ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του ήμου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του ήμου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ. :.47,0 με το Φ. Π. Α.

2 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην συντήρηση του κεντρικού κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των υπηρεσιών του. Η παρούσα συντήρηση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σε κτίρια του, καθώς και στην εξασφάλιση άνεσης, αποδοτικής ψύξης κατά τους θερινούς μήνες και αποδοτικής θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες για τους εργαζόμενους και τους δημότες στα γραφεία και τους χώρους εργασίας τόσο στο ημοτικό Κατάστημα όσο και σε άλλα κτίρια του. Η παρούσα συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Π.. 8/ΦΕΚ Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 4 Α/ «Κύρωση του Κώδικα ήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 86/ΦΕΚ 9 Α /--995 «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του N. 36/ΦΕΚ 47 Α'/995 «Περί ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 3530/739/ΦΕΚ 9 Β /-8-00 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν. 36/995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Του N. 373/ΦΕΚ 63 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 3 η παράγραφο του 0 ου άρθρου. Του N. 385/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 386/ΦΕΚ Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του Ν. 45/ΦΕΚ 07 Α / «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/0, 4093/0 και 47/03» και ιδίως της Ζ παραγράφου του. Του Ν. 403/ΦΕΚ 04 Α /5-9-0 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/007 (πτωχευτικός κώδικας Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π/380/8--0 (ΦΕΚ 3400 Β /0--0) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων». Του Ν. 450/ΦΕΚ 74 Α / «ιοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ημοσίου Τομέα Τροποποίηση διατάξεων του Π.. 38/99 (Α 6) και λοιπές ρυθμίσεις». Της με αριθμό 6/Β/486/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα». Του Π.. /ΦΕΚ 3 Α /8--03 «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα Euro (8.70,00 ) επί πλέον Φ.Π.Α. 3 % τέσσερις χιλιάδες διακόσια δύο Euro και δέκα λεπτά (4.0,0 ). Σελίδα από 4

3 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή Συντήρηση συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος πλην της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας του ημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας ημοτικού Συμβουλίου του ημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση τεσσάρων (4) πολυδιαιρούμενων συστημάτων κλιματισμού και καναλάτων συστημάτων κλιματισμού αέρα - νερού μεγάλης ισχύος σε κτίρια του, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση ενός () καναλάτου συστήματος ψύξης μεγάλης ισχύος σε κτίριο του, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση διακοσίων δέκα (0) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης κάτω των σε κτίρια του, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση είκοσι δύο () κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από Btu / hr. έως σε κτίρια του, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση οκτώ (8) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από Btu / hr. και άνω σε κτίρια του, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση επτά (7) καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος σε κτίρια του, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης του κλιματισμού σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης του κλιματισμού στο ημοτικό Κατάστημα Κωδικός CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας ( ) Συνολική Τιμή ( ) τεμ ,00.90, τεμ. 380,00 760, τεμ. 00,00 00, τεμ , , τεμ. 30,00 30, τεμ. 40 0, , τεμ. 44 5,00.00, τεμ. 6 30,00 480, τεμ. 4 60,00 840, , ,00 Σύνολο 8.70,00 Φ.Π.Α. 3 % 4.0,0 Γενικό Σύνολο.47,0 Σελίδα 3 από 4

4 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ O «Συντήρηση συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος πλην της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 480,00 Τετρακόσια ογδόντα Euro ΑΡΘΡΟ O «Συντήρηση της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας του ημοτικού Καταστήματος», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 380,00 Τριακόσια ογδόντα Euro ΑΡΘΡΟ 3 O «Συντήρηση μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας ημοτικού Συμβουλίου του ημοτικού Καταστήματος», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 00,00 Εκατό Euro ΑΡΘΡΟ 4 O «Συντήρηση τεσσάρων (4) πολυδιαιρούμενων συστημάτων κλιματισμού και καναλάτων συστημάτων κλιματισμού αέρα - νερού μεγάλης ισχύος σε κτίρια του», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 430,00 Τετρακόσια τριάντα Euro ΑΡΘΡΟ 5 O «Συντήρηση ενός () καναλάτου συστήματος ψύξης μεγάλης ισχύος σε κτίριο του», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 30,00 Τριακόσια δέκα Euro ΑΡΘΡΟ 6 O «Συντήρηση διακοσίων δέκα (0) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης κάτω των σε κτίρια του», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 0,00 Είκοσι Euro Σελίδα 4 από 4

5 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. ΑΡΘΡΟ 7 O «Συντήρηση είκοσι δύο () κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από έως Btu / hr. σε κτίρια του», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 5,00 Είκοσι πέντε Euro ΑΡΘΡΟ 8 O «Συντήρηση οκτώ (8) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από και άνω σε κτίρια του», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 30,00 Τριάντα Euro ΑΡΘΡΟ 9 O «Συντήρηση επτά (7) καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος σε κτίρια του», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 60,00 Εξήντα Euro ΑΡΘΡΟ 0 O «Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης του κλιματισμού σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του», ήτοι άριστη πραγματοποίηση των απρόβλεπτων έκτακτων εργασιών συντήρησης που κρίνονται απαραίτητες, όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Συνολική τιμή 350,00 Τριακόσια πενήντα Euro ΑΡΘΡΟ O «Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης του κλιματισμού στο ημοτικό Κατάστημα», ήτοι άριστη πραγματοποίηση των απρόβλεπτων έκτακτων εργασιών συντήρησης που κρίνονται απαραίτητες, όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Συνολική τιμή 470,00 Τετρακόσια εβδομήντα Euro Σελίδα 5 από 4

6 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. Σελίδα 6 από 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην συντήρηση του κεντρικού κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των υπηρεσιών του. Η παρούσα συντήρηση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σε κτίρια του, καθώς και στην εξασφάλιση άνεσης, αποδοτικής ψύξης κατά τους θερινούς μήνες και αποδοτικής θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες για τους εργαζόμενους και τους δημότες στα γραφεία και τους χώρους εργασίας τόσο στο ημοτικό Κατάστημα όσο και σε άλλα κτίρια του. Η μελέτη βασίστηκε σε προμέτρηση των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σε κτίρια του, η οποία, μεταξύ άλλων, καταγράφεται : Στο με αριθμό πρωτοκόλλου 634/4--04 έγγραφο της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του, στο με αριθμό πρωτοκόλλου 080/--04 έγγραφο της ιεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του και στο με αριθμό πρωτοκόλλου 37433/ έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και ια Βίου Μάθησης του. Συντήρηση του κεντρικού κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος. Συντήρηση συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος πλην της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας Οι εργασίες για τη συντήρηση του κεντρικού κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος πλην της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας, οι οποίες θα καλύπτονται από την τιμή μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχεί στο ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, είναι απαραίτητο να γίνονται μία φορά κάθε δίμηνο, δηλαδή να γίνουν συνολικά τέσσερις (4) φορές στην διάρκεια των οκτώ (8) μηνών της παρούσας συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος. Πιο αναλυτικά, αυτές οι απαραίτητες εργασίες είναι οι εξής :. Έλεγχος καθαριότητας εσωτερικών στοιχείων.. Έλεγχος ζυγοστάθμισης εσωτερικού ανεμιστήρα και καθαρισμός αυτού. 3. Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων. 4. Έλεγχος επαφών ρελαί. 5. Έλεγχος του αυτόματου πληρώσεως στην οροφή του ημοτικού Καταστήματος, των εξαεριστικών και ενδεχόμενων διαρροών δικτύου. 6. Έλεγχος του δοχείου διαστολής στην οροφή του ημοτικού Καταστήματος. 7. Έλεγχος των κυκλοφορητών του δικτύου. 8. Αμπερομέτρηση και έλεγχος ρουλεμάν στις αντλίες. 9. Έλεγχος τρίοδων βαλβίδων. 0. Έλεγχος βανών.. Έλεγχος και ρύθμιση θερμοστατών στις τοπικές κλιματιστικές μονάδες.. Χημικός καθαρισμός φίλτρων στις τοπικές κλιματιστικές μονάδες. 3. Έλεγχος θερμικών και προστατευτικών.. Συντήρηση της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (αερόψυκτης αντλίας θερμότητας) του ημοτικού Καταστήματος Η Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα του συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος είναι εγκατεστημένη στην οροφή του ημοτικού Καταστήματος, φέρει τέσσερις (4) ερμητικούς, περιστροφικούς συμπιεστές τύπου SCROLL και έχει ονομαστική ισχύ σε ψύξη 30 kw και ονομαστική ισχύ σε θέρμανση 36 kw. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης της «Προμήθειας και εγκατάστασης Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας για τον κλιματισμό του ημαρχείου» και της σχετικής σύμβασης, τα δύο () έτη της δωρεάν συντήρησης της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας από τον ανάδοχο της προμήθειας ξεκίνησαν μετά την οριστική παραλαβή της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας στις 7//0 και ολοκληρώνονται στις 6//04. Συνεπώς, οι εργασίες για την συντήρηση της Κεντρικής

7 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. Κλιματιστικής Μονάδας του ημοτικού Καταστήματος, οι οποίες θα καλύπτονται από την τιμή μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχεί στο ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, είναι απαραίτητο να γίνουν μία φορά κατά το δίμηνο που ξεκινάει στις 7//04, δηλαδή την επόμενη ημέρα από τη λήξη των δύο () ετών της δωρεάν συντήρησης της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας, και στη συνέχεια να γίνουν άλλη μία φορά στο χρονικό διάστημα που απομένει ως και την λήξη της ισχύος της σύμβασης της παρούσας συντήρησης, δηλαδή να γίνουν συνολικά δύο () φορές στην διάρκεια της παρούσας συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας. Πιο αναλυτικά, αυτές οι απαραίτητες εργασίες είναι οι εξής :. Οπτικός έλεγχος της μονάδας για εντοπισμό σκουριάς στα διάφορα τμήματά της.. Οπτικός έλεγχος της μονάδας για επιβεβαίωση ότι όλα τα μέρη της είναι ακέραια και όλες οι θύρες επίσκεψης και πόρτες των πινάκων είναι κλειστές. 3. Έλεγχος της μονάδας για υπερβολικό θόρυβο και δονήσεις. 4. Καθαρισμός των στοιχείων του συμπυκνωτή με το χέρι ή με βούρτσα για απομάκρυνση φύλλων, χαρτιού κ. τ. λ. 5. Καθαρισμός των στοιχείων του συμπυκνωτή με χρήση νερού υπό πίεση και χημικού υγρού. 6. «Χτένισμα» των στοιχείων του συμπυκνωτή (αν διαπιστωθεί ότι χρειάζεται). 7. Έλεγχος για φθορές και διαρροές των στοιχείων της μονάδας. 8. Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων συμπυκνωτή. 9. Έλεγχος σωστής έδρασης των αξονικών ανεμιστήρων του συμπυκνωτή. 0. Έλεγχος των ανεμιστήρων του συμπυκνωτή για υπερβολικό θόρυβο.. Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού μέσου.. Συμπλήρωση ψυκτικού μέσου σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης. 3. Συμπλήρωση ψυκτελαίου σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης. 4. Έλεγχος πιέσεων λειτουργίας συμπιεστών. 5. Έλεγχος των συμπιεστών για υπερβολικό θόρυβο και δονήσεις. 6. Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού. 7. Έλεγχος για διαπίστωση τυχόν διαρροών στο υδραυλικό δίκτυο της μονάδας. 8. Έλεγχος ότι το δίκτυο σωληνώσεων ψυχρού / θερμού νερού διαθέτει την επαρκή ποσότητα νερού. 9. Έλεγχος του διακόπτη ροής του δικτύου σωληνώσεων. 0. Έλεγχος του φίλτρου νερού του δικτύου σωληνώσεων.. Έλεγχος της αντλίας του δικτύου σωληνώσεων.. Έλεγχος του συστήματος ελέγχου και λειτουργίας της μονάδας. 3. Έλεγχος ότι το καλώδιο ισχύος που συνδέει τη μονάδα με τον πίνακα δεν έχει φθαρεί ή καταστραφεί. 4. Έλεγχος των ρελέ ισχύος. 5. Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος. 6. Εκκίνηση, έλεγχος και ρυθμίσεις της μονάδας. 7. Αμπερομετρήσεις. 3. Συντήρηση μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας ημοτικού Συμβουλίου του ημοτικού Καταστήματος Οι εργασίες για την συντήρηση της μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας ημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες θα καλύπτονται από την τιμή μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχεί στο 3 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, είναι απαραίτητο να γίνουν μία φορά τους πρώτους τέσσερις (4) μήνες ισχύος της σύμβασης της παρούσας συντήρησης και στη συνέχεια να γίνουν ακόμα μία φορά, δηλαδή να γίνουν συνολικά δύο () φορές στην διάρκεια της παρούσας συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της. Οι εργασίες αυτές έχουν ως εξής :. Χημικός καθαρισμός των στοιχείων (εξατμιστών) και πλύσιμο φίλτρων.. Καθαρισμός ανεμιστήρα. 3. Έλεγχος και αμπερομέτρηση στο μοτέρ. Κάθε φορά που θα εκτελούνται οι παραπάνω έλεγχοι και εργασίες στον κλιματισμό του ημοτικού Καταστήματος, η εκτέλεσή τους θα συνοδεύεται με τη συμπλήρωση αντίστοιχου ελτίου Τεχνικής Σελίδα 7 από 4

8 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. Επίσκεψης σε δύο () πρωτότυπα, ένα για τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του και το φάκελο της παρούσας συντήρησης και ένα για τον ανάδοχο. Σε αυτά τα ελτία χρειάζεται να καταγράφονται οι έλεγχοι και εργασίες που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ενδεχόμενες βλάβες που θα εντοπιστούν και τα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπισή τους. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος ή της μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας ημοτικού Συμβουλίου ή εμφάνισης ανωμαλίας στη λειτουργία τους, εφόσον το πρόβλημα παρουσιαστεί είτε μετά από τις παραπάνω τακτικές εργασίες συντήρησης είτε εκτάκτως, ο ανάδοχος που θα έχει αναλάβει τις παρούσες εργασίες συντήρησης θα είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικευμένο τεχνικό για την αντιμετώπιση του προβλήματος το αργότερο ως το μεσημέρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίησή του μέσω τηλεφώνου ή συσκευής τηλεομοιοτυπίας (φαξ) από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών ή τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για το πρόβλημα. Σε περίπτωση δε που το πρόβλημα επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία γραφείων ή υπηρεσιών του ημοτικού Καταστήματος ή, αντίστοιχα, της Αίθουσας ημοτικού Συμβουλίου και, συνεπώς, η αντιμετώπισή του κρίνεται ως επείγουσα, ο ανάδοχος της παρούσας συντήρησης θα είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικευμένο τεχνικό για την αντιμετώπισή του το αργότερο μέσα σε δύο () ώρες από τη σχετική ειδοποίηση. Το κόστος της απαραίτητης εργασίας του αναδόχου για την άρση της βλάβης στα πλαίσια αυτών των έκτακτων επισκέψεων, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνει αντικατάσταση άλλων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων εκτός από μικροϋλικά, ανταλλακτικά χαμηλού αντιτίμου ή υλικά καθαρισμού, θα καλύπτεται από την τιμή μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχεί στο ο, για την περίπτωση του συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος πλην της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας, ή στο ο, για την περίπτωση της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας του συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος, ή στο 3 ο, για την περίπτωση της μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας ημοτικού Συμβουλίου, άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης Τόσο οι προαναφερόμενες έκτακτες ανάγκες συντήρησης όσο και οι τακτικές θα αντιμετωπίζονται σε εργάσιμες ημέρες (από ευτέρα έως και Παρασκευή, πλην αργιών) και ώρες (από 08:00 έως 6:00), παρουσία τουλάχιστον ενός () εργαζόμενου στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού σε άλλα κτίρια του 4. Συντήρηση πολυδιαιρούμενων συστημάτων κλιματισμού και καναλάτων συστημάτων κλιματισμού αέρα - νερού μεγάλης ισχύος Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πολυδιαιρούμενα συστήματα κλιματισμού και τα καναλάτα συστήματα κλιματισμού αέρα - νερού μεγάλης ισχύος που είναι εγκατεστημένα σε κτίρια του : α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας Πολυδιαιρούμενα συστήματα κλιματισμού σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας της ιεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 8 ος Παιδικός Σταθμός (τηλ ) και 0 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (τηλ ) Σελίδα 8 από 4 Ζαγορίου 3 33 DAIKIN πολυδιαιρούμενο (VRV) ος Βρεφονηπιακός Σταθμός HITACHI πολυδιαιρούμενο Αντιγόνης Α (τηλ ) (VRV) Καναλάτα συστήματα κλιματισμού αέρα - νερού μεγάλης ισχύος στο Πολιτιστικό Κέντρο (Αγίου Φανουρίου 99 - τηλ ) και σε άλλες Υπηρεσίες Πολιτισμού του Καναλάτο TRANE Btu / hr. με καναλάτα συστήματα 3 Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Ισόγειο εξαερισμού, το οποίο καλύπτει και τις ανάγκες του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου Καναλάτα συστήματα κλιματισμού αέρα - νερού μεγάλης ισχύος σε αθλητικούς χώρους του Αθλητικό Πολυκέντρο Καναλάτο RHOSS ιασταύρωση των οδών 4 Ραδιοφωνίας (τηλ. 0- με καναλάτα Πριάμου και Πρέσπας ) συστήματα εξαερισμού

9 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. Οι εργασίες για την συντήρηση καθενός από τα προαναφερόμενα τέσσερα (4) συστήματα κλιματισμού, οι οποίες θα καλύπτονται από την τιμή μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχεί στο 4 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, χρειάζεται να πραγματοποιηθούν δύο () φορές στη διάρκεια της παρούσας συντήρησης. Η πρώτη συντήρησή τους χρειάζεται να πραγματοποιηθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης σύμβασης και η δεύτερη συντήρησή τους χρειάζεται να πραγματοποιηθεί στους δύο () τελευταίους μήνες ισχύος της σύμβασης της παρούσας συντήρησης. Κατά αυτόν τον τρόπο, στο 4 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, η συνολική ποσότητα των συντηρήσεων (8) είναι διπλάσια από τον συνολικό αριθμό των κλιματιστικών συστημάτων. Στην περίπτωση των καναλάτων συστημάτων αέρα - νερού, η πρώτη συντήρησή τους θα ολοκληρώνεται με τις απαραίτητες εργασίες μετατροπής τους από ψύξη σε θέρμανση, όταν οι Υπηρεσίες Πολιτισμού του, στην περίπτωση του συστήματος στο Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου, ή το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και ια Βίου Μάθησης του, στην περίπτωση των συστημάτων σε αθλητικούς χώρους, δώσουν εντολή στον ανάδοχο της παρούσας συντήρησης να τις πραγματοποιήσει. Αντίστοιχα, η δεύτερη συντήρησή τους θα ολοκληρώνεται με τις απαραίτητες εργασίες μετατροπής τους από θέρμανση σε ψύξη, όταν οι Υπηρεσίες Πολιτισμού του, στην περίπτωση του συστήματος στο Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου, ή το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και ια Βίου Μάθησης του, στην περίπτωση των συστημάτων σε αθλητικούς χώρους, δώσουν εντολή στον ανάδοχο της παρούσας συντήρησης να τις πραγματοποιήσει. Όσον αφορά στα πολυδιαιρούμενα συστήματα κλιματισμού (αλλιώς Variable Refrigerant Volume systems V. R. V.) σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας της ιεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε συντήρησή τους παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω : Α. Για την εξωτερική μονάδα :. Καθαρισμό των συμπυκνωτή με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 3. Έλεγχος θερμοκρασιών και πιέσεων λειτουργίας. 4. Έλεγχος ψυκτικού υγρού. 5. Έλεγχος βημάτων λειτουργίας (φόρτιση αποφόρτιση συμπιεστών). 6. Έλεγχος ηλεκτρικών, αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας και ασφαλείας στο ηλεκτρονικό κέντρου του μηχανήματος. 7. οκιμή και θέση σε λειτουργία. Β. Για τις εσωτερικές μονάδες :. Χημικός και αντιμικροβιακός καθαρισμός του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας.. Καθαρισμό των φίλτρων αέρος. 3. Έλεγχο των φτερωτών των ανεμιστήρων. 4. Καθαρισμό λεκάνης συμπυκνωμάτων. 5. Έλεγχος, δοκιμή ανταπόκρισης εντολών χειριστηρίου και θέση σε λειτουργία του συστήματος. Όσον αφορά στα καναλάτα συστήματα κλιματισμού αέρα νερού μεγάλης ισχύος, οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε συντήρησή τους παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω : Α. Για τις κλιματιστικές τοπικές μονάδες διαιρούμενου τύπου :. Χημικός καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών στοιχείων.. Καθαρισμός αποχέτευσης. 3. Καθαρισμός φτερωτής εσωτερικού ανεμιστήρα, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 4. Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου. 5. Αμπερομέτρηση συμπιεστή. 6. Έλεγχος ηλεκτρικών επαφών. 7. Καθαρισμός φίλτρων. 8. Έλεγχος σωστής λειτουργίας. Σελίδα 9 από 4

10 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. Β. Για τους ψύκτες :. Έλεγχος του κινητήρα του συμπιεστή.. Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 3. Έλεγχος του αισθητήρα θερμοκρασίας. 4. Έλεγχος του διακόπτη ροής. 5. Έλεγχος της στάθμης ελαίου του συμπιεστή. 6. Χημικός καθαρισμός των στοιχείων, δηλαδή των συμπυκνωτών, και πλύσιμο με πιεστικό μηχάνημα. 7. Έλεγχος και αμπερομέτρηση των ανεμιστήρων. 8. Αλλαγή φίλτρων της γραμμής υγρού. 9. Έλεγχος ψυκτικού μέσου. 0. Έλεγχος αυτοματισμών προστασίας. Γ. Για τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες :. Χημικός καθαρισμός των φίλτρων.. Έλεγχος των ανεμιστήρων (αμπερομέτρηση). 3. Έλεγχος ρουλεμάν. 4. Έλεγχος και ρύθμιση θερμοστατών. 5. Έλεγχος τρίοδων βαλβίδων.. Για το δίκτυο νερού και τις αντλίες :. Αμπερομέτρηση και έλεγχος ρουλεμάν στις αντλίες.. Έλεγχος θερμικών και προστατευτικών. 3. Έλεγχος αυτομάτου πληρώσεως. 4. Έλεγχος εξαεριστικών. 5. Καθαρισμός φίλτρων νερού. 6. Έλεγχος βανών. 5. Συντήρηση καναλάτου συστήματος ψύξης μεγάλης ισχύος Το καναλάτο σύστημα ψύξης μεγάλης ισχύος που είναι εγκατεστημένο σε αθλητικό χώρο του παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα : α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος εργασίας ο Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου (Γ. Κακούρης) (τηλ ) ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια 3 ης Ορεινής Ταξιαρχίας και Καπετάν Βέρα Καναλάτο CARRIER με καναλάτα συστήματα εξαερισμού Οι εργασίες για την συντήρηση του προαναφερόμενου καναλάτου συστήματος ψύξης, οι οποίες θα καλύπτονται από την τιμή μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχεί στο 5 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, χρειάζεται να πραγματοποιηθούν μία () φορά στη διάρκεια της παρούσας συντήρησης, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης σύμβασης. Κατά αυτόν τον τρόπο, στο 5 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, η συνολική ποσότητα των συντηρήσεων () είναι ίση με τον συνολικό αριθμό των καναλάτων συστημάτων ψύξης μεγάλης ισχύος. Οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην συντήρηση του καναλάτου συστήματος ψύξης μεγάλης ισχύος είναι οι ακόλουθες :. Χημικός καθαρισμός των στοιχείων (εξατμιστών) και πλύσιμο φίλτρων.. Καθαρισμός ανεμιστήρα. 3. Έλεγχος και αμπερομέτρηση στο μοτέρ. Κάθε φορά που θα εκτελούνται οι παραπάνω έλεγχοι και εργασίες στα προαναφερόμενα συστήματα κλιματισμού μεγάλης ισχύος, η εκτέλεσή τους θα συνοδεύεται με τη συμπλήρωση αντίστοιχου ελτίου Τεχνικής Επίσκεψης σε δύο () πρωτότυπα, ένα για τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του και το φάκελο της παρούσας συντήρησης και ένα για τον ανάδοχο. Σε αυτά τα ελτία χρειάζεται να καταγράφονται οι έλεγχοι και εργασίες που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ενδεχόμενες βλάβες που θα εντοπιστούν και τα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπισή τους. Σελίδα 0 από 4

11 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων κτιρίων του Στους τέσσερις (4) πίνακες παρακάτω παρουσιάζονται τα κλιματιστικά μηχανήματα, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας κτηριακών εγκαταστάσεων του, ανάλογα με την απόδοσή τους σε Στον τελευταίο από τους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα καναλάτα συστήματα κλιματισμού μικρής ισχύος, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε κτίρια του. Κάθε πίνακας παρουσιάζει τα μηχανήματα, η συντήρηση των οποίων καλύπτεται από διαφορετικό άρθρο, από το 6 ο έως και το 9 ο, του ενδεικτικού προϋπολογισμού, με σειρά αντίστοιχη προς την σειρά των άρθρων στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επίσης, τόσο ο τίτλος πριν από κάθε πίνακα όσο και ο αντίστοιχος αριθμός παραπέμπουν στο αντίστοιχο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 6. Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης κάτω των σε κτίρια του α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας Κλιματιστικά μηχανήματα σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (τηλ ) Γραφείο Αντιδημάρχου Νέστορος 0, ος όροφος SHARP Γραφείο δίπλα στο Γραφείο Νέστορος 0, Αντιδημάρχου FUJI ELECTRIC Btu / όροφος hr. 3 Γραφεία, 3 Νέστορος 0, ος όροφος KLIMATAIR Γραφεία, 4 Νέστορος 0, ος όροφος SHARP Κεντρικό γραφείο Νέστορος 0, ος όροφος SHARP Γραφείο "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ Νέστορος 0, ΣΠΙΤΙ" KLIMATAIR PLUS KFH SV όροφος ημοτικά Ιατρεία Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 5 MITSUBISHI (τηλ ) MITSUBISHI 8 ημοτικά Ιατρεία Ζίτσης και Καλπακίου FUJITSU (τηλ ) KLIMATAIR PLUS.000 Btu / hr. SHARP Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Κάλχου και Αίαντος MITSUBISHI (τηλ έως 4) MITSUBISHI Συμβουλευτικό Σταθμός ΚΕΘΕΑ Αθηνάς 47 SHARP TOSHIBA Κέντρο Α. Μ. Ε. Α. (τηλ ) Ρήγα Φεραίου 6 και Πολυτέκνων DAIKIN Κέντρο Κοινωνικής και Αγίας Ελένης και Πλήθωνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γεμιστού (Παλατιανή) Παιδιών MITSUBISHI MITSUBISHI Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέστορος 0, ος όροφος KLIMATAIR PLUS KFH SV.000 Κλιματιστικά μηχανήματα σε Κ. Α. Π. Η. της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 4 Α Κ. Α. Π. Η., κεντρικό κτίριο SAMSUNG AQ09AVE αναών 35 (τηλ ) SAMSUNG AQAVE.000 PANASONIC CS-SACKP Α Κ. Α. Π. Η., MITSUBISHI SRK56A αναών 35 φυσικοθεραπευτήριο 6 Β Κ. Α. Π. Η. Μελίκης 7 MIDEA.000 (τηλ ) Σελίδα από 4

12 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας 7 Γ Κ. Α. Π. Η. Αγίας Αικατερίνης 3 (τηλ ) TOYOTOMI KLIMATAIR PLUS.000 Btu / hr. 8 Κ. Α. Π. Η. Θεοδώρας 48 3 (τηλ ) MITSUBISHI SRK408HENF.000 Btu/ hr. MIDEA TOYOTOMI 9 Κ. Α. Π. Η. Θεοδώρας 50 DAI-ICHI 0 Ε Κ. Α. Π. Η. Ζωοδόχου Πηγής TOYOTOMI (τηλ ) TOYOTOMI ΣΤ Κ. Α. Π. Η. Εκάβης 78 TOYOTOMI (τηλ ) Ζ Κ. Α. Π. Η. αβάκη 40 HOKKAIDO (τηλ ) 3 Η Κ. Α. Π. Η. Σπύρου Μουστακλή και Σινάνη DAI-ICHI (τηλ ) (Εργατικές Πολυκατοικίες) HOKKAIDO Κλιματιστικά μηχανήματα σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας της ιεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 4 Κεντρικά Γραφεία ιεύθυνσης Νέστορος 0, ος όροφος MITSUBISHI MSZ-GE50VA (τηλ ) MITSUBISHI SRK 35ZG ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλπακίου και Ζίτσης MITSUBISHI SRK 85HENF (τηλ ) MITSUBISHI MSH-4NV MITSUBISHI MSH-8NV MITSUBISHI SRK 408HENF.000 KLIMATAIR PLUS KFH SVI ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Λεωφόρος Πετρουπόλεως 54 TOYAMA ARN 70L (τηλ ) HOKKAIDO KHD-H PANASONIC CS-79KE ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μεθοδίου 56 HOKKAIDO KHD-8H (τηλ ) HOKKAIDO KHD-H MITSUBISHI SRK 408HENF.000 STIEBEL ELTRON ACR09WB TOYAMA ARN 70L SHARP AY-80WA ος Παιδικός Σταθμός (τηλ. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου MYOTO MGS-09HHM-N ) 69Α Σελίδα από 4

13 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας 4 ος Παιδικός Σταθμός Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου HOKKAIDO KHD-8H Α 3 PANASONIC CS-873KE TOYAMA ARN 70L MITSUBISHI SRK 408HENF.000 PANASONIC CU-973KE ος Παιδικός Σταθμός Αγίας Λαύρας 4 MITSUBISHI MR.SLIMBC79M55WHO (τηλ ) MITSUBISHI MSC-GA35VB.000 AIRWELL MITSUBISHI FDFL54HENZ 30 6 ος Παιδικός Σταθμός ημητσάνης και Παγκάλου MITSUBISHI MSC-GE5VB (τηλ ) TOYAMA ARN 70L SANYO SARK43GH 3 HOKKAIDO KHD-09H HOKKAIDO KHD-H ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Καπετάν Βέρα και Πηνελόπης PANASONIC CS-873KE (τηλ ) PANASONIC PANASONIC CS-A0KE.000 MITSUBISHI HOKKAIDO KHD-8H HOKKAIDO KHD-H TOYAMA ARN 70L TOYAMA INTERKLIMA 3 9 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ικάρου 5 και Βρυσηίδος 59-6 MITSUBISHI SRK 63ZE-S.000 (τηλ ) MITSUBISHI MSZ-HC5VA MITSUBISHI SRK 50ZG-S MITSUBISHI MSZ-HC35VA.000 Κλιματιστικά μηχανήματα στο Πολιτιστικό Κέντρο (Αγίου Φανουρίου 99 - τηλ ) και σε άλλες Υπηρεσίες Πολιτισμού του 33 Γραφείο ος όροφος DAIKIN.000 TOYOTOMI Γραφεία ος όροφος FUJI ELECTRIC.000 Btu / hr. MITSUBISHI Σελίδα 3 από 4

14 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας Γραφεία ος όροφος SHARP Γραφεία 3 ος όροφος AIRWELL SHARP Λαογραφικό Κάλχου και Πολυφήμου MITSUBISHI MITSUBISHI Τμήμα Αγγειοπλαστικής Μελίκης 7 MITSUBISHI Κλιματιστικά μηχανήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας του (τηλ ) Εντός του Περιβαλλοντικού 38 ημοτικό Στάδιο Ιλίου (τηλ. Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», με MITSUBISHI SRK8HC-S ). την είσοδο επί της οδού Ελευσινίων Μυστηρίων ο Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου (τηλ ) ο Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου (Γ. Κακούρης) (τηλ ) Αθλητικό Πολυκέντρο Ραδιοφωνίας (τηλ ) ημοτικό Γυμναστήριο Παλατιανής (τηλ ) Αίθουσα γυμναστικής Αγίου Νικολάου Αίθουσα γυμναστικής Αγίου Φανουρίου (τηλ ) ημοτικό Φυσικοθεραπευτήριο Ζωοδόχου Πηγής ιασταύρωση των οδών Κωλέττη και Σφακτηρίας 3 ης Ορεινής Ταξιαρχίας και Καπετάν Βέρα ιασταύρωση των οδών Πριάμου και Πρέσπας ιασταύρωση της οδού Νίκου Ξυλούρη με την Λεωφόρο Παλατιανής Οδός αβάκη 30 ιασταύρωση των οδών Ξυλοκάστρου και Γαργαλιάνων Οδός Μαυρομιχάλη 6 KLIMATAIR PLUS KFH SV.000 KLIMATAIR PLUS KFH SV.000 TOSHIBA PLUS RAS- 0JKVP-E MITSUBISHI SRK8HC-S MITSUBISHI MSH-GA60VB.000 INVENTOR BVI SANYO SAP-K8EH.000 MITSUBISHI MSZ-CGE50VA Κλιματιστικά μηχανήματα στην ιεύθυνση ιαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου Τμήματα ιαχείρισης και συντήρησης οχημάτων και Σχεδιασμού, αποκομιδής 46 απορριμμάτων και ανακύκλωσης (τηλ ) Γκαράζ, Μπίμπιζα α 9 47 Τμήμα εφαρμογών πρασίνου (τη ) Γκαράζ, Μπίμπιζα α 8 Κλιματιστικά μηχανήματα στο Γραφείο Νεκροταφείου του 48 Γραφείο Νεκροταφείου (τηλ ) Λεωφόρος Θηβών 40 Κλιματιστικά μηχανήματα σε υπηρεσίες του ημοτικού Καταστήματος 49 Κέντρο Πληροφόρησης Πολιτών (τηλ ) Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής AMERICOOL Κέντρο Πληροφόρησης Πολιτών (τηλ ) Πλατεία Αγίου Φανουρίου AMERICOOL Νέστορος 0, ος όροφος KLIMATAIR PLUS KFH SV Νέστορος 0, ος όροφος Σελίδα 4 από 4 MITSUBISHI MSH-GA50VB 8.000

15 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας Νέστορος 0, ος όροφος MITSUBISHI SRK35GZ-L Νέστορος 0, ος όροφος KLIMATAIR PLUS KFH SV Νέστορος 0, ος όροφος SHARP KLIMATAIR PLUS KFH SV Χώρος εγκατάστασης Server Κάλχου 48 50, ος όροφος HITACHI ημοτικού Καταστήματος 56 Ισόγειο ημοτικού Καταστήματος Κάλχου 48 50, ισόγειο MITSUBISHI οροφής 7. Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από έως σε κτίρια του α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας Κλιματιστικά μηχανήματα σε Κ. Α. Π. Η. της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Α Κ. Α. Π. Η., κεντρικό κτίριο MITSUBISHI FDKN308H αναών 35 (τηλ ) Α Κ. Α. Π. Η., MITSUBISHI FDKN308H αναών 35 φυσικοθεραπευτήριο ΣΤ Κ. Α. Π. Η. Εκάβης 78 SAMSUNG (τηλ ) 4 Ζ Κ. Α. Π. Η. αβάκη 40 HOKKAIDO (τηλ ) Κλιματιστικά μηχανήματα σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας της ιεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 5 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλπακίου και Ζίτσης SHARP AY-AP4GR (τηλ ) FUJI ELECTRIC RS-4UC MITSUBISHI SRK7HE-S ος Βρεφονηπιακός PANASONIC CS-473KE Λεωφόρος Πετρουπόλεως 54 Σταθμός(τηλ ) ος Βρεφονηπιακός Σταθμός PANASONIC CS-473KE Καπετάν Βέρα και Πηνελόπης (τηλ ) ος Παιδικός Σταθμός (τηλ ) και 0 ος MITSUBISHI δαπέδου Ζαγορίου 3 33 Βρεφονηπιακός Σταθμός (τηλ ) Κλιματιστικά μηχανήματα στο Πολιτιστικό Κέντρο (Αγίου Φανουρίου 99 - τηλ ) και σε άλλες Υπηρεσίες Πολιτισμού του 9 Πολιτιστικό Κέντρο ος όροφος, Αίθουσα Εκδηλώσεων SHARP ος όροφος SHARP Κέντρο Γυναικών Ιδομενέως και Μενελάου 9 MITSUBISHI Κλιματιστικά μηχανήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας του (τηλ ) Αίθουσα Αθλητικών και ιασταύρωση των οδών Σίνα AIRWELL AWSI-HDD04-N Πολιτιστικών Προγραμμάτων και Ιωαννίνων Κλιματιστικά μηχανήματα σε υπηρεσίες του ημοτικού Καταστήματος Σελίδα 5 από 4

16 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας MITSUBISHI Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από Btu/hr. και άνω σε κτίρια του α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας Κλιματιστικά μηχανήματα στο Πολιτιστικό Κέντρο (Αγίου Φανουρίου 99 - τηλ ) και σε άλλες Υπηρεσίες Πολιτισμού του Βιβλιοθήκη 3 ος όροφος MITSUBISHI (ντουλάπα) Κλιματιστικά μηχανήματα στην βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου (τηλ έως ) Νέστορος 0, ισόγειο MITSUBISHI (ντουλάπα) Κλιματιστικά μηχανήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας του (τηλ ) 3 Αίθουσα Γυμναστικής ιασταύρωση των οδών Αγίου MIDEA MFS-48ARN Παλατιανής Γεωργίου και Μεθοδίου (ντουλάπα) Κλιματιστικά μηχανήματα στο ημοτικό Κατάστημα 4 Χώρος εγκατάστασης server ημοτικού Καταστήματος Κάλχου 48 50, ος όροφος MITSUBISHI Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ημοτικού Κάλχου 48 50, ο MITSUBISHI υπόγειο (ντουλάπα) Καταστήματος Κλιματιστικά μηχανήματα σε υπηρεσίες του ημοτικού Καταστήματος Κέντρο Εξυπηρέτησης 6 Πολιτών (τηλ έως 90) Νέστορος 0 MITSUBISHI (ντουλάπα) 9. Συντήρηση καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος σε κτίρια του α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας Καναλάτα συστήματα κλιματισμού μικρής ισχύος σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (τηλ ) Καναλάτο σύστημα Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέστορος και Αθηνάς κλιματισμού MITSUBISHI Καναλάτα συστήματα κλιματισμού μικρής ισχύος στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας του (τηλ ) Πλατεία Φοινίκων, μεταξύ των Καναλάτο σύστημα ημοτικό Γυμναστήριο Αγίου οδών Αγίου Φανουρίου, κλιματισμού MITSUBISHI Φανουρίου Ολυμπίας, Τεγέας και Άστρους Καναλάτα συστήματα κλιματισμού μικρής ισχύος στο Πολιτιστικό Κέντρο (Αγίου Φανουρίου 99 - τηλ ) 3 Καμαρίνια θεάτρου Ισόγειο Καναλάτο σύστημα κλιματισμού TRANE Καναλάτο σύστημα 4 Αίθουσα εκδηλώσεων ος όροφος κλιματισμού TRANE Καναλάτα συστήματα κλιματισμού μικρής ισχύος σε υπηρεσίες του ημοτικού Καταστήματος 5 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Καναλάτο σύστημα Νέστορος 07 (τηλ ) κλιματισμού Σελίδα 6 από 4

17 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. Τόσο τα κλιματιστικά μηχανήματα που παρουσιάζονται στους παραπάνω πίνακες όσο και τα καναλάτα συστήματα κλιματισμού μικρής ισχύος, χρειάζονται να συντηρηθούν δύο () φορές στη διάρκεια της παρούσας συντήρησής τους. Η πρώτη συντήρησή τους χρειάζεται να πραγματοποιηθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης σύμβασης και η δεύτερη συντήρησή τους χρειάζεται να πραγματοποιηθεί στο διάστημα μεταξύ της 7//05 και της 0//05. Για αυτόν τον λόγο, όσον αφορά στα άρθρα του ενδεικτικού προϋπολογισμού από το 6 ο έως και το 9 ο, η ποσότητα των συντηρήσεων σε καθένα από τα άρθρα αυτά είναι διπλάσια από την ποσότητα των μηχανημάτων που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε άρθρο. Οι συντηρήσεις τόσο σε αυτά τα άρθρα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και του τιμολογίου της παρούσας μελέτης όσο και στα πέντε προηγούμενα αναφέρονται ως «τεμάχια» στη στήλη μονάδας μέτρησης του ενδεικτικού προϋπολογισμού και στο τιμολόγιο. Συνεπώς, οι τιμές μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχούν στο 6 ο, το 7 ο, το 8 ο και το 9 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης θα καλύπτουν το κόστος μίας () συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων ή των καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος, στα οποία αντιστοιχεί το κάθε άρθρο. Στην περίπτωση των κλιματιστικών μηχανημάτων, η συντήρηση αυτή θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες προς εκτέλεση εργασίες συντήρησης :. Καθαρισμός του στοιχείου των εσωτερικών μονάδων με χημικό υγρό. 3. Καθαρισμός των ανεμιστήρων των εσωτερικών μονάδων. 4. Καθαρισμός των αποχετεύσεων και συμπυκνωμάτων. 5. Καθαρισμός του στοιχείου των εξωτερικών μονάδων με ειδικό πλυστικό μηχάνημα. 6. Καθαρισμός των ανεμιστήρων των εξωτερικών μονάδων. 7. Καθαρισμός των φίλτρων αέρα περσίδας. 8. Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού. 9. Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας. 0. Έλεγχος ασφάλειας κλιματιστικής μονάδας.. Έλεγχος σωστής λειτουργίας μηχανημάτων.. Συμπλήρωση με ψυκτικό υγρό, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση των καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος, η συντήρηση αυτή θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες προς εκτέλεση εργασίες συντήρησης :. Χημικός καθαρισμός των στοιχείων (εξατμιστών) και πλύσιμο φίλτρων.. Καθαρισμός ανεμιστήρα. 3. Έλεγχος και αμπερομέτρηση στο μοτέρ. Οι προαναφερόμενες εργασίες και έλεγχοι σε κλιματιστικά μηχανήματα ή, αντίστοιχα, καναλάτα συστήματα κλιματισμού μικρής ισχύος θα καταγράφονται στο αντίστοιχο ελτίο Τεχνικής Επίσκεψης. Το ελτίο αυτό θα συμπληρώνεται σε δύο () πρωτότυπα, ένα για τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του και το φάκελο της παρούσας συντήρησης και ένα για τον ανάδοχο. Σε αυτά τα ελτία χρειάζεται να καταγράφονται οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι και εργασίες που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ενδεχόμενες βλάβες που θα εντοπιστούν και τα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπισή τους. Σε περίπτωση μη λειτουργίας πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού, καναλάτου συστήματος κλιματισμού μεγάλης ή μικρής ισχύος ή κλιματιστικού μηχανήματος που περιλαμβάνεται στην παρούσα συντήρηση ή εμφάνισης ανωμαλίας στη λειτουργία τους, εφόσον το πρόβλημα παρουσιαστεί είτε μετά από τις παραπάνω τακτικές εργασίες συντήρησης είτε εκτάκτως, ο ανάδοχος που θα έχει αναλάβει τις παρούσες εργασίες συντήρησης θα είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικευμένο τεχνικό για την αντιμετώπιση του προβλήματος το αργότερο ως το μεσημέρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίησή του μέσω τηλεφώνου ή συσκευής τηλεομοιοτυπίας (φαξ) από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών ή τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για το πρόβλημα. Σε περίπτωση δε που το πρόβλημα επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία γραφείων ή υπηρεσιών του και, συνεπώς, η αντιμετώπισή του κρίνεται ως επείγουσα, ο ανάδοχος της παρούσας συντήρησης θα είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικευμένο τεχνικό για την αντιμετώπισή του το αργότερο μέσα σε δύο () ώρες από τη σχετική ειδοποίηση. Το κόστος της απαραίτητης εργασίας του αναδόχου για την άρση της βλάβης στα πλαίσια αυτών των έκτακτων επισκέψεων, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνει αντικατάσταση άλλων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων Σελίδα 7 από 4

18 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. εκτός από μικροϋλικά, ανταλλακτικά χαμηλού αντιτίμου ή υλικά καθαρισμού, θα καλύπτεται από την τιμή μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχεί στο 4 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, για την περίπτωση των πολυδιαιρούμενων ή καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μεγάλης ισχύος ή στο 5 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την περίπτωση του καναλάτου συστήματος ψύξης μεγάλης ισχύος ή στο 6 ο, 7 ο ή 8 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για τις διάφορες περιπτώσεις κλιματιστικών μηχανημάτων, ανάλογα με την ισχύ τους, ή στο 9 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την περίπτωση των καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος. Τόσο οι προαναφερόμενες έκτακτες ανάγκες συντήρησης όσο και οι τακτικές θα αντιμετωπίζονται σε εργάσιμες ημέρες (από ευτέρα έως και Παρασκευή, πλην αργιών) και ώρες (από 08:00 έως 6:00). Στη διάρκεια της παρούσας συντήρησης ενδέχεται να προκύψουν και απρόβλεπτες - έκτακτες ανάγκες συντήρησης των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του και του ημοτικού Καταστήματος, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό, ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν πιο ομαλή και ασφαλής λειτουργία τους. Για να αντιμετωπίζονται ταχύτατα οι ανάγκες αυτές έχουν προβλεφθεί τα συνολικά ποσά που αναφέρονται στο 0 ο (για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς) και το ο (για το ημοτικό Κατάστημα) άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης. Για χρησιμοποιηθεί μέρος του ποσού αυτού ώστε να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες είναι απαραίτητη ή έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση από τον ανάδοχο, όπου θα διαπιστώνεται και θα αιτιολογείται η αντίστοιχη ανάγκη και θα δίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και το συνολικό κόστος της εργασίας, καθώς και των υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που ενδεχομένως χρειάζονται. Με βάση τουλάχιστον αυτό το έγγραφο και σε συνδυασμό με όποιον άλλο έλεγχο κριθεί ως απαραίτητος από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, θα είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η παραλαβή των παραπάνω εργασιών και η κάλυψή τους από το συμφωνητικό της παρούσας συντήρησης. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την παρούσα συντήρηση χρειάζεται να είναι αποδεδειγμένα σχετικός με το αντικείμενο και υπεύθυνος και να έχει τα απαιτούμενα από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις ουσιαστικά και τυπικά προσόντα. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Κανονισμών και με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς. Σελίδα 8 από 4

19 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ O : Αντικείμενο της εργασίας Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην συντήρηση του κεντρικού κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των υπηρεσιών του. Η παρούσα συντήρηση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σε κτίρια του, καθώς και στην εξασφάλιση άνεσης, αποδοτικής ψύξης κατά τους θερινούς μήνες και αποδοτικής θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες για τους εργαζόμενους και τους δημότες στα γραφεία και τους χώρους εργασίας τόσο στο ημοτικό Κατάστημα όσο και σε άλλα κτίρια του. ΑΡΘΡΟ O : Ισχύουσες διατάξεις Η παρούσα συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Π.. 8/ΦΕΚ Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 4 Α/ «Κύρωση του Κώδικα ήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 86/ΦΕΚ 9 Α /--995 «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του N. 36/ΦΕΚ 47 Α'/995 «Περί ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 3530/739/ΦΕΚ 9 Β /-8-00 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν. 36/995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Του N. 373/ΦΕΚ 63 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 3 η παράγραφο του 0 ου άρθρου. Του N. 385/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 386/ΦΕΚ Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του Ν. 45/ΦΕΚ 07 Α / «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/0, 4093/0 και 47/03» και ιδίως της Ζ παραγράφου του. Του Ν. 403/ΦΕΚ 04 Α /5-9-0 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/007 (πτωχευτικός κώδικας Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π/380/8--0 (ΦΕΚ 3400 Β /0--0) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων». Του Ν. 450/ΦΕΚ 74 Α / «ιοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ημοσίου Τομέα Τροποποίηση διατάξεων του Π.. 38/99 (Α 6) και λοιπές ρυθμίσεις». Της με αριθμό 6/Β/486/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα». Του Π.. /ΦΕΚ 3 Α /8--03 «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» ΑΡΘΡΟ 3 O : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση Σελίδα 9 από 4

20 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ε) Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 4 O : Προσφορές Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα συντήρηση, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου για τη συντήρηση θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα συντήρηση, δηλαδή τουλάχιστον για οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει «ΠΡΟΣ το ήμο Ιλίου (Οικονομική Επιτροπή)» και «Προσφορά για τη Συντήρηση κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και». Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση : από ένα () ακριβές αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας (ή, εναλλακτικά, της άδειας άσκησης επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού), που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.. /ΦΕΚ 3 Α / «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» ή, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα, της επαγγελματικής άδειας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.. 87/996 (ΦΕΚ 7 Α ) «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενος στις σχετικές εργασίες», της οποίας η ημερομηνία θεώρησης δεν έχει παρέλθει, για κάθε τεχνίτη, τεχνικό ή, αντίστοιχα, μηχανικό Α. Ε. Ι., τον οποίον θα χρησιμοποιήσει στο προσωπικό του ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον αναλάβει την παρούσα συντήρηση, από ένα () ακριβές αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο των αντίστοιχων πιστοποιητικών κατηγορίας Ι ή ΙΙ, σύμφωνα με το 4 ο άρθρο του Κανονισμού 303/008 της Επιτροπής της Ε. Ε. για κάθε τεχνίτη, τεχνικό ή, αντίστοιχα, μηχανικό Α. Ε. Ι., τον οποίον θα χρησιμοποιήσει στο προσωπικό του ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον αναλάβει την παρούσα συντήρηση και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 599/986 ότι ο υποψήφιος ανάδοχος, εφόσον αναλάβει την παρούσα συντήρηση, δεν θα χρησιμοποιήσει για τις εργασίες της προσωπικό μη σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στο Π.. /ΦΕΚ 3 Α / Θα είναι συμβατική υποχρέωσή του υποψηφίου, ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος της παρούσας συντήρησης, να χρησιμοποιήσει σε όλη τη διάρκεια της συντήρησης προσωπικό σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στο Π.. /03, για το οποίο θα έχει υποβάλλει στον φάκελο προσφοράς του επικυρωμένα αντίγραφα των επαγγελματικών αδειών ή αδειών άσκησης επαγγέλματος και των αντίστοιχων πιστοποιητικών κατηγορίας Ι ή ΙΙ, σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο για μέλη του προσωπικού του, ο ήμος Ιλίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το 7 ο άρθρο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων και τις σχετικές διατάξεις του Π.. 8/980. Από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς εκτέλεση εργασίες συντήρησης συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος της παρούσας συντήρησης, καθώς τότε η προσφορά θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αντίστοιχης σύμβασης. Σελίδα 0 από 4

ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου

ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου Κ. Μ. : Π99/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015».

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». Κ.Μ.: Π03 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.542,30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815579 2015-06-02

15PROC002815579 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞ46ΣΙ-7ΝΡ ΑΔΑΜ: 14PROC001937061 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104-210 6853330 ΦΑΞ: 210 6853330

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Ημ/νία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 4704 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα