ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011 και θα διαβάζεται µαζί µε τους περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου Νόµους του 2002 έως του 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόµος») και ο βασικός νόµος και ο παρών Νόµος θα αναφέρονται µαζί ως οι περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου Νόµοι του 2002 έως άρθρου 2 του 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση της υφιστάµενης ερµηνείας των όρων «επίδοµα», «οικογενειακό εισόδηµα» και από την ακόλουθη νέα ερµηνεία των τριών όρων αντίστοιχα: «"επίδοµα" σηµαίνει το βασικό επίδοµα και το πρόσθετο επίδοµα, που καταβάλλεται δυνάµει του παρόντος Νόµου "οικογενειακό εισόδηµα" σηµαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα όλων των µελών της οικογένειας που προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους ακαθάριστων εισοδηµάτων που απέκτησε το κάθε µέλος της οικογένειας εντός του έτους, το οποίο προηγείται κατά δύο χρόνια του έτους κατά το οποίο καταβάλλεται το επίδοµα "" σηµαίνει τα άγαµα νόµιµα, προγονούς, εξώγαµα και νόµιµα υιοθετηµένα»

2 2 (β) µε την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και της αντίστοιχης ερµηνείας τους: "εξαρτωµένα " σηµαίνει τα άγαµα - (α) νόµιµα, προγονούς, εξώγαµα και νόµιµα υιοθετηµένα µέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών (β) νόµιµα, προγονούς, εξώγαµα και νόµιµα υιοθετηµένα µέχρι την ηλικία των δεκαεννέα ετών, εφόσον εξακολουθούν να φοιτούν σε σχολεία της µέσης εκπαίδευσης 19(Ι) του (γ) νόµιµα, προγονούς, εξώγαµα και νόµιµα υιοθετηµένα µέχρι την ηλικία των είκοσι ετών, εφόσον εκτελούν θητεία δυνάµει του περί Εθνικής Φρουράς Νόµου του 2011 (δ) νόµιµα, προγονούς, εξώγαµα και νόµιµα υιοθετηµένα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που στερούνται µόνιµα της ικανότητας για τη συντήρησή τους». «µονογονεϊκή οικογένεια» σηµαίνει την οικογένεια στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συµβίο/-α οποιουδήποτε φύλου, ζει µε ένα τουλάχιστο εξαρτώµενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάµο είτε εκτός γάµου και που µπορεί να έµεινε µόνος/-η λόγω του ότι είναι άγαµος γονέας, χήρος/-α, διαζευγµένος/-η ή ο ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο

3 3 "περιοχές που ελέγχονται από τη ηµοκρατία" σηµαίνει τις περιοχές της ηµοκρατίας όπου η Κυβέρνηση της ηµοκρατίας ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο». άρθρου 3 του 3. Το άρθρο 3 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), µε τη διαγραφή της φράσης «ή σε διάσταση µε τη σύζυγό του» (πρώτη γραµµή) (β) στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), µε τη διαγραφή της φράσης «ή σε διάσταση µε το σύζυγό της» (πρώτη γραµµή). Αντικατάσταση του άρθρου 4 του 4. Το άρθρο 4 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 4: «ικαίωµα σε επίδοµα τέκνου. Παράρτηµα. 4.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, κάθε οικογένεια που έχει τη συνήθη διαµονή της στις περιοχές που ελέγχονται από τη ηµοκρατία, δικαιούται σε βασικό επίδοµα τέκνου για τα εξαρτώµενα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον το οικογενειακό της εισόδηµα εµπίπτει στα εισοδηµατικά κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτηµα του παρόντος Νόµου. Παράρτηµα. (2) Στις οικογένειες που δικαιούνται σε επίδοµα σύµφωνα µε το εδάφιο (1), καταβάλλεται και πρόσθετο επίδοµα τέκνου, εφόσον το οικογενειακό τους εισόδηµα πληροί τα εισοδηµατικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτηµα του παρόντος Νόµου.

4 4 (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), στις µονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες δικαιούνται σε επίδοµα σύµφωνα µε το εδάφιο (1) ή και σε πρόσθετο επίδοµα σύµφωνα µε το εδάφιο (2), δύναται να καταβληθεί επίδοµα µονογονεϊκής οικογένειας, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται σε Σχέδιο που εγκρίνει το Υπουργικό Συµβούλιο. Παράρτηµα. (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), η οικογένεια δεν θα δικαιούται σε επίδοµα, εφόσον η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιµές, των περιουσιακών της στοιχείων, που αναφέρονται στο Παράρτηµα του παρόντος Νόµου, υπερβαίνει το όριο των (5) Στην περίπτωση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόµου, το επίδοµα καταβάλλεται στη µητέρα και στις περιπτώσεις των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του ίδιου εδαφίου, το επίδοµα καταβάλλεται στον πατέρα ή στη µητέρα ή στο πρόσωπο που έχει την επιµέλεια των τέκνων, ανάλογα µε την περίπτωση. (6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5), ο Γενικός ιευθυντής δύναται να καταβάλλει το επίδοµα σε άλλο από τα οριζόµενα στο εν λόγω εδάφιο πρόσωπα, αν πεισθεί ότι τούτο επιβάλλει το συµφέρον της οικογένειας.». άρθρου 5 του 5. Το άρθρο 5 του βασικού νόµου τροποποιείται- (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) από το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): «(1) Τα επιδόµατα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του

5 5 παρόντος Νόµου, καταβάλλοναι στα δικαιούχα πρόσωπα ως ακολούθως: (α) Σε τέσσερις τριµηνιαίες δόσεις στις οικογένειες µε τρία ή περισσότερα εξαρτώµενα (β) σε µία ετήσια δόση στις οικογένειες µε ένα ή δύο εξαρτώµενα.» (β) Με την διαγραφή της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του εδαφίου (2). άρθρου 6 του 6. Το άρθρο 6 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 6: «Υπολογισµός οικογενειακού εισοδήµατος. 6. Για τον υπολογισµό του οικογενειακού εισοδήµατος λαµβάνεται υπόψη το ακαθάριστο εισόδηµα που αποκτάται από όλα τα µέλη της οικογένειας, µεταξύ άλλων, µέσα από εργασία ή και απασχόληση, καθώς και οποιοδήποτε δηµόσιο βοήθηµα που παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες πηγές εισοδήµατος στη ηµοκρατία ή και στο εξωτερικό.». άρθρου 7 του 7. Το άρθρο 7 του βασικού νόµου τροποποιείται, µε την αντικατάσταση των εδαφίων (2) και (3) αυτού, από τα ακόλουθα νέα εδάφια (2) και (3) αντίστοιχα: «(2) Η αίτηση υποβάλλεται κάθε χρόνο για κάθε ηµερολογιακό έτος το αργότερο µέχρι την 31 η εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο καταβάλλεται το επίδοµα.

6 6 (3) Αίτηση που δεν υποβάλλεται µέσα στο χρονικό περιθώριο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) πιο πάνω, θεωρείται εκπρόθεσµη και συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος σε επίδοµα για το έτος, για το οποίο δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα η αίτηση.». άρθρου 10 του 8. Το άρθρο 10 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση της λέξης «παράνοµα», στον πλαγιότιτλο του άρθρου, από τη λέξη «αντικανονικά». άρθρου 14 του 9. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του βασικού νόµου τροποποιείται, µε την αντικατάσταση των λέξεων «χίλιες λίρες» (τέταρτη γραµµή), από τις λέξεις «σαράντα χιλιάδες ευρώ». Αντικατάσταση του Πίνακα του 10. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την αντικατάσταση του Πίνακα από το ακόλουθο νέο Παράρτηµα: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 4) 1. Για σκοπούς παραχώρησης επιδόµατος τέκνου εφαρµόζονται εισοδηµατικά κριτήρια, τα οποία βασίζονται στη σύνθεση της κάθε οικογένειας, καθώς και περιουσιακά κριτήρια, ως προβλέπεται στις επόµενες παραγράφους. 2. Εισοδηµατικά κριτήρια: ικαίωµα σε επίδοµα τέκνου έχει η οικογένεια, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στους Πίνακες Α ή Β πιο κάτω, ανάλογα µε την περίπτωση, ανάλογα και µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων στην οικογένεια: Νοείται ότι, για τις οικογένειες µε περισσότερα από 4 εξαρτώµενα το µέγιστο όριο αυξάνεται κατά για κάθε πρόσθετο εξαρτώµενο τέκνο πέραν του τετάρτου. 3. Περιουσιακά κριτήρια: Το επίδοµα τέκνου παραχωρείται εφόσον η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιµές, των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, στα οποία περιλαµβάνονται ακίνητα, καταθέσεις, µετοχές, χρεόγραφα και οµόλογα, δεν υπερβαίνει το

7 7 4. Το ύψος του επιδόµατος τέκνου που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήµατος και αναλύεται στους ακόλουθους Πίνακες Α και Β: Πίνακας Α: Επίδοµα τέκνου για οικογένειες µε οικογενειακό εισόδηµα έως Αριθµός εξαρτώµενων τέκνων στην οικογένεια Οικογένεια µε 1 εξαρτώµενο τέκνο Οικογένεια µε 2 εξαρτώµενα Οικογένεια µε 3 εξαρτώµενα Οικογένεια µε 4 ή/και περισσότερα εξαρτώµενα Βασικό ετήσιο επίδοµα (ανά εξαρτώµενο Πρόσθετο ετήσιο επίδοµα για οικογένειες µε εισοδήµατα µέχρι ,00 (ανά εξαρτώµενο Πρόσθετο ετήσιο επίδοµα για οικογένειες µε εισόδηµα από ,01 µέχρι ,00 (ανά εξαρτώµενο Πίνακας Β: Επίδοµα τέκνου για οικογένειες µε οικογενειακό εισόδηµα από ,01 και άνω Ετήσιο επίδοµα τέκνου Οικογενειακό εισόδηµα Οικογένεια µε 2 εξαρτώµενα (ανά εξαρτώµενο Οικογένεια µε 3 εξαρτώµενα (ανά εξαρτώµενο Οικογένεια µε 4 εξαρτώµενα (ανά εξαρτώµενο Οικογένεια µε 5 ή/και περισσότερα εξαρτώµενα (ανά εξαρτώµενο ,01-49,000, ,01-59,000, ,01-69,000, ,01-79,000, ,01-89,000, άνω των ,01* *για οικογένειες µε περισσότερα από 4 εξαρτώµενα, το µέγιστο όριο αυξάνεται κατά για κάθε εξαρτώµενο τέκνο πέραν του τετάρτου και το ποσό του επιδόµατος τέκνου ανέρχεται σε 695.

8 8 5. Στις οικογένειες µε ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι παραχωρείται, πέραν του βασικού επιδόµατος, πρόσθετο επίδοµα τέκνου σύµφωνα µε τη στήλη 3 του Πίνακα Α. 6. Στις οικογένειες µε ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα µεγαλύτερο των και µέχρι παραχωρείται, πέραν του βασικού επιδόµατος, πρόσθετο επίδοµα τέκνου σύµφωνα µε τη στήλη 4 του Πίνακα Α. 118(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Το ύψος του οικογενειακού εισοδήµατος που αναφέρεται στην στήλη 3 του Πίνακα Α, µε βάση το οποίο παραχωρείται το πρόσθετο ετήσιο επίδοµα, ισούται µε το αφορολόγητο εισόδηµα για φυσικά πρόσωπα, το οποίο καθορίζεται στους περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους του 2002 µέχρι 2011, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, για το έτος, κατά το οποίο λαµβάνεται υπόψη το αποκτηθέν οικογενειακό εισόδηµα. Το µέγιστο εισόδηµα στη στήλη 4 του ίδιου Πίνακα ισούται µε το διπλάσιο του αφορολόγητου εισοδήµατος για φυσικά πρόσωπα, αναφορικά µε το ίδιο έτος. 8. Το ύψος του οικογενειακού εισοδήµατος στις στήλες 3 και 4 του Πίνακα Α αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο εισόδηµα φυσικού προσώπου, όπως αυτό καθορίζεται στην περί φορολογίας του εισοδήµατος νοµοθεσία που εκάστοτε ισχύει στη ηµοκρατία. 9. Οι κατηγορίες του οικογενειακού εισοδήµατος που προβλέπονται στον Πίνακα Β, αρχίζουν από το επόµενο σεντ του µέγιστου εισοδήµατος που αναφέρεται στη στήλη 4 του Πίνακα Α και διαµορφώνονται ανά

9 9 Στην περίπτωση αναπροσαρµογής του ύψους του οικογενειακού εισοδήµατος στη στήλη 4 του Πίνακα Α, οι κατηγορίες του οικογενειακού εισοδήµατος στον Πίνακα Β αναπροσαρµόζονται ανάλογα. 10. Από 1 η Ιανουαρίου 2014, το ύψος του επιδόµατος θα αναπροσαρµόζεται κάθε 1 η Ιανουαρίου εκάστου επόµενου έτους κατά το ποσοστό αύξησης του µέσου όρου του δείκτη τιµών καταναλωτή κατά τον τελευταίο χρόνο, σε σύγκριση µε το µέσο όρο του δείκτη αυτού κατά τον αµέσως προηγούµενο χρόνο.». Έναρξη ισχύος. 11. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2012.

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.16) Αρ. Φακ:... Αρ. Αιτ.:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 Προτού συµπληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας... ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.8) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 03/04 Προτού συµπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.9) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 04/05 Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 97(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 Αρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992 Η Βουλ των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων τίτλος. (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007)

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 47 η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Τελευταία ενηµέρωση :22/12/2012 ΚΩ ΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-16:Συντάξεις,Αποδοχές,Εργατικά,ΝΕΟΣ ΚΒΣ,Αποκρατ/σεις,Φάρμακα,Καύσιμα κλπ (583593) Αρθρο Πρώτο παρ.ια Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 21 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και

Διαβάστε περισσότερα

1 . 1 . 1854/51, 1. 1 . 1854/51, 1 . 1 . 1854/51, 5. 1 . 3768/57, 6 . 1 . 1813/88, 1 . 1976/91 19 . 1 . 2084/92, 1 . 1 . 1902/90, 1 . 3 .

1 . 1 . 1854/51, 1. 1 . 1854/51, 1 . 1 . 1854/51, 5. 1 . 3768/57, 6 . 1 . 1813/88, 1 . 1976/91 19 . 1 . 2084/92, 1 . 1 . 1902/90, 1 . 3 . ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 153 20000703 Τέθηκε σε ισχύ: 03.07.2000 Ηµ.Υπογραφής: 23.06.2000 Τίτλος: ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Θέµατα: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ,ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α. ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 4-5 Β. ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 6-18 1. Οικογένειες που δικαιούνται τα

Διαβάστε περισσότερα