1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προΐόντος Sunett solid Αριθμός καταχώρισης REACH Το προϊόν απαλλάσσεται από υποχρέωση εγγραφής της REACH (Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων) Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προσδιοριζόμενες χρήσεις Προσθετικό τροφίμων, Φαρμακευτικά προϊόντα Χρήσεις που δεν ενδείκνυνται Άγνωστοι 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Celanese Production Germany GmbH & Co. KG Am Unisys-Park Sulzbach (Taunus) Germany Celanese Sales Germany GmbH Am Unisys-Park Sulzbach (Taunus) Germany Άτομο επικοινωνίας SDS ( υπευθύνου) 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης CHEMTREC: (Συλλογή κλήσεις δέχθηκε) ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) Δεν πρόκειται για επικίνδυνη ουσία ή παρασκεύασμα σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008 (CLP, Ταξινόμηση, Επισήμανση, Συσκευασία) 2.2. Στοιχεία επισήμανσης δεν απαιτείται 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Κανένα 1 (11)

2 ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1. Ουσίες Λεπτομέρειες παρέχονται στους παρακάτω πίνακες 3.2. Μείγματα Δεν εφαρμόζεται Περιεχόμενες ουσίες CAS-Αριθ EC-Αριθ. Αριθμός Ποσοστό % ταυτοποίησης Acesulfame K none 100 Περιεχόμενες ουσίες 1272/2008/EC (CLP) Χαρακτηρισμοί κινδύνων Acesulfame K Όχι επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με το GHS -- Παρατηρήσεις Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή ενότητα, βλέπε Ενότητα 16 ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Εισπνοή Δέρμα Μάτια Κατάποση Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Υποβληθείτε αμέσως σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. Ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Αφαιρέστε μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Ξεπλύνετε αμέσως με πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, τουλάχιστον για 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό.. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Σπουδαιότερα συμπτώματα Άγνωστοι 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Συμπτοματική θεραπεία ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Kατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Νερό, Αφρός, Ξηρά χημικά μέσα πυρόσβεσης, Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 2 (11)

3 Αριθμός φύλλου Επεξεργάστηκε Για λόγους ασφάλειας ακατάλληλα υλικά απόσβεσης Μη χρησιμοποιείτε δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως προς αποφυγή διασκορπισμού και εξάπλωσης της φωτιάς Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από ουσία ή το μείγμα Επικίνδυνα αέρια, τα οποία δημιουργούνται σε περίπτωση πυρκαγιάς λόγω μη ολικής καύσεως, δυνατόν να περιέχουνε Μονοξείδιο του άνθρακος Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) οξείδια αζώτου (NOx) Sulfur oxides (SOx) Δυνατός ο κίνδυνος έκρηξης λόγω σκόνης 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες Χρησιμοποιείτε αυτοδύναμη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος και προστατευτική ενδυμασία. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιορίστε και συλλέξτε το νερό απόσβεσης. ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Λάβατε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Εμποδίστε τη διείσδυση στο αποχετευτικό δίκτυο/ στα ύδατα επιφανείας/ υπόγεια ύδατα Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Περιορίστε το εκχυμένο υλικό, συλλέξτε το με έναν απορροφητήρα ασφαλή σε σπινθήρες ή σκουπίζοντάς με υγρή σκούπα και τοποθετήστε σε δοχείο προς διάθεση σύμφωνα με τις τοπικές νομικές οδηγίες (βλέπε ενότητα 13). Λαμβάνεται μηχανικά Παραπομπή σε άλλα τμήματα Συμβουλευτείτε εκπαιδευμένο προσωπικό. Λάβετε υπόψη σας τις πληροφορίες για "Ατομική προστασία" στο κεφάλαιο 8 του παρόντος Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας. ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Μέτρα υγιεινής Κατά χρησιμοποίηση μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προσοχής πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείματα και κατά το τέλος της εργασίας 3 (11)

4 Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και ενδυμασία. Μην αναπνέετε ατμούς/σκόνη. Λάβετε μέτρα για επαρκές ρεύμα αέρος και/ή απορρόφηση στους χώρους εργασίας. Ασυμβίβαστα πρΐόντα Οξειδωτικά μέσα Υποδείξεις για προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη Πάρτε μέτρα ενάντια σε ηλεκτροστατική φόρτιση. Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης. Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης. Δυνατός ο κίνδυνος έκρηξης λόγω σκόνης. Reduce the release of the substance or mixture to the environment See Section 8: Environmental exposure controls Κλάση θερμοκρασίας T3 Κατηγορία έκρηξης σκόνης ST Συνθήκες για ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Αποθήκευση των υλικών Διατηρείται σε δροσερό και ξηρό χώρο. Φυλάξτε το μακριά από το απευθείας ηλιακό φως. Ασυμβίβαστα πρΐόντα Οξειδωτικά μέσα Τεχνικά μέτρα/συνθήκες αποθήκευσης Διατηρείται καλά κλειστό, δροσερό και ξηρό. Κατηγορία αποθήκευσης 11: εύφλεκτες στερεές ουσίες 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Άγνωστοι ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1. Παράμετροι ελέγχου EC Οριακές τιμές έκθεσης Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τη διάρκεια έκθεσης στον αέρα Εθνικές οριακές τιμές ανωτάτης συγκέντρωσης στον τόπο εργασίας Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τη διάρκεια έκθεσης στον αέρα DNELs Το προϊόν απαλλάσσεται από υποχρέωση εγγραφής της REACH (Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων). PNECs Το προϊόν απαλλάσσεται από υποχρέωση εγγραφής της REACH (Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων). 4 (11)

5 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Τεχνικά προστατευτικά μέτρα Γενικά: Ίσως να μην είναι κατάλληλο ως μόνο μέσο ελέγχου της έκθεσης των εργαζομένων. Τοπικός απαγωγός: Συνιστάται ότον είναι κατάλληλο για τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων στη σκόνη ή στους ατμούς παραγωγής. Οι συσκευές με προστασία έκρηξης (όπως π.χ. ανεμιστήρες, διακόπτες και γείωση) να χρησιμοποιούνται σε μηχανικά συστήματα αερισμού. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Γενικές υποδείξεις Μέτρα υγιεινής Προστασία των αναπνευστικών οδών Προστασία των ματιών Προστασία του δέρματος Προστασία των χεριών Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην αναπνέετε σκόνη. Κατά χρησιμοποίηση μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προσοχής πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείματα και κατά το τέλος της εργασίας Συνήθως δεν απαιτείται προσωπική προστασία της αναπνοής. προστατευτικά γυαλιά. προστατευτική ενδυμασία προστατευτικά γάντια Κατάλληλο υλικό καουτσούκ νιτρίλιο Τύπος Tricotril (Company KCL) ή να χρησιμοποιείτε παρόμοιο προϊόν, ενδεχ. συνεννόηση με τον κατασκευαστή του προίόντος Αξιολόγηση σύμφωνα με ΕΝ 374: κατηγορία 6 Πάχος υλικού περ 1.5 mm Χρόνος διαπέρασης 480 min Κατάλληλο υλικό Βουτυλοκαουτσούκ Τύπος Butoject (Company KCL) ή να χρησιμοποιείτε παρόμοιο προϊόν, ενδεχ. συνεννόηση με τον κατασκευαστή του προίόντος Αξιολόγηση σύμφωνα με ΕΝ 374: κατηγορία 6 Πάχος υλικού περ 0.7 mm Χρόνος διαπέρασης 480 min Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: Να μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό δίκτυο / στα επιφανειακά ύδατα / στα υπόγεια ύδατα Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη Μορφή κρυσταλλικό, σκόνη 5 (11)

6 ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χρώμα Οσμή λευκό άοσμο Σημείο ανάφλεξης Δεν συμφωνεί Θερμοκρασία > 210 C Αυτοανάφλεξης Θερμοκρασία ανάφλεξης δεν υπάρχουν στοιχεία Θερμοκρασία μη καθορισμένο αποσύνθεσης Κατώτερο όριο έκρηξης μη καθορισμένο Ανώτερο όριο έκρηξης μη καθορισμένο Πυκνότητα μη καθορισμένο Σχετική πυκνότης σωρρού C υλικού ph 20 C Πίεση ατμού μη καθορισμένο Ταχύτητα εξάτμησης μη καθορισμένο Διαλυτότητα σε νερό C Παρατηρήσεις Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί για ιδιότητες που δεν αναφέρονται στο MSDS.. ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Δραστικότητα Σταθερό Χημική σταθερότητα Πάνω από 210 C είναι δυνατόν να επέλθη θερμική διάσπαση Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Κατά κανόνα δεν αναμένεται καμμία Συνθήκες προς αποφυγήν Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως Μη συμβατά υλικά Οξειδωτικά μέσα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Πάνω από 210 C είναι δυνατόν να επέλθη θερμική διάσπαση., Οξείδια του θείου, οξείδια αζώτου (NOx) ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide, potassium salt Οξεία τοξικότητα από του στόματος LD50: 5438 mg/kg 6 (11)

7 Αριθμός φύλλου Επεξεργάστηκε αρουραίος Μέθοδος Παρόμοιο με OECD 401 Οξεία τοξικότητα διά τους δέρματος LD50: > 2000 mg/kg αρουραίος Μέθοδος OECD 402 Καταστροφή του δέρματος/ερεθισμός Κανένας ερεθισμός του δέρματος κουνέλι Μέθοδος OECD 404 Σοβαρές βλάβες των ματιών/ερεθισμός των Κανένας ερεθισμός των ματιών ματιών Μάτι κουνελιού Μέθοδος Παρόμοιο με OECD 405 Ευαισθητοποίηση του δέρματος αρνητικό ποντίκι Μέθοδος OECD 429 in vitro μεταλλαξιογόνος δράση Δοκιμή Ames: αρνητικό - με και χωρίς μεταβολική ενεργοποίηση - Μέθοδος: OECD 471 Δοκιμασία κυτταρογένεσης σε κύτταρα ινδικών χειριδίων: αρνητικό - με και χωρίς μεταβολική ενεργοποίηση - Μέθοδος: OECD 473 in vivo μεταλλαξιογόνος δραση Δοκιμασία μικροπυρήνα σε ερυθροκύτταρα θηλαστικών, σε ποντίκια: αρνητικό - Μέθοδος: OECD 474 Μελέτη χρωματοσωμικών ανωμαλιών του μυελού των οστών θηλαστικών σε ποντίκια: αρνητικό- Μέθοδος: ΟΟΣΑ 475 καρκινογόνο δράση Δεν υπάρχουν αποδείξεις καρκινογενετικότητας Ποντίκια Μέθοδος OECD 453 Τοξικότητα αναπαραγωγής Καμία τοξικότητα αναπαραγωγής Τρόποι έκθεσης γαστρικός σωλήνας αρουραίος Μέθοδος similar to OECD 415 Επιδράσεις σ ανάπτυξη Δεν υπάρχει ένδειξη αναπαραγωγικής και αναπτυξιακής τοξικότητας Επαναλαμβόμενη επίδραση Χωρίς επιβλαβή δράση Τρόποι έκθεσης Από στόματος αρουραίοι Μέθοδος Παρόμοιο με OECD 408 ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide, potassium salt Οξύα τοξικότητα ψαριών LC50: mg/l (96h) Brachidanio rerio Μέθοδος OECD 203 Acute daphnia toxicity EC50: > 1000 mg/l (24h) Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας) 7 (11)

8 Αριθμός φύλλου Επεξεργάστηκε ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μέθοδος OECD 202 Toxicity to aquatic plants EC50: > 100 mg/l (72h) Scenedesmus subspicatus Μέθοδος OECD 201 Τοξικότητα στα βακτηρίδια EC0: > 2500 mg/l Anaerobic bacteria Μέθοδος Fermentation tube test Βιοαποικοδόμηση Η βιολογική αποικοδόμηση είναι δύσκολη : σε ενεργοποιημένη λάσπη Μέθοδος OECD 302 B (Τεστ Zahn-Wellens) Άλλοι πιθανοί κίνδυνοι Η ουσία αυτή δεν πληροί τα κριτήρια για να θεωρηθεί ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική/άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη (PBT / vpvb) σύμφωνα με REACH, παράρτημα XIII ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Πληροφορίες προΐόντος Μη καθαρισμένες συσκευασίες Να διατεθεί αφού ληφθούν υπόψη οι Νόμοι περί απορριμμάτων. Η επιλογή της διαδικασίας διάθεσης εξαρτάται από τη σύνθεση του προϊόντος κατά το χρόνο της διάθεσης και τις τοπικές διατάξεις και δυνατότητες διάθεσης.. λερωμένες συσκευασίες να αδειάζονται το καλύτερο δνατόν, μετά από σχετικό καθαρισμό μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.. ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ADR/RID ADN Μη ρυθμιζόμενο πιστοποιητικό ADN: εμπορευματοκιβώτιο και δεξαμενόπλοιο Μη ρυθμιζόμενο ICAO/IATA IMDG μη ελεγχόμενο Μη ρυθμιζόμενο ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με ασφάλεια, υγεία και το περιβάλλον για ουσία ή το μείγμα Κατηγορία κινδύνου υδάτων (WGK) Κατηγορία 1 επικινδυνότητας για το νερό WGK 8 (11)

9 Πηγή επικινδυνότητας για το νερό WGK Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό επικίνδυνων για το νερό υλικών VwVwS, παράρτημα 3 Διεθνής απογραφές Συμπεριλαμβάνεται στα χημικά αποθέματα των ακόλουθων χωρών ή έχει τις ιδιότητες να αποτελέσει εξαίρεση: Australia (AICS) Canada (DSL) China (IECSC) Europe (EINECS) Mexico (INSQ) New Zealand (NZIoC) 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν απαιτείται Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας (ΑΧΑ) Αδειοδότηση - κανονισμός Reach (Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων), τίτλος VII Η ουσία αυτή δεν απαιτεί αδειοδότηση Περιορισμοί - κανονισμός Reach (Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων), τίτλος VIII Η ουσία αυτή δεν απαιτεί περιορισμό ΤΜΗΜΑ 16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες : Για περαιτέρω πληροφορίες, διαφορετικά φύλλα υλικού ή φύλλα τεχνικών δεδομένων επισκεφθείτε ιστοσελίδα της Celanese ( Διάφορες πληροφορίες: Τηρείτε τις εθνικές και τοπικές νομικές απαιτήσεις Οι τροποποιήσεις έναντι της προηγούμενης φέρουν τα διακριτικά *** Οδηγίες για εκπαίδευση Βεβαιωθείτε πως οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που περιγράφονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Οι πηγές των σπουδαιότερων στοιχείων, που χρησημοποιήθηκαν για τη δημιουργία του Δελτίου Ασφάλειας Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο δεδομένων ασφαλείας βασίζονται σε στοιχεία που ανήκουν σ εταιρεία Celanese και σε δημόσιες πηγές, θεωρούμενες έγκυρες ή αποδεκτές.. Η απουσία στοιχείων δεδομένων που απαιτούνται από τις οδηγίες ANSI ή 1907/2006 υποδηλώνει πως δε διατίθενται δεδομένα που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις. Επιπλέον πληροφορίες Οι παρούσες πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Σκοπός τους είναι η περιγραφή των προϊόντων μας σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας και δε θα πρέπει να εκληφθούν ως εγγύηση ή δήλωση κατάστασης και/ή ποιότητας. 9 (11)

10 Συντομογραφία και αρκτικόλεξο ADR = Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων) CAS = Chemical Abstracts Service (τμήμα της American Chemical Society) CLP = Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία DNEL = Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις EINECS = Ευρωπαϊκός Kατάλογος των Xημικών Oυσιών που κυκλοφορούν στο Eμπόριο GHS = Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα για Ταξινόμηση και Επισήμανση των Χημικών Ουσιών IATA = Διεθνής Ενωση Αερομεταφορών ICAO = Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας IMDG = Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Αγαθών LC50 = Θανατηφόρα συγκέντρωση LD50 = Θανατηφόρα δόση LOAEC = Συγκέντρωση χαμηλής παρατήρησης δυσμενών επιδράσεων LOAEL = Επίπεδο χαμηλής παρατήρησης δυσμενών επιδράσεων LOEL = Χαμηλό επίπεδο παρατήρησης επιδράσεων NOAEC = Συγκέντρωση μη παρατήρησης δυσμενών επιδράσεων NOAEL = Επίπεδο μη παρατήρησης δυσμενών επιδράσεων NOEC = Συγκέντρωση σ οποία δεν παρατηρούνται επιπτώσεις NOEL = Επίπεδο μη παρατήρησης επιδράσεων PBT = Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία PNEC = Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις RCR = Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου RID = Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (?ιεθνείς Κανονισµοί για τις Σιδηροδροµικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων) STOT SE = Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους επαναλαμβανόμενη έκθεση STOT SE = Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους μεμονωμένη έκθεση STP = Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων vpvb = άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία Παράρτημα: σενάριο(α) έκθεσης Το προϊόν εξαιρείται από εγγραφή REACH 10 (11)

11 11 (11)