ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του ήμου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του ήμου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ. :.47,0 με το Φ. Π. Α.

2 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην συντήρηση του κεντρικού κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των υπηρεσιών του. Η παρούσα συντήρηση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σε κτίρια του, καθώς και στην εξασφάλιση άνεσης, αποδοτικής ψύξης κατά τους θερινούς μήνες και αποδοτικής θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες για τους εργαζόμενους και τους δημότες στα γραφεία και τους χώρους εργασίας τόσο στο ημοτικό Κατάστημα όσο και σε άλλα κτίρια του. Η παρούσα συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Π.. 8/ΦΕΚ Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 4 Α/ «Κύρωση του Κώδικα ήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 86/ΦΕΚ 9 Α /--995 «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του N. 36/ΦΕΚ 47 Α'/995 «Περί ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 3530/739/ΦΕΚ 9 Β /-8-00 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν. 36/995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Του N. 373/ΦΕΚ 63 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 3 η παράγραφο του 0 ου άρθρου. Του N. 385/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 386/ΦΕΚ Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του Ν. 45/ΦΕΚ 07 Α / «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/0, 4093/0 και 47/03» και ιδίως της Ζ παραγράφου του. Του Ν. 403/ΦΕΚ 04 Α /5-9-0 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/007 (πτωχευτικός κώδικας Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π/380/8--0 (ΦΕΚ 3400 Β /0--0) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων». Του Ν. 450/ΦΕΚ 74 Α / «ιοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ημοσίου Τομέα Τροποποίηση διατάξεων του Π.. 38/99 (Α 6) και λοιπές ρυθμίσεις». Της με αριθμό 6/Β/486/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα». Του Π.. /ΦΕΚ 3 Α /8--03 «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα Euro (8.70,00 ) επί πλέον Φ.Π.Α. 3 % τέσσερις χιλιάδες διακόσια δύο Euro και δέκα λεπτά (4.0,0 ). Σελίδα από 4

3 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή Συντήρηση συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος πλην της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας του ημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας ημοτικού Συμβουλίου του ημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση τεσσάρων (4) πολυδιαιρούμενων συστημάτων κλιματισμού και καναλάτων συστημάτων κλιματισμού αέρα - νερού μεγάλης ισχύος σε κτίρια του, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση ενός () καναλάτου συστήματος ψύξης μεγάλης ισχύος σε κτίριο του, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση διακοσίων δέκα (0) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης κάτω των σε κτίρια του, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση είκοσι δύο () κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από Btu / hr. έως σε κτίρια του, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση οκτώ (8) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από Btu / hr. και άνω σε κτίρια του, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση επτά (7) καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος σε κτίρια του, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης του κλιματισμού σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης του κλιματισμού στο ημοτικό Κατάστημα Κωδικός CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας ( ) Συνολική Τιμή ( ) τεμ ,00.90, τεμ. 380,00 760, τεμ. 00,00 00, τεμ , , τεμ. 30,00 30, τεμ. 40 0, , τεμ. 44 5,00.00, τεμ. 6 30,00 480, τεμ. 4 60,00 840, , ,00 Σύνολο 8.70,00 Φ.Π.Α. 3 % 4.0,0 Γενικό Σύνολο.47,0 Σελίδα 3 από 4

4 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ O «Συντήρηση συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος πλην της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 480,00 Τετρακόσια ογδόντα Euro ΑΡΘΡΟ O «Συντήρηση της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας του ημοτικού Καταστήματος», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 380,00 Τριακόσια ογδόντα Euro ΑΡΘΡΟ 3 O «Συντήρηση μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας ημοτικού Συμβουλίου του ημοτικού Καταστήματος», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 00,00 Εκατό Euro ΑΡΘΡΟ 4 O «Συντήρηση τεσσάρων (4) πολυδιαιρούμενων συστημάτων κλιματισμού και καναλάτων συστημάτων κλιματισμού αέρα - νερού μεγάλης ισχύος σε κτίρια του», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 430,00 Τετρακόσια τριάντα Euro ΑΡΘΡΟ 5 O «Συντήρηση ενός () καναλάτου συστήματος ψύξης μεγάλης ισχύος σε κτίριο του», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 30,00 Τριακόσια δέκα Euro ΑΡΘΡΟ 6 O «Συντήρηση διακοσίων δέκα (0) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης κάτω των σε κτίρια του», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 0,00 Είκοσι Euro Σελίδα 4 από 4

5 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. ΑΡΘΡΟ 7 O «Συντήρηση είκοσι δύο () κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από έως Btu / hr. σε κτίρια του», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 5,00 Είκοσι πέντε Euro ΑΡΘΡΟ 8 O «Συντήρηση οκτώ (8) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από και άνω σε κτίρια του», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 30,00 Τριάντα Euro ΑΡΘΡΟ 9 O «Συντήρηση επτά (7) καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος σε κτίρια του», ήτοι άριστη προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή ανά τεμάχιο 60,00 Εξήντα Euro ΑΡΘΡΟ 0 O «Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης του κλιματισμού σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του», ήτοι άριστη πραγματοποίηση των απρόβλεπτων έκτακτων εργασιών συντήρησης που κρίνονται απαραίτητες, όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Συνολική τιμή 350,00 Τριακόσια πενήντα Euro ΑΡΘΡΟ O «Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης του κλιματισμού στο ημοτικό Κατάστημα», ήτοι άριστη πραγματοποίηση των απρόβλεπτων έκτακτων εργασιών συντήρησης που κρίνονται απαραίτητες, όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Συνολική τιμή 470,00 Τετρακόσια εβδομήντα Euro Σελίδα 5 από 4

6 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. Σελίδα 6 από 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην συντήρηση του κεντρικού κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των υπηρεσιών του. Η παρούσα συντήρηση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σε κτίρια του, καθώς και στην εξασφάλιση άνεσης, αποδοτικής ψύξης κατά τους θερινούς μήνες και αποδοτικής θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες για τους εργαζόμενους και τους δημότες στα γραφεία και τους χώρους εργασίας τόσο στο ημοτικό Κατάστημα όσο και σε άλλα κτίρια του. Η μελέτη βασίστηκε σε προμέτρηση των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σε κτίρια του, η οποία, μεταξύ άλλων, καταγράφεται : Στο με αριθμό πρωτοκόλλου 634/4--04 έγγραφο της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του, στο με αριθμό πρωτοκόλλου 080/--04 έγγραφο της ιεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του και στο με αριθμό πρωτοκόλλου 37433/ έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και ια Βίου Μάθησης του. Συντήρηση του κεντρικού κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος. Συντήρηση συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος πλην της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας Οι εργασίες για τη συντήρηση του κεντρικού κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος πλην της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας, οι οποίες θα καλύπτονται από την τιμή μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχεί στο ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, είναι απαραίτητο να γίνονται μία φορά κάθε δίμηνο, δηλαδή να γίνουν συνολικά τέσσερις (4) φορές στην διάρκεια των οκτώ (8) μηνών της παρούσας συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος. Πιο αναλυτικά, αυτές οι απαραίτητες εργασίες είναι οι εξής :. Έλεγχος καθαριότητας εσωτερικών στοιχείων.. Έλεγχος ζυγοστάθμισης εσωτερικού ανεμιστήρα και καθαρισμός αυτού. 3. Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων. 4. Έλεγχος επαφών ρελαί. 5. Έλεγχος του αυτόματου πληρώσεως στην οροφή του ημοτικού Καταστήματος, των εξαεριστικών και ενδεχόμενων διαρροών δικτύου. 6. Έλεγχος του δοχείου διαστολής στην οροφή του ημοτικού Καταστήματος. 7. Έλεγχος των κυκλοφορητών του δικτύου. 8. Αμπερομέτρηση και έλεγχος ρουλεμάν στις αντλίες. 9. Έλεγχος τρίοδων βαλβίδων. 0. Έλεγχος βανών.. Έλεγχος και ρύθμιση θερμοστατών στις τοπικές κλιματιστικές μονάδες.. Χημικός καθαρισμός φίλτρων στις τοπικές κλιματιστικές μονάδες. 3. Έλεγχος θερμικών και προστατευτικών.. Συντήρηση της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (αερόψυκτης αντλίας θερμότητας) του ημοτικού Καταστήματος Η Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα του συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος είναι εγκατεστημένη στην οροφή του ημοτικού Καταστήματος, φέρει τέσσερις (4) ερμητικούς, περιστροφικούς συμπιεστές τύπου SCROLL και έχει ονομαστική ισχύ σε ψύξη 30 kw και ονομαστική ισχύ σε θέρμανση 36 kw. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης της «Προμήθειας και εγκατάστασης Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας για τον κλιματισμό του ημαρχείου» και της σχετικής σύμβασης, τα δύο () έτη της δωρεάν συντήρησης της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας από τον ανάδοχο της προμήθειας ξεκίνησαν μετά την οριστική παραλαβή της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας στις 7//0 και ολοκληρώνονται στις 6//04. Συνεπώς, οι εργασίες για την συντήρηση της Κεντρικής

7 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. Κλιματιστικής Μονάδας του ημοτικού Καταστήματος, οι οποίες θα καλύπτονται από την τιμή μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχεί στο ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, είναι απαραίτητο να γίνουν μία φορά κατά το δίμηνο που ξεκινάει στις 7//04, δηλαδή την επόμενη ημέρα από τη λήξη των δύο () ετών της δωρεάν συντήρησης της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας, και στη συνέχεια να γίνουν άλλη μία φορά στο χρονικό διάστημα που απομένει ως και την λήξη της ισχύος της σύμβασης της παρούσας συντήρησης, δηλαδή να γίνουν συνολικά δύο () φορές στην διάρκεια της παρούσας συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας. Πιο αναλυτικά, αυτές οι απαραίτητες εργασίες είναι οι εξής :. Οπτικός έλεγχος της μονάδας για εντοπισμό σκουριάς στα διάφορα τμήματά της.. Οπτικός έλεγχος της μονάδας για επιβεβαίωση ότι όλα τα μέρη της είναι ακέραια και όλες οι θύρες επίσκεψης και πόρτες των πινάκων είναι κλειστές. 3. Έλεγχος της μονάδας για υπερβολικό θόρυβο και δονήσεις. 4. Καθαρισμός των στοιχείων του συμπυκνωτή με το χέρι ή με βούρτσα για απομάκρυνση φύλλων, χαρτιού κ. τ. λ. 5. Καθαρισμός των στοιχείων του συμπυκνωτή με χρήση νερού υπό πίεση και χημικού υγρού. 6. «Χτένισμα» των στοιχείων του συμπυκνωτή (αν διαπιστωθεί ότι χρειάζεται). 7. Έλεγχος για φθορές και διαρροές των στοιχείων της μονάδας. 8. Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων συμπυκνωτή. 9. Έλεγχος σωστής έδρασης των αξονικών ανεμιστήρων του συμπυκνωτή. 0. Έλεγχος των ανεμιστήρων του συμπυκνωτή για υπερβολικό θόρυβο.. Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού μέσου.. Συμπλήρωση ψυκτικού μέσου σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης. 3. Συμπλήρωση ψυκτελαίου σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης. 4. Έλεγχος πιέσεων λειτουργίας συμπιεστών. 5. Έλεγχος των συμπιεστών για υπερβολικό θόρυβο και δονήσεις. 6. Έλεγχος αντίστασης κάρτερ λαδιού. 7. Έλεγχος για διαπίστωση τυχόν διαρροών στο υδραυλικό δίκτυο της μονάδας. 8. Έλεγχος ότι το δίκτυο σωληνώσεων ψυχρού / θερμού νερού διαθέτει την επαρκή ποσότητα νερού. 9. Έλεγχος του διακόπτη ροής του δικτύου σωληνώσεων. 0. Έλεγχος του φίλτρου νερού του δικτύου σωληνώσεων.. Έλεγχος της αντλίας του δικτύου σωληνώσεων.. Έλεγχος του συστήματος ελέγχου και λειτουργίας της μονάδας. 3. Έλεγχος ότι το καλώδιο ισχύος που συνδέει τη μονάδα με τον πίνακα δεν έχει φθαρεί ή καταστραφεί. 4. Έλεγχος των ρελέ ισχύος. 5. Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος. 6. Εκκίνηση, έλεγχος και ρυθμίσεις της μονάδας. 7. Αμπερομετρήσεις. 3. Συντήρηση μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας ημοτικού Συμβουλίου του ημοτικού Καταστήματος Οι εργασίες για την συντήρηση της μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας ημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες θα καλύπτονται από την τιμή μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχεί στο 3 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, είναι απαραίτητο να γίνουν μία φορά τους πρώτους τέσσερις (4) μήνες ισχύος της σύμβασης της παρούσας συντήρησης και στη συνέχεια να γίνουν ακόμα μία φορά, δηλαδή να γίνουν συνολικά δύο () φορές στην διάρκεια της παρούσας συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της. Οι εργασίες αυτές έχουν ως εξής :. Χημικός καθαρισμός των στοιχείων (εξατμιστών) και πλύσιμο φίλτρων.. Καθαρισμός ανεμιστήρα. 3. Έλεγχος και αμπερομέτρηση στο μοτέρ. Κάθε φορά που θα εκτελούνται οι παραπάνω έλεγχοι και εργασίες στον κλιματισμό του ημοτικού Καταστήματος, η εκτέλεσή τους θα συνοδεύεται με τη συμπλήρωση αντίστοιχου ελτίου Τεχνικής Σελίδα 7 από 4

8 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. Επίσκεψης σε δύο () πρωτότυπα, ένα για τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του και το φάκελο της παρούσας συντήρησης και ένα για τον ανάδοχο. Σε αυτά τα ελτία χρειάζεται να καταγράφονται οι έλεγχοι και εργασίες που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ενδεχόμενες βλάβες που θα εντοπιστούν και τα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπισή τους. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος ή της μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας ημοτικού Συμβουλίου ή εμφάνισης ανωμαλίας στη λειτουργία τους, εφόσον το πρόβλημα παρουσιαστεί είτε μετά από τις παραπάνω τακτικές εργασίες συντήρησης είτε εκτάκτως, ο ανάδοχος που θα έχει αναλάβει τις παρούσες εργασίες συντήρησης θα είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικευμένο τεχνικό για την αντιμετώπιση του προβλήματος το αργότερο ως το μεσημέρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίησή του μέσω τηλεφώνου ή συσκευής τηλεομοιοτυπίας (φαξ) από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών ή τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για το πρόβλημα. Σε περίπτωση δε που το πρόβλημα επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία γραφείων ή υπηρεσιών του ημοτικού Καταστήματος ή, αντίστοιχα, της Αίθουσας ημοτικού Συμβουλίου και, συνεπώς, η αντιμετώπισή του κρίνεται ως επείγουσα, ο ανάδοχος της παρούσας συντήρησης θα είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικευμένο τεχνικό για την αντιμετώπισή του το αργότερο μέσα σε δύο () ώρες από τη σχετική ειδοποίηση. Το κόστος της απαραίτητης εργασίας του αναδόχου για την άρση της βλάβης στα πλαίσια αυτών των έκτακτων επισκέψεων, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνει αντικατάσταση άλλων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων εκτός από μικροϋλικά, ανταλλακτικά χαμηλού αντιτίμου ή υλικά καθαρισμού, θα καλύπτεται από την τιμή μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχεί στο ο, για την περίπτωση του συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος πλην της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας, ή στο ο, για την περίπτωση της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας του συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος, ή στο 3 ο, για την περίπτωση της μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας ημοτικού Συμβουλίου, άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης Τόσο οι προαναφερόμενες έκτακτες ανάγκες συντήρησης όσο και οι τακτικές θα αντιμετωπίζονται σε εργάσιμες ημέρες (από ευτέρα έως και Παρασκευή, πλην αργιών) και ώρες (από 08:00 έως 6:00), παρουσία τουλάχιστον ενός () εργαζόμενου στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού σε άλλα κτίρια του 4. Συντήρηση πολυδιαιρούμενων συστημάτων κλιματισμού και καναλάτων συστημάτων κλιματισμού αέρα - νερού μεγάλης ισχύος Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πολυδιαιρούμενα συστήματα κλιματισμού και τα καναλάτα συστήματα κλιματισμού αέρα - νερού μεγάλης ισχύος που είναι εγκατεστημένα σε κτίρια του : α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας Πολυδιαιρούμενα συστήματα κλιματισμού σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας της ιεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 8 ος Παιδικός Σταθμός (τηλ ) και 0 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (τηλ ) Σελίδα 8 από 4 Ζαγορίου 3 33 DAIKIN πολυδιαιρούμενο (VRV) ος Βρεφονηπιακός Σταθμός HITACHI πολυδιαιρούμενο Αντιγόνης Α (τηλ ) (VRV) Καναλάτα συστήματα κλιματισμού αέρα - νερού μεγάλης ισχύος στο Πολιτιστικό Κέντρο (Αγίου Φανουρίου 99 - τηλ ) και σε άλλες Υπηρεσίες Πολιτισμού του Καναλάτο TRANE Btu / hr. με καναλάτα συστήματα 3 Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Ισόγειο εξαερισμού, το οποίο καλύπτει και τις ανάγκες του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου Καναλάτα συστήματα κλιματισμού αέρα - νερού μεγάλης ισχύος σε αθλητικούς χώρους του Αθλητικό Πολυκέντρο Καναλάτο RHOSS ιασταύρωση των οδών 4 Ραδιοφωνίας (τηλ. 0- με καναλάτα Πριάμου και Πρέσπας ) συστήματα εξαερισμού

9 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. Οι εργασίες για την συντήρηση καθενός από τα προαναφερόμενα τέσσερα (4) συστήματα κλιματισμού, οι οποίες θα καλύπτονται από την τιμή μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχεί στο 4 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, χρειάζεται να πραγματοποιηθούν δύο () φορές στη διάρκεια της παρούσας συντήρησης. Η πρώτη συντήρησή τους χρειάζεται να πραγματοποιηθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης σύμβασης και η δεύτερη συντήρησή τους χρειάζεται να πραγματοποιηθεί στους δύο () τελευταίους μήνες ισχύος της σύμβασης της παρούσας συντήρησης. Κατά αυτόν τον τρόπο, στο 4 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, η συνολική ποσότητα των συντηρήσεων (8) είναι διπλάσια από τον συνολικό αριθμό των κλιματιστικών συστημάτων. Στην περίπτωση των καναλάτων συστημάτων αέρα - νερού, η πρώτη συντήρησή τους θα ολοκληρώνεται με τις απαραίτητες εργασίες μετατροπής τους από ψύξη σε θέρμανση, όταν οι Υπηρεσίες Πολιτισμού του, στην περίπτωση του συστήματος στο Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου, ή το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και ια Βίου Μάθησης του, στην περίπτωση των συστημάτων σε αθλητικούς χώρους, δώσουν εντολή στον ανάδοχο της παρούσας συντήρησης να τις πραγματοποιήσει. Αντίστοιχα, η δεύτερη συντήρησή τους θα ολοκληρώνεται με τις απαραίτητες εργασίες μετατροπής τους από θέρμανση σε ψύξη, όταν οι Υπηρεσίες Πολιτισμού του, στην περίπτωση του συστήματος στο Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου, ή το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και ια Βίου Μάθησης του, στην περίπτωση των συστημάτων σε αθλητικούς χώρους, δώσουν εντολή στον ανάδοχο της παρούσας συντήρησης να τις πραγματοποιήσει. Όσον αφορά στα πολυδιαιρούμενα συστήματα κλιματισμού (αλλιώς Variable Refrigerant Volume systems V. R. V.) σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας της ιεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε συντήρησή τους παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω : Α. Για την εξωτερική μονάδα :. Καθαρισμό των συμπυκνωτή με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.. Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 3. Έλεγχος θερμοκρασιών και πιέσεων λειτουργίας. 4. Έλεγχος ψυκτικού υγρού. 5. Έλεγχος βημάτων λειτουργίας (φόρτιση αποφόρτιση συμπιεστών). 6. Έλεγχος ηλεκτρικών, αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας και ασφαλείας στο ηλεκτρονικό κέντρου του μηχανήματος. 7. οκιμή και θέση σε λειτουργία. Β. Για τις εσωτερικές μονάδες :. Χημικός και αντιμικροβιακός καθαρισμός του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας.. Καθαρισμό των φίλτρων αέρος. 3. Έλεγχο των φτερωτών των ανεμιστήρων. 4. Καθαρισμό λεκάνης συμπυκνωμάτων. 5. Έλεγχος, δοκιμή ανταπόκρισης εντολών χειριστηρίου και θέση σε λειτουργία του συστήματος. Όσον αφορά στα καναλάτα συστήματα κλιματισμού αέρα νερού μεγάλης ισχύος, οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε συντήρησή τους παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω : Α. Για τις κλιματιστικές τοπικές μονάδες διαιρούμενου τύπου :. Χημικός καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών στοιχείων.. Καθαρισμός αποχέτευσης. 3. Καθαρισμός φτερωτής εσωτερικού ανεμιστήρα, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 4. Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου. 5. Αμπερομέτρηση συμπιεστή. 6. Έλεγχος ηλεκτρικών επαφών. 7. Καθαρισμός φίλτρων. 8. Έλεγχος σωστής λειτουργίας. Σελίδα 9 από 4

10 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. Β. Για τους ψύκτες :. Έλεγχος του κινητήρα του συμπιεστή.. Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 3. Έλεγχος του αισθητήρα θερμοκρασίας. 4. Έλεγχος του διακόπτη ροής. 5. Έλεγχος της στάθμης ελαίου του συμπιεστή. 6. Χημικός καθαρισμός των στοιχείων, δηλαδή των συμπυκνωτών, και πλύσιμο με πιεστικό μηχάνημα. 7. Έλεγχος και αμπερομέτρηση των ανεμιστήρων. 8. Αλλαγή φίλτρων της γραμμής υγρού. 9. Έλεγχος ψυκτικού μέσου. 0. Έλεγχος αυτοματισμών προστασίας. Γ. Για τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες :. Χημικός καθαρισμός των φίλτρων.. Έλεγχος των ανεμιστήρων (αμπερομέτρηση). 3. Έλεγχος ρουλεμάν. 4. Έλεγχος και ρύθμιση θερμοστατών. 5. Έλεγχος τρίοδων βαλβίδων.. Για το δίκτυο νερού και τις αντλίες :. Αμπερομέτρηση και έλεγχος ρουλεμάν στις αντλίες.. Έλεγχος θερμικών και προστατευτικών. 3. Έλεγχος αυτομάτου πληρώσεως. 4. Έλεγχος εξαεριστικών. 5. Καθαρισμός φίλτρων νερού. 6. Έλεγχος βανών. 5. Συντήρηση καναλάτου συστήματος ψύξης μεγάλης ισχύος Το καναλάτο σύστημα ψύξης μεγάλης ισχύος που είναι εγκατεστημένο σε αθλητικό χώρο του παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα : α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος εργασίας ο Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου (Γ. Κακούρης) (τηλ ) ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια 3 ης Ορεινής Ταξιαρχίας και Καπετάν Βέρα Καναλάτο CARRIER με καναλάτα συστήματα εξαερισμού Οι εργασίες για την συντήρηση του προαναφερόμενου καναλάτου συστήματος ψύξης, οι οποίες θα καλύπτονται από την τιμή μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχεί στο 5 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, χρειάζεται να πραγματοποιηθούν μία () φορά στη διάρκεια της παρούσας συντήρησης, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης σύμβασης. Κατά αυτόν τον τρόπο, στο 5 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, η συνολική ποσότητα των συντηρήσεων () είναι ίση με τον συνολικό αριθμό των καναλάτων συστημάτων ψύξης μεγάλης ισχύος. Οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην συντήρηση του καναλάτου συστήματος ψύξης μεγάλης ισχύος είναι οι ακόλουθες :. Χημικός καθαρισμός των στοιχείων (εξατμιστών) και πλύσιμο φίλτρων.. Καθαρισμός ανεμιστήρα. 3. Έλεγχος και αμπερομέτρηση στο μοτέρ. Κάθε φορά που θα εκτελούνται οι παραπάνω έλεγχοι και εργασίες στα προαναφερόμενα συστήματα κλιματισμού μεγάλης ισχύος, η εκτέλεσή τους θα συνοδεύεται με τη συμπλήρωση αντίστοιχου ελτίου Τεχνικής Επίσκεψης σε δύο () πρωτότυπα, ένα για τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του και το φάκελο της παρούσας συντήρησης και ένα για τον ανάδοχο. Σε αυτά τα ελτία χρειάζεται να καταγράφονται οι έλεγχοι και εργασίες που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ενδεχόμενες βλάβες που θα εντοπιστούν και τα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπισή τους. Σελίδα 0 από 4

11 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων κτιρίων του Στους τέσσερις (4) πίνακες παρακάτω παρουσιάζονται τα κλιματιστικά μηχανήματα, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας κτηριακών εγκαταστάσεων του, ανάλογα με την απόδοσή τους σε Στον τελευταίο από τους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα καναλάτα συστήματα κλιματισμού μικρής ισχύος, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε κτίρια του. Κάθε πίνακας παρουσιάζει τα μηχανήματα, η συντήρηση των οποίων καλύπτεται από διαφορετικό άρθρο, από το 6 ο έως και το 9 ο, του ενδεικτικού προϋπολογισμού, με σειρά αντίστοιχη προς την σειρά των άρθρων στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επίσης, τόσο ο τίτλος πριν από κάθε πίνακα όσο και ο αντίστοιχος αριθμός παραπέμπουν στο αντίστοιχο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 6. Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης κάτω των σε κτίρια του α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας Κλιματιστικά μηχανήματα σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (τηλ ) Γραφείο Αντιδημάρχου Νέστορος 0, ος όροφος SHARP Γραφείο δίπλα στο Γραφείο Νέστορος 0, Αντιδημάρχου FUJI ELECTRIC Btu / όροφος hr. 3 Γραφεία, 3 Νέστορος 0, ος όροφος KLIMATAIR Γραφεία, 4 Νέστορος 0, ος όροφος SHARP Κεντρικό γραφείο Νέστορος 0, ος όροφος SHARP Γραφείο "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ Νέστορος 0, ΣΠΙΤΙ" KLIMATAIR PLUS KFH SV όροφος ημοτικά Ιατρεία Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 5 MITSUBISHI (τηλ ) MITSUBISHI 8 ημοτικά Ιατρεία Ζίτσης και Καλπακίου FUJITSU (τηλ ) KLIMATAIR PLUS.000 Btu / hr. SHARP Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Κάλχου και Αίαντος MITSUBISHI (τηλ έως 4) MITSUBISHI Συμβουλευτικό Σταθμός ΚΕΘΕΑ Αθηνάς 47 SHARP TOSHIBA Κέντρο Α. Μ. Ε. Α. (τηλ ) Ρήγα Φεραίου 6 και Πολυτέκνων DAIKIN Κέντρο Κοινωνικής και Αγίας Ελένης και Πλήθωνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γεμιστού (Παλατιανή) Παιδιών MITSUBISHI MITSUBISHI Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέστορος 0, ος όροφος KLIMATAIR PLUS KFH SV.000 Κλιματιστικά μηχανήματα σε Κ. Α. Π. Η. της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 4 Α Κ. Α. Π. Η., κεντρικό κτίριο SAMSUNG AQ09AVE αναών 35 (τηλ ) SAMSUNG AQAVE.000 PANASONIC CS-SACKP Α Κ. Α. Π. Η., MITSUBISHI SRK56A αναών 35 φυσικοθεραπευτήριο 6 Β Κ. Α. Π. Η. Μελίκης 7 MIDEA.000 (τηλ ) Σελίδα από 4

12 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας 7 Γ Κ. Α. Π. Η. Αγίας Αικατερίνης 3 (τηλ ) TOYOTOMI KLIMATAIR PLUS.000 Btu / hr. 8 Κ. Α. Π. Η. Θεοδώρας 48 3 (τηλ ) MITSUBISHI SRK408HENF.000 Btu/ hr. MIDEA TOYOTOMI 9 Κ. Α. Π. Η. Θεοδώρας 50 DAI-ICHI 0 Ε Κ. Α. Π. Η. Ζωοδόχου Πηγής TOYOTOMI (τηλ ) TOYOTOMI ΣΤ Κ. Α. Π. Η. Εκάβης 78 TOYOTOMI (τηλ ) Ζ Κ. Α. Π. Η. αβάκη 40 HOKKAIDO (τηλ ) 3 Η Κ. Α. Π. Η. Σπύρου Μουστακλή και Σινάνη DAI-ICHI (τηλ ) (Εργατικές Πολυκατοικίες) HOKKAIDO Κλιματιστικά μηχανήματα σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας της ιεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 4 Κεντρικά Γραφεία ιεύθυνσης Νέστορος 0, ος όροφος MITSUBISHI MSZ-GE50VA (τηλ ) MITSUBISHI SRK 35ZG ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλπακίου και Ζίτσης MITSUBISHI SRK 85HENF (τηλ ) MITSUBISHI MSH-4NV MITSUBISHI MSH-8NV MITSUBISHI SRK 408HENF.000 KLIMATAIR PLUS KFH SVI ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Λεωφόρος Πετρουπόλεως 54 TOYAMA ARN 70L (τηλ ) HOKKAIDO KHD-H PANASONIC CS-79KE ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μεθοδίου 56 HOKKAIDO KHD-8H (τηλ ) HOKKAIDO KHD-H MITSUBISHI SRK 408HENF.000 STIEBEL ELTRON ACR09WB TOYAMA ARN 70L SHARP AY-80WA ος Παιδικός Σταθμός (τηλ. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου MYOTO MGS-09HHM-N ) 69Α Σελίδα από 4

13 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας 4 ος Παιδικός Σταθμός Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου HOKKAIDO KHD-8H Α 3 PANASONIC CS-873KE TOYAMA ARN 70L MITSUBISHI SRK 408HENF.000 PANASONIC CU-973KE ος Παιδικός Σταθμός Αγίας Λαύρας 4 MITSUBISHI MR.SLIMBC79M55WHO (τηλ ) MITSUBISHI MSC-GA35VB.000 AIRWELL MITSUBISHI FDFL54HENZ 30 6 ος Παιδικός Σταθμός ημητσάνης και Παγκάλου MITSUBISHI MSC-GE5VB (τηλ ) TOYAMA ARN 70L SANYO SARK43GH 3 HOKKAIDO KHD-09H HOKKAIDO KHD-H ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Καπετάν Βέρα και Πηνελόπης PANASONIC CS-873KE (τηλ ) PANASONIC PANASONIC CS-A0KE.000 MITSUBISHI HOKKAIDO KHD-8H HOKKAIDO KHD-H TOYAMA ARN 70L TOYAMA INTERKLIMA 3 9 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ικάρου 5 και Βρυσηίδος 59-6 MITSUBISHI SRK 63ZE-S.000 (τηλ ) MITSUBISHI MSZ-HC5VA MITSUBISHI SRK 50ZG-S MITSUBISHI MSZ-HC35VA.000 Κλιματιστικά μηχανήματα στο Πολιτιστικό Κέντρο (Αγίου Φανουρίου 99 - τηλ ) και σε άλλες Υπηρεσίες Πολιτισμού του 33 Γραφείο ος όροφος DAIKIN.000 TOYOTOMI Γραφεία ος όροφος FUJI ELECTRIC.000 Btu / hr. MITSUBISHI Σελίδα 3 από 4

14 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας Γραφεία ος όροφος SHARP Γραφεία 3 ος όροφος AIRWELL SHARP Λαογραφικό Κάλχου και Πολυφήμου MITSUBISHI MITSUBISHI Τμήμα Αγγειοπλαστικής Μελίκης 7 MITSUBISHI Κλιματιστικά μηχανήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας του (τηλ ) Εντός του Περιβαλλοντικού 38 ημοτικό Στάδιο Ιλίου (τηλ. Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», με MITSUBISHI SRK8HC-S ). την είσοδο επί της οδού Ελευσινίων Μυστηρίων ο Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου (τηλ ) ο Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου (Γ. Κακούρης) (τηλ ) Αθλητικό Πολυκέντρο Ραδιοφωνίας (τηλ ) ημοτικό Γυμναστήριο Παλατιανής (τηλ ) Αίθουσα γυμναστικής Αγίου Νικολάου Αίθουσα γυμναστικής Αγίου Φανουρίου (τηλ ) ημοτικό Φυσικοθεραπευτήριο Ζωοδόχου Πηγής ιασταύρωση των οδών Κωλέττη και Σφακτηρίας 3 ης Ορεινής Ταξιαρχίας και Καπετάν Βέρα ιασταύρωση των οδών Πριάμου και Πρέσπας ιασταύρωση της οδού Νίκου Ξυλούρη με την Λεωφόρο Παλατιανής Οδός αβάκη 30 ιασταύρωση των οδών Ξυλοκάστρου και Γαργαλιάνων Οδός Μαυρομιχάλη 6 KLIMATAIR PLUS KFH SV.000 KLIMATAIR PLUS KFH SV.000 TOSHIBA PLUS RAS- 0JKVP-E MITSUBISHI SRK8HC-S MITSUBISHI MSH-GA60VB.000 INVENTOR BVI SANYO SAP-K8EH.000 MITSUBISHI MSZ-CGE50VA Κλιματιστικά μηχανήματα στην ιεύθυνση ιαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου Τμήματα ιαχείρισης και συντήρησης οχημάτων και Σχεδιασμού, αποκομιδής 46 απορριμμάτων και ανακύκλωσης (τηλ ) Γκαράζ, Μπίμπιζα α 9 47 Τμήμα εφαρμογών πρασίνου (τη ) Γκαράζ, Μπίμπιζα α 8 Κλιματιστικά μηχανήματα στο Γραφείο Νεκροταφείου του 48 Γραφείο Νεκροταφείου (τηλ ) Λεωφόρος Θηβών 40 Κλιματιστικά μηχανήματα σε υπηρεσίες του ημοτικού Καταστήματος 49 Κέντρο Πληροφόρησης Πολιτών (τηλ ) Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής AMERICOOL Κέντρο Πληροφόρησης Πολιτών (τηλ ) Πλατεία Αγίου Φανουρίου AMERICOOL Νέστορος 0, ος όροφος KLIMATAIR PLUS KFH SV Νέστορος 0, ος όροφος Σελίδα 4 από 4 MITSUBISHI MSH-GA50VB 8.000

15 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας Νέστορος 0, ος όροφος MITSUBISHI SRK35GZ-L Νέστορος 0, ος όροφος KLIMATAIR PLUS KFH SV Νέστορος 0, ος όροφος SHARP KLIMATAIR PLUS KFH SV Χώρος εγκατάστασης Server Κάλχου 48 50, ος όροφος HITACHI ημοτικού Καταστήματος 56 Ισόγειο ημοτικού Καταστήματος Κάλχου 48 50, ισόγειο MITSUBISHI οροφής 7. Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από έως σε κτίρια του α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας Κλιματιστικά μηχανήματα σε Κ. Α. Π. Η. της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Α Κ. Α. Π. Η., κεντρικό κτίριο MITSUBISHI FDKN308H αναών 35 (τηλ ) Α Κ. Α. Π. Η., MITSUBISHI FDKN308H αναών 35 φυσικοθεραπευτήριο ΣΤ Κ. Α. Π. Η. Εκάβης 78 SAMSUNG (τηλ ) 4 Ζ Κ. Α. Π. Η. αβάκη 40 HOKKAIDO (τηλ ) Κλιματιστικά μηχανήματα σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας της ιεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 5 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλπακίου και Ζίτσης SHARP AY-AP4GR (τηλ ) FUJI ELECTRIC RS-4UC MITSUBISHI SRK7HE-S ος Βρεφονηπιακός PANASONIC CS-473KE Λεωφόρος Πετρουπόλεως 54 Σταθμός(τηλ ) ος Βρεφονηπιακός Σταθμός PANASONIC CS-473KE Καπετάν Βέρα και Πηνελόπης (τηλ ) ος Παιδικός Σταθμός (τηλ ) και 0 ος MITSUBISHI δαπέδου Ζαγορίου 3 33 Βρεφονηπιακός Σταθμός (τηλ ) Κλιματιστικά μηχανήματα στο Πολιτιστικό Κέντρο (Αγίου Φανουρίου 99 - τηλ ) και σε άλλες Υπηρεσίες Πολιτισμού του 9 Πολιτιστικό Κέντρο ος όροφος, Αίθουσα Εκδηλώσεων SHARP ος όροφος SHARP Κέντρο Γυναικών Ιδομενέως και Μενελάου 9 MITSUBISHI Κλιματιστικά μηχανήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας του (τηλ ) Αίθουσα Αθλητικών και ιασταύρωση των οδών Σίνα AIRWELL AWSI-HDD04-N Πολιτιστικών Προγραμμάτων και Ιωαννίνων Κλιματιστικά μηχανήματα σε υπηρεσίες του ημοτικού Καταστήματος Σελίδα 5 από 4

16 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας MITSUBISHI Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από Btu/hr. και άνω σε κτίρια του α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας Κλιματιστικά μηχανήματα στο Πολιτιστικό Κέντρο (Αγίου Φανουρίου 99 - τηλ ) και σε άλλες Υπηρεσίες Πολιτισμού του Βιβλιοθήκη 3 ος όροφος MITSUBISHI (ντουλάπα) Κλιματιστικά μηχανήματα στην βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου (τηλ έως ) Νέστορος 0, ισόγειο MITSUBISHI (ντουλάπα) Κλιματιστικά μηχανήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας του (τηλ ) 3 Αίθουσα Γυμναστικής ιασταύρωση των οδών Αγίου MIDEA MFS-48ARN Παλατιανής Γεωργίου και Μεθοδίου (ντουλάπα) Κλιματιστικά μηχανήματα στο ημοτικό Κατάστημα 4 Χώρος εγκατάστασης server ημοτικού Καταστήματος Κάλχου 48 50, ος όροφος MITSUBISHI Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ημοτικού Κάλχου 48 50, ο MITSUBISHI υπόγειο (ντουλάπα) Καταστήματος Κλιματιστικά μηχανήματα σε υπηρεσίες του ημοτικού Καταστήματος Κέντρο Εξυπηρέτησης 6 Πολιτών (τηλ έως 90) Νέστορος 0 MITSUBISHI (ντουλάπα) 9. Συντήρηση καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος σε κτίρια του α/α Γραφείο, τμήμα ή χώρος ιεύθυνση Τύπος κλιματιστικού Τεμάχια εργασίας Καναλάτα συστήματα κλιματισμού μικρής ισχύος σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (τηλ ) Καναλάτο σύστημα Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέστορος και Αθηνάς κλιματισμού MITSUBISHI Καναλάτα συστήματα κλιματισμού μικρής ισχύος στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας του (τηλ ) Πλατεία Φοινίκων, μεταξύ των Καναλάτο σύστημα ημοτικό Γυμναστήριο Αγίου οδών Αγίου Φανουρίου, κλιματισμού MITSUBISHI Φανουρίου Ολυμπίας, Τεγέας και Άστρους Καναλάτα συστήματα κλιματισμού μικρής ισχύος στο Πολιτιστικό Κέντρο (Αγίου Φανουρίου 99 - τηλ ) 3 Καμαρίνια θεάτρου Ισόγειο Καναλάτο σύστημα κλιματισμού TRANE Καναλάτο σύστημα 4 Αίθουσα εκδηλώσεων ος όροφος κλιματισμού TRANE Καναλάτα συστήματα κλιματισμού μικρής ισχύος σε υπηρεσίες του ημοτικού Καταστήματος 5 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Καναλάτο σύστημα Νέστορος 07 (τηλ ) κλιματισμού Σελίδα 6 από 4

17 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. Τόσο τα κλιματιστικά μηχανήματα που παρουσιάζονται στους παραπάνω πίνακες όσο και τα καναλάτα συστήματα κλιματισμού μικρής ισχύος, χρειάζονται να συντηρηθούν δύο () φορές στη διάρκεια της παρούσας συντήρησής τους. Η πρώτη συντήρησή τους χρειάζεται να πραγματοποιηθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης σύμβασης και η δεύτερη συντήρησή τους χρειάζεται να πραγματοποιηθεί στο διάστημα μεταξύ της 7//05 και της 0//05. Για αυτόν τον λόγο, όσον αφορά στα άρθρα του ενδεικτικού προϋπολογισμού από το 6 ο έως και το 9 ο, η ποσότητα των συντηρήσεων σε καθένα από τα άρθρα αυτά είναι διπλάσια από την ποσότητα των μηχανημάτων που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε άρθρο. Οι συντηρήσεις τόσο σε αυτά τα άρθρα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και του τιμολογίου της παρούσας μελέτης όσο και στα πέντε προηγούμενα αναφέρονται ως «τεμάχια» στη στήλη μονάδας μέτρησης του ενδεικτικού προϋπολογισμού και στο τιμολόγιο. Συνεπώς, οι τιμές μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχούν στο 6 ο, το 7 ο, το 8 ο και το 9 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης θα καλύπτουν το κόστος μίας () συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων ή των καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος, στα οποία αντιστοιχεί το κάθε άρθρο. Στην περίπτωση των κλιματιστικών μηχανημάτων, η συντήρηση αυτή θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες προς εκτέλεση εργασίες συντήρησης :. Καθαρισμός του στοιχείου των εσωτερικών μονάδων με χημικό υγρό. 3. Καθαρισμός των ανεμιστήρων των εσωτερικών μονάδων. 4. Καθαρισμός των αποχετεύσεων και συμπυκνωμάτων. 5. Καθαρισμός του στοιχείου των εξωτερικών μονάδων με ειδικό πλυστικό μηχάνημα. 6. Καθαρισμός των ανεμιστήρων των εξωτερικών μονάδων. 7. Καθαρισμός των φίλτρων αέρα περσίδας. 8. Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού. 9. Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας. 0. Έλεγχος ασφάλειας κλιματιστικής μονάδας.. Έλεγχος σωστής λειτουργίας μηχανημάτων.. Συμπλήρωση με ψυκτικό υγρό, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση των καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος, η συντήρηση αυτή θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες προς εκτέλεση εργασίες συντήρησης :. Χημικός καθαρισμός των στοιχείων (εξατμιστών) και πλύσιμο φίλτρων.. Καθαρισμός ανεμιστήρα. 3. Έλεγχος και αμπερομέτρηση στο μοτέρ. Οι προαναφερόμενες εργασίες και έλεγχοι σε κλιματιστικά μηχανήματα ή, αντίστοιχα, καναλάτα συστήματα κλιματισμού μικρής ισχύος θα καταγράφονται στο αντίστοιχο ελτίο Τεχνικής Επίσκεψης. Το ελτίο αυτό θα συμπληρώνεται σε δύο () πρωτότυπα, ένα για τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του και το φάκελο της παρούσας συντήρησης και ένα για τον ανάδοχο. Σε αυτά τα ελτία χρειάζεται να καταγράφονται οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι και εργασίες που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ενδεχόμενες βλάβες που θα εντοπιστούν και τα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπισή τους. Σε περίπτωση μη λειτουργίας πολυδιαιρούμενου συστήματος κλιματισμού, καναλάτου συστήματος κλιματισμού μεγάλης ή μικρής ισχύος ή κλιματιστικού μηχανήματος που περιλαμβάνεται στην παρούσα συντήρηση ή εμφάνισης ανωμαλίας στη λειτουργία τους, εφόσον το πρόβλημα παρουσιαστεί είτε μετά από τις παραπάνω τακτικές εργασίες συντήρησης είτε εκτάκτως, ο ανάδοχος που θα έχει αναλάβει τις παρούσες εργασίες συντήρησης θα είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικευμένο τεχνικό για την αντιμετώπιση του προβλήματος το αργότερο ως το μεσημέρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίησή του μέσω τηλεφώνου ή συσκευής τηλεομοιοτυπίας (φαξ) από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών ή τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για το πρόβλημα. Σε περίπτωση δε που το πρόβλημα επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία γραφείων ή υπηρεσιών του και, συνεπώς, η αντιμετώπισή του κρίνεται ως επείγουσα, ο ανάδοχος της παρούσας συντήρησης θα είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικευμένο τεχνικό για την αντιμετώπισή του το αργότερο μέσα σε δύο () ώρες από τη σχετική ειδοποίηση. Το κόστος της απαραίτητης εργασίας του αναδόχου για την άρση της βλάβης στα πλαίσια αυτών των έκτακτων επισκέψεων, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνει αντικατάσταση άλλων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων Σελίδα 7 από 4

18 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. εκτός από μικροϋλικά, ανταλλακτικά χαμηλού αντιτίμου ή υλικά καθαρισμού, θα καλύπτεται από την τιμή μονάδας προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου που αντιστοιχεί στο 4 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, για την περίπτωση των πολυδιαιρούμενων ή καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μεγάλης ισχύος ή στο 5 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την περίπτωση του καναλάτου συστήματος ψύξης μεγάλης ισχύος ή στο 6 ο, 7 ο ή 8 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για τις διάφορες περιπτώσεις κλιματιστικών μηχανημάτων, ανάλογα με την ισχύ τους, ή στο 9 ο άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την περίπτωση των καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος. Τόσο οι προαναφερόμενες έκτακτες ανάγκες συντήρησης όσο και οι τακτικές θα αντιμετωπίζονται σε εργάσιμες ημέρες (από ευτέρα έως και Παρασκευή, πλην αργιών) και ώρες (από 08:00 έως 6:00). Στη διάρκεια της παρούσας συντήρησης ενδέχεται να προκύψουν και απρόβλεπτες - έκτακτες ανάγκες συντήρησης των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του και του ημοτικού Καταστήματος, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό, ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν πιο ομαλή και ασφαλής λειτουργία τους. Για να αντιμετωπίζονται ταχύτατα οι ανάγκες αυτές έχουν προβλεφθεί τα συνολικά ποσά που αναφέρονται στο 0 ο (για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς) και το ο (για το ημοτικό Κατάστημα) άρθρο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης. Για χρησιμοποιηθεί μέρος του ποσού αυτού ώστε να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες είναι απαραίτητη ή έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση από τον ανάδοχο, όπου θα διαπιστώνεται και θα αιτιολογείται η αντίστοιχη ανάγκη και θα δίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και το συνολικό κόστος της εργασίας, καθώς και των υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που ενδεχομένως χρειάζονται. Με βάση τουλάχιστον αυτό το έγγραφο και σε συνδυασμό με όποιον άλλο έλεγχο κριθεί ως απαραίτητος από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, θα είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η παραλαβή των παραπάνω εργασιών και η κάλυψή τους από το συμφωνητικό της παρούσας συντήρησης. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την παρούσα συντήρηση χρειάζεται να είναι αποδεδειγμένα σχετικός με το αντικείμενο και υπεύθυνος και να έχει τα απαιτούμενα από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις ουσιαστικά και τυπικά προσόντα. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Κανονισμών και με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς. Σελίδα 8 από 4

19 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ O : Αντικείμενο της εργασίας Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην συντήρηση του κεντρικού κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σε γραφεία και λοιπούς χώρους εργασίας των υπηρεσιών του. Η παρούσα συντήρηση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σε κτίρια του, καθώς και στην εξασφάλιση άνεσης, αποδοτικής ψύξης κατά τους θερινούς μήνες και αποδοτικής θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες για τους εργαζόμενους και τους δημότες στα γραφεία και τους χώρους εργασίας τόσο στο ημοτικό Κατάστημα όσο και σε άλλα κτίρια του. ΑΡΘΡΟ O : Ισχύουσες διατάξεις Η παρούσα συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Του Π.. 8/ΦΕΚ Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 4 Α/ «Κύρωση του Κώδικα ήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 86/ΦΕΚ 9 Α /--995 «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του N. 36/ΦΕΚ 47 Α'/995 «Περί ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 3530/739/ΦΕΚ 9 Β /-8-00 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν. 36/995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Του N. 373/ΦΕΚ 63 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 3 η παράγραφο του 0 ου άρθρου. Του N. 385/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 386/ΦΕΚ Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του Ν. 45/ΦΕΚ 07 Α / «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/0, 4093/0 και 47/03» και ιδίως της Ζ παραγράφου του. Του Ν. 403/ΦΕΚ 04 Α /5-9-0 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/007 (πτωχευτικός κώδικας Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π/380/8--0 (ΦΕΚ 3400 Β /0--0) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων». Του Ν. 450/ΦΕΚ 74 Α / «ιοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ημοσίου Τομέα Τροποποίηση διατάξεων του Π.. 38/99 (Α 6) και λοιπές ρυθμίσεις». Της με αριθμό 6/Β/486/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα». Του Π.. /ΦΕΚ 3 Α /8--03 «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» ΑΡΘΡΟ 3 O : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση Σελίδα 9 από 4

20 Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0 με το Φ. Π. Α. δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ε) Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 4 O : Προσφορές Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα συντήρηση, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου για τη συντήρηση θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα συντήρηση, δηλαδή τουλάχιστον για οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει «ΠΡΟΣ το ήμο Ιλίου (Οικονομική Επιτροπή)» και «Προσφορά για τη Συντήρηση κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και». Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση : από ένα () ακριβές αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας (ή, εναλλακτικά, της άδειας άσκησης επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού), που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.. /ΦΕΚ 3 Α / «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» ή, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα, της επαγγελματικής άδειας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.. 87/996 (ΦΕΚ 7 Α ) «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενος στις σχετικές εργασίες», της οποίας η ημερομηνία θεώρησης δεν έχει παρέλθει, για κάθε τεχνίτη, τεχνικό ή, αντίστοιχα, μηχανικό Α. Ε. Ι., τον οποίον θα χρησιμοποιήσει στο προσωπικό του ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον αναλάβει την παρούσα συντήρηση, από ένα () ακριβές αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο των αντίστοιχων πιστοποιητικών κατηγορίας Ι ή ΙΙ, σύμφωνα με το 4 ο άρθρο του Κανονισμού 303/008 της Επιτροπής της Ε. Ε. για κάθε τεχνίτη, τεχνικό ή, αντίστοιχα, μηχανικό Α. Ε. Ι., τον οποίον θα χρησιμοποιήσει στο προσωπικό του ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον αναλάβει την παρούσα συντήρηση και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 599/986 ότι ο υποψήφιος ανάδοχος, εφόσον αναλάβει την παρούσα συντήρηση, δεν θα χρησιμοποιήσει για τις εργασίες της προσωπικό μη σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στο Π.. /ΦΕΚ 3 Α / Θα είναι συμβατική υποχρέωσή του υποψηφίου, ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος της παρούσας συντήρησης, να χρησιμοποιήσει σε όλη τη διάρκεια της συντήρησης προσωπικό σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στο Π.. /03, για το οποίο θα έχει υποβάλλει στον φάκελο προσφοράς του επικυρωμένα αντίγραφα των επαγγελματικών αδειών ή αδειών άσκησης επαγγέλματος και των αντίστοιχων πιστοποιητικών κατηγορίας Ι ή ΙΙ, σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο για μέλη του προσωπικού του, ο ήμος Ιλίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το 7 ο άρθρο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων και τις σχετικές διατάξεις του Π.. 8/980. Από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς εκτέλεση εργασίες συντήρησης συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος της παρούσας συντήρησης, καθώς τότε η προσφορά θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αντίστοιχης σύμβασης. Σελίδα 0 από 4

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου για το έτος 2016

ΕΡΓΟ : Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου για το έτος 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια Κ. Μ. : Π64/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ετήσια συντήρηση του σιντριβανιού

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μ. : Π220/2016 (τροποποιημένη) ΠΡΟΫΠ.: 6.497,60 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Μ. : Π220/2016 (τροποποιημένη) ΠΡΟΫΠ.: 6.497,60 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία Κ. Μ. : Π220/2016 (τροποποιημένη) ΠΡΟΫΠ.: 6.497,60 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Κ.Μ. : Π 87 / 2014 ΠΡΟΫΠ.: 4.741,65 με Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 13/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:5081 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ) ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το 2015

ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Κ.Μ. : Π 44/ 2014 ΠΡΟΫΠ : 15.000,00 ( µε Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 15.6261.0003 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου έτους 2015

ΕΡΓΟ : Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου έτους 2015 K. Μ. : Π153/2014 ΠΡΟΫΠ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 14REQ002011120 ΕΡΓΟ: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» Α.Μ. : Π 18/2014 ΠΡΟΫΠ: 19.262,00 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου K. Μ. : Π65/2011 ΠΡΟΫΠ. : 2.398,50 με το Φ. Π. Α. K.A. : 00.6451 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /νση: Προσχολικής Αγωγής Νέστορος 101, Ίλιον Τηλέφωνο: 2132030178, -190 Fax: 210-2696866 e-mall: ilionbns@lllon.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΕΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΕΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ Κ. Μ. : Π 124/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες αντικατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (Ηχητική κάλυψη) K. Μ.: Π 36 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το 2016

ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ. Μ. : Π 154/2014 ΠΡΟΫΠ. : 36.900,00 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014

Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014 εξοπλισµού για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των Παιδικών και Κ.Μ. : Π 57/2014 ΠΡΟΫΠ.: 5.242,67 µε Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ. Μ. : Π 154/2014 ΠΡΟΫΠ. : 36.900,00 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανές γραφείου K. Μ. : Π141/2014 ΠΡΟΫΠ. : 9.594,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

νηµάτων για κατεδαφίσεις διαµορφώσεις χώρων» «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

νηµάτων για κατεδαφίσεις διαµορφώσεις χώρων» «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ νηµάτων για κατεδαφίσεις διαµορφώσεις χώρων» «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» Κ. Μ.: Π 53/2016 Κ.Α: 15.6261.0003. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ» Κ.Μ. : Π 131/2014 Κ. Α. : 15.6261.0005 ΠΡΟΫΠ : 4.920,00

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015»

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιμολόγιο Τιμές εφαρμογής 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού Κ. Μ. : Π19/2010 ΠΡΟΫΠ. : 69.597,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ μαθητές, έτους 2015» Κ.Μ.: Π92/2015 ΠΡΟΫΠ.: 3.431,70 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για K. Μ. : Π11/2011 ΠΡΟΫΠ. : 14.944,50 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συντήρηση-επισκευή, εργασία και η προµήθεια των ανταλλακτικών, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συντήρηση-επισκευή, εργασία και η προµήθεια των ανταλλακτικών, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /νση: Προσχολικής Αγωγής Νέστορος 101, Ίλιον Τηλέφωνο: 2132030178-190 Fax: 210-2696866 e-mail: ilionbns@ilion.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24702 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π08/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.946,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» Κ. Μ. : Π117/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.993,70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Μ. : Π 2/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Μ. : Π 2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ήµου για τις ανάγκες συµβασιοποίηση του εν εξελίξει» Κ.Μ. : Π 2/2016 Κ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΕΡΓΟ : Ενοικίαση Χηµικής Τουαλέτας K. Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΕΡΓΟ : Ενοικίαση Χηµικής Τουαλέτας K. Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ενοικίαση Χηµικής Τουαλέτας K. Μ. : Π152/2014 ΠΡΟΫΠ.: 6.974,10 µε το Φ. Π. Α. Κ.Α.: 10.6236.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Μ. : Π 4 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.708,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Ιλίου»

«Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Ιλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης τύπου ντέξιον και εργασίες µεταφοράς των υπαρχόντων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών και λοιπού εξοπλισμού των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»

«Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών και λοιπού εξοπλισμού των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών και λοιπού εξοπλισμού των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» Κ.Μ.: Π 124/2015 Κ. Α. : 15.6279.0003,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 78 /2015 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 1.722,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 266 ΛΑΡΙΣΑ 16/06/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Προμήθεια διαδρασικών πινάκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Προμήθεια διαδρασικών πινάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Προμήθεια διαδρασικών πινάκων Κ. Μ. : Π71/2010 ΠΡΟΫΠ. : 27.951,00 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 2 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Ενοικίαση Χημικής Τουαλέτας K.Μ. : Π 149/2015 ΠΡΟΫΠ.: 5.535,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» Α.Μ. : Π 108/2014 ΠΡΟΫΠ : 1.695,00 (µε το Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 35.6693.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Υποστήριξη Προγραμμάτων Οικονομικών και Κ. Μ. : Π39/2011 ΠΡΟΫΠ. : 24.600,00 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓAΣΙΑ: «Καθαρισμός - Aποψίλωση κοινόχρηστων Κ.Μ.: Π123/2013 χώρων και οικοπέδων του ήμου προς πρόληψη πυρκαγιών» ΠΡΟΫΠ: 19.680,00 με Φ.Π.

ΕΡΓAΣΙΑ: «Καθαρισμός - Aποψίλωση κοινόχρηστων Κ.Μ.: Π123/2013 χώρων και οικοπέδων του ήμου προς πρόληψη πυρκαγιών» ΠΡΟΫΠ: 19.680,00 με Φ.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια της προσπάθειας για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς από τα ξερά χόρτα κατά τους θερινούς μήνες και για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, κρίνεται απαραίτητο να γίνει καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Α.Μ.: Π55/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 55/2012 ΠΡΟYΠ: 7.435,40

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 299/30-05-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων Α.Μ. : Π73/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.407,50 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων Κ. Μ. : Π130/2009 ΠΡΟΫΠ. : 35.462,00 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου κατά το έτος 2012 Κ. Μ. : Π 17 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ Κορυδαλλός 7/12/2016 Αρ. πρωτ.: 37951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. : 181.20 Κορυδαλλός Ηλ/κή δ /νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2015

Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Σελίδα 2 από 11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φρέσκου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α.

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η. Εκπαίδευση όλων των χρηστών στις αλλαγές των νέων εκδόσεων του ηµοτολογίου,

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η. Εκπαίδευση όλων των χρηστών στις αλλαγές των νέων εκδόσεων του ηµοτολογίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος 2014 Σελ. 2 από 7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τη Συντήρηση και Επισκευή του Κλιματιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 06.05.2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση Κλιµατιστικών Μονάδων (ΟΜΑ Α Α) και Μονάδων αέρος- αέρος (slpit) (ΟΜΑ Α Β) των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου. ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµός Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και επισκευή ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κλιματιστικών μηχανημάτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ : 10.6264.12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 05/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 31147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες.:

Διαβάστε περισσότερα