ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ Γραφείο Προηθειών Περαία,: 05/03/14 Αρ. πρωτ.: 6027 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισό για «ελάνια, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφική ύλη και εκτυπώσεις βιβλιοδεσίας κλπ. για τις Υπηρεσίες του ήου Θεραϊκού», ε σφραγισένες προσφορές και ε κριτήριο κατακύρωσης την Χαηλότερη τιή. Η δαπάνη για την προήθεια και ο προϋπολογισός της 2/2014 Μελέτης του γραφείου προηθειών ανέρχεται στο ποσό των ,98 ευρώ. ε φ.π.α. στο σύνολο της. Η διενέργεια του διαγωνισού και η εκτέλεση της προήθειας θα γίνουν σύφωνα ε τις διατάξεις: 1. Της υπ αριθ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «περί Ενιαίου Κανονισού Προηθειών Οργανισών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) 2. Του Ν. 3852/07A06A2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωένης ιοίκησηςaπρόγραα Καλλικράτης 3. Του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας ε την υποχρεωτική ανάρτηση νόων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις 4. Της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β), σύφωνα ε την οποία το χρηατικό όριο του πρόχειρου διαγωνισού καθορίστηκε σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α 5. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/ τεύχος Α ) Προήθειες του ηοσίου τοέα και ρυθίσεις συναφών θεάτων 6. Της Απόφασης του ΥΠ.ΑΝ.Π1/2242/ «ηοσίευση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισού» 7. Του άρθρου 46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/ τεύχος Α ) 8. των υπ αριθ / και 58289/ εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης,, που αφορά τα νέα όρια προϋπολογισού δηοσίων συβάσεων 9. Του άρθρου 2 παρ.2 του Π. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ τεύχος Α) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες, 10. Του άρθρου 284 παρ.2 του Ν.3463/06, 11. Των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010, 12. Του Ν.4063/2011. Ο διαγωνισός θα διεξαχθεί στις 18 Του ηνός Μαρτίου την ηέρα Τρίτη του έτους 2014 στο γραφείο (3) 1ο όροφος στο, ηαρχείο Θεραϊκού, οδός Μ.Αλεξάνδρου 2, Περαία και ώρα από π. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) έως π. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισών και αξιολόγησης των αποτελεσάτων διαγωνισών προηθειών ΕΚΠΟΤΑ, έτους Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, ύψους 5% της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης για το σύνολο της προμήθειας ή για το τμήμα της προμήθειας που τους ενδιαφέρει για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Για την εγγύηση συετοχής ως «προϋπολογισθείσα αξία» νοείται αυτή του ενδεικτικού προϋπολογισού της ελέτης και όχι της προσφοράς του διαγωνιζόενου. Οι ενδιαφερόενοι πορούν να προηθευτούν τη διακήρυξη, καθώς και συπληρωατικές πληροφορίες σχετικά ε τη συγκεκριένη προήθεια από την αρόδια υπηρεσία του ήου, /νση Οικονοικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προηθειών, Μεγ. Αλεξάνδρου 2 G Τ.Κ 57019, Περαία, Τηλέφωνα : 23923G30064 G 46 G FAX: Η διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτηένη στην ιστοσελίδα του ήου και συγκεκριένα στη διεύθυνση Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ

2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ ΠΕΡΑΙΑ:04/03/14 ΑΡ.ΠΡΤ:5855 ΑΡ.ΑΠΟΦ:89 ΤΙΤΛΟΣ: «Πρόχειρος διαγωνισ%ός για %ελάνια, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφική ύλη και εκτυπώσεις βιβλιοδεσίας κλπ. Για την Υπηρεσίες του 6ή%ου Θερ%αϊκού» ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο 6ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 6ιακηρύσσει ότι εκθέτει σε πρόχειρο διαγωνισ%ό %ε σφραγισ%ένες προσφορές και %ε κριτήριο κατακύρωσης τη χα%ηλότερη τι%ή, σύ%φωνα %ε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ /93),την απόφαση του 6. συ%βουλίου %ε αριθ%46/2014, την απόφαση της οικονο%ικής επιτροπής του 6. Θερ%αϊκού %ε αριθ%.73/2014 για την προ%ήθεια για %ελάνια, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφική ύλη και εκτυπώσεις βιβλιοδεσίας κλπ. για τις Υπηρεσίες του 6ή%ου Θερ%αϊκού. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη προήθειας Η δαπάνη της προ%ήθειας ανέρχεται σε σύνολο στο ποσό των ,98 ευρώ συ%περιλα%βανο%ένου του φ.π.α, θα χρη%ατοδοτηθεί από ιδίους πόρους, %ε διατιθε%ένη πίστωση για το 2014 στον προϋπολογισ%ό του 6ή%ου Θερ%αϊκού και πιο συγκεκρι%ένα από τους ΚΑ: %ε τίτλο «Προ%ήθεια Γρ. ύλης κ λοιπά υλικά γραφείου» ποσού 8.761,68 Κ.Α: %ε τίτλο «Προ%ήθεια εντύπων κ υλικών %ηχανογράφησης» ποσού:14.985,00, Κ.Α: %ε τίτλο: προ%ήθεια φωτοτυπικού χαρτιού ποσού: και τον Κ.Α: %ε τίτλο: Εκτυπώσεις Εκδόσεις βιβλιοδετήσεις ποσού:4.624,80 του προϋπολογισ%ού 2014, του 6ή%ου Θερ%αϊκού. Οι προσφορές των συ%%ετεχόντων θα %πορούν να αφορούν το σύνολο της προ%ήθειας δηλαδή «%ελάνια, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφική ύλη και εκτυπώσεις βιβλιοδεσίες» ή και σε λιγότερο των τεσσάρων ειδών προς προ%ήθεια που αναφέρονται 2/2014 %ελέτη. 1

3 ΑΡΘΡΟ 2 ο ιατάξεις Η παραπάνω προ%ήθεια γίνεται σύ%φωνα %ε τις διατάξεις: του άρθρου 23 παρ. 4 & 6 του Ε. Κ. Π. Ο. Τ.Α. (Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ /93) περί «Ενιαίου Κανονισ%ού Προ%ηθειών ΟΤΑ» και %ε κριτήριο κατακύρωσης την χα%ηλότερη τι%ή. του άρθρου 2 παρ.3 εδάφιο γ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α / 01L02L95) περ ί «Προ%ηθειών του δη%οσίου το%έα και ρυθ%ίσεις συναφών θε%άτων» της Υπ. Αποφ του Υπ. Ανάπτυξης ΠΕ1/7445/22L01L02 (ΦΕΚ 112 Β /31L01L02) περί εξαίρεσης προ%ηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγρα%%α Προ%ηθειών (χρη%ατικά όρια) της Εγκυκλίου 48/30L12L08 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Αρ%όδιων οργάνων ΟΤΑ Α Βαθ%ού για προ%ήθειες που διενεργούνται %ε Απ ευθείας Ανάθεση, 6ιαγωνισ%ό (Τακτικό ή Πρόχειρο και %ε 6ιαπραγ%άτευση)» του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α /08L06L2006)«Κώδικας 6ή%ων και Κοινοτήτων». ΑΡΘΡΟ 3 ο ιάθεση διακήρυξης ) Πληροφορίες Οι ενδιαφερό%ενοι %πορούν να παραλα%βάνουν δωρεάν τη διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της προ%ήθειας από τo γραφείο Προ%ηθειών, στην διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ Κ. Περαίας, 6ή%ος Θερ%αϊκού και να επικοινωνούν στο Τηλ. : ή στο Fax: τις εργάσι%ες η%έρες και ώρες (Γραφείο προ%ηθειών 6. Θερ%αϊκού ). ΑΡΘΡΟ 4 ο ικαιολογητικά συετοχής Οι δικαιού%ενοι συ%%ετοχής στο διαγωνισ%ό θα υποβάλλουν %αζί %ε την προσφορά τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α) Έλληνες πολίτες (1) Εγγυητική επιστολή συ%%ετοχής στο διαγωνισ%ό, από αναγνωρισ%ένη τράπεζα ή γρα%%άτιο του Τα%είου Παρακαταθηκών & 6ανείων, ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογιζό%ενης από την υπηρεσία δαπάνης, (2) Απόσπασα ποινικού ητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τρι%ήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκη%α σχετικό %ε την άσκηση της επαγγελ%ατικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό αρόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συ%βιβασ%ό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συ%βιβασ%ού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Πιστοποιητικό ταείου ασφάλισης και φορολογικής ενηερότητας που να φαίνεται ότι είναι ενή%εροι στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που δια%ένουν στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται %ε βάση την ισχύουσα νο%οθεσία της χώρας που είναι εγκαταστη%ένοι. (5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιελητηρίου στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελ%ά τους και το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) %ήνες πριν από την η%ερο%ηνία διενέργειας του διαγωνισ%ού. Β) Αλλοδαποί πολίτες (1) Εγγυητική επιστολή συ%%ετοχής στο διαγωνισ%ό, από αναγνωρισ%ένη τράπεζα ή γρα%%άτιο του Τα%είου Παρακαταθηκών & 6ανείων, %ε ποσό ίσο προς το 5% επί της συνολικής προϋπολογιζό%ενης από την υπηρεσία δαπάνης. 2

4 (2) Απόσπασα ποινικού ητρώου ή ισοδύνα%ου εγγράφου αρ%όδιας δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τρι%ήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκη%α σχετικό %ε την άσκηση της επαγγελ%ατικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό αρόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής κατά περίπτωση της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) της προηγού%ενης παραγράφου Α του άρθρου αυτού. (4) Πιστοποιητικό εγγραφής οικείου Επιελητηρίου ή ισοδύνα%ων επαγγελ%ατικών καταλόγων της αρ%όδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους. Γ) Τα Νοικά πρόσωπα ηεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των προηγού%ενων παραγράφων (Α) και (Β). ) Συνεταιρισοί και ενώσεις προηθευτών Όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 παρ. 2δ και 2ε του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ /93). ΑΡΘΡΟ 5 ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Α) Η υποβολή των προσφορών %πορεί να γίνει είτε ε αποστολή στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισ%ό είτε απευθείας στην επιτροπή διαγωνισ%ού και ώρα π. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) έως π. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). β) Αποστολή των προσφορών στην αρόδια υπηρεσία: Οι προσφορές %πορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία %ε οποιοδήποτε τρόπο στο γραφείο πρωτοκόλλου του ήου Θεραϊκού και στην διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 2 Περαία (ηαρχείο Περαίας) και παραλα%βάνονται %ε απόδειξη, %ε την απαραίτητη ό%ως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία %έχρι την προηγου%ένη της η%ερο%ηνίας διενέργειας του διαγωνισ%ού. Ο διαγωνισ%ός θα διεξαχθεί στις 18 Του %ηνός Μαρτίου την η%έρα Τρίτη του έτους 2014 στο γραφείο (3) 1ο όροφος στο, 6η%αρχείο Θερ%αϊκού, οδός Μ.Αλεξάνδρου 2, Περαία. 1. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν τη διενέργεια του διαγωνισ%ού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρ%όδια όργανα που παραλα%βάνουν τις προσφορές προκει%ένου να αποσφραγιστούν %αζί %ε τις άλλες. 2. Εκπρόθεσ%ες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: LΗ λέξη προσφορά %ε κεφαλαία γρά%%ατα. LΗ η%ερο%ηνία διενέργειας του διαγωνισ%ού LΤα στοιχεία του αποστολέαlε%φανής ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Να %ην ανοιχτεί) 4. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητού%ενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συ%%ετοχής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισ%ένο φάκελο %ε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονο%ικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισ%ένο φάκελο %ε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 5.Οι φάκελοι τεχνικής και οικονο%ικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα είναι %έσα σ αυτόν. 6.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου τα τεχνικά στοιχεία να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο %ε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και %ε τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 7.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσ%ατα, σβησί%ατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και %ονογρα%%ένη. 8.Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης και της 2/2014 %ελέτης του γραφείου προ%ηθειών. 9.Μετά την παράδοση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 6 ο Ισχύς προσφορών 3

5 Οι προσφορές ισχύουν και δεσ%εύουν τους προ%ηθευτές ενενήντα (90) η%έρες από την επο%ένη διενέργειας του διαγωνισ%ού. ΑΡΘΡΟ 7 ο Αντιπροσφορές Στο διαγωνισ%ό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 8 ο Νόισα Όλες οι προσφερό%ενες τι%ές θα είναι σε ευρώ ( ). Στις προσφερό%ενες τι%ές δεν θα συ%περιλα%βάνεται ο Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 9 ο Γλώσσα Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους %πορεί να χρησι%οποιηθεί και η αγγλική. ΑΡΘΡΟ 10 ο Τόπος Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών Η η%ερο%ηνία αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει κατόπιν προσκλήσεως από την αρ%όδια Επιτροπή διενέργειας του 6ιαγωνισ%ού. Τόπος αποσφράγισης ορίζεται το γραφείο (3) 1 ο όροφος στο, 6η%αρχείο Θερ%αϊκού, οδός Μ.Αλεξάνδρου 2, Περαία. Προσφορές που υποβάλλονται στο αρ%όδιο όργανο %ετά την έναρξη της διαδικασίας της αποσφράγισης προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσ%ες.. ΑΡΘΡΟ 11 ο Τρόπος πληρωής Η πληρω%ή της αξίας των υλικών θα γίνεται τ%η%ατικά, %ετά την παραλαβή των επι%έρους υλικών και των αντίστοιχων ελέγχων της Επιτροπής Παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 12 ο Εγγύηση συετοχής Οι προ%ηθευτές πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συ%%ετοχής, ύψους 5% της προϋπολογιζό%ενης από την υπηρεσία δαπάνης για το σύνολο της προ%ήθειας ή για το τ%ή%α της προ%ήθειας που τους ενδιαφέρει να λάβουν %έρος στον διαγωνισ%ό, από αναγνωρισ%ένη τράπεζα ή γρα%%άτιο του Τα%είου Παρακαταθηκών & 6ανείων. Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 13 ο ηοσίευση Η περίληψη της διακήρυξης θα δη%οσιευτεί σε %ια τοπική η%ερήσια εφη%ερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον η%έρες πριν από τη διενέργειά του καθώς και στο καθώς επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 6η%αρχείου του 6ή%ου Θερ%αϊκού. ΑΡΘΡΟ 14 ο Γενικοί όροι Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύ%φωνα %ε τους όρους της 2/2014 τεχνικής %ελέτης του γραφείου προ%ηθειών. Τα υλικά θα παραδίδονται τ%η%ατικά σε ση%εία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, κατόπιν παραγγελίας του 6ή%ου Θερ%αϊκού που θα προσδιορίζει τις εκάστοτε απαιτού%ενες ποσότητες παράδοσης, την ακριβή θέση και την η%ερο%ηνία παράδοσης, ανάλογα %ε τις ανάγκες του 6ή%ου. 4

6 .Κατά τη διάρκεια αυτή οι τι%ές παρα%ένουν σταθερές (οι αναγραφό%ενες στον προϋπολογισ%ό προσφοράς) ανεξάρτητα οποιοδήποτε πιθανόν ανατι%ήσεων. Η απόφαση κατακύρωσης της προ%ήθειας κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος εντός δέκα (10) η%ερών υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύ%βασης (άρθρο 24 1,2,3 του ΕΚΠΟΤΑ) προσκο%ίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 10% της συνολικής συ%βατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύ%φωνα %ε τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Το έγγραφο της σύ%βασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Ο 6ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ6ΡΗΣ 5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Περαία,: 01/04/14 Αρ. πρωτ.: 8733 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ Ο ήαρχος Θεραϊκού, Ιωάννης Αλεξανδρής, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 14/8 /2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 4424 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο, 20-8-2013 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 21624 ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Αριθ. µελέτης /σης Τεχνικής Υπηρεσίας Τµήµα Κτιριακών Έργων και Υπ. Χώρων:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736420 2015-04-28

15PROC002736420 2015-04-28 15PROC002736420 2015-04-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002838996 2015-06-11

15PROC002838996 2015-06-11 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 11/06/2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 3134 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΣΑΤΑ-Ίδιοι Πόροι ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προµήθεια < Καθισµάτων για το χώρο αναχωρήσεων του ηµοτικού Αεροδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

« - & ME ANOIXTO - .:2831341038 , 03-12-2013. 31406

«  - & ME ANOIXTO - .:2831341038 , 03-12-2013. 31406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002827236 2015-06-05

15PROC002827236 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, 29-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ:1650 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθλητικό Πολύκεντρο Έναντι Νέου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 31/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 4/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090300 2015-09-25

15PROC003090300 2015-09-25 15PROC003090300 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. : 25840/ 25-9-2015 ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002713543 2015-04-17

15PROC002713543 2015-04-17 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 17/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8702 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο: 22943 20 585

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 75 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 75 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 11/2/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 3290 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ. : 15234-Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, 27/2/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 18872 Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Μ. Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. 122.943,27.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. 122.943,27. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Παπαδάκη Αικατερίνη Τηλ.:2831341026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα