ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια «ακαδηµαϊκό έτος» σηµαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1 η λήγει την 31 η Αυγούστου Σεπτεµβρίου και «ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ηµοκρατία «ιευθυντής» σηµαίνει το Γενικό ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών «δικαιούχος» σηµαίνει πρόσωπο, στο οποίο καταβάλλεται η φοιτητική χορηγία δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου «εκπαιδευτικό ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» σηµαίνει ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, στο οποίο γίνονται δεκτά µόνο πρόσωπα που αποφοίτησαν από σχολείο µέσης εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης, ή που κατέχουν άλλο ισοδύναµο προσόν, και στο οποίο ίδρυµα οι κλάδοι σπουδών έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης ή, στην περίπτωση µερικής φοίτησης, οι κλάδοι αυτοί έχουν διάρκεια που αντιστοιχεί σε ένα πλήρες ακαδηµαϊκό έτος και απολήγουν σε ακαδηµαϊκά προσόντα, ανώτερα από εκείνα των σχολείων µέσης εκπαίδευσης «εξουσιοδοτηµένος λειτουργός» σηµαίνει λειτουργό εξουσιοδοτηµένο από το ιευθυντή δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του παρόντος Νόµου «κανονική διάρκεια σπουδών» σηµαίνει την ελάχιστη χρονική περίοδο φοίτησης που το εκπαιδευτικό ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθορίζει για τη συµπλήρωση των σπουδών για απόκτηση του σχετικού τίτλου ή διπλώµατος «κύκλος σπουδών» σηµαίνει προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών «µόνιµος κάτοικος» σηµαίνει για σκοπούς του παρόντος Νόµου, άτοµο ή οικογένεια που κατά τη διάρκεια των τριών (3) ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται φοιτητική χορηγία, διέµενε µόνιµα στις περιοχές που ελέγχονται από τη ηµοκρατία, για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) µηνών «οικογενειακό εισόδηµα» σηµαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα που αποκτήθηκε από την οικογένεια εντός του έτους, το οποίο προηγείται κατά ένα (1) έτος από την 1 η Ιανουαρίου του ακαδηµαϊκού έτους για το οποίο καταβάλλεται η φοιτητική χορηγία και το οποίο προέρχεται από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους και µερίσµατα, διατροφή, επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών, δηµόσιο βοήθηµα που παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόµατα και πηγές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο αίτησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόµου: Νοείται ότι, εξαιρούνται από τον υπολογισµό του οικογενειακού εισοδήµατος τα εισοδήµατα των τέκνων µαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης από εργασία ή απασχόληση, το επίδοµα τέκνου, το επίδοµα µάνας, η φοιτητική χορηγία, οι παροχές φοιτητικής µέριµνας και οι υποτροφίες, καθώς και τα επιδόµατα και οι χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτοµα µε αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις «περιοχές που ελέγχονται από τη ηµοκρατία» σηµαίνει τις περιοχές της Κυπριακής ηµοκρατίας όπου η Κυβέρνηση της Κυπριακής ηµοκρατίας ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο.

2 «τέκνο» σηµαίνει (Ι) του (α) (β) (γ) (δ) (ε) µέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, ή/και µέχρι την ηλικία των δεκαεννέα (19) ετών, εφόσον εξακολουθεί να φοιτά σε σχολείο µέσης εκπαίδευσης, ή/και µέχρι την ηλικία των είκοσι ενός (21) ετών, εφόσον εκτελεί θητεία δυνάµει του περί Εθνικής Φρουράς Νόµου του 2011, ή/και ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον είναι φοιτητής, υπό την ερµηνεία του παρόντος Νόµου, που λαµβάνει φοιτητική χορηγία, ή/και ανεξαρτήτως ηλικίας, που στερείται µόνιµα της ικανότητας για τη συντήρησή του «Υπουργείο» σηµαίνει το Υπουργείο Οικονοµικών «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Οικονοµικών «φοιτητής» σηµαίνει Κύπριο πολίτη ή πολίτη κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µόνιµο κάτοικο των περιοχών που ελέγχονται από τη ηµοκρατία, που έχει συµπληρώσει το δέκατο έβδοµο (17 ο ) έτος της ηλικίας του κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους, και ο οποίος φοιτά τακτικά σε αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού ή σε εκπαιδευτικά αξιολογηµένο πιστοποιηµένο κλάδο σπουδών σε ιδιωτικές σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή σε αναγνωρισµένα προγράµµατα σπουδών που προσφέρονται µε τη µέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης από ιδιωτικές σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Κύπρου, όπως τούτα βεβαιώνονται από το Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), το Συµβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, ανάλογα και σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες νοµοθεσίες: Νοείται ότι, ο όρος «φοιτητής» περιλαµβάνει και φοιτητή που δεν είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου ο ένας (1) από τους δύο (2) γονείς είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εργάζεται και διαµένει στην Κύπρο, και εφόσον ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει από σχολή µέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο «φοιτητική χορηγία» σηµαίνει τη χορηγία που καταβάλλεται, δυνάµει του άρθρου 4, αναφορικά µε την κανονική χρονική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ενός (1) µόνο τίτλου/ διπλώµατος εκάστου κύκλου σπουδών. Έννοια οικογένειας. 3. Για σκοπούς του παρόντος Νόµου, οικογένεια αποτελούν (α) οι γονείς όταν συζούν, τα κοινά τους τέκνα και τα τέκνα του ενός ή του άλλου από τους γονείς αυτούς που ζουν κάτω από την ίδια στέγη ή (β) (γ) πατέρας άγαµος, χήρος, διαζευγµένος και τα τέκνα του που ζουν κάτω από την ίδια στέγη ή µητέρα άγαµη, χήρα, διαζευγµένη και τα τέκνα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη ή (δ) φοιτητής, του οποίου και οι δυο (2) γονείς είναι νεκροί ή αγνοούµενοι ή έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του. ικαίωµα και ύψος φοιτητικής 4.-(1) Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται σε οικογένεια που είναι µόνιµος κάτοικος στις περιοχές που ελέγχονται από τη ηµοκρατία και έχει τέκνο φοιτητή σε πτυχιακό ή µεταπτυχιακό κλάδο σπουδών, νοουµένου ότι τόσον όσον αφορά τον πτυχιακό όσο και το µεταπτυχιακό κλάδο σπουδών, αυτοί αφορούν τον πρώτο

3 Πρώτο Παράρτηµα. Πρώτο Παράρτηµα. 3 πτυχιακό και/ή τον πρώτο µεταπτυχιακό τίτλο που ο εν λόγω φοιτητής θα αποκτήσει µε τη συµπλήρωση της διάρκειας του κύκλου σπουδών του, εφόσον πληροί τα εισοδηµατικά κριτήρια που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτηµα. Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας προβλέπεται στο εν λόγω Παράρτηµα. (2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) πιο πάνω, η οικογένεια δε δικαιούται σε φοιτητική χορηγία, εφόσον η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιµές, των περιουσιακών της στοιχείων, που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτηµα, υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ). (3) Οικογένεια, της οποίας τέκνο που είναι φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του µετά το τέλος του κύκλου µαθηµάτων του πρώτου εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους δικαιούται το πενήντα τοις εκατόν (50%) της ετήσιας φοιτητικής χορηγίας: Νοείται ότι, χορηγία και δίδακτρα δεν καταβάλλονται για φοίτηση διάρκειας µικρότερης του ενός (1) εξαµήνου. (4) Στην περίπτωση µερικής φοίτησης, η χορηγία καταβάλλεται αφού συµπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον έτος κανονικής φοίτησης. (5) Στις περιπτώσεις φοιτητών που αλλάζουν εκπαιδευτικό ίδρυµα ή κλάδο σπουδών, η διάρκεια της φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή στον κλάδο σπουδών που εγκατέλειψαν λογίζεται έναντι της κανονικής διάρκειας του τελευταίου κλάδου σπουδών. (6) Στην περίπτωση φοιτητή που έχει παρακολουθήσει περισσότερους από ένα (1) τίτλους σπουδών, σε έκαστο κύκλο σπουδών, τότε καταβάλλεται συνολικά φοιτητική χορηγία που αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια τίτλο σπουδών. Παράταση δικαιωµάτων παροχής φοιτητικής 5. Η περίοδος παροχής της φοιτητικής χορηγίας δύναται να παραταθεί πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών, µέχρι ένα (1) ακαδηµαϊκό έτος για τους ακόλουθους λόγους που αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φοιτητή: (α) Σοβαρούς λόγους υγείας του φοιτητή, όπως τούτο βεβαιώνεται από ιατρικό λειτουργό και (β) µη συµµετοχή του φοιτητή στις εξετάσεις συγκεκριµένης εξεταστικής περιόδου λόγω µη διεξαγωγής τους, όπως τούτο βεβαιώνεται από τις αρχές του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Εξαιρέσεις από την παροχή φοιτητικής 6.-(1) Για τα επιστηµονικά νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, η φοιτητική χορηγία παρέχεται µόνο για την απόκτηση του πανεπιστηµιακού τίτλου ή διπλώµατος σπουδών, ανεξαρτήτως του κατά πόσο για την εξάσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος απαιτείται πρόσθετη επαγγελµατική κατάρτιση ή ειδίκευση. (2) Η φοιτητική χορηγία δεν παρέχεται στις οικογένειες, τα τέκνα των οποίων (i) παρακολουθούν πρόγραµµα σπουδών το οποίο καταλήγει σε διδακτορικό τίτλο, (ii) παρακολουθούν προγράµµατα εκµάθησης γλώσσας για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραµµα του εκπαιδευτικού ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, (iii) παρακολουθούν προπαρασκευαστικά µαθήµατα για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραµµα του εκπαιδευτικού ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, (iv) παρακολουθούν µαθήµατα εξ αποστάσεως ή µαθήµατα ανοικτού πανεπιστηµίου, (v) παρακολουθούν µαθήµατα ως εξωτερικοί φοιτητές και όχι ως κανονικοί φοιτητές σε κτιριακές εγκαταστάσεις στο χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης:

4 4 Νοείται ότι, αν ο φοιτητής υπέχει υποχρέωσης για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων περιλαµβανοµένης και της εναλλακτικής θητείας, πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, προτού αρχίσει η φοίτησή του ή να έχει τύχει αναστολής ή απαλλαγής κατάταξής του, ώστε να δικαιούται φοιτητικής χορηγίας η οικογένειά του. Καταβολή φοιτητικής 7.-(1) Η αναφερόµενη στο άρθρο 4 φοιτητική χορηγία καταβάλλεται για κάθε ένα (1) φοιτητή. (2) Στην περίπτωση (α) του άρθρου 3, η φοιτητική χορηγία καταβάλλεται σε έναν (1) από τους γονείς, και στις περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) του ίδιου εδαφίου καταβάλλεται στον πατέρα ή στη µητέρα ή στο φοιτητή, ανάλογα µε την περίπτωση. (3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), ο ιευθυντής δύναται να καταβάλει τη φοιτητική χορηγία σε άλλο από το οριζόµενο στο εν λόγω εδάφιο πρόσωπο αν πεισθεί ότι αυτό επιβάλλει το συµφέρον του φοιτητή ή και στον ίδιο το φοιτητή στην περίπτωση που κατόπιν έγγραφης δήλωσης αυτού, ικανοποιείται ότι ο φοιτητής είναι άτοµο αυτοσυντήρητο, το οποίο έχει αναλάβει το ίδιο πλήρως το κόστος των σπουδών του. Αίτηση και προθεσµία υποβολής της φοιτητικής 8.-(1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται δυνάµει του άρθρου 4 είναι η υποβολή αίτησης στον τύπο που εγκρίνει για το σκοπό αυτό ο ιευθυντής. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που ο ιευθυντής θεωρεί αναγκαία για την εξέτασή της και τα οποία αναφέρονται στην αίτηση. (2) Κάθε αίτηση για παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας που καταβάλλεται δυνάµει του άρθρου 4 υποβάλλεται το αργότερο µέχρι το τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους. (3) Παράλειψη υποβολής αίτησης στην προθεσµία που καθορίζεται στο εδάφιο (2) συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος για φοιτητική χορηγία: Νοείται ότι, αν ο αιτητής ικανοποιήσει το ιευθυντή ότι η καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης, οφειλόταν σε εύλογη αιτία, ο ιευθυντής δύναται κατά την κρίση του να χορηγήσει τη φοιτητική χορηγία αναδροµικά µόνο για το αµέσως προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος. (4) (α) Όταν η φοίτηση είναι κατά ακαδηµαϊκό έτος, η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει ότι ο φοιτητής παρακολούθησε τακτικά τα µαθήµατα του πρώτου τριµήνου/εξαµήνου φοίτησης του εκπαιδευτικού ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. (β) Όταν η φοίτηση είναι κατά τρίµηνα/εξάµηνα, προσκοµίζεται επιπρόσθετα και εγγραφή για το δεύτερο τρίµηνο/εξάµηνο. Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητηµάτων. 9.-(1) Κάθε αίτηση για καταβολή της φοιτητικής χορηγίας εξετάζεται από το ιευθυντή ή από οποιοδήποτε λειτουργό του Υπουργείου Οικονοµικών τον οποίο ο ιευθυντής εξουσιοδοτεί για το σκοπό αυτό. Ο ιευθυντής ή ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να εγκρίνει την αίτηση ή να την απορρίψει: Νοείται ότι, όπου εγείρονται αµφιβολίες ως προς το δικαίωµα σε φοιτητική χορηγία ή ως προς το άτοµο, προς το οποίο καταβάλλεται η φοιτητική χορηγία, ο ιευθυντής δύναται να διατάξει περαιτέρω έρευνα. (2) Όταν ο ιευθυντής ή ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για φοιτητική χορηγία, αποστέλλει στον αιτητή έγγραφη γνωστοποίηση της απόρριψης, αναφέροντας και τους λόγους της απόρριψης. Επιστροφή φοιτητικής χορηγίας που λήφθηκε αντικανονικά. 10.-(1) Αν αποδειχθεί ότι πρόσωπο έλαβε οποιοδήποτε ποσό µε τη µορφή φοιτητικής χορηγίας χωρίς να το δικαιούται, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστρέψει το εν λόγω ποσό. (2) Αν το πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται δυνάµει του προηγούµενου εδαφίου να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό, αποδείξει ότι έλαβε το ποσό αυτό µε καλή πίστη

5 5 και χωρίς να γνωρίζει ότι δεν το εδικαιούτο, το εν λόγω ποσό δύναται να παρακρατηθεί από φοιτητική χορηγία που του οφείλεται για οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Ιεραρχική προσφυγή. 11.-(1) Πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από απόφαση, η οποία εκδόθηκε δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου από το ιευθυντή ή εξουσιοδοτηµένο λειτουργό δύναται, µέσα σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης σε αυτό της απόφασης, να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό. (2) Ο Υπουργός προχωρεί σε εξέταση της υποβληθείσας προσφυγής αµέσως και κοινοποιεί την απόφασή του χωρίς καθυστέρηση στον προσφεύγοντα. (3) Προτού εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση δυνάµει του εδαφίου (2), ο Υπουργός δύναται κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζει την προσφυγή του: Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό ή σε επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του να εξετάσει ορισµένα θέµατα που αναφύονται στην προσφυγή και να του υποβάλει το πόρισµα της εξέτασης πριν αυτός εκδώσει την απόφασή του. Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήµατος. 118(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου, η φοιτητική χορηγία δε συνυπολογίζεται στο εισόδηµα για σκοπούς φορολογίας του εισοδήµατος: Νοείται ότι, οι δικαιούχοι φοιτητικής χορηγίας δε δικαιούνται σε οποιαδήποτε άλλη φορολογική ελάφρυνση για τέκνο φοιτητή. Αδικήµατα και ποινές. 13.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο µε σκοπό την εξασφάλιση φοιτητικής χορηγίας είτε για τον εαυτό του είτε για άλλο πρόσωπο ή το οποίο για οποιοδήποτε συναφή σκοπό- Κατάργηση. 77(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2002 (α) εν γνώσει του ή κατόπιν βαριάς αµέλειας προβαίνει σε ψευδή έκθεση ή σε ψευδή παράσταση ή (β) παρουσιάζει ή παρέχει ή προκαλεί ή επιτρέπει την παρουσίαση ή την παροχή εγγράφων ή πληροφοριών, τα οποία γνωρίζει ότι είναι ψευδή ως προς ουσιώδες στοιχείο τους, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ ( ) ή σε φυλάκιση µέχρι δύο (2) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές. (2) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για αδίκηµα που διαπράττεται βάσει του εδαφίου (1), το ικαστήριο που εκδικάζει το αδίκηµα δύναται, επιπροσθέτως της ποινής, να διατάξει την επιστροφή οποιωνδήποτε ποσών που λήφθηκαν ως αποτέλεσµα του αδικήµατος. 14. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόµος καταργείται.

6 125(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Αρ.Φακ ΣΧΚ/ΝΑ

7 7 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 4) 1. Για σκοπούς παροχής φοιτητικής χορηγίας εφαρµόζονται εισοδηµατικά καθώς και περιουσιακά κριτήρια. 2. Εισοδηµατικά κριτήρια: ικαίωµα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ ( ) όταν αυτή έχει µέχρι δύο (2) τέκνα. Για τις οικογένειες µε περισσότερα από δύο (2) τέκνα, το µέγιστο όριο ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήµατος, αυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες ευρώ ( ) για κάθε πρόσθετο τέκνο, πέραν του δευτέρου τέκνου. 3. Περιουσιακά κριτήρια: Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται εφόσον η συνολική αξία σε τρέχουσες τιµές των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, στα οποία περιλαµβάνονται ακίνητα, καταθέσεις, µετοχές, χρεόγραφα και οµόλογα, δεν υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ). 4. Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήµατος, ως ακολούθως: Οικογενειακό εισόδηµα Ύψος φοιτητικής χορηγίας Ύψος πρόσθετης χορηγίας για οικογένειες που καταβάλλουν δίδακτρα (ανώτατο ποσό) ή που έχουν τρία (3) ή περισσότερα τέκνα έως , , , , , , Άνω των , (*για οικογένειες µε περισσότερα από δύο τέκνα, το µέγιστο όριο ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήµατος αυξάνεται κατά για κάθε τέκνο, πέραν του δευτέρου.) 5. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που καταβάλλονται από την οικογένεια του φοιτητή δίδακτρα, αυτή έχει δικαίωµα σε πρόσθετο ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατόν (50%) των διδάκτρων, µε ανώτατο ποσό το πενήντα τοις εκατόν (50%) της φοιτητικής χορηγίας, νοουµένου ότι προσκοµίζονται αποδεικτικά στοιχεία πληρωµής των διδάκτρων. 6. Οι δικαιούχες οικογένειες µε τρία (3) ή περισσότερα τέκνα έχουν δικαίωµα σε πρόσθετο ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατόν (50%) της φοιτητικής

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 12.00ΜΜ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 113(Ι) του 1999 Ο ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999

Αριθµός 113(Ι) του 1999 Ο ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3340, 28.7.99 Ν. 113(Ι)/99 Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Νόµος του 1999 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 97(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 Αρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

38-39 Πάφου Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με 39 διευκολύνσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ Προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ 40

38-39 Πάφου Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με 39 διευκολύνσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ Προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ 40 Ο Αντιρευματικός ύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 από μια ομάδα Ρευματοπαθών με κύριο σκοπό την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από τις διάφορες μορφές ρευματοπαθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα