ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. (ΙΙ)/22 ΠΑΡΑΡΤΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΠΙΣΣ ΦΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 7 τς 11ς ΦΒΡΥΑΡΙΥ 22 ΝΘΣΙΑ ΡΣ II περί Πρϋπλγσμύ τς Αρής Ρδτλεόρσς Κύπρ Νόμς τ 22 εκδίδετ με δμσίεσ στν πίσμ φμερίδ τς Κπρκής Δμκρτίς σύμφν με τ Αρθρ 2 τ Σντάγμτς. Αρθμός (11) τ 22 ΝΣ ΠΡΒΛΠΩΝ ΠΡΙ ΤΥ ΠΡΫΠΛΓΙΣΥ ΤΣ ΑΡΣ ΡΑΔΙΤΛΡΑΣΣ ΚΥΠΡΥ ΠΑ Τ ΙΚΝΙΚ ΤΣ ΠΥ ΛΓΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΙΑ ΔΚΒΡΙΥ ΤΥ ΤΥΣ ΔΥ ΙΛΙΑΔΣ ΔΥ ΠΙΔ δνάμε τ άρθρ 6 τν περί Ρδφνκών κ Τλεπτκών Στθμών Νόμν έε σντθεί πρϋπλγσμός τς Αρής Ρδτλεόρσς Κύπρ γ τ κνμκό έτς π λήγε τν 1 Δεκεμβρί 22 κ εγκρθεί πό τ Υπργκό Σμβύλ όπς πρνείτ σ' τό. ΚΑΙ ΠΙΔ είν νγκί πρόβλεψ γ εκείνες τς δπάνες τς Αρής Ρδτλεόρσς Κύπρ γ τ έτς π λήγε στς 1 Δεκεμβρί 22 γ τς πίες δεν έε γίνε πρόβλεψ ή δε θ γίνε τέτ ργότερ πό πδήπτε νόμ. Βλή τν Αντπρσώπν ψφίε ς κλύθς: 1. πρών Νόμς θ νφέρετ ς περί Πρϋπλγσμύ τς Αρής Ρδτλεόρσς Κύπρ Νόμς τ ππρόσθετ με τ πσά π έν ήδ πρϋπλγσθεί νόμμ γ τ ρήσ τς Αρής Ρδτλεόρσς Κύπρ ή π () πρϋπλγσθύν ργότερ νόμμ γ τ ρήσ τή, εγκρίνετ όπς δτεθεί πό τν Αρή Ρδτλεόρσς Κύπρ κ ρσμπθεί γ τ ρήσ τ έτς π λήγε τν 1 Δεκεμβρί 22 πσό π δεν περβίνε τς τετρκόσες (29) Πρίμ. 7(1) τ (1) τ (1) τ (1) τ (1) τ 2 (1) τ 2 14(1) τ 2 18(1) τ 21 (1) τ 21 6(1) τ 21 78(1) τ (1) τ 21. Σνπτκός τίτλς. Ήγκρσ πλρμής πό τ Τμεί τς Λρ^ής πύ , λρών γ τ ρήσ τ έτς π λήγε τν 1 Δεκεμβρί 22.

2 δίκεσ τν πσών π θ δπνθύν. Πίνκς. ρσμπίσ τ περσσεύμτς ρσμένν άρθρν γ κάλψ τ ελλείμμτς άλλν άρθρν κάτ πό τ ίδ κεφάλ. Ν. (ΙΙ)/22 ράντ δύ λάδες κτκόσες ενενήντ εννέ λίρες γ κάλψ τν δπνών τς Αρής Ρδτλεόρσς Κύπρ γ τν περίδ τή.. Τ πσό π ργείτ πό τ άρθρ 2 ργείτ ς εδκεμέν πίστσ γ τς πρεσίες κ τς σκπύς π νφέρντ στ Δελτί Δπνών π περλμβάνντ στν Πίνκ 4. (1) φόσν τ λκό πσό π θ δπνθεί γ τς πρεσίες κ σκπύς π νφέρντ κ εξεδκεύντ, ντίστ, κάτ πό κάθε άρθρ στν Πίνκ δε θ περβεί τ λκό πσό π ργείτ με τν πρόντ Νόμ, ς εδκεμέν πίστσ γ τς εν λόγ πρεσίες κ σκπύς, ντίστ, πδήπτε περίσσεμ π πρκύπτε πό πδήπτε άρθρ γ τς εν λόγ πρεσίες κ σκπύς, είτε πό τν εξκνόμσ δπνών πάν στ εν λόγ άρθρ, είτε γτί τ πσό π ψφίστκε γ τ εν λόγ άρθρ περβίνε τ πσό π πτήθκε κ δπνήθκε με βάσ τν πρόντ Νόμ σε σέσ με τ εν λόγ άρθρ, δύντ, με τν έγκρσ τ Υπργύ στερκών, ν δτεθεί κ δπνθεί γ τν κάλψ ελλείμμτς πδήπτε πσύ π δπνήθκε πάν σε πδήπτε άλλ άρθρ τ ίδ κεφλί τ Πίνκ: Νείτ ότ πδήπτε εξκνόμσ πό πράλεψ εκτελέσες πσδήπτε πρεσίς ή σκπύ δε θ θερείτ ς εξκνόμσ γ τς σκπύς τ άρθρ τύ. (2) έσ σε έν μήν πό τν έγκρσ τ Υπργύ στερκών σύμφν με τ εδάφ (1) τ άρθρ τύ, θ κττίθετ ενώπν τς Βλής τν Αντπρσώπν έκθεσ π vet δεκνύε τς περπτώσες γ τς πίες δόθκε τέτ έγκρσ κ τς σνθήκες κάτ πό τς πίες τή ργήθκε. () Κάθε πέρβσ κνδλίν κτά πράβσ τς δδκσίς π πρδγράφετ στ εδάφ (1) κ (2) π πάν θερείτ ότ δεν έγνε νόμμ κ λετργί π σκύν έλεγ πάν στ κνδύλ πό τ πί έγνε, πέρβσ κθίστντ πρσπκά πεύθν γ κάθε πέρβσ π δενεργήθκε ή θ δενεργθεί.

3 1 I Ιϋ -. \ Ι Ι-. Ι. G ί Θ. 1_ s "Id Τ Ό : ί σ Κ 1X1 U ' Κ " " Ι " Ι Τ1 O " Ι ό o " σ " σ) Ι «Ι m " LO O» " O " O " o" O "ST O Ι O 1^ O U) =L r Ι ΓΓ" 1 9 σ κ O 2 r -. rr 1 i S 9

4 2 - ϊ NI Ι I π: g Θ 1_ Γ uj Ξ e H ν/ y Γ κ π. Ι u t t 1! en ( Ι " σ 1 eg θ ί- -. Α) Ι 1=. ν ri r κ_τ 1= ί-. - r - U) θ- t= Ι φ Ι t=. _ 1= O ) σ ) r O o o h ' O _ τ~ Ι O "! " Τ σ O rt.." " h ( Ώ Ν o_ pi Ν ^~ " O o _ o O ό " ^ O O to" τ ί Τ " (Ν Γ ' O τ σ O τ " τ O in O ' Ν «ΙΑ Ι O " ί ί. i 'Oi! l«i ;1 '' ίΐ 1 ~ : m & mi ;N::. X τ- o ^r in ( τ-

5 Ω I I ΐ - Π. Β s Β Ι κ / / ~ π ν π. U ν h III 1 O! ) τ O I Λ., _e_ τ) Ι m σ " Γ φ - Γ Ι- - 1= 1 φ " 'V Ι π U. 9- Ι _ Ό Ι " σ ^r O Ι o " to O Ι ) Ι ( O τ " O m ) Ι O σ " Ι m O Ι ".ΐ rri! eo j O O O O τ O oil ;o ; T"«O J f.1 rl ^ 9J,S, ν: Β f r~ τ rn Π IO ' 1 o O

6 S r o O O Ι θ" " o n τ σ o o r^ o τ o τ o ( O O O \ : τ ' O " O " " en \i " O \i ^r τ- O " " " in r O τ O " uo Ι Γ ) σ Ν o o" NI Ι " σγ Ι Ι Ν O ) O O τ^ t= J " " " " en en r~l σ ψ- " " " " O τ m ^ Tf ) ' Ι " O " " τ σ r o τ LO ^ g O; : r =1 I N M O O 1 " T " O T r ri en " O en! o I _ d τί O! O Ν \t " en" o" O τ ; O O O O!! Si Oj o"! oi OS rz L X 2 Β Ρ Γ~ _. U) 8^^ sg^i. K ώ uj OO r Γ y ς ( 24. ί Ρδτ ; Λετ ετργό ^ in in 2 2 l ^ Έ S. Ω V-Λ δ - ν o & "it = - - T g" ^ J. m m g l_ τ V/ \J ^ 'Ά " e 'O LZ L ^ U y O O ff o ix -y I s to. " r δ 1 1 Β ΐ β t= I 1 g^ 9 J sv ^ -o.2 9 s y- r o r o X (= IX ^Γ &! ΚΙ r " σ 1 U) ^"= UV? Ι y Φ 2 y Λ Ό Ι 9 m U J Ί ' ' VO ix ZL _ ί - ix σ Vi I τ O O f O MOT Mo sfroor O τ i n i N J ^ ^ O O O O OOOOOOOO

7 g Ul " " " O " " O " O " i " t' " " " O O O O Tf in' " o r ' O " ' O. ". ; " Ί " o " " O " Γ σ " " " τ τ O " " O ; ol."«ί ' (Ν O. O " O p: ; : ol O m". in: τ J O τ" nnooiotoi I h Ι M " in O in" j in en o o o O V i M TJ ^ M ' o" o I ooi j :x σ Π.. T ΓΓ t 9".» ~ J r 11 2 T r t δ % LLI 9 _ ί Β "8 1 r. 9 ZL.»! Of r Ι ^ Ό ϋ m =", ( l r =. β ί Ι = θ ν: 'ex σ " r: ^ 9 «- & t t. ν: g. r hlul Π U) ( Ν O ^ r ί δ III. O

8 : 9Ν =1 " " O τ^ 1 _ " IT)! " "! τ 7! '" Ι " ' Γ^ O N " ' \i O N! "" r y " N N N N O I LO " " " " _ " " " " " ' " " " " O L O O O O O O O O O N ' N LO N ν (Ν Ιν O O ΙΌ Τ" o o '! σ O 8 N! N ', π O τ O N oinggiooog(o " N. π, Γ t T oogsooosoo O ^ ; _J \i O N ^ goo.oo.,, ro N^ Γ LO N ;! O, N o. τ» 1,: f Ι O ;?S! Ρ ' Ι Nll O (Ν O o N Ι N O si τ N o o N o O O O en o N N τ «O N o" LO~ r - r~ N Τ O r- t-~ ^ O O f (OO o o o N m N N (N N N o n "" o σ O. o T N O ^ J O O O T N I O NNNNNNNNNN : o o n LO'O" O ^ O N ( N O O T O o o o n n o N N N (N N O O lo. L X 'P F t p ot J X 4,;ΐ : :' }, : N t t" n O N o f"8 ϊ =L Ξ F t= S _ if I _ 2 : F Ό, Ρ Ρ U 4 G_., J S

9 Ϊ7 N 1 Ν h Ξ n ΐ Ζ Ι 1_ 2 LL1 $ l - L = κ.. Β O Ν τ

E.E., Παρ. Ι (Π), 779 Ν. 16(Π)/92 Αρ. 2691,

E.E., Παρ. Ι (Π), 779 Ν. 16(Π)/92 Αρ. 2691, E.E., Πρ. (Π), 779 Ν. 6(Π)/92 Αρ. 269, 2.92 περί Πρϋπλγσμύ τυ Τμείυ Θήρς Νόμς τυ 992 εκδίδετ με δμσίευσ στν Επίσμ Εφμερίδ τς Κυπρκής Δμκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αρθμός 6() τυ 992 ΝΣ ΠΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

989 Ν. 20(ΙΙ)/93. E.E. Παρ. 1(11) Αρ. 2790,

989 Ν. 20(ΙΙ)/93. E.E. Παρ. 1(11) Αρ. 2790, E.E. Πρ. 1(11) Αρ. 79,15.4.9 989 Ν. ()/9 περί Πρϋπλγμύ τ Τμεί Θήρς Νόμς τ 199 εκδίδετ με δμίε τν πίμ φμερίδ τς Κπρκής Δμκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 5 τ Σντάγμτς. Αρθμός (11) τ 199 ΝΣ ΠΒΛΠΩΝ Π ΤΥ ΠΫΠΛΓΣΥ ΤΥ ΤΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2576, Ν. 18/91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2576, Ν. 18/91 E.E., Πρ. I, Αρ. 2576, 8.2.9 739 Ν. 8/9 περί Πρϋπλγσμύ τυ Τμείυ Θήρ Νόμς τυ 99 εκδίδετ με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αρθμός 8 τυ 99 ΝΜΣ ΠΡΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(H) 1537 Ν. 34(II)/96 Αρ. 3050,

Ε.Ε. Παρ. 1(H) 1537 Ν. 34(II)/96 Αρ. 3050, .. Πρ. (H) 57 Ν. 4()/96 Αρ. 5, 5.4.96 περί Πρϋπλγσύ τυ Τείυ Θήρς Νός τυ 996 εκδίδετ ε δσίευσ στν πίσ φερίδ τς Κυπρκής Δκρτίς σύφν ε τ Άρθρ 5 τυ Συντάγτς. Αρθός 4() τυ 996 ΝΣ ΠΡΒΛΠΩΝ ΠΡ ΤΥ ΠΡΫΠΛΓΣΥ ΤΥ ΤΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 20ής ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 20ής ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 9()/24 ΠΑΡΑΡΤΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΣΣ ΕΦΕΡΔΑΣ ΤΣ ΔΚΡΑΤΑΣ Αρ. 82 τς 2ής ΦΕΡΥΑΡΥ 24 ΝΘΕΣΑ ΕΡΣ II περί Πρϋπλγμύ τς Αρής Ρδτλεόρς Κύπρυ τυ 24, Νόμς τυ 24 εκδίδετ με δμίευ τν Επίμ Εφμερίδ τς Κυπρκής Δμκρτίς ύμφν με

Διαβάστε περισσότερα

1084 Ν. 9(ΙΙ)/9? E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3307,

1084 Ν. 9(ΙΙ)/9? E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3307, ' " '. ' ".. _....., _ Ν * _. E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 07, 5..99 1084 Ν. 9(ΙΙ)/9? περί Πρϋπλγιμύ τ Τμεί θήρς Νόμς τ 1999 εκδίδετι με δμίε τν Επίμ Εφμερίδ τς Κπρικής Δμκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 5 τ Σντάγμτς. Πρίμι.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 2863, Ν. 11(11)/94

Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 2863, Ν. 11(11)/94 .. Πρ. I(II) Αρ. 286, 4..94 951 Ν. 11(11)/94 περί Πρϋπλγμύ τυ Τμείυ Θήρς Νόμς τυ 1994 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμερίδ τς Κυπρκής Δμκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αρθμός 11(11) τυ 1994 ΝΣ ΠΡΛΠΩΝ ΠΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

1518 Ν. 33(ΙΙ)/96. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3050,

1518 Ν. 33(ΙΙ)/96. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3050, E.E. Πρ. () Αρ. 5, 5.4.96 1518 Ν. ()/96 περί Πρϋπλγύ τ Τεί Δόν Δνείν Νός τ 1996 εκδίδετ ε δίε τν πί φερίδ τς Κπρκής Δκρτίς ύφν ε τ Άρθρ 52 τ Σντάγτς. Πρί. 194 τ 1987 18 τ 1987 52 τ 1988. Σνπτκός τίτλς.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3710, Ν. 29(ΙΙ)/2003

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3710, Ν. 29(ΙΙ)/2003 EE Π Ι(ΙΙ) Α 7, 5 554 Ν 9(ΙΙ)/ πεί Πϋπλγσμύ τυ Τμείυ γ την Ανέγεση Κυπκύ υσείυ γ τ Έτς Νόμς τυ εκδίδετ με δημσίευση στην πίσημη φημείδ της Κυπκής Δημκτίς σύμφν με τ Αθ 5 τυ Συντάγμτς Πίμ 6 τυ 987 Συνπτκός

Διαβάστε περισσότερα

' ποσού για τη χρήση του έτους που λήγει την 31ηΛεκεμ(ϊοίου Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη Ειδίκευση

' ποσού για τη χρήση του έτους που λήγει την 31ηΛεκεμ(ϊοίου Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη Ειδίκευση .. Πρ. I(II) 1699 Ν. 8(II)/00 Αρ. 611,14.6.00 περί Πρϋπλγισμύ τυ Τμείυ γι τ Σύνδρμ πίκτητης Ανσπιητικής Ανεπάρκεις γι τ έτς 00 Νόμς τυ 00 εκδίδετι με δημσίευση στην πίσημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 8(ΙΙ)/00 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 7 της 11ης ΙΥΛΙΥ 00 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγισμύ τυ Τμείυ γι τ Σύνδρμ Επίκτητης Ανσπιητικής Ανεπάρκεις γι τ έτς 00 Νόμς τυ 00 εκδίδετι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΜΑΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΜΑΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 19(ΙΙ)/004 ΠΑΑΤΗΜΑ ΠΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 861 της 1ης ΜΑΙΥ 004 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΣ II περί Πρϋπλγισμύ τυ Τμείυ γι τ Σύνδρμ Επίκτητης Ανσπιητικής Ανεπάρκεις γι τ έτς 004 Νόμς τυ 004 εκδίδετι

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 729 Ν. 17/91 Αρ. 2576,

E.E., Παρ. I, 729 Ν. 17/91 Αρ. 2576, E.E., Πρ. I, 729 Ν. 17/91 Αρ. 2576, 8.2.91 περί Πρϋπλγισμύ τυ Τμείυ Θήρ*; Νόμς τυ 1990 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 17 τυ 1991

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 39(ΙΙ)/1 ΠΑΡΑΡΤΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΣ ΕΦΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 338 της 19ης ΚΤΩΒΡΙΥ 1 ΝΘΕΣΙΑ ΕΡΣ II' περί Πρϋπλγισμύ τυ Τμείυ γι τ Σύνδρμ Επίκτητης Ανσπιητικής Ανεπάρκεις γι τ έτς 1 Νόμς τυ 1 εκδίδετι με δημσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 31(ΙΙ)/ (2) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται ενώπιον της

Ν. 31(ΙΙ)/ (2) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται ενώπιον της E.E. Πρ. () 1489 Ν. 1()/2 Αρ. 41,16.6.2 περί Πρϋπλγισμύ τυ Τμείυ γι τ Σύνδρμ Επίκτητης Ανσπιητικής Ανεπάρκεις γι τ έτς 2 Νόμς τυ 2 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν

Διαβάστε περισσότερα

1681 Ν. 163/91. E.E., Παρ. I, Αρ. 2634,

1681 Ν. 163/91. E.E., Παρ. I, Αρ. 2634, E.E., Πρ. I, Αρ. 24, 27.9.9 8 Ν. /9 περί Συμπληρμτκύ Πρϋπλγσμύ Νόμς (Αρ. ) τυ 99 εκδίδετ με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αρθμός τυ 99 ΝΣ ΠΡΝΩΝ ΠΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

1701 Ν. 43(ΙΙ)/98. τιτλος

1701 Ν. 43(ΙΙ)/98. τιτλος E.E. Πρ. Ι(Π) Αρ. 287,11.12.98 1701 Ν. 4(ΙΙ)/98 περί Πρϋπλγιμύ της Αρής διτηλεόρης Κύπρυ Νόμς τυ 1998 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1327 Ν. 96/91. Αριθμός 96 του 1991

1327 Ν. 96/91. Αριθμός 96 του 1991 E.E., Πρ. I, Αρ. 2590, 10.4.91 127 Ν. 96/91 περί Πρϋπλγσμύ τυ Κεντρκύ Σφγείυ Νόμς τυ 1991 εκδίδετ με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αρθμός 96 τυ 1991

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 6(ΙΙ)/22 ΠΑΑΤΜΑ ΠΩΤ ΤΣ ΠΙΣΜΣ ΦΜΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 666 τς 27ς ΔΚΜΒΙΥ 22 ΝΜΘΣΙΑ ΜΣ II περί Πρϋπλγιμύ τς Αρής διτλεόρς Κύπρυ τυ 2 Νόμς τυ 22 εκδίδετι με δμίευ τν πίμ φμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς ύμφν με

Διαβάστε περισσότερα

807 Ν. 18(Π)/92. Αριθμός 18(11) του 1992

807 Ν. 18(Π)/92. Αριθμός 18(11) του 1992 E.E., Πρ. (Π), Αρ. 61,. 7. 1(Π)/ περί Πρϋπλγσμύ τυ Τμείυ Δμόσων Δνείων όμς τυ 1 εκδίδετ με δμσίευσ στν Επίσμ Εμερίδ τς Κυπρκής Δμκρτίς σύμων με τ Άρθρ 5 τυ Συντάγμτς. Αρθμός 1(11) τυ 1 Σ ΠΕ ΤΥ ΠΫΠΓΣΥ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. 194 του του του του του Συνοπτικός τίτλος.

Προοίμιο. 194 του του του του του Συνοπτικός τίτλος. .. Πρ. I(II) 18 Ν. 61(II)/ Αρ. 658, 6.1. περί Πρϋπλγιμύ τυ Ιδρύμτς Κρτικών Υπτρφιών Κύπρυ τυ Νόμς τυ εκδίδετι με δμίευ τν πίμ φμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς ύμφν με τ Αρθρ 5 τυ Συντάγμτς. Πρίμι. 194 τυ 1987

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 76(ΙΙ)/00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 79 της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 00 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ περί Πρϋπλγισμύ τν Τμείυ γι την Ανέγερση Κυπρικύ Μυσείυ τυ 004 Νόμς τν 00 εκδίδετι με δημσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 1(ΙΙ)/1 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΠΙΣΣ ΦΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΙΑΣ Αρ. 481 τς 16ς ΑΤΙΥ 1 ΝΘΣΙΑ Σ II περί Πρϋπλγιμύ τυ ργνιμύ ρμτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1 εκδίδετι με δμίευ τν πίμ φμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς ύμφν με τ Άρθρ τυ Συντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ της 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998

Αρ της 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 Ν. 19(ΙΙ)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΠΙΣΗΜΗΣ ΦΗΜΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Α. 48 τς 19ς ΙΥΝΙΥ 1998 ΝΜΘΣΙΑ ΜΡΣ II πεί Πϋπλγιμύ τυ Τμείυ Θής Νόμς τυ 1998 εκδίδετι με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπικής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(11) 1247 Ν. 18(ΙΙ)/95 Αρ. 2981,

E.E. Παρ. 1(11) 1247 Ν. 18(ΙΙ)/95 Αρ. 2981, E.E. Πρ. 1(11) 1247 Ν. 18(ΙΙ)/95 Αρ. 2981,16.6.95 περί Πρϋπλγμύ τν ργνμύ Χρμτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1995 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμερίδ τς Κυπρκής Δμκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αρθμός 18(11) τυ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. 194 του του του του του (1) του Συνοπτικός τίτλος.

Προοίμιο. 194 του του του του του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ε.Ε. Πρ. I(II) Αρ. 7,1.6. 1610 Ν. 5(II)/ πε ρί Πρϋπλγσμύ τυ Αντνρκτκύ Συμβυλίυ Κύπρυ Νόμς τυ εκδίδετ με δημσίε υση στην Επίσημη Εφημε ρίδ της Κυπρκής Δημκρτίς σύμ φν με τ Αρθρ 5 τυ Συντάγμτς. Πρίμ. 194

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 25(ΙΙ)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 252 της ης ΙΥΛΙΥ 1998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγιμύ τυ Τμείυ γι Σύνδρμ Επίκτητης Ανπιητικής Ανεπάρκεις γι τ έτς 1998 Νόμς τυ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 57()/94 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΣΣ ΕΦΕΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΑΣ Αρ. 289 της 8ης ΥΛΥ 1994 ΝΘΕΣΑ ΕΣ II περί Συμπληρμτκύ Πρϋπλγσμύ Νόμς (Αρ. 21) τυ 1994 εκδίδετ με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς σύμφν

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2528, Ν. 161/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2528, Ν. 161/90 E.E., Πρ., Αρ. 2528, 27.7.9 677 Ν. 6/9 περί Πρϋπλγύ τ Κεντρκύ Φρέ Νελίς Νός τ 99 εκδίδετ ε δηίεη την επίηη εφηερίδ της Κπρκής Δηκρτίς ύφν ε τ Άρθρ 52 τ Σντάγτς. Αρθός 6 τ 99 ΝΜΣ ΠΡΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡ ΤΥ ΠΡΫΠΛΓΣΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

1100 Ν. 6(ΙΙ)/2001. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3469,

1100 Ν. 6(ΙΙ)/2001. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3469, .. Π. I(II) Α. 469,..1 11 Ν. 6(ΙΙ)/1 πεί Πϋπλγιμύ τυ Τμείυ Θής Νόμς τυ 1 εκδίδετι με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπικής Δμκτίς ύμφν με τ Αθ τυ Συντάγμτς. Πίμι. 18 τυ 199. Συνπτικό; τίτλς. Έγκι πλμής πό τ Τμεί

Διαβάστε περισσότερα

2086 Ν. 44(ΙΙ)/2002. Αριθμός 44(11) του 2002

2086 Ν. 44(ΙΙ)/2002. Αριθμός 44(11) του 2002 Ε.Ε. Πρ. I(II) Αρ. 6, 6.7. 86 Ν. 44(ΙΙ)/ περί Συμπληρωμτικύ Πρϋπλγισμύ τυ Πνεπιστημίυ Κύπρυ Νόμς (Αρ. 1) τυ εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφων με τ Αρθρ τυ Συντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 2521, Ν. 125/90

E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 2521, Ν. 125/90 E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 1, 9.7.90 1419 Ν. 1/90 περί Συμπληρματκύ Πρϋπλγσμύ Νόμς (Αρ. 8) τυ 1990 εκδίδετα με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπρακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ τυ Συντάγματς. Αρθμός 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 45(ΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3028 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1995 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Συμπληρωμτικύ Πρϋπλγισμύ της Αρχής Τηλεπικινωνιών Κύπρυ Νόμς (Αρ. 1) τυ 1995 εκδίδετι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΙΟΥΑΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΙΟΥΑΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 44(ΙΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΠΙΣΗΜΗΣ ΦΗΜΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 170 της 5ης ΙΥΑΙΥ 1997 ΝΜΘΣΙΑ ΜΡΣ II περί Πρϋπλγιμύ τυ Τμείυ Θήρς Νόμς τυ 1997 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι (Π), Αρ. 2698, Ν. 29(Π)/92

E.E., Παρ. Ι (Π), Αρ. 2698, Ν. 29(Π)/92 E.E., Πρ. Ι (Π), Αρ. 2698,17.4.92 867 Ν. 29(Π)/92 περί Πρϋπλγσμύ τυ Κυπρκύ ργνσμύ Τυρσμύ Νόμς τυ 1992 εκδίδετ με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αρθμός

Διαβάστε περισσότερα

1084 Ν. 29(ΙΙ)/94. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 2876,

1084 Ν. 29(ΙΙ)/94. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 2876, Ε.Ε. Πρ. I(II) Αρ. 2876, 22.4.94 184 Ν. 29(ΙΙ)/94 περί Πρϋπλγιμύ τυ Τμείυ γι τ Σύνδρμ Επίκτητης Ανπιητικής Ανεπάρκεις Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφν με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 7()/99 ΠΑΡΑΡΤΗΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΣΗΗΣ ΕΦΗΕΡΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΚΡΑΤΑΣ Α. 06 της 26ης ΦΕΒΡΥΑΡΥ 1999 ΝΘΕΣΑ ΕΡΣ II πεί Πϋπλγιμύ της Αής Ρδιτηλεόης Κύπυ Νόμς τυ 1999 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημείδ της Κυπικής Δημκτίς

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(11) 1294 Ν. 18(ΙΙ)/97 Αρ. 3136,

E.E. Παρ. 1(11) 1294 Ν. 18(ΙΙ)/97 Αρ. 3136, E.E. Π. 1(11) 194 Ν. 18(ΙΙ)/97 Α. 16, 1..97 πεί Πϋπλγύ τυ Τείυ Δόν Δνείν Νός τυ 1997 εκδίδετ ε δίευ τν πί φείδ τς Κυπκής Δκτίς ύφν ε τ Άθ 5 τυ Συντάγτς. Πί. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 5 τυ 1988. Συνπτκός τίτλς.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(H) Αρ. 3496, Ν. 33(IIV2001

Ε.Ε. Παρ. 1(H) Αρ. 3496, Ν. 33(IIV2001 Ε.Ε. Πρ. 1(H) Αρ. 496, 4.5.2001 1799 Ν. (IIV2001 περί Συμπληρωμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. ) τυ 2001 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφων με τ Αρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 1()/95 ΠΑΡΑΡΤΗΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΣΗΗΣ ΕΦΗΕΡΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΚΡΑΤΑΣ Αρ. 2966 της 1ης ΑΠΡΥ 1995 ΝΘΕΣΑ ΕΡΣ II περί Πρϋπλγσύ τυ Τείυ Δηόσων Δνείων Νός τυ 1995 εκδίδετ ε δησίευση στην Επίσηη Εφηερίδ της Κυπρκής Δηκρτίς

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) 1723 Ν. 50(Π)/96 Αρ. 3075,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) 1723 Ν. 50(Π)/96 Αρ. 3075, E.E. Πρ. () 172 Ν. 5(Π)/96 Αρ. 75,19.7.96 περί Πρϋπλγμύ Νόμς γ τ Έτς 1996 τυ Τμείυ γ τ ύδρμ Επίκτητης Απητκής Αεπάρκες εκδίδετ με δημίευη τη Επίημη Εφημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς ύμφ με τ Άρθρ 52 τυ υτάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου. (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου. (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε .. Πρ. I(II) 9 Ν. 9(II)/ Αρ. 86,.. περί Πρϋπλγμύ τ ς Αρής Κρτ κών κθέεν Νόμς τ υ εκδίδετ με δμίευ τ ν πίμ φμερίδ τ ς Κυπρκής Δμκρτ ίς ύμφν με τ Αρθρ τ υ Συντ άγμτ ς. Αρθμός 9() τυ Π ΠΫΠΛΓΣΥ ΤΣ ΑΣ ΚΑΤΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 55(ΙΙ)/2003 ΠΑΑΤΗΜΑ ΠΩΤ ΤΗΣ ΠΙΣΗΜΗΣ ΦΗΜΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΙΑΣ Α. 3770 τς 14ς ΝΜΒΙΥ 2003 ΝΜΘΣΙΑ ΜΣ II πεί Συμπλμτικύ Πϋπλγισμύ τς Αχής Λιμένν Κύπυ Νόμς (Α. 1) τυ 2003 εκδίδετι με δμσίευσ στν πίσμ φμείδ τς

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 73/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 73/90 E.E., Πρ. I, Αρ. 257, 25.5.9 119 Ν. 7/9 περί Συμπληρμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 12) τυ 199 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 7 τυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 16()/2004 ΠΑΡΑΡΤΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΣΣ ΕΦΕΡΔΑΣ ΤΣ ΔΚΡΑΤΑΣ Αρ. 87 της 16ης ΑΠΡΛΥ 2004 ΝΘΕΣΑ ΕΡΣ II περί Πρϋπλγιμύ τυ Ειικύ Τμείυ γι Πρώηη κι Ενάρρυνη της ρήης Αννεώιμν Πηγών Ενέργεις κι της Εξικνόμηης Ενέργεις

Διαβάστε περισσότερα

Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Π ρώτο Π ίνακα. g j ^ κας.

Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Π ρώτο Π ίνακα. g j ^ κας. Ε.Ε. Πρ. I(II) Αρ. 58, 1..22 K Ν. 1(1Ι)/22 t Π β ϋπλ ϊ ισ Ι"ι υ Ιδρύμτς Κρτικών Υπτρφιών Κύπρυ Νόμς τν, 22 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς συμφωνά με τ Αρθρ 52 τυ Συντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(H) Αρ. 3570, Ν. 3(Ι1)/2002

Ε.Ε. Παρ. 1(H) Αρ. 3570, Ν. 3(Ι1)/2002 Ε.Ε. Πρ. (H) Αρ. 57, 25..22 4 Ν. (Ι)/22 περ Πρϋπλγσμ) τυ Κυπρκ) Πρκτρευ Εδήσεν Νόμς τυ 22 εκδδετ με δμσευσ στν Επσμ Εφμερδ τς Κυπρκής Δμκρτς σύμφν με τ Αρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Πρμ. 94 τυ 987 8 τυ 987 52

Διαβάστε περισσότερα

I.K., ΙΙαμ. Ι, 3703 Ν.200/89 Λμ. 2461,

I.K., ΙΙαμ. Ι, 3703 Ν.200/89 Λμ. 2461, I.K., ΙΙμ. Ι, 7 Ν.2/89 Λμ. 2461, 29.11.89 πεμί Συμπληρμτιύ Ι Ιμϋπλγισμύ Νόμς (Λμ. 8) τυ 1989 εδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπριής Δημρτίς σύμφν μι; τ Αρθρ 52 τν» Συντάγμτς. Αριθμός 2

Διαβάστε περισσότερα

1322 Ν. 23(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3145,

1322 Ν. 23(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3145, E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 145, 24.4.97 122 Ν. 2(ΙΙ)/97 περί Πρϋπλγισμύ γι τ έτς 1997 τυ Τμείυ γι την Ανέγερση Κυπριύ υσείυ Νόμς τυ 1997 εδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπριής Δημρτίς σύμφν με

Διαβάστε περισσότερα

1816 Ν. 34(ΙΙ)/2001 (2) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού,

1816 Ν. 34(ΙΙ)/2001 (2) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, .. Π I(II) ' 8 ' 5 N. 4(II)/2001 Α. 496, 4.5.2001 πεί Πϋπλγισμί) τυ Τμείυ τυ Κέντυ πγγελμτικής Απκτάστσης Ατόμν με Ανπηίες γι τ έτς 2001 Νόμς τυ 2001 εκίετι με ημσίευση στην πίσημη φημεί της Κυπικής Δημκτίς

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον Πίνακα. Παράρτημα. Αρση ανωμαλιών και επίλυση προβλημάτων. Ποοοίμιο. 15(11) του Συνοπτικός τίτλος.

Πρώτον Πίνακα. Παράρτημα. Αρση ανωμαλιών και επίλυση προβλημάτων. Ποοοίμιο. 15(11) του Συνοπτικός τίτλος. Ε.Ε. Πρ. I() 1796 Ν. 46()/2 Αρ. 79, 2.7.2 περί Συμπληρωμτικύ Πρϋπλγιμύ τυ Κεντρικύ Φρέ Ιότιμης Κτνμής ρών Νόμς (Αρ. 1) τυ 2 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφων με τ Αρθρ

Διαβάστε περισσότερα

1027 Ν. 38(Π)/92. Αριθμός 38(11) του 1992

1027 Ν. 38(Π)/92. Αριθμός 38(11) του 1992 E.E., Πρ. (Π), Αρ. 279,22.5.92 127 Ν. 8(Π)/92 περί Πρϋπλγμύ τυ Κεντρκύ ρέ Νελίς Νόμς τυ 1992 εκδίδετ με δημίευη την επίημη εημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς ύμν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αρθμός 8(11) τυ 1992

Διαβάστε περισσότερα

933 Ν. 29/91. Αριθμός 29 του 1991

933 Ν. 29/91. Αριθμός 29 του 1991 E.E., Π. I, Α. 2578, 22.2.91 9 Ν. 29/91 πεί Πϋπλγμύ τυ Τμείυ Δμόν Δνείν Νόμς τυ 1991 εκδίδετ με δμίευ τν Επίμ Εφμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Αθμός 29 τυ 1991 ΝΣ ΠΕΙ ΤΥ ΠΫΠΛΓΙΣΥ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 2437 Ν. 84/89 Αρ. 2417,

E.E., Παρ. I, 2437 Ν. 84/89 Αρ. 2417, E.E., Πρ. I, 247 Ν. 84/89 Αρ. 2417, 9.6.89 περί Πρϋπλγμύ τς Επτρπής τρών Κύπρυ Νόμς τυ 1989 εκδίδετ με δμίευ τν επίμ εφμερίδ τς Κυπρκής Δμκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 52 τυ υντάγμτς. Αρθμός 84 τυ 1989 Ν ΠΡΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 41(ΙΙ)/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 549 της 2ης ΝΕΜΒΡΙΥ ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Συμπληρμτικύ Πρϋπλγισμύ της Αρχής Λιμένν Κύπρυ Νόμς τυ εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 27(ΙΙ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3925 της 19ης ΝΕΜΒΡΙΥ 2004 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγισμύ τυ Ιδρύμτς Κρτικών Υπτρφιών Κύπρυ τυ 2005, Νόμς τυ 2004 εκδίδετι με δημσίευση

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(H). Αρ. 3044,

E.E. Παρ. 1(H). Αρ. 3044, E.E. Πρ. 1(H). Αρ. 44, 8..6 1242 Ν. 15(ΙΙ)/6 περί Πρϋπλγισμύ διά τ έτς 16 τ Τμεί διά την Ανέγερσιν Κπρικύ σεί Νόμς τ 16 εκδίδετι με δημσίεσν εις την Επίσημη Εφημερίδ της Κπρικής Δημκρτίς σμφώνς τ Αρθρ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3887,

Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3887, .. Π. I() Α. 887, 2.7.2004 402 Ν. 25(ΙΙ)/2004 εί Συμλμτικύ Πϋλγισμύ Νόμς (Α. ) τυ 2004 εκδίδετι με δμσίευσ στν ίσμ φμείδ τς Κυικής Δμκτίς σύμφν με τ Αθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμι. 75() τν 200. Συντικός τίτλς.

Διαβάστε περισσότερα

64 Ν. 15/93. E.E. Αρ. 2576, ος του 1991 εκδίδεται τίας σύμφωνα με το

64 Ν. 15/93. E.E. Αρ. 2576, ος του 1991 εκδίδεται τίας σύμφωνα με το E.E. Αρ. 2576, 8.2.91 περί Πρϋπλγισύ τς Αρής ε δσίευσ στν Επίσ Εφ Άρθρ 52 τυ Συντάγτς. 64 Ν. 15/9 ς τυ 1991 εκδίδετι τίς σύφν ε τ Αριθός 15 τυ 1991 ΝΣ ΠΡΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΥ ΠΡΫΠΛΓΙΣΥ ΤΣ ΑΡΣ ΛΕΚΤΡΙΣΥ ΚΥΠΡΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(H) 1412 Ν. 19(ΙΙ)/2001 Αρ. 3480,

E.E. Παρ. 1(H) 1412 Ν. 19(ΙΙ)/2001 Αρ. 3480, E.E. Πρ. 1(H) 141 Ν. 19()/1 Αρ. 48, 9.1 περί Πρϋπλγμύ τς Αρής Κρτκών κθέεν Νόμς τυ 1 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμερίδ τς Κυπρκής Δμκρτίς ύμφν με τ Αρθρ τυ Συντάγμτς. Πρίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 τυ 1988

Διαβάστε περισσότερα

1060 Ν. 7(ΙΙ)/2000. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3390,

1060 Ν. 7(ΙΙ)/2000. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3390, E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 90, 25.2.2000 1060 Ν. 7(ΙΙ)/2000 περί Πρϋπλγιμί) τυ Τμείυ Δημόιν Δνείν Νόμς τυ 2000 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Πρίμι.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) 1843 Ν. 51(ΙΙ)/99 Αρ. 3377,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) 1843 Ν. 51(ΙΙ)/99 Αρ. 3377, E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) 84 Ν. (ΙΙ)/99 Αρ. 77, 7..99 περί Εδκεύσες Συμπληρμτκής Πστώσες (Τμεί Ανπτύξες) Νόμς (Αρ. ) τυ 999 εκδίδετ με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς σύμφν με τ Αρθρ τυ Συντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 41(ΙΙ)/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 622 της 1ης ΙΥΛΙΥ 22 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Συμπληρωμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 7) τυ 22, εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 7()/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΠΣΗΜΗΣ ΦΗΜΡΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΑΣ Αρ. 366 της 22ς ΝΜΡΥ 22 ΝΜΘΣΑ ΜΡΣ περί Συμπληρωμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 13) τυ 22 εκδίδετι με δημσίευση στην πίσημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 27(11) του 1994

Αριθμός 27(11) του 1994 E.E. Πρ. 1(H) 14 Ν. 27(Π)/94 Αρ. 2876, 22.4.94 περί Πρϋπλγιύ τς πιτρπής Σιτρών Κύπρυ Νός τυ 1994 εκδίδετι ε δίευ τν πί φερίδ τς Κυπρικής Δκρτίς ύφν ε τ 'Αρθρ 52 τυ Συντάγτς. Αριθός 27(11) τυ 1994 ΝΣ ΠΒΛΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 0(ΙΙ)/99 ΠΑΑΤΗΜΑ ΠΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 6 της 2ς ΙΥΛΙΥ 1999 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΣ II περί Συμπληρμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. ) τυ 1999 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής

Διαβάστε περισσότερα

1540 Ν. 78(Π)/94. E.E. Παρ. I (Π) Αρ. 2894,

1540 Ν. 78(Π)/94. E.E. Παρ. I (Π) Αρ. 2894, E.E. Πρ. I (Π) Αρ. 2894,15.7.94 154 Ν. 78(Π)/94 περί Πρϋπλγισμύ τς Αρής λεκτρισμύ Κύπρυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δμσίευσ στν Επίσμ Εφμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Πρίμι. 194

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 11(ΙΙ)/2001. Ε.Ε. Παρ. 1(H) Αρ. 3475,

Ν. 11(ΙΙ)/2001. Ε.Ε. Παρ. 1(H) Αρ. 3475, Ε.Ε. Πρ. 1(H) Αρ. 475, 16.2.2001 119 Ν. 11(ΙΙ)/2001 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Ανπτύξες Γης Νόμς τυ 2001 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Αρθρ 52 τυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 64(ΙΙ)/200 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 785 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 200 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγισμύ τυ Ιδρύμτς Κρτικών Υπτρφιών Κύπρυ τυ 2004 Νόμς τυ 200 εκδίδετι με δημσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 13/90 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΣ ΕΦΕΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΙΑΣ Αρ. 484 της ς ΑΤΙΥ 1990 ΝΘΕΣΙΑ περί Πρϋπλγισμύ τυ ργνισμύ Χρημτδτήσες Στέγης Νόμς τυ 1990 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3196, Ν. 60(ΙΙ)/97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3196, Ν. 60(ΙΙ)/97 E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 196, 7.11.97 1841 Ν. 60(ΙΙ)/97 περί ιδικεύσες Συμπληρμτικής Πιστώσες (Τμεί Ανπτύξες) Νόμς (Αρ. ) τν 1997 εκδίδετι με δημσίευση στην πίσημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

., SL του έτους.του. πίνακας. Πρώτο Μέρος. (2) Οι θέσεις που ορίζονται στο Δεύτερο Μέρος του Δεύτερου Π ίνακα Δεύτερος. Δεύτερο Μέρος.

., SL του έτους.του. πίνακας. Πρώτο Μέρος. (2) Οι θέσεις που ορίζονται στο Δεύτερο Μέρος του Δεύτερου Π ίνακα Δεύτερος. Δεύτερο Μέρος. .. Πρ. I(II) 169 Ν. 4(II)/2002 Αρ. 601,10.5.2002 ερί Συμλρμτικί) Πρϋλγιμύ Νόμς (Αρ. 4) τυ 2002 εκδίδετι με δμίευ τν ίμ φμερίδ τς Κυρικής Δμκρτίς ύμφν με τ Αρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 4(11) τυ 2002 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2789, Ν. 16(ΙΙ)/93

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2789, Ν. 16(ΙΙ)/93 E.E. Π. 1(1) Α. 2789, 9.4.9 942 Ν. 16(ΙΙ)/9 πεί Πϋπλγισμύ διό τ έτς 199 τ Τμεί διά την Ανέγεσιν Κπικύ σεί Νόμς τ 199 εκδίδετι με δημσίεση στην Επίσημη Εφημείδ της Κπικής Δημκτίς σύμφν με τ Άθ 52 τ ντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 16(Π)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 242 της 22ς ΜΑΙΥ 1998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγιμύ τυ Τμείυ Δημόιν Δνείν Νόμς τυ 1998 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα

1531 Ν. 46/89. Αριθμός 46 του 1989

1531 Ν. 46/89. Αριθμός 46 του 1989 E.E., Πρ. I, Αρ. 399, 7.4.89 1531 Ν. 46/89 περί Πρϋπλγισμύ τυ ργνισμύ ρημτδτήσες τέγης Νόμς τυ 1989 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 5 τυ υντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

16QS. E.E. Παρ. Ι (Π) Αρ. 2930, Ν. 94(Π)/94

16QS. E.E. Παρ. Ι (Π) Αρ. 2930, Ν. 94(Π)/94 EE Πρ (Π) Αρ 9,94 6QS Ν 94(Π)/94 περί Σπλρωτύ Πρϋπλγύ Νός (Αρ )τν 994 εδίδετ ε δίε τν Επί Εφερίδ τς Κπρής Αρτίς ύφων ε τ Αρθρ 5 τ Σντάγτς Αρθός 94(H) τ 994 ΝΣ ΠΥ ΠΝΕ ΠΕ ΣΥΠΩΑΤΚΥ ΠΫΠΓΣΥ ΓΑ Τ Σ ΤΥ ΔΩΔΕΚΑΝΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 7(Η)/21 ΠΑΑΤΗΑ ΠΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΗΣ ΕΦΗΕΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΚΑΤΙΑΣ Αρ. 47 της 16ης ΦΕΒΥΑΙΥ 21 ΝΘΕΣΙΑ ΕΣ II περί Πρϋπλγιμύ τυ Τμείυ Δημόιν Δνείν Νόμς τυ 21 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Γρα Συνοπτικός

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Γρα Συνοπτικός Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΙ) 2153 Ν. 67(ΙΙ)/2003 Αρ. 3785,19.12.2003 περί Πρϋπλγισμύ τυ Γρφείυ τυ Επιτρόπυ Ρυθμίσεως Τηλεπικινωνιών κι Τχυδρμικών Υπηρεσιών τυ 2004 Νόμς τυ 2003 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. :,I, Αρ. 2364, Ν. 205/88

E.E., Παρ. :,I, Αρ. 2364, Ν. 205/88 E.E., Πρ. :,I, Αρ. 264, 18.11.88 99 Ν. 205/88 περί Πρϋπλγισμύ διά τ έτς 1988 τυ Τμείυ διά ην Ανέγερσιν υπρικύ Μυσείυ Νόμς τυ 1988 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της υπρικής Δημκρτίς σύμφν

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 24(ΙΙ)/ οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλ' ούτε και οποιαδήποτε

Ν. 24(ΙΙ)/ οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλ' ούτε και οποιαδήποτε ... I(II) 479. 4(II)/ Α. 7,8.4. εί λγμύ τ Τμεί Τκκκών εών όμς τ εκίετ με μίε τν ίμ φμεί τς Κκής Δμκτίς ύμφν με τ Α τ Σντάγμτς. Αμός 4() τ Σ ΛΩ Ι ΤΥ ΫΛΓΙΣΥ ΤΥ ΤΑΙΥ ΤΥΚΚΥΙΑΚΩ ΙΥΣΙΩ ΓΙΑ Τ ΙΚΙΚ ΤΣ Υ ΛΓΙ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ K.AJI. 75/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 906 της 0ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΥ 2004 ΑΙΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Κννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 75 Ι ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩ ΑΘΡΩΠΙΗΣ ΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 4(ΙΙ)/99 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΠΙΣΣ ΦΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΙΑΣ Αρ. 4 της 7ης ΑΙΥ 1999 ΝΘΣΙΑ Σ II περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Ανπτύξες Γης Νόμς τυ 1999 εκδίδετι με δημσίευση στην πίσημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς

Διαβάστε περισσότερα

983 Ν. 36(Π)/92. Αριθμός 36(11) του 1992

983 Ν. 36(Π)/92. Αριθμός 36(11) του 1992 E.E., Π. (Π), Α. 79,.5.9 98 Ν. 6(Π)/9 πεί Πϋπλγσμύ τυ Κυπκύ γνσμύ Αθλτσμύ Νόμς τυ 199 εκδίδετ με δμσίευσ στν πίσμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς σύμφν με τ Άθ 5 τυ Συντάγμτς. Αθμός 6(11) τυ 199 ΝΣ ΠΒΠΩΝ Π ΤΥ ΠΫΠΓΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I, Αρ. 2086, Ν. 128/85

E.E. Παρ. I, Αρ. 2086, Ν. 128/85 E.E. Πρ. I, Αρ. 6, 1.11.5 Ν. 1/5 περί ιδικεύσες Συμπληρμτικής Πιστώσες (Τμείν Ανπτύξες) Νόμς (Αρ. 6) τυ 195 εκδίδετι δι δημσιεύσες εις την επίσημν εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς συμφώνς τ άρθρ 5 τυ Συντάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 18(Π)/ ΠΑΑΤΗΑ ΠΩΤ ΤΗΣ ΠΣΗΗΣ ΦΗΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΚΑΤΑΣ Αρ. 41 τς 7ς ΑΠΛΥ ΝΘΣΑ Σ II περί Πρϋπλγιμύ τ ς Αρής Ηλεκτ ριμύ Κύπρυ Νόμς τ ν εκδίδετ ι με δμίευ τ ν πίμ φμερίδ τ ς Κυπρικής Δμκρτ ίς ύμφν με τ Αρθρ τυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. (ΙΙ)/00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 707 της 4ης ΑΠΡΙΛΙΥ 00 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Συμπληρωμτικύ Πρϋπλγιμύ Νόμς (Αρ. 4) τυ 00 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της Κυπρικής

Διαβάστε περισσότερα

1065 Ν. 28(Π)/94. Αριθμός 28(11) του 1994

1065 Ν. 28(Π)/94. Αριθμός 28(11) του 1994 E.E. Πρ. Ι(Π) Αρ. 2876, 22.4.94 165 Ν. 28(Π)/94 περί Πρϋπλγιμύ τυ Τμείυ Δημόιν Δνείν Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφν με τ 'Αρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 28(11)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 5(ΙΙ)/96 ΠΑΑΤΜΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 099 της 15ης ΝΕΜΒΙΥ 1996 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΣ II περί Συμπληρμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 1) τυ 1996 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(II) 1803 Ν. 47(ΙΙ)/2003 Αρ. 3739,

E.E. Παρ. I(II) 1803 Ν. 47(ΙΙ)/2003 Αρ. 3739, E.E. Πρ. () 8 Ν. 47()/ Αρ. 79,.7. περ Συμπληρμτκύ Πρϋπλγμύ τυ Πνεπτημυ Κύπρυ Νόμς (Αρ. ) τυ εκδδετ με δημευη την πημη φημερδ της Κυπρκής Δημκρτς ύμφν με τ Αρθρ τυ Συντάγμτς. Αρθμός 47() τυ ΝΣ ΠΥ ΠΡΝ ΠΡ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. ϊ, 2455 Ν. 91/88 Αρ. 2333,

E.E., Παρ. ϊ, 2455 Ν. 91/88 Αρ. 2333, E.E., Πρ. ϊ, 2455 Ν. 91/88 Αρ. 2, 22.6.88 περί Πρϋπλγσμύ τυ Κυπρκύ ργνσμύ Αθλτσμύ Νόμς τυ 1988 εκδίδετ με δμσίευσ στν επίσμ εφμερίδ τς Κυπρκής Δμκρτίς σύμφίν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αρθμός 91 τυ 1988

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π Ν. 8(Π)/9 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΥ 199 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Π περί Πρϋπλγισμύ της Αρής λεκτρισμύ Κύπρυ Νόμς τυ 199 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (II), 789 Ν. 17(Π)/92 Αρ. 2691,

E.E., Παρ. I (II), 789 Ν. 17(Π)/92 Αρ. 2691, E.E., Πρ. I (II), 789 Ν. 17(Π)/92 Αρ. 2691, 20..92 πρί Πρϋπλγισμύ τυ ργνισμύ ρημτδτήσς Στέγης Νόμς τυ 1992 κδίδτι μ δημσίυση στην πίσημη φημρίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν μ τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 20ής ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 20ής ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 8(ΙΙ)/21 ΠΑΑΤΗΜΑ ΠΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 516 τς 2ής ΙΥΛΙΥ 21 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΣ II περί Συμπλρωμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 5) τυ 21 εκδίδετι με δμσίευσ στν Επίσμ Εφμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(II) 1565 Ν. 42(II)/2000 Αρ. 3441,

Ε.Ε. Παρ. I(II) 1565 Ν. 42(II)/2000 Αρ. 3441, .. Π. I(II) 1565 Ν. 42(II)/ Α. 441, 27.10. πεί Συμπλημτιύ Πϋπλγισμύ της πιτπής Κεφλιγάς Νόμς (Α. 2) τυ, εδίδετι με δημσίευση στην πίσημη φημείδ της Κυπιής Δημτίς σύμφν με τ Αθ 52 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 42(11)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 117/9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2519 της 6ης ΙΥΛΙΥ 199 ΝΜΘΕΣΙΑ περί Πρϋπλγμύ της Αρής Κρτκών Εκθέεν Νόμς τυ 199 εκδίδετ με δημίευη την επίημη εφημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 5(ΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2956 της 24ης ΦΕΒΡΥΑΡΙΥ 1995 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγισμύ της Αρής λεκτρισμύ Κύπρυ Νόμς τυ 1995 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3668, Ν. 68(ΙΙ)/2002

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3668, Ν. 68(ΙΙ)/2002 E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 668, 1.1.00 9 Ν. 68(ΙΙ)/00 περί Πρϋπλγισμύ της Αρχής Ηλεκτρισμύ Κύπρυ τυ 00 Νόμς τυ 00 εκδίδετι με δημσίευση στην πίσημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Αρθρ τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν.4(Π)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 9 της ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 8) τυ 998 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3663, Ν. 63(ΙΙ)/2002

Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3663, Ν. 63(ΙΙ)/2002 .. Π. () Α. 3663,7.2.2002 29 Ν. 63()/2002 ι πεί Συμπλημικύ Πϋπλγισμύ Νόμς (Α. ) υ 2002 εκδίδει με δημσίευση σην πίσημη φημείδ ης Κυπικής Δημκίς σύμφν με Αθ 2 υ Συνάγμς. Αιθμός 63() υ 2002 ΝΜΣ ΠΥ ΠΡΝ ΠΡ

Διαβάστε περισσότερα