ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως Προσφορά Για το έργο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΣΗΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» Το έργο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: α) δημιουργία σχεσιακής βάσης δεδομένων της ΔΣΗΕ με ενσωμάτωση των παλαιών υφιστάμενων δεδομένων και λογισμικό εφαρμογών (application software) β) προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (υλικό, λειτουργικό, υλοποίηση δικτύου) για τη λειτουργία της βάσης δεδομένων γ) εκπαίδευση προσωπικού δ) διετή υποστήριξη της βάσης δεδομένων αρχόμενη μετά το πέρας της εξαμηνιαίας περιόδου καλής λειτουργίας. Για πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα γραφεία της ΔΣΗΕ (4 ος όροφος) επί της Ναυαρίνου 10, Αθήνα στον Κο Αδαμάκο τηλ και την Κα Ζυγογιάννη τηλ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 : Όροι και Οδηγίες Ανοιχτού Διαγωνισμού ΤΕΥΧΟΣ 2 : Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης ΤΕΥΧΟΣ 3 : Ειδικοί Όροι ΤΕΥΧΟΣ 4 : Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΥΧΟΣ 5 : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΤΕΥΧΟΣ 6 : Γενικοί Όροι ΤΕΥΧΟΣ 7 : Υποδείγματα ΤΕΥΧΟΣ 8 : Συμφωνία Εμπιστευτικότητας 2/91

3 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΔΣΗΕ - 02/2010 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΣΗΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/91

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΡΘΡΟ 1 : Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης ΑΡΘΡΟ 2 : Προϋπολογισμός του Έργου ΑΡΘΡΟ 3 : Χρόνος Ισχύος Προσφοράς ΑΡΘΡΟ 4 : Όνομα - Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό, τόπος και χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 5 : Συμμετοχή στο Διαγωνισμό ΑΡΘΡΟ 6 : Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 7 : Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης ΑΡΘΡΟ 8 : Περιεχόμενο Προσφοράς ΑΡΘΡΟ 9 : Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών ΑΡΘΡΟ 10 : Αξιολόγηση Προσφορών ΑΡΘΡΟ 11 : Ενστάσεις Διαγωνιζομένων ΑΡΘΡΟ 12 : Κατακύρωση - Ακύρωση της Διαδικασίας Ανοιχτού Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 13 : Κατάρτιση Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 14 : Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ 4/91

5 Άρθρο 1 Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης Η Διακήρυξη της Διαδικασίας Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων : 1. Όροι και Οδηγίες Ανοιχτού Διαγωνισμού (Τεύχος 1) 2. Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης (Τεύχος 2) 3. Ειδικοί Όροι (Τεύχος 3) 4. Τεχνικές Προδιαγραφές (Τεύχος 4) 5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Τεύχος 5) 6. Γενικοί Όροι (Τεύχος 6) 7. Τεύχος Υποδείγματα που περιλαμβάνει (Τεύχος 7): - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής - Δήλωση Αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού και της Σύμβασης - Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης - Αποδοχή της Ισχύος της Προσφοράς εκ μέρους του Προσφέροντα - Όμιλος Εταιρειών - Κοινοπραξία - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης - Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Κοινοπραξίες/Ομίλους - Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση σύμπραξης επιχειρήσεων / κοινοπραξίας) 8. Συμφωνία Εμπιστευτικότητας (Τεύχος 8) Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει, όσον αφορά τη Διακήρυξη, τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων τευχών. 5/91

6 Άρθρο 2 Προϋπολογισμός του Έργου Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των (εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο Προϋπολογισμός για το Έργο δεν αποτελεί το ανώτατο όριο Προσφοράς. Άρθρο 3 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την Προσφορά τους για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών της Διαδικασίας Ανοιχτού Διαγωνισμού. Το χρονικό αυτό διάστημα δέσμευσης των Διαγωνιζομένων με την Προσφορά τους δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ, με τη συναίνεση των Διαγωνιζομένων. Άρθρο 4 Όνομα - Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό, τόπος και χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό, η οποία είναι υπεύθυνη για κάθε θέμα που έχει σχέση με αυτόν, είναι η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΣΗΕ), οδός Ναυαρίνου 10, Αθήνα, Τηλ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της πιο πάνω Διεύθυνσης, οδός Ναυαρίνου 10, Γραφείο 404, 4ος όροφος, Τηλ , Fax , στις , ημέρα Τετάρτη και ώρα (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον Επιτροπής που έχει συστήσει η Επιχείρηση. Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά με απόδειξη ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της Αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας με ευθύνη του Διαγωνιζόμενου σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι 6/91

7 προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την της ημέρας του Διαγωνισμού. Ο φάκελος που περιέχει την προσφορά πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το Όνομα και τη Διεύθυνση του Διαγωνιζομένου, τον αριθμό της Διακήρυξης ΔΣΗΕ 02/2010 και επίσης Αντικείμενο: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΣΗΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ" Άρθρο 5 Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 1. Στον Ανοιχτό Διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν Ελληνικές Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Χωρών μελών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή Χωρών μελών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή τρίτων Χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., και που σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους, μπορούν να προμηθεύσουν τη ΔΕΗ με το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών. 2. Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως Προσφορά, είτε ανεξάρτητα, είτε συνεργαζόμενοι υπό οποιαδήποτε Νομική Μορφή με άλλες Eταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι όντως έχουν εξασφαλίσει την αναγκαία συνεργασία των Συμπραττουσών Επιχειρήσεων για την εκτέλεση της συμβάσεως Η σύμπραξη επιχειρήσεων που θα επιλεγεί έχει τη δυνατότητα : - είτε να μετατραπεί, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, σε Κοινοπραξία του Π.Δ. 186/92, όπως ισχύει, και να προσκομίσει το σχετικό Κοινοπρακτικό στη ΔΕΗ. - είτε να αναλάβει το έργο ως Όμιλος Επιχειρήσεων, με την απαρέγκλιτη προϋπόθεση, να προκύπτει από τη Σύμβαση το διακριτό αντικείμενο που θα εκτελέσει και το τίμημα που θα τιμολογήσει το κάθε μέλος χωριστά. 7/91

8 Άρθρο 6 Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 των Όρων και Οδηγιών του Ανοιχτού Διαγωνισμού, διατίθενται από τη ΔΕΗ/ΔΣΗΕ, Ναυαρίνου 10, 6 ος όροφος, Τηλ , Fax Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη αυτά μέχρι και Άρθρο 7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή Fax) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης. Η ΔΣΗΕ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα κοινοποιούνται διαμέσου τηλεομοιοτυπίας (Fax) σε όσους έχουν παραλάβει τεύχη διαγωνισμού από τη ΔΣΗΕ. Οι επιστολές παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο πρωτόκολλο της ΔΣΗΕ (Fax ). Άρθρο 8 Περιεχόμενο Προσφοράς Οι Προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική. Για όλους τους Συμμετέχοντες θα τηρηθεί η εμπιστευτικότητα των υποβληθέντων στοιχείων. 8/91

9 1. Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της Προσφοράς Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την Προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: η ένδειξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο αριθμός προκήρυξης και η ημερομηνία του διαγωνισμού ο τίτλος του Έργου στο πάνω μέρος αριστερά η επωνυμία του Διαγωνιζόμενου, η επαγγελματική του Διεύθυνση και το όνομα, το τηλέφωνο και το του Αντικλήτου του. Οι Προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να ορίσει το πρωτότυπο της προσφοράς με τη λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ γραμμένη με κεφαλαία σ' ένα από τα υποβαλλόμενα αντίγραφα. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, ισχύει το πρωτότυπο. Το πρωτότυπο της Προσφοράς του Διαγωνιζομένου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, σχέδια, κ.λ.π., από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Η κάθε Προσφορά θα περιλαμβάνει τρεις επιμέρους Φακέλους: Φάκελος Α «Νομιμοποιητικά Έγγραφα» Φάκελος Β «Τεχνική Προσφορά» και Φάκελος Γ «Οικονομική Προσφορά» Μέσα σε κάθε Φάκελο θα πρέπει να περιέχεται Πίνακας Περιεχομένων, στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται, με την αρίθμηση βάσει του παρόντος Άρθρου και με τον αριθμό των σελίδων κάθε εγγράφου. Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4, που υποχρεούνται να υποβάλουν οι Διαγωνιζόμενοι. Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ θα πρέπει να περιέχει όλα, και μόνο αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού. Δεν επιτρέπονται Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς, Οικονομικούς και Τεχνικούς Όρους της Διακήρυξης. Οι Προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Σχόλια, παρατηρήσεις ή 9/91

10 διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους υπόψη όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης αντιμετωπίζονται ως Αποκλίσεις. 2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει : Έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζόμενου ως εξής : 2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, για το ποσό του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ήτοι έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6.500 ) από αναγνωρισμένες Τράπεζες ή Ιδρύματα που έχουν δικαίωμα έκδοσης ανάλογων εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Α. 2.2 Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται από τη ΔΕΗ για την παρούσα διακήρυξη σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Γ (το Υπόδειγμα Β δεν εφαρμόζεται). 2.3 Δήλωση αποδοχής της περιόδου ισχύος της προσφοράς, που καθορίζεται στο ως άνω άρθρο 3, σύμφωνα συνημμένο Υπόδειγμα Δ της παρούσας. 2.4 Δήλωση αλληλέγγυας και εις ολόκληρο ευθύνης των εταιρειών - μελών σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από όμιλο εταιρειών, κοινοπραξία ή σύμπραξη σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ε. 2.5 Κατάσταση στοιχείων του προσφέροντος, όπου αναγράφονται πληροφορίες όπως η εταιρική επωνυμία, η οργάνωση, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα επαφής καθώς και η νομική υπόσταση του προσφέροντος και ο αριθμός φορολογικού μητρώου. 2.6 Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου (που έχει εκδοθεί κατά τους τρείς τελευταίους μήνες πριν από την ημερομηνία της αποσφράγισης των προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί βάσει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για οποιοδήποτε από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβιασμού, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς, σύμφωνα επίσης με το νόμο 3560/2007 όπως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας πτώχευσης και της νομιμοποίησης εσόδων από ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με τη νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει. Τα οικεία αποσπάσματα αφορούν (ανάλογα με τη νομική υπόσταση του προσφέροντος) στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον 10/91

11 Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διαχειριστές ή στους εταίρους ή στο πρόσωπο που συμμετέχει στον διαγωνισμό. 2.7 Απόδειξη της νομικής ύπαρξης και υπόστασης του διαγωνιζομένου (όπως το καταστατικό) και / ή Πιστοποιητικό εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο όπως προβλέπεται στη χώρα της επαγγελματικής του εγκατάστασης. 2.8 Πρόσφατο πιστοποιητικό (που έχει εκδοθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών πριν από την ημερομηνία της αποσφράγισης των προσφορών) που εκδίδεται από τον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του προσφέροντος ή σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της, που να βεβαιώνει ότι ο τελευταίος δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, καθώς και αντίστοιχο πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί και δεν εκκρεμεί κατά του προσφέροντος αίτηση κήρυξης σε πτώχευση. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει επίσης να αναφέρονται, ανάλογα με την περίπτωση στους εταίρους, τους διαχειριστές, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο πρόσωπο που συμμετέχει στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αρμόδια αρχή για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, ο προσφέρων υποβάλλει επίσημη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου μητρώου / εμπορικού επιμελητηρίου, όπου βεβαιώνει για λογαριασμό της εταιρίας ότι δεν υφίσταται αρμόδια αρχή για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, και ότι ο τελευταίος δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει κατατεθεί εναντίον του αίτηση κήρυξης σε πτώχευση. 2.9 Σε περίπτωση Υποβολής της προσφοράς από όμιλο εταιρειών, κοινοπραξίας ή σύμπραξης, κάθε εταιρεία υποβάλλονται: Τα προαναφερθέντα στοιχεία υπό 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. Τη δήλωση του /91

12 Το σχετικό συμφωνητικό της κοινοπραξίας, ή του ομίλου εταιρειών που δείχνει το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους. Σημείωση: Ο προσφέρων δύναται να μην συμπεριλάβει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στις παραγράφους 2.6, 2.7 και 2.8, στο ΦΑΚΕΛΟ. Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων συμπεριλαμβάνει στο συνημμένο Υπόδειγμα Β, το ακόλουθο κείμενο: "Δηλώνω 1. ότι τα ακόλουθα πρόσωπα (ανάλογα με τη νομική υπόσταση του προσφέροντος) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς, σύμφωνα επίσης με τον νόμο 3560 / 2007 όπως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας πτώχευσης και της νομιμοποίησης εσόδων από ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με τη νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει. 2. υπάρχουν τα απαιτούμενα για την εν λόγω διακήρυξη δικαιολογητικά (όπως ορίζεται στις παραγράφους από 2.6 και 2.8). Δηλώνω επίσης ότι όλα τα παραπάνω (έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 2.6, 2.7 και 2.8) θα υποβληθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά από αίτηση της ΔΕΗ κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας υποβολής αυτών των εγγράφων δύναται η ΔΕΗ να απορρίψει την προσφορά χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν επιπρόσθετα εντός του Φακέλου Α τα εξής στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού: Τουλάχιστον τριετή εμπειρία που τεκμηριώνεται με κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα τελευταία 3 έτη, ιδίως δε των ανάλογων με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. Στον κατάλογο αναφέρονται η αξία, η ημερομηνία παροχής και οι αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: Ποσοστό A/A Πελάτης/ Αποδέκτης Σύντομη Περιγραφή Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου Προϋπολογισμός Παρούσα Φάση συμμετοχής στην υλοποίηση Ημερομήνια Παροχής του Έργου του έργου 12/91

13 Ενότητα Ομάδα Έργου που περιλαμβάνει: αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της Ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο κατάλογο στελεχών του, τα οποία προτείνονται για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου και το ρόλο κάθε στελέχους στην Ομάδα Έργου αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών, από τα οποία να προκύπτει η εξειδίκευση που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου κάθε υποψήφιος Ανάδοχος ορίζει τον επί τόπου υπεύθυνο που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου. εάν ο υπεύθυνος ή τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του Προσφέροντος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη τη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου. Ονοματεπώνυμο Θέση στην Ομάδα Επίπεδο Αρμοδιότητες / Απασχόληση σε Στελέχους Έργου εμπειρίας καθήκοντα ανθρωποημέρες 3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει : Στοιχεία του Προσφέροντος (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του. Περιγραφή οικονομικών μεγεθών του (μετοχικό κεφάλαιο, κύκλοι εργασιών, κέρδη κατά τα τελευταία έτη, κλπ.). Περιγραφή του απασχολούμενου προσωπικού του (κατηγορίες προσωπικού, αριθμός απασχολουμένων ανά κατηγορία, χρονική εξέλιξη, κ.λπ.). 13/91

14 Περιγραφή υποδομής του (κτίρια, τεχνική υποδομή, κλπ.) με ιδιαίτερη αναφορά στη μηχανοργάνωσή του. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του. Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα πληροφορικής. Κατάλογο αντίστοιχων έργων με το παρόν που να περιέχουν: έργα που εμπλέκουν σχεσιακές βάσεις δεδομένων κατά προτίμηση Microsoft SQL server και Oracle έργα υλοποίησης δικτύων αρχιτεκτονικής client / server (όπως ο πρώτος πίνακας στην παράγραφο 2.10). Ενότητα Ομάδα Έργου βάση του πίνακα και των προϋποθέσεων της παραγράφου Παροχή υποστήριξης διάρκειας δύο (2) ετών μετά την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου, βάσει του Τεύχους 4, παράγραφος Γ5 Παρεχόμενη εκπαίδευση, βάσει του Τεύχους 4, παράγραφος Γ3 Τριετή εγγύηση των παρεχόμενων υλικών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διακομιστής, συσκευές δικτύωσης, κ.α.) από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. Ενότητα «Πρόταση Προσέγγισης του Έργου» που περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο: το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης των παραδοτέων σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεύχος 4 τη μεθοδολογία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει σε όλα τα στάδια του έργου και την προσέγγιση που θα ακολουθήσει (τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες κλπ.) οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. Πίνακες Συμμόρφωσης (Τεύχος 4 «Τεχνικές Προδιαγραφές», παράγραφος Γ6) Τεχνικές περιγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών και λογισμικών. 14/91

15 4. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ θα περιέχει : Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει: το συνολικό ποσό σε ευρώ ( ), ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανάλυση του συνολικού ποσού ανά υποέργο και ανά μονάδα υλικού και λογισμικού ετήσιο κόστος συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Τεύχους 4, καθώς και σε περίπτωση υπέρβασης των προεκτιμηθέντων ωρών συντήρησης, την τιμή μονάδας ανά ανθρωποώρα. Σύμφωνα με το Τεύχος 5 «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς», στο συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνονται και όλα τα τυχόν έξοδα που θα χρειαστεί να αναλάβει ο ανάδοχος. Ο ΦΠΑ θα πρέπει να σημειώνεται χωριστά από το συνολικό ποσό. Οι τιμές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. Αύξηση τιμών των υπηρεσιών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του Ανάδοχου δεν γίνεται αποδεκτή. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για τέσσερεις (4) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε ευρώ ( ). Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται. Οι Προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Ο προσφέρων θεωρείται ότι δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην Προσφορά του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται και περιγράψει τους διαφορετικούς όρους προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή διαγωνισμού παρακολούθησης του έργου. Μετά την κατάθεση της Προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς ή απόκρουση όρου της προκήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται από τους προσφέροντες μόνο όταν ζητούνται από το 15/91

16 αρμόδιο όργανο. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται. Άρθρο 9 Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών 1. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία ώρα και τόπο από την Επιτροπή που έχει συστήσει η ΔΕΗ. Προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων λαμβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν μέχρι την πιο πάνω ημέρα και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 4 των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ του Ανοιχτού Διαγωνισμού. 2. Η Επιτροπή Αποσφράγισης παραλαμβάνει τις προσφορές των Διαγωνιζομένων και καταγράφει την επωνυμία τους στο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. Με την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις προσφορές που έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τα ονόματα των αντίστοιχων Διαγωνιζομένων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των προσφορών. 3. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους Φακέλους με τη σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι και ελέγχει την ύπαρξη των ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και Γ. Εάν μέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν ανευρεθούν και οι τρεις φάκελοι, τότε η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς δικαίωμα Ένστασης. 4. Μετά αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον Πίνακα περιεχομένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο Διαγωνιζόμενος. Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν εν ευθέτω χρόνο, αποφασίζει για όσους τυχόν θα πρέπει να αποκλεισθούν, με βάση τους όρους του Διαγωνισμού και ανακοινώνει τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας απ' αυτούς. 16/91

17 5. Σε κάθε Διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή Αποσφράγισης θα επιστρέφονται, επί αποδείξει, σφραγισμένοι όπως υποβλήθηκαν ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β και ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ. Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στο Άρθρο 11 του παρόντος για υποβολή Ενστάσεων, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος που αποκλείστηκε δεν έχει υποβάλει ένσταση. Επίσης μπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής Ενστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ θα επιστραφούν στο Διαγωνιζόμενο μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης της ΔΕΗ, επί της Ενστάσεώς του. Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α θα κρατηθούν από τη ΔΕΗ κατά την κρίση της. 6. Μετά την απόφαση της ΔΕΗ επί τυχόν Ενστάσεων των Διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Αποσφράγισης σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει, με τη σειρά που έχουν καταγραφεί οι διαγωνιζόμενοι, τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β εκείνων που έγιναν τελικά αποδεκτοί, μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα Περιεχομένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο Διαγωνιζόμενος. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια τεχνικά στοιχεία που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β που αποσφραγίστηκε. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ζητηθεί από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος. 7. Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία των εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων, οι οποίοι παρευρίσκονται εφόσον το επιθυμούν. 8. Οικονομική αξιολόγηση αφορά μόνο τις προσφορές εκείνες που μετά την τεχνική αξιολόγηση χαρακτηρίστηκαν «Τεχνικά Αποδεκτές", συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έγιναν δεκτές μετά τη εκδίκαση της σχετικής ένστασης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όλων των "Τεχνικά Αποδεκτών" προσφορών. Όλοι οι προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές χαρακτηρίστηκαν ως "Τεχνικά Αποδεκτές", θα ειδοποιηθούν επίσημα για την ημερομηνία και την ώρα της αποσφράγισης του «ΦΑΚΕΛΟΥ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ». 17/91

18 Άρθρο 10 Αξιολόγηση Προσφορών Οι προσφορές που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: Α) Αξιολόγηση νομιμοποιητικών στοιχείων αναδόχου (ΦΑΚΕΛΟΣ Α): Στο πρώτο στάδιο θα αποκλειστούν οι εταιρείες οι οποίες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια του Φάκελου Α. Στην περίπτωση αυτή δεν ανοίγονται οι Προσφορές (Φάκελοι Β & Γ) και επιστρέφονται κατόπιν κλήσης του. Β) Τεχνική αξιολόγηση Στο στάδιο αυτό θα ανοιχτούν οι τεχνικές Προσφορές οι οποίες ικανοποιούν τα κριτήρια του Φακέλου Α, θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Προσφορών, τα οποία αναγράφονται στην επόμενη ενότητα, και ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε Προσφοράς, όπως ορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών που παρατίθενται στη συνέχεια, από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος. Κάθε μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο αριθμό από 0-10 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια για κάθε κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος θα πολλαπλασιαστεί επί τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού. Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικών προσφορών: (συνολική βαθμολογία 100) Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των Προσφορών είναι τα κάτωθι: (σε παρένθεση δίνονται οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας (σ.β.)) α) ποσοστό ικανοποίησης των πινάκων συμμόρφωσης(ι,ιι,ιιι,ιv), όπως ορίζεται αυτός στο Τεύχος 4 των τεχνικών προδιαγραφών του έργου (σ.β. 30) β) αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας των υποέργων (σ.β. 50): 18/91

19 γ) σχεδιασμός σχεσιακής βάσης δεδομένων (σ.β. 10) σχεδιασμός λογισμικού εφαρμογών (σ.β. 10) μετάπτωση δεδομένων (σ.β. 5) σχεδιασμός & ανάπτυξη ερωτημάτων/αναφορών (σ.β. 10) προμήθεια & εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων και δικτυακού εξοπλισμού (σ.β. 5) κατασκευή τοπικού δικτύου (σ.β. 5) εκπαίδευση προσωπικού (σ.β. 5) εμπειρία σε συναφή έργα(σ.β.10) Προσόντα και επάρκεια της προτεινόμενης Ομάδας Έργου (σ.β. 10) Το άθροισμα των βαθμών των κριτηρίων θα αποτελεί το Συνολικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς κάθε προσφέροντος. Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογιστεί ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) ως εξής: _ ό _ ή _ ά _ έ έ _ ή _ ί _ _ ώ _ ώ Γ) Οικονομική Αξιολόγηση: Η βαθμολόγηση των οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων θα είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογιστεί ο Συνολικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) ως εξής: ή _ ό _ ή _ ά O 100 ή _ ή _ ά _ έ όπου Συνολική Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος είναι το συνολικό ποσό σε ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το έργο, περιλαμβανομένων όλων των εξόδων και μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δ) Συνολική Αξιολόγηση των Προσφορών: Η αξιολόγηση της Συνολικής Προσφοράς (ΣΠ) κάθε προσφέροντος θα γίνει με την εφαρμογή του ακόλουθου μαθηματικού τύπου: 19/91

20 ΣΠ = (ΣΒΤΠ x 0,7) + (ΣΒΟΠ x 0,3). Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα είναι αυτός που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο βαθμό Συνολικής Προσφοράς. Άρθρο 11 Ενστάσεις Διαγωνιζομένων 1. Δυνατότητα υποβολής Ενστάσεων έχουν μόνο οι απορριπτόμενοι και μόνο για τους λόγους που απορρίφθηκαν, όταν : - Η Επιτροπή Αποσφράγισης προβεί σε απόρριψη προσφοράς για αποκλίσεις ή παραλείψεις των περιεχομένων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α. - Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβεί σε απόρριψη της προσφοράς εξαιτίας του περιεχομένου του ΦΑΚΕΛΟΥ Β. Ενστάσεις που υποβάλλονται από τρίτους ή από διαγωνιζόμενους για θέματα που αφορούν σε άλλο διαγωνιζόμενο ή που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα πιο πάνω δεν γίνονται αποδεκτές. 2. Οι Ενστάσεις αναστέλλουν τη διαδικασία του Διαγωνισμού μέχρι την τελεσίδικη εκδίκασή τους. Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του αλλά τίθεται υπόψη μόνο στο υπηρεσιακό όργανο που θα κατακυρώσει το Διαγωνισμό. 3. Οι Ενστάσεις για απόρριψη προσφοράς εξ αιτίας του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποσφράγισης και εφόσον κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΗ/ΔΣΗΕ, οδός Ναυαρίνου 10, Αθήνα, Τηλ μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που η Επιτροπή Αποσφράγισης θα ανακοινώσει στους Διαγωνιζόμενους το αποτέλεσμα του ελέγχου του ΦΑΚΕΛΟΥ Α. Η απόφαση επί των Ενστάσεων θα λαμβάνεται από αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο της Επιχείρησης, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποσφράγισης. 4. Οι Ενστάσεις για απόρριψη προσφοράς εξ αιτίας του περιεχομένου του ΦΑΚΕΛΟΥ Β, θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής 20/91

21 Αξιολόγησης και εφόσον κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΗ/ΔΣΗΕ, οδός Ναυαρίνου 10, Αθήνα, Τηλ μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ανακοινώσει στους Διαγωνιζόμενους το αποτέλεσμα της κρίσης του ΦΑΚΕΛΟΥ Β. Η απόφαση επί των Ενστάσεων θα λαμβάνεται από αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο της Επιχείρησης, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Άρθρο 12 Κατακύρωση - Ακύρωση Διαδικασίας Ανοιχτού Διαγωνισμού Η Επιτροπή Αποσφράγισης και Αξιολόγησης υποβάλλει στο αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού όργανο, που είναι η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας (ΓΔ/Ε), ολόκληρο το φάκελο του διαγωνισμού με ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της στην οποία μπορεί να προτείνει: την κατακύρωση του διαγωνισμού την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων της προκήρυξης τη ματαίωση του διαγωνισμού. Η ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γίνει εγγράφως στον ανακηρυχθέντα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε διάστημα που θα του κοινοποιηθεί από την ΔΣΗΕ για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης που θα αφορά την εκτέλεση του έργου. Η έγγραφη ανακοίνωση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της προκήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος όταν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, της αρχικής ή της συμπληρωματικής, θα πρέπει να προσκομίσει και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του συμβατικού αντικειμένου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και ημερομηνία λήξης 90 ημέρες αργότερα από την τελική παράδοση των παραδοτέων. Η εγγυητική επιστολή θα συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Τεύχους 7 της παρούσας. 21/91

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41205 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισµός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα