Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα της Ευρώπης (κρατικά νοσοκοµεία νοσηλεία σε δίκλινο δωµάτιο) µε σκοπό τη σωστή διάγνωση και θεραπεία (Αρθρ. 39 Ν. 1759/88 και Υ.Α.: Φ 7/15/97 ΦΕΚ 22/Β/97). Η νοσηλεία σε χώρα εκτός Ευρώπης εγκρίνεται µόνο στην περίπτωση που το συγκεκριµένο περιστατικό δεν αντιµετωπίζεται σε ευρωπαϊκή χώρα. Στις περιπτώσεις αυτές η µη δυνατότητα αντιµετωπίσεως του περιστατικού σε ευρωπαϊκή χώρα πρέπει να βεβαιώνεται µε γνωµάτευση τακτικού καθηγητή της ειδικότητας της νόσου ή ιευθυντή Κλινικής Νοσοκοµείου ή της προβλεπό- µενης από το Νόµο ειδικής Υγειονοµικής Επιτροπής. Στην γνωµάτευση επιπλέον θα αναφέρεται απαραίτητα η χώρα και το συγκεκριµένο εξειδικευµένο νοσηλευτικό ίδρυµα στο οποίο θα παρασχεθεί η νοσηλεία. εν καταβάλλεται δαπάνη για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές του εξωτερικού, πλην περιστατικών που αφορούν παιδιά ηλικίας µέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών (Υπ. Απόφ. Φ. 15/97 ΦΕΚ 22/97 τ. Β) Περιπτώσεις νοσηλείας στο εξωτερικό και διαδικασία. α) Εκτακτα περιστατικά κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσµης παραµονής στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο. β) Περιπτώσεις χορήγησης άδειας για διάγνωση στο εξωτερικό. γ) Περιπτώσεις χορήγησης άδειας για θεραπεία εκδηλωθείσης ασθένειας α) Για τα περιστατικά του εδαφ. α' παρ απαιτείται αναλυτική βεβαίωση - γνωµοδότηση περί της φύσεως του εκτάκτου του περιστατικού και της ανάγκης επέµβασης - θεραπείας. β) Για τα περιστατικά του εδαφ. β' παρ υποβάλλεται αίτηση συνοδευόµενη από γνωµάτευση Καθηγητή Πανεπιστηµιακής Κλινικής της ειδικότητας της νόσου ή αναπληρωτή καθηγητή από δηµόσιο νοσηλευτικό ίδρυµα, στην οποία αναφέρεται: ποιες εξετάσεις έγιναν και την ανάγκη µεταβάσεως στο εξωτερικό για τη διάγνωση. γ) Για τα περιστατικά του εδαφ. γ' παρ υποβάλλεται αίτηση συνοδευόµενη από γνωµάτευση καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή της ειδικότητας της νόσου ή επιστηµονικού ιευθυντή αρµόδιας Κλινικής δηµοσίου νοσοκοµείου στην οποία θα αναφέρεται: 1) Το είδος της πάθησης, 2) Εάν και πού νοσηλεύθηκε και για πόσο χρόνο. 3) Ποιες εξετάσεις έγιναν. 4) Τι θεραπεία έγινε. 5) Την αναγκαιότητα λόγω αδυναµίας άµεσης αντιµετώπισης του περιστατικού στην Ελλάδα σε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτήριο και το επείγον της µετάβασης στο εξωτερικό. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αποφασίζει το.σ.

2 δ) Για την χορήγηση αδείας για διάγνωση ή νοσηλεία στο εξωτερικό, µεταξύ άλλων, απαιτείται βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύµατος της αλλοδαπής για το ότι δέχεται για νοσηλεία κλπ τον ασφαλισµένο, την ηµέρα εισαγωγής του και το χρόνο νοσηλείας. ε) Ακόµη, περιστατικά που δεν εµπίπτουν στις παραπάνω τρεις κατηγορίες θα αντιµετωπίζονται από το.σ. κατά περίπτωση. στ) Σε περίπτωση που επιβάλλεται από την εξέλιξη της ίδιας ασθένειας ανεξαρτήτως σηµείου ή οργάνου του σώµατος και νέα µετάβαση στο εξωτερικό το.σ. δύναται κατόπιν γνωµατεύσεως του θεράποντος γιατρού της αλλοδαπής να εγκρίνει για άλλη µια φορά τη µετάβαση. Η διάγνωση ή η θεραπεία θα πραγµατοποιείται στο ίδιο νοσηλευτικό ί- δρυµα και από το ίδιο επιστηµονικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύµατος. ζ) Σε περίπτωση πραγµατοποιήσεως εξετάσεων, θεραπειών, επεµβάσεων, ως και αγορά θεραπευτικών µέσων, οργάνων, µηχανηµάτων κλπ. στο εξωτερικό χωρίς τη χορήγηση σχετικής αδείας από το Ταµείο, καταβάλλονται τα ισχύοντα για την Ελλάδα ποσά και πάντα σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του Υγ. Κανονισµού, εφόσον διαπιστούται η ανάγκη περιθάλψεως ή αγοράς θεραπευτικών µέσων, οργάνων, µηχανηµάτων κ.λπ. Επίσης σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες εκτός Ε.Ε. (Ε.O.K.) λόγω αιφνίδιου και αναπότρεπτου περιστατικού (εκτάκτου - επείγοντος) κατά τη διάρκεια προσωρινής διαµονής, οι δαπάνες θα καταβάλλονται σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο στην Ελλάδα. η) Για εξετάσεις, θεραπείες και νοσηλεία σε χώρες εκτός Ε.Ε. (Ε.Ο.Κ.), οι λογαριασµοί (τιµολόγια) θα πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά τις παροχές υπηρεσιών (ανά ηµέρα και ιατρική πράξη), άλλως δεν θα αναγνωρίζονται και δεν θα αποδίδονται οι σχετικές δαπάνες (Έγγρ. Υ.Ε. και Κ.Α. 7/378/ ) απάνες α) Το Ταµείο συµµετέχει στις δαπάνες νοσηλείας όπως αυτές προκύπτουν από τα αποστελλόµενα εκκαθαριστικά έντυπα Ε. 125 ή από τις από τον ασφαλισµένο προσκοµιζόµενες αποδείξεις δαπανών, µε ποσοστό 80% σε χώρες της Ευρώπης και 70% σε χώρες εκτός Ευρώπης. Για περιπτώσεις που ο ασθενής µένει εκτός θεραπευτηρίου καταβάλλεται δαπάνη για ξενοδοχείο µέχρι το 250% της εκάστοτε ισχύουσας ιατρικής επίσκεψης. Ακόµη σε εξαιρετικά βαριές περιπτώσεις και µόνο γι' αυτές που εµπίπτουν στο εδάφ. γ' παρ του παρόντος, καταβάλλεται η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου του ασθενούς (οικονοµική θέση), ως επίσης και η αξία αεροπορικού εισιτηρίου του συνοδού (οικονοµική θέση), στις περιπτώσεις που συνοδεύει ανήλικο παιδί ή άλλον ασφαλισµένο του οποίου η κατάσταση είναι πολύ βαριά και είναι αδύνατη η µετακίνηση του χωρίς συνοδό. Επίσης σε εξαιρετικά βαριές περιπτώσεις που εµπίπτουν στο εδ. β' παρ και αφορούν σε ανήλικα παιδιά, καταβάλλεται η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου του ανηλίκου ασθενούς ως και του συνοδού του (οικονοµική θέση).

3 β) Οι καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις κοστολογούνται σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον κρατικό τιµολόγιο για την Ελλάδα και σύµφωνα µε τον ισχύοντα Υγειονοµικό Κανονισµό του Ταµείου (τιµή πακέτο η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου το Ταµείο οπουδήποτε και αν πραγµατοποιηθούν οι καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις) Για οδοντιατρικές εργασίες αναγνωρίζεται το τιµολόγιο που εφαρµόζει το Ταµείο στην Ελλάδα Για να δικαιολογήσει τις κάθε µορφής δαπάνες ο ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει πρωτότυπες αποδείξεις θεωρηµένες από την προξενική αρχή ή εν ελλείψει τέτοιας από την τοπική αστυνοµία ή άλλη δηµόσια αρχή της αλλοδαπής, µεταφρασµένες και επικυρωµένες. Επίσης να προσκοµίσει βεβαίωση του θεραπευτηρίου ή του θεράποντος γιατρού (αν πρόκειται για ιατρείο) για τη φύση, διάρκεια της ασθένειας και την θεραπεία που έγινε, την έκβαση της νοσηλείας - θεραπείας Η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισµένους του Τ.Π..Θ. (ά- µεσα µέλη και έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας) από τις χώρες της Ε.Ε. (Ε.Ο.Κ.), πραγµατοποιείται διά του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης της Ε.Ε. δια της Ε.Κ.Α.Α. (Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας) και των λοιπών εντύπων, προϋπόθεση για τη χορήγηση των οποίων είναι: Η τήρηση των όρων της παρ. 12.3, εδάφ. γ' του παρόντος άρθρου Η από τον ασφαλισµένο υπογραφή ειδικής δηλώσεως σύµφωνα µε την οποία αναλαµβάνει να καταβάλλει εντός διµήνου από της ειδοποιήσεως το 20% της δαπάνης που τυχόν θα πραγµατοποιηθεί Ο ασφαλισµένος να έχει την ασφαλισιµότητα Η κατάθεση πιστοποιητικών και λοιπών δικαιολογητικών (όπου είναι απαραίττα) Η µη οφειλή ποσών από συµµετοχή 20% επί προηγουµένων χορηγηθησών Ε.Κ.Α.Α.. Η Ε.Κ.Α.Α. εκδίδεται µέχρι τέλος του επόµενου Φεβρουαρίου Σε περίπτωση προµήθειας ιατρικών προϊόντων (π.χ. µατοϋάλια, ακουστικά, ορθοπεδικά µηχανήµατα κλπ.) από κράτος - µέλος της Ε.Ε., το Τα- µείο καταβάλλει την αξία των προϊόντων αυτών σύµφωνα µε τον πίνακα αµοιβών (Τιµολόγιο) του Τ.Π..Θ., τηρούµενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της προβλεπόµενης στα επί µέρους άρθρα του παρόντος Κανονισµού ως και των όρων για τη χορήγηση τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΤΜΗΜΑ V Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πινάκων Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η Διαταγής ΔΓ/ΓΕΝ-ΙΙ Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ : Περί Παροχών Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1233 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.90380/5383/738 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β 2456)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χολαργός 15-12-2014 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Αρ. Πρωτ. :106329 Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456 3 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που απευθύνομαι για έγκριση εξωσωματικής γονιμοποίησης, έγκριση πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και έγκριση χορήγησης γοναδοτροπινών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3054 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΜΠ5 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β /3 11 2011) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

κλπ.) και συµπληρωµατικώς πέραν εκείνων που χορηγούνται πιθανώς από άλλον ασφαλιστικό φορέα.

κλπ.) και συµπληρωµατικώς πέραν εκείνων που χορηγούνται πιθανώς από άλλον ασφαλιστικό φορέα. Άρθρο 22 ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΟΥ 22.1. Έξοδα κηδείας εν ενεργεία δικηγόρων Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία δικηγόρου ή εµµέσως ασφαλισµένου στο Τ.Π..Θ. µέλους της ιδίας οικογενείας του, χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ο παρών εσωτερικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα