρόν απορρέουσες υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου προς το Νοσοκομείο, κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του. Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του αναδόχου για ζημίες που γίνονται προς τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 1. Τίμημα-Τρόπος Εξόφλησης. Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων του Αναδόχου συμφωνείτε το ποσό των.. ευρώ (,00 ) χωρίς το Φ.Π.Α. το οποίο παραμένει σταθερό μέχρι την πλήρη εξόφληση του, μη υποκείμενο σε οποιασδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών και θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον Ανάδοχο μετά την παραλαβή και τοποθέτηση των υλικών, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί κατά τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική διαχείριση του Νοσοκομείου. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με βάση νόμιμα παραστατικά στοιχεία (δελτίο αποστολής, τιμολόγιο κλπ.) που θα εκδώσει ο Ανάδοχος προς το Νοσοκομείο. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος θα εκδώσει ένα τιμολόγιο πώλησης υλικών συνολικής αξίας.. χωρίς το Φ.Π.Α. και ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. βάσει της οικονομικής προσφοράς που έχει καταθέσει. Το τιμολόγιο προμήθειας υλικών του Ανάδοχου, θα συνοδεύεται με δελτίο αποστολής των υλικών προς το Νοσοκομείο. Η εξόφληση των τιμολογίων πώλησης και παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής με επιπλέον έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του ανάδοχου. Συμφωνείτε η μη έκδοση τιμολογίου έργου από τον ανάδοχο. H πληρωμή θα γίνει σε ευρώ. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Εφόσον ο ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο πώλησης δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω εξηκονθήμερη προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/ ) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

25 (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις: επί του καθαρού ποσού πλην Φ.Π.Α. ποσοστό 2% σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ / Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 επί του καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 3,6% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του καθαρού ποσού (πλήν Φ.Π.Α.) ποσοστό 0,06 υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών & 3,6% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. Κατά την πληρωμή του τιμήματος προμήθειας υλικών παρακρατείτε ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4%. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παροχής υπηρεσιών παρακρατείτε ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης/υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον Ανάδοχο. 3. Τόπος και Xρόνος Παράδοσης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης σύμβασης και κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του αναδόχου για την παραχώρηση του χώρου για την παροχή των υπηρεσιών του. Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της συμβατικών υποχρεώσεων με ευθύνη του αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του βάση των διατάξεων του 4412/2016. Μετάθεση/επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (σεισμός, πόλεμος κλπ) που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις και δίνεται παράταση του χρόνου παράδοσης μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου να πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου που θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του αναδόχου. 4. Κυρώσεις κατά του αναδόχου. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον: Η σύμβαση δεv υπογράφηκε με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας. Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

26 5. Ανωτέρα Βία Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (σεισμός, πόλεμος κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 6. Εγγυήσεις. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ αριθ.. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, έκδοσης ποσού. το οποίο αντιστοιχεί στο 5% της δαπάνης χωρίς τον αναλογούν Φ.Π.Α. με διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών. Μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας του συνόλου που εξοπλισμού/υλικών που θα εγκαταστήσει στο νοσοκομείο και των εργασιών που θα εκτελέσει. Η αξία της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας η οποία θα αντιστοιχεί στο 3% της δαπάνης χωρίς τον αναλογούν Φ.Π.Α. με διάρκεια ισχύος δύο ετών. Ο Ανάδοχος εγγυάται με την παρούσα σύμβαση την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Η εγγύηση καλύπτει το Νοσοκομείο για όλες τις περιπτώσεις βλαβών ή/ και ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών και εργασιών προς τα συμφωνηθέντα με βάση την προσφορά, τα τεχνικά φυλλάδια και τις διευκρινιστικές επιστολές του αναδόχου. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις περιπτώσεις μη ορθής χρήσης ή βανδαλισμού. 7. Λοιποί Όροι Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου. 8. Επίλυση διαφορών Εφαρμοστέο Δίκαιο. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

27 Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή θα σχετίζεται μ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω θα συνταχθεί σε τρία (3) όμοια αντίγραφα σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

28 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Θ.Σ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΟ H=3.44 m ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ NEA ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μελέτη: Μαριάννα Βαλουκτσή ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός Αγάπη Θωμαϊδου ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός ΘεώρησηΥπηρεσίας: Αθηνά Γκαβογιάννη ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ 10) ΘΕΜΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Μάρτιος 2019 Κλίμακα Αρ. Σχεδίου: 1.01

29 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Αίθουσα Ημερήσιας Νοσηλείας Καρδιολογικού Τμήματος Θ.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ NEA ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μελέτη: Μαριάννα Βαλουκτσή ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός Αγάπη Θωμαϊδου ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός ΘεώρησηΥπηρεσίας: Αθηνά Γκαβογιάννη ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ 10) ΘΕΜΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ- ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Μάρτιος 2019 Κλίμακα Αρ. Σχεδίου: 1.02

30 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ H=3.44 m H=3.44 m ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Ν.Κ. ΑΙΘΡΙΟ ~H=2.24 m ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ NEA ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μελέτη: Μαριάννα Βαλουκτσή ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός Αγάπη Θωμαϊδου ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός ΘεώρησηΥπηρεσίας: Αθηνά Γκαβογιάννη ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ 10) ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Μάρτιος 2019 Κλίμακα Αρ. Σχεδίου: 2.01

31 Α θέση ψυγείου Β ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ Θ.Σ. Θ.Σ Β κουκέτα θέση ψυγείου ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Ν.Κ ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ NEA ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μελέτη: Μαριάννα Βαλουκτσή ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός Αγάπη Θωμαϊδου ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός ΘεώρησηΥπηρεσίας: Αθηνά Γκαβογιάννη ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ 10) ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ- ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Μάρτιος 2019 Κλίμακα Αρ. Σχεδίου: 2.02

32 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΜΗ B-B ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΜΗ A-A ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ NEA ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μελέτη: Μαριάννα Βαλουκτσή ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός Αγάπη Θωμαϊδου ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός ΘεώρησηΥπηρεσίας: Αθηνά Γκαβογιάννη ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ 10) ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ ΤΟΜΕΣ Α-Α ΚΑΙ Β-Β- ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Μάρτιος 2019 Κλίμακα Αρ. Σχεδίου: 2.03

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙ Ο Ι Κ ΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙ Ο Ι Κ ΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 13-12-2016 Αριθ. Πρωτ. 23970

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Κόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας Αριθμός Πρωτοκόλλου 19092 3 η Υ.Π.Ε (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 4-12-2018 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 21/06/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 21/06/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 1618 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/73/337/Σ.341/30-03-18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού Α/Α (1) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 107 N.4497/17 (Α 171) Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται «5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/113/668/Σ.681/ 4 Ιουλίου 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1) ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. 135788 Ταχ.Διεύθυνση:..Αγιου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185... Fax:... Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119. 17.10.2018 09:10:54 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70717/2292 Ημ/νία: 17/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.N.A. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. XAΪΔΑΡΙ 6-12-2017 IEΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - T.K. 124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 13369/780669 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 23.01.2018 Αρ. Πρωτ.: 382 Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1 Απριλίου 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA CENTER) ΤΗΣ ΕΔΕΥ Α.Ε. 1. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας Αριθμός Πρωτοκόλλου 15697 3 η Υ.Π.Ε (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 23-10-2018 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων (τοιχίου μάντρας) του κτιρίου του ΕΟΦ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων (τοιχίου μάντρας) του κτιρίου του ΕΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: Β4ΩΜ469Η25-ΠΣΙ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

0 Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

0 Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη: Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/ 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :49421 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Χαρτιού (ζυγολόγια) για το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Χαρτιού (ζυγολόγια) για το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 27/11 / 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.οικ.: 48373 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016. Θεσσαλονίκη: 19-05-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρωτ:10276 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ

ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ ΣΧΟΛΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς, 18 Μαρ. 19 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/07/407/Σ.119//ΣΕΝΤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕΝΤ Α/Α 1 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑ, 27-8-2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ 76

ΑΡΤΑ, 27-8-2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ 76 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 700 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : Τεχνικών Έργων και Μελετών ΤΜΗΜΑ : Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών Κ.Α. 30-7135.074για το 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Αντιδήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις (Αποστολή για Δημοσίευση)

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις (Αποστολή για Δημοσίευση) ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ gesdendhs5@army.gr 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 2107494546 ΚΟΙΝ: 401 ΓΣΝΑ/ΓΡ.ΠΡΟΜ. Φ. 461.3/115/23579 Σ. 6590 Αθήνα, 23 Δεκ 16 ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/63/293/Σ.307/26 Μαρ 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ημερομηνία : Ημέρα : Τετάρτη Ώρα : 10:00 π.μ. Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ελευσίνας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ημερομηνία : Ημέρα : Τετάρτη Ώρα : 10:00 π.μ. Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ελευσίνας. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα, 01/08 / 2017 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Αρ. Πρωτ. οικ. 15381 Δ/ΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Πληροφορίες: Βασίλειος Γεωργιάδης Τηλέφωνο : 2105537236

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ., ΤΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ ΤΩΝ Π.Ι. 14SYMV001859769 2014-02-07 Στην Χαλκιδική σήμερα 7-2-2014 (ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail :

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :51575 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 29751 ΑΔΑ: 7610ΩΚ3-6ΓΨ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025905 Έχοντας υπόψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN Date: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ T AGENCY ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EET 2016.11.07 12:31:15 Reason: Location: Athens Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τόπος, 7/11/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / Αριθμ. 4

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / Αριθμ. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οικισμός Λήδα-Μαρία Κτήριο Ερμής 6ο χλμ Χαριλάου-Θερμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 480000, Fax: 2310 480003 e-mail: info at e-kepa.gr Θεσσαλονίκη,16/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: ,

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: , ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 04-04-2018 Αριθ.Πρωτ.:4969/16-04-18

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Θεσσαλονίκη 08/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 11/ 06 / 2018 ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/17 Φ.600/17/Σ.17/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & Διακριτικών γνωρισμάτων των Οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου & ενημερωτικές πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ναύπλιο, 27/07/2018 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ναύπλιο, 27/07/2018 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ναύπλιο, 27/07/2018 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ- ΕΤΟΥΣ 2018» Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMΑ : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 14/03/2019 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 3926/802476 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016) + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMΑ: OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 31/01/2018 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1384/783224 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα: 6-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πλ/φορίες :Δελιτζιάς Ν.- Π.Μαγγούφη Τηλ. : 24313-50702

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 09 /12/2016 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 10.576 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια & εγκατάσταση είκοσι (20) τζαμιών αποτροπής πτώσης σε αίθουσες των κτηρίων Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 18/05/2016 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6380 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 2 ο χλμ Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 9.780,00 με ΦΠΑ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 9.780,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 31-01-2017 Αριθ. πρωτ. 1522/01-02-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Διαμαντοπούλου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας Αριθμός Πρωτοκόλλου 1772 3 η Υ.Π.Ε (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 30-1 -2019 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 8/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΧ9-ΤΚ4 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΔΑ: ΒΕΝΧ9-ΤΚ4 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σαββαθιανών και Νιώτη 8, Νέο Στάδιο, ΤΚ. 71202,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα