ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Περαία,: 01/04/14 Αρ. πρωτ.: 8733 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισό για την «Προήθεια, υδραυλικών εξαρτηάτων και συναφών υλικών για τη.ε. Επανοής», ε σφραγισένες προσφορές και ε κριτήριο κατακύρωσης την Χαηλότερη τιή. Η δαπάνη για την προήθεια και ο προϋπολογισός της 09/2014 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των ,92 ευρώ. ε φ.π.α. Η διενέργεια του διαγωνισού και η εκτέλεση της προήθειας θα γίνουν σύφωνα ε τις διατάξεις: 1. της υπ αριθ /93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «περί Ενιαίου Κανονισού Προηθειών Οργανισών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), 2. του άρθρου 284 παρ.2 του Ν.3463/06, 3. του Ν. 3852/07B06B2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωένης ιοίκησηςbπρόγραα Καλλικράτης, 4. της υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονοικών και των υπ αριθ / και 58289/ εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, που αφορά τα νέα όρια προϋπολογισού δηοσίων συβάσεων. 5. του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας ε την υποχρεωτική ανάρτηση νόων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 6. της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β), σύφωνα ε την οποία το χρηατικό όριο καθορίστηκε σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, 7. του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/ τεύχος Α ) Προήθειες του ηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων, 8. της Απόφασης του ΥΠ.ΑΝ.Π1/2242/ «ηοσίευση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισού», 9. του άρθρου 46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/ τεύχος Α ) και 10.του άρθρου 2 παρ.2 του Π. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ τεύχος Α) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. 11.των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010, 12.του άρθρου 11 του Ν.4013/ του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν.4071/2012. Ο διαγωνισός θα διεξαχθεί στις 10 Του ηνός Απριλίου την ηέρα Πέπτη του έτους 2014 στο γραφείο (3) 1ο όροφος στο, ηαρχείο Θεραϊκού, οδός Μ.Αλεξάνδρου 2, Περαία, από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισών και αξιολόγησης των αποτελεσάτων διαγωνισών προηθειών ΕΚΠΟΤΑ, έτους 2014 και ώρα και ώρα π. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) έως π. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική επιστολή συετοχής στον διαγωνισό σε ποσοστό 2% του προϋπολογισού ή σε ποσοστό 2% της αξίας των υλικών για τα οποία θα δώσει προσφορά. Για την εγγύηση συετοχής ως «προϋπολογισθείσα αξία» νοείται αυτή του ενδεικτικού προϋπολογισού της ελέτης και όχι της προσφοράς του διαγωνιζόενου.οι ενδιαφερόενοι πορούν να προηθευτούν τη διακήρυξη, καθώς και συπληρωατικές πληροφορίες σχετικά ε τη συγκεκριένη προήθεια από την αρόδια υπηρεσία του ήου, /νση ιοικητικών Οικονοικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προηθειών, Μεγ. Αλεξάνδρου 2 C Τ.Κ 57019, Περαία, Τηλέφωνα : 23923C30064 C FAX: Η διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτηένη στην ιστοσελίδα του ήου και συγκεκριένα στη διεύθυνση Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Τίτλος: Περαία, ΑΡ.ΑΠΟΦ:119 «Προ#ήθεια, υδραυλικών εξαρτη#άτων και συναφών υλικών για τη.ε. Επανο#ής» Αρ. Μελέτης: 09/2014 Προϋπολογισ#ός: ,92 ΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ιακηρύσσει ο, τι εκθέτει σε πρόχειρο ιαγωνισ#ό #ε σφραγισ#ένες προσφορές και #ε κριτήριο κατακύρωσης την χα#ηλότερη τι#ή σύ#φωνα #ε την απόφαση του. συ#βουλίου #ε αριθ#.51/14 για την «Προ#ήθεια, υδραυλικών εξαρτη#άτων και συναφών υλικών για τη.ε. Επανο#ής» καθώς και την 120/2014 απόφαση της οικονο#ικής επιτροπής που εγκρίνει την τεχνική #ελέτη και καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισ#ού. Ο διαγωνισός θα γίνει σύφωνα ε τις διατάξεις: 1. της υπ αριθ /93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «περί Ενιαίου Κανονισού Προηθειών Οργανισών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), 2. του άρθρου 284 παρ.2 του Ν.3463/06, 3. του Ν. 3852/ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωένης :ιοίκησης7πρόγραα Καλλικράτης, 4. της υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονοικών και των υπ αριθ / και 58289/ εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής :ιακυβέρνησης, που αφορά τα νέα όρια προϋπολογισού δηοσίων συβάσεων. 5. του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας ε την υποχρεωτική ανάρτηση νόων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραα :ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 6. της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β), σύφωνα ε την οποία το χρηατικό όριο καθορίστηκε σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α,

3 7. του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/ τεύχος Α ) Προήθειες του :ηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων, 8. της Απόφασης του ΥΠ.ΑΝ.Π1/2242/ «:ηοσίευση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισού», 9. του άρθρου 46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/ τεύχος Α ) και 10.του άρθρου 2 παρ.2 του Π.: 113/2010 (ΦΕΚ 194/ τεύχος Α) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους :ιατάκτες. 11.των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010, 12. του άρθρου 11 του Ν.4013/ του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν.4071/ Τον προϋπολογισό του :ήου του 2014, στον κωδικό: Κ.Α ε τίτλο «Προ#ήθεια, υδραυλικών εξαρτη#άτων και συναφών υλικών για τη.ε. Επανο#ής» (Ι.Π.) ποσού ,92 1) Η υποβολή των προσφορών πορεί να γίνει είτε ε αποστολή στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισό είτε απευθείας στην επιτροπή διαγωνισού και ώρα π. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) έως π. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). 2) Αποστολή των προσφορών στην αρόδια υπηρεσία: Οι προσφορές πορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία ε οποιοδήποτε τρόπο στο γραφείο πρωτοκόλλου του :ήου Θεραϊκού και στην διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 2 Περαία (:ηαρχείο Περαίας) και παραλαβάνονται ε απόδειξη, ε την απαραίτητη όως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έχρι την προηγουένη της ηεροηνίας διενέργειας του διαγωνισού. Ο διαγωνισός θα διεξαχθεί στις 10 Του ηνός Απριλίου την ηέρα Πέπτη του έτους 2014 στο γραφείο (3) 1ο όροφος στο, :ηαρχείο Θεραϊκού, οδός Μ.Αλεξάνδρου 2, Περαία. 3). Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του :ήου σε ία εφηερίδα καθώς και στο 4). :ικαίωα συετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 5Οι ενδιαφερόενοι πορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών. 6). Τα προσφερόενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ αριθ.: 09/2014 Μελέτη της Τ.Υ. 7). Η κατακύρωση θα γίνει στον προ#ηθευτή που προσφέρει τη χα#ηλότερη τι#ή. 8). Μαζί ε την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά: α) Οι Έλληνες πολίτες: 1. Εγγυητική επιστολή συ##ετοχής στον διαγωνισό σε ποσοστό 2% του προϋπολογισ#ού ή σε ποσοστό 2% της αξίας των υλικών για τα οποία θα δώσει προσφορά. 2.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηα σχετικό ε την άσκηση της επαγγελατικής τους δραστηριότητας.

4 3. Πιστοποιητικό αρόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συβιβασό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συβιβασού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηεροηνία διενέργειας του διαγωνισού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται ε βάση την ισχύουσα νοοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιελητηρίου, ε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλατος από αρόδια δηόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) ήνες πριν από την ηεροηνία διενέργειας του διαγωνισού. β) Οι αλλοδαποί: 1. Εγγυητική επιστολή συ##ετοχής στον διαγωνισό σε ποσοστό 2% του προϋπολογισ#ού ή σε ποσοστό 2% της αξίας των υλικών για τα οποία θα δώσει προσφορά. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν επίπτουν στους περιορισούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισού από τις διαδικασίες προήθειας του :ηοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόια την επιχειρηατική τους δραστηριότητα. 3. Πιστοποιητικό της αρόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα ητρώα του οικείου επιελητηρίου ή σε ισοδύναους επαγγελατικούς καταλόγους. γ) Τα νο#ικά πρόσωπα η#εδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσατος ποινικού ητρώου ή του ισοδύναου προς τούτο εγγράφου. δ) Οι συνεταιρισ#οί: 1. Εγγυητική επιστολή συ##ετοχής στον διαγωνισό σε ποσοστό 2% του προϋπολογισ#ού ή σε ποσοστό 2% της αξίας των υλικών για τα οποία θα δώσει προσφορά. 2.Bεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισός λειτουργεί νόια. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν επίπτουν στους περιορισούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν.2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισού από τις διαδικασίες προήθειας του :ηοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόια την επιχειρηατική τους δραστηριότητα. ε) Οι ενώσεις προ#ηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

5 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προηθευτή που συετέχει στην ένωση. 2. Πιστοποιητικό σκοπιότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προηθευτών που αποτελούνται από ικροεσαίες εταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισούς στις οποίες ετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε εγαλύτερου εγέθους είτε ε η εταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό εγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό πορεί να υποβληθεί και ετά την υποβολή της προσφοράς έσα σε 15 ηέρες από την ηεροηνία διενέργειας του διαγωνισού. 3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά αζί ε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συετοχής, πορεί να ην υποβάλλονται αζί ε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή νεία στην προσφορά σχετικά ε αυτό. 5. Εφόσον οι προηθευτές συετέχουν στους διαγωνισούς ε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν, αζί ε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουένου από αρόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συβολαιογράφο. 6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συβολαιογράφου. Για τους προηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόο ένορκη δήλωση, αυτή πορεί να αντικατασταθεί ε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συβολαιογράφο. 7. Η υποβολή εγγύησης συετοχής είναι προαιρετική και ακολουθεί τους κανόνες του άρθρου 26 παρ 1 του ΕΚΠΟΤΑ. ΟΜZΣ σύφωνα ε την υπ αριθ. 100/2010 Πράξη του Τήατος VII του Ελ. Συν: "Στην περίπτωση του πρόχειρου διαγωνισού κάθε προηθευτής που επιθυεί να λάβει έρος στο διαγωνισό καλείται να αποδείξει την επαγγελατική του επάρκεια, ε την προσκόιση πιστοποιητικού του οικείου Επιελητηρίου, ε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ αυτό και το ειδικό επάγγελά του και την υποβολή εγγυητικής επιστολής συ##ετοχής του στο διαγωνισ#ό, σε περίπτωση δε κατακυρώσεως σε αυτόν του αποτελέσ#ατος του διαγωνισ#ού, τα η επαγγελ#ατική φερεγγυότητα και αξιοπιστία του, καταθέτοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Β) ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΝ ΠΡΟΣΦΟΡΝ 1) Προέλευση των προσφερό#ενων αγαθών

6 1) Οι συετέχοντες στο διαγωνισό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρόζονται προκειένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος εσολαβούν διάφορες φάσεις βιοηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συετοχής στη διαόρφωση της τιής του τελικού προϊόντος για κάθε ία από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή ερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισού από τους διαγωνισούς του δηοσίου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ηεροηνία διενέργειας του διαγωνισού. 3) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόενα υλικά, ερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοίου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά ε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 2) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 1) Με ποινή να ην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, στην ελληνική γλώσσα, έσα σε φάκελο καλά σφραγισένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ε κεφαλαία γράατα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προήθεια. γ. Ο αριθός της διακήρυξης δ. Η ηεροηνία διενέργειας του διαγωνισού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηένα: α) όλα τα ζητούενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισένο φάκελο, έσα στον κυρίως φάκελο, ε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 3) Ο φάκελος της οικονοικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7 4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω εγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο ε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσατα, σβησίατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραένη. 6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόενους ή τους νόιους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα έλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισένο ε συβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 7) Προσφορές που αφορούν έρος όνο των ζητούενων υλικών δε γίνονται δεκτές (εάν η υπηρεσία θέλει να κάνει δεκτές και προσφορές που αφορούν έρος των ζητούενων υλικών τότε: «Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για έρος όνο των ζητούενων υλικών»). 3) Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ιευκρινήσεις 1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειένου να αξιολογηθούν. 2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 3) :ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα όνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύφωνα ε τα παραπάνω, λαβάνονται υπόψη όνο εκείνες που αναφέρονται στα σηεία που ζητήθηκαν. 4) Εναλλακτικές Προσφορές Q Αντιπροσφορές Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοάζονται ρητά από τους προηθευτές, δε λαβάνεται υπόψη καία από αυτές. :εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

8 5) Τι#ή προσφοράς 1) Η τιή δίνεται σε ΕΥΡZ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθητικώς. Στην τιή περιλαβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και ε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει ε σαφήνεια η προσφερόενη τιή ή δεν δίδεται ενιαία τιή, για το έρος της ποσότητας που προσφέρει ο ετέχων στον διαγωνισό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ε απόφαση της οικονοικής επιτροπής ύστερα από γνωοδότηση του αρόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 6) Οι τι#ές θα δίδονται ως εξής: ΓΙΑ ΕΓΧZΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ: Α) Τιή ε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιή ε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Αξία CIF και προέλευση του εισαγόενου έρους του εγχώριου προϊόντος. :ασοί, λοιπές δηοσιονοικές επιβαρύνσεις, εταφορικά εσωτερικού και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν το εισαγόενο έρος. Να αναφέρεται η δασολογική κλάση των εισαγοένων ερών. Αξία εγχώριων πρώτων υλών. Αξία άεσων εργατικών που χρησιοποιήθηκαν στην παραγωγή. Αναλυτικά κάθε άλλο κόστος ε το οποίο επιβαρύνεται η τιή. Η εγχώρια προστιθέενη αξία σε Ευρώ και σε ποσοστό επί τοις % επί της προσφερόενης τιής. ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: Α) Τιή ε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιή ε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: α. Το ετατρέψιο σε συνάλλαγα έρος της προσφερόενης τιής. β. Το η ετατρέψιο σε συνάλλαγα έρος της προσφερόενης τιής που θα επιερίζεται ως εξής: Τυχόν εργασίες κατασκευής, συναρολόγησης ή άλλης ορφής που γίνονται στην Ελλάδα. Τυχόν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται για την εκτέλεση της προήθειας. Υπηρεσίες εκτελωνισού. Υπηρεσίες εταφοράς. :ασοί, φόροι και τυχόν άλλες δηοσιονοικές επιβαρύνσεις. (Θα αναφέρεται και η δασολογική κλάση του εισαγόενου είδους). Άλλες υπηρεσίες και κέρδη της εταιρείας ή εταιρειών που συετέχουν στην εκτέλεση της προήθειας. Κάθε άλλο κόστος ε το οποίο επιβαρύνεται η τιή.

9 5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισός αφορά περισσότερα είδη η τιή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη ονάδα κάθε είδους χωριστά. 6) Σε περίπτωση που το προσφερόενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός έρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιή χωριστά για κάθε έρος απ αυτά σύφωνα ε την παράγραφο. 7) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιή του προσφερόενου είδους και όχι στις τιές των ερών. 8) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωα να ζητήσει από τους συετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκηρίωση των προσφερόενων τιών, οι δε προηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 7) Εγγυήσεις 1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύατα ή άλλα νοικά πρόσωπα που λειτουργούν νόια στα κράτη έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύφωνα ε τα ισχύοντα το δικαίωα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηη ετάφραση. 2) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύβασης, οι προηθευτές είναι υποχρεωένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 3) Οι εγγυήσεις συετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπετε ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά όνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήου υπόκειται και το τυχόν οφειλόενο ποσό λόγω επιβολής προστίου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του :ηοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήου και στην επ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Γ) ΙΑΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1) Αποσφράγιση προσφορών 1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

10 2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηεροηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται ε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται όνο ο κυρίως φάκελος, ονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά ονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραένει. Ο φάκελος της οικονοικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, ετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων σε τόπο και χρόνο που θ αποφασίσει η επιτροπή διενέργειας διαγωνισού. Οι φάκελοι των οικονοικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαβάνουν γνώση των συετασχόντων στο διαγωνισό καθώς και των τιών που προσφέρθηκαν. 2) Αξιολόγηση προσφορών 1) Για την τελική επιλογή του προηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: α) η συφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, β) ο ανταγωνισός που αναπτύχθηκε, γ) η τιή της προσφοράς σε σχέση και ε τις τιές που προσφέρθηκαν σε προηγούενους διαγωνισούς και την τρέχουσα στην αγορά τιή. Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητά τους, η επαγγελατική τους αξιοπιστία, η οικονοική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 2) Η κατακύρωση γίνεται στον προηθευτή που προσφέρει τη χαηλότερη τιή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή ε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 3) Ισοδύναες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιή και είναι σύφωνες ε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, ε απόφαση της οικονοικής επιτροπής ύστερα από γνωοδότηση της επιτροπής διαγωνισού. 5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3) Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισού ή της νοιότητας διενέργειάς του, ή της συετοχής προηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

11 α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισού, στην αρόδια για τη διενέργεια του διαγωνισού υπηρεσία, έσα στο ισό του χρονικού διαστήατος από τη δηοσίευση της διακήρυξης έχρι την ηεροηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισό της προθεσίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηεροηνίες της δηοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσα θεωρείται ολόκληρη ηέρα. β. Κατά της νοιότητας της διενέργειας του διαγωνισού ή της συετοχής προηθευτή σ' αυτόν, όνο από προηθευτή που συετέχει στο διαγωνισό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρόδια για την διενέργεια του διαγωνισού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισού, έχρι και την επόενη εργάσιη ηέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσατος του αντίστοιχου σταδίου. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόενους λόγους, προ της υπογραφής της σύβασης δεν γίνονται δεκτές. ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Q 1) Κατακύρωση 1) Η κατακύρωση του διαγωνισού γίνεται ε απόφαση της Οικονοικής Επιτροπής, ύστερα από γνωοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 2) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης πορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόενα στο άρθρο 227 Ν.3852/10. Ε) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΟΣΗ ΠΛΗΡΜΗ Η παράδοση των προσφερόενων υλικών θα γίνει ανάλογα ε τις ανάγκες του :ήου και σε χρονική διάρκεια έχρι εξαντλήσεως της προήθειας. 3) Τρόπος πληρω#ής 1)Η πληρωή της αξίας των υλικών θα γίνεται ετά την οριστική, τηατική παραλαβή των υλικών, ε την έκδοση χρηατικού εντάλατος που θα συνοδεύεται από τα νόια δικαιολογητικά. 2) Σε περίπτωση που η πληρωή του συβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηέρες ετά την υποβολή του τιολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύφωνα ε τα οριζόενα στο Π.:. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/ ) "Προσαρογή της Ελληνικής νοοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέηση των καθυστερήσεων πληρωών στις επορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται

12 όχληση από τον συβασιούχο. Επισηαίνεται ότι η υποβολή του τιολογίου πώλησης δεν πορεί να γίνει προ της ηεροηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 3)Στη συβατική αξία των υλικών διενεργούνται οι νόιες κρατήσεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Ο ΦΠΑ βαρύνει το :ήο. 4)Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ O ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Ι(ΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΗΣ

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002713543 2015-04-17

15PROC002713543 2015-04-17 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 17/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8702 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο: 22943 20 585

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα