ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0267/ /0247(COD) 06/09/2007 Κοινή θέση Κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Ιουλίου 2007 ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις Έγγρ /4/2007 COM(2007)0516

2

3 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2005/0247 (COD) 8520/4/07 REV 4 UD 41 ENFOCUSTOM 46 MI 86 COMER 60 TRANS 116 CODEC 352 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Ιουλίου 2007 ενόψει της έκδοσης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις 8520/4/07 REV 4 GA/thm

4 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. /2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 95 και 135, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 2, 1 2 ΕΕ C 318, , σ. 47. Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην ΕΕ), κοινή θέση του Συμβουλίου της (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην ΕΕ) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην ΕΕ). 8520/4/07 REV 4 GA/thm 1

5 Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί, στα πλαίσια της Ατζέντας της Λισσαβώνας, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την απόφαση 2004/387/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, περί της διαλειτουργικής παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (IDABC) 1, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν αποδοτικά, αποτελεσματικά και διαλειτουργικά συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων και των πολιτών της Κοινότητας. (2) Η πανευρωπαϊκή δράση για την παροχή ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2004/387/ΕΚ, συνεπάγεται μέτρα για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των τελωνειακών ελέγχων και την απρόσκοπτη ροή δεδομένων ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εκτελωνισμού, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, να υποστηριχθεί η καταπολέμηση της απάτης, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, να διαφυλαχθούν τα φορολογικά συμφέροντα, να προστατευθούν η πνευματική ιδιοκτησία και η πολιτιστική κληρονομιά, να αυξηθεί η ασφάλεια των εμπορευμάτων και του διεθνούς εμπορίου, και να βελτιωθεί η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, είναι βασικό να προβλεφθούν τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (TΠΕ) για τελωνειακούς σκοπούς. 1 ΕΕ L 144, , σ. 65. Διορθώθηκε με την ΕΕ L 181, , σ /4/07 REV 4 GA/thm 2

6 (3) Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με τη δημιουργία ενός απλού και χωρίς χαρτί περιβάλλοντος για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις 1, που αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής για ένα απλό περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις, καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, ένα πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τη δημιουργία ενός συνεκτικού και διαλειτουργικού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για τα τελωνεία στην Κοινότητα. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα 2, απαιτεί τη χρήση μηχανογραφικών τεχνικών για την κατάθεση συνοπτικών διασαφήσεων και την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τελωνειακών αρχών, ούτως ώστε οι τελωνειακοί έλεγχοι να βασίζονται σε αυτόματα συστήματα ανάλυσης κινδύνου. (4) Συνεπώς, είναι ανάγκη να καθοριστούν οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν με τη δημιουργία περιβάλλοντος χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και το εμπόριο, καθώς και η δομή, τα μέσα και τις προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων αυτών. (5) H Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει την παρούσα απόφαση σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Επομένως, είναι ανάγκη να διευκρινιστούν οι εκατέρωθεν ευθύνες και καθήκοντα και να θεσπιστούν διατάξεις περί επιμερισμού των δαπανών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. 1 2 ΕΕ C 305, , σ. 1. ΕΕ L 302, , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363, , σ. 1). 8520/4/07 REV 4 GA/thm 3

7 (6) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη των κοινοτικών και εθνικών στοιχείων των συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην απόφαση αριθ. 253/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2007) 1 και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2235/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για τη βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων στην εσωτερική αγορά (πρόγραμμα Fiscalis ) 2. (7) Για να διασφαλιστεί η τήρηση της παρούσας απόφασης και η συνοχή μεταξύ των διαφόρων συστημάτων που θα αναπτυχθούν, χρειάζεται ένας μηχανισμός παρακολούθησης. (8) Τακτικές εκθέσεις των κρατών μελών και της Επιτροπής θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της παρούσας απόφασης. (9) Για να επιτευχθεί ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί, απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των τελωνειακών αρχών και των οικονομικών φορέων. Για να διευκολυνθεί η συνεργασία αυτή, η Ομάδα Τελωνειακής Πολιτικής θα πρέπει να διασφαλίσει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη των οικονομικών φορέων, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, σε όλα τα στάδια προετοιμασίας των εν λόγω δραστηριοτήτων. (10) Οι προσχωρούσες και οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες αυτές ώστε να προετοιμαστούν για την προσχώρηση. 1 2 ΕΕ L 36, , σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση αριθ. 787/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138, , σ. 12). EE L 341, , σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 885/2004 του Συμβουλίου (ΕΕ L 168, , σ. 1). 8520/4/07 REV 4 GA/thm 4

8 (11) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας απόφασης, ήτοι η δημιουργία περιβάλλοντος χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, και μπορεί, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. (12) Τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 1. (13) Ειδικότερα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να παρατείνει τις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2, 3 και 5 της παρούσας απόφασης. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία της παρούσας απόφασης, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1 ΕΕ L 184, , σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, , σ. 11). 8520/4/07 REV 4 GA/thm 5

9 Άρθρο 1 Ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δημιουργούν ασφαλή, ολοκληρωμένα, διαλειτουργικά και προσβάσιμα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων που περιλαμβάνονται σε τελωνειακές διασαφήσεις, σε έγγραφα που συνοδεύουν τις τελωνειακές διασαφήσεις, σε πιστοποιητικά, καθώς και για την ανταλλαγή άλλων σχετικών πληροφοριών. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν το πλαίσιο και τα μέσα που απαιτούνται για τη λειτουργία των εν λόγω ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων. Άρθρο 2 Στόχοι 1. Τα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα του άρθρου 1 είναι σχεδιασμένα για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων: α) να διευκολύνουν τις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής, β) να μειώνουν το κόστος συμμόρφωσης και τις διοικητικές δαπάνες και να επισπεύδουν τους χρόνους εκτελωνισμού, γ) να συντονίζουν μια κοινή προσέγγιση για τον έλεγχο των εμπορευμάτων, δ) να συμβάλλουν στη δέουσα είσπραξη όλων των δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων, ε) να εξασφαλίζουν την ταχεία διαβίβαση και λήψη των κατάλληλων πληροφοριών όσον αφορά τη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού, 8520/4/07 REV 4 GA/thm 6

10 στ) να επιτρέπουν την απρόσκοπτη ροή δεδομένων μεταξύ των αρχών των χωρών εξαγωγής και εισαγωγής καθώς και μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των οικονομικών φορέων, χάρη στην επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων που καταχωρούνται στο σύστημα. Η ολοκλήρωση και η εξέλιξη των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων πρέπει να είναι ανάλογες προς τους στόχους του πρώτου εδαφίου. 2. Η επίτευξη των στόχων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 θα πραγματοποιηθεί με τα ακόλουθα τουλάχιστον μέσα : α) εναρμόνιση της ανταλλαγής πληροφοριών με βάση διεθνώς αποδεκτά μοντέλα δεδομένων και μορφότυπους μηνυμάτων, β) αναδιοργάνωση των τελωνειακών και των σχετικών με τα τελωνεία διαδικασιών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους, την απλούστευσή τους καθώς και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές ρυθμίσεις, γ) παροχή στους οικονομικούς φορείς ενός ευρέος φάσματος ηλεκτρονικών τελωνειακών υπηρεσιών χάρη στις οποίες οι φορείς αυτοί θα μπορούν να επικοινωνούν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τις τελωνειακές αρχές οποιουδήποτε κράτους μέλους. 3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Κοινότητα ενθαρρύνει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων και των τελωνειακών συστημάτων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης των οικονομικών φορέων των εν λόγω χωρών στα συστήματα αυτά με σκοπό να δημιουργήσει, σε διεθνές επίπεδο, ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί, όπου προβλέπεται από τις διεθνείς συμφωνίες και με την επιφύλαξη των κατάλληλων οικονομικών ρυθμίσεων. 8520/4/07 REV 4 GA/thm 7

11 Άρθρο 3 Ανταλλαγή δεδομένων 1. Τα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα της Κοινότητας και των κρατών μελών πρέπει να επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και μεταξύ των εν λόγω αρχών και: α) των οικονομικών φορέων, β) της Επιτροπής, γ) άλλων διοικήσεων ή επίσημων οργανισμών που συμμετέχουν στη διεθνή κυκλοφορία εμπορευμάτων, εφεξής καλούμενες «άλλες διοικήσεις ή οργανισμοί». 2. Οποιαδήποτε αποκάλυψη ή κοινοποίηση δεδομένων πρέπει να τηρεί πλήρως τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, ιδίως την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 1 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ΕΕ L 281, , σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284, , σ. 1). ΕΕ L 8, , σ /4/07 REV 4 GA/thm 8

12 Άρθρο 4 Συστήματα, υπηρεσίες και προθεσμίες 1. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, θέτουν σε λειτουργία τα ακόλουθα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία: α) συστήματα για την εισαγωγή και εξαγωγή, τα οποία είναι διαλειτουργικά με το σύστημα για τη διαμετακόμιση και επιτρέπουν την απρόσκοπτη ροή δεδομένων μεταξύ τελωνειακών συστημάτων σε ολόκληρη την Κοινότητα, β) σύστημα αναγνώρισης και καταχώρησης των οικονομικών φορέων, το οποίο είναι διαλειτουργικό με το σύστημα των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και επιτρέπει στους φορείς αυτούς να καταχωρούνται άπαξ για όλες τις συναλλαγές τους με τις τελωνειακές αρχές σε ολόκληρη την Κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα κοινοτικά ή εθνικά συστήματα, γ) σύστημα για τη διαδικασία έγκρισης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης, για τη διαχείριση των πιστοποιητικών των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων καθώς και για την καταχώρηση των πιστοποιητικών σε βάση δεδομένων προσιτή στις τελωνειακές αρχές. 2. Μέχρι τις., τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, δημιουργούν και θέτουν σε λειτουργία κοινές τελωνειακές διαδικτυακές πύλες που παρέχουν στους οικονομικούς φορείς τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τις τελωνειακές δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη. * ΕΕ: Τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. 8520/4/07 REV 4 GA/thm 9

13 3. Μέχρι τις, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, δημιουργεί και θέτει σε λειτουργία ολοκληρωμένο δασμολογικό περιβάλλον που επιτρέπει τη σύνδεση με άλλα συστήματα εισαγωγών και εξαγωγών στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη. 4. Μέχρι τις..., η Επιτροπή, σε σύμπραξη με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Ομάδας Τελωνειακής Πολιτικής, αξιολογεί τις κοινές λειτουργικές προδιαγραφές όσον αφορά: α) ένα πλαίσιο για τα ενιαία σημεία πρόσβασης, το οποίο επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να χρησιμοποιούν μία ενιαία διεπαφή για την υποβολή ηλεκτρονικών διασαφήσεων, ακόμη και όταν η τελωνειακή διαδικασία διεξάγεται σε άλλο κράτος μέλος, β) ηλεκτρονικές διεπαφές για τους οικονομικούς φορείς, οι οποίες τους επιτρέπουν να διεκπεραιώνουν όλες τις τελωνειακές συναλλαγές, ακόμη και όταν πρόκειται για πλείονα κράτη μέλη, με τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασής τους, και γ) υπηρεσίες ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας, οι οποίες εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη ροή δεδομένων μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνειακών αρχών, μεταξύ των τελωνειακών αρχών και της Επιτροπής, καθώς και μεταξύ των τελωνειακών αρχών και άλλων διοικήσεων ή οργανισμών, και οι οποίες επιτρέπουν στους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν στα τελωνεία όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, ακόμη και όταν οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται από μη τελωνειακές νομοθετικές ρυθμίσεις. * ΕΕ: 5 χρόνια από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. ΕΕ: 3 χρόνια από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. 8520/4/07 REV 4 GA/thm 10

14 5. Εντός τριών ετών από τη θετική αξιολόγηση των κοινών λειτουργικών προδιαγραφών κατά την παράγραφο 4 στοιχεία α) και β), τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, επιδιώκουν να δημιουργήσουν και να θέσουν σε λειτουργία το πλαίσιο για τα ενιαία σημεία πρόσβασης και τις ηλεκτρονικές διεπαφές. 6. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επιδιώκουν να δημιουργήσουν και να θέσουν σε λειτουργία το πλαίσιο για τις υπηρεσίες ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας. Η αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται στις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη μεριμνούν για την κατάλληλη συντήρηση και τις απαραίτητες βελτιώσεις των συστημάτων και των υπηρεσιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο Άρθρο 5 Στοιχεία και ευθύνη 1. Τα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα αποτελούνται από κοινοτικά στοιχεία και εθνικά στοιχεία. 2. Τα κοινοτικά στοιχεία των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων περιλαμβάνουν ειδικότερα τα εξής: α) τις σχετικές μελέτες σκοπιμότητας και τις κοινές λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος, 8520/4/07 REV 4 GA/thm 11

15 β) τα κοινά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κοινών συστημάτων αναφοράς που απαιτούνται για τις τελωνειακές και σχετικές με τα τελωνεία πληροφορίες, γ) τις υπηρεσίες του κοινού δικτύου επικοινωνιών και κοινής διεπαφής συστημάτων (CCN/CSI) των κρατών μελών, δ) τις συντονιστικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή κατά την υλοποίηση και λειτουργία ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων στα πλαίσια του κοινοτικού κοινού τομέα, ε) τις συντονιστικές δραστηριότητες που αναπτύσσει η Επιτροπή κατά την υλοποίηση και λειτουργία ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων στα πλαίσια του κοινοτικού εξωτερικού τομέα, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που προορίζονται για την κάλυψη των εθνικών αναγκών. 3. Τα εθνικά στοιχεία των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής: α) τις εθνικές λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος, β) τα εθνικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων, γ) τις συνδέσεις δικτύου μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων, καθώς και μεταξύ τελωνειακών αρχών και άλλων διοικήσεων ή οργανισμών, στα πλαίσια του ιδίου κράτους μέλους, δ) κάθε λογισμικό ή εξοπλισμό που ένα κράτος μέλος κρίνει απαραίτητο για να διασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση του συστήματος. 8520/4/07 REV 4 GA/thm 12

16 Άρθρο 6 Καθήκοντα της Επιτροπής Η Επιτροπή μεριμνά ιδίως για τα εξής: α) τον συντονισμό της δημιουργίας, των δοκιμών συμμόρφωσης, της ανάπτυξης, της λειτουργίας και της στήριξης των κοινοτικών στοιχείων των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων, β) τον συντονισμό, σε κοινοτικό επίπεδο, των συστημάτων και υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα απόφαση με άλλα έργα παροχής ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών, γ) την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται δυνάμει του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, δ) τον συντονισμό της ανάπτυξης των κοινοτικών και εθνικών στοιχείων με σκοπό τη συγχρονισμένη εφαρμογή των έργων, ε) τον συντονισμό, σε κοινοτικό επίπεδο, των ηλεκτρονικών τελωνειακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας με σκοπό την προώθηση και την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο, στ) τον συντονισμό των αναγκών κατάρτισης. Άρθρο 7 Καθήκοντα των κρατών μελών 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ιδίως για τα εξής: α) τον συντονισμό της δημιουργίας, των δοκιμών συμμόρφωσης, της ανάπτυξης, της λειτουργίας και της στήριξης των εθνικών στοιχείων των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων, 8520/4/07 REV 4 GA/thm 13

17 β) τον συντονισμό, στο εθνικό επίπεδο, των συστημάτων και υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα απόφαση με άλλα συναφή έργα παροχής ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών, γ) την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, δυνάμει του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, δ) την τακτική διαβίβαση στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικών με τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου οι αρχές ή οικονομικοί φορείς τους να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πλήρως τα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα, ε) την προώθηση και την εφαρμογή, στο εθνικό επίπεδο, των ηλεκτρονικών τελωνειακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας, στ) την απαιτούμενη κατάρτιση των τελωνειακών και άλλων αρμοδίων υπαλλήλων. 2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν και κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή τους ανθρώπινους, δημοσιονομικούς και τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την τήρηση του άρθρου 4 και του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος Αν μια ενέργεια που προβλέπει ένα κράτος μέλος σε σχέση με τη δημιουργία ή τη λειτουργία των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων ενδέχεται να θίξει τη συνολική διαλειτουργικότητα ή λειτουργία των εν λόγω συστημάτων, το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή προτού προβεί στην ενέργεια αυτή. 8520/4/07 REV 4 GA/thm 14

18 Άρθρο 8 Στρατηγική και συντονισμός 1. Η Επιτροπή, σε σύμπραξη με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Ομάδας Τελωνειακής Πολιτικής, μεριμνά για τα εξής: α) τον καθορισμό των στρατηγικών, των απαιτούμενων πόρων και των σταδίων ανάπτυξης, β) τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των συναφών με το ηλεκτρονικό τελωνείο ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, γ) τον συντονισμό των νομικών και λειτουργικών πτυχών, των πτυχών της κατάρτισης και ανάπτυξης της τεχνολογίας των πληροφοριών, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση των τελωνειακών αρχών και των οικονομικών φορέων, δ) τον συντονισμό των δραστηριοτήτων εφαρμογής όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, ε) την τήρηση, από τα ενδιαφερόμενα μέρη, των προθεσμιών του άρθρου Η Επιτροπή, σε σύμπραξη με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Ομάδας Τελωνειακής Πολιτικής, καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το πολυετές στρατηγικό σχέδιο που αναθέτει καθήκοντα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη. 8520/4/07 REV 4 GA/thm 15

19 Άρθρο 9 Πόροι 1. Για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη βελτίωση των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4, η Κοινότητα παρέχει τους ανθρώπινους, δημοσιονομικούς και τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για τα κοινοτικά στοιχεία. 2. Για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη βελτίωση των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4, τα κράτη μέλη παρέχουν τους ανθρώπινους, δημοσιονομικούς και τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για τα εθνικά στοιχεία. Άρθρο 10 Δημοσιονομικές διατάξεις 1. Με την επιφύλαξη των δαπανών που αναλαμβάνουν τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμοί στο πλαίσιο του άρθρου 2 παράγραφος 3, το κόστος εφαρμογής της παρούσας απόφασης βαρύνει την Κοινότητα και τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 2. Η Κοινότητα αναλαμβάνει το κόστος σχεδιασμού, απόκτησης, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των κοινοτικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, σύμφωνα με το πρόγραμμα Τελωνεία 2007, το οποίο έχει θεσπιστεί με την απόφαση αριθ. 253/2003/EΚ, καθώς και με κάθε άλλο διάδοχο πρόγραμμα. 8520/4/07 REV 4 GA/thm 16

20 3. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν το κόστος της σύστασης και λειτουργίας των εθνικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών με άλλες διοικήσεις ή οργανισμούς και τους οικονομικούς φορείς. 4. Τα κράτη μέλη ενισχύουν τη συνεργασία τους, ώστε να ελαχιστοποιήσουν το κόστος με την ανάπτυξη μοντέλων επιμερισμού των δαπανών και κοινών λύσεων. Άρθρο 11 Παρακολούθηση 1. Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εξακριβώσει εάν τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό εκτελούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και εάν τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα είναι σύμφωνα προς τους στόχους του άρθρου 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο. 2. Η Επιτροπή, σε σύμπραξη με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Ομάδας Τελωνειακής Πολιτικής, παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο που σημειώνει κάθε κράτος μέλος και η Επιτροπή,ως προς την τήρηση του άρθρου 4, προκειμένου να εξακριβώσει εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και πώς μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων υλοποίησης των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων. Άρθρο 12 Εκθέσεις 1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει ως προς καθένα από τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου που προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή την ολοκλήρωση καθενός από τα καθήκοντα αυτά. 8520/4/07 REV 4 GA/thm 17

21 2. Το αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση προόδου των εργασιών, η οποία καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Αυτές οι ετήσιες εκθέσεις βασίζονται σε μορφότυπο που καταρτίζει η Επιτροπή σε σύμπραξη με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Ομάδας Τελωνειακής Πολιτικής. 3. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η Επιτροπή καταρτίζει, με βάση τις ετήσιες αυτές εκθέσεις της παραγράφου 2, συγκεφαλαιωτική έκθεση όπου αξιολογείται η πρόοδος που επιτεύχθηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 4, καθώς και η πιθανή ανάγκη για παράταση των προθεσμιών του άρθρου 4 παράγραφοι 2, 3 και 5, και τη διαβιβάζει για περαιτέρω εξέταση στα ενδιαφερόμενα μέρη και στην Ομάδα Τελωνειακής Πολιτικής. 4. Επιπροσθέτως, η συγκεφαλαιωτική έκθεση της παραγράφου 3 περιλαμβάνει τα πορίσματα τυχόν επιτόπιων επισκέψεων παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκαν. Επίσης, περιλαμβάνει τα πορίσματα ενδεχόμενων άλλων ελέγχων, μπορεί δε να καθορίζει μεθόδους και κριτήρια για τυχόν μεταγενέστερη αξιολόγηση, ιδίως όσον αφορά το βαθμό διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 13 Διαβουλεύσεις με τους οικονομικούς φορείς Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ζητούν τακτικά τη γνώμη των οικονομικών φορέων σε όλα τα στάδια προετοιμασίας, ανάπτυξης και εγκατάστασης των συστημάτων και υπηρεσιών που προβλέπει το άρθρο 4. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θεσπίζουν μηχανισμό διαβουλεύσεων στα πλαίσια του οποίου συγκαλείται τακτικά αντιπροσωπευτικό δείγμα οικονομικών φορέων. 8520/4/07 REV 4 GA/thm 18

22 Άρθρο 14 Προσχωρούσες ή υποψήφιες χώρες Η Επιτροπή ενημερώνει τις χώρες με καθεστώς προσχωρούσας ή υποψήφιας χώρας σχετικά με την προετοιμασία, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των συστημάτων και υπηρεσιών που προβλέπει το άρθρο 4 και επιτρέπει στις εν λόγω χώρες να συμμετέχουν στα στάδια αυτά. Άρθρο 15 Εφαρμοστικά μέτρα Τυχόν παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2, 3 και 5, αποφασίζεται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Άρθρο 16 Διαδικασία επιτροπής 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Τελωνειακού Κώδικα. 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. 8520/4/07 REV 4 GA/thm 19

23 Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 18 Αποδέκτες Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 8520/4/07 REV 4 GA/thm 20

24

25 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος : 2005/0247 (COD) 8520/4/07 REV 4 ADD 1 UD 41 ENFOCUSTOM 46 MI 86 COMER 60 TRANS 116 CODEC 352 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα : Κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Ιουλίου 2007 ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8520/4/07 REV 4 ADD 1 ΠΜ/γλε 1

26 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιτροπή υπέβαλε την προαναφερόμενη πρόταση στο Συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώμη του σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Δεκεμβρίου 2006, χωρίς τροπολογίες στην πρόταση. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώμη της στις 13 Σεπτεμβρίου Σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης (άρθρο 251 ΣΕΚ), της 23ης Ιουλίου 2007 του Συμβουλίου, έχοντας υπόψη την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, εξέδωσε στις 23 Ιουλίου 2007 την κοινή θέση του σχετικά με το σχέδιο απόφασης. ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ Η προτεινόμενη απόφαση αποσκοπεί στη δημιουργία μέσου για την εφαρμογή αυτοματοποιημένων τελωνειακών συστημάτων, διαλειτουργικών και προσβάσιμων, στο πλαίσιο τόσο του σημερινού όσο και του μελλοντικού εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα, και ταυτόχρονα ενός μέσου συντονισμού των διαφόρων διαδικασιών και υπηρεσιών. Επιδίωξη της απόφασης είναι η δημιουργία των απαραίτητων δεσμεύσεων για την εφαρμογή των διαφόρων ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων και των προϋποθέσεων για τη μελλοντική υλοποίηση των εννοιών της «ενιαίας θυρίδας» και της «μονοαπευθυντικής διαδικασίας». Βασικός στόχος της απόφασης είναι να καθαρίσει τις αναγκαίες δράσεις που πρέπει να εφαρμοσθούν και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας ενός απλού και χωρίς χαρτί περιβάλλοντος για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις κατά τον χρόνο της έναρξης ισχύος του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα. 1 2 ΕΕ C 49, της ,σελ. 37 ΕΕ C 8520/4/07 REV 4 ADD 1 ΠΜ/γλε 2

27 III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 1. Γενικά Το Συμβούλιο, στην κοινή θέση του, συμμερίζεται τον στόχο της πρότασης σχετικά με τη δημιουργία περιβάλλοντος χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις. Δεδομένων, ωστόσο, των τεχνικών δυσκολιών που είναι συνυφασμένες με ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο και σχετίζονται με τη σημαντική κατανομή πόρων εκ μέρους των εθνικών διοικήσεων, το Συμβούλιο τάσσεται υπέρ μιας σταδιακής προσέγγισης που θα επιτρέψει την εφαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων σε διαδοχικά στάδια. 2. Τροπολογίες του ΕΚ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε καμία τροπολογία της πρότασης. 3. Νέα στοιχεία που εισήγαγε το Συμβούλιο Τα βασικά σημεία της κοινής θέσης που διαφέρουν σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής είναι τα εξής : Αιτιολογικές παράγραφοι 12 και 13 Οι νέες αυτές αιτιολογικές παράγραφοι, σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 και 16, εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να λαμβάνει εκτελεστικά μέτρα σχετικά με την παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφοι 2, 3 και 5. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της πρότασης, θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, δυνάμει της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/512/ΕΚ. 8520/4/07 REV 4 ADD 1 ΠΜ/γλε 3

28 Άρθρο 1 - Ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα Η διατύπωση τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινισθεί ότι η ηλεκτρονική ανταλλαγή αφορά «δεδομένα που περιλαμβάνονται σε τελωνειακές διασαφήσεις, σε έγγραφα που συνοδεύουν τις τελωνειακές διασαφήσεις, σε πιστοποιητικά καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες». Άρθρο 2 - Στόχοι - Παράγραφος 1 σημείο γ) : οι λέξεις «και την παρακράτηση επικίνδυνων και παράνομων εμπορευμάτων» απαλείφθηκαν καθώς ο στόχος αυτός έχει ήδη περιληφθεί στους όρους «έλεγχος των εμπορευμάτων» - παράγραφος 1 σημείο δ) : οι λέξεις «να συμβάλλουν» προστέθηκαν ώστε να δηλωθεί ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν θα εξασφαλίζουν από μόνα τους την είσπραξη των δασμών αλλά θα υποβοηθούν τις τελωνειακές αρχές στην εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι λέξεις «δασμών και άλλων επιβαρύνσεων» προστέθηκαν προκειμένου να υπάρξει ευθυγράμμιση με το κείμενο της πρότασης για έναν εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα - παράγραφος 1 σημείο ε) : η λέξη «λήψη» προστέθηκε προκειμένου να γίνει κατανοητό ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να κυκλοφορούν και προς τις δύο κατευθύνσεις στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού - παράγραφος 1 σημείο στ) : η νέα διατύπωση αναδιοργανώνει τη ροή δεδομένων μεταξύ των αρχών των χωρών εξαγωγής και εισαγωγής καθώς και μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των οικονομικών φορέων - παράγραφος 2 σημείο β) : η διατύπωση τροποποιήθηκε προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι σχετικές με τα τελωνεία διαδικασίες, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στην παράγραφο /4/07 REV 4 ADD 1 ΠΜ/γλε 4

29 - παράγραφος 2, σημείο γ) : η αρχή της επικουρικότητας, η οποία αναφέρεται ήδη στην αιτιολογική παράγραφο 11, αφορά ολόκληρη την απόφαση και δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνεται εδώ - παράγραφος 3 : το Συμβούλιο κρίνει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων, όχι μόνον με τα τελωνειακά συστήματα τρίτων χωρών αλλά και με εκείνα διεθνών οργανισμών, με την προϋπόθεση ότι ο στόχος αυτός υπόκειται στις κατάλληλες οικονομικές ρυθμίσεις. Άρθρο 3 - Ανταλλαγή δεδομένων - η παράγραφος 1 επαναδιευθετήθηκε και συντομεύθηκε ενώ εισάχθηκαν οι όροι «τελωνειακές αρχές» σύμφωνα με το κείμενο της πρότασης για έναν εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα. Στο σημείο γ) η ανταλλαγή δεδομένων περιορίστηκε μεταξύ των επίσημων διοικήσεων ή υπηρεσιών - προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων, το Συμβούλιο εισήγαγε νέα παράγραφο 2 σχετικά με την αποκάλυψη ή κοινοποίηση δεδομένων. Άρθρο 4 - Συστήματα, υπηρεσίες και χρονοδιάγραμμα Το άρθρο 4 τροποποιήθηκε προκειμένου να προβλεφθούν διαδοχικές προθεσμίες, προσέγγιση την οποία το Συμβούλιο θεωρεί καταλληλότερη για την εφαρμογή των συστημάτων και υπηρεσιών που προβλέπονται από την πρόταση - παράγραφος 1 : η κοινή θέση δεσμεύει τα κράτη μέλη να θέσουν σε λειτουργία (και όχι μόνον να δημιουργήσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα των σημείων α) έως γ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας 8520/4/07 REV 4 ADD 1 ΠΜ/γλε 5

30 - παράγραφος 1, σημείο α) : τα συστήματα για την εισαγωγή και εξαγωγή θα πρέπει να είναι διαλειτουργικά με το σύστημα για τη διαμετακόμιση (που έχει ήδη υλοποιηθεί). Οι ηλεκτρονικές διεπαφές μεταφέρθηκαν στην παράγραφο 4, σημείο β) - παράγραφος 1, σημείο β) : το σύστημα καταχώρησης των οικονομικών φορέων, το οποίο θα πρέπει να επιτρέπει επίσης, την αναγνώρισή τους και να είναι διαλειτουργικό με το σύστημα των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα ήδη υπάρχοντα κοινοτικά ή εθνικά συστήματα, προς αποφυγή αλληλεπικαλύψεων ή υπερβολικού κόστους - παράγραφος 1, σημείο γ) : το νέο αυτό σημείο προστέθηκε προς ευθυγράμμιση με την πρόταση περί εκσυγχρονισμού του τελωνειακού κώδικα και τον ρόλο του εγκεκριμένου δικονομικού φορέα που προσβλέπεται σ αυτήν. Οι κοινές τελωνειακές διαδικτυακές πύλες μεταφέρθηκαν στην παράγραφο 2 - παράγραφος 2 : διάταξη η οποία μεταφέρθηκε από την παράγραφο 1, σημείο γ) : μολονότι η διατύπωση διασκευάσθηκε, το περιεχόμενο της διάταξης αυτής σχετικά με τις κοινές τελωνειακές διαδικτυακές πύλες παραμένει αμετάβλητο - παράγραφος 3 : η διάταξη αυτή μεταφέρθηκε από την παράγραφο 2, σημείο β) : μολονότι η διατύπωση διασκευάσθηκε, το περιεχόμενο της διάταξης αυτής σχετικά με ολοκληρωμένο δασμολογικό περιβάλλον παραμένει αμετάβλητο. - παράγραφος 4 : το Συμβούλιο κρίνει ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται στην πρόταση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής και σε σύμπραξη με τα κράτη μέλη, να αξιολογήσει τις κοινές λειτουργικές προδιαγραφές όσον αφορά το πλαίσιο για τα ενιαία σημεία πρόσβασης, τις ηλεκτρονικές διεπαφές για τους οικονομικούς φορείς (προηγουμένως στην παράγραφο 1, σημείο α)) και τις υπηρεσίες ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας. 8520/4/07 REV 4 ADD 1 ΠΜ/γλε 6

31 - παράγραφος 5 : μετά τη θετική αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, εντός τριών ετών, τα κράτη μέλη επιδιώκουν να δημιουργήσουν και να θέσουν σε λειτουργία το πλαίσιο για τα ενιαία σημεία πρόσβασης και τις ηλεκτρονικές διεπαφές για τους οικονομικούς φορείς - παράγραφος 6 : τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επιδιώκουν να δημιουργήσουν και να θέσουν σε λειτουργία το πλαίσιο για τις υπηρεσίες ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας. Η αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου στον τομέα αυτόν περιλαμβάνεται στις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 - παράγραφος 7 : η νέα διατύπωση επιτρέπει, πέραν των βελτιώσεων, τη συντήρηση των συστημάτων που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους. Άρθρο 5 - Στοιχεία και ευθύνη Με την τροποποίηση του άρθρου 5 διευκρινίζονται οι αρμοδιότητες των κοινοτικών και εθνικών στοιχείων, ο κατάλογος των οποίων κατέστη μη εξαντλητικός, προστίθενται οι μελέτες σκοπιμότητας στα κοινοτικά στοιχεία και προσδιορίζονται οι κοινές προδιαγραφές του συστήματος. Άρθρο 6 - Καθήκοντα της Επιτροπής - σημείο α) : η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων προστέθηκε στα καθήκοντα, ο κατάλογος των οποίων κατέστη μη εξαντλητικός - σημείο γ) : το Συμβούλιο προσέθεσε τη διάταξη αυτή προκειμένου να υπάρξει συσχετισμός των καθηκόντων που εκτελούνται από την Επιτροπή με το πολυετές στρατηγικό σχέδιο (που προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2)) 8520/4/07 REV 4 ADD 1 ΠΜ/γλε 7

32 - σημείο ε) : το Συμβούλιο κρίνει ότι ο εκ μέρους της Επιτροπής συντονισμός, σε κοινοτικό επίπεδο, των ηλεκτρονικών τελωνειακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας θα πρέπει επίσης να ενισχύει την προώθηση και την υλοποίηση των υπηρεσιών αυτών σε εθνικό επίπεδο - σημείο στ) : το Συμβούλιο κρίνει ότι ο συντονισμός των αναγκών κατάρτισης υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής. Άρθρο 7 - Καθήκοντα των κρατών μελών - παράγραφος 1, σημείο α) : η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων προστέθηκε στα καθήκοντα, ο κατάλογος των οποίων κατέστη μη εξαντλητικός (σε ευθυγράμμιση με το άρθρο 6, σημείο α) - παράγραφος 1, σημείο στ) : η κατάρτιση προστέθηκε στον κατάλογο των καθηκόντων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών (η διάταξη αυτή ανταποκρίνεται στο άρθρο 6, σημείο στ) - παράγραφος 2 : το Συμβούλιο κρίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή τους πόρους που απαιτούνται για την τήρηση του άρθρου 4 και του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου - παράγραφος 3 : το Συμβούλιο κρίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή και όχι να ζητούν την έγκρισή της, προτού προβούν σε ενέργεια σε σχέση με τα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα η οποία ενδέχεται να θίξει τη διαλειτουργικότητα ή τη λειτουργία τους. 8520/4/07 REV 4 ADD 1 ΠΜ/γλε 8

33 Άρθρο 8 - Στρατηγική και συντονισμός Το Συμβούλιο τροποποίησε τον τίτλο του άρθρου 8 ώστε να απηχεί τη σημασία του συντονισμού και της στρατηγικής κατά την εφαρμογή των συστημάτων και υπηρεσιών που προβλέπονται από την πρόταση. Στην παράγραφο 1 σημείο γ) προστέθηκε ο συντονισμός της ενημέρωσης των τελωνειακών αρχών και των οικονομικών φορέων. Η παράγραφος 1 σημείο ε) ευθυγραμμίσθηκε με τη νέα διατύπωση του άρθρου 4. Άρθρο 10 - Δημοσιονομικές διατάξεις - Η παράγραφος 1 παραπέμπει στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και τις δαπάνες που βαρύνουν τις τρίτες χώρες ή τους διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με τη διάταξη αυτή. - παράγραφος 4 : το πρώτο τμήμα της διάταξης αυτής μεταφέρθηκε στο άρθρο 7 παράγραφος 2. Άρθρο 12 - Εκθέσεις - Η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε με την μετάθεση της ημερομηνία υποβολής της ετήσιας έκθεσης στον Μάρτιο παρέχοντας, έτσι, στα κράτη μέλη επαρκή χρόνο για την προετοιμασία των εκθέσεών τους οι οποίες βασίζονται σε τυποποιημένο μορφότυπο. - στην παράγραφο 3 το Συμβούλιο μεταθέτει, κατά συνέπεια, την ημερομηνία υποβολής της ετήσιας συγκεφαλαιωτικής έκθεσης που καταρτίζει η Επιτροπή από τον Μάρτιο στον Ιούνιο. Με την συγκεφαλαιωτική αυτή έκθεση θα πρέπει επίσης, να αξιολογείται η πρόοδος που επιτεύχθηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των συστημάτων και υπηρεσιών του άρθρου 4 καθώς και η πιθανή ανάγκη για παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Η συγκεφαλαιωτική αυτή έκθεση η οποία θα πρέπει επίσης, να υποβάλλεται στην Ομάδα Τελωνειακής Πολιτικής, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πορίσματα τυχόν επισκέψεων παρακολούθησης. 8520/4/07 REV 4 ADD 1 ΠΜ/γλε 9

34 Άρθρο 15 - Εκτελεστικά μέτρα Με τη νέα αυτή διάταξη, το Συμβούλιο προβλέπει τη θέσπιση από την Επιτροπή, με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, εκτελεστικών μέτρων για την παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2, 3 και 5. Άρθρο 16 - Διαδικασία Επιτροπής Με τη νέα αυτή διάταξη, προβλέπεται επιτροπή, καθήκον της οποίας είναι να επικουρεί την Επιτροπή κατά τη θέσπιση των εκτελεστικών μέτρων του άρθρου 15. ΙV. ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ Η κοινή θέση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο και υποστηρίζεται από την Επιτροπή, επιδιώκει, εντός ενός ρεαλιστικού χρονικού πλαισίου και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές τεχνικές και πολιτικές προκλήσεις, την επίτευξη του στόχου της προτεινόμενης απόφασης ο οποίος συνίσταται στη εγκαθίδρυση ενός περιβάλλοντος χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις και στη δημιουργία μέσου για την εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαλειτουργικών και προσβάσιμων τελωνειακών συστημάτων και μέσου συντονισμού των διαδικασιών και υπηρεσιών. 8520/4/07 REV 4 ADD 1 ΠΜ/γλε 10

35 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2007) 516 τελικό 2005/0247 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ κατ εφαρµογή της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 251 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου επί της έκδοσης πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εµπορικές επιχειρήσεις

36 2005/0247 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ κατ εφαρµογή της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 251 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου επί της έκδοσης πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εµπορικές επιχειρήσεις 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο (έγγραφο COM(2005)609 τελικό 2005/247COD): Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής: Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 02/12/ /09/ /12/2006. Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 23/07/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η προτεινόµενη απόφαση προβλέπει την ανάληψη της υποχρέωσης από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν διαλειτουργικά ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήµατα εντός συµφωνηθέντων χρονικών πλαισίων. Εκτός από τις προθεσµίες, η απόφαση καθορίζει τους στόχους, τη στρατηγική και το µηχανισµό συντονισµού των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστηµάτων, προσδιορίζει τις κοινοτικές και εθνικές συνιστώσες των συστηµάτων και τις σχετικές αρµοδιότητες και καθήκοντα. Επιπλέον, θεσπίζει ένα πλαίσιο παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων όσον αφορά την πρωτοβουλία για τα ηλεκτρονικά τελωνεία. 3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ Η κοινή θέση περιλαµβάνει, επιπλέον των τεχνικών τροποποιήσεων και της ειδικής αναφοράς στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων, αλλαγές στις προθεσµίες υλοποίησης των επιµέρους συστηµάτων. Σε σχέση µε ορισµένα συστήµατα προβλέπει διάκριση µεταξύ των προθεσµιών για τη θέσπιση των λειτουργικών προδιαγραφών και τη λειτουργία του συστήµατος. 2

37 Η κοινή θέση θεσπίζει επιπλέον τη δυνατότητα της παράτασης των προθεσµιών στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας (κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο) και της κατάργησης ορισµένων σχεδίων µετά από αρνητική αξιολόγηση των λειτουργικών προδιαγραφών. Η Επιτροπή δύναται να αποδεχτεί την κοινή θέση δεδοµένου ότι εξακολουθεί να εγγυάται τη διατήρηση των προθεσµιών που καθορίζονται στην πρόταση προκειµένου να αναληφθεί υποχρέωση από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή. Ο καθορισµός των προθεσµιών για τα διάφορα συστήµατα αποδείχτηκε το σηµαντικότερο πρόβληµα στο πλαίσιο της έγκρισης της κοινής θέσης καθώς ορισµένα κράτη µέλη φοβήθηκαν να αναλάβουν υποχρεώσεις για µακροχρόνια σχέδια των οποίων η σκοπιµότητα, κατά την άποψή τους, χρειάζεται ακόµη να αποδειχθεί. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή συντάσσεται µε την κοινή θέση. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 28.3.2019 A8-0010/2019/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0064/2000 14/02/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση (EK) αριθ. 12000 η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 24 Ιανουαρίου 2000 για την έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0399 (COD) 6932/18 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία INST 96 JUR 109

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-00181/2002 2001/0127(COD) EL 24/04/2002 Κοινή θέση για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.3.2019 A8-0342/7 Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση A8-0342/2018 Jasenko Selimovic Μεταβατική χρήση μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 Έγγραφο συνόδου 2014 C7-0427/2010 2009/0060B(COD) 16/12/2010 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0183/1999 04/10/1999 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση (ΕΚ) Αριθ. /1999 η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 13 Σεπτεµβρίου 1999 για την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/23 18.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 Έγγραφο συνόδου 2019 C8-0226/2016 2013/0279(COD) 22.06.2016 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 578 final 2013/0278 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2019)0065 C8-0040/ /0030(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

Πρόταση κανονισμού (COM(2019)0065 C8-0040/ /0030(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 8.3.2019 A8-0082/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Bogdan Andrzej Zdrojewski A8-0082/2019 Συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 12041/1/16 REV 1 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0566/2000 13/11/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συ µ στις 10 Νοε µ 2000 για την έκδοση του κανονισ µ ( ) αριθ..../2000

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0588/2001 2000/0230(COD) EL 28/11/2001 Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 20 Νοεµβρίου 2001 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2012 COM(2012) 447 final 2012/0216 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004

Διαβάστε περισσότερα

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.7.2012 COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) EL 10/12/2001 Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 6 εκεµβρίου 2001 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0132/2001 02/04/2001 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συ µ στις 12 Μαρτίου 2001 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 11382/17 ADD 1 PECHE 298 CODEC 1267 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS))

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS)) 7.9.2018 A8-0260/ 001-023 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-023 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Tom Vandenkendelaere A8-0260/2018 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

A8-0250/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0250/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 0..05 A8-050/ 00-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 00-00 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Claude Moraes Kατάργηση ορισμένων πράξεων του κεκτημένου του Σένγκεν A8-050/05

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2013)0278 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 906 τελικό 2006/0281 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 52 final 2012/0025 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0134/2000 13/03/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 28 Φεβρουαρίου 2000 για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2018 COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.1.2018 C(2018) 46 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.1.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της PE-CONS αριθ./yy - 2012/0343(COD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για την τροποποίηση ορισμένων νομοθετικών πράξεων στον τομέα των αγροτικών και αλιευτικών στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

10729/16 ADD 1 ΤΤ/σα 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 ΤΤ/σα 1 DGB 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0329/2000 03/07/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 27 Ιουνίου 2000 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 Έγγραφο συνόδου 2014 C7-0028/2014 2011/0465(COD) 06.02.2014 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 COM(2018) 891 final 2018/0435 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) 15880/12

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) 15880/12 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) PUBLIC 15880/12 LIMITE FSTR 71 FC 46 REGIO 123 SOC 905 AGRISTR

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

8529/17 ΘΚ/ριτ/ΠΜ 1 DRI

8529/17 ΘΚ/ριτ/ΠΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0110 (COD) 8529/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2010 COM(2010)381 τελικό 2010/0205 (CNS) Πρόταση Ο ΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/9/ΕΚ για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2018 COM(2018) 341 final 2018/0187 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9975/16 ΓΒ/ακι/ΕΚΜ 1 DRI

9975/16 ΓΒ/ακι/ΕΚΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0906 (COD) 9975/16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

8257/15 ADD 1 ΓΒ/μκρ/ΙΑ 1 DGG 3 B

8257/15 ADD 1 ΓΒ/μκρ/ΙΑ 1 DGG 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0410 (COD) 8257/15 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: UD 93 AGRI 217 ENFOCUSTOM 33 CODEC 585 Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2018 (OR. en) ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0269/2000 03/07/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 29 Μαΐου 2000 για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 14.6.2018 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/93 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/849 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2014 COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΜΑΠ/μκρ/ΕΚΜ 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΜΑΠ/μκρ/ΕΚΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0138/2008 2006/0143(COD) 13/03/2008 Κοινή θέση Κοινη θεση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 10 Μαρτίου 2008 ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 9.1.2019 A8-0361/ 001-016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-016 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018 Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.8.2007 COM(2007) 489 τελικό 2007/0178 (CNS) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Απλούστευση: Τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

5199/14 ADD 1 ΔΙ/νκ 1 DGG 1B

5199/14 ADD 1 ΔΙ/νκ 1 DGG 1B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0207(COD) 5199/14 ADD 1 EF 7 ECOFIN 23 CODEC 50 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

A8-0291/2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0291/2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 20.4.2017 A8-0291/2 Τροπολογία 2 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση A8-0291/2016 Theodor Dumitru Stolojan Πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα